Juridisk informasjon og merknader

Webstedets eier; Avtale om bruksvilkår
Disse vilkårene for bruk («bruksvilkårene») gjelder for Apples websted www.apple.com og alle tilknyttede steder som er koblet til www.apple.com av Apple, Apples partnere og underselskaper, og Apple-websteder over hele verden (samlebetegnelse «webstedet»). Webstedet tilhører Apple Inc. («Apple») og selskapets lisensgivere. VED Å BRUKE WEBSTEDET GODTAR DU DISSE BRUKSVILKÅRENE. HVIS DU IKKE GODTAR VILKÅRENE, KAN DU IKKE BRUKE WEBSTEDET.

Apple forbeholder seg retten til skjønnsmessig å endre, legge til eller fjerne deler av disse bruksvilkårene når som helst. Det er ditt ansvar å kontrollere disse bruksvilkårene regelmessig med tanke på endringer. Hvis du fortsetter å bruke webstedet etter at det er kommet endringer, vil det si at du godtar endringene. Så lenge du godtar disse bruksvilkårene, gir Apple deg en personlig, ikke-eksklusiv, ikke overførbar og begrenset tillatelse til å gå inn på og bruke webstedet.

Innhold
All tekst, grafikk, brukergrensesnitt, visuelle grensesnitt, bilder, varemerker, logoer, lyder, musikk og datakode (samlebetegnelse «innhold») som omfatter, men som ikke begrenser seg til, designen, strukturen, utvalget, koordineringen, uttrykket og sammensetningen av innhold på webstedet eies, kontrolleres eller er lisensiert til eller av Apple. Innholdet er beskyttet av handels-, opphavsretts-, patent- og varemerkelover og diverse andre lover og regler for åndsrett og konkurranselovgivning.

Med mindre det uttrykkelig tillates i disse bruksvilkårene, kan ingen deler av webstedet og intet innhold kopieres, reproduseres, publiseres på nytt, lastes opp, kodes, oversettes, overføres eller distribueres på noen måte (inkludert «speiling») til andre datamaskiner, tjenere, websteder eller andre medier for publisering eller distribuering eller til kommersielle formål, uten at Apple uttrykkelig har godkjent dette skriftlig på forhånd.

Du kan benytte informasjonen om Apples produkter og tjenester (for eksempel dataark, artikler i kunnskapsbasen og lignende materiell) som Apple har gjort tilgjengelig med tanke på nedlasting fra webstedet, forutsett at du (1) ikke fjerner noen tilhørende merknader i noen eksemplarer av slike dokumenter, (2) bruker slik informasjon bare til personlige og ikke-kommersielle formål, og at du ikke kopierer til eller laster opp slik informasjon til en datamaskin som er en del av et nettverk, eller kringkaster den i noen medier, (3) ikke endrer på slik informasjon, og (4) ikke gir noen fremstillinger eller ekstra garantier med tilknytning til slike dokumenter.

Din bruk av webstedet
Du kan ikke bruke «dypkobling», «sidehenter», «robot», «spider» eller andre automatiske innretninger, programmer, algoritmer eller metoder, eller andre lignende eller tilsvarende manuelle prosesser for å få tilgang til, hente, kopiere eller overvåke noen deler av webstedet eller innholdet. Du kan heller ikke reprodusere eller omgå navigeringsstrukturen eller presentasjonen av webstedet eller noe av innholdet, eller hente eller prøve å hente noe materiell, dokumenter eller informasjon på en måte som ikke er gjort åpent tilgjengelig gjennom webstedet. Apple forbeholder seg retten til å nekte all slik aktivitet.

Det er ikke tillatt å oppnå uautorisert tilgang til noen deler av eller funksjoner på webstedet eller andre systemer eller nettverk som er koblet til webstedet eller noen andre Apple-tjenere, eller til andre tjenester som tilbys på eller via webstedet, ved hjelp av hacking, passord-«mining» eller andre ulovlige metoder.

Du kan ikke teste eller skanne svakheter ved webstedet eller noen andre nettverk som er koblet til webstedet, eller overtre sikkerhets- eller autentiseringsvernet på webstedet eller noen andre nettverk som er koblet til webstedet. Du kan ikke reversere oppslag, spore eller prøve å spore noe informasjon om andre brukere av eller besøkende på webstedet eller andre kunder hos Apple, inkludert alle Apple-kontoer som du ikke eier, tilbake til kilden. Du kan heller ikke utnytte webstedet eller andre tjenester eller informasjon som er tilgjengelig på eller gjennom webstedet, på en måte som søker å avsløre informasjon som omfatter, men som ikke er begrenset til, personlige opplysninger og identifikasjon bortsett fra dine egne opplysninger, slik de presenteres på webstedet.

