Witamy w iCloud

NINIEJSZA UMOWA POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A APPLE REGULUJE KWESTIĘ KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z PRODUKTU, OPROGRAMOWANIA, USŁUG I STRON INTERNETOWYCH iCLOUD (ŁĄCZNIE ZWANYCH „USŁUGĄ”). WAŻNE JEST, ABY UŻYTKOWNIK ZAPOZNAŁ SIĘ Z PONIŻSZYMI WARUNKAMI I JE ZROZUMIAŁ. JEŻELI UŻYTKOWNIK POSTANOWI KORZYSTAĆ Z TEJ USŁUGI, KLIKNIĘCIE W PRZYCISK „AKCEPTUJĘ” JEST JEDNOZNACZNE Z ZAAKCEPTOWANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA NINIEJSZYCH WARUNKÓW.

Apple jest dostawcą Usługi, która umożliwia Użytkownikowi korzystanie z pewnych usług internetowych, w tym przechowywania osobistych treści Użytkownika (takich jak kontakty, kalendarze, zdjęcia, notatki, przypomnienia, dokumenty, dane aplikacji i wiadomości email w iCloud) i udostępniania ich na kompatybilnych urządzeniach i komputerach Użytkownika, oraz z pewnych usług lokalizacyjnych, przy czym usługi te są dostępne wyłącznie na warunkach określonych w niniejszej Umowie. iCloud jest automatycznie aktywowany, gdy Użytkownik pracuje na urządzeniu z systemem iOS 9 lub nowszym i rejestruje się za pomocą swojego Apple ID podczas konfigurowania swojego urządzenia, o ile Użytkownik nie uaktualnia urządzenia i wcześniej nie zdecydował o nieaktywowaniu iCloud. Użytkownik może wyłączyć iCloud w Ustawieniach. Po uaktywnieniu usługi iCloud treści Użytkownika będą automatycznie przesyłane do Apple, a firma Apple będzie je przechowywała, dzięki czemu Użytkownik będzie mógł potem uzyskać dostęp do tych treści, lub bezprzewodowo je przesłać do innych swoich urządzeń lub komputerów, na których uaktywnił usługę iCloud. 

I. WYMOGI W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z USŁUGI

A. Wiek. Usługa jest dostępna tylko dla osób w wieku 13 lat lub starszych (lub równoważny minimalny wiek w odpowiedniej jurysdykcji), oraz osób w wieku poniżej tej granicy, które Apple ID uzyskały w wyniku wniosku przez zatwierdzoną instytucję edukacyjną lub ustanowione jako część funkcji Chmura rodzinna przez rodziców Użytkownika lub jego opiekuna prawnego. Świadomie nie zbieramy, nie wykorzystujemy i nie ujawniamy informacji osobistych od dzieci poniżej 13. roku życia lub obowiązującego w danej jurysdykcji wieku minimalnego bez sprawdzalnej zgody rodziców. Rodzice i opiekunowie powinni również przypomnieć osobom niepełnoletnim, że prowadzenie rozmów z osobami obcymi przez Internet może być niebezpieczne oraz podjąć odpowiednie środki, aby chronić dzieci, w tym monitorować korzystanie z Usługi przez dzieci.

Użytkownik tej Usługi nie może być osobą objętą zakazem korzystania z Usługi zgodnie z przepisami Stanów Zjednoczonych lub innych właściwych jurysdykcji, w tym kraju zamieszkania Użytkownika lub kraju, w którym Użytkownik korzysta z tej Usługi. Akceptując niniejszą Umowę, Użytkownik oświadcza, że zrozumiał powyższe postanowienia i wyraża na nie zgodę.

B. Urządzenia i konta. Korzystanie z Usługi może wymagać zgodnych urządzeń, dostępu do Internetu, oraz odpowiedniego oprogramowania (mogą być pobierane stosowne opłaty); okresowych uaktualnień, a na korzystanie z Usługi mogą mieć wpływ powyższe czynniki. Apple zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby kont, które mogą zostać utworzone z urządzenia i liczby urządzeń powiązanych z kontem. W przypadku określonych transakcji lub funkcji może być wymagana najnowsza wersja niezbędnego oprogramowania. Użytkownik zgadza się, że będzie odpowiedzialny za spełnienie niniejszych wymagań. 

C. Ograniczenia Użytkowania.  Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z Usługi tylko do celów dozwolonych w tej Umowie oraz wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przez stosowne prawo, przepisy lub ogólnie przyjęte praktyki w odpowiednich jurysdykcjach. Do Konta Użytkownika jest przypisane 5 GB przestrzeni dyskowej, zgodnie z opisem funkcji zamieszczonym na stronach poświęconych usługi iCloud. Dodatkową przestrzeń dyskową można dokupić zgodnie z poniższym opisem. Zabrania się przekraczania obowiązującej lub racjonalnej przepustowości łącza lub przestrzeni dyskowej (na przykład przestrzeni dyskowej przeznaczonej do archiwizacji lub konta poczty elektronicznej), co może uniemożliwić Użytkownikowi sporządzenie backupu na iCloud, dodawanie dokumentów lub odbieranie nowych wiadomości email przesyłanych na adres email Użytkownika w iCloud Użytkownika. Jeśli korzystanie z Usługi przez Użytkownika umyślnie lub nieumyślnie będzie zagrażało możliwości Apple udostępniania Usługi lub innych systemów, firma Apple będzie upoważniona do podjęcia wszelkich racjonalnych działań w celu ochrony Usługi i systemów Apple, włącznie z zawieszeniem dostępu Użytkownika do Usługi. Wielokrotne naruszenie ograniczeń może skutkować skasowaniem konta Użytkownika.

Jeśli Użytkownik ma status jednostki chronionej prawem (np. szpital, przychodnia, ubezpieczyciel i inne), przedstawicielem socjalnym lub przedstawicielem osoby o statusie jednostki chronionej prawem związanym z jednostką chronioną prawem, bądź przedstawicielem socjalnym (jak zdefiniowano w 45 C.F.R § 160.103), wówczas Użytkownik zgadza się, że nie będzie korzystał z żadnego ze składników, funkcji lub innych ułatwień iCloud do tworzenia, odbierania, utrzymywania lub przesyłania żadnych chronionych informacji o zdrowiu (określonych w 45 C.F.R § 160.103) lub wykorzystywał iCloud w taki sposób, który spowoduje, że Apple będzie partnerem biznesowym Użytkownika lub partnera Użytkownika przedstawicielem socjalnym.

D. Dostępność usługi. Usługa lub jakakolwiek jej funkcja lub część może nie być dostępna we wszystkich językach lub we wszystkich krajach, a Apple nie gwarantuje, że Usługa lub jakakolwiek jej funkcja lub część będzie działała prawidłowo lub będzie dostępna w jakiejkolwiek konkretnej lokalizacji. W zakresie wybranym przez Użytkownika możliwości dostępu do takich Usług, Użytkownik robi to ze swojej własnej inicjatywy i odpowiada za to zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi.

E. Zmiana Usługi . Apple zastrzega sobie prawo do modyfikowania tej Umowy w dowolnym momencie, a także do nałożenia dodatkowych warunków lub postanowień w zakresie korzystania z Usługi, pod warunkiem, że Apple powiadomi Użytkownika z 30-dniowym wyprzedzeniem o wszelkich niekorzystnych dla Użytkownika zmianach w Usłudze lub stosownych warunkach świadczenia usługi, chyba że takie powiadomienie nie byłoby uzasadnione ze względu na okoliczności wynikłe z czynności prawnych, ustawowych lub rządowych; ze względów wynikających z bezpieczeństwa, prywatności Użytkownika lub obawy o integralność techniczną Usługi; w celu uniknięcia zakłóceń w działaniu usługi innym użytkownikom; lub z powodu problemów wynikłych z klęski żywiołowej, katastrofy, wojny lub podobnych okoliczności, na które firma Apple nie ma wpływu. W odniesieniu do płatnej części usługi udostępniania przestrzeni dyskowej w chmurze, firma Apple nie będzie dokonywała żadnych niekorzystnych zmian w Usłudze przed zakończeniem opłaconego terminu, chyba że będzie to konieczne ze względu na okoliczności wynikłe z czynności prawnych, ustawowych lub rządowych; ze względów wynikających z bezpieczeństwa, prywatności Użytkownika lub obawy o integralność techniczną Usługi; w celu uniknięcia zakłóceń w działaniu usługi innym użytkownikom; lub z powodu problemów wynikłych z klęski żywiołowej, katastrofy, wojny lub podobnych okoliczności, na które firma Apple nie ma wpływu. W przypadku, gdy Apple dokona niekorzystnych zmian w Usłudze lub warunkach korzystania z Usługi, Użytkownik będzie miał prawo do rozwiązania niniejszej Umowy oraz zamknięcia konta Użytkownika, a Apple dokona zwrotu zapłaconej kwoty proporcjonalnie do całego opłaconego czasu umowy. Firma Apple nie będzie ponosiła żadnej odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek modyfikacji Usługi lub warunków świadczenia usługi w związku z częścią IE.

II. FUNKCJE I USŁUGI

A. Korzystanie z usług wykorzystujących lokalizację

Apple, partnerzy oraz licencjodawcy Apple mogą udostępniać określone usługi i funkcje wymagające informacji o lokalizacji urządzenia poprzez wykorzystanie jego GPS (lub podobnej technologii, o ile jest dostępna) oraz zbieranych z różnych źródeł informacji o lokalizacji punktów dostępu Wi-Fi i punktów przekaźnikowych sieci komórkowych. W celu udostępnienia takich funkcji lub usług, jeśli to możliwe, Apple i partnerzy oraz licencjodawcy Apple muszą gromadzić, wykorzystywać, przesyłać, przetwarzać i przechowywać dane na temat lokalizacji, w tym, między innymi, na temat położenia geograficznego urządzenia Użytkownika i informacje na temat konta iCloud Użytkownika („Konto”) oraz wszystkich urządzeń zarejestrowanych na Koncie, w tym, między innymi, Apple ID Użytkownika, numer identyfikacyjny i nazwę urządzenia, a także typ urządzenia. 

