นาฬิกาที่
จะพิจารณา

ทุกการเคลื่อนไหว

ที่แตกต่างกัน
ของคุณ

Apple Watch คอยติดตามกิจกรรมประจำวัน
ของคุณ ตรวจวัด
การออกกำลังกาย และกระตุ้น
ให้คุณทำกิจวัตรต่างๆ เพื่อสุขภาพที่ดี
และเพราะ
Apple Watch สร้างมาเพื่อให้ทุกคนสามารถ
เข้าถึงได้
คุณจึงเก็บบันทึกข้อมูลด้านฟิตเนสได้
อย่างเที่ยงตรงไม่ว่าจะ
เคลื่อนไหวยังไงก็ตาม
รวมถึงรู้สึกถึงการสะกิดเบาๆ เมื่อถึงเวลา
ประชุม
หรือฟังการอ่านข้อความแบบออกเสียงได้

อัพเดทแอพกิจกรรม

แอพกิจกรรมบน Apple Watch

แอพกิจกรรมจะแสดงภาพสรุปข้อมูล
กิจกรรมที่คุณทำ
ในแต่ละวัน โดยมี
เป้าหมายเพื่อให้วงแหวนทั้ง 3 วง
เต็มวง
ในทุกๆ วัน สำหรับผู้ใช้รถเข็น
วีลแชร์ วงแหวนจะประกอบ
ด้วยการ
เคลื่อนที่ การออกกำลังกาย และการ
เคลื่อนไหว
แทนที่เป้าหมายจะเป็นการยืน
โดยเป้าหมายการเคลื่อนที่
จะกระตุ้นให้คุณ
หมุนล้อรถเข็นวีลแชร์ออกไปหรือยืดตัว

ทุกๆ ชั่วโมง ขณะที่ในส่วนของเป้าหมาย
การออกกำลังกาย
และการเคลื่อนไหว
แอพกิจกรรมจะวัดการออกแรงหมุนล้อ
เพื่อให้สามารถคำนวนแคลอรี่ได้แม่นยำ
ยิ่งขึ้น โดยเซ็นเซอร์
จะได้รับการปรับเพื่อ
ให้รับรู้ถึงพื้นผิวแบบต่างๆ รวมไปถึง
ความลาดเอียง และช่วงเวลาการเปลี่ยน
เช่น การย้าย
จากรถเข็นวีลแชร์ไปนั่งที่โต๊ะ
หรือจากเก้าอี้ไปที่รถ

แอพกิจกรรมบน Apple Watch

อัพเดทแอพออกกำลังกาย

แอพออกกำลังกายบน Apple Watch

แอพออกกำลังกายให้คุณตรวจวัด
การเคลื่อนไหวใน
การออกกำลังกาย
แต่ละอย่างที่ทำเป็นประจำได้อย่าง
แม่นยำ
และตั้งเป้าหมายจากเวลา ระยะทาง หรือ

แคลอรี่ได้ สำหรับผู้ใช้รถเข็นวีลแชร์ มีการ
ออกกำลังกาย
แบบเฉพาะอยู่ 2 แบบ ซึ่ง
คือ เวลาเฉลี่ยต่อระยะทางเดิน
วีลแชร์
กลางแจ้ง และเวลาเฉลี่ยต่อระยะทา
งวิ่งวีลแชร์
กลางแจ้ง แค่เลือกการ
ออกกำลังกายแบบใดแบบหนึ่ง
แล้ว
Apple Watch จะเปิดใช้เซ็นเซอร์ที่
เหมาะสมให้คุณเอง

แอพออกกำลังกายบน Apple Watch

แหล่งข้อมูล

บริการช่วยเหลือ

บริการช่วยเหลือสำหรับคุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง"
ของ Apple

ดูเพิ่มเติมที่หน้าบริการช่วยเหลือสำหรับคุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง" ของ Apple

คู่มือผู้ใช้

แหล่งข้อมูล
สำหรับ
นักพัฒนา

คุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง" ของ Apple สำหรับนักพัฒนา

แหล่งข้อมูลที่จะช่วยให้นักพัฒนาสร้างแอพที่ทุกคนสามารถ
เข้าถึงได้มากขึ้น

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง" ของ Apple สำหรับนักพัฒนา

ดูคุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง" ด้านกายภาพและการเคลื่อนไหว

ที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเรา