Zasady prowadzenia sprzedaży

Warunki świadczenia usług

POLITYKA SPRZEDAŻY I INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

OGÓLNE WARUNKI

1-Click ®

1-Click stanowi zarejestrowany znak usługowy Amazon.com, Inc., na prawach licencyjnych. 1-Click to dogodna funkcja, która umożliwia dokonanie zakupu z serwisu firmy Apple za pomocą pojedynczego kliknięcia przycisku myszy. Aby aktywować funkcje 1-Click, należy posiadać ważne konto Apple. Funkcje 1-Click można uruchomić tuż po zalogowaniu się do konta Apple. Po dokonaniu wyboru funkcji 1-Click, wystarczy wybrać produkty, które mają być przedmiotem zakupu i kliknąć przycisk „Buy with 1-Click” (Kupuj za pomocą funkcji 1-Click). Poprzez aktywację funkcji 1-Click, klient akceptuje Politykę ochrony sprzedaży prowadzoną przez firmę Apple.

POWIADOMIENIA

Po złożeniu zamówienia przez klienta, firma Apple wyśle pocztą elektroniczną jego potwierdzenie. Potwierdzenie będzie zawierać ceny wszystkich produktów, obowiązujące podatki oraz koszty transportu, zgodnie z informacją podaną przed wysłaniem na zamówieniu klienta. Po nadaniu zamówienia, zostanie wysłany pocztą elektroniczną rachunek za dostawę, który również będzie stanowił fakturę. Należy wydrukować lub zapisać do użytku własnego wiadomość zawierającą rachunek/fakturę za dostawę.

WYSYŁKA PRODUKTU

Firma Apple dołoży wszelkich starań, aby wysyłka produktu odbyła się zgodnie z szacowanym czasem realizacji dostawy, przewidywanym w momencie składania zamówienia przez klienta. W czasie wzmożonego ruchu w okresie świątecznym, ze względu na wzrost ilości zamówień, przetworzenie zamówienia może wymagać dodatkowych 3-5 dni. W przypadku, gdy wysyłka zajmie więcej dni niż pierwotnie szacowano, klient zostanie o tym poinformowany pocztą elektroniczną, a firma Apple podejmie wszelkie środki, aby dostarczyć zamówienie w najkrótszym możliwym czasie. Po nadaniu zamówienia, rachunek/faktura za dostawę zostanie wysłany pocztą elektroniczną. Po otrzymaniu rachunku za dostawę zaleca się go wydrukować lub zapisać.

Czas realizacji dostawy liczony jest w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) i nie obejmuje większych świąt. Zachęcamy do odwiedzenia serwisu WWW firmy Apple pod adresem: https://www.apple.com/internetservices/yourorderstatus, aby sprawdzić aktualny status przesyłki.

UNIEWAŻNIENIE

Przed wysłaniem zamówienia prosimy o jego dokładną weryfikację. Po wysłaniu, zamówienie zostanie po 90 minutach przesłane do realizacji przez system automatycznego przetwarzania, co uniemożliwi dokonanie zmian czy unieważnienie zamówienia. W ciągu tych 90 minut klient może unieważnić swoje zamówienie za pomocą narzędzia określania statusu zamówienia online pod adresem: https://www.apple.com/internetservices/yourorderstatus/

POZOSTAŁE WARUNKI I ZASTRZEŻENIA

  • Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za błędy typograficzne.
  • Firma Apple zastrzega sobie prawo do zmiany warunków świadczenia usług w dowolnym czasie.
  • Żaden pracownik lub pośrednik firmy Apple nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek zmian w postanowieniach polityki firmy Apple, lub warunków określających sprzedaż.

AMERYKA PÓŁNOCNA

SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA

Apple sprzedaje i dostarcza produkty wyłącznie na terenie 50 Stanów Zjednoczonych oraz Kanady. Nie jest możliwa realizacja dostaw na adresy skrytek pocztowych ani do pozostałych terytoriów Stanów Zjednoczonych.

CENY

Wszystkie ceny są prezentowane i pobierane w dolarach USA w przypadku zamówień składanych w USA oraz w dolarach kanadyjskich w przypadku zamówień składanych w Kanadzie. Łączna cena na zamówieniu będzie składać się z ceny produktu/produktów oraz wszelkich należnych podatków od sprzedaży i opłat za dostawę. Przed złożeniem zamówienia do realizacji należy je dokładnie sprawdzić. Apple zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów w dowolnym momencie.

PODATEK OD SPRZEDAŻY

Zakupy od Apple podlegają opodatkowaniu podatkiem od sprzedaży obowiązującym w miejscu dostawy według stawki obowiązującej w momencie składania zamówienia. Jeśli stawka podatku od sprzedaży obowiązująca w miejscu dostawy zmieni się przed wysłaniem produktu, zastosowanie będzie miała stawka obowiązująca w chwili odebrania zamówienia przez nasz system.

ZAPEWNIENIE JAKOŚCI

Aby uzyskać wydruki jak najwyższej jakości, należy przy przesyłaniu zdjęć stosować zalecane ustawienia. Jeśli z jakiegoś powodu Użytkownika nie zadowala jakość otrzymanego produktu, powinien skontaktować się w tej sprawie z Apple za pośrednictwem strony https://www.apple.com/support/photoservices/ww/. Jeśli Apple stwierdzi, że wada powstała podczas przygotowywania wydruków zdjęć lub realizacji zamówienia, Apple zwróci zapłaconą kwotę albo wymieni wadliwe produkty, przy czym wybór jednej z tych opcji należy wyłącznie do Apple.

PRYWATNOŚĆ

Zbieramy dane osobowe („Dane Osobowe”) celem wykorzystania ich przy realizacji zamówień oraz dostarczania produktów, świadczenia usług i udostępniania związanych z nimi informacji.

Przekazane przez Użytkownika Dane Osobowe będą przechowywane w bazie danych znajdującej się w centrali Apple Inc. w Cupertino, w stanie Kalifornia (USA). Dane Osobowe mogą być ujawniane podmiotom afiliowanym Apple oraz zewnętrznym dostawcom usług w zakresie, w jakim podmioty te muszą mieć dostęp do danych, zgodnie z Polityką Prywatności Apple publikowaną na stronie https://www.apple.com/pl/legal/privacy/. Będziemy chronić Dane Osobowe Użytkownika zgodnie z Polityką Prywatności Apple, w szczególności poprzez podjęcie odpowiednich środków technicznych, organizacyjnych i prawnych.

Dokładamy starań, aby chronić Dane Osobowe Użytkowników. Wszelkie pytania, wątpliwości, zastrzeżenia i żądania dostępu, poprawienia lub usunięcia Danych Osobowych Użytkownicy mogą zgłaszać za pośrednictwem strony: https://www.apple.com/pl/privacy/contact/.

POZOSTAŁE WARUNKI I POSTANOWIENIA

Wszystkie transakcje sprzedaży w USA podlegają prawu stanu Kalifornia. Wszystkie transakcje sprzedaży w Kanadzie podlegają prawu prowincji Ontario, z wyłączeniem mocy obowiązujących przepisów kolizyjnych. Użytkownik, w zależności od jurysdykcji, może mieć jednak także inne prawa. Rezydenci prowincji Quebec podlegają przepisom tej prowincji o ochronie konsumentów.

EUROPA

SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA

Apple sprzedaje i dostarcza produkty tylko na terytorium następujących krajów: Austria, Belgia, Dania (z wyłączeniem Wysp Owczych), Finlandia (z wyłączeniem Wysp Alandzkich), Francja ( z wyłączeniem Gujany Francuskiej, Reunionu, Martyniki i Gwadelupy), Niemcy, Irlandia, Włochy (z wyłączeniem Livigno, San Marino i Watykanu), Holandia, Norwegia, Hiszpania (z wyłączeniem Wysp Kanaryjskich, Ceuty i Melilli), Szwecja, Szwajcaria i Wielka Brytania (z wyłączeniem Wysp Normandzkich, Wyspy Man, Gibraltaru i wszelkich innych Dependencji Korony Brytyjskiej oraz terenów zamorskich Wielkiej Brytanii).

CENY

Wszystkie ceny są podane w walucie kraju wskazanego w adresie posiadacza karty („Waluta docelowa”). Fakturowanie zamówienia odbywać się będzie również w Walucie docelowej, w tym, w przypadku dostaw poza Kraj waluty docelowej. Łączna cena zamówienia zawierać będzie cenę produktu(ów) wraz z wszystkimi odpowiednimi podatkami VAT oraz kosztami transportu. Przed wysłaniem zamówienia do przetworzenia, prosimy o jego dokładną weryfikację.

