Europejski akt o usługach cyfrowych Raport o odbiorcach usług

Publikacja dotycząca europejskiej aktu o usługach cyfrowych.

Zgodnie z Artykułem 24 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych), poniżej przedstawiono średnią miesięczną liczbę aktywnych odbiorców usług pośrednich w Unii Europejskiej objętych zakresem tego artykułu, obliczoną jako średnia z okresu sześciu miesięcy do 31 stycznia 2023 r..

W myśl art. 3 lit. b) aktu o usługach cyfrowych "odbiorcami" usług pośrednich są osoby fizyczne lub prawne, które korzystają z tych usług, w szczególności w celu poszukiwania informacji lub ich udostępniania, w tym użytkownicy biznesowi, konsumenci i inni użytkownicy. Odbiorcy platformy internetowej są "aktywni", gdy "faktycznie korzystają z usługi co najmniej raz w danym okresie poprzez zetknięcie się z informacjami rozpowszechnianymi na interfejsie internetowym platformy internetowej, jak na przykład oglądanie ich, słuchanie ich lub dostarczanie informacji".

Platformy internetowe, których średnia miesięczna liczba aktywnych odbiorców usług w Unii wynosi 45 milionów lub więcej, mogą zostać uznane za bardzo duże platformy internetowe (VLOPs). Poniższe liczby, opracowane zgodnie z art. 24 ust. 2 aktu o usługach cyfrowych, w odniesieniu do odbiorców usługi, zostały podane w przybliżeniu na podstawie informacji, do których Apple ma bezpośredni dostęp w ramach swojej zwykłej działalności:

Ponad 45 milionów:

  • iOS App Store

Poniżej 45 milionów:

  • iPadOS App Store
  • macOS App Store
  • tvOS App Store
  • watchOS App Store
  • Apple Books e-booki
  • Podcasty płatne subskrypcje

Bez uszczerbku dla dalszych rozważań nad charakterystyką prawną Apple postrzega każdą wersję App Store jako odrębną platformę internetową w ramach aktu o usługach cyfrowych i tylko iOS App Store może być zakwalifikowany jako VLOP. Niemniej jednak Apple zamierza, na zasadzie całkowitej dobrowolności, dostosować każdą z istniejących wersji App Store (w tym tych, które obecnie nie spełniają progu oznaczenia VLOP) do istniejących wymogów aktu o usługach cyfrowych dla VLOP, ponieważ cele aktu o usługach cyfrowych są zbieżne z celami Apple w zakresie ochrony konsumentów przed nielegalnymi treściami.