Użytkownik może wycofać zgodę dla Apple, jego partnerów i licencjodawców na zbieranie, używanie, przesyłanie, przetwarzanie i zachowywanie danych dotyczących lokalizacji oraz koncie w dowolnym czasie przez zaprzestanie używania funkcji wykorzystujących lokalizację i wyłączenie Apki Lokalizator (w tym poprzednich aplikacji Znajdź mój iPhone i Znajdź moich znajomych zwanych łącznie „Apka Lokalizator”) i Usług lokalizacji w Ustawieniach (jeśli dotyczy) na swoim urządzeniu. Korzystając z usług firm trzecich, które to usługi wykorzystują lub udostępniają dane lokalizacji w ramach Usługi, Użytkownik podlega warunkom i polityce prywatności takiej strony trzeciej w zakresie korzystania z danych lokalizacji w ramach takich usług stron trzecich, i Użytkownik powinien się z nimi zapoznać. Na danych lokalizacji udostępnianych w ramach Usługi nie należy polegać w sytuacjach, kiedy potrzebne są precyzyjne informacje o położeniu lub jeżeli błędne, niedokładne, opóźnione w czasie lub niepełne informacje o położeniu mogą prowadzić do śmierci, obrażeń ciała, szkód na mieniu i w środowisku. Apple będzie świadczył Usługę wykorzystując odpowiednie umiejętności i z należytą starannością, przy czym ani Apple ani żaden z dostawców treści nie gwarantuje dostępności, dokładności, kompletności, wiarygodności ani terminowego dostarczenia danych lokalizacyjnych ani żadnych innych danych widocznych w ramach Usługi. USŁUGI WYKORZYSTUJĄCE LOKALIZACJĘ NIE SĄ PRZEZNACZONE ANI ODPOWIEDNIE DO STOSOWANIA W SYTUACJACH KRYTYCZNYCH DO CELÓW LOKALIZACJI.

B. Apka Lokalizator

Włączenie usługi iCloud i Usług lokalizacji na urządzeniu z systemem iOS 13, iPad OS, macOS Catalina lub nowszym spowoduje automatyczne włączenie Apki Lokalizator (funkcji Znajdź mój iPhone w przypadku urządzeń z systemami od iOS 8 do iOS 12) na tym urządzeniu oraz dowolnych połączonych z nim akcesoriach Apple. Po włączeniu urządzenie Użytkownika zostanie automatycznie przypisane do identyfikatora Apple ID Użytkownika i będzie wymagane hasło Apple ID, zanim będzie można wyłączyć Apkę Lokalizator, wyrejestrować się z usługi iCloud, wymazać lub aktywować urządzenie.  Apple oraz upoważnieni przedstawiciele mogą odmówić wykonania usług związanych ze wsparciem sprzętu lub oprogramowania, w tym usług w ramach ograniczonej gwarancji Apple, jeśli przed wykonaniem usługi Użytkownik nie wyłączy Apki Lokalizator.  Firma Apple nie będzie ponosiła żadnej odpowiedzialności za zaniechanie przez Użytkownika zabezpieczenia swojego urządzenia iOS hasłem, nie włączenie trybu Utracony i/lub rezygnację z otrzymywania lub odpowiadania na powiadomienia i komunikaty.  Firma Apple nie będzie też ponosiła odpowiedzialności za zwrot urządzenia iOS Użytkownikowi lub za jakiekolwiek utracone dane na urządzeniu iOS.

Wyszukiwanie poza siecią to funkcja zbierania informacji z różnych źródeł, która ułatwia znajdowanie zaginionych urządzeń, gdy nie są podłączone do Internetu. Jeśli ta funkcja jest włączona na urządzeniu, może wykrywać obecność pobliskich urządzeń poza siecią za pomocą Bluetooth (lub podobnych technologii). Jeśli urządzenie wykryje zaginione urządzenie poza siecią, użyje połączenia Wi-Fi lub komórkowego w celu zgłoszenia w bezpieczny sposób przybliżonej lokalizacji urządzenia do powiązanego z nim identyfikatora Apple ID, aby właściciel mógł wyświetlić lokalizację urządzenia w Apce Lokalizator. Zgłaszanie lokalizacji jest szyfrowane na całej drodze przesyłu i Apple nie widzi lokalizacji zgłaszanego urządzenia ani żadnego urządzenia offline. Wyszukiwanie poza siecią można wyłączyć w ustawieniach.

C. Backup

Kiedy urządzenie iOS ma zablokowany ekran, jest podłączone do źródła zasilania i do Internetu za pośrednictwem sieci Wi-Fi, iCloud automatycznie tworzy backup w określonych odstępach czasu. Jeśli na iCloud nie był tworzony backup urządzenia przez okres stu osiemdziesięciu (180) dni, Apple zastrzega sobie prawo do skasowania backupów powiązanych z tym urządzeniem. Backup może zawierać ustawienia i charakterystykę urządzenia, zdjęcia i wideo, dokumenty, wiadomości, dzwonki, dane aplikacji (w tym dane aplikacji Zdrowie),. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz: https://support.apple.com/pl-pl/HT207428. Następująca zawartość nie jest dołączana do backupu iCloud: rzeczy kupione w iTunes Store, App Store lub Apple Books, multimedia zsynchronizowane z komputerem Użytkownika oraz biblioteka zdjęć, jeśli Użytkownik włączył Bibliotekę zdjęć iCloud. Firma Apple będzie świadczyła Usługę wykorzystując odpowiednie umiejętności i dokładając należytej staranności, przy czym W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI PRAWA, APPLE NIE GWARANTUJE, ŻE TREŚCI PRZECHOWYWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA W RAMACH USŁUGI LUB DO KTÓRYCH UŻYTKOWNIK UZYSKUJE DOSTĘP ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI NIE BĘDĄ PRZEDMIOTEM NIEUMYŚLNEJ SZKODY, NIE ZOSTANĄ NIEUMYŚLNIE USZKODZONE, UTRACONE LUB USUNIĘTE ZGODNIE Z WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY, A APPLE NIE BĘDZIE PONOSIŁA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYSTĄPIENIE TAKIEJ SZKODY, UTRATY LUB USUNIĘCIA. Za zapewnienie alternatywnej kopii zapasowej informacji oraz danych Użytkownika odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

D. Zdjęcia

1.  Zdjęcia iCloud. Gdy Użytkownik włączy funkcję Zdjęcia iCloud, jego zdjęcia, wideo, metadane i wszystkie edycje w aplikacji Zdjęcia na urządzeniu iOS, komputerze macOS lub Windows PC będą automatycznie wysyłane i przechowywane w iCloud, a następnie wysyłane do wszystkich innych urządzeń i komputerów Użytkownika z włączoną funkcją Zdjęcia iCloud. Rozdzielczość zdjęć i wideo może się różnić w zależności od ustawień urządzenia Użytkownika oraz dostępnej przestrzeni dyskowej. Użytkownik może w dowolnym momencie pobierać zdjęcia i wideo w pełnej rozdzielczości.

2. Albumy udostępniane.  Gdy Użytkownik korzysta z funkcji Albumy udostępniane, firma Apple przechowuje wszystkie zdjęcia i wideo udostępniane przez Użytkownika, dopóki ich nie usunie. Użytkownik może przeglądać i używać tych udostępnianych zdjęć i wideo na wszystkich swoich urządzeniach Apple, na których włączył funkcję Albumy udostępniane. Osoby zaproszone przez Użytkownika do udostępnianych albumów mogą oglądać, zachowywać, kopiować i udostępniać te zdjęcia oraz wideo, a także dokładać zdjęcia i wideo oraz komentować.   Jeśli Użytkownik zdecyduje się korzystać z usługi Albumy udostępniane do udostępniania swoich zdjęć za pomocą łączy internetowych, wówczas takie zdjęcia będą publicznie dostępne każdemu, któremu Użytkownik udostępni te łącza internetowe. Jeśli Użytkownik chce przerwać udostępnianie poszczególnych zdjęć, wideo, komentarzy lub przerwać korzystać z Albumów udostępnianych, może je w dowolnym momencie usunąć. Jednak rzeczy wcześniej skopiowane z Albumu udostępnianego do innego urządzenia lub komputera nie zostaną usunięte.  

3. Mój strumień zdjęć. Gdy Użytkownik korzysta z usługi Mój strumień zdjęć, Apple przez ograniczony czas przechowuje zdjęcia zrobione na urządzeniu iOS Użytkownika lub wysłane z komputera i automatycznie wysyła je do pozostałych urządzeń Apple, na których Użytkownik włączył usługę Mój strumień zdjęć. W dowolnym momencie w iCloud lub na urządzeniach Użytkownika może być przechowywana ograniczona liczba zdjęć. Starsze zdjęcia będą automatycznie usuwane z Mojego strumienia zdjęć. Aby zatrzymać te zdjęcia na stałe, Użytkownik musi zachować je w rolce z aparatu w urządzeniu iOS lub w bibliotece zdjęć na komputerze.

E. Chmura rodzinna. Dzięki funkcji Chmura rodzinna Użytkownik może dzielić się z członkami swojej rodziny rzeczami kupionymi w Sklepach oraz subskrypcjami. Użytkownik może także dzielić się z rodziną treściami, takimi jak zdjęcia, kalendarze, lokalizacje oraz dane o czasie spędzonym przed ekranem, w zależności od tego co rodzina Użytkownika zdecyduje się udostępnić. Więcej informacji na temat udostępniania kupionych rzeczy Użytkownik może znaleźć w Warunkach świadczenia usług Apple Media pod adresem https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ww/. Aby uzyskać więcej informacji na temat udostępniania członkom rodziny treści, sposobach korzystania z urządzeń oraz lokalizacji, zobacz https://www.apple.com/family-sharing/.