Firma Apple zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów w dowolnym czasie.

PODATEK VAT

Ceny zakupu produktów Apple będą uwzględniać podatek VAT w oparciu o regulacje podatkowe miejsca dostawy oraz stawkę VAT obowiązującą w momencie dostawy. W przypadku, gdy stawka podatku VAT w kraju, do którego zamówienie ma być dostarczone, ulegnie zmianie przed jego dostarczeniem, zastosowanie będzie miała stawka VAT obowiązująca w momencie dokonania dostawy.

GWARANCJA JAKOŚCI

W celu zapewnienia najwyższej jakości wydruków podczas wysyłania zdjęć, należy postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi ustawień. Jeśli z jakiegoś powodu jakość otrzymanego produktu nie będzie zadowalająca, należy zwrócić się o pomoc do firmy Apple pod adresem: https://www.apple.com/support/photoservices/ww/. Jeśli firma Apple uzna, że w procesie przetwarzania zdjęć lub zamówienia wystąpił błąd, firma Apple, według swojego uznania, dokona zwrotu płatności za uszkodzone pozycje lub je wymieni.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Gromadzenie danych osobowych („Danych osobowych”) ma na celu realizację zamówienia lub dostarczenie produktów i usług firmy Apple oraz powiązanych informacji.

Udostępnione dane osobowe będą przechowywane w bazie danych zlokalizowanej w siedzibie firmy Apple Inc. w Cupertino w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. Wszystkie czynności przetwarzania podlegają kontroli przez Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Cork, Irlandia oraz Apple UK Limited, Stockley Park East, Uxbridge, Middlesex, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Dane osobowe mogą zostać ujawnione spółkom stowarzyszonym firmy Apple lub innym podmiotom będącym dostawcami jej usług w zakresie, w jakim ich wymagany dostęp do Danych osobowych jest zgodny z Polityką ochrony prywatności firmy Apple, którą można znaleźć pod adresem: https://www.apple.com/pl/legal/privacy/. Firma Apple będzie chronić Dane osobowe zgodnie z Polityką ochrony prywatności firmy Apple, w tym podejmować odpowiednie prawne, techniczne i organizacyjne środki mające na celu ochronę Danych osobowych.

Firma Apple zobowiązuje się do ochrony Danych osobowych. W przypadku pytań, wątpliwości czy zastrzeżeń prosimy o kontakt pod adresem: privacyeurope@apple.com. W celu uzyskania dostępu, poprawienia lub usunięcia swoich Danych osobowych prosimy o przejście na stronę https://www.apple.com/contact/myinfo.

POZOSTAŁE WARUNKI I ZASTRZEŻENIA

Wszelka sprzedaż podlega prawu Irlandii, z wyłączeniem mocy obowiązujących przepisów kolizyjnych.

JAPONIA

SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA

Firma Apple sprzedaje i dostarcza produkty tylko na terenie Japonii.

CENY

Wszystkie ceny podane są w jenach japońskich. Faktura za zamówienie również będzie podana w jenach japońskich. Łączna cena zamówienia zawierać będzie cenę produktu(ów) oraz wszystkie odpowiednie podatki konsumpcyjne oraz koszty transportu. Przed wysłaniem zamówienia do przetworzenia, prosimy o jego dokładną weryfikację.

Firma Apple zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów w dowolnym czasie.

PODATEK VAT

Ceny zakupu produktów Apple będą uwzględniać podatek VAT w oparciu o regulacje podatkowe miejsca dostawy oraz stawkę VAT obowiązującą w momencie dostawy. W przypadku, gdy stawka podatku VAT w kraju, do którego zamówienie ma być dostarczone, ulegnie zmianie przed jego dostarczeniem, zastosowanie będzie miała stawka VAT obowiązująca w momencie dokonania dostawy.

GWARANCJA JAKOŚCI

W celu zapewnienia najwyższej jakości wydruków podczas wysyłania zdjęć, należy postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi ustawień. Jeśli z jakiegoś powodu jakość otrzymanego produktu nie będzie zadowalająca, należy zwrócić się o pomoc do firmy Apple pod adresem: https://www.apple.com/support/photoservices/ww/. Jeśli firma Apple uzna, że w procesie przetwarzania zdjęć lub zamówienia wystąpił błąd, firma Apple, według swojego uznania, dokona zwrotu płatności za uszkodzone pozycje lub je wymieni.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Gromadzenie danych osobowych („Danych osobowych”) ma na celu realizację zamówienia lub dostarczenie produktów i usług firmy Apple oraz powiązanych informacji.

