นาฬิกาที่
จะพิจารณา

ทุกการเคลื่อนไหว

ที่แตกต่างกัน
ของคุณ

Apple Watch คอยติดตามกิจกรรมประจำวัน
ของคุณ ตรวจวัด
การออกกำลังกาย และกระตุ้น
ให้คุณทำกิจวัตรต่างๆ เพื่อสุขภาพที่ดี
และเพราะ
Apple Watch สร้างมาเพื่อให้ทุกคนสามารถ
เข้าถึงได้
คุณจึงเก็บบันทึกข้อมูลด้านฟิตเนสได้
อย่างเที่ยงตรงไม่ว่าจะ
เคลื่อนไหวยังไงก็ตาม
รวมถึงรู้สึกถึงการสะกิดเบาๆ เมื่อถึงเวลา
ประชุม
หรือฟังการอ่านข้อความแบบออกเสียงได้

Taptic Engine

Taptic Engine บน Apple Watch

แล้วเราก็ได้ค้นพบวิธีที่ทำให้เทคโนโลยี
มีความ
เป็นมนุษย์มากขึ้นด้วย
Apple Watch สิ่งนั้นคือ
Taptic Engine
ซึ่งเป็นหัวขับที่เคลื่อนไหวเป็นเส้นตรง
ภายใน Apple Watch ที่จะตอบสนอง
ด้วยการสั่น คุณจะ
รู้สึกถึงการสะกิดเบาๆ
บนข้อมือทุกครั้งที่มีการแจ้ง และ
คุณยัง
สามารถเปิดใช้งานคุณสมบัติ "การสั่น
อย่างแรง"
เพื่อให้นาฬิกาสะกิดบอกคุณ
ล่วงหน้าก่อนจะได้รับการแจ้ง
ทั่วๆ ไป
บางอย่าง เพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาด
ข้อความ
อีเมล และเรื่องสำคัญอื่นๆ
อีกต่อไปแล้ว

Taptic Engine บน Apple Watch

ระบบเสียงโมโน

บางครั้งการใช้หูฟัง Bluetooth อาจทำ
ให้คุณพลาด
บางเสียงไปหากคุณเป็นผู้ที่
ได้ยินไม่ชัดหรือหูหนวกข้างใด
ข้างหนึ่ง
นั่นเป็นเพราะว่าการบันทึกเสียงแบบ
สเตอริโอ
นั้นมักมีแทร็คเสียงแยกช่อง
สัญญาณซ้ายและขวาไว้
อย่างชัดเจน
แต่ Apple Watch ซึ่งรองรับระบบเสียง
โมโน
จะช่วยให้คุณสามารถเล่นช่อง
สัญญาณเสียงทั้ง 2 ช่อง
ผ่านหูฟังทั้ง
2 ข้าง และให้คุณปรับความสมดุลของ
เสียง
ที่ผ่านหูฟังข้างใดข้างหนึ่งให้ดังขึ้น
ได้ แล้วทีนี้คุณอยาก
ได้ยินแบบไหนก็ปรับ
ได้ตามใจชอบ

แหล่งข้อมูล

บริการช่วยเหลือ

บริการช่วยเหลือสำหรับคุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง"
ของ Apple

ดูเพิ่มเติมที่หน้าบริการช่วยเหลือสำหรับคุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง" ของ Apple

ดูคุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง" ด้านการได้ยิน
ที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเรา