Användningsvillkor för programbaserade tjänster

Försäljningsvillkor

INLEDNING

Dessa Användningsvillkor (”Villkor”) innehåller viktig information om beställning av varor och tjänster (”Produkter”) från Apple, via någon av Apples programbaserade tjänster (”Tjänster”), och därför bör du ta dig tid att läsa och förstå dem. Du kan läsa, spara och skriva ut valfri del av Villkoren. Vi rekommenderar att du skriver ut en kopia av hela dokumentet och har utskriften till hands när du använder Tjänsterna.

VIKTIGT: LÄS IGENOM VILLKOREN NOGA EFTERSOM DU GENOM ATT ANVÄNDA NÅGON AV TJÄNSTERNA GODKÄNNER OCH BLIR BUNDEN AV VILLKOREN. DU MÅSTE GODKÄNNA VILLKOREN OM DU VILL ANVÄNDA NÅGON AV TJÄNSTERNA. OM DU GODKÄNNER VILLKOREN MÅSTE DU GODKÄNNA DEM I DEN LYDELSE SOM DE PRESENTERAS FÖR DIG. APPLE GODKÄNNER INGA ÄNDRINGAR (TILLÄGG ELLER BORTTAGNINGAR). TILLÄMPLIG NATIONELL LAG (UTANFÖR USA) KAN ÄNDRA ELLER INVERKA PÅ VARDERA AVTALSPARTENS RÄTTIGHETER.

Apple kan när som helst ändra, lägga till eller ta bort någon del av Villkoren. I sådana fall kommer Apple att göra ändringarna tillgängliga på webbadressen www.apple.com/internetservices/terms. OM DU FINNER ATT DU INTE KAN GODKÄNNA EVENTUELLA FRAMTIDA ÄNDRINGAR, SKA DU UPPHÖRA MED ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA. GENOM ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA NU, ELLER EFTER ATT SÅDANA ÄNDRINGAR HAR GJORTS TILLGÄNGLIGA, GODKÄNNER DU VILLKOREN OCH EVENTUELLA ÄNDRINGAR.

Din användning av Tjänsterna omfattas också av Apples policy för integritetsskydd. https://www.apple.com/se/legal/privacy

För att använda någon av Tjänsterna måste du vara minst 13 år gammal (eller utanför USA, ha uppnått den högre minimiålder som eventuellt krävs enligt tillämplig nationell lag). Om du är yngre än så, kan du ändå använda Tjänsterna (förutsatt att detta är tillåtet enligt nationell lag), men endast om det konto du använder skapats och registrerats av din förälder eller förmyndare.

ANVÄNDA TJÄNSTERNA
När du godkänt Villkoren och genomfört One-Click-registreringen (om du inte redan har gjort det), kan du börja använda Tjänsterna. Tänk på att du inte får lämna ut ditt Apple-ID eller lösenord till någon annan. Du riskerar ditt Apple ID-konto om du låter någon använda dessa uppgifter på otillbörligt sätt.

TJÄNSTERNAS TILLGÄNGLIGHET
Apple kommer att göra sitt bästa för att se till att Tjänsterna alltid är tillgängliga, men garanterar inte att Tjänsterna kommer att vara felfria eller fungera utan avbrott. Apple kommer också att göra sitt bästa för att se till att allt Innehåll och/eller information som du skickar till Apple skyddas, men garanterar inte att Tjänsterna kommer att vara fria från förluster, förvanskningar, attacker, virus, ”maskar”, ”trojanska hästar” eller andra skadliga komponenter, störningar, hackerangrepp eller andra former av säkerhetsintrång. Du bör därför säkerhetskopiera din egen dator regelbundet för att säkerställa att du har tillgång till allt Innehåll i händelse av förlust eller skada.

Apple kan när som helst komma att ändra, tillfälligt avbryta eller upphöra med Tjänsterna. Apple kan också komma att utan varsel eller skadeståndsansvar införa begränsningar i användningen av eller åtkomsten till vissa funktioner eller delar av Tjänsterna.

RIKTLINJER FÖR GODTAGBAR ANVÄNDNING
Det finns vissa regler och normer som du måste följa när du använder Tjänsterna. Som användare av någon av Tjänsterna måste du förbinda dig att följa de riktlinjer som anges i Villkoren. Du bekräftar att Apple har rätt att på det sätt Apple själv finner lämpligt se till att riktlinjerna efterlevs. Det innebär att om du, eller någon annan som använder ditt konto eller dina ID-uppgifter, inte följer Villkoren, har Apple rätt att vidta alla åtgärder som Apple bedömer vara nödvändiga och lämpliga – alltifrån att utfärda en varning eller upphäva din rätt att använda Tjänsterna till att annullera din beställning av Produkter och vidta rättsliga åtgärder. Apple är inte skyldig att ge varsel innan Apple på grund av överträdelse av Villkoren upphäver din rätt att använda Tjänsterna, men Apple kan välja att göra det (med beaktande av tillämplig amerikansk eller annan nationell lag).