Du godtar at du ikke kan gjøre noe som belaster infrastrukturen på webstedet eller Apples systemer og nettverk, eller alle systemer og nettverk som er koblet til webstedet eller til Apple, uforholdsmessig mye.

Du godtar at du ikke kan bruke noen innretning, programvare eller rutine for å forstyrre eller prøve å forstyrre måten webstedet fungerer på, transaksjoner som foretas på webstedet, eller andres bruk av webstedet.

Du kan ikke forfalske overskrifter eller på annen måte manipulere identifiserende elementer for å skjule opprinnelsen til meldinger og andre overføringer du sender til Apple på eller gjennom webstedet, eller andre tjenester som tilbys på eller gjennom webstedet. Du kan ikke late som om du er eller representerer noen andre, eller gi deg ut for å være andre personer eller enheter.

Du kan ikke bruke webstedet eller noe av innholdet til formål som er forbudt ved lov eller ikke tillatt gjennom disse bruksvilkårene, eller søke å utføre noen ulovlige handlinger eller andre handlinger som er i strid med Apples eller andres rettigheter.

Kjøp; Andre vilkår
Det kan gjelde ekstra vilkår for kjøp av varer og tjenester for bestemte deler eller funksjoner på webstedet, for eksempel konkurranser, kampanjer eller lignende. Med denne henvisningen gjøres disse vilkårene til en del av disse bruksvilkårene. Du godtar å følge slike tilleggsvilkår også der du må oppgi at du er gammel nok til å delta i slike tjenester eller bruke slike funksjoner. Hvis disse bruksvilkårene og vilkårene som er oppgitt for en bestemt del av webstedet eller en tjeneste som tilbys på eller gjennom webstedet, er i strid med hverandre, har sistnevnte vilkår forrang med hensyn til bruken av den bestemte delen av webstedet eller den bestemte tjenesten.

Apples forpliktelser, om noen, med hensyn til sine produkter og tjenester, er bare underlagt avtalene slik de presenteres. Ingenting på dette webstedet skal oppfattes som endringer av disse avtalene.

Apple kan foreta endringer av alle produkter og tjenester som tilbys på webstedet, eller av de aktuelle prisene for alle slike produkter eller tjenester når som helst og uten varsel. Materiellet på dette webstedet kan være utdatert med hensyn til produkter og tjenester. Apple er ikke forpliktet til å oppdatere slikt materiell på webstedet med hensyn til produkter og tjenester.

Følgende vilkår gjelder også din bruk av webstedet, og de er en del av disse vilkårene ved hjelp av denne henvisningen:

Hver enkelt av disse retningslinjene kan endres fra tid til annen, og endringene gjelder fra det øyeblikket de legges ut på webstedet.

Kontoer, passord og sikkerhet
Det kan være nødvendig å opprette en konto (inkludert å opprette en Apple-ID og passord) for å bruke enkelte funksjoner eller tjenester som tilbys på eller gjennom webstedet. Du er ansvarlig for å holde kontoinformasjonen, inkludert passordet, og all aktivitet som foregår på kontoen din, fortrolig. Du godtar at du må varsle Apple umiddelbart hvis kontoen eller passordet ditt er blitt brukt uten tillatelse, eller hvis andre sikkerhetsbrudd har forekommet. Du kan imidlertid holdes ansvarlig for tap som Apple eller andre brukere av eller besøkende på webstedet har hatt, med Apple-ID-en, passordet eller kontoen.

Du kan ikke på noe tidspunkt bruke andres Apple-ID, passord eller konto uten at innehaveren av den Apple-ID-en, passordet eller kontoen uttrykkelig har godkjent det. Apple skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap eller skader som følger av at du ikke etterkommer disse forpliktelsene.

