WARUNKI

GAME CENTER

PONIŻSZA UMOWA („UMOWA”) REGULUJE KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z USŁUGI GAME CENTER. WAŻNE JEST, ABY UŻYTKOWNIK ZAPOZNAŁ SIĘ Z PONIŻSZYMI WARUNKAMI I JE ZROZUMIAŁ. KLIKAJĄC PRZYCISK „AKCEPTUJĘ", UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA TO, ŻE NINIEJSZE WARUNKI BĘDĄ MIAŁY ZASTOSOWANIE, JEŻELI UŻYTKOWNIK POSTANOWI UZYSKAĆ DOSTĘP DO LUB SKORZYSTAĆ Z USŁUGI GAME CENTER. UŻYTKOWNIK, KTÓRY NIE JEST OSOBĄ PEŁNOLETNIĄ, POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZĄ UMOWĄ RAZEM ZE SWOIM RODZICEM LUB OPIEKUNEM, ABY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE ZARÓWNO UŻYTKOWNIK, JAK I RODZIC LUB OPIEKUN, ROZUMIEJĄ WARUNKI PONIŻEJ UMOWY.

Apple Inc. jest dostawcą usługi Game Center („Usługa”), za pośrednictwem którego Użytkownik może uczestniczyć m.in. w rankingach zwycięzców, grać w gry wieloosobowe oraz śledzić wyniki innych graczy. Na niektórych obszarach Usługa jest niedostępna. Korzystanie z Usługi wymaga kompatybilnych urządzeń, dostępu do Internetu, oraz odpowiedniego oprogramowania (opłaty mogą mieć zastosowanie). Korzystanie z Usługi może wymagać okresowych uaktualnień. Na korzystanie z Usługi mogą mieć wpływ powyższe czynniki.

Użytkownik Usługi nie może być osobą objętą zakazem korzystania z Usługi zgodnie z przepisami Stanów Zjednoczonych lub innych właściwych jurysdykcji, w tym kraju zamieszkania Użytkownika lub kraju, w którym Użytkownik korzysta z Usługi. Akceptując warunki niniejszej Umowy, Użytkownik oświadcza, że zrozumiał powyższe postanowienia i wyraża na nie zgodę.

KONTO UŻYTKOWNIKA

Jako zarejestrowany użytkownik Usługi Użytkownik może zgodnie z poniższymi Zasadami Korzystania utworzyć konto („Konto”). Użytkownik nie powinien ujawniać nikomu informacji dotyczących Konta. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności i bezpieczeństwa Konta oraz za wszystkie operacje mające miejsce na jego Koncie lub odbywające się za pośrednictwem jego Konta, jak również zobowiązuje się niezwłocznie zawiadamiać Apple o wszelkich naruszeniach bezpieczeństwa Konta. Apple nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z faktu korzystania z Konta Użytkownika przez osoby nieupoważnione.

Użytkownik zobowiązuje się do przekazywania dokładnych i kompletnych informacji przy rejestracji na potrzeby Usługi i podczas korzystania z Usługi, oraz zobowiązuje się do aktualizowania swoich danych rejestracyjnych w taki sposób, aby były one dokładne i kompletne. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie danych rejestracyjnych Użytkownika i korzystanie z nich przez Apple w związku z prowadzeniem Konta Użytkownika. Zabrania się tworzenia przez Użytkownika konta dla osoby niebędącej Użytkownikiem, bez zgody tej osoby.

ZASADY KORZYSTANIA

Użytkownik zgadza się korzystać z Usługi zgodnie z niniejszymi zasadami korzystania. Apple zastrzega sobie prawo wprowadzenia w każdym czasie zmian do zasad korzystania.

Użytkownik może korzystać z Usługi wyłącznie w celach prywatnych i niekomercyjnych.

Użytkownik zgadza się nie podejmować czynności, prób ani nie pomagać innym osobom w próbach naruszenia, obejścia, zastosowania technik inżynierii wstecznej, dekompilacji, dezasemblowania lub ingerowania w Usługę w inny sposób.