Apple förbehåller sig rätten att samarbeta med behörig myndighet, inklusive att hörsamma beslut av domstol eller annan myndighet, i samband med Tjänsterna och/eller någon information eller något Innehåll som du skickat till Apple i samband med din användning av Tjänsterna och/eller någon beställning av Produkter som du gör via Tjänsterna. Om Apple bestämmer sig för att utreda vad som möjligen kan vara missbruk, där du är involverad eller med avseende på Innehåll som du skickar till Apple i samband med din användning av Tjänsterna, kan Apple (om detta är förenligt med tillämplig lokal amerikansk lag eller nationell lag utanför USA) utlämna uppgifter om dig och all sådan information, inklusive Innehållet, till rättsvårdande eller annan myndighets företrädare, enligt vad som efter Apples egen bedömning är nödvändigt eller lämpligt.

GENOM ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA FÖRBINDER DU DIG (I DEN UTSTRÄCKNING SOM MEDGES I LOKAL AMERIKANSK LAG OCH I NATIONELL LAG UTANFÖR USA) ATT AVSTÅ FRÅN ALLA KRAV SOM DU KAN HA MOT APPLE, OCH ATT HÅLLA APPLE SKADESLÖST FRÅN ALLA KRAV AVSEENDE EVENTUELLA ÅTGÄRDER APPLE VIDTAR SOM ETT LED I SIN UTREDNING AV ETT MISSTÄNKT AVTALSBROTT ELLER TILL FÖLJD AV APPLES UPPDAGANDE ELLER FASTSTÄLLANDE AV ATT ETT AVTALSBROTT FÖRELIGGER. DETTA INNEBÄR ATT DU INTE KAN STÄMMA APPLE ELLER KRÄVA NÅGON FORM AV SKADESTÅND FRÅN APPLE PÅ GRUND AV APPLES BESLUT ATT AVLÄGSNA ELLER VÄGRA ATT BEHANDLA INFORMATION ELLER INNEHÅLL, ATT VARNA DIG, ATT TILLFÄLLIGT ELLER PERMANENT AVBRYTA DIN TILLGÅNG TILL TJÄNSTERNA, ELLER ATT VIDTA NÅGON ANNAN ÅTGÄRD UNDER UTREDNINGEN AV ETT MISSTÄNKT AVTALSBROTT ELLER TILL FÖLJD AV APPLES SLUTSATS ATT DET FÖRELIGGER ETT AVTALSBROTT. DENNA BESTÄMMELSE OM AVSTÅENDE FRÅN RÄTTIGHETER OCH SKADESTÅND GÄLLER ALLA AVTALSBROTT SOM BESKRIVS I ELLER BEAKTATS I DETTA AVTAL.

GARANTIINSKRÄNKNING; ANSVARSBEGRÄNSNING
DU SAMTYCKER UTTRYCKLIGEN TILL ATT ENSAM STÅ RISKEN FÖR SÅVÄL DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA SOM FÖR ATT DU INTE VARIT I STÅND ATT ANVÄNDA DEM. TJÄNSTERNA OCH ALLA PRODUKTER SOM DU BESTÄLLER VIA DEM TILLHANDAHÅLLS (SÅVIDA INTE APPLE UTTRYCKLIGEN ANGER ANNAT) FÖR DIG ATT ANVÄNDA I BEFINTLIGT SKICK OCH I MÅN AV TILLGÅNG, UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE ALLA UNDERFÖRSTÅDDA UTFÄSTELSER OM ALLMÄN BESKAFFENHET, LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL, ÄGANDERÄTT ELLER ICKEINTRÅNG I TREDJE MANS RÄTTIGHETER. VISSA LÄNDERS LAGAR TILLÅTER INTE UNDANTAG AV UNDERFÖRSTÅDDA UTFÄSTELSER, VILKET KAN GÖRA ATT OVANSTÅENDE UNDANTAG INTE GÄLLER DIG.

APPLE, DESS LEDNING, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA, NÄRSTÅENDE FÖRETAG, OMBUD ELLER UPPDRAGSTAGARE ANSVARAR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER FÖR DIREKTA ELLER INDIREKTA, SÄRSKILDA ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR, ELLER FÖLJDSKADOR SOM UPPKOMMER AV DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA OCH INTE HELLER FÖR NÅGOT ANNAT KRAV SOM PÅ NÅGOT SÄTT ÄR RELATERAT TILL DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA. VISSA LÄNDERS LAGAR TILLÅTER INTE UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVARET FÖR FÖLJDSKADOR ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR, VARFÖR APPLES ANSVAR I SÅDANA LÄNDER BEGRÄNSAS SÅ LÅNGT TILLÄMPLIG NATIONELL LAG MEDGER.

UPPLYSNINGAR
Apple kan komma att informera dig om Tjänsterna genom att skicka ett e-postmeddelande till den e-postadress som är angiven i kontaktinformationen till ditt Apple-ID eller genom att skicka ett brev med vanlig post till den postadress som är angiven i kontaktinformationen till ditt Apple-ID.

