เรื่องราวของ Apple ในด้านการศึกษา

เพิ่มความสำเร็จให้นักเรียนได้ด้วย Mac

Mac ได้พลิกโฉมการเรียนการสอนในโรงเรียน Greene County
ในเขตชนบททางตะวันออกของรัฐนอร์ทแคโรไลนา โดยหลักสูตรใหม่
ที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการทำโครงงานนี้ นอกจากจะดึงดูดความสนใจ
และเป็นแรงกระตุ้นให้กับนักเรียนได้แล้ว ยังทำให้อัตราการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสูงขึ้นกว่าเดิมมากด้วย

แรงบันดาลใจ

ในปี 2001 หลังจากที่ Dr. Patricia F. MacNeill ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตการศึกษา
Greene County และผู้บริหารคนอื่นๆ ได้ศึกษาผลการเรียนของนักเรียนอย่างจริงจังแล้วต่างก็มีความรู้สึกไม่พอใจเท่าไหร่นัก ตัวอย่างเช่น นักเรียนที่นี่มีอัตราการเข้าศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นเกณฑ์การวัดผลความก้าวหน้าทางวิชาการที่สำคัญอย่างหนึ่ง
อยู่ที่ 26% เท่านั้น ด้วยความที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร และเนื่องจาการที่ฐานะทางเศรษฐกิจในอนาคตของลูกๆ น่าจะดีและแตกต่างกว่าที่เป็นอยู่ Greene County จึงคิดว่า
ถึงเวลาแล้วที่จะต้องเปลี่ยนลำดับความสำคัญทางการศึกษาและแนวทางปฏิบัติของโรงเรียน เพื่อเตรียมให้นักเรียนมีความพร้อมมากขึ้น

เมื่อทางโรงเรียนเริ่มมองหาโมเดลการเรียนการสอนแบบใหม่ MacNeill และทีมงานของเธอจึงได้เข้าร่วมกับ Apple Leadership Institute ซึ่งทำให้เธอได้เห็นว่า Mac สามารถ
เปลี่ยนแปลงห้องเรียนได้มากแค่ไหน นอกจากนี้ เธอและทีมงานยังได้เดินทางไปดูงาน
ของโรงเรียนหลายแห่งที่เคยประสบความสำเร็จในการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ร่วม
ในหลักสูตร จึงทำให้ต่อมาในปี 2002 ทางโรงเรียนได้ตัดสินใจจัดหา Mac ให้กับนักเรียน Greene County ทุกคนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 6 ถึงมัธยมปีที่ 6

เมื่อมี Mac เข้ามา ก็ทำให้อาจารย์ Greene County มีวิธีในการนำเสนอหลักสูตรที่เข้มข้น
มากขึ้น โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้แบบอินเทอร์แอ็คทีฟผ่านการทำโครงงานในแต่ละสาขาวิชา
แทนที่นักเรียนจะนั่งฟังอาจารย์บรรยาย จดโน้ต และทำข้อสอบด้วยกระดาษและดินสอ
ตอนนี้พวกเขาสามารถเรียนรู้ด้วยการรวมกลุ่มทำโครงงานค้นคว้าร่วมกัน
โดยหลังจากที่ได้รับบทเรียนดิจิตอลจากอาจารย์แล้ว กลุ่มนักเรียนก็จะเลือกหัวข้อเรื่อง
และใช้คอมพิวเตอร์ Mac เพื่อวางแผน จัดทำ และนำเสนอรายงานในหลากหลายรูปแบบ
ซึ่งรวมถึงภาพยนตร์, พ็อดคาสท์, Wiki และบล็อกที่มีครบทั้งคอนเทนต์และสื่อต่างๆ และ
เมื่อประกอบกับการที่ iMovie, GarageBand, Keynote, Pages, และ iChat นั้นใช้ง่ายมาก นักเรียนจึงสามารถทำงานได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องพึ่งใครอีกด้วย

อีกสิ่งหนึ่งที่เห็นได้คือ การให้นักเรียนรับผิดชอบการเรียนของตัวเองมากขึ้นทำให้พวกเขา
สนใจการเรียนมากกว่าเดิม และมีความพร้อมในห้องเรียนมากขึ้น ผลสอบที่ออกมา
จึงสะท้อนให้เห็นถึงการเรียนที่ดีขึ้นด้วย อย่างที่อาจารย์ José Garcia พบว่านักเรียน
ของเขาสามารถทำคะแนนสอบวัดผลปลายปีได้สูงสุด หลังจากนำวิธีการเรียนรู้ผ่าน
การทำโครงงานเข้ามาใช้ในวิชาวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนมัธยมต้นที่เขาสอนอยู่ "นอกจาก Mac จะพลิกโฉมห้องเรียนของผมแล้ว ยังพลิกโฉมนักเรียนของผมด้วย" เขากล่าว

"Mac ผสมผสานเข้ากับหลักสูตรของเราอย่างลงตัว ไม่มีวันไหนเลยที่เราจะไม่ใช้ Mac"