F. Udostępnianie plików. Gdy Użytkownik korzysta z usługi Udostępnianie plików iCloud, Apple przechowuje wszystkie udostępnianie przez niego pliki, dopóki ich nie usunie. Użytkownik ma dostęp do swoich udostępnianych plików z dowolnego urządzenia Apple, na którym włączona jest usługa iCloud Drive. Użytkownik może zezwolić innym osobom na przeglądanie, zachowywanie lub edycję tych plików. Użytkownik ma do wyboru opcje nadania uprawnień do edycji tych plików lub tylko ich oglądania. Jeśli Użytkownik korzysta z usługi Udostępnianie plików iCloud za pomocą łączy internetowych, wówczas takie pliki będą publicznie dostępne każdemu, kto uzyska dostęp do tych łączy internetowych. Użytkownik może zatrzymać udostępnianie plików w dowolnym momencie. Jeśli Użytkownik zatrzyma udostępnianie plików, zostaną one usunięte z iCloud Drive na każdym urządzeniu. Jednak dowolny plik wcześniej skopiowany do innego urządzenia lub komputera nie zostanie usunięty.

G. Mail Drop. Jeśli Użytkownik jest zalogowany do iCloud oraz wysyła wiadomości email z dużymi załącznikami za pomocą aplikacji Mail na macOS lub iCloud Mail w Internecie do, wówczas Użytkownik ma opcję korzystania z usługi Mail Drop. Dzięki Mail Drop duże załączniki będą czasowo przechowywane na serwerach iCloud w celu ułatwienia ich dostarczenia. Apple w zależności od aplikacji klienta poczty email odbiorców, wyśle do nich łącze lub podgląd załącznika. Tymczasowe przechowywanie dużych załączników poczty elektronicznej nie będzie wliczane do przydzielonego limitu przestrzeni dyskowej iCloud. Aby uzyskać dodatkowe informacje o Mail Drop, odwiedź witrynę http://support.apple.com/pl-pl/HT203093.

H. Aplikacje firm trzecich. Jeśli Użytkownik zarejestruje się w jakiejś aplikacji firmy trzeciej, używając swoich danych logowania iCloud, wówczas Użytkownik zgadza się przechowywać dane tej aplikacji na swoim koncie prywatnym iCloud oraz, że firma Apple będzie gromadziła, przechowywała i przetwarzała takie dane w imieniu właściwej firmy trzeciej, będącej twórcą tej aplikacji, w związku z korzystaniem z Usług oraz takich aplikacji. Dane, które aplikacja przechowuje na osobistym koncie iCloud Użytkownika będą wliczane do limitu pamięci.  Te dane mogą być udostępniane innej aplikacji, którą Użytkownik pobierze od tego samego dewelopera. 

I. Konto iCloud dostępne przez przeglądarkę Internetu. Jeśli Użytkownik zarejestruje się w Usłudze w celu korzystania z konta tylko przez przeglądarkę Internetu na urządzeniu lub komputerze marki innej niż Apple, może uzyskać dostęp tylko do ograniczonego zestawu funkcji Usługi. Otrzyma 1 GB wolnej pamięci dyskowej i nie będzie mógł zwiększyć tej pamięci dyskowej, korzystając tylko z konta internetowego, dostępnego przez przeglądarkę. Jako warunek dostępu do Usługi przez konto internetowe dostępne przez przeglądarkę, Użytkownik zgadza się na wszystkie istotne warunki występujące w niniejszej Umowie, w tym, bez ograniczeń, na wszystkie wymagania dla tej Usługi, ograniczenia jej używania, dostępność, wersję testową, zrzeczenie się gwarancji, zasady dotyczące zawartości i zachowania oraz zakończenia Usługi. Warunki występujące w niniejszej Umowie odnoszące się do cech niedostępnych dla Użytkowników korzystających z Usługi tylko przez przeglądarkę nie będą miały zastosowania wobec Użytkownika. To dotyczy, na przykład, korzystania z usług wykorzystujących lokalizację i płatności za zwiększenie pamięci iCloud. Użytkownik zgadza się też, że w przypadku późniejszego dostępu do konta przez przeglądarkę Internetu z urządzenia lub komputera marki Apple, własnego lub nie, Apple może automatycznie uaktualnić konto Użytkownika do pełnego konta iCloud i zapewnić pełną funkcjonalność Usługi, w tym zwiększoną pamięć. Wybranie dostępu do swojego konta z urządzenia lub komputera marki Apple i późniejsze uaktualnienie do pełnej funkcjonalności Usługi jest jednoznaczne z akceptacją przez Użytkownika wszystkich warunków zawartych w niniejszym dokumencie, dotyczących korzystania z tej Usługi. Jeśli Użytkownik nie chce mieć pełnego konta iCloud, nie powinien się rejestrować swojego konta dostępnego tylko przez przeglądarkę Internetu z urządzenia lub komputera marki Apple.

J. Uwierzytelnienie dwufazowe oraz automatycznie połączenia/SMS-y. Jeśli Użytkownik włączy uwierzytelnienie dwufazowe dla swojego Apple ID, wówczas Użytkownik wyraża zgodę na (a) dostarczenie Apple co najmniej jednego numeru telefonu; oraz (b) otrzymywanie automatycznych lub wcześniej nagranych połączeń oraz SMS-ów od Apple na jeden z podanych numerów telefonu. Takie połączenia lub SMS-y możemy wykonywać, aby (i) pomóc zabezpieczyć konto Użytkownika podczas logowania; (ii) pomóc uzyskać dostęp do konta w przypadku zapomnienia hasła; lub (iii) w innych przypadkach w związku ze świadczeniem usługi związanej z kontem Użytkownika lub wykonania niniejszej umowy, zasad, przestrzegania stosownego prawa, lub innych umów zawartych z Użytkownikiem.

III. SUBSKRYPCJA POWIĘKSZENIA PRZESTRZENI DYSKOWEJ

Dodatkowa przestrzeń dyskowa jest dostępna w postaci subskrypcji, po uiszczeniu stosownej opłaty.

A. Płatność

Po powiększeniu przestrzeni dyskowej dostępnej w urządzeniu lub komputerze Użytkownika Apple będzie automatycznie okresowo pobierał stosowne opłaty, w tym stosowne podatki, zgodne ze sposobem płatności przypisanym do Apple ID Użytkownika (na przykład, sposobem płatności wykorzystywanym przez Użytkownika do zakupów w iTunes Store, App Store lub Apple Books, o ile jest dostępny) lub sposobem przypisanym do konta rodzinnego Użytkownika. Aby poznać szczegóły dotyczące pakietów dyskowych oraz ich cen, zobacz: https://support.apple.com/pl-pl/HT201238. Użytkownik, który jest rodzinnym organizatorem, zgadza się, aby Apple okresowo obciążał opłatami jego konto za członków rodziny Użytkownika, którzy zwiększają swoją przestrzeń dyskową. Apple może również uzyskiwać uprzednią zgodę na wielkość transakcji i okresowo kontaktować się z Użytkownikiem wysyłając wiadomości na adres poczty elektronicznej związany z kontem Apple ID Użytkownika, aby przypominać o rachunkach i przekazywać inne komunikaty związane z przestrzenią dyskową.  

Użytkownik może zmienić swoją subskrypcję, zwiększając lub zmniejszając swoją dodatkową przestrzeń dyskową w części Ustawienia iCloud w urządzeniu lub w Preferencjach systemowych w panelu iCloud na Macu Użytkownika lub panelu sterowania iCloud dla WIndows na komputerze PC Użytkownika.

Stosowna opłata za dodatkową przestrzeń dyskową zacznie obowiązywać natychmiast; zmniejszenie przestrzeni dyskowej w ramach planu przestrzeni dyskowej zaczyna obowiązywać od kolejnej daty obciążenia roczną lub miesięczną opłatą subskrypcyjną. UŻYTKOWNIK JEST ODPOWIEDZIALNY ZA TERMINOWĄ PŁATNOŚĆ WSZYSTKICH OPŁAT ORAZ ZA PRZEKAZANIE APPLE WAŻNYCH I AKTUALNYCH DANYCH DOTYCZĄCYCH KARTY PŁATNICZEJ LUB KONTA PŁATNOŚCI NA POTRZEBY DOKONANIA WSZYSTKICH PŁATNOŚCI. W przypadku gdy Apple nie zdoła skutecznie obciążyć karty kredytowej lub konta płatniczego Użytkownika należnymi opłatami, Apple zastrzega sobie prawo do cofnięcia lub ograniczenia dostępu Użytkownika do przechowywanych treści, usunięcia treści przechowywanej przez Użytkownika lub zamknięcia Konta Użytkownika. Jeżeli Użytkownik chce wskazać inną kartę płatniczą lub konto płatnicze, lub jeżeli nastąpi zmiana statusu karty płatniczej lub konta płatniczego Użytkownika, Użytkownik jest zobowiązany zmienić swoje informacje na stronie internetowej w dziale Informacje o Koncie w chmurze iCloud. Może to spowodować czasowe zakłócenia w dostępnie Użytkownika do Usługi do czasu dokonania przez Apple weryfikacji dostarczonych przez Użytkownika nowych informacji o płatnościach. Apple może kontaktować się z Użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej związanej z kontem Użytkownika, z powodu, między innymi, ale nie tylko, osiągnięcia lub przekroczenia limitu przestrzeni dyskowej. 

Jeśli Użytkownik przebywa na terenie Brazylii, niezależnie od wszystkiego, co jest w tym przypadku sprzeczne:

W przypadku wszelkich opłat naliczonych Użytkownikowi przez Apple, firma Apple może korzystać z usług firmy stowarzyszonej w celu wykonywania czynności związanych z gromadzeniem i przekazywaniem środków pieniężnych w celu pobrania wszelkich należnych kwot związanych z kontem iCloud.  Ponadto, łączna cena będzie zawierała cenę powiększenia przestrzeni dyskowej oraz obowiązujące opłaty związane z kartą kredytową. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie podatki mające zastosowanie w stosunku do niego, z wyjątkiem wszelkich obowiązujących podatków potrącanych u źródła, które są pobierane przez firmę stowarzyszoną z Apple. Użytkownik musi podać wszystkie informacje o koncie wymagane przez Apple w celu umożliwienia przeprowadzenia takich transakcji. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadzasz się, że jeśli nie poda wszystkich wymaganych informacji o koncie, Apple będzie mieć prawo do zamknięcia konta Użytkownika. 

