VILLKOR FÖR TJÄNSTEN

GAME CENTER

DETTA AVTAL (”AVTALET”) REGLERAR DIN ANVÄNDNING AV GAME CENTER-TJÄNSTEN. DET ÄR VIKTIGT ATT DU LÄSER OCH FÖRSTÅR FÖLJANDE VILLKOR. GENOM ATT KLICKA PÅ ”ACCEPTERA” ACCEPTERAR DU ATT DESSA VILLKOR BLIR TILLÄMPLIGA OM DU VÄLJER ATT TILLTRÄDA ELLER ANVÄNDA GAME CENTER TJÄNSTEN.OM DU INTE HAR UPPNÅTT MYNDIG ÅLDER BÖR DU GRANSKA DETTA AVTAL MED DIN FÖRÄLDER ELLER FÖRMYNDARE, FÖR ATT SÄKERSTÄLLA ATT DU OCH DIN FÖRÄLDER ELLER FÖRMYNDARE FÖRSTÅR DET.

Apple Inc. är tillhandahållare av Game Center-tjänsten (”Tjänsten”) vilken gör det möjligt för dig att delta i spelrelaterade aktiviteter, inklusive, men inte begränsat till, att medverka i resultatlistor, multiplayer-spel, samt att följa prestationer. Det kan hända att Tjänsten inte är tillgänglig på alla ställen. Användning av Tjänsten kräver kompatibla enheter, Internetuppkoppling, och viss programvara (avgifter kan tillkomma); kan kräva periodiska uppdateringar; och kan påverkas av utförandet av dessa faktorer.

För att använda Tjänsten får du inte vara en person som är förbjuden från att mottaga Tjänsten, enligt lagarna i USA eller annan tillämplig jurisdiktion, inklusive i det land där du är bosatt eller från vilket du använder Tjänsten. Genom att acceptera detta Avtal intygar du att du förstår och accepterar det föregående.

DITT KONTO

Som registrerad användare av Tjänsten kan du skapa ett konto (”Konto”) i enlighet med Användningsreglerna nedan. Avslöja inte information rörande ditt Konto för någon annan. Du är ensamt ansvarig för bevarandet av sekretessen och säkerheten av ditt Konto och för alla aktiviteter som sker på eller via ditt Konto, och du åtar dig att genast meddela Apple om eventuella säkerhetsöverträdelser på ditt Konto. Apple är inte ansvarigt för skada till följd av otillåten användning av ditt Konto.

Du åtar dig att tillhandahålla korrekt och fullständig information när du registrerar dig för, och medan du använder, Tjänsten, och du åtar dig att uppdatera dina registreringsuppgifter så att de hålls korrekta och fullständiga. Du accepterar att Apple får lagra och använda dina registreringsuppgifter för att upprätthålla ditt Konto. Du får inte skapa ett konto för någon annan än dig själv om du inte har den andra personens tillstånd.

ANVÄNDNINGSREGLER

Du åtar dig att endast använda Tjänsten i enlighet med dessa användningsregler. Apple förbehåller sig rätten att när som helst ändra användningsreglerna.

Du får endast använda Tjänsten för personligt, icke-kommersiellt bruk.

Du åtar dig att inte bryta mot, kringgå, bakåtutveckla (reverse-engineer), dekompilera, ta isär, eller på annat sätt manipulera Tjänsten, eller att försöka eller hjälpa en annan person att göra så.

Du åtar dig att INTE använda Tjänsten för att:

a. ladda upp, ladda ned, lägga upp, e-posta, överföra, lagra eller på annat sätt tillgängliggöra innehåll som är olagligt, trakasserande, hotfullt, skadligt, skadebringande, ärekränkande, smädligt, grovt, våldsamt, oanständigt, vulgärt, kränkande mot någon annans integritet, hatfullt, rasistiskt eller etniskt stötande, eller på annat sätt anstötligt;

b. förfölja, trakassera, hota eller skada någon annan;

c. om du är vuxen, begära personlig eller annan information från en minderårig (en person under 18 år eller sådan annan ålder som enligt lag anges som myndighetsålder) som du inte känner personligen, inklusive, men inte begränsat till, något av följande: fullständigt namn eller efternamn, hemadress, postadress, telefonnummer, bild, e-postadress, eller namn på den minderåriges skola, kyrka, idrottsklubb eller vänner;