Użytkownik zgadza się NIE korzystać z Usługi do:

a. przesyłania, pobierania, zamieszczania, przesyłania pocztą elektroniczną, nadawania, przechowywania lub udostępniania w inny sposób treści, które są nielegalne, służą nękaniu, zawierają pogróżki, są szkodliwe, mają charakter czynu niedozwolonego, są obraźliwe, oszczercze, obelżywe, charakteryzują się przemocą, są nieprzyzwoite, wulgarne, naruszają prywatność osób trzecich, są przepełnione nienawiścią, mają wydźwięk rasistowski lub są obraźliwe z etnicznego punktu widzenia lub pod innym względem budzą sprzeciw;

b. prześladowania innych osób, napastowania ich, występowania z pogróżkami lub wyrządzania innym krzywdy;

c. jeżeli Użytkownik jest osobą dorosłą, do pozyskiwania danych osobowych lub innych informacji od nieletnich (to jest osób, które nie ukończyły 18. roku życia lub nie osiągnęły innego wieku, który w prawodawstwie lokalnym jest uznawany za pełnoletniość), których Użytkownik nie zna osobiście, w tym m.in. ich następujących danych: pełnego imienia lub nazwiska, adresu zamieszkania, kodu pocztowego, numeru telefonu, zdjęcia, adresu email lub nazwy szkoły lub kościoła, do których nieletni uczęszcza, nazwy jego drużyny sportowej lub imion/nazwisk jego kolegów i koleżanek;

d. podawania się za osobę fizyczną lub prawną, którą Użytkownik nie jest — Użytkownikowi nie wolno udawać, że jest kimś innym lub podszywać się pod inną osobę (w tym celebrytę), podmiot, innego użytkownika Usługi, pracownika Apple lub lidera organizacji obywatelskiej bądź władzy publicznej ani też w inny sposób przedstawiać w nieprawdziwym świetle swoich relacji z taką osobą lub takim podmiotem, (Apple zastrzega sobie prawo odrzucenia lub zablokowania wszelkich nicków, które mogłyby zostać uznane za próbę podania się za inną osobę lub nieprawdziwego przedstawienia tożsamości Użytkownika lub przywłaszczenia nazwiska lub tożsamości innej osoby);

e. naruszania praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej, lub do ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa lub informacji poufnych z naruszeniem zobowiązania do zachowania poufności, umowy o pracę lub umowy o nieujawnianiu informacji;

f. zamieszczania, wysyłania, transmisji lub udostępniania w innym trybie niezamawianych lub wysyłanych bez upoważnienia wiadomości email, materiałów reklamowych i promocyjnych, poczty junk mail, spamu lub listów rozsyłanych metodą łańcuszkową, w tym m.in. do masowego wysyłania reklam i ogłoszeń informacyjnych;

g. podrabiania nagłówka pakietu TCP-IP lub jakiejkolwiek części informacji z nagłówka w emailu lub poprzez zamieszczenie postu na grupie dyskusyjnej lub poprzez umieszczenie w inny sposób informacji w nagłówku w celu wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia informacji przekazywanych za pomocą Usługi („spoofing”);

h. przesyłania, zamieszczania, przesyłania pocztą elektroniczną, nadawania, przechowywania lub udostępniania w inny sposób materiałów zawierających wirusy lub inne kody, pliki lub programy komputerowe służące uszkodzeniu, ingerowaniu w lub ograniczeniu normalnego działania Usługi (lub jakiejkolwiek jej części), lub innego programu bądź sprzętu komputerowego;

i. ingerowania w lub zakłócania działania Usługi (w tym uzyskiwania dostępu do Usługi w zautomatyzowany sposób, np. przy użyciu skryptów lub botów indeksujących) lub jakichkolwiek serwerów lub sieci związanych z Usługą, lub ingerowania w jakiekolwiek procedury, wymogi lub regulaminy sieci związanych z Usługą (w tym poprzez nieupoważniony dostęp do nich, korzystanie z nich lub monitorowanie znajdujących się tam danych lub odbywającego się tam ruchu);

j. planowania lub prowadzenia jakichkolwiek nielegalnych działań; i/lub zbierania i przechowywania danych osobowych innych użytkowników Usługi w celu ich wykorzystania do któregokolwiek z wyżej zabronionych działań;

k. oszukiwania lub wprowadzania zmian do Usługi lub zasad gry w celu uzyskania przewagi jednego gracza nad innymi.