B. Prawo odstąpienia od umowy

Jeśli Użytkownik zdecyduje się zrezygnować z subskrypcji zaraz po pierwszym zakupie, lub Użytkownik zaakceptował coroczne odnawianie subskrypcji, po rozpoczęciu kolejnego okresu odnowienia, może tego dokonać poprzez wysłanie do Apple wyraźnego oświadczenia (zobacz stosowne dane adresowe w części Postanowienia ogólne poniżej) w ciągu 14 dni od otrzymania potwierdzenia email, kontaktując się z działem wsparcia klientów. Użytkownik nie musi podawać powodu rezygnacji. 

Aby dotrzymać terminu rezygnacji, należy wysłać komunikat informujący o rezygnacji przed upływem okresu 14 dni. 

Użytkownicy z Unii Europejskiej oraz z Norwegii mają także prawo do poinformowania nas o tym, używając formularza rezygnacji poniżej:

Do:  Apple Distribution International Ltd., Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republika Irlandii:

Niniejszym informuję, że odstępuję od transakcji zakupu subskrypcji na następujące:

[WIELKOŚĆ SUBSKRYPCJI ORAZ CZAS, NP. POWIĘKSZENIE PRZESTRZENI DYSKOWEJ iCLOUD DO 200 GB MIESIĘCZNIE]

Zamówiono: [WSTAW DATĘ]

Nazwa konsumenta

Adres konsumenta

Data 

Skutki odstąpienia

My zredukujemy wielkość przestrzeni dyskowej do 5 GB i zwrócimy koszty nie później niż 14 dni od otrzymania email o odstąpieniu od umowy. Jeśli w tym czasie Użytkownik wykorzystywał więcej niż 5 GB pamięci dyskowej, może nie móc tworzyć backupów na iCloud lub korzystać z niektórych możliwości, dopóki nie zmniejszy wykorzystania przestrzeni dyskowej. Wykorzystamy ten sam sposób płatności, jakiego użył Użytkownik podczas transakcji, i Użytkownik nie będzie domagał się żadnych opłat z tytułu zwrotu. 

IV. Korzystanie z Usługi przez Użytkownika

A. Konto Użytkownika

Jako zarejestrowany użytkownik Usługi Użytkownik musi utworzyć Konto. Użytkownik nie powinien ujawniać nikomu informacji dotyczących Konta. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności i bezpieczeństwa Konta oraz za wszystkie operacje mające miejsce na jego Koncie lub odbywające się za pośrednictwem jego Konta, jak również zobowiązuje się niezwłocznie zawiadamiać Apple o wszelkich naruszeniach bezpieczeństwa Konta. Użytkownik dodatkowo przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Usługa została zaprojektowana i jest przeznaczona do użytku prywatnego przez jedną osobę, i że nie powinien ujawniać innym osobom informacji o Koncie i/lub hasła. O ile Apple postępuje z biegłością i należytą starannością, Apple nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z faktu korzystania z Konta Użytkownika przez osoby nieupoważnione wskutek nieprzestrzegania przez Użytkownika niniejszych Warunków.

Aby móc korzystać z Usługi Użytkownik musi uwierzytelnić swoje Konto wprowadzając swój Apple ID i hasło. Użytkownik zobowiązuje się przekazać dokładne i kompletne informacje w momencie dokonywania rejestracji w Usłudze oraz podczas korzystania z niej („Dane Rejestracyjne”), jak również zobowiązuje się aktualizować Dane Rejestracyjne, aby były one aktualne i kompletne. Nieprzekazanie dokładnych, aktualnych i kompletnych Danych Rejestracyjnych może skutkować zawieszeniem i/lub zamknięciem Konta. Użytkownik akceptuje fakt, że Apple może przechowywać i wykorzystywać Dane Rejestracyjne w celach związanych z utrzymaniem Konta i obciążaniem go opłatami.

B. Korzystanie z innych produktów oraz usług Apple

Poszczególne komponenty lub funkcje Usługi zapewniane przez Apple i/lub licencjodawców Apple, w tym m.in. możliwość pobrania wcześniejszych zakupów oraz funkcja iTunes Match oraz/lub biblioteki muzycznej iCloud (dostępna za dodatkową opłatą), wymagają osobnego oprogramowania, innych umów licencyjnych lub warunków korzystania. Użytkownik może korzystać z takich komponentów lub funkcji Usługi pod warunkiem, że przeczyta i zaakceptuje wszystkie takie osobne umowy, oraz zobowiąże się ich przestrzegać.

C. Brak możliwości przeniesienia

Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie może być interpretowane jako przenoszące na Użytkownika jakiekolwiek korzyści, tytuły własności lub licencje związane z Apple ID, adresem email, nazwą domeny, iChat ID lub podobnym zasobem wykorzystywanym przez użytkownika w związku z Usługą.

D. Brak możliwości przekazania w spadku

O ile nie wymaga tego prawo, Użytkownik akceptuje, że Konto jest nieprzenoszalne, oraz że wszystkie prawa do Apple ID lub Treści znajdujących się na Koncie wygasną w momencie jego śmierci. Po otrzymaniu odpisu aktu zgonu Użytkownika Konto może zostać zamknięte, a cała Treść znajdująca się na Koncie może zostać usunięta. W celu uzyskania dalszej pomocy związanej z usługą iCloud należy skontaktować się ze wsparciem iCloud na stronie https://support.apple.com/pl-pl/icloud.

E. Brak możliwości odsprzedaży Usługi

Użytkownik zobowiązuje się, iż nie będzie powielać, kopiować, duplikować, odsprzedawać, wynajmować, ani sprzedawać Usługi (ani żadnej jej części) w jakimkolwiek celu.

V. Treści oraz zachowanie Użytkownika

A. Treści

„Treści” oznaczają wszystkie informacje, które mogą być opracowane lub napotkane w wyniku korzystania z Usługi, takie jak pliki danych, charakterystyki urządzeń, teksty pisemne, oprogramowanie, muzyka, grafika, zdjęcia, obrazy, nagrania dźwiękowe, nagrania wideo, wiadomości oraz wszelkie inne, podobne materiały. Użytkownik rozumie, że wyłączną odpowiedzialność za wszystkie Treści, niezależnie od tego, czy zostały zamieszczone jako publicznie dostępne, czy też przekazane prywatnie w Usłudze, ponosi osoba, od której takie Treści pochodzą. Oznacza to, że to Użytkownik, a nie Apple, ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie Treści, które przesyła, pobiera, zamieszcza, przesyła pocztą elektroniczną, nadaje, przechowuje lub udostępnia w inny sposób, korzystając z Usługi. Użytkownik rozumie, że korzystając z Usługi, może napotkać Treści, które, jego zdaniem, są obraźliwe, nieprzyzwoite lub uznane za niedopuszczalne, oraz że może narazić inne osoby na kontakt z Treściami, które, ich zdaniem, są niedopuszczalne. Apple nie kontroluje Treści zamieszczanych za pośrednictwem Usługi, ani nie gwarantuje ścisłości, nienaruszalności ani jakości takich Treści. Użytkownik rozumie i akceptuje, że korzysta z Usługi i wszelkich Treści wyłącznie na własne ryzyko.

B. Zachowanie Użytkownika

Użytkownik zgadza się NIE korzystać z Usługi do celów:

a. przesyłania, pobierania, zamieszczania, przesyłania pocztą elektroniczną, nadawania, przechowywania lub udostępniania w inny sposób Treści, które są nielegalne, służą nękaniu, zawierają pogróżki, są szkodliwe, mają charakter czynu niedozwolonego, są obraźliwe, oszczercze, obelżywe, charakteryzują się przemocą, są nieprzyzwoite, wulgarne, naruszają prywatność osób trzecich, są przepełnione nienawiścią, mają wydźwięk rasistowski lub są obraźliwe z etnicznego punktu widzenia lub pod innym względem budzą sprzeciw;

b. prześladowania innych osób, napastowania ich, występowania z pogróżkami lub wyrządzania innym krzywdy;

c. jeżeli Użytkownik jest osobą dorosłą, do pozyskiwania danych osobowych lub innych informacji od nieletnich (to jest osób, które nie ukończyły 18. roku życia lub nie osiągnęły innego wieku, który w prawodawstwie lokalnym jest uznawany za pełnoletniość), których Użytkownik nie zna osobiście, w tym m.in. ich następujących danych: pełnego imienia lub nazwiska, adresu zamieszkania, kodu pocztowego, numeru telefonu, zdjęcia lub nazwy szkoły lub kościoła, do których nieletni uczęszcza, nazwy jego drużyny sportowej lub imion/nazwisk jego kolegów i koleżanek;

d. podawania się za osobę fizyczną lub prawną, którą Użytkownik nie jest — Użytkownikowi nie wolno udawać, że jest kimś innym lub podszywać się pod inną osobę (w tym osoby znane), podmiot, innego użytkownika iCloud, pracownika Apple lub lidera organizacji obywatelskiej bądź władzy publicznej, ani też w inny sposób przedstawiać w nieprawdziwym świetle swoich relacji z taką osobą lub takim podmiotem, (Apple zastrzega sobie prawo odrzucenia lub zablokowania Apple ID lub adresu email, które mogłyby zostać uznane za próbę podania się za inną osobę lub nieprawdziwego przedstawienia tożsamości Użytkownika, lub przywłaszczenia nazwiska lub tożsamości innej osoby);

e. naruszania praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej (w tym przesyłania jakichkolwiek treści, których Użytkownik nie ma prawa przesyłać), lub do ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa lub informacji poufnych z naruszeniem zobowiązania do zachowania poufności, umowy o pracę lub umowy o nieujawnianiu informacji;

