Kapitel 10. Använda punktskriftsvisare

Det här kapitlet innehåller information om hur du använder uppdateringsbara punktskriftsvisare, både sådana du ansluter direkt till datorn och Bluetooth-enheter, med VoiceOver. I kapitlet finns också en lista över de många typer av punktskriftsvisare som VoiceOver stöder.

Om uppdateringsbara punktskriftsvisare

Om du har en punktskriftsvisare som stöds ansluten till (eller om det är en Bluetooth-visare, parkopplad med) datorn upptäcker VoiceOver den automatiskt och skickar information till den om vad som visas på skärmen. Du kan ansluta flera punktskriftsvisare till datorn. Då visar varje visare samma innehåll samtidigt, vilket kan vara praktiskt i ett klassrum.

Som förval visar VoiceOver ej sammandragen punktskrift. Du kan ställa in att sammandragen punktskrift ska användas. VoiceOver ändrar då dynamiskt visningen under pekaren från sammandragen till ej sammandragen punktskrift så att du enklare kan läsa och redigera innehållet, och ändrar sedan tillbaka till sammandragen punktskrift när du flyttar pekaren.

En punktskriftsvisare visar normalt mer än innehållet i VoiceOver-pekaren. Den beskriver innehållet på hela raden som VoiceOver-pekaren är fokuserad på, inklusive objekt till vänster och till höger om VoiceOver-pekaren. Om t.ex. VoiceOver-pekaren är fokuserad på ett objekt i ett fönster visar punktskriftsvisaren objekt som symboler, kryssrutor och popupmenyer och även text till vänster och till höger om objektet i VoiceOver-pekaren. Den här samlingen av objekt – VoiceOver-pekaren och de objekt som finns till vänster och till höger på samma horisontella rad – utgör en ”rad” av punktskrift.

När du interagerar med ett objekt i VoiceOver-pekaren så att du får mer information om det ändras punktskriftsbeskrivningen så att även den visar mer information. Om du t.ex. flyttar VoiceOver-pekare till ett verktygsfält beskriver VoiceOver bara verktygsfältet på punktskriftsvisaren eftersom verktygsfältet täcker hela fönstrets bredd. När du interagerar med verktygsfältet beskriver punktskriftsvisaren varje objekt i verktygsfältet från vänster till höger.

VoiceOver höjer punkterna 7 och 8 för att ange positionen för VoiceOver-pekaren, så att du enklare kan hitta den i raden med punktskrift. (Du kan stänga av den här funktionen i VoiceOver-verktyg). På samma sätt visas en textmarkering när du redigerar eller markerar text med punkterna 7 och 8. VoiceOver visar också positionen för textmarkören genom att blinka med punkt 8 i den punktskriftscell som föregår textmarkören och punkt 7 i den punktskriftscell som följer efter textmarkören.

VoiceOver ger ytterligare information om vad som finns på skärmen med hjälp av tre statusceller. Varje statuscell visar en viss typ av information. Du kan ställa in hur många statusceller du vill använda och deras placering på punktskriftsvisaren. Du kan t.ex. välja att använda den cell som visar textstatus och ställa in att den ska placeras till vänster på visaren.

VoiceOver upptäcker vilken typ av punktskriftsvisare du har anslutit till datorn och ställer in förvalda inställningar som är anpassade till den visaren. Använd VoiceOver-verktyg till att tilldela VoiceOver-kommandon till tangenter på punktskriftsvisaren. Du kan använda punktskriftsvisaren samtidigt som du hör VoiceOver tala, eller så kan du stänga av talsyntesen. Om punktskriftsvisaren har ett tangentbord av Perkins-typ kan du skriva på det.

Parkoppla en Bluetooth-punktskriftsvisare

Innan du kan använda en Bluetooth-punktskriftsvisare som stöds med VoiceOver måste du parkoppla punktskriftsvisaren. Du kan endast parkoppla en Bluetooth-punktskriftsvisare åt gången. Du behöver bara parkoppla visaren en gång, den fortsätter sedan att vara parkopplad tills du tar bort parkopplingen. När punktskriftsvisaren är parkopplad identifierar VoiceOver den varje gång den slås på och är inom räckvidden. Om det är din primära punktskriftsvisare kan du sedan använda den.