RÄTTSPRINCIPER
Du är införstådd med att dessa Villkor inte är avsedda att bevilja någon annan än dig själv, i egenskap av användare av Tjänsterna, och Apple några rättigheter.

Om någon del av Villkoren visar sig vara ogiltig eller inte kan göras gällande, ska den delen tolkas på ett sätt som är förenligt med tillämplig lag för att så nära som möjligt avspegla parternas ursprungliga avsikter. Övriga delar förblir fullt giltiga. Underlåtenhet från Apples sida att utöva eller hävda någon rättighet eller bestämmelse i Villkoren innebär inte att Apple avstår från den rättigheten eller bestämmelsen, eller någon annan bestämmelse i Villkoren. Såvida inte annat följer av tillämplig lokal amerikansk lag eller nationell lag utanför USA, gäller kalifornisk delstatlig rätt, med undantag av lagvalsreglerna, för dessa Villkor och din användning av Tjänsterna. Din användning av Tjänsterna kan också omfattas av andra nationella och internationella lagar. I enlighet med ovanstående samtycker du uttryckligen till att alla anspråk gentemot eller tvister med Apple om eller på annat sätt relaterat till din Användning av Tjänsterna hänskjuts till kaliforniska domstolars exklusiva jurisdiktion.

Användare i Kalifornien får i enlighet med kalifornisk civilrätt (California Civil Code Section 1789.3) följande särskilda konsumenträttsliga upplysning: Complaint Assistance Unit of the Division of Consumer Services of the California Department of Consumer Affairs kan kontaktas skriftligen på adressen 1020 N Street, #501, Sacramento, California 95814, eller per telefon på nummer 1-916-445-1254.

FÖR ANVÄNDARE AV TJÄNSTERNA UTANFÖR USA
Beställningar av produkter kan tas emot och/eller behandlas av Apple Inc., ett aktiebolag med säte i Kalifornien, eller något av dess dotterbolag eller närstående företag. Tjänsterna tillhandahålls av Apple Inc., ett aktiebolag med säte i Kalifornien, och inte av något av dess dotterbolag eller närstående företag, och Tjänsterna är baserade i Förenta Staterna. De personuppgifter som du lämnar till Apple när du registrerar dig för tjänsterna eller beställer produkter kommer att användas i samband med din användning av Tjänsterna eller för att fullgöra din beställning. Uppgifterna kommer att överföras till och lagras i Apples register i Förenta Staterna. Godkänn inte dessa Villkor för användning av Tjänsterna om du inte samtycker till denna överföring.

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR VISSA TJÄNSTER
Apple lämnar inga garantier för att eventuella foton, digitala bilder eller text (”Innehåll”) som du skickar till Apple i syfte att beställa foton eller specialgjorda fotoalbum (eller andra Produkter) via Tjänsterna inte kan komma att oavsiktligt skadas, förvanskas eller förstöras. Du ansvarar själv för säkerhetskopiering på din egen dator av allt Innehåll. Apple ansvarar inte för arkivering eller säkerhetskopiering av Innehåll. Om något Innehåll som överförs till Apple skadas, förloras eller förvanskas på annat sätt, har Apple inte något skadeståndsansvar eller några andra skyldigheter gentemot dig. Du ansvarar ensam för din användning av Tjänsterna, inklusive allt Innehåll du skapar eller skickar till Apple. Apple är inte och kommer inte att vara ansvarig för vad som finns i sådant Innehåll.

Även om Apple uppmuntrar dig att använda Tjänsterna för att ge utlopp för din kreativitet, förbehåller sig Apple rätten att vägra att behandla en beställning från dig vars Innehåll Apple, efter eget gottfinnande, bedömer vara kränkande, nedsättande eller obscent, eller som strider mot lagar om upphovsrätt eller varumärken, eller som på annat sätt är anstötligt, olagligt, opassande eller oacceptabelt, inklusive material som Apple anser kan föranleda skadeståndsansvar för Apple enligt tillämpliga lagar, förordningar eller föreskrifter, eller som kan medföra att Apple förlorar tillgången till tjänster som någon underleverantör utför som en del av Tjänsterna eller i samband med fullgörandet av beställningar av Produkter. I synnerhet förbehåller sig Apple rätten att vägra behandla beställningar vars Innehåll, enligt vad Apple själv bedömer, inbegriper kränkningar, anstötligt språk eller anstötliga bilder, obsceniteter eller pornografi (inklusive, men inte begränsat till, barnmisshandel eller barnpornografi, och/eller avbildningar av minderårigas sexuella beteende eller minderåriga i uppenbart sexuella situationer).

Genom att skicka Innehåll till Apple försäkrar du att du själv äger materialet eller har vederbörligt tillstånd från den som äger Innehållet att distribuera det. Härmed beviljar du Apple en världsomfattande, royaltyfri, icke-exklusiv licens att använda Innehållet i det begränsade syftet att behandla din beställning av Produkter via Tjänsterna. Denna licens upphör när din beställning har fullgjorts.


Dokumentet uppdaterades den 23/01/08


Last updated January 23, 2008
© Copyright 2004-2008 Apple Inc. All rights reserved.