ความรับผิดชอบของซัพพลายเออร์

เราห่วงใยบุคลากรทุกคนที่ช่วยสร้างผลิตภัณฑ์
ให้กับเรา รวมไปถึงโลกที่เราทุกคนอยู่อาศัย
เราจึงได้กำหนดมาตรฐานไว้สูงสุดสำหรับตัวเอง
และซัพพลายเออร์ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนได้รับ
การปฏิบัติอย่างมีเกียรติและด้วยความเคารพ
และเรายัง
แชร์งานของเราอย่างเปิดเผย
เพื่อให้ผู้อื่น
นำไปปฏิบัติตามได้

ซัพพลายเชนของเราครอบคลุมไปทั่วโลก เช่นเดียวกับความรับผิดชอบของเรา

ผลิตภัณฑ์ของ Apple สร้างขึ้นจากทั่วทุกมุมโลก เราจึงทำงานร่วมกับ
ซัพพลายเออร์
ตั้งแต่การทำเหมืองแร่ไปจนถึงการรีไซเคิล เพื่อยืนยันว่า
การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
ข้อกำหนดของเราสำหรับผู้คนและชุมชน
ในซัพพลายเชน ซึ่งในปี 2018 ได้มี
การประเมินซัพพลายเออร์
ทั้งหมด 1,049 แห่ง ภายใน 45 ประเทศ

เรายกระดับมาตรฐานต่างๆ

ของเราอยู่ตลอด ซึ่งรวมไปถึง

ของภาคอุตสาหกรรมด้วย

ระเบียบปฏิบัติสำหรับซัพพลายเออร์ของ Apple

กำหนดให้มีมาตรฐานระดับสูงในด้านความปลอดภัย

มีสถานที่ทำงานที่เคารพพนักงาน รวมถึงการปกป้อง

สิ่งแวดล้อม ซึ่งได้นำมาใช้กับพันธมิตรของเราใน
ทุกระดับ
และจะต้องยึดถือปฏิบัติแม้ว่าจะมีข้อกำหนด
ที่สูงกว่า
กฎหมายประจำท้องถิ่น ภูมิภาค
และประเทศก็ตาม

สถานที่ทำงานที่ปลอดภัย
และเป็นที่เคารพซึ่งกัน
สำหรับทุกคน

เรากำหนดให้ซัพพลายเออร์ของเราปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพและให้เกียรติ
โดยซัพพลายเออร์จะต้องจัดชั่วโมงการทำงานที่เป็นธรรม สถานที่ทำงานที่ปลอดภัย
และสภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่มีการเลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ เรายังกำหนด
ให้ซัพพลายเออร์ต้องแจ้งให้พนักงานทราบเกี่ยวกับสิทธิเหล่านี้ และรับประกัน
กับพนักงานว่าจะมีช่องทางแจ้งความกังวลใจโดยไม่ระบุชื่อเมื่อพวกเขาต้องการ
ตั้งแต่วันแรกที่เข้าทำงาน

ตั้งแต่ปี 2007

มีบุคลากรที่ได้รับ

การฝึกอบรมเกี่ยวกับ

สิทธิของตัวเองไปแล้ว

มากกว่า 17.3 ล้านคน

พนักงานของซัพพลายเออร์ได้รับความรู้
เกี่ยวกับสิทธิในสถานที่ทำงานและ
วิธีแสดงความเห็นโดยไม่ระบุชื่อ
หากพนักงานรู้สึกว่ามีการละเมิดสิทธ

ข้อกำหนดระดับสูงสุด

เพื่อสถานที่ทำงาน

ที่ปลอดภัย

ซัพพลายเออร์จะต้องจัดให้มีอุปกรณ์

ด้านความปลอดภัย ระเบียบปฏิบัติ
และ
การฝึกอบรมเพื่อจัดการกับ
ความเสี่ยง
ในการทำงาน โดยเรามี
การประเมินที่เข้มงวด
เพื่อขับเคลื่อน
ให้มีการปฏิบัติตาม

เรากำหนดให้

ซัพพลายเออร์ต้อง
มี
ชั่วโมงการทำงาน

ที่เป็นธรรม

Apple เป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัท
ที่ผลักดัน
และรายงาน
เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

ในเรื่องชั่วโมงการทำงาน
อย่างใกล้ชิด
มาเป็นเวลา
มากกว่าหนึ่งทศวรรษ

เราต่อต้าน
การ
ใช้แรงงาน
ขัดหนี้
โดยสิ้นเชิง

เราห้ามไม่ให้มีการบังคับใช้แรงงาน
ทุกรูปแบบ และซัพพลายเออร์จะต้อง
ดำเนินการแก้ไขในทันที มิเช่นนั้น
อาจมีความเสี่ยงถูกนำออกจาก
ซัพพลายเชนของเรา

สร้างโอกาส
ให้กับผู้ที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของเรา

เราจัดโปรแกรมการศึกษาให้กับพนักงานของซัพพลายเออร์มากกว่า
3.6 ล้านคน
ตั้งแต่ปี 2008 โดยโปรแกรมเหล่านี้ช่วยให้บุคลากร
ในซัพพลายเชนของเราได้เรียนรู้
ทักษะใหม่ๆ และช่วยส่งเสริม
ความก้าวหน้าทางอาชีพ ไม่ว่าจะเป็น
การเรียนรู้ภาษาใหม่
หรือการสำเร็จปริญญา

