Warunki korzystania z usług opartych na aplikacji

Zasady prowadzenia sprzedaży

WPROWADZENIE

Niniejsze Warunki korzystania z usług („Warunki”) zawierają ważne informacje na temat zamawiania towarów lub usług („Produktów”) od firmy Apple, za pośrednictwem wszelkich usług Apple opartych na aplikacji („Usług”), dlatego użytkownik powinien dokładnie się z nimi zapoznać. Możliwe jest przeglądanie, zapisywanie lub drukowanie dowolnych fragmentów niniejszych Warunków. Zachęcamy do wydrukowania całej treści niniejszego dokumentu i odwoływania się do niej podczas korzystania z Usług.

WAŻNE: NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI, PONIEWAŻ KORZYSTANIE Z JAKICHKOLWIEK USŁUG JEST RÓWNE Z AKCEPTACJĄ NINIEJSZYCH WARUNKÓW I ZAWARCIEM WIĄŻĄCEJ PRAWNIE UMOWY. ABY KORZYSTAĆ Z JAKICHKOLWIEK USŁUG, UŻYTKOWNIK MUSI ZAAKCEPTOWAĆ NINIEJSZE WARUNKI. WARUNKI MUSZĄ BYĆ ZAAKCEPTOWANE ZGODNIE Z TREŚCIĄ, W JAKIEJ SĄ PRZEDSTAWIONE; FIRMA APPLE NIE AKCEPTUJE ŻADNYCH ZMIAN (UZUPEŁNIEŃ LUB OGRANICZEŃ) NINIEJSZYCH WARUNKÓW. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO MIEJSCOWE (KRAJU INNEGO NIŻ USA) MOŻE ZMIENIAĆ LUB OGRANICZAĆ PRAWA STRON OKREŚLONE W NINIEJSZYCH WARUNKACH.

Firma Apple może w dowolnym terminie zmieniać, dodawać lub usuwać dowolne części niniejszych Warunków. W takim wypadku firma Apple opublikuje takie zmiany pod adresem www.apple.com/pl/internetservices/terms. JEŚLI JAKIEKOLWIEK ZMIANY WARUNKÓW UŻYTKOWNIK UZNA ZA NIEMOŻLIWE DO PRZYJĘCIA, POWINIEN ZAPRZESTAĆ KORZYSTANIA Z USŁUG. DALSZE KORZYSTANIE Z USŁUG TERAZ LUB PO OPUBLIKOWANIU INFORMACJI O ZMIANACH WARUNKÓW BĘDZIE RÓWNOZNACZNE ZE ZGODĄ NA NINIEJSZE WARUNKI I WSZELKIE TAKIE ZMIANY.

Korzystanie z Usług podlega także Polityce ochrony prywatności firmy Apple. https://www.apple.com/pl/legal/privacy.

Aby korzystać z jakichkolwiek Usług, użytkownik musi mieć ukończone 13 lat (lub, w przypadku użytkowników spoza USA, osiągnąć minimalny wiek wymagany przez stosowne przepisy miejscowe). Użytkownicy, którzy nie osiągnęli wymaganego wieku, mogą korzystać z Usług (zgodnie z odpowiednim prawem miejscowym kraju innego niż USA), pod warunkiem że używane przez nich konto zostało utworzone i zarejestrowane przez rodzica lub opiekuna prawnego.

KORZYSTANIE Z USŁUG
Po zaakceptowaniu niniejszych Warunków i ukończeniu procesu rejestracji One-Click™ (o ile jeszcze go nie ukończono) użytkownik będzie mógł rozpocząć korzystanie z Usług. Należy pamiętać, że identyfikator Apple i hasło użytkownika nie powinny być ujawniane innym osobom. Konto użytkownika związane z identyfikatorem Apple może być zagrożone, jeśli użytkownik dopuści do niewłaściwego wykorzystania tych informacji.

DOSTĘPNOŚĆ USŁUG
Mimo że Apple w racjonalnym zakresie dokłada wszelkich starań, aby zapewnić stałą dostępność Usług, Apple nie gwarantuje, nie deklaruje, ani nie zapewnia, że dostęp użytkownika do Usług będzie nieprzerwany i będzie odbywał się bez błędów. Ponadto, mimo że Apple w racjonalnym zakresie dokłada wszelkich starań, aby wszystkie Treści i/lub informacje przesyłane przez użytkownika do Apple były zabezpieczone, Apple nie gwarantuje, że Usługi nie spowodują utraty lub uszkodzenia danych i że będą wolne od ataków, wirusów, robaków, koni trojańskich i innych szkodliwych składników, bądź że nie narażą użytkownika na zakłócenia, działania hakerów lub inne naruszenia zabezpieczeń. Użytkownik powinien regularnie tworzyć kopię zapasową własnego systemu, aby zapewnić sobie dostępność Treści na wypadek utraty lub uszkodzenia.