d. låtsas vara en person eller ett företag, som du inte är – du får inte uppträda som eller oriktigt framställa dig själv som en annan person (inklusive kändisar), företag, en annan användare av Tjänsten, en Apple-anställd, eller en kommunal eller statlig befattningshavare, eller på annat sätt ge en vilseledande bild av att du har anknytning till en person eller ett företag, (Apple förbehåller sig rätten att neka eller blockera alias som skulle kunna anses vara en gestaltning av någon annan eller en oriktig framställning av din identitet, eller en tillskansning av en annan persons namn eller identitet);

e. göra intrång i annans upphovsrätt eller annan immateriell rättighet, eller att avslöja affärshemligheter eller konfidentiell information i strid med ett sekretess- eller anställningsavtal;

f. lägga upp, skicka, överföra eller på annat sätt tillgängliggöra obeställda eller otillåtna e-postmeddelanden, reklam, marknadsföringsmaterial, skräppost, spam, eller kedjebrev, inklusive men inte begränsat till massutskick av kommersiell reklam och informationsmeddelanden;

g. förfalska rubriken i ett TCP-IP datapaket eller hela eller delar av rubrikinformationen i ett e-postmeddelande eller ett inlägg i en nyhetsgrupp, eller på annat sätt placera information i en rubrik i syfte att vilseleda mottagarna angående ursprunget av innehåll som överförs via Tjänsten (”spoofing”);

h. ladda upp, lägga upp, e-posta, överföra, lagra eller på annat sätt tillgänggöra material som innehåller virus eller annan kod, filer eller program avsedda att skada, störa eller begränsa den normala driften av Tjänsten (eller del därav), eller annan mjukvara eller hårdvara;

i. störa eller avbryta Tjänsten (inklusive att tillträda Tjänsten med automatiserade medel, såsom skript eller webbrobotar (web crawlers)), eller servrar eller nätverk kopplade till Tjänsten, eller policies, krav eller regler för nätverk kopplade till Tjänsten (inklusive obehörig tillgång till, användning eller övervakning av data eller trafik däri);

j. planera eller företa olaglig verksamhet; och/eller samla och lagra personuppgifter relaterade till andra användare av Tjänsten i syfte att använda dem i samband med någon av de ovan beskrivna aktiviteterna;

k. fuska eller på annat sätt modifiera Tjänsten eller spelupplevelsen för att skapa en fördel för en spelare gentemot en annan.

PERSONUPPGIFTER

Tjänsten är underkastad Apples Personuppgiftspolicy, se: https://www.apple.com/se/privacy. Som framgår i Personuppgiftspolicyn blir dina personuppgifter synliga för andra användare och kan läsas, samlas in, eller användas av dem när du använder Tjänsten, såsom när du bjuder in andra användare att ansluta sig till Tjänsten, medverkar i resultatlistor, aktiverar inbjudningar eller multiplayer-funktionalitet, eller visar statusmeddelanden. Du ansvarar för de personuppgifter som du väljer att lämna ut. Andra användare som tillträder Tjänsten från samma spel på samma WiFi-nätverk, lokala nätverk eller inom räckhåll för Bluetooth kommer att kunna se att du är i närheten (om du inte stänger av denna funktion), och se ditt användarnamn och foto, eller fullständiga profil om du har upprättat en vänrelation med sådan användare. Om du väljer att ha din offentliga profil inställd på ”på”, kan andra användare av Tjänsten se hela din profil, inklusive ditt fullständiga namn, aktivitet (såsom vilka spel du spelat och när du spelat dem), poäng, och prestationer, och du kan rekommenderas som vän till andra användare. Om din offentliga profil är inställd på ”av”, kan endast användare med vilka du har upprättat en vänrelation se hela din profil, och du kommer inte att rekommenderas till andra; endast ditt smeknamn och din bild kommer vara synliga för användare som inte är vänner. Om du skickar eller mottar en vänförfrågan kommer det fullständiga namnet kopplat till ditt Apple ID att visas för de användare till vilka du skickar, eller från vilka du accepterar, en vänförfrågan och Apple kan komma att rekommendera spel som du har spelat, åt dina vänner.

Om du vill sluta dela information med andra användare av Tjänsten, se https://www.apple.com/support/.

Vissa delar av Tjänsten kan inte användas av barn under 13 år, såsom funktioner som låter användare publicera personligt identifierbara uppgifter. Vänligen aktivera begränsningar på lämpligt sätt.