Så här parkopplar du en Bluetooth-punktskriftsvisare med VoiceOver:
 1. När VoiceOver är igång öppnar du VoiceOver-verktyg genom att trycka på VO-F8.
 2. Klicka på kategorin Punktskrift, klicka på Bildskärmar och sedan på lägg till-knappen (+).
 3. Välj Bluetooth-punktskriftsvisaren i listan.

  VoiceOver filtrerar de enheter den identifierar till endast de Bluetooth-punktskriftsvisare som finns inom datorns räckvidd och som verkar stämma med en drivrutin för punktskriftsvisare i VoiceOver.

 4. Klicka på Välj.

  Du kan behöva ange en lösenkod för parkoppling (t.ex. 0000 eller 1234, två vanliga förvalda koder). Du hittar information om lösenkoden i dokumentationen som följde med punktskriftsvisaren.

Om den Bluetooth-punktskriftsvisare du valde i listan inte fungerar med VoiceOver stämmer förmodligen inte visarens drivrutin med någon VoiceOver-drivrutin. Prova att parkoppla en annan Bluetooth-punktskriftsvisare.

Om din Bluetooth-punktskriftsvisare inte finns i listan kontrollerar du att du har ställt in visaren så att den kan upptäckas. Mer information finns i dokumentationen som följde med punktskriftsvisaren.

Flytta åt vänster och höger på en punktskriftsvisare

Ibland är en punktskriftsrad så lång att den inte ryms på punktskriftsvisaren. Du kan flytta åt vänster och höger i raden genom att trycka på vänster- och högerknapparna på visaren. Varje gång du flyttar ett steg åt vänster eller höger flyttas du det antal celler (inklusive statusceller) som finns på visaren.

När du flyttar VoiceOver-pekaren med VoiceOver-tangenterna följer punktskriftsvisaren automatiskt med och flyttas om det behövs, även genom att gå till föregående eller nästa rad.

Använda routertangenter på en punktskriftsvisare

På många punktskriftsvisare finns routertangenter ovanför punktskriftscellerna. Du kan använda de tangenterna till att flytta pekaren. Normalt trycker du på routertangenten ovanför ett visst objekt i punktskriftsraden när du vill flytta VoiceOver-pekaren eller markeringen till det objektet.

När du trycker på en routertangent ovanför ett reglage flyttas VoiceOver-pekaren till det reglaget om VoiceOver-pekaren inte redan finns där. Om VoiceOver-pekaren redan finns på reglaget utförs reglagets förvalda åtgärd när du trycker på routertangenten. Om du t.ex. vill klicka på en knapp trycker du på routertangenten så att VoiceOver-pekaren flyttas till knappen, och sedan klickar du på knappen genom att trycka du på routertangenten igen. Du behöver inte röra datortangentbordet alls. På samma sätt kan du när du läser eller navigerar i text flytta VoiceOver-pekaren till den aktuella platsen i texten genom att trycka på en routertangent.

Du kan också trycka på routertangenten ovanför en statuscell om du vill visa en utökad punktskriftsbeskrivning för varje punkt i cellen. Du lämnar beskrivningen genom att trycka på en annan routertangent.

Använda statusceller på en punktskriftsvisare

Innehållet i den rad på skärmen där VoiceOver-pekaren är fokuserad visas i cellerna på punktskriftsvisaren. VoiceOver använder statuscellerna till att tillhandahålla ytterligare information om raden, t.ex. textattribut.

Om punktskriftsvisaren har dedikerade statusceller använder VoiceOver de cellerna till att visa ytterligare information baserat på de inställningar du angett i VoiceOver-verktyg. Om inte, så använder VoiceOver den första till de tre första cellerna till vänster eller till höger på visaren, baserat på dina inställningar. VoiceOver reserverar en annan cell, som lämnas tom, som avdelare mellan statuscellerna och de andra cellerna.

Här är några sätt att använda statuscellerna:

Om du inte angett några inställningar för statusceller visas ingen status, och alla läsceller används till att visa innehållet i den aktuella raden.

Läsa meddelanden på en punktskriftsvisare

VoiceOver skickar meddelanden om händelser som inte visas visuellt på skärmen till punktskriftsvisaren. Om t.ex. ett program som körs i bakgrunden behöver uppmärksamhet eller om ett nytt fönster visas på skärmen skickar VoiceOver ett meddelande till punktskriftsvisaren.

VoiceOver sparar upp till 30 meddelanden i historiken. Det senaste meddelandet är det första. Om du har ställt in att statuscellerna ska visa allmän skärmstatus kan du läsa meddelandena.