— José Garcia อาจารย์วิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมัธยมต้น Greene County

การลงมือทำ

เนื่องจากการหาทุนสนับสนุนโครงการที่มุ่งเน้นด้านเทคโนโลยีในโรงเรียนชนบทที่
ไม่ค่อยมีเงินนั้นต้องอาศัยความร่วมมือของทั้งชุมชน MacNeill และผู้บริหารคนอื่นๆ จึง ต้องร่วมประชุมกับอาจารย์ คณะกรรมการการศึกษา คณะกรรมการส่วนท้องถิ่น และตัวแทนจาก Apple เพื่ออธิบายเหตุผลและศึกษาทางเลือกต่างๆ และเมื่อดูจากผลงานของนักเรียนและอัตราการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่อยู่ในระดับต่ำมาโดยตลอด ประกอบกับความห่วงใยว่าตัวเลขดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดของท้องถิ่นในอนาคต คณะกรรมการทั้งสองส่วนจึงเห็นพ้องต้องกันว่าควรให้การสนับสนุนแผนการปฏิรูปที่ทางโรงเรียนเสนอมาอย่างเต็มที่

ในตอนเริ่มแรก ทางเขตการศึกษาได้ใช้เงินทุนจากหลายๆ แหล่งเพื่อสนับสนุนโครงการ
ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการจัดสรรเงินจากงบประมาณที่มีอยู่แล้วใหม่ด้วย ตัวอย่างเช่น ในวิชาสังคมศึกษาซึ่งข้อมูลมักมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ทางโรงเรียนก็เลือกใช้เครื่องมือ
ค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตแทนการซื้อหนังสือเรียนใหม่ นอกจากนี้ยังได้ยื่นเรื่องและ
ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐกลับมาก้อนหนึ่งด้วย โดยสำหรับเงินทุนในด้านการพัฒนาบุคลากรนั้น MacNeill ใช้เงินจากโครงการปรับปรุงคุณภาพอาจารย์ของรัฐบาลกลาง
ที่เปิดกว้างสำหรับโรงเรียนที่สนใจ

และในเดือนมิถุนายน 2003 ทางเขตการศึกษาก็ได้ซื้อคอมพิวเตอร์ Mac สำหรับนักเรียน
ทุกคนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 6 ถึงมัธยมปีที่ 6 และ Apple MacBook Learning Lab หนึ่งชุดต่อหนึ่งห้องเรียนสำหรับชั้นอนุบาลถึงประถมปีที่ 5 ซึ่งหลังจากคอมพิวเตอร์ส่งมาถึง
เจ้าหน้าที่ Apple Professional Development ก็ได้จัดการฝึกอบรม iWork และ iLife
แบบถึงที่ให้กับบุคลากรของโรงเรียนเป็นเวลา 3 วัน โดยในแต่ละสัปดาห์ จะมีเซสชั่น
การพัฒนาบุคลากรระดับมืออาชีพที่เปิดโอกาสให้อาจารย์ได้พัฒนาและแบ่งปันทักษะ
การสอนและการใช้คอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่อีเมลและ iChat ก็ช่วยส่งเสริม
การทำงานร่วมกันในหมู่อาจารย์ นักเรียน และพ่อแม่ผู้ปกครอง โดยที่หลายๆ คน
ในจำนวนนั้นไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์มาก่อนเลย ซึ่งปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเหล่านี้ยังมีประโยชน์
ต่อชุมชน Greene County ด้วย จากเดิมที่อินเทอร์เน็ตยังไม่สามารถใช้งานได้ทั่วถึง
ก็กลายเป็นว่าตอนนี้มีสัญญาณ Wi-Fi ครอบคลุมเป็นบริเวณกว้างแล้ว

ส่วนการรับมือกับงาน IT สำหรับโครงการดังกล่าวก็เป็นไปอย่างราบรื่น โดยได้ให้
สำนักงานเทคโนโลยีส่วนกลางทำหน้าที่ดูแลการจัดซื้อโดยรวมและการอัพเกรด
ระบบรายปี และมีเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีการศึกษา รวมถึง Literacy Coordinator
ซึ่งประจำอยู่ที่โรงเรียนแต่ละแห่งคอยดูแลให้คอมพิวเตอร์และแอพพลิเคชั่นทำงาน
อย่างราบรื่น และเนื่องจากคอมพิวเตอร์ Mac นั้นเป็นมิตรกับผู้ใช้และไว้ใจได้ อาจารย์
และนักเรียนจึงสามารถดูแลรักษาเครื่องในเรื่องทั่วๆ ไปได้ด้วยตัวเอง

ผลลัพธ์

นับตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ MacBook เมื่อปี 2003 อัตราการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
ของเขตการศึกษา Greene County ได้เพิ่มขึ้นจาก 26% เป็น 90%

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

MacBook Air

โน้ตบุ๊คกลุ่มนี้ยอดเยี่ยมและเหมาะสำหรับการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MacBook Air

เรื่องราวด้านการศึกษาอื่นๆ