Personvern
Apples retningslinjer for personvern gjelder bruken av dette webstedet. Vilkårene i retningslinjene er en del av disse bruksvilkårene som en følge av denne henvisningen. Hvis du vil lese Apples retningslinjer for personvern, kan du klikke her. Ved å bruke webstedet erkjenner og godtar du også at Internett-overføringer aldri er helt private eller sikre. Du forstår at meldinger eller informasjon som du sender til webstedet, kan leses eller fanges opp av andre, også når det er en egen merknad hvor det står at en bestemt overføring (for eksempel av kredittkortinformasjon) er kryptert.

Koblinger til andre websteder og til Apples websted
Dette webstedet kan inneholde koblinger til webstedet til andre, uavhengige tredjeparter («tilkoblede websteder»). Disse tilkoblede webstedene tilbys bare som hjelpemidler for våre besøkende. Slike tilkoblede websteder er ikke underlagt Apples kontroll, og Apple er verken ansvarlig for eller går god for innholdet på slike tilkoblede websteder, inkludert informasjonen og materiellet på slike tilkoblede websteder. Du må foreta en egen, uavhengig vurdering av hvordan du vil forholde deg til webstedene.

Garantifraskrivelser
APPLE KAN IKKE LOVE AT WEBSTEDET ELLER INNHOLDET, TJENESTENE ELLER FUNKSJONENE ER FEILFRIE ELLER STABILE, AT EVENTUELLE FEIL BLIR RETTET, ELLER AT DIN BRUK AV WEBSTEDET GIR BESTEMTE RESULTATER. WEBSTEDET OG INNHOLDET LEVERES «SOM DET ER» OG «SLIK DET ER TILGJENGELIG». ALL INFORMASJONEN PÅ WEBSTEDET KAN ENDRES UTEN VARSEL. APPLE KAN IKKE GARANTERE AT FILER OG ANDRE DATA DU LASTER NED FRA WEBSTEDET, ER FRI FOR VIRUS, INFEKSJON ELLER ANDRE ØDELEGGENDE ELEMENTER. APPLE FRASKRIVER SEG ALLE GARANTIER, UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT ALLE GARANTIER FOR NØYAKTIGHET, IKKE-LOVSTRIDIGHET, SALGBARHET OG FORMÅLSTJENLIGHET. APPLE FRASKRIVER SEG ALT ANSVAR FOR HANDLINGENE, UTELATELSENE OG OPPTREDENEN TIL EVENTUELLE ANDRE LEVERANDØRER I FORBINDELSE MED ELLER TILKNYTTET DIN BRUK AV WEBSTEDET OG/ELLER NOEN AV APPLES TJENESTER. DU HAR DET FULLE OG HELE ANSVAR FOR DIN BRUK AV WEBSTEDET OG EVENTUELLE TILKOBLEDE WEBSTEDER. DET ENESTE DU KAN GJØRE MOT APPLE HVIS DU ER MISFORNØYD MED WEBSTEDET ELLER NOE AV INNHOLDET, ER Å SLUTTE Å BRUKE SIDEN ELLER INNHOLDET. DENNE ANSVARSBEGRENSNINGEN ER EN DEL AV AVTALEN MELLOM PARTENE.

Fraskrivelsen ovenfor gjelder alle skader og byrder som forårsakes av manglende ytelse, feil, utelatelser, avbrudd, sletting, defekter, forsinkelser i drift eller overføring, datavirus, kommunikasjonslinjesvikt, tyveri, ødeleggelse, uautorisert tilgang, endring eller bruk, enten med hensyn til kontraktsbrudd, erstatningsansvar, skjødesløshet eller andre handlinger.

Apple forbeholder seg retten til når som helst og uten varsel å gjøre følgende: (1) endre, utsette eller avslutte driften av eller tilgangen til webstedet eller deler av webstedet , uansett årsak, (2) endre webstedet eller deler av webstedet og eventuelle tilhørende retningslinjer eller vilkår, og (3) avbryte driften av webstedet eller en del av webstedet på grunn av rutinemessig eller ikke-rutinemessig vedlikehold, feilretting og andre endringer.

Ansvarsbegrensning
Med unntak av der det er forbudt ved lov, er ikke Apple ansvarlig overfor deg for indirekte, avledede eller tilfeldige tap eller skader, inkludert tapt fortjeneste, selv om Apple er blitt informert om faren for slike skader.