Apple może w dowolnej chwili zmienić, zawiesić lub wycofać dowolne spośród Usług. Apple może ponadto nakładać ograniczenia na wykorzystanie lub dostęp do określonych funkcji lub części Usług, bez uprzedniego powiadomienia. Nałożenie takich ograniczeń nie stanowi podstawy do roszczeń.

ZASADY DOPUSZCZALNEGO WYKORZYSTANIA
W związku z korzystaniem z Usług użytkownik musi przestrzegać pewnych reguł i norm. Jako osoba korzystająca z Usług, użytkownik zgadza się przestrzegać zasad określonych w niniejszych Warunkach i przyjmuje do wiadomości, że Apple ma prawo egzekwować te zasady, w taki sposób i wtedy, gdy uzna to za stosowne. Oznacza to, że jeśli użytkownik lub inna osoba korzystająca z jego konta lub informacji identyfikacyjnych, naruszy niniejsze Warunki, Apple może podjąć wszelkie działania, jakie uzna za niezbędne i stosowne — w tym wysłać ostrzeżenie, odebrać użytkownikowi prawo do korzystania z Usług, anulować zamówienie użytkownika na Produkty i włączyć do sprawy właściwe organy. Przepisy prawa USA lub prawa miejscowego innego kraju nie zawsze nakładają na Apple obowiązek informowania użytkownika o odebraniu mu praw do korzystania z Usług z powodu naruszenia Warunków, ale Apple może z własnej inicjatywy przekazać taką informację.

Apple zastrzega sobie prawo do współpracy z organami ścigania, w tym realizacji nakazów komorniczych, sądowych i tytułów wykonawczych w związku z Usługami i/lub wszelkimi informacjami lub Treściami przekazanymi przez użytkownika firmie Apple w związku z korzystaniem z Usług i/lub wszelkimi zamówieniami na jakiekolwiek produkty składanymi za pośrednictwem Usług. Jeśli Apple postanowi o wszczęciu śledztwa lub postępowania w sprawie ewentualnego nadużycia z udziałem użytkownika lub dowolnych informacji lub Treści przekazanych przez użytkownika do Apple w związku z korzystaniem z Usług, Apple może (zgodnie z właściwymi przepisami prawa USA lub prawa miejscowego innego kraju) ujawnić wszelkie informacje o użytkowniku i przekazane przez użytkownika, w tym treści, organom ścigania lub innym organom administracji państwowej, w zakresie w jakim Apple uzna to za niezbędne lub właściwe.

KORZYSTANIE Z USŁUG JEST RÓWNOZNACZNE (W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO USA LUB PRAWO MIEJSCOWE INNEGO KRAJU) Z REZYGNACJĄ ZE WSZELKICH ROSZCZEŃ WZGLĘDEM APPLE I ZOBOWIĄZANIEM DO ZAPEWNIENIA APPLE OCHRONY PRZED WSZELKIMI ROSZCZENIAMI ZWIĄZANYMI Z DZIAŁANIAMI PODEJMOWANYMI PRZEZ APPLE W RAMACH TAKIEGO ŚLEDZTWA W SPRAWIE DOMNIEMANEGO NARUSZENIA NINIEJSZEJ UMOWY LUB W WYNIKU STWIERDZENIA LUB ROZSTRZYGNIĘCIA O NARUSZENIU WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY. OZNACZA TO, ŻE UŻYTKOWNIK NIE MOŻE POZWAĆ APPLE ANI ŻĄDAĆ OD APPLE ODSZKODOWANIA ZA DECYZJĘ O USUNIĘCIU LUB ODMOWIE PRZETWARZANIA JAKICHKOLWIEK INFORMACJI LUB TREŚCI, PRZESŁANIU UŻYTKOWNIKOWI OSTRZEŻENIA, ZAWIESZENIU LUB ZABLOKOWANIU DOSTĘPU UŻYTKOWNIKA DO USŁUG ANI ZA JAKIEKOLWIEK INNE DZIAŁANIA PODEJMOWANE W TRAKCIE ŚLEDZTWA DOTYCZĄCEGO DOMNIEMANEGO LUB STWIERDZONEGO NARUSZENIA WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY. POWYŻSZE ZRZECZENIE SIĘ ROSZCZEŃ I ZAPEWNIENIE O OCHRONIE PRZED ROSZCZENIAMI MA ZASTOSOWANIE DO WSZYSTKICH NARUSZEŃ OPISYWANYCH LUB ROZWAŻANYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE.