PRYWATNOŚĆ

Usługa podlega zasadom Polityki Prywatności Apple, zamieszczonej pod adresem https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstore/pl/terms.html#privacy. Jak stwierdza się w Polityce Prywatności, korzystając z Usługi, np. przez zapraszanie innych użytkowników do korzystania z Usługi, udział w rankingach zwycięzców, umożliwienie zaproszeń lub funkcjonalności multiplayer, lub zamieszczanie wiadomości o statusie, należy pamiętać, że wszystkie udostępniane informacje są widoczne dla pozostałych użytkowników, którzy informacje takie mogą czytać, zbierać i wykorzystywać. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za dane osobowe, które decyduje się ujawnić. W trakcie grania w grę, która obsługuje funkcjonalność mulitplayer, inni użytkownicy korzystający z Usługi w ramach tej samej gry w tej samej sieci Wi-Fi, sieci lokalnej lub w zasięgu Bluetooth będą mogli zobaczyć, że Użytkownik jest w pobliżu (chyba że Użytkownik wyłączy tę funkcję) oraz zobaczyć pseudonim i zdjęcie Użytkownika, lub pełny profil Użytkownika, jeżeli Użytkownik zawarł wcześniej z takim użytkownikiem znajomość. Jeżeli Użytkownik postanowi "włączyć" funkcję publicznego profilu, inni Użytkownicy Usługi będą mogli zobaczyć pełny profil Użytkownika, w tym imię i nazwisko, aktywność (gry, w które użytkownik grał i kiedy), wyniki i osiągnięcia. Użytkownik będzie również mógł zostać zarekomendowany jako znajomy innym użytkownikom. W przypadku „wyłączenia” funkcji publicznego profilu, pełny profil Użytkownika będzie widoczny tylko dla użytkowników, z którymi Użytkownik zawarł uprzednio znajomość. Użytkownik nie będzie rekomendowany jako znajomy innym użytkownikom; osoby niebędące znajomymi Użytkownika będą widziały jedynie jego nick i zdjęcie. Jeżeli Użytkownik wyśle lub otrzyma zaproszenie, imię i nazwisko Użytkownika przypisane do Apple ID zostanie podane tym użytkownikom, do których Użytkownik wysłał zaproszenia lub których zaproszenia zaakceptował, a Apple może również rekomendować gry, w które Użytkownik grał, znajomym Użytkownika.

Użytkownik, który chce zaprzestać przekazywania informacji innym użytkownikom i w ramach Usługi, powinien zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na stronie https://www.apple.com/support/.

Niektóre elementy Usługi, takie jak funkcje pozwalające użytkownikom na ujawnianie danych osobowych umożliwiających identyfikację danej osoby, są niedostępne dla dzieci poniżej 13. roku życia. Użytkownicy proszeni są o włączenie odpowiednich ograniczeń.

ZAMIESZCZANIE MATERIAŁÓW W USŁUDZE

W ramach Usługi mogą być oferowane funkcje interaktywne pozwalające Użytkownikowi na przekazywanie materiałów (w tym linków do treści osób trzecich) w ogólnodostępnych obszarach Usługi. Użytkownik potwierdza, że korzystanie przez niego z takich funkcji, w tym z materiałów przez niego zamieszczonych, będzie odbywało się na jego własną odpowiedzialność, nie będzie naruszało praw innych osób ani żadnych przepisów prawa, nie będzie przyczyniało się lub zachęcało do zachowań naruszających prawo lub niezgodnych z prawem, nie będzie nieprzyzwoite ani niestosowne. Ponadto Użytkownik potwierdza, że uzyskał wszystkie konieczne prawa i licencje do zamieszczania takich materiałów. Użytkownik zobowiązuje się podać dokładne i pełne informacje w związku z przekazaniem przez niego materiałów w Usłudze. Użytkownik niniejszym udziela Apple obowiązującej na całym świecie, nieograniczonej w czasie, bezpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z tych materiałów w ramach Usługi lub w ramach dostarczania Usługi i jej marketingu, bez żadnego wynagrodzenia dla Użytkownika lub zobowiązań wobec niego. Apple zastrzega sobie prawo do niezamieszczania i niepublikowania żadnych materiałów oraz do usuwania lub edytowania wszelkich materiałów w dowolnym czasie wedle własnego uznania bez wystosowywania zawiadomień i bez ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności.

Apple ma prawo, ale nie obowiązek, monitorować wszelkie materiały zamieszczone przez Użytkownika lub w inny sposób dostępne w Usłudze, w celu zbadania wszelkich zgłoszonych lub oczywistych naruszeń niniejszej Umowy oraz podjąć wszelkie działania, jakie uzna za stosowne, w tym między innymi rozwiązanie na podstawie niniejszej Umowy lub na podstawie Polityki Praw Autorskich Apple (https://www.apple.com/legal/copyright.html).