f. zamieszczania, wysyłania, transmisji lub udostępniania w innym trybie niezamawianych lub wysyłanych bez upoważnienia wiadomości email, materiałów reklamowych i promocyjnych, poczty śmieciowej, spamu lub listów rozsyłanych metodą łańcuszkową, w tym m.in. do masowego wysyłania reklam i ogłoszeń informacyjnych;

g. podrabiania nagłówka pakietu TCP-IP lub jakiejkolwiek części informacji z nagłówka w wiadomości email lub poprzez zamieszczenie postu na grupie dyskusyjnej lub poprzez umieszczenie w inny sposób informacji w nagłówku w celu wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia informacji przekazywanych za pomocą Usługi („spoofing”);

h. przesyłania, zamieszczania, przesyłania pocztą elektroniczną, nadawania, przechowywania lub udostępniania w inny sposób materiałów zawierających wirusy lub inne kody, pliki lub aplikacje komputerowe służące uszkodzeniu, ingerowaniu lub ograniczeniu normalnego działania Usługi (lub jakiejkolwiek jej części), lub innej aplikacji bądź sprzętu komputerowego;

i. ingerowania w lub zakłócania działania Usługi (w tym uzyskiwania dostępu do Usługi w zautomatyzowany sposób, np. przy użyciu skryptów lub botów indeksujących) lub jakichkolwiek serwerów lub sieci związanych z Usługą, lub ingerowania w jakiekolwiek procedury, wymogi lub regulaminy sieci związanych z Usługą (w tym poprzez nieupoważniony dostęp do nich, korzystanie z nich lub monitorowanie znajdujących się tam danych lub odbywającego się tam ruchu);

j. planowania lub prowadzenia jakichkolwiek nielegalnych działań; i/lub

k. gromadzenia i przechowywania informacji osobowych innych użytkowników Usługi w celu wykorzystywania ich w związku z którymkolwiek z ww. zakazanych działań.

C. Usuwanie Treści

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Apple nie ponosi w żaden sposób odpowiedzialności za żadne Treści dostarczane przez inne osoby lub podmioty, oraz że nie ma obowiązku prowadzenia selekcji takich Treści. Apple zastrzega sobie jednak prawo sprawdzenia, w dowolnym momencie, czy Treści są stosowne i zgodne z niniejszą Umową, oraz może dokonać selekcji, przenieść, odrzucić, zmienić i/lub usunąć Treści w dowolnym momencie, bez konieczności uprzedniego informowania o takim fakcie oraz kierując się wyłącznie własnymi względami, jeżeli zostanie stwierdzone, że takie Treści naruszają niniejszą Umowę lub pod innym względem budzą sprzeciw.

D. Tworzenie kopii zapasowych Treści

Użytkownik jest odpowiedzialny za tworzenie kopii zapasowych, na własnym komputerze lub innym urządzeniu, wszystkich ważnych dokumentów, obrazów lub innych Treści, które przechowuje lub do których uzyskuje dostęp przy użyciu Usługi. Apple zobowiązuje się świadczyć Usługę z należytą biegłością i starannością, jednakże Apple nie gwarantuje, że żadne Treści, które Użytkownik przechowuje lub do których uzyskuje dostęp przy użyciu Usługi, nie zostaną w sposób nieumyślny zniszczone, zniekształcone lub utracone.

E. Dostęp do Konta i Treści Użytkownika

Apple zastrzega sobie prawo podjęcia kroków, jakie uzna za niezbędne lub właściwe w celu wyegzekwowania i/lub sprawdzenia wykonania jakiejkolwiek części niniejszej Umowy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Apple może, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkownika, uzyskiwać dostęp do informacji dotyczących Konta Użytkownika i Treści, korzystać z nich, zachowywać je i/lub ujawniać je organom powołanym do egzekwowania prawa, urzędnikom państwowym i/lub osobom trzecim, w sytuacji, gdy, zdaniem Apple, jest to zasadnie konieczne lub właściwe, lub gdy Apple jest prawnie zobowiązany do tego, lub jeżeli Apple jest w dobrej wierze przekonany, że taki dostęp, korzystanie, ujawnienie lub zachowanie jest zasadnie konieczne do tego, aby: (a) wypełnić wymagania lub żądania związane z prowadzonym postępowaniem sądowym; (b) wyegzekwować niniejszą Umowę, w tym zbadać potencjalne jej naruszenia; (c) wykryć problemy związane z bezpieczeństwem, oszustwa i problemy techniczne oraz zapobiec im lub podjąć inne działania w stosunku do nich; lub (d) chronić prawa, majątek lub bezpieczeństwo Apple, jego użytkowników, osób trzecich lub ogółu społeczeństwa, w zakresie wymaganym lub dozwolonym prawem.

F. Notatka o prawie autorskim – amerykańska ustawa Digital Millennium Copyright Act („DMCA”)

W przypadku dojścia przez Użytkownika do przekonania, że jakakolwiek osoba korzystająca z Usługi dopuściła się naruszenia jakichkolwiek Treści, do których Użytkownik rości sobie prawa autorskie, Użytkownik proszony jest o skontaktowanie się z Agentem Apple ds. praw autorskich za pośrednictwem strony https://www.apple.com/legal/trademark/claimsofcopyright.html. Apple może, kierując się wyłącznie własnymi względami, zawiesić i/lub zamknąć Konta użytkowników, którzy dopuścili się wielokrotnych naruszeń.

G. Naruszenia niniejszej Umowy

Jeżeli, korzystając z Usługi, Użytkownik napotka Treści, które, jego zdaniem, są niewłaściwe lub które, jego zdaniem, naruszają w inny sposób niniejszą Umowę, może zgłosić to, wysyłając wiadomość email na adres abuse@iCloud.com.

H. Treści przedstawione lub udostępnione przez Użytkownika w ramach Usługi

1. Licencje Użytkownika. Z wyjątkiem materiałów, na które możemy udzielić Użytkownikowi licencji Apple nie występuje jako właściciel materiałów i/lub Treści przedstawianych lub udostępnianych przez Użytkownika w ramach Usługi. Jednakże, poprzez przedstawienie lub udostępnienie takich Treści lub obszarów Usługi dostępnych powszechnie lub udostępnionych innym użytkownikom za zgodą Użytkownika na dzielenie się Treściami, Użytkownik udziela Apple obowiązującej na całym świecie, bezpłatnej i niewyłącznej licencji na korzystanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie, modyfikowanie, adaptację, publikowanie, tłumaczenie, publiczne wykonywanie i publiczne wyświetlanie takich Treści w ramach Usługi wyłącznie w celu, w którym takie Treści zostały przedstawione lub udostępnione, bez żadnego wynagrodzenia lub powstania obowiązku wobec Użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę, że ponosi całkowitą odpowiedzialność za przedstawione lub udostępnione przez niego Treści, oraz że Treści takie nie naruszają praw żadnej osoby trzeciej lub dowolnych przepisów prawa, nie przyczyniają się ani nie będą zachęcały do naruszenia lub innego niezgodnego z prawem postępowania, jak również nie będą one obraźliwe, nieprzyzwoite lub budzące sprzeciw lub w złym guście. Przedstawiając lub udostępniając Treści w ramach obszarów Usługi, które to Treści są powszechnie dostępne lub udostępnione innym użytkownikom Użytkownik oświadcza, że jest właścicielem takich materiałów i/lub posiadaczem wszelkich niezbędnych praw, licencji i upoważnień do ich rozpowszechniania.

2. Zmiany treści. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w celu zapewnienia Usługi i udostępnienia Treści w ramach Usługi, Apple może przekazywać jego Treści w różnych, powszechnie dostępnych sieciach w różnych mediach, oraz modyfikować i zmieniać Treści w celu spełnienia wymagań technicznych łączących sieci lub urządzeń lub komputerów. Użytkownik potwierdza, że Apple może podejmować takie działania na podstawie niniejszej licencji.

3. Informacje o znakach towarowych. Apple, logo Apple, iCloud, logo iCloud oraz inne znaki towarowe, znaki usługowe, grafika i logo Apple wykorzystywane w związku z Usługą są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Listę znaków towarowych Apple można znaleźć pod adresem - https://www.apple.com/legal/trademark/appletmlist.html. Pozostałe znaki towarowe, znaki usługowe, grafika i logo wykorzystywane w związku z Usługą mogą być znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli. Użytkownikowi nie udzielono żadnego prawa lub licencji do któregokolwiek z powyższych znaków towarowych, a ponadto Użytkownik zobowiązuje się, że nie usunie, nie utrudni widoczności i nie zmieni informacji o prawach własności intelektualnej (w tym informacji o znakach towarowych i prawach autorskich), które mogą być dołączone lub zawarte w ramach Usługi.

VI. Oprogramowanie

A. Prawa Apple wynikające z tytułu własności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że Apple i/lub jego licencjodawcy są właścicielami wszystkich należnych praw, tytułów i uprawnień do Usługi, w tym m.in. grafiki, interfejsu użytkownika, skryptów i oprogramowania zastosowanego do implementowania Usługi, oraz dowolnego oprogramowania dostarczonego Użytkownikowi w ramach i/lub w związku z Usługą („Oprogramowanie”), w tym m.in. wszystkich istniejących w związku z Usługą praw własności intelektualnej, zarejestrowanych lub niezarejestrowanych, i gdziekolwiek istniejących na świecie. Użytkownik potwierdza również, że Usługa (w tym Oprogramowanie, lub inna jego część) zawiera informacje o prawach własności intelektualnej oraz informacje poufne chronione właściwymi przepisami prawa własności intelektualnej i innymi przepisami prawa, w tym m.in. prawem autorskim. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie wykorzystywał informacji o prawach własności intelektualnej lub materiałów w żaden sposób z wyjątkiem przypadku wykorzystywania w ramach Usługi zgodnie z niniejszą Umową. Żadna część Usługi nie może być powielona w żadnej formie ani w żaden sposób, chyba że niniejsze warunki jednoznacznie zezwalają na to.

