Vilkår for bruk av programbaserte tjenester

Retningslinjer for salg

INNLEDNING

Disse vilkårene for bruk (heretter «Vilkårene») inneholder viktige opplysninger om bestilling av varer eller tjenester (heretter «Produkter») fra Apple via Apples programbaserte tjenester («Tjenestene»), så det er viktig at du leser gjennom dem og forsikrer deg om at du har forstått alt. Vi anbefaler deg å skrive ut dette dokumentet og ha det tilgjengelig når du bruker Tjenestene.

VIKTIG: LES VILKÅRENE NØYE. NÅR DU BRUKER TJENESTENE, INNEBÆRER DETTE AT DU GODTAR VILKÅRENE OG INNGÅR EN JURIDISK BINDENDE AVTALE. DU MÅ GODTA DISSE VILKÅRENE HVIS DU VIL BENYTTE DEG AV NOEN AV TJENESTENE. VILKÅRENE MÅ GODTAS SLIK DE STÅR SKREVET, OG INGEN ENDRINGER (TILLEGG ELLER SLETTING) VIL BLI AKSEPTERT AV APPLE. GJELDENDE REGIONAL LOVGIVNING (UTENFOR USA) KAN ENDRE ELLER HA INNVIRKNING PÅ EN ELLER BEGGE PARTERS RETTIGHETER UNDER DISSE VILKÅRENE.

Apple kan når som helst endre, legge til eller fjerne deler av disse Vilkårene. Eventuelle endringer vil bli kunngjort på www.apple.com/internetservices/terms. DERSOM APPLE SKULLE GJØRE SLIKE ENDRINGER, OG DU IKKE GODTAR DISSE ENDRINGENE, MÅ DU AVBRYTE BRUKEN AV TJENESTENE. FORTSATT BRUK AV TJENESTENE, NÅ OG ETTER AT DU ER BLITT INFORMERT OM SLIKE ENDRINGER, INNEBÆRER AT DU GODTAR VILKÅRENE OG EVENTUELLE ENDRINGER.

Bruk av Tjenestene er også underlagt Apples retningslinjer angående personvern. https://www.apple.com/legal/privacy.

Tjenestene skal ikke brukes av personer under 13 år (eller, utenfor USA, den minstealder som er fastsatt i den aktuelle stats gjeldende lovgivning). Brukere under lovfestet minstealder kan likevel bruke Tjenestene (i samsvar med gjeldende lokal lov) dersom de bruker en konto opprettet og registrert av en foresatt.

BRUKE TJENESTENE
Når du godtar disse Vilkårene og fullfører One-Click™-registreringsprosedyren (hvis du ikke har gjort det allerede), kan du begynne å bruke Tjenestene. Husk at du aldri må oppgi Apple-ID-brukernavnet eller passordet til andre. Apple-ID-kontoen kan misbrukes hvis andre får tilgang til disse opplysningene.

TILGANG TIL TJENESTENE
Apple vil gjøre sitt beste for å sikre at Tjenestene er tilgjengelige til enhver tid, men kan imidlertid ikke garantere at tilgangen til alle tjenester vil være uten avbrudd eller feil. På samme måte vil Apple gjøre sitt beste for å sikre alt innhold og/eller all informasjon du sender til Apple, men kan ikke garantere at det ikke vil forekomme datatap, avbrudd, angrep, virus, «ormer», «trojanske hester» eller andre problemer i forbindelse med Tjenestene, eller sikkerhetsproblemer som f.eks. forstyrrelser og «hacking». Pass på å ta sikkerhetskopier av ditt eget system med jevne mellomrom, for å forsikre deg om at alt innhold og alle data er tilgjengelige i tilfelle tap eller skade.

Apple står fritt til når som helst å endre, avbryte eller avslutte alle tjenester. Apple kan også innføre begrensninger på bruk av eller tilgang til bestemte funksjoner i eller til deler av Tjenestene, uten varsel og uten at det medfører erstatningsansvar.

RETNINGSLINJER FOR AKSEPTABEL BRUK
Bruken av Tjenestene er underlagt visse regler og standarder. Som bruker av Tjenestene samtykker du i å følge retningslinjene i disse Vilkårene, og du anerkjenner at Apple har rett til å håndheve nevnte retningslinjer i henhold til eget skjønn. Det vil si at hvis du eller noen som bruker din konto eller ditt brukernavn og passord, bryter disse Vilkårene, kan Apple ta i bruk de midler som synes nødvendige og passende – alt fra å utstede en advarsel til å frata deg retten til å bruke Tjenestene, kansellere dine produktbestillinger eller melde fra til ansvarlige myndigheter. Apple kan, men har ikke plikt til å varsle deg dersom du skal fratas retten til å bruke Tjenestene som følge av brudd på Vilkårene (i samsvar med gjeldende lovgivning i og utenfor USA).