INLÄMNANDE TILL TJÄNSTEN

Tjänsten kan komma att erbjuda interaktiva funktioner som gör det möjligt för dig att skicka in eller lägga upp innehåll (inklusive länkar till tredjepartsinnehåll) på områden i Tjänsten som är öppna för och kan kommas åt av allmänheten. Du accepterar att allt ditt användande av sådana funktioner, inklusive allt material som har skickats in eller lagts upp av dig, sker på ditt eget ansvar, inte ska kränka eller göra intrång i någon annans rättigheter eller bryta mot någon lag, bidra eller uppmuntra till intrång eller annat olagligt beteende, eller på annat sätt vara oanständigt eller stötande. Du godkänner även att du har inhämtat alla erforderliga rättigheter och licenser för att skicka in eller lägga upp sådant material. Du åtar dig vidare att lämna korrekt och komplett information i samband med att du skickar in eller lägger upp information eller material via Tjänsten. Du upplåter härmed en royaltyfri, evig, icke-exklusiv licens utan territoriell begränsning till iTunes att använda det material du bidrar med som en del av Tjänsten eller vid tillhandahållande eller marknadsföring av Tjänsten, utan några skyldigheter mot eller ersättningskrav från dig. Apple förbehåller sig rätten att inte lägga upp eller publicera material, och att ta bort eller ändra material när som helst, efter eget gottfinnande, utan underrättelse eller ansvar.

Apple har en rätt, men ingen skyldighet, att övervaka allt material du skickar in eller lägger upp eller som i övrigt finns tillgängligt på Tjänsten, att undersöka anmälda eller uppenbara brott mot detta Avtal, samt att vidta de åtgärder som Apple, efter eget gottfinnande, anser lämpliga, inklusive men inte begränsat till uppsägning enligt detta Avtal eller enligt Apples Copyright Policy (https://www.apple.com/legal/copyright.html).

MATERIAL FRÅN TREDJE PART

Visst innehåll och tjänster som är tillgängliga via Tjänsten kan innehålla material från tredje parter. Apple kan, som en förmån till dig, tillhandahålla länkar till tredje parters hemsidor. Du godkänner att Apple inte är ansvarigt för att undersöka eller utvärdera innehållet eller korrektheten och Apple garanterar inte och har inget ansvar eller några skyldigheter för tredjepartsmaterial eller hemsidor, eller för annat material, produkter, eller tjänster som tillhandahålls av tredje parter. Du åtar dig att inte använda tredjepartsmaterial på ett sätt som skulle göra intrång i eller kränka någon annans rättigheter och medger att Apple inte på något sätt är ansvarigt för sådant användande av dig.

STÖTANDE MATERIAL

Du accepterar att du, genom att använda Tjänsten, kan komma i kontakt med material som du finner vara kränkande, oanständigt, eller stötande, och att detta kan eller inte kan ha identifierats som sådant material. Icke desto mindre accepterar du att du använder Tjänsten på din egen risk och att Apple inte har något ansvar gentemot dig avseende innehåll som kan anses vara kränkande, oanständigt eller stötande. Omdömen och beskrivningar tillhandahålls för bekvämlighets skull, och du accepterar att Apple inte garanterar att de är korrekta.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Du accepterar att Tjänsten, inklusive men inte begränsat till, grafik, användargränssnitt, ljudklipp, videoklipp, redaktionellt innehåll, och de skript och den mjukvara som används för att implementera Tjänsten, innehåller upphovsrättsskyddad information och material som ägs av Apple och/eller dess licensgivare, och skyddas av tillämplig immaterialrättslig och övrig lagstiftning, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt. Du accepterar att du inte ska använda sådan rättighetsskyddad information eller det övriga materialet på något annat sätt än för användning av Tjänsten enligt villkoren i detta Avtal. Ingen del av Tjänsten får reproduceras i någon form eller med några medel, med undantag för vad som uttryckligen tillåts enligt dessa villkor. Du åtar dig att inte modifiera, låna ut, hyra ut, leasa, sälja, distribuera eller skapa något baserat Tjänsten på något sätt, och du ska inte exploatera Tjänsten på något otillåtet sätt, inklusive, men inte begränsat till, otillbörlig användning eller belastning av nätverkskapaciteten.