B. Licencja od Apple. KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA LUB DOWOLNEJ CZĘŚCI USŁUGI, Z WYŁĄCZENIEM KORZYSTANIA Z USŁUGI W SPOSÓB DOZWOLONY PRZEZ NINIEJSZĄ UMOWĘ, JEST CAŁKOWICIE ZAKAZANE I STANOWI NARUSZENIE PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ OSÓB TRZECICH; UŻYTKOWNIK MOŻE PODLEGAĆ KAROM WYNIKAJĄCYM Z ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I KARNEJ, W TYM EWENTUALNYM KAROM PIENIĘŻNYM, ZA NARUSZENIE PRAW AUTORSKICH.

C. Publiczna wersja Beta. Od czasu do czasu Apple może podjąć decyzję o zaoferowaniu nowych i/lub zaktualizowanych funkcji w ramach Usługi („Funkcje Beta”) w ramach Publicznego Programu Beta („Program”), w celu uzyskania opinii na temat jakości i użyteczności Funkcji Beta. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że jego udział w Programie jest dobrowolny i nie jest podstawą do powstania partnerstwa prawnego, stosunku agencyjnego lub stosunku pracy pomiędzy Użytkownikiem a Apple, oraz firma Apple nie jest zobowiązana do udostępnienia Użytkownikowi żadnych Funkcji Beta. Apple może udostępnić takie Funkcje Beta uczestnikom Programu poprzez rejestrację przez Internet lub zgłoszenie za pośrednictwem Usługi. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że Apple może gromadzić i wykorzystywać informacje pochodzące z Konta, urządzeń, w tym urządzeń peryferyjnych, w celu zgłoszenia Użytkownika do Programu i/lub ustalenia, czy Użytkownik jest uprawniony do takiego uczestnictwa. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że po przystąpieniu do Programu powrót do wcześniejszej wersji danej Funkcji Beta, która uprzednio nie była w wersji beta, może nie być możliwy. Jeżeli taki powrót będzie możliwy, Użytkownik może nie móc przenieść danych utworzonych za pomocą Funkcji Beta do wcześniejszej wersji, nie będącej wersją beta. Korzystanie przez Użytkownika z Funkcji Beta oraz udział w Programie podlegają postanowieniom niniejszej Umowy oraz wszelkim dodatkowym warunkom licencji, które oddzielnie mieć zastosowanie do Funkcji Beta. Funkcje Beta są udostępniane „W STANIE W JAKIM SĄ” i „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” i mogą zawierać błędy i nieścisłości, które mogą spowodować awarie, zniszczenia lub utratę danych i/lub informacji z urządzenia Użytkownika i z urządzeń peryferyjnych (w tym, między innymi, serwerów i komputerów) podłączonych do niego. Przed przystąpieniem do dowolnego Programu Apple zaleca utworzenie kopii zapasowych wszystkich danych i informacji zapisanych na urządzeniu Użytkownika i urządzeniach peryferyjnych. Użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości i uznaje, że korzysta z Funkcji Beta na własne ryzyko. UŻYTKOWNIK PONOSI WSZELKIE RYZYKO I WSZYSTKIE KOSZTY ZWIĄZANE ZE SWOIM UCZESTNICTWEM W DOWOLNYM PROGRAMIE W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, OPŁATY ZWIĄZANE Z DOSTĘPEM DO INTERNETU, KOSZTY WYKONANIA KOPII ZAPASOWYCH, KOSZTY ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z URZĄDZENIA UŻYTKOWNIKA I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH, ORAZ KOSZTY USZKODZENIA SPRZĘTU, OPROGRAMOWANIA, INFORMACJI LUB DANYCH. Apple może, ale nie musi, udostępnić Użytkownikowi wsparcie techniczne i/lub inne dotyczące działania Funkcji Beta. W przypadku zapewnienia wsparcia, będzie ono udostępniane w uzupełnieniu normalnego wsparcia Usługi i będzie dostępne tylko w ramach Programu. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i polityk w zakresie wsparcia udostępnianego przez Apple, aby móc takie wsparcie otrzymywać. Apple zastrzega sobie prawo do modyfikowania warunków lub zasad Programu (w tym do zakończenia świadczenia tego Programu) w każdym czasie i bez uprzedzenia, może również odwołać udział Użytkownika w Programie w dowolnym czasie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Apple nie jest zobowiązana do udostępnienia komercyjnej wersji Funkcji Beta i że jeżeli taka wersja komercyjna zostanie udostępniona, może ona zawierać funkcje lub funkcjonalności inne niż te zawarte w Funkcjach Beta. W ramach Programu Apple umożliwi Użytkownikowi przesyłanie uwag, sugestii lub innych opinii dotyczących korzystania przez Użytkownika z Funkcji Beta. Użytkownik uznaje, że w przypadku braku odrębnej pisemnej umowy zawierającej przeciwne postanowienia, Apple może wykorzystywać wszelkie opinie przekazane przez Użytkownika w dowolnym celu.

D. Kontrola eksportu. Korzystanie z Usługi i Oprogramowania, w tym przesyłanie, publikowanie lub udostępnianie danych, oprogramowania lub innych treści za pośrednictwem Usługi, może podlegać przepisom prawa dotyczącym eksportu i importu Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz innych krajów. Użytkownik wyraża zgodę, że będzie postępował zgodnie z przepisami prawa mającymi zastosowanie do eksportu i importu. W szczególności, ale nie jedynie, Oprogramowanie nie może być eksportowane ani reeksportowane (a) do jakiegokolwiek państwa objętego embargiem przez Stany Zjednoczone Ameryki, ani (b) do jakiejkolwiek osoby lub podmiotu znajdującego się na specjalnej liście osób i podmiotów objętych zakazem eksportowym, prowadzonej przez Departament Skarbu lub Departament Handlu Stanów Zjednoczonych Ameryki („List of Specially Designated Nationals or the U.S. Department of Commerce Denied Person’s List or Entity List”). Korzystając z Oprogramowania lub Usługi Użytkownik oświadcza i zapewnia, że nie znajduje się w żadnym z takich państw oraz na żadnej takiej liście. Użytkownik zobowiązuje się również, iż nie będzie wykorzystywał Oprogramowania lub Usługi w żadnym celu zakazanym przez przepisy prawa obowiązującego w Stanach Zjednoczonych Ameryki, w szczególności w celu tworzenia, projektowania, produkcji broni rakietowej, nuklearnej, chemicznej lub biologicznej. Użytkownik ponadto zobowiązuje się, że nie będzie pobierał do swojego Konta żadnych danych lub oprogramowania, które : (a) są objęte Międzynarodowymi Przepisami w zakresie Obrotu Bronią (International Traffic in Arms Regulations – ITAR); lub (b) nie może być eksportowane bez uprzedniej pisemnej zgody organów rządowych, w tym, ale nie tylko niektórych rodzajów oprogramowania służącego do szyfrowania oraz jego kodu źródłowego, bez uprzedniego uzyskania tej zgody. Niniejsze zapewnienie i zobowiązanie zachowują ważność po rozwiązaniu niniejszej Umowy.

E. Uaktualnienia. Firma Apple może okresowo uaktualniać oprogramowanie wykorzystywane przez Usługę. Do kontynuowania korzystania z Usługi, te uaktualnienia powinny być automatycznie pobierane i instalowane na urządzeniu lub komputerze Użytkownika. Takie uaktualnienia mogą zawierać wersje z usuniętymi błędami, rozszerzenia lub udoskonalenia właściwości lub całkowicie nowe wersje Oprogramowania. 

VII. Wygaśnięcie umowy

A. Dobrowolne zakończenie umowy przez Użytkownika

Użytkownik może usunąć swoje Apple ID i/lub zaprzestać korzystania z Usługi w dowolnym czasie. Jeśli Użytkownik zdecyduje się zaprzestać korzystania z iCloud na swoim urządzeniu, może wyłączyć iCloud na urządzeniu otwierając na nim Ustawienia, stukając w iCloud oraz Wyloguj się. Aby zamknąć swoje konto oraz usunąć swój identyfikator Apple ID, należy skontaktować się z pomocą techniczną Apple pod adresem https://support.apple.com/pl-pl/contact. Jeśli Użytkownik zamknie swoje konto oraz usunie swoje Apple ID, nie będzie już miał dostępu do innych produktów oraz usług Apple lub innych firm ustawionych za pomocą tego Apple ID. Ta czynność nie może być nieodwracalna. Wszelkie opłaty wniesione przez Użytkownika przed rozwiązaniem przez niego niniejszej Umowy nie podlegają zwrotowi (chyba że niniejsza Umowa przewiduje inaczej), w tym wszelkie opłaty uiszczone z góry za rok obrachunkowy, w którym Użytkownik rozwiązuje niniejszą Umowę. Likwidacja Konta nie zwalnia Użytkownika od obowiązku zapłaty narosłych opłat lub innych należności.