MATERIAŁY OSÓB TRZECICH

Pewne treści i usługi dostępne za pośrednictwem Usługi mogą zawierać materiały pochodzące od osób trzecich. Dla wygody Użytkownika Apple może zamieszczać linki do witryn osób trzecich. Użytkownik uznaje, że Apple nie jest zobowiązany do badania ani oceny treści lub zgodności z prawdą, jak również, że Apple nie gwarantuje i nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za materiały lub witryny osób trzecich ani za jakiekolwiek inne materiały, produkty lub usługi osób trzecich. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z materiałów osób trzecich w sposób, który naruszałby prawa jakiejkolwiek innej strony oraz uznaje, że Apple nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za korzystanie z nich przez Użytkownika w taki sposób.

NIESTOSOWNE MATERIAŁY

Użytkownik uznaje, że korzystając z Usługi może napotkać materiały, które może uznać za obraźliwe, nieprzyzwoite lub budzące sprzeciw, które to treści mogą, choć nie muszą, zostać określone jako drastyczne. Użytkownik wyraża jednak zgodę na korzystanie z Usługi na własne ryzyko, a Apple nie będzie ponosił wobec niego odpowiedzialności za materiały, które mogą zostać uznane za obraźliwe, nieprzyzwoite lub budzące sprzeciw. Oceny i opisy są zamieszczone wyłącznie jako udogodnienie, a Apple nie gwarantuje ich dokładności.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługa, w tym, między innymi grafiki, interfejsy Użytkownika, klipy dźwiękowe, wideoklipy, treści redakcyjne oraz skrypty i oprogramowanie wykorzystywane do wdrożenia Usługi, zawierają informacje i materiały zastrzeżone, stanowiące własność Apple i/lub licencjodawców tej spółki oraz są chronione na podstawie właściwych przepisów prawa własności intelektualnej oraz innych przepisów prawa, w tym między innymi praw autorskich. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać takich informacji lub materiałów zastrzeżonych w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem korzystania z Usługi zgodnie z niniejszą Umową. Żadnej części Usługi nie można w jakikolwiek sposób i jakimikolwiek środkami powielić, chyba że zostało to wyraźnie dopuszczone w niniejszych warunkach. Użytkownik zobowiązuje się w żaden sposób nie modyfikować Usługi ani jej nie wynajmować, nie wydzierżawiać, nie wypożyczać, nie sprzedawać, nie rozpowszechniać, nie rozprowadzać ani nie tworzyć dzieł zależnych na jej podstawie, jak również Użytkownik nie będzie korzystał z Usługi w jakikolwiek niedozwolony sposób, w tym, między innymi, poprzez naruszenie własności lub obciążenie przepustowości sieci.

Niezależnie od innych postanowień niniejszej Umowy, Apple i licencjodawcy tej spółki zastrzegają sobie prawo do zmiany, zawieszenia, likwidacji lub uniemożliwienia dostępu do jakichkolwiek produktów, treści lub innych materiałów stanowiących część Usługi w każdym czasie i bez powiadomienia. W żadnym wypadku Apple nie będzie ponosił odpowiedzialności za dokonanie tych zmian. Apple może również nałożyć ograniczenia na korzystanie z pewnych funkcji lub części Usługi lub na dostęp do nich, w każdym wypadku bez powiadomienia i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

Prawa autorskie do Usługi (w tym do kompilacji treści, ogłoszeń, linków do innych zasobów internetowych oraz do opisów tych zasobów) oraz powiązanego oprogramowania należą do Apple i/lub licencjodawców tej spółki, którzy zastrzegają sobie takie prawa na mocy przepisów prawa stanowionego oraz prawa słuszności. KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA LUB JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI USŁUGI, Z WYJĄTKIEM KORZYSTANIA Z USŁUGI W SPOSÓB DOPUSZCZONY W NINIEJSZEJ UMOWIE, JEST SUROWO ZABRONIONE I NARUSZA PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ INNYCH OSÓB ORAZ MOŻE SPOWODOWAĆ POCIĄGNIĘCIE UŻYTKOWNIKA DO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I KARNEJ – WŁĄCZNIE Z ZAPŁATĄ ODSZKODOWAŃ PIENIĘŻNYCH – ZA NARUSZENIE PRAW AUTORSKICH.