WYKLUCZENIE GWARANCJI; OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
UŻYTKOWNIK JAWNIE WYRAŻA ZGODĘ NA TO, ŻE PONOSI CAŁKOWITE RYZYKO ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM LUB BRAKIEM MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z USŁUG. USŁUGI I WSZELKIE PRODUKTY ZAMAWIANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA POŚREDNICTWEM USŁUG SĄ (POZA PRZYPADKAMI WYRAŹNIE WSKAZANYMI PRZEZ APPLE) ŚWIADCZONE I DOSTARCZANE W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ („AS IS”) I W ZAKRESIE, W JAKIM SĄ DOSTĘPNE („AS AVAILABLE”) BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI JAWNYCH BĄDŹ DOROZUMIANYCH, W TYM BEZ DOROZUMIANYCH GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, POSIADANIA TYTUŁU PRAWNEGO I NIENARUSZANIA PRAW PODMIOTÓW TRZECICH. PONIEWAŻ W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH WYKLUCZENIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH NIE JEST DOZWOLONE, POWYŻSZE WYKLUCZENIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DLA UŻYTKOWNIKA.

FIRMA APPLE, JEJ ZARZĄD, KIEROWNICTWO, PRACOWNICY, PODMIOTY ZALEŻNE, AGENCI LUB PODWYKONAWCY NIE BĘDĄ W ŻADNYM WYPADKU PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UBOCZNE, SZCZEGÓLNE LUB WYNIKOWE POWSTAŁE WSKUTEK KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z JAKICHKOLWIEK USŁUG LUB Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ ZWIĄZANYCH W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z KORZYSTANIEM Z USŁUG PRZEZ UŻYTKOWNIKA. PONIEWAŻ W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH NIE JEST DOZWOLONE WYKLUCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKOWE LUB UBOCZNE, W TAKICH JURYSDYKCJACH ODPOWIEDZIALNOŚĆ APPLE BĘDZIE OGRANICZONA W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ WŁAŚCIWE PRAWO MIEJSCOWE.

POWIADOMIENIA
Apple może wysyłać do użytkownika powiadomienia dotyczące Usług w postaci wiadomości e-mail wysyłanych na adres e-mail wymieniony w danych kontaktowych identyfikatora Apple lub w postaci listu tradycyjnego na adres kontaktowy wymieniony w danych kontaktowych identyfikatora Apple.

ZASADY PRAWNE
Użytkownik uznaje, że niniejsze Warunki nie przenoszą żadnych praw, w tym prawa do rekompensaty, na jakiekolwiek osoby inne niż użytkownik (występujący jako osoba korzystająca z Usług) oraz firma Apple.

Jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków zostanie uznana za nieważną lub niemożliwą do wyegzekwowania, część ta będzie interpretowana zgodnie z obowiązującym prawem w taki sposób, aby jak najwierniej odzwierciedlała pierwotne intencje stron, a pozostałe części będą w pełni obowiązywać strony. Nieegzekwowanie przez Apple jakichkolwiek uprawnień wynikających z postanowień niniejszych Warunków nie oznacza zrzeczenia się tych ani innych uprawnień wynikających z postanowień niniejszych Warunków. Poza wyjątkami wynikającymi z właściwych praw miejscowych krajów innych niż USA, niniejsze Warunki korzystania z Usług podlegają prawu Stanu Kalifornia, z wyłączeniem reguł rozstrzygania kolizji przepisów. Korzystanie z Usług może także podlegać innym przepisom prawa lokalnego, stanowego, krajowego (USA i innych krajów) oraz międzynarodowego. Z uwzględnieniem powyższych postanowień użytkownik jawnie wyraża zgodę na to, aby wyłącznie właściwe do rozstrzygania roszczeń lub sporów z Apple związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem przez użytkownika z Usług były sądy Stanu Kalifornia.