Utan hinder av andra bestämmelser i detta Avtal, förbehåller sig Apple och dess licensgivare rätten att utan underrättelse ändra, stoppa, avlägsna eller neka tillgång till produkter, innehåll, eller annat material som utgör en del av Tjänsten. Apple är under inga omständigheter ansvarigt för dessa ändringar. Apple får även utan ansvar och utan underrättelse, begränsa användningen och tillgången till vissa funktioner eller till vissa delar av Tjänsten.

Upphovsrätten till Tjänsten (inklusive sammanställningar av innehåll, inlägg, länkar till andra tillgångar på Internet, samt beskrivningar av sådana tillgångar) och relaterad mjukvara ägs av Apple och/eller dess licensgivare, vilka förbehåller sig samtliga lagliga och övriga rättigheter. ANVÄNDNING AV MJUKVARAN ELLER HELA ELLER DELAR AV TJÄNSTEN PÅ ANNAT SÄTT ÄN VAD SOM TILLÅTS I DETTA AVTAL ÄR STRÄNGT FÖRBJUDET OCH UTGÖR INTRÅNG I ANNANS IMMATERIELLA RÄTTIGHETER OCH KAN LEDA TILL STRAFF- OCH SKADESTÅNDSANSVAR FÖR DIG, INKLUSIVE EVENTUELLT EKONOMISKT SKADESTÅND FÖR UPPHOVSRÄTTSINTRÅNG.

Apple, Apples logotyp, och övriga Apple-varumärken, tjänstemärken, grafik och logotyper som används i samband med Tjänsten, är varumärken eller registrerade varumärken ägda av Apple Inc. i USA och/eller andra länder. Andra varumärken, tjänstemärken, grafik och logotyper använda i samband med Tjänsten kan vara varumärken ägda av respektive innehavare. Du erhåller ingen licens eller rätt till nyttjande av dessa varumärken.

UPPSÄGNING

Om du bryter mot bestämmelserna i detta Avtal, eller om Apple har stark grund att tro att så är fallet, kan Apple efter eget gottfinnande och utan att i förväg meddela dig; (i) säga upp detta Avtal och/eller ditt Konto; och/eller (ii) säga upp din licens till Tjänsten; och/eller (iii) omöjliggöra tillgång till Tjänsten (eller någon del därav).

Apple förbehåller sig rätten att ändra, avbryta eller lägga ned Tjänsten (eller del därav eller innehåll däri) när som helst och Apple är inte ansvarigt gentemot dig eller tredje man om Apple väljer att utöva denna rättighet. I den utsträckning det är möjligt kommer Apple att förvarna dig om sådana ändringar, avbrytanden eller nedläggningar av Tjänsten.

FRISKRIVNING FRÅN GARANTIER; ANSVARSBEGRÄNSNING

a. Apple kommer att tillhandahålla Tjänsten med skälig omsorg och skicklighet. Apple lämnar inga andra utfästelser eller garantier avseende Tjänsten, och i synnerhet garanteras inte att:

(i) din användning av Tjänsten kommer vara oavbruten eller felfri. Du accepterar att Apple emellanåt kan ta bort Tjänsten på obestämd tid, eller avbryta Tjänsten när som helst för tekniska eller driftrelaterade orsaker och kommer, i den mån det är görligt, meddela dig om detta;

(ii) Tjänsten kommer vara fri från förlust, korruption, attack, virus, störning, hackning, eller andra säkerhetsintrång vilka skall anses utgöra Force Majeure, och Apple avsäger sig allt ansvar i samband härmed.

b. Med undantag för vad som framgår i (d) nedan, eller i fall då du utövar en lagstadgad rätt till återbetalning eller ersättning, är Apple, dess ledning, befattningshavare, anställda, koncernbolag, representanter, entreprenörer, eller licensgivare inte i något fall ansvariga för förlust eller skada orsakad av Apple, dess anställda eller representanter när:

(i) det inte föreligger någon överträdelse av en rättslig aktsamhetsskyldighet gentemot dig av Apple eller av någon av våra anställda eller representanter;

(ii) det inte är ett rimligen förutsebart resultat av en sådan överträdelse;

(iii) en ökning av förlust eller skada är orsakad genom en överträdelse av dig av något av villkoren i detta Avtal;

(iv) den är ett resultat av ett beslut av Apple att ta bort eller vägra att behandla information eller innehåll, att varna dig, att avbryta eller säga upp din tillgång till Tjänsten, eller att vidta andra åtgärder under utredningen av ett misstänkt brott mot detta Avtal eller om det är ett resultat av Apples slutsats att ett sådant brott har inträffat; eller