Här är några sätt att läsa meddelanden:

När du har gått igenom meddelandena visar du den aktuella raden igen genom att trycka på valfri routertangent ovanför meddelandena.

Tilldela tangenter på en punktskriftsvisare till VoiceOver-kommandon

VoiceOver upptäcker om din punktskriftsvisare har inmatningstangenter och tilldelar vanliga VoiceOver-kommandon till dem. På så vis kan du arbeta mer effektivt genom att använda datorns tangentbord mindre. VoiceOver kan t.ex. tilldela nedåtkommandot till tangenten D3 så att VoiceOver-pekaren flyttas ner en rad på skärmen när du trycker på den tangenten på punktskriftsvisaren. Du kan ändra de förvalda tangentkommandona och lägga till egna.

Så här tilldelar du inmatningstangenter till kommandon:
 1. Se till att punktskriftsvisaren är ansluten till eller parkopplad med datorn och att VoiceOver är igång. Öppna sedan VoiceOver-verktyg genom att trycka på VO-F8.
 2. Klicka på Punktskrift i kategoritabellen, klicka på Bildskärmar, välj den punktskriftsvisare du vill tilldela kommandon för och klicka på Tilldela kommandon.
 3. Välj det VoiceOver-kommando du vill tilldela till inmatningstangenterna.
  • Välj ett kommando från popupmenyerna i en rad för en tilldelning som redan finns.
  • För en ny tilldelning lägger du till en rad i listan genom att klicka på lägg till-knappen (+). Välj sedan ett kommando från popupmenyerna i raden.
 4. Spara tilldelningen genom att trycka på kommando-B.

  När du har tryckt på kommando-B dröjer det fem sekunder innan VoiceOver sparar tilldelningen. En ljudeffekt räknar ner sekunderna.

Punktskriftsvisare som stöds

I Mac OS X finns stöd för många olika USB- och Bluetooth-punktskriftsvisare.

Anm: I tabellen visas om punktskriftsvisarna är endast Bluetooth eller både USB och Bluetooth. Om ingen av märkningarna visas är punktskriftsvisaren endast USB.

Tillverkare

Modell

Alva

BC640 (USB och Bluetooth)

BC680 (USB och Bluetooth)

EasyLink 12 (Bluetooth)

544 Satellite

544 Satellite Traveller

570 Satellite Pro

584 Satellite Pro

American Printing House for the Blind (APH)

Refreshabraille 18 (USB och Bluetooth)

Baum

Conny 12 (Bluetooth)

Anm: VoiceOver identifierar den här punktskriftsvisaren som HumanWare BrailleConnect 12.

PocketVario 24

SuperVario 32

SuperVario 40

SuperVario 64

SuperVario 80

VarioConnect 24

VarioConnect 32

VarioConnect 40

Eurobraille

Esys 12 (USB och Bluetooth)

Esys 40 (USB och Bluetooth)

Freedom Scientific

Focus 40

Focus 80

PAC Mate 20

PAC Mate 40

PAC Mate BX420 (endast visare)

PAC Mate BX440 (endast visare)

PAC Mate QX420 (endast visare)

PAC Mate QX440 (endast visare)

GW Micro

BrailleSense

SyncBraille 20

SyncBraille 32

HandyTech

Braille Star 40 (USB och Bluetooth)

Braille Star 8

Braille Wave (USB och Bluetooth)

Braillino (Bluetooth)

Easy Braille (USB och Bluetooth)

HIMS

BrailleSense

SyncBraille 20

SyncBraille 32

HIMS/GW Micro

BrailleSense (Bluetooth, kräver en Bluetooth-modul)

BrailleSense Plus (Bluetooth, kräver inte någon Bluetooth-modul)

Humanware

BrailleConnect 12 (Bluetooth)

BrailleConnect 24 (USB och Bluetooth)

BrailleConnect 32 (USB och Bluetooth)

BrailleConnect 40 (USB och Bluetooth)

BrailleNote mPower BT 18 (Bluetooth)

BrailleNote mPower BT 32 (Bluetooth)

Brailliant 24 (USB och Bluetooth)

Brailliant 32 (USB och Bluetooth)

Brailliant 40 (USB och Bluetooth)

Brailliant 64 (USB och Bluetooth)

Brailliant 80 (USB och Bluetooth)

Nippon Telesoft

Seika Version 3

Papenmeier

Braillex Trio (USB och Bluetooth)