ข้อเสนอสำหรับการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 2022
ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ผู้ซื้อที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์สามารถรับส่วนลดโปรโมชั่นเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ที่เข้าเกณฑ์ร่วมกับ AirPods (รุ่นที่ 2) ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ผู้ซื้อที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์สามารถเลือกอัปเกรดผลิตภัณฑ์โปรโมชั่นได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการ อัปเกรด ข้อเสนอนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ ณ ที่นี้ และคำนิยามต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ ด้านล่าง

ช่วงเวลาจัดโปรโมชั่น:

โปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่ 24 มิถุนายน 2022 และสิ้นสุด 26 กันยายน 2022 (“ช่วงเวลาจัดโปรชั่น”) ในประเทศไทย (“ประเทศที่ร่วมรายการ”)

สถานที่ที่ได้รับสิทธิ์ให้ร่วมรายการ:

ที่ตั้งร้าน Apple Store, ลูกค้าบุคคลของ Apple Store เพื่อการศึกษา, ร้านออนไลน์ของ Apple ที่ www.apple.com/th และ 001-800-65-6957 (แต่ละรายการเรียกว่า “สถานที่ที่ได้รับสิทธิ์ให้ร่วมรายการ”) โดยจะต้องซื้อผลิตภัณฑ์ที่เข้าเกณฑ์และผลิตภัณฑ์โปรโมชั่น (ตามที่ระบุด้านล่าง) จากสถานที่ที่ได้รับสิทธิ์ให้ร่วมรายการในประเทศที่ร่วมรายการ และสั่งซื้อและส่งมอบภายในประเทศที่ร่วมรายการเดียวกันเท่านั้น ทั้งนี้ คำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ที่เข้าเกณฑ์และผลิตภัณฑ์โปรโมชั่นจากสถานที่ที่ได้รับสิทธิ์ให้ ร่วมรายการซึ่งได้สั่งซื้อในช่วงเวลาจัดโปรโมชั่นและจัดส่งหลังช่วงเวลาจัดโปรโมชั่นก็เป็นคำสั่งซื้อที่ร่วมรายการเพื่อรับส่วนลดโปรโมชั่น

ข้อเสนอ:

ผู้ซื้อที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ซึ่งซื้อผลิตภัณฑ์ที่เข้าเกณฑ์และผลิตภัณฑ์โปรโมชั่นผ่านสถานที่ที่ได้รับสิทธิ์ให้ร่วมรายการภายในธุรกรรมเดียวกันในช่วงเวลาจัดโปรโมชั่นจะได้รับส่วนลดโปรโมชั่นสำหรับการซื้อรวมกันตามรายการที่กำหนดด้านล่าง ส่วนลดโปรโมชั่นจะใช้กับผลิตภัณฑ์ที่เข้าเกณฑ์ ณ เวลาที่ซื้อทันที ผู้ซื้อที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์จะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับสินค้าทุกรายการในตะกร้าสินค้า รวมถึงผลิตภัณฑ์โปรโมชั่น ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์โปรโมชั่นไม่ใช่ “ของขวัญ” ข้อเสนอนี้จะสิ้นสุดเมื่อธุรกรรมการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่เข้าเกณฑ์ ผลิตภัณฑ์โปรโมชั่น ส่วนลดโปรโมชั่น
iPad iPad Air 5th Gen
iPad Pro 11", 12.9"
AirPods (รุ่นที่ 2) ฿5,290
AirPods (รุ่นที่ 3) พร้อมเคสชาร์จ Lightning ฿5,290
AirPods (รุ่นที่ 3) พร้อมเคสชาร์จ MagSafe ฿5,290
AirPods Pro ฿5,290
Mac MacBook Air
MacBook Pro 13", 14", 16"
iMac 24"
AirPods (รุ่นที่ 2) ฿5,290
AirPods (รุ่นที่ 3) พร้อมเคสชาร์จ Lightning ฿5,290
AirPods (รุ่นที่ 3) พร้อมเคสชาร์จ MagSafe ฿5,290
AirPods Pro ฿5,290

ผลิตภัณฑ์เครื่องประกอบใหม่ (Refurbished Products) และผลิตภัณฑ์ที่เปิดกล่องแล้วและส่งคืนมาใน "สภาพเดิม" ไม่เข้าร่วมรายการสำหรับข้อเสนอนี้

ผู้ซื้อที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์:

ผู้ซื้อที่เข้าเกณฑ์มีสิทธิ์ในการซื้อสินค้าจาก Apple Store เพื่อการศึกษา ได้แก่ ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้ปกครอง ตามที่ปรากฏต่อไปนี้ (แต่ละแห่งคือ “ผู้ซื้อที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์”):

การศึกษาระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษา - ครูและเจ้าหน้าที่ทางการศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนในประเทศไทยตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษา เป็นผู้มีสิทธิซื้อสินค้า นอกจากนี้ คณะกรรมการของโรงเรียนซึ่งปัจจุบันถูกเลือกหรือมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ รวมทั้งผู้บริหารของสมาคมครูและผู้ปกครองซึ่งปัจจุบันถูกเลือกหรือมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว เป็นผู้มีสิทธิซื้อสินค้าเช่นกัน

การศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นปริญญาตรีขึ้นไป (หรือเทียบเท่า) - คณาจารย์และบุคลากรของสถาบันการศึกษา และนักศึกษาซึ่งกำลังศึกษา หรือตอบรับการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นปริญญาตรีขึ้นไป (หรือเทียบเท่า) เป็นผู้มีสิทธิซื้อสินค้า

ผู้ปกครองของนักศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นปริญญาตรีขึ้นไป (หรือเทียบเท่า) - ผู้ปกครอง ของนักศึกษา (ในนามของบุตร) ซึ่งกำลังศึกษา หรือตอบรับการศึกษาจากสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนในประเทศไทยตั้งแต่ระดับชั้นปริญญาตรีขึ้นไป (หรือเทียบเท่า) เป็นผู้มีสิทธิซื้อสินค้าในนามของนักศึกษา

ทั้งนี้ Apple Store เพื่อบุคลากรด้านการศึกษา มิได้มีขึ้นสำหรับการซื้อโดยสถาบัน หรือการค้าปลีก

การตรวจสอบยืนยันคุณสมบัติที่เข้าเกณฑ์การซื้อ:

เมื่อผู้ซื้อที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์สั่งซื้อสินค้าที่ Apple Store เพื่อบุคลากรด้านการศึกษา หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 001-800-65-6957 Apple จะสอบถามลูกค้าไปทางอีเมลแยกต่างหากเพื่อขอให้แสดงสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา/อาจารย์/บุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบยืนยันคุณสมบัติ ทั้งนี้ ลูกค้าไม่จำเป็นต้องแสดงสำเนาบัตรประจำตัวดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม การปฏิเสธที่จะแสดงสำเนาบัตรประจำตัวอาจส่งผลให้เราจำเป็นต้องยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าว การจัดส่งผลิตภัณฑ์อาจล่าช้าในกรณีที่ Apple ไม่ได้รับสำเนาบัตรประจำตัวภายในเวลาที่กำหนด หรือในกรณีที่ Apple ต้องการเวลาเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบยืนยันคุณสมบัติของลูกค้าภายใต้โปรโมชั่นนี้ ในกรณีของผู้ปกครองของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ที่เข้าเกณฑ์ที่ Apple Store เพื่อบุคลากรด้านการศึกษา หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 001-800-65-6957 ผู้รับสินค้าจะต้องเป็นบุตรที่เป็นนักศึกษาที่เข้าเรียนในปัจจุบันหรือได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งอยู่ในภูมิภาคที่ร่วมรายการ และข้อมูลนักศึกษาของผู้รับสินค้าจะต้องตรงกับบัตรประจำตัวนักศึกษาที่ใช้ยืนยันตอนซื้อสินค้า มิฉะนั้น Apple อาจยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าว สำเนาบัตรประจำตัวที่มอบให้เราจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบยืนยันคำสั่งซื้อเท่านั้น และจะถูกลบข้อมูลสำเนาบัตรภายใน 8 สัปดาห์หลังจากหมดเขตช่วงเวลาจัดโปรโมชั่นสิ้นสุดลง โปรดไปที่นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่เราดำเนินการ

เมื่อผู้ซื้อที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์สั่งซื้อสินค้าที่ร้าน Apple Store ลูกค้าจำเป็นต้องแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา/อาจารย์/บุคลากร ที่ยังมีผลใช้อยู่ และเราจะขอให้แสดงบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายซึ่งออกให้โดยรัฐบาล (หรือหมายเลขหนังสือเดินทางสำหรับผู้ที่ไม่ใช่คนไทย) ผู้ปกครองที่สั่งซื้อสินค้าในนามของบุตรจำเป็นต้องแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาของบุตร และเราจะขอให้แสดงบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายซึ่งออกให้โดยรัฐบาล (หรือหนังสือเดินทางสำหรับผู้ที่ไม่ใช่คนไทย) การตรวจสอบบัตรประจำตัวของลูกค้าโดยเทียบกับบัตรประจำตัวซึ่งออกให้โดยรัฐบาลจะดำเนินการด้วยการตรวจสอบภาพถ่ายเท่านั้น Apple จะไม่เก็บรวบรวมหรือจัดเก็บหมายเลขของบัตรประจำตัวซึ่งออกให้โดยรัฐบาลไว้ที่ร้าน Apple Store

ขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับการส่งคืนหรือแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์:

