Apple Inc.

Izberite državo

Program zamenjave spodnjega dela ohiöja prenosnika MacBook

Apple je ugotovil, da se lahko v doloËenih primerih gumijasta povröina na nekaterih prenosnikih MacBook loËi do spodnjega dela ohiöja. Ta teûava se lahko pojavi pri prenosnikih MacBook, ki so bili odpremljeni od oktobra 2009 do aprila 2011.

Apple bo brezplaËno zamenjal spodnji del ohiöja vsakega prenosnika MacBook s to napako.

ObiöËite lokalnega pooblaöËenega ponudnika storitev Apple. »e zahtevate zamenjavo spodnjega dela ohiöja prenosnika MacBook, bomo preverili serijsko ötevilko vaöega prenosnika MacBook, da ugotovimo, ali ste upraviËeni do zamenjave po tem programu.

  • ObiöËite pooblaöËenega ponudnika storitev Apple ñ poiöËite ga tukaj.

Opomba: »e vaö prenosnik MacBook ne kaûe nobenih znakov te napake, vam v tem trenutku ni treba ukrepati.

»e menite, da ste plaËali popravilo te napake ali zamenjavo dela zaradi te napake, se obrnite na Apple in zahtevajte povraËilo denarja.

Ta mednarodni Applov program ne razöirja standardnega jamstvenega kritja za prenosnik MacBook s taköno napako.

Ta program velja za prenosnike MacBooks s to napako dve leti od prvotnega datuma nakupa. Apple bo öe naprej ocenjeval podatke o storitvah in bo po potrebi öe dodatno podaljöal ta program.

Informacije z dne 27. 05. 2011