Dane osobowe przekazane oddziałowi firmy Apple na terenie Japonii będą przechowywane przez firmę Apple w bazie danych zlokalizowanej w jej siedzibie w Cupertino w Kalifornii (USA). Dane osobowe mogą zostać ujawnione spółkom stowarzyszonym firmy Apple lub innym podmiotom będącym dostawcami jej usług w zakresie, w jakim ich wymagany dostęp do Danych osobowych jest zgodny z polityką ochrony prywatności firmy Apple, którą można znaleźć pod adresem: https://www.apple.com/jp/legal/privacy/. Firma Apple będzie chronić Dane osobowe zgodnie z Polityką ochrony prywatności firmy Apple, w tym podejmować odpowiednie prawne, techniczne i organizacyjne środki mające na celu ochronę Danych osobowych.

Firma Apple zobowiązuje się do ochrony Danych osobowych. W przypadku pytań, wątpliwości czy zastrzeżeń, lub w celu uzyskania dostępu, zmiany lub usunięcia swoich Danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: privacy-japan@apple.com.

POZOSTAŁE WARUNKI I ZASTRZEŻENIA

Wszelka sprzedaż podlega prawu Japonii, z wyłączeniem mocy obowiązujących przepisów kolizyjnych. Zastosowanie mają pozostałe warunki i zastrzeżenia określone w serwisie http://store.apple.com/Catalog/Japan/Images/salespolicies.html. W przypadku rozbieżności między niniejszymi postanowieniami a postanowieniami określonymi w wyżej wymienionym serwisie, pierwszeństwo mają niniejsze postanowienia.

AUSTRALIA I NOWA ZELANDIA

SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA

Firma Apple sprzedaje i dostarcza produkty tylko na terenie Australii i Nowej Zelandii.

CENY

Wszystkie ceny są podane w walucie kraju wskazanego w adresie posiadacza karty („Waluta docelowa”). Faktura za zamówienie będzie również w Walucie docelowej. Łączna cena zamówienia zawierać będzie cenę produktu(ów) wraz z wszystkimi odpowiednimi podatkami od towarów i usług oraz kosztami transportu. Przed wysłaniem zamówienia do przetworzenia, prosimy o jego dokładną weryfikację.

Firma Apple zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów w dowolnym czasie.

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

Ceny zakupu produktów Apple będą zawierać podatek od towarów i usług w oparciu o regulacje podatkowe miejsca dostawy oraz stawkę podatku od towarów i usług obowiązującą w momencie dostawy. W przypadku, gdy stawka podatku od towarów i usług w kraju, do którego zamówienie ma być dostarczone, ulegnie zmianie przed dostawą zamówienia, zastosowanie będzie miała nowa stawka podatku od towarów i usług obowiązująca w momencie dokonania dostawy.

GWARANCJA JAKOŚCI

W celu zapewnienia najwyższej jakości wydruków podczas wysyłania zdjęć, należy postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi ustawień. Jeśli z jakiegoś powodu jakość otrzymanego produktu nie będzie zadowalająca, należy zwrócić się o pomoc do firmy Apple pod adresem: https://www.apple.com/support/photoservices/ww/. Jeśli firma Apple uzna, że w procesie przetwarzania zdjęć lub zamówienia wystąpił błąd, firma Apple, według swojego uznania, dokona zwrotu płatności za uszkodzone pozycje lub je wymieni.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Gromadzenie danych osobowych („Danych osobowych”) ma na celu realizację zamówienia lub dostarczenie produktów i usług firmy Apple oraz powiązanych informacji.

Udostępnione dane osobowe będą przechowywane w bazie danych zlokalizowanej w siedzibie firmy Apple Inc. w Cupertino w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. Dane osobowe mogą zostać ujawnione spółkom stowarzyszonym firmy Apple lub innym podmiotom będącym dostawcami jej usług w zakresie, w jakim ich wymagany dostęp do Danych osobowych jest zgodny z polityką ochrony prywatności firmy Apple, którą można znaleźć pod adresem: https://www.apple.com/legal/privacy/. Firma Apple będzie chronić Dane osobowe zgodnie z Polityką ochrony prywatności firmy Apple oraz obowiązującymi przepisami, w tym podejmować odpowiednie prawne, techniczne i organizacyjne środki mające na celu ochronę Danych osobowych.