(v) det hänför sig till förlust av inkomst, affärer eller vinster, eller förlust av data eller korruption av data i samband med att du använder eller inte kan använda Tjänsten.

c. Apple ska vidta skäliga ansträngningar för att skydda material eller information som du skickat in eller lagt upp i anslutning till Tjänsten, inklusive från bedrägligt användande.

d. Ingenting i detta Avtal upphäver eller begränsar Apples ansvar för bedrägeri, grov vårdslöshet, uppsåtligt handlande eller för dödsfall eller personskada.

e. Om du bryter mot detta Avtal är du ansvarig gentemot Apple, dess ledning, befattningshavare, anställda, koncernbolag, representanter, entreprenörer, och licensgivare, för anspråk på grund av ditt avtalsbrott. Du är även ansvarig för Apples åtgärder i samband med dess utredning av en misstänkt överträdelse av detta Avtal, eller på grund av dess bedömning eller beslut att en överträdelse av detta Avtal har inträffat.

ÄNDRINGAR

Apple förbehåller sig rätten att när som helst ändra detta Avtal och att införa nya eller ytterligare villkor för din användning av Tjänsten. Sådana ändringar och ytterligare villkor äger omedelbart giltighet och blir del av detta Avtal. Din fortsatta användning av Tjänsten kommer anses utgöra accepterande av sådana ändringar eller tillägg.

ÖVRIGT

Detta Avtal utgör den fullständiga överenskommelsen mellan dig och Apple och reglerar ditt nyttjande av Tjänsten samt ersätter alla tidigare överenskommelser mellan dig och Apple avseende Tjänsten. Du är också skyldig att följa andra villkor som kan gälla när du använder närstående tjänster, tredjepartsinnehåll, eller tredje parts programvaror. Om någon del av detta Avtal skulle vara ogiltig eller icke verkställbar skall den delen tolkas i enlighet med tillämplig lagstiftning och, i största möjliga mån, parternas ursprungliga avsikter, och resterande delar ska fullt ut äga fortsatt tillämpning. Apples underlåtelse att genomdriva en rättighet eller bestämmelse i detta Avtal utgör inte ett avstående av dessa eller andra rättigheter och bestämmelser. Apple är inte ansvarigt för underlåtenhet att utföra dess skyldigheter när orsaken ligger utanför Apples kontroll.

Tjänsten sköts av Apple från dess kontor i USA. Du åtar dig att följa alla lokala, delstats-, federala, och nationella lagar, författningar, förordningar och föreskrifter som är tillämpliga på din användning av Tjänsten. Alla transaktioner på Tjänsten regleras av kalifornisk rätt, med undantag för dess lagvalsbestämmelser. Din användning av Tjänsten kan även vara underkastad andra lagar. Du accepterar uttryckligen att domstolarna i delstaten Kalifornien har exklusiv jurisdiktion att pröva samtliga krav mot eller tvister med Apple, eller som på något sätt är hänförliga till din användning av Tjänsten. Risken för och äganderätten till samtliga elektroniskt levererade transaktioner övergår till köparen i Kalifornien vid elektronisk överföring till mottagaren. Ingen av Apples anställda eller representanter har behörighet att ändra detta Avtal.

Apple kan sända meddelanden till dig gällande Tjänsten via e-mail till den adress du uppgivit i ditt Konto eller via brev till postadressen du uppgivit i ditt Konto, eller genom att lägga upp meddelandet på Tjänsten. Alla meddelanden har omedelbar effekt.

Apple förbehåller sig rätten att vidta alla åtgärder som Apple anser är lämpliga eller nödvändiga för att upprätthålla och/eller bekräfta efterlevnaden av alla delar av detta Avtal. Du accepterar att Apple äger rätt att, utan ansvar gentemot dig, avslöja Registreringsuppgifter och/eller information om ditt Konto för myndigheter som upprätthåller lag och ordning, till statstjänstemän, och/eller till tredje part, om Apple anser att det är lämpligt eller nödvändigt för upprätthållandet och/eller bekräftandet av efterlevnaden av någon del i detta Avtal (inklusive men inte begränsat till Apples rätt att samarbeta inom ramen för juridisk process relaterad till din användning av Tjänsten och/eller produkter, och/eller om tredje man hävdar att ditt användande av Tjänsten och/eller produkter är olagligt och/eller gör intrång i rättighet tillhörande tredje man).

Senast uppdaterad: 15 september, 2013