การส่งคืนและการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์จะเป็นไปตามนโยบายของสถานที่ที่ได้รับสิทธิ์ให้ร่วมรายการที่มีการสั่งซื้อสินค้าเกิดขึ้น หากมีการส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ หรือมีการแลกเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เข้าเกณฑ์ ผลิตภัณฑ์โปรโมชั่นจะต้องถูกส่งคืนมาในสภาพดี หรือส่วนลดโปรโมชั่นจะถูกหักออกจากยอมรวมของสินค้าที่ส่งคืนหรือแลกเปลี่ยน ตามความเหมาะสม และผู้ซื้อที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์จะต้องชำระส่วนต่างที่เหลือ ในกรณีที่มีการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์โปรโมชั่นกับผลิตภัณฑ์โปรโมชั่นรายการอื่นซึ่งมูลค่าการซื้อขายเต็มราคาของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการสูงกว่าราคาส่วนลดโปรโมชั่นแรกเริ่ม ผู้ซื้อที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์จะต้องรับผิดชอบในการชำระส่วนต่างดังกล่าว ในกรณีที่มีการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์โปรโมชั่นกับผลิตภัณฑ์โปรโมชั่นรายการอื่นซึ่งมูลค่าการซื้อขายเต็มราคาของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการต่ำกว่าราคาส่วนลดโปรโมชั่นแรกเริ่ม ผู้ซื้อที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์จะไม่ได้รับเครดิตของส่วนต่างดังกล่าว ผลิตภัณฑ์ที่เข้าเกณฑ์หรือผลิตภัณฑ์โปรโมชั่นที่สั่งซื้อที่ร้าน Apple Store ในภูมิภาคที่ร่วมรายการจะต้องส่งคืนหรือแลกเปลี่ยนที่ร้าน Apple Store ร้านเดียวกัน ภายใต้นโยบายและขั้นตอนของร้านนั้นๆ

ข้อจำกัดของโปรโมชั่น:

ข้อเสนอนี้สามารถใช้ได้เฉพาะในช่วงเวลาจัดโปรโมชั่นเท่านั้น และจนกว่าผลิตภัณฑ์จะหมด ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ที่เข้าเกณฑ์ ผลิตภัณฑ์โปรโมชั่น และสีสันของผลิตภัณฑ์โปรโมชั่นมีจำนวนจำกัด โดยที่ Apple สามารถยกเลิกข้อเสนอนี้ได้ทุกเมื่อไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม สำหรับการสั่งซื้อ Mac ที่เข้าเกณฑ์ ผู้ซื้อที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์มีสิทธิ์รับผลิตภัณฑ์โปรโมชั่นได้หนึ่ง (1) ชิ้นเท่านั้น ในช่วงโปรโมชั่นนี้ สำหรับการสั่งซื้อ iPad ที่เข้าเกณฑ์ ผู้ซื้อที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์มีสิทธิ์รับผลิตภัณฑ์โปรโมชั่นได้หนึ่ง (1) ชิ้นเท่านั้น ในช่วงโปรโมชั่นนี้ คุณจะต้องแสดงหลักฐานว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดข้างต้นของผู้ซื้อที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ข้างต้นก่อนสั่งซื้อสินค้า ตัวแทนจำหน่าย องค์กรมหาชน หน่วยงานของรัฐ องค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร สถาบันการศึกษา ผู้ซื้อระดับองค์กร และผู้ซื้อระดับหน่วยธุรกิจจะไม่มีสิทธิ์ร่วมโปรโมชั่นนี้ และ Apple สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ซื้อดังกล่าว หาก Apple ตรวจสอบพบว่าคุณเข้าร่วมในโปรโมชั่นนี้ แต่ไม่มีคุณสมบัติเป็นผู้ซื้อที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ Apple จะเรียกเก็บเงินตามจำนวนส่วนลดโปรโมชั่นที่คุณได้รับ

ข้อจำกัดอื่นๆ:

ข้อเสนอนี้เป็นโมฆะในกรณีที่ขัดต่อกฎหมายหรือถูกจำกัดโดยกฎหมาย ข้อเสนอนี้สามารถนำไปใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของ Apple ได้ โดยจะต้องเป็นโปรโมชั่นที่มีเป้าหมายเป็นลูกค้าที่เป็นผู้ใช้ปลายทางโดยตรง และได้รับการเสนอในช่วงเวลาจัดโปรโมชั่นเดียวกัน ณ สถานที่ที่ได้รับสิทธิ์ให้ร่วมรายการ โดยจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อจำกัดที่บังคับใช้กับโปรโมชั่นนี้และโปรโมชั่นอื่นๆ นั้นของ Apple และ Apple จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย การทำลาย หรือการลักขโมยซึ่งเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ที่เข้าเกณฑ์หรือผลิตภัณฑ์โปรโมชั่น Apple อาจใช้ข้อมูลที่ให้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple ซึ่งมีการโพสต์ออนไลน์ไว้ที่ https://www.apple.com/th/privacy Apple สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่นนี้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า หรือแก้ไขหรือยกเลิกโปรโมชั่นนี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

© 2022 Apple Inc. สงวนสิทธิ์ทุกประการ Apple และโลโก้ Apple เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ เครื่องหมายอื่นๆ ที่ปรากฏในข้อความนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Apple Inc. หรืออาจเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทที่เกี่ยวข้อง