Szkoły Apple Distinguished School

Szkoły Apple Distinguished School są ośrodkami postępu i doskonałości w dziedzinie edukacji, w praktyce realizując promowaną przez Apple wizję nauczania z pomocą technologii. Jesteśmy przekonani, że placówki te należą do najbardziej innowacyjnych szkół na świecie.

Innowacyjność jako ciągły proces

Dyrekcja, grono pedagogiczne i społeczność skupiona wokół każdej szkoły Apple Distinguished School ma jasno sformułowaną wizję realizacji celów edukacyjnych w środowisku nasyconym nowoczesnymi technologiami. Osoby kierujące szkołą definiują strategię innowacyjności, na którą składają się takie elementy, jak kultura, zespół, potencjał, społeczność, zaplecze finansowe i metodologia pomiaru wyników. Wsparcie dla realizacji wizji szkoły jest procesem ciągłym, który wymaga przemyślanego planowania, zdobywania doświadczeń i wprowadzania udoskonaleń. iPady i komputery Mac są używane jako narzędzia inspirujące uczniów do większej kreatywności, pracy zespołowej i krytycznego myślenia. Kierownictwo szkoły kreuje i rozwija środowiska, w których uczniowie podchodzą do nauki ze szczerym zainteresowaniem i ciekawością.

Poznaj szkoły Apple Distinguished School na świecie.

Szkoły Apple Distinguished School na bieżąco dzielą się swoimi osiągnięciami, wspólnie z zespołami Apple organizując u siebie wizyty studialne dla nauczycieli. Na takich spotkaniach kierownictwo szkoły przedstawia swoją wizję edukacji z wykorzystaniem technologii Apple, a nauczyciele dzielą się dobrymi praktykami w wykorzystaniu iPadów, Maców, aplikacji, książek Multi-Touch i innych treści cyfrowych do kreowania wartościowych doświadczeń edukacyjnych. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej z pierwszej ręki, zapoznaj się z poniższymi opowieściami i znajdź szkołę Apple Distinguished School w pobliżu, korzystając z pól rozwijanych.

470 szkół
34 kraje

Jak szkoła może uzyskać tytuł Apple Distinguished School?

Do programu Apple Distinguished School mogą przystępować – tylko za zaproszeniem – wyłącznie szkoły spełniające aktualne kryteria udziału. Tytuł przyznawany jest na trzy lata, a okres ten może być przedłużany w ramach każdej cyklicznej procedury ubiegania się o zaproszenia. Procedura ta rozpoczyna się od składania przez dyrekcje szkół publicznych i prywatnych wniosków o przyznanie tytułu Apple Distinguished School. Firma Apple weryfikuje wnioski, sprawdzając, czy zgłaszające się szkoły spełniają obowiązujące wymogi. Zakwalifikowane szkoły otrzymują zaproszenia do kolejnego etapu procedury. Dodatkowe informacje na temat szczegółów programu, wymagań, krajów objętych programem i przyszłych terminów można uzyskać od przedstawiciela firmy Apple ds. sektora edukacji pod numerem 800 702 322.

Wymagania

  • Wdrożony program „urządzenie dla każdego” (1:1)
  • Innowacyjne zastosowanie platformy Apple
  • Kadra dydaktyczna umiejętnie posługująca się iPadami lub komputerami Mac
  • Udokumentowanie wyniki

Dowiedz się więcej (PDF)

Szanse dla kierownictwa szkoły

Osoby zarządzające szkołą Apple Distinguished School mogą uczestniczyć w organizowanych specjalnie dla nich wydarzeniach, a także nawiązywać kontakty z ekspertami oraz współpracować z koleżankami i kolegami zainteresowanymi innowacjami w sektorze edukacji.