Apple forbeholder seg retten til å samarbeide med myndigheter med ansvar for håndheving av loven, blant annet etter arrestordre, rettsordre eller stevning, i forbindelse med Tjenestene og/eller eventuell informasjon eller Innhold du har sendt inn til Apple i tilknytning til bruk av Tjenestene og/eller dine eventuelle produktbestillinger via Tjenestene. Hvis Apple bestemmer seg for å undersøke eller forfølge eventuelt misbruk som vedrører deg eller Innhold/informasjon du har sendt til Apple i forbindelse med din bruk av Tjenestene, kan Apple (i samsvar med gjeldende lokal lovgivning i eller utenfor USA) oppgi alle opplysninger om deg og om innsendt informasjon og innhold som selskapet etter eget skjønn finner nødvendige og relevante, til myndigheter som har ansvar for å håndheve loven eller til andre offentlige myndigheter.

BRUK AV TJENESTENE INNEBÆRER AT DU SAMTYKKER I (I DEN GRAD DET ER TILLATT UNDER GJELDENDE LOKAL LOVGIVNING I OG UTENFOR USA) Å AVSTÅ FRA EVENTUELLE KRAV DU MÅTTE HA OVERFOR APPLE, SAMT I Å HOLDE APPLE SKADESLØS OG YTE ERSTATNING TIL APPLE VED EVENTUELLE ERSTATNINGSKRAV I TILKNYTNING TIL SØKSMÅL SOM APPLE MÅTTE ANLEGGE SOM DEL AV UNDERSØKELSER AV EN ANTATT OVERTREDELSE AV DENNE AVTALEN, ELLER SOM FØLGE AV EN KONKLUSJON OM AT SLIK OVERTREDELSE HAR FUNNET STED. DETTE BETYR AT DU IKKE KAN SAKSØKE APPLE ELLER MOTTA NOEN SOM HELST ERSTATNING FRA APPLE DERSOM APPLE SKULLE BESLUTTE Å FJERNE ELLER NEKTE Å BEHANDLE INFORMASJON ELLER INNHOLD, ADVARE DEG, AVBRYTE ELLER AVSLUTTE DIN TILGANG TIL TJENESTENE, ELLER TA ANDRE SKRITT I FORBINDELSE MED UNDERSØKELSER AV EN ANTATT OVERTREDELSE ELLER SOM FØLGE AV APPLES KONKLUSJON AT EN OVERTREDELSE AV DENNE AVTALEN HAR FUNNET STED. DENNE BESTEMMELSEN GJELDER FOR ALLE OVERTREDELSER BESKREVET ELLER TILSIKTET I DENNE AVTALEN.

ANSVARSFRASKRIVELSE - ERSTATNINGSBEGRENSNINGER
DU SAMTYKKER MED DETTE EKSPLISITT I AT DIN BRUK AV TJENESTENE ELLER MANGLENDE MULIGHET TIL Å BRUKE TJENESTENE UTELUKKENDE ER DITT EGET ANSVAR. TJENESTENE OG EVENTUELLE PRODUKTER DU BESTILLER GJENNOM TJENESTENE (UNNTATT NÅR APPLE EKSPLISITT HAR UTTRYKT NOE ANNET) TILBYS «SOM DE ER» OG «OM TILGJENGELIG», UTEN NOEN FORM FOR GARANTI, VERKEN UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, HERUNDER ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHET, EGNETHET FOR BESTEMTE FORMÅL, ELLER KRENKELSE AV EIENDOMSRETTEN ELLER ANDRE RETTIGHETER. ENKELTE STATERS LOVGIVNING TILLATER IKKE ANSVARSFRASKRIVELSE MED HENSYN TIL UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, OG BESTEMMELSENE OM UNDERFORSTÅTTE GARANTIER GJELDER DERFOR IKKE NØDVENDIGVIS FOR DEG.

IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER SKAL APPLE, APPLES DIREKTØRER, FUNKSJONÆRER, ANSATTE, AGENTER ELLER UNDERLEVERANDØRER HOLDES ANSVARLIG FOR DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE ELLER BESTEMTE SKADER ELLER FØLGESKADER SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV DIN BRUK AV TJENESTENE, ELLER FOR ANDRE KRAV SOM PÅ NOE VIS STÅR I TILKNYTNING TIL DIN BRUK AV TJENESTENE. ENKELTE STATERS LOVGIVNING TILLATER IKKE FRASKRIVELSE ELLER BEGRENSNING AV ANSVAR FOR FØLGESKADER OG/ELLER TILFELDIGE SKADER. I DISSE STATENE SKAL APPLES ANSVAR VÆRE BEGRENSET I DEN GRAD DET ER TILLATT UNDER GJELDENDE LOV.

MEDDELELSER
Apple har rett til å sende deg meddelelser angående Tjenestene via e-post, til epostadressen du oppgav i din Apple-ID-kontaktinformasjon, eller ved å sende brev via vanlige posttjenester til kontaktadressen i din Apple-ID-kontaktinformasjon.

JURIDISKE PRINSIPPER
Du samtykker i at ingen annen person enn du selv, som bruker av Tjenestene, og Apple, overdras rettigheter eller midler i henhold til disse Vilkårene.