Hvis Apple, uavhengig av de andre vilkårene i disse bruksvilkårene, viser seg å være ansvarlig for eventuelle tap eller skader som følger av eller på noen måte er knyttet til din bruk av webstedet eller noe av innholdet, skal ikke Apples ansvar overstige den største summen av (1) den samlede abonnementsavgiften eller lignende avgift knyttet til en tjeneste eller funksjon på webstedet som er betalt i løpet av de seks månedene før datoen for første krav mot Apple (men som ikke omfatter kjøpsprisen for eventuelle maskinvare- eller programvareprodukter fra Apple, eventuelle AppleCare-programmer eller lignende supportprogrammer), eller (2) 100 amerikanske dollar. Noen jurisdiksjoner tillater ikke ansvarsbegrensninger, så begrensningen ovenfor gjelder kanskje ikke deg.

Erstatningsansvar
Du godtar å frita Apple, dets kontorer, direktører, aksjonærer, forgjengere, rettsetterfølgere, ansatte, agenter, datterselskaper og partnere fra ansvar for eventuelle krav, tap, ansvar, fordringer og utgifter (inkludert advokatutgifter) som gjøres mot Apple av en annen leverandør på grunn av, som følge av eller i forbindelse med din bruk av webstedet.

Brudd på disse bruksvilkårene
Apple kan oppgi all informasjon vi har om deg (inkludert identiteten) hvis vi anser at det er nødvendig i forbindelse med etterforskning eller en klage vedrørende din bruk av webstedet, eller for å identifisere, ta kontakt med eller gå til rettslige skritt mot noen som kan skade eller forhindre (både med og uten overlegg) Apples rettigheter eller eiendom, eller rettighetene til besøkende eller brukere på webstedet, inkludert Apples kunder. Apple forbeholder seg retten til alltid å kunne oppgi all informasjon som Apple mener er nødvendig for å etterkomme aktuelle lover, regler, rettssaker eller forespørsler fra myndighetene. Apple kan også oppgi opplysninger om deg når Apple finner at aktuelle lover krever eller tillater slik utlevering, inkludert utveksling av informasjon med andre selskaper og organisasjoner med tanke på beskyttelse mot svindel.

Du erkjenner og godtar at Apple kan lagre all overføring og kommunikasjon mellom deg og Apple via webstedet eller tjenester som tilbys på webstedet, og kan også utlevere slike data hvis det er påkrevet ved lov eller Apple kommer frem til at slik lagring eller utlevering er nødvendig for å (1) etterkomme rettslige prosesser, (2) håndheve disse bruksvilkårene, (3) imøtekomme påstander om at noen slike data krenker andres rettigheter eller (4) beskytte rettighetene, eiendommen og den personlige sikkerheten til Apple, dets ansatte, brukere av eller besøkende på webstedet og offentligheten.

Du godtar at Apple, etter eget skjønn og uten varsel, kan avslutte din tilgang til webstedet og/eller blokkere din tilgang til webstedet hvis vi kommer frem til at du har brutt disse bruksvilkårene eller andre bestemmelser eller retningslinjer som kan forbindes med din bruk av webstedet. Du godtar også at hvis du bryter noen av disse bruksvilkårene, utgjør det en ulovlig og urettferdig forretningsskikk som gjør ubotelig skade på Apple. Økonomiske skader er kanskje utilstrekkelige, og du samtykker i at Apple, ved kjennelse eller lovbestemmelse, kan kreve den erstatningen som vi finner nødvendig eller passende under slike forhold. Denne erstatningen kommer i tillegg til annen erstatning som Apple kan ha krav på ved lov eller kjennelse.

Du godtar at Apple, etter eget skjønn og uten varsel, kan avslutte din tilgang til webstedet av årsaker som omfatter, men som ikke begrenser seg til, (1) forespørsel fra politi eller andre myndigheter, (2) forespørsel fra deg (frivillig sletting av konto), (3) nedleggelse eller endring av materiellet på webstedet eller en tjeneste som tilbys gjennom webstedet, eller (4) uforutsette tekniske problemer.

Hvis Apple går til rettslige skritt mot deg som en følge av at du har brutt disse bruksvilkårene, har Apple rett til å kreve at du dekker alle rimelige advokathonorarer og saksomkostninger i tillegg til erstatningen som er tilkjent Apple. Du godtar at Apple ikke er ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for å avslutte din tilgang til webstedet, som en følge av brudd på disse bruksvilkårene.