Firma Apple zobowiązuje się do ochrony Danych osobowych. W przypadku pytań, wątpliwości czy zastrzeżeń prosimy o kontakt pod adresem: privacy@apple.com. W celu uzyskania dostępu, poprawienia lub usunięcia swoich Danych osobowych prosimy o przejście na stronę www.apple.com/contact/myinfo.

POZOSTAŁE WARUNKI I ZASTRZEŻENIA

Wszelka sprzedaż podlega prawu Nowej Południowej Walii, z wyłączeniem mocy obowiązujących przepisów kolizyjnych. Zastosowanie mają również warunki i zastrzeżenia określone w serwisie http://store.apple.com/Catalog/Australia/Images/salespolicies.html dla sprzedaży na terenie Australii oraz w serwisie http://store.apple.com/Catalog/NZ/Images/salespolicies.html dla sprzedaży na terenie Nowej Zelandii. W przypadku rozbieżności między niniejszymi postanowieniami a postanowieniami określonymi w wyżej wymienionym serwisie, pierwszeństwo mają niniejsze postanowienia.

HONGKONG

SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA

Firma Apple sprzedaje i dostarcza produkty tylko na terenie Hongkongu.

CENY

Wszystkie ceny podane są w dolarach hongkońskich. Faktura zamówienia również będzie podana w dolarach hongkońskich. Łączna cena zamówienia zawierać będzie cenę produktu(ów) oraz wszystkie odpowiednie podatki od sprzedaży oraz koszty transportu. Przed wysłaniem zamówienia do przetworzenia, prosimy o jego dokładną weryfikację.

Firma Apple zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów w dowolnym czasie.

PODATEK OD SPRZEDAŻY/VAT

Ceny zakupu produktów Apple będą zawierać podatek od sprzedaży i/lub VAT w oparciu o regulacje podatkowe miejsca dostawy oraz stawkę podatku od sprzedaży obowiązującą w momencie złożenia zamówienia. W przypadku, gdy stawka podatku od sprzedaży/VAT w miejscu, do którego zamówienia ma być dostarczone, ulegnie zmianie przed dostarczeniem produktu, zastosowanie będzie miała stawka obowiązująca w momencie przyjęcia zamówienia przez system. Faktura/rachunek za dostawę wysłana pocztą przez firmę Apple będzie zawierać wszystkie obowiązujące podatki od sprzedaży/VAT.

GWARANCJA JAKOŚCI

W celu zapewnienia najwyższej jakości wydruków podczas wysyłania zdjęć, należy postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi ustawień. Jeśli z jakiegoś powodu jakość otrzymanego produktu nie będzie zadowalająca, należy zwrócić się o pomoc do firmy Apple pod adresem: https://www.apple.com/support/photoservices/ww/. Jeśli firma Apple uzna, że w procesie przetwarzania zdjęć lub zamówienia wystąpił błąd, firma Apple, według swojego uznania, dokona zwrotu płatności za uszkodzone pozycje lub je wymieni.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Gromadzenie danych osobowych („Danych osobowych”) ma na celu realizację zamówienia lub dostarczenie produktów i usług firmy Apple oraz powiązanych informacji.

Udostępnione dane osobowe będą przechowywane w bazie danych zlokalizowanej w siedzibie firmy Apple Inc. w Cupertino w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. Dane osobowe mogą zostać ujawnione spółkom stowarzyszonym firmy Apple lub innym podmiotom będącym dostawcami jej usług w zakresie, w jakim ich wymagany dostęp do Danych osobowych jest zgodny z polityką ochrony prywatności firmy Apple, którą można znaleźć pod adresem: https://www.apple.com/legal/privacy/. Firma Apple będzie chronić Dane osobowe zgodnie z Polityką ochrony prywatności firmy Apple oraz obowiązującymi przepisami, w tym podejmować odpowiednie prawne, techniczne i organizacyjne środki mające na celu ochronę Danych osobowych.

Firma Apple zobowiązuje się do ochrony Danych osobowych. W przypadku pytań, wątpliwości czy zastrzeżeń, lub w celu uzyskania dostępu, zmiany lub usunięcia swoich Danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: privacy@apple.com.