B. Rozwiązanie umowy przez Apple

Apple może w dowolnym momencie, w pewnych okolicznościach i bez wcześniejszego powiadomienia, natychmiast rozwiązać umowę lub zawiesić całość lub część funkcjonalności konta Użytkownika oraz/lub zawiesić dostęp do Usługi. Przyczyną takiego rozwiązania umowy będzie wystąpienie jednej z następujących okoliczności: (a) naruszenie niniejszej Umowy lub innych polityk, bądź wytycznych przytoczonych w niniejszej Umowie i/lub publikowanych w ramach Usługi; (b) wniosek Użytkownika o likwidację lub unieważnienie Konta; (c) wniosek i/lub nakaz organów ścigania, organu sądowego lub innej agencji rządowej; (d) przypadek, gdy świadczenie Usługi na rzecz Użytkownika jest lub może stać się niezgodne z prawem; (e) niespodziewane problemy i kwestie techniczne lub dotyczące bezpieczeństwa; (f) udział Użytkownika w działalności nielegalnej lub związanej z popełnianiem oszustw; lub (g) niezapłacenie opłat należnych od Użytkownika z tytułu Usługi, pod warunkiem, że w przypadku niematerialnego naruszenia firma Apple będzie mogła rozwiązać umowę po 30 dniach od powiadomienia i tylko w przypadku, gdy Użytkownik nie usunie tego naruszenia w ciągu 30 dni. Apple dokona rozwiązania umowy lub zawieszenia według wyłącznie własnego uznania i nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Użytkownika lub osób trzecich za szkody, które mogą wyniknąć lub powstać w związku z Kontem Użytkownika i/lub dostępem do Usługi. Ponadto, Apple może rozwiązać umowę po uprzednim, 30-dniowym powiadomieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres powiązany z Kontem Użytkownika, jeśli (a) Konto Użytkownika było nieaktywne przez jeden (1) rok; lub (b) nastąpiło ogólne zaprzestanie świadczenia Usługi lub jakiejkolwiek jej części. Powiadomienie o ogólnym zaprzestaniu świadczenia Usługi zostanie dostarczone w sposób opisany w niniejszym dokumencie, chyba że nie byłoby to właściwe ze względu na okoliczności wynikające z czynności prawnej, ustawowej, lub rządowej; ze względów wynikających z bezpieczeństwa, prywatności Użytkownika lub obawy o integralność techniczną Usługi; w celu uniknięcia zakłóceń w działaniu usługi innym użytkownikom; lub z powodu problemów wynikłych z klęski żywiołowej, katastrofy, wojny lub podobnych okoliczności, na które firma Apple nie ma wpływu. W przypadku takiego rozwiązania umowy, Apple dokona zwrotu kwoty proporcjonalnie do całego opłaconego czasu umowy. Firma Apple nie będzie ponosiła żadnej odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek modyfikacji Usługi lub warunków świadczenia usługi w związku z częścią VIIB.

C. Skutki rozwiązania umowy

Po likwidacji Konta Użytkownik może stracić w całości dostęp do Usługi i dowolnych ich części, w tym m.in. do Konta, Apple ID, konta elektronicznego i Treści. Ponadto, po pewnym czasie, Apple usunie informacje i dane przechowywane na koncie (kontach) Użytkownika lub stanowiące jego (ich) część. Wszelkie poszczególne elementy Usługi, z których Użytkownik mógł korzystać na podstawie odrębnych umów licencyjnych na oprogramowanie będą również zlikwidowane zgodnie z takimi umowami licencyjnymi.

VIII. Odnośniki i materiały osób trzecich

Niektóre Treści, elementy, składniki lub właściwości Usługi mogą zawierać materiały osób trzecich i/lub hiperłącza do innych witryn, zasobów lub Treści. Z uwagi na to, że Apple może nie mieć kontroli nad takimi witrynami i/lub materiałami osób trzecich, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że Apple nie ponosi odpowiedzialności za udostępnianie takich witryn lub zasobów, oraz nie zatwierdza i nie gwarantuje rzetelności takich witryn lub zasobów, a także nie będzie w żadnym wypadku odpowiedzialny za Treści, reklamy, produkty lub materiały prezentowane na takich witrynach lub w takich zasobach lub z nich pochodzące. Ponadto, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że Apple nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za szkody poniesione lub przypuszczalnie poniesione przez Użytkownika, bezpośrednio lub pośrednio w następstwie korzystania przez Użytkownika i/lub posługiwania się przez Użytkownika takimi Treściami, reklamą, produktami lub materiałami zawartymi na takich witrynach lub w takich zasobach lub pochodzących z nich.

IX. OGRANICZENIA RĘKOJMI; OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE PRZEWIDUJĄ WYŁĄCZENIA NIEKTÓRYCH GWARANCJI; O ILE TAKIE WYŁĄCZENIA SĄ JEDNOZNACZNIE ZAKAZANE PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, CZĘŚĆ WYŁĄCZEŃ OKREŚLONYCH PONIŻEJ MOŻE NIE OBOWIĄZYWAĆ UŻYTKOWNIKA.

FIRMA APPLE BĘDZIE ŚWIADCZYŁA USŁUGĘ Z NALEŻYTĄ STARANNOŚCIĄ I BIEGŁOŚCIĄ. PONIŻSZE WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI PODLEGAJĄ NINIEJSZEJ WYRAŹNEJ GWARANCJI.

APPLE NIE GWARANTUJE, NIE OŚWIADCZA I NIE ZAPEWNIA, ŻE KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z USŁUGI BĘDZIE PRZEBIEGAŁO BEZ ZAKŁÓCEŃ I BĘDZIE WOLNE OD BŁĘDÓW. UŻYTKOWNIK UZNAJE, ŻE OD CZASU DO CZASU APPLE MOŻE WYCOFAĆ USŁUGĘ NA CZAS NIEOKREŚLONY LUB ZLIKWIDOWAĆ JĄ ZGODNIE Z WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY.

UŻYTKOWNIK UZNAJE JEDNOZNACZNIE I POTWIERDZA, ŻE USŁUGA JEST ŚWIADCZONA „W STANIE W JAKIM JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. APPLE ORAZ JEGO PODMIOTY STOWARZYSZONE, PODMIOTY ZALEŻNE, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, DYREKTORZY, PRACOWNICY, AGENCI, PRZEDSTAWICIELE, PARTNERZY I LICENCJODAWCY JEDNOZNACZNIE WYŁĄCZAJĄ WSZYSTKIE GWARANCJE WSZELKIEGO RODZAJU, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM M.IN. DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I DOTYCZĄCYCH NIE NARUSZANIA UMOWY. W SZCZEGÓLNOŚCI, APPLE ORAZ JEGO PODMIOTY STOWARZYSZONE, PODMIOTY ZALEŻNE, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, DYREKTORZY, PRACOWNICY, AGENCI, PRZEDSTAWICIELE, PARTNERZY I LICENCJODAWCY NIE GWARANTUJĄ, ŻE (I) USŁUGA SPEŁNI WSZYSTKIE WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA; (II) KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z USŁUGI BĘDZIE ODBYWAŁO SIĘ TERMINOWO, BEZ ZAKŁÓCEŃ, BĘDZIE BEZPIECZNE I WOLNE OD BŁĘDÓW; (III) WSZELKIE INFORMACJE UZYSKANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA W WYNIKU SKORZYSTANIA Z USŁUGI BĘDĄ ŚCISŁE, DOKŁADNE, WIARYGODNE LUB RZETELNE; ORAZ (IV) WSZELKIE WADY LUB BŁĘDY W DOSTARCZONYM DO UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIU W RAMACH USŁUGI ZOSTANĄ NAPRAWIONE.

APPLE NIE OŚWIADCZA I NIE GWARANTUJE, ŻE USŁUGA BĘDZIE WOLNA OD STRAT, USZKODZEŃ, ATAKÓW, WIRUSÓW, ZAKŁÓCEŃ, PRZYPADKÓW HACKINGU LUB INNYCH NARUSZEŃ BEZPIECZEŃSTWA, A APPLE WYŁĄCZA WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TEGO TYTUŁU.

WSZELKIE MATERIAŁY POBRANE LUB UZYSKANE W RAMACH USŁUGI SĄ UDOSTĘPNIONE UŻYTKOWNIKOWI WEDŁUG JEGO UZNANIA I NA JEGO RYZYKO, A UŻYTKOWNIK BĘDZIE CAŁKOWICIE ODPOWIEDZIALNY ZA WSZELKIE SZKODY WYRZĄDZONE W JEGO URZĄDZENIU, KOMPUTERZE, LUB UTRATĘ DANYCH WYNIKAJĄCĄ Z POBRANIA TAKICH MATERIAŁÓW. UŻYTKOWNIK UZNAJE RÓWNIEŻ, ŻE USŁUGA NIE JEST PRZEZNACZONA LUB NIE NADAJE SIĘ DO WYKORZYSTANIA W OKOLICZNOŚCIACH LUB ŚRODOWISKU, GDZIE NIEZADZIAŁANIE LUB OPÓŹNIENIE CZASOWE LUB BŁĘDY LUB NIEŚCISŁOŚCI I NIEDOKŁADNOŚCI TREŚCI, DANYCH LUB INFORMACJI PRZEKAZANYCH W RAMACH USŁUGI MOGĄ PROWADZIĆ DO ŚMIERCI, USZKODZENIA CIAŁA LUB POWAŻNYCH STRAT FIZYCZNYCH LUB POWAŻNYCH SZKÓD W ŚRODOWISKU.

OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE PRZEWIDUJĄ WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEZ DOSTAWCÓW USŁUGI. O ILE TAKIE WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA SĄ JEDNOZNACZNIE ZAKAZANE PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, CZĘŚĆ WYŁĄCZEŃ LUB OGRANICZEŃ OKREŚLONYCH PONIŻEJ MOŻE NIE OBOWIĄZYWAĆ UŻYTKOWNIKA.

FIRMA APPLE BĘDZIE ŚWIADCZYŁA USŁUGĘ Z NALEŻYTĄ STARANNOŚCIĄ I BIEGŁOŚCIĄ. OKREŚLONE PONIŻEJ OGRANICZENIA NIE OBOWIĄZUJĄ W PRZYPADKU SZKODY WYNIKAJĄCEJ Z (A) NIEZASTOSOWANIA PRZEZ APPLE NALEŻYTEJ STARANNOŚCI I BIEGŁOŚCI; (B) RAŻĄCEGO NIEDBALSTWA, UMYŚLNEGO WYKROCZENIA LUB OSZUSTWA APPLE; LUB (C) ŚMIERCI LUB USZKODZENIA CIAŁA.

