วัสดุที่ปลอดภัยกว่า เราจะมั่นใจได้อย่างไร
ว่าผลิตภัณฑ์ของเรา
ปลอดภัย
ทั้งสำหรับคนและโลก

เรามีห้องแล็บเพื่อการทดสอบ
ด้านสิ่งแวดล้อมของเราเอง

เราปกป้องคนและโลกด้วยการกำหนดมาตรฐานที่เข้มงวด
เกี่ยวกับวัสดุที่ใช้
ในอุปกรณ์ของเรา ซึ่งมักจะสูงกว่าที่
กฎหมายกำหนดไว้ และเรายังสร้างห้องแล็บ
เพื่อการ
ทดสอบด้านสิ่งแวดล้อมของตัวเองด้วย โดยมีนักเคมี
และนักพิษวิทยา
ของเราคอยตรวจหาสารที่อาจเป็น
อันตราย แทนที่จะรอให้หน่วยงานอื่นมา
ตรวจสอบให้เรา
ซึ่งหนึ่งในกระบวนการของเราก็คือ การใช้อุปกรณ์
เลเซอร์เหมือน
กับที่ใช้วิเคราะห์ตัวอย่างดินบนยานสำรวจ
ดาวอังคาร เพื่อตรวจสอบให้มั่นใจว่า
ผลิตภัณฑ์ของเรา
ปลอดสารเบริลเลียมอย่างแน่นอน นอกจากนี้ ห้องแล็บ
ของเรา
ยังใช้เครื่องมือสำหรับการดำเนินการอย่างเช่น
การวิเคราะห์โดยใช้พลาสมาจาก
การเหนี่ยวนำแม่เหล็ก
ไฟฟ้า การวิเคราะห์โดยวิธีเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนต์
และ
กระบวนการวิเคราะห์แยกไอออน ของเหลว หรือก๊าซอีกด้ว

นักวิทยาศาสตร์ของเราเก็บตัวอย่าง
และวิเคราะห์ชิ้นส่วนต่างๆ
กว่า 20,000 ชิ้น

เราได้เริ่มต้นโครงการเปิดเผยวัสดุโดยสมบูรณ์ หรือ
Full Material Disclosure เพื่อระบุ
สารทุกชนิดที่เราใช้
ในชิ้นส่วนต่างๆ ของเรา โดยเราได้ตรวจสอบส่วนประกอบ
แต่ละชิ้นไป
มากกว่า 20,000 ชิ้นจากทั้งหมด 40,000 ชิ้น
ที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรา และเรา
ก็มีข้อมูล
เกี่ยวกับชิ้นส่วนต่างๆ เพิ่มมากขึ้นในทุกๆ วัน ทั้งนี้
เราประเมินสารเคมีต่างๆ
ที่อยู่ในส่วนประกอบเหล่านั้น
โดยใช้เกณฑ์ที่มีความแตกต่างกันถึง 18 เกณฑ์ ซึ่ง
ช่วยให้เรา
เข้าใจถึงผลกระทบที่สารนั้นมีต่อสุขภาพ
ของคนและสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้แน่ใจในความปลอดภัยของ
Apple Watch
เราได้ทำเหงื่อของเรา
ขึ้นมาเอง

เราทดสอบวัสดุในผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ต้องสัมผัสกับ
ผิวหนังอย่างรอบคอบ
ตัวอย่างเช่น หลายคนอาจแพ้
นิกเกิล ซึ่งเป็นสารที่พบได้ทั่วไปในโลหะผสมหลายชนิด
รวมถึงสแตนเลสสตีลด้วย เราจึงทดสอบการชะละลาย
ของนิกเกิลใน Apple Watch
เพื่อวัดว่านิกเกิลจาก
ชิ้นส่วนโลหะจะละลายออกมาผสมกับเหงื่อเร็วแค่ไหน
เราถึงขั้น
ผลิตเหงื่อเทียมขึ้นมาเองเพื่อใช้ในการทดสอบ
ดังกล่าว โดยใส่ส่วนประกอบต่างๆ
ไว้ในขวดโหลที่มี
เหงื่อเทียม แล้วเฝ้าตรวจสอบอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เรา
มั่นใจว่า
สารอย่างนิกเกิลจะอยู่ในที่ที่ควรอยู่

เราตั้งมาตรฐานความปลอดภัยไว้สูง
ทั้งสำหรับผลิตภัณฑ์ของเรา
และผู้สร้างผลิตภัณฑ์เหล่านั้น

เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของ
บุคลากรที่ทำงานในซัพพลายเชน
ของเรา โดยมาตรฐาน
ที่เรากำหนดไว้สำหรับซัพพลายเออร์ของเรานั้นสูง
เกินกว่าที่
กฎหมายกำหนดไว้ด้วยซ้ำ อย่างเช่นรายการ
ข้อกำหนดว่าด้วยสารควบคุม หรือ
Regulated
Substances Specification (RSS) ซึ่งระบุรายชื่อ
สารเคมีที่เราจำกัดการใช้
หรือห้ามใช้ในกระบวนการผลิต
และในตัวผลิตภัณฑ์ และเรายังดำเนินการตรวจสอบต่างๆ
ซึ่งจะมีการเก็บข้อมูลการจัดซื้อสารเคมีและจัดทำรายชื่อ
สารเคมีที่ใช้ในซัพพลายเชนของเรา
รวมไปถึงการกำจัด
สารพิษอย่างเบนซิน เอ็นเฮกเซน โทลูอีน และสารประกอบ
อินทรีย์ที่มี
คลอรีนเป็นส่วนประกอบออกจากโรงงาน
ประกอบขั้นสุดท้ายของเราทุกแห่ง และในขณะ
เดียวกันยัง
ร่วมมือกับซัพพลายเออร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยปรับปรุง
การจัดการสารเคมี
ที่ใช้ในการผลิตให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้
นักพิษวิทยาของเราก็จะวิเคราะห์ความปลอดภัย
ของวัสดุ
ที่ซัพพลายเออร์ใช้อย่างเข้มงวด โดยใช้ข้อมูลจาก
ห้องแล็บเพื่อการทดสอบ
ด้านสิ่งแวดล้อมของเราเอง

สารพิษที่เลวร้ายที่สุด
กับวิธีที่เราจัดการกับมัน

หลังจากที่เราระบุได้แล้วว่ามีสารพิษใดในผลิตภัณฑ์
ของเรา จากนั้นเราก็ทำการลด กำจัด
หรือพัฒนา
วัสดุใหม่ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นมาแทนที่ และการดำเนินการ
เหล่านี้ยังเป็นการกำจัด
สารพิษออกจากกระบวนการ
ผลิตและรีไซเคิล ซึ่งจะช่วยปกป้องพนักงานให้ปลอดภัย
และ
ป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษกับผืนดิน อากาศ และน้ำ

เบริลเลียม

ถูกกำจัดออกจากการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งหมดแล้ว โดย
เบริลเลียม
เป็นสารที่พบได้ในโลหะ
ผสมทองแดงที่ใช้
ในการทำขั้วต่อ
และสปริง

สารปรอท

ถูกกำจัดออกไปแล้วในปี 2009 โดย
เรา
ได้นำ LED และ OLED ที่ปลอด
สารปรอท
และประหยัดพลังงานมาใช้
ในจอภาพทั้งหมดของเรา แทนที่การใช้
หลอดไฟ
ฟลูออเรสเซนต์ซึ่งมีสารปรอท
บรรจุอยู่

สารตะกั่ว

เลิกใช้ในกระจกจอภาพและบัดกรี
ตั้งแต่ปี 2006

อาร์เซนิก

ถูกกำจัดออกจากกระจกจอภาพตั้งแต่
ปี 2008 ซึ่งจากเดิมเคยใช้อาร์เซนิก
ในกระจก

PVC และพทาเลท

ถูกแทนที่ด้วยยางเทอร์โมพลาสติกที่
ปลอดภัยกว่า* โดยวัสดุทั้งสองชนิด
ยังคงเป็นสารที่ใช้กันทั่วไปในสายไฟ
และสายหูฟังของบริษัทอื่นๆ

สารหน่วงการติดไฟกลุ่มโบรมีน (BFR)

ถูกกำจัดออกไปจากชิ้นส่วนหลายพันชิ้น
เช่น ตัวเครื่อง แผงวงจร และช่องต่อ
สาย
ตั้งแต่ปี 2008 โดยเราเลือกใช้
สารประกอบ
ไฮดรอกไซด์ของโลหะ
และฟอสฟอรัสที่
ปลอดภัยกว่าแทน

เราทำอะไรได้มากมาย แต่เรา
ไม่สามารถ
ทำสิ่งเหล่านั้น
ได้โดยลำพัง

เราต้องการข้อมูลเชิงลึกและไอเดียต่างๆ จากผู้ที่มี
อุดมการณ์ในการกำจัดสารพิษเช่นเดียวกับเรา
เราจึง
ได้จัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านสารเคมีที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมของเราเองขึ้นมา
ซึ่งประกอบไปด้วย
นักพิษวิทยา นักวิจัย ตลอดจนนักวิชาการชั้นนำของโลก
คณะกรรมการนี้
จะช่วยเราหาวิธีใหม่ๆ ในการลดปริมาณ
และกำจัดสารพิษต่างๆ ออกจากซัพพลายเชนของเรา
นอกจากนี้เรายังเชิญผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกมาประชุม
กับผู้นำที่ Apple จุดประสงค์ก็คือเพื่อ
ร่วมมือกัน
มุ่งเป้าไปที่การกำจัดสารพิษออกจากในแต่ละขั้น
ของกระบวนการของเรา พร้อมกับแชร์
สิ่งที่เราเรียนรู้
ผ่านเครือข่ายการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สะอาด
หรือ Clean Electronics
Production Network ของ
Green America ด้วย และเรายังแสวงหาข้อมูลเชิงลึก
และไอเดียที่ดีที่สุด
จาก NGO ชั้นนำ เพื่อช่วยเราใน
การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และกระบวนการที่มี
ความปลอดภัยยิ่งขึ้น