POZOSTAŁE WARUNKI I ZASTRZEŻENIA

Wszelka sprzedaż podlega prawu Hongkongu, Specjalnemu Regionowi Administracyjnemu Chińskiej Republiki Ludowej, z wyłączeniem mocy obowiązujących przepisów kolizyjnych. Zastosowanie mają również pozostałe warunki i zastrzeżenia określone w serwisie http://store.apple.com/Catalog/HongKong/Images/hk-salespoliciescon.html. W przypadku rozbieżności między niniejszymi postanowieniami a postanowieniami określonymi w wyżej wymienionym serwisie, pierwszeństwo mają niniejsze postanowienia.

SINGAPUR

SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA

Firma Apple sprzedaje i dostarcza produkty tylko na terenie Singapuru.

CENY

Wszystkie ceny podane są w dolarach singapurskich. Faktura zamówienia również będzie podana w dolarach singapurskich. Łączna cena zamówienia zawierać będzie cenę produktu(ów) wraz z wszystkimi odpowiednimi podatkami od towarów i usług oraz kosztami transportu. Przed wysłaniem zamówienia do przetworzenia, prosimy o jego dokładną weryfikację.

Firma Apple zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów w dowolnym czasie.

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

Ceny zakupu produktów Apple będą zawierać podatek od sprzedaży towarów i usług w oparciu o regulacje podatkowe miejsca dostawy oraz stawkę podatku od sprzedaży obowiązującą w momencie złożenia zamówienia. W przypadku, gdy stawka podatku od sprzedaży towarów i usług w miejscu, do którego zamówienie ma być dostarczone, ulegnie zmianie przed dostarczeniem produktu, zastosowanie będzie miała stawka obowiązująca w momencie przyjęcia zamówienia przez system. Faktura/rachunek za dostawę wysłana pocztą przez firmę Apple będzie zawierać wszystkie obowiązujące podatki od sprzedaży towarów i usług.

GWARANCJA JAKOŚCI

W celu zapewnienia najwyższej jakości wydruków podczas wysyłania zdjęć, należy postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi ustawień. Jeśli z jakiegoś powodu jakość otrzymanego produktu nie będzie zadowalająca, należy zwrócić się o pomoc do firmy Apple pod adresem: https://www.apple.com/support/photoservices/ww/. Jeśli firma Apple uzna, że w procesie przetwarzania zdjęć lub zamówienia wystąpił błąd, firma Apple, według swojego uznania, dokona zwrotu płatności za uszkodzone pozycje lub je wymieni.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Gromadzenie danych osobowych („Danych osobowych”) ma na celu realizację zamówienia lub dostarczenie produktów i usług firmy Apple oraz powiązanych informacji.

Udostępnione dane osobowe będą przechowywane w bazie danych zlokalizowanej w siedzibie firmy Apple Inc. w Cupertino w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. Dane osobowe mogą zostać ujawnione spółkom stowarzyszonym firmy Apple lub innym podmiotom będącym dostawcami jej usług w zakresie, w jakim ich wymagany dostęp do Danych osobowych jest zgodny z polityką ochrony prywatności firmy Apple, którą można znaleźć pod adresem: https://www.apple.com/legal/privacy/. Firma Apple będzie chronić Dane osobowe zgodnie z Polityką ochrony prywatności firmy Apple oraz obowiązującymi przepisami, w tym podejmować odpowiednie prawne, techniczne i organizacyjne środki mające na celu ochronę Danych osobowych.

Firma Apple zobowiązuje się do ochrony Danych osobowych. W przypadku pytań, wątpliwości czy zastrzeżeń, lub w celu uzyskania dostępu, zmiany lub usunięcia swoich Danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: privacy@apple.com.

POZOSTAŁE WARUNKI I ZASTRZEŻENIA

Wszelka sprzedaż podlega prawu Singapuru, z wyłączeniem mocy obowiązujących przepisów kolizyjnych. Zastosowanie mają również pozostałe warunki i zastrzeżenia określone w serwisie http://store.apple.com/Catalog/Singapore/Images/sg-salespoliciescon.html. W przypadku rozbieżności między niniejszymi postanowieniami a postanowieniami określonymi w wyżej wymienionym serwisie, pierwszeństwo mają niniejsze postanowienia.


Ostatnia aktualizacja: 24 kwietnia 2012 r.
© Copyright 2012 Apple Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.