UŻYTKOWNIK JEDNOZNACZNIE PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I POTWIERDZA, ŻE APPLE ORAZ JEGO PODMIOTY STOWARZYSZONE, PODMIOTY ZALEŻNE, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, DYREKTORZY, PRACOWNICY, AGENCI, PRZEDSTAWICIELE, PARTNERZY I LICENCJODAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU SZKÓD BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH, SZCZEGÓLNYCH, WYNIKOWYCH LUB ODSZKODOWAŃ Z NAWIĄZKĄ, W TYM M.IN. SZKÓD Z TYTUŁU UTRATY ZYSKÓW, WARTOŚCI I RENOMY FIRMY, MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA, DANYCH, KOSZTÓW ZAMÓWIENIA TOWARU ZASTĘPCZEGO LUB USŁUG ZASTĘPCZYCH, LUB INNYCH STRAT NIEMATERIALNYCH (NAWET W PRZYPADKU, GDY APPLE ZOSTAŁ ZAWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD), WYNIKAJĄCYCH Z: (I) KORZYSTANIA LUB NIEMOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z USŁUGI (II) WSZELKICH ZMIAN WPROWADZONYCH DO USŁUGI LUB CZASOWEGO LUB TRWAŁEGO ZAPRZESTANIA ŚWIADCZENIA USŁUGI LUB JEJ DOWOLNEJ CZĘŚCI; (III) NIEAUTORYZOWANEGO DOSTĘPU LUB ZMIANY TRANSMISJI LUB DANYCH UŻYTKOWNIKA; (IV) SKASOWANIA, USZKODZENIA LUB NIEPRZECHOWYWANIA I/LUB NIEWYSŁANIA LUB NIEOTRZYMANIA TRANSMISJI LUB DANYCH UŻYTKOWNIKA W RAMACH USŁUGI; (V) OŚWIADCZEŃ LUB POSTĘPOWANIA OSÓB TRZECICH W ZWIĄZKU Z USŁUGĄ; ORAZ (VI) WSZELKICH INNYCH SPRAW ZWIĄZANYCH Z USŁUGĄ.

ODSZKODOWANIA

Użytkownik zobowiązuje się do podjęcia obrony, zabezpieczenia i zwolnienia od odpowiedzialności Apple, jego podmioty stowarzyszone, podmioty zależne, dyrektorów, członków zarządu, pracowników, agentów, przedstawicieli, partnerów, wykonawców i licencjodawców z tytułu wszelkich roszczeń lub żądań, w tym uzasadnionych honorariów prawników, zgłoszonych przez osobę trzecią, dotyczących lub wynikających z: (a) wszelkich Treści przedstawionych, opublikowanych, przesłanych lub w inny sposób udostępnionych przez Użytkownika w ramach Usługi; (b) korzystania przez Użytkownika z Usługi; (c) naruszenia przez Użytkownika niniejszej Umowy; (d) wszelkiego działania podjętego przez Apple w ramach dochodzenia w sprawie podejrzenia naruszenia niniejszej Umowy lub w wyniku jego ustalenia lub decyzji w sprawie popełnienia naruszenia; lub (e) naruszenia przez Użytkownika praw osób trzecich. Oznacza to, że Użytkownik nie może pozwać do sądu i zaskarżyć Apple, jego podmiotów stowarzyszonych, podmiotów zależnych, dyrektorów, członków zarządu, pracowników, agentów, przedstawicieli, partnerów, wykonawców i licencjodawców w następstwie jego decyzji o usunięciu lub odmowie przetwarzania informacji lub Treści, ostrzeżenia Użytkownika, zawieszenia lub likwidacji dostępu Użytkownika do Usługi, lub podjęcia innych działań w czasie dochodzenia w sprawie podejrzenia naruszenia lub w wyniku stwierdzenia przez Apple wystąpienia naruszenia niniejszej Umowy. Niniejsze zrzeczenie się uprawnień i postanowienie o odpowiedzialności odszkodowawczej obowiązuje w odniesieniu do wszystkich naruszeń opisanych lub przewidzianych w niniejszej Umowie. Niniejsze zobowiązanie będzie wiążące dla Użytkownika po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy i/lub korzystaniu przez Użytkownika z Usługi. Użytkownik potwierdza, że ponosi odpowiedzialność za wszelkie korzystanie z Usługi przy pomocy jego Konta, oraz że niniejsza Umowa obowiązuje w przypadku każdego i wszelkiego wykorzystania jego Konta. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszej Umowy oraz podjęcia się obrony, zabezpieczenia i zwolnienia od odpowiedzialności Apple z tytułu wszelkich roszczeń i żądań wynikających z wykorzystywania jego Konta, niezależnie od tego, czy Użytkownik wyraźnie zezwolił na korzystanie z jego Konta, czy też nie.

X. POSTANOWIENIA OGÓLNE

A. Zawiadomienia

Apple może przekazywać Użytkownikowi zawiadomienia dotyczące Usługi, w tym dotyczące zmian niniejszej Umowy, pocztą elektroniczną na adres poczty email iCloud Użytkownika (i/lub inny zastępczy adres poczty email związany z Kontem Użytkownika, o ile taki adres został przekazany), przez iMessage lub SMS, zwykłą pocztą lub w drodze ogłoszeń podanych na naszej witrynie i/lub w ramach Usługi.

B. Prawo właściwe

Z wyjątkami jednoznacznie przewidzianymi w niniejszym punkcie niniejsza Umowa oraz relacje pomiędzy Użytkownikiem i Apple będą podlegały prawu stanu Kalifornia bez uwzględniania przepisów prawa kolizyjnego. Użytkownik i Apple potwierdzają właściwość osobową i wyłączność sądów z siedzibą w okręgu Santa Clara, Kalifornia, w związku ze wszystkimi sporami i roszczeniami wynikającymi z niniejszej Umowy. Jeżeli (a) Użytkownik nie jest obywatelem amerykańskim; (b) Użytkownik nie mieszka w Stanach Zjednoczonych Ameryki; (c) Usługa nie jest udostępniana Użytkownikowi z obszaru Stanów Zjednoczonych Ameryki; oraz (d) Użytkownik jest obywatelem jednego z krajów wymienionych poniżej, Użytkownik niniejszym potwierdza, że do wszelkich sporów lub roszczeń wynikających z niniejszej Umowy zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy prawa określonego poniżej, bez uwzględniania przepisów prawa kolizyjnego, a Użytkownik poddaje się nieodwołalnie właściwości sądów znajdujących się w podanym poniżej stanie, prowincji lub kraju, którego prawo jest właściwe:

Jeżeli Użytkownik jest obywatelem jakiegokolwiek kraju Unii Europejskiej lub Szwajcarii, Norwegii lub Islandii, prawem właściwym oraz forum są ustawy i sądy stałego miejsca zamieszkania.

Jeżeli Użytkownik jest obywatelem Japonii, prawem właściwym oraz forum są ustawy i sądy w Tokio w Japonii.

Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów jest prawem, które w sposób wyraźny nie ma zastosowania do niniejszej Umowy.

C. Całość umowy

Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a Apple i reguluje korzystanie przez Użytkownika z Usługi oraz całkowicie zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy pomiędzy Użytkownikiem a Apple w związku ze świadczeniem Usługi. Użytkownik może również podlegać dodatkowym warunkom, które mogą mieć zastosowanie w przypadku korzystania przez niego z powiązanych usług, treści osób trzecich lub oprogramowania osób trzecich. Jeżeli jakakolwiek część niniejszej Umowy zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, będzie ona interpretowana w sposób zgodny z właściwymi przepisami prawa tak, aby możliwie wiernie oddać pierwotną intencję stron, zaś pozostałe części Umowy pozostaną w pełni ważne i wykonalne. Niewykonanie lub niedochodzenie przez Apple któregokolwiek z praw lub postanowień niniejszej Umowy nie będzie równoznaczne ze zrzeczeniem się takiego prawa lub postanowienia. Użytkownik uznaje, że z wyjątkami przewidzianymi jednoznacznie inaczej w niniejszej Umowie, nie występują żadni beneficjenci zewnętrzni niniejszej Umowy.

D. W niniejszej Umowie „Apple” oznacza:

• Firmę Apple Inc., z siedzibą przy One Apple Park Way, Cupertino, Kalifornia, dla użytkowników w Ameryce Północnej, Środkowej i Południowej (z wyjątkiem Kanady), a także na terytoriach i posiadłościach Stanów Zjednoczonych oraz posiadłościach francuskich i brytyjskich w Ameryce Północnej, Południowej i na Karaibach;

• Apple Canada Inc., z siedzibą przy 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Kanada dla użytkowników z Kanady lub jej terytoriów oraz jej posiadłości;

• iTunes K.K., z siedzibą przy Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6140, Tokyo dla użytkowników z Japonii w odniesieniu do części III, IX i X niniejszej Umowy. W odniesieniu do wszystkich innych postanowień niniejszej Umowy, w tym części IX i X, dla użytkowników w Japonii „Apple” w znaczeniu użytym w niniejszym dokumencie oznacza Apple Inc. z siedzibą przy 1 Infinite Loop, Cupertino, Kalifornia.

• Apple Pty Limited, z siedzibą przy Levels 2-B, 20 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australia, dla użytkowników w Australii, Nowej Zelandii, w tym również wysp i terytoriów oraz jurysdykcji stowarzyszonych; i

• Apple Distribution International Ltd. z siedzibą w Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republika Irlandii, dla wszystkich innych użytkowników. 

ZAWIERANIE TRANSAKCJI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

W ramach Usługi Użytkownik może korzystać z możliwości zawierania umów i/lub transakcji drogą elektroniczna. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE JEGO PISMA I WNIOSKI SKŁADANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ STANOWIĄ ZGODĘ UŻYTKOWNIKA I JEGO ZAMIAR PRZESTRZEGANIA TAKICH UMÓW I TRANSAKCJI ORAZ DOKONANIA ZAPŁATY Z TEGO TYTUŁU. ZGODA UŻYTKOWNIKA I JEGO ZAMIAR PRZESTRZEGANIA PISM I WNIOSKÓW SKŁADANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DOTYCZY WSZYSTKICH ZAPISÓW DOTYCZĄCYCH WSZYSTKICH TRANSAKCJI ZAWIERANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA W RAMACH USŁUGI, W TYM M.IN. ZAWIADOMIEŃ O ANULOWANIU, POLITYK, UMÓW ORAZ WNIOSKÓW. W celu posiadania dostępu i zachowania zapisów elektronicznych przez Użytkownika, może on być zobowiązany do posiadania określonego sprzętu komputerowego i oprogramowania, za które ponosi całkowitą odpowiedzialność.

Ostatnia modyfikacja: 19 września 2019