Gjeldende lovgivning; Tvisteløsning
Du godtar at alle forhold som har med din tilgang til eller bruk av webstedet, også alle tvister, kommer inn under den gjeldende lovgivningen i USA og staten California uten hensyn til eventuelle lovvalgsregler. Du godtar den personlige jurisdiksjonen til og stedet for de statlige og føderale rettssalene i Santa Clara fylke i California, og frasier deg retten til å underkjenne en slik jurisdiksjon eller sted. Alle krav i forbindelse med disse bruksvilkårene må fremsettes innen ett (1) år etter at årsaken til kravet oppstod, ellers vil kravet bli avvist. Det kan ikke kreves erstatning for andre skader enn kontantutgifter, bortsett fra at den vinnende part får dekket saksomkostningene og advokathonorarer. Hvis det skulle oppstå uenighet eller en tvist mellom deg og Apple på grunn av eller i forbindelse med din bruk av webstedet, skal partene så snart som mulig og i god tro, forsøke å løse tvisten. Hvis vi ikke er i stand til å løse tvisten innen rimelig tid (som ikke overstiger tretti (30) dager), kan en av partene sende tvisten til megling. Hvis tvisten ikke lar seg løse ved megling, kan partene fritt søke å løse tvisten etter gjeldende lovverk.

Ugyldig der den er forbudt
Apple administrerer og drifter webstedet www.apple.com fra Cupertino i California i USA. Andre Apple-webområder kan være administrert og driftet fra forskjellige steder utenfor USA. Selv om webstedet er tilgjengelig over hele verden, er det ikke alle funksjoner, produkter og tjenester som blir omtalt, henvist til eller tilbudt på eller gjennom webstedet, som er tilgjengelig for alle overalt, eller som er egnet eller tilgjengelig for bruk utenfor USA. Apple forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å begrense tilgangen til og mengden av alle funksjoner, produkter eller tjenester overfor alle personer eller geografiske områder. Alle tilbud på et produkt, en funksjon eller tjeneste på webstedet er ugyldig der det er forbudt. Hvis du velger å gå inn på webstedet utenfor USA, gjør du det på eget initiativ og er fullt ut ansvarlig for at du følger alle relevante lokale lover.

Annet
Du kan ikke bruke, eksportere eller eksportere på nytt noe innhold eller en kopi eller tilpasning av slikt innhold, eller et produkt eller en tjeneste som tilbys på webstedet, som er i strid med gjeldende lover og regler, også, uten unntak, amerikanske eksportlover og -regler.

Hvis noen av vilkårene i disse bruksvilkårene av en rettsinstans eller annen kompetent jurisdiksjon anses å være ugyldige eller umulige å håndheve, skal disse vilkårene begrenses eller fjernes i så liten grad som mulig, og erstattes med et gyldig vilkår som på best mulig måte ivaretar hensikten i disse bruksvilkårene, slik at disse bruksvilkårene fortsatt er gyldige. Disse bruksvilkårene utgjør hele avtalen mellom deg og Apple med hensyn til din bruk av webstedet. Alle andre skriftlige eller muntlige avtaler eller overenskomster som tidligere fantes mellom deg og Apple i så henseende, erstattes og kanselleres herved. Apple godtar ingen motforslag til disse bruksvilkårene. Slike tilbud avvises herved kategorisk. Hvis Apple ikke insisterer på eller håndhever disse bruksvilkårene strengt, skal det ikke forstås dit hen at Apple fraskriver seg noen vilkår eller rett til å håndheve disse bruksvilkårene. Ingen handlinger mellom deg og Apple eller en annen part skal kunne endre på noen av vilkårene i disse bruksvilkårene. Disse bruksvilkårene skal ikke fortolkes slik at de tildeler rettigheter eller kompensasjon til tredjeparter.

Apple gir tilgang til Apples internasjonale data, som kan inneholde henvisninger eller krysshenvisninger til produkter, programmer og tjenester som ikke er lansert i ditt land. Slike henvisninger tilsier ikke at Apple har til hensikt å lansere slike produkter, programmer eller tjenester i ditt land.

Tilbakemelding og informasjon
Ingen tilbakemelding du gir på dette webstedet behandles fortrolig. Apple står fritt til å bruke slik informasjon ubegrenset.

Informasjonen på dette webstedet kan endres uten varsel.
Copyright © 1997–2007 Apple Inc. Alle rettigheter forbeholdes.
Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA.

Oppdatert av Apples juridiske avdeling den 11.1.2007