ดัชนี GRI

การเปิดเผยข้อมูลว่าด้วยนโยบายและโครงการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล ถือเป็นพันธกิจของ Apple และเรายังนำเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินงานผ่านรายงานต่างๆ มากมายที่เผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึ่งรวมถึงใน www.apple.com ด้วย โดยรายงานเหล่านี้ประกอบด้วยการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานที่ใช้แนวทางการทำรายงานผลการพัฒนาอย่างยั่งยืน Global Reporting Initiative (GRI) G4 Sustainability Reporting Guidelines ซึ่งรายการของการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐาน GRI ต่อไปนี้จะระบุถึงหัวข้อต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ (EC), สิ่งแวดล้อม (EN), สิทธิมนุษยชน (HR), สังคม (SO), การปฏิบัติด้านแรงงาน (LA) และความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ (PR)*