Apple, logo Apple oraz inne znaki towarowe Apple, znaki usługowe, grafika oraz logo używane w związku z Usługą są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Apple Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Inne znaki towarowe, znaki usługowe, grafika i logo wykorzystywane w związku z Usługą mogą być znakami towarowymi ich właścicieli. Użytkownikowi nie przyznaje się jakichkolwiek praw ani licencji na znaki towarowe wskazane powyżej ani na ich używanie.

ROZWIĄZANIE UMOWY

Jeżeli Użytkownik naruszył postanowienia niniejszej Umowy – lub Apple ma poważne podstawy, by tak sądzić – wówczas Apple, wedle własnego uznania i bez wypowiedzenia może: (i) rozwiązać niniejszą Umowę i/lub zlikwidować Konto Użytkownika; i/lub (ii) wypowiedzieć licencję na korzystanie z Usługi; i/lub (iii) uniemożliwić dostęp do Usługi (lub jakiejkolwiek ich części).

Apple zastrzega sobie prawo do modyfikacji, zawieszenia lub przerwania udostępniania Usługi (lub jakiejkolwiek jego części lub jakichkolwiek treści dostępnych w ramach Usługi) w każdym czasie, przy czym w przypadku wykonania tego prawa Apple nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec Użytkownika ani osób trzecich. W zakresie, w jakim będzie to możliwe, Apple będzie z wyprzedzeniem ostrzegać Użytkownika o wszelkich modyfikacjach, zawieszeniach lub przerwach w udostępnianiu Usługi.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

a. Udostępniając Usługę, Apple będzie postępował z należytą starannością i biegłością. Apple nie składa żadnych innych obietnic ani gwarancji dotyczących Usługi, a w szczególności nie gwarantuje, że:

(i) korzystanie przez Użytkownika z Usługi będzie przebiegało bez zakłóceń i będzie wolne od błędów. Użytkownik uznaje, że Apple może wycofać Usługę na czas nieokreślony lub w dowolnym czasie zlikwidować ją ze względów technicznych lub operacyjnych oraz, że – na ile będzie to praktycznie możliwe – poinformuje o tym Użytkownika;

(ii) Usługa będzie wolna od strat, uszkodzeń, ataków, wirusów, zakłóceń, przypadków hackingu lub innych naruszeń bezpieczeństwa, które będą przypadkami działania Siły Wyższej, przy czym Apple wyłącza jakąkolwiek odpowiedzialność w tym zakresie.

b. Poza wyjątkami opisanymi w punkcie (d) poniżej i z wyjątkiem przypadku wykonywania przez Użytkownika uprawnienia ustawowego do uzyskania zwrotu kosztów lub odszkodowania, w żadnym wypadku Apple, dyrektorzy, członkowie zarządu, pracownicy, podmioty powiązane, agenci, wykonawcy ani licencjodawcy tej spółki nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez Apple, jego pracowników lub agentów, jeżeli:

(i) nie nastąpiło naruszenie prawnego obowiązku zachowania ostrożności wobec Użytkownika przez Apple lub pracowników czy agentów tej spółki;

(ii) nie stanowią one racjonalnie przewidywalnych skutków naruszenia;

(iii) zwiększenie straty lub szkody zostanie spowodowane naruszeniem przez Użytkownika któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy;

(iv) strata lub szkoda będzie wynikała z decyzji Apple o usunięciu lub odmowie przetwarzania jakichkolwiek informacji lub treści, o udzieleniu Użytkownikowi ostrzeżenia, zawieszeniu mu lub odebraniu dostępu do Usługi lub o podjęciu jakichkolwiek działań w trakcie prowadzenia dochodzenia w sprawie podejrzenia wystąpienia naruszenia lub w wyniku uznania przez Apple, że nastąpiło naruszenie Umowy; lub

(v) strata lub szkoda będzie związana z utratą dochodu, zleceń lub zysków, bądź utratą danych lub uszkodzeniem danych w związku z korzystaniem lub brakiem umiejętności korzystania z Usługi przez Użytkownika.

c. Apple dołoży uzasadnionych starań, aby chronić materiały lub informacje przekazane przez Użytkownika w związku z Usługami, w tym przed ich nielegalnym wykorzystaniem.

d. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Apple za oszustwo, rażące niedbalstwo lub niedozwolone czyny umyślne lub za śmierć lub uszkodzenie ciała.

e. W przypadku naruszenia Umowy przez Użytkownika będzie on ponosił odpowiedzialność wobec Apple, dyrektorów, członków zarządu, pracowników, podmiotów powiązanych, agentów, wykonawców i licencjodawców tej spółki z tytułu wszelkich roszczeń wynikających z tego naruszenia. Użytkownik będzie również ponosił odpowiedzialność z tytułu wszelkich działań podjętych przez Apple w ramach prowadzenia dochodzenia w sprawie podejrzenia naruszenia niniejszej Umowy lub w wyniku ustalenia lub zdecydowania przez Apple, że naruszenie Umowy miało miejsce.

ZMIANY

Apple zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie modyfikacji do niniejszej Umowy oraz do ustanawiania nowych lub dodatkowych warunków w zakresie korzystania przez Użytkownika z Usługi. Takie modyfikacje i dodatkowe warunki wejdą w życie ze skutkiem natychmiastowym oraz zostaną włączone do niniejszej Umowy. Dalsze korzystanie z Usługi przez Użytkownika uznawać się będzie za zaakceptowanie zmian.

POSTANOWIENIA RÓŻNE

Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a Apple i reguluje korzystanie przez Użytkownika z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy pomiędzy Użytkownikiem a Apple w przedmiocie Usługi. Użytkownik może również podlegać dodatkowym warunkom, które mogą mieć zastosowanie w przypadku korzystania przez niego z powiązanych usług, treści osób trzecich lub oprogramowania osób trzecich. Jeżeli jakakolwiek część niniejszej Umowy zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, będzie ona interpretowana w sposób zgodny z właściwymi przepisami prawa tak, aby możliwie wiernie oddać pierwotną intencję stron, zaś pozostałe części Umowy pozostaną w pełni ważne i wykonalne. Niedochodzenie przez Apple któregokolwiek z praw lub postanowień niniejszej Umowy nie będzie równoznaczne ze zrzeczeniem się tego lub jakiegokolwiek innego postanowienia. Apple nie będzie ponosił odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązań wynikające z przyczyn, na które nie miał wpływu.

Usługa jest obsługiwana przez Apple, z siedzibą tej spółki w Stanach Zjednoczonych. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszystkich przepisów lokalnych, stanowych, federalnych i krajowych, regulaminów, rozporządzeń i regulacji, które mają zastosowanie do korzystania przez Użytkownika z Usługi. Wszystkie czynności przeprowadzane w ramach Usługi podlegają prawu Kalifornii, niezależnie od norm kolizyjnych. Korzystanie przez Użytkownika z Usługi może również podlegać innym przepisom. Użytkownik wyraża zgodę na wyłączną właściwość sądów w stanie Kalifornia w zakresie roszczeń lub sporów z Apple, lub sporów odnoszących się w jakikolwiek sposób do korzystania przez Użytkownika z Usługi. Ryzyko utraty i tytuł do wszystkich transakcji elektronicznych przechodzi na kupującego w Kalifornii z chwilą transmisji elektronicznej do odbiorcy. Pracownicy ani agenci Apple nie są uprawnieni do wprowadzania zmian do niniejszej Umowy.

Apple może przesyłać Użytkownikowi powiadomienia dotyczące Usługi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Konta podany w danych Użytkownika, tradycyjnej poczty na adres podany w danych kontaktowych na Koncie lub za pośrednictwem ogłoszeń publikowanych w ramach Usługi. Powiadomienia wchodzą w życie ze skutkiem natychmiastowym.

Apple zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków, jakie uzna za niezbędne lub właściwe w celu wyegzekwowania i/lub sprawdzenia wykonania jakiejkolwiek części niniejszej Umowy. Użytkownik uznaje, że Apple przysługuje prawo, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkownika, do ujawnienia Danych Rejestracyjnych i/lub informacji na temat Konta przedstawicielom prawa, urzędnikom administracji państwowej i/lub osobom trzecim, jeżeli Apple uzna takie ujawnienie za niezbędne lub właściwe w celu wyegzekwowania i/lub sprawdzenia wykonania jakiejkolwiek części niniejszej Umowy (co obejmuje między innymi prawo uczestniczenia przez Apple we wszelkich postępowaniach sądowych związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Usługi i/lub produktów, i/lub zarzutach zgłoszonych przez osobę trzecią, jakoby Użytkownik korzystał z Usługi i/lub z produktów niezgodnie z prawem i/lub z naruszeniem praw takiej osoby trzeciej).

Data ostatniej aktualizacji: 15 września 2013 r.