Zgodnie z par. 1789.3 Kodeksu Cywilnego Stanu Kalifornia użytkownicy Usług ze Stanu Kalifornia otrzymują następującą informację o prawach konsumenckich: Z Zespołem ds. Reklamacji (Complaint Assistance Unit) Wydziału Obsługi Konsumentów (Division of Consumer Services) Departamentu ds. Konsumenckich Stanu Kalifornia (California Department of Consumer Affairs) można kontaktować się listownie, pod adresem 1020 N Street, #501, Sacramento, California 95814, lub telefonicznie, pod numerem 1-916-445-1254.

DLA UŻYTKOWNIKÓW USŁUG SPOZA USA
Zamówienia na produkty mogą być przyjmowane i/lub przetwarzane przez Apple Inc., spółkę zarejestrowaną w Kalifornii, lub dowolny jej podmiot zależny lub afiliowany. Usługi są świadczone na terenie Stanów Zjednoczonych przez Apple Inc., spółkę zarejestrowaną w Kalifornii, a nie przez jej podmioty zależne lub afiliowane. Dane osobowe przekazane Apple podczas rejestracji w celu korzystania z usług lub zamawiania produktów będą wykorzystywane w związku z korzystaniem przez użytkownika z Usług lub realizacji zamówienia i zostaną przekazane do bazy danych Apple w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Brak zgody na takie przekazanie danych oznacza równocześnie brak zgody na Warunki korzystania z Usług.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE KONKRETNYCH USŁUG
Apple nie gwarantuje ani nie zapewnia, że jakiekolwiek zdjęcia, obrazy cyfrowe lub teksty (łącznie nazywane „Treścią”) przesyłane przez użytkownika do Apple w celu zamówienia odbitek lub indywidualnych albumów ze zdjęciami (lub innych Produktów) za pośrednictwem Usług nie ulegną niezamierzonemu uszkodzeniu, modyfikacji lub zniszczeniu. Użytkownik jest odpowiedzialny za tworzenie na własnym komputerze kopii zapasowych wszelkich Treści; Apple nie ponosi odpowiedzialności za archiwizację ani za tworzenie kopii zapasowych Treści. Apple nie będzie mieć w stosunku do użytkownika jakichkolwiek zobowiązań ani ponosić względem użytkownika odpowiedzialności w wypadku uszkodzenia, utraty lub zmodyfikowania jakichkolwiek Treści przekazanych do Apple. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Usług, w tym wszelkich treści generowanych lub przekazywanych do Apple. Apple nie ponosi i nie będzie ponosić odpowiedzialności za zawartość Treści.

Mimo że Apple zachęca użytkownika do korzystania z Usług w celu indywidualnej ekspresji o charakterze kreatywnym, Apple zastrzega sobie prawo do odmowy przetwarzania jakichkolwiek zamówień użytkownika zawierających Treści, które Apple uzna za stanowiące nadużycie, pomówienie, będące obsceniczne, stanowiące naruszenie prawa autorskiego lub prawa o znakach towarowych, w inny sposób obraźliwe, niezgodne z prawem, nieodpowiednie lub niedopuszczalne, a w szczególności wszelkie materiały, które w opinii Apple mogą rodzić odpowiedzialność z tytułu przepisów prawa, lub które mogą spowodować odmowę świadczenia na rzecz Apple usług przez dostawców realizujących częściowo Usługi lub biorących udział w realizacji zamówienia na Produkty. W szczególności Apple zastrzega sobie prawo do odmowy przetwarzania zamówień zawierających Treści, które w opinii Apple, będącej opinią rozstrzygająca, zawierają odzwierciedlenie molestowania, obraźliwego języka, obraźliwych obrazów, materiały o charakterze obscenicznym lub pornograficznym (w szczególności, lecz nie wyłącznie, odzwierciedlenie przemocy wobec dzieci lub pornografię dziecięcą i/lub obrazy osób nieletnich odbywających stosunek seksualny lub w innych sytuacjach wyraźnie nacechowanych seksualnie).

Przekazując Treści do firmy Apple, użytkownik deklaruje, że jest właścicielem przekazywanego materiału lub ma prawidłowo udzielone upoważnienie właściciela Treści do ich rozpowszechniania. Użytkownik niniejszym udziela Apple niewyłącznej, obowiązującej na całym świecie i niewymagającej płacenia tantiem licencji na wykorzystanie Treści wyłącznie do realizacji zamówienia na Produkty złożonego za pośrednictwem Usług. Wspomniana licencja wygasa z chwilą zrealizowania zamówienia.


Ostatnia zmiana: 2008-01-23


Ostatnia aktualizacja: 23 stycznia 2008
© Copyright 2004-2008 Apple Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.