Dersom noen del av disse Vilkårene er ugyldige eller ikke kan håndheves, skal den aktuelle delen i samsvar med gjeldende lov omformuleres på en måte som i størst mulig grad ivaretar partenes opprinnelige intensjon, og de øvrige delene skal fortsatt være rettskraftige og gyldige. Selv om Apple unnlater å håndheve eventuelle rettigheter eller bestemmelser under Vilkårene, skal dette ikke bety at den aktuelle bestemmelsen eller andre bestemmelser i Vilkårene ikke er gyldige. I den grad det ikke står i strid med gjeldende lokal eller nasjonal lov utenfor USA, er disse Vilkårene og din bruk av Tjenestene underlagt lovgivningen i delstaten California, med unntak for reglene for konflikt mellom lovgivninger. Din bruk av Tjenestene kan også være underlagt regional, delstatlig, nasjonal (i eller utenfor USA) eller internasjonal lovgivning. Med forbehold for det ovennevnte samtykker du uttrykkelig i at ethvert krav eller enhver rettstvist med Apple som på noen måte vedrører din bruk av Tjenestene, skal behandles utelukkende av rettsmyndigheter i delstaten California.

Følgende særskilte forbrukerrettslige opplysninger rettes til brukere av Tjenestene bosatt i delstaten California, i samsvar med California Civil Code Section 1789.3: Complaint Assistance Unit at Division of Consumer Services of the California Department of Consumer Affairs may be contacted in writing at 1020 N Street, #501, Sacramento, California 95814, or by telephone at 1-916-445-1254.

FOR BRUKERE AV TJENESTENE SOM ER BOSATT UTENFOR USA
Produktbestillinger aksepteres og/eller behandles av Apple Inc., som er et selskap hjemmehørende i California, eller av selskapets datterselskaper eller tilknyttede selskaper. Tjenestene ytes av Apple Inc., et selskap basert i California, og ikke av eventuelle datterselskaper eller tilknyttede foretak, og er hjemmehørende i de Forente Stater. Personlige opplysninger som du oppgir til Apple når du registrerer deg for tjenestene eller når du bestiller produkter, vil bli brukt i forbindelse med din bruk av tjenestene eller for behandling av dine bestillinger, og de vil bli overført og oppdatert i Apples registre i de Forente Stater. Dersom du ikke samtykker i slik overføring, må du ikke godta vilkårene for bruk av tjenestene.

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR SPESIELLE TJENESTER
Apple garanterer ikke at fotografier, digitale bilder eller tekst (samlebetegnelse «Innhold») som du sender til Apple for å bestille fotografier eller spesialtilpassede fotoalbum (eller andre produkter) gjennom Tjenestene, ikke kan komme til skade eller bli ødelagt. Du er selv ansvarlig for å ta sikkerhetskopier på din egen datamaskin av alt Innhold. Hvis Innhold som er sendt til Apple, skulle gå tapt, bli ødelagt eller skadet på noe vis, har Apple ikke noe ansvar overfor deg. Du alene er ansvarlig for din bruk av Tjenestene, herunder for alt Innhold du måtte opprette eller overføre til Apple. Apple er ikke og vil ikke være ansvarlig for det som måtte utgjøre slikt Innhold.

Selv om du oppfordres til å bruke Tjenestene for å uttrykke din kreativitet, forbeholder Apple seg retten til å avvise å behandle dine bestillinger dersom de skulle inneholde Innhold som etter Apples etter eget skjønn kan vekke anstøt, virke ærekrenkende eller obskønt, utgjøre brudd på lovgivning om åndsverk eller varemerker, eller som på annen måte vurderes som støtende, ulovlig, upassende eller uakseptabelt, herunder eventuelt materiale som Apple mener kan gi opphav til erstatningsansvar for selskapet i henhold til gjeldende lover eller regler, eller som kan føre til at Apple mister tjenester fra en leverandør som er ansvarlig for deler av Tjenestene eller i forbindelse med effektuering av en eller flere bestillinger av Produkter. Apple forbeholder seg særlig retten til å nekte å behandle henvendelser/bestillinger som omfatter Innhold som etter Apples skjønn inneholder skjellsord, støtende språk eller bilder, obskønt materiale eller pornografi (herunder men ikke begrenset til overgrep mot barn eller barnepornografi og/eller framstilling av mindreårige som deltar i seksuelle handlinger eller i eksplisitt seksuelle situasjoner).

Når du sender Innhold til Apple, erkjenner du at du eier det aktuelle materialet, eller at du har fått gyldig tillatelse til å distribuere materialet fra eieren av Innholdet. Med dette gir du Apple lisens (uten enerett, uten honorarer, over hele verden) til å bruke Innholdet utelukkende i den hensikt å behandle din bestilling av varer via Tjenestene. Nevnte lisens blir ugyldig så fort din bestilling er utført.


Revidert 23/01/08


Sist oppdatert 23. januar 2008
© Copyright 2004-2008 Apple Inc. Alle rettigheter forbeholdes.