ทักษะใหม่ๆ ปริญญา
และ
เส้นทางสู่
ความก้าวหน้า

ในอาชีพ

โปรแกรมการศึกษาของเรา
ซึ่งครอบคลุม
ทุกอย่างตั้งแต่
ทักษะชีวิตไปจนถึงหลักสูตร

ระดับปริญญา ได้ช่วยให้
บุคลากรหลายล้านคน
เติบโต
และก้าวหน้าในอาชีพ

ไม่ว่าใครก็เรียนรู้

ภาษาทาง
เทคโนโลยีได้

68% ของผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร
การพัฒนาแอพและการเขียนโค้ด Swift
ในปี 2018 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้าน
การเขียนโค้ดเล็กน้อยไปจนถึงไม่เคย
มีมาก่อนเลย ซึ่งตอนนี้พวกเขาสามารถ
สร้างแอพได้แล้ว

โอกาสด้านการศึกษา

นั้นแทรกซึมอยู่ใน

ซัพพลายเชนของเรา

เราไม่เคยหยุดท้าทายตัวเอง
ในการขยาย
โปรแกรมด้านการศึกษา
และมอบโอกาสที่
มากขึ้นในการสร้าง
ทักษะให้แก่บุคลากรและ
ภาค
ส่วนต่างๆ ในซัพพลายเชนของเรา

ให้ความรู้
ด้านสุขภาพ
กับพนักงานของ

ซัพพลายเออร์มากขึ้น

เราจัดเตรียมแหล่งข้อมูลและ
การศึกษา
ในด้านโภชนาการ
การดูแลสุขภาพส่วนบุคคล
และ
การดูแลสุขภาพสำหรับมารดา
และจะ
ขยายโปรแกรมต่างๆ
เหล่านี้ไปยังพนักงาน
ของซัพพลายเออร์หนึ่งล้านคน
ภายในปี 2020

โรงงานสีเขียว

เพื่อชุมชนสีเขียว

ทุกๆ ปี เราร่วมมือกับซัพพลายเออร์มากขึ้นเพื่อปกป้องโลกใบนี้

โดยเราได้ร่วมมือกันอนุรักษ์พลังงานและน้ำมากขึ้น ใช้สารเคมีที่ปลอดภัย
ยิ่งขึ้น
รวมถึงได้กำจัดขยะผ่านโปรแกรมการร่วมมือแบบลงมือปฏิบัติจริง
และเรายังผลักดันให้ซัพพลายเออร์ใช้ระเบียบปฏิบัติที่ดีที่สุดให้ไปไกลกว่าแค่
โรงงาน
ของพวกเขา โดยแบ่งปันสิ่งที่ได้เรียนรู้เพื่อเร่งให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อโลกใบนี้

น้ำที่สะอาดยิ่งขึ้น

จากโรงงานสู่ชุมชน

ในปี 2018 เราไปไกลกว่า
แค่การอนุรักษ์น้ำ
เพราะดูแลไปถึง
แหล่งน้ำ และนี่คือความทุ่มเท

เพื่อมอบสิ่งดีๆ ให้กับชุมชน
อันเป็นสถานที่
สร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ของเรา

สร้างบรรทัดฐานใหม่

กับสารเคมีที่ปลอดภัย
และเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม

Apple ได้กำหนดมาตรฐานสำหรับ

การใช้สารเคมีที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น
และได้แชร์
กระบวนการอย่าง
เปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่น
สามารถนำไป
ปฏิบัติตามได้

Alisa Gravitz ประธานบริหาร Green America

ร่วมมือกันเพื่อช่วย
ให้
ซัพพลายเออร์

มีปริมาณขยะ

เป็นศูนย์มากขึ้น

ในปัจจุบัน โรงงานประกอบขั้นสุดท้าย
สำหรับ
iPhone, iPad, Mac, Apple
Watch, AirPods,
และ HomePod
ทั้งหมดผ่านการรับรอง

UL Zero Waste to Landfill แล้ว

เดินหน้าต่อสู้
กับ
การเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ

ในปี 2018 ซัพพลายเออร์ของเราลด
การปล่อยก๊าซคาร์บอนได้มากกว่า
466,000 เมตริกตันต่อปี ซึ่งเทียบเท่ากับ
การนำรถ 100,000 คันออกจากท้องถนน
เป็นเวลาหนึ่งปีเลยทีเดียว

ความร่วมมือกันช่วยขับเคลื่อน

ความก้าวหน้าของเรา

การประเมินงานเป็นประจำช่วยชี้วัดประสิทธิภาพการทำงาน
ของซัพพลายเออร์ตามระเบียบปฏิบัติของซัพพลายเออร์
และระบุส่วนที่ยังปรับปรุงแก้ไขได้ ถึงแม้ว่าซัพพลายเออร์
จะเผชิญกับความท้าทาย ทีมงานของเราก็จะทำงานร่วมกัน
อย่างใกล้ชิดเพื่อช่วยให้ซัพพลายเออร์มีความสามารถที่จะ
ปฏิบัติได้ตามข้อกำหนดของเรา หากมีซัพพลายเออรที่
ไม่เต็มใจและไม่สามารถปรับปรุงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของเราได้ ก็อาจมีความเสี่ยงถูกนำออกจากซัพพลายเชนของเรา

การปรับปรุงที่ดีขึ้นมาก
จากที่ผ่านมา
ยืนยันได้จากข้อมูล

เราให้คะแนนประสิทธิภาพการทำงานของซัพพลายเออร์ตามกระบวนการประเมิน
ที่เข้มงวด ซึ่งวัดผลว่าซัพพลายเออร์ปฏิบัติได้ตามมาตรฐานมากน้อยเพียงใด
โดยในปี 2018 มีการประเมินโรงงานผลิต ศูนย์โลจิสติกส์และศูนย์ซ่อม ร้านค้า
และศูนย์การติดต่อ 770 แห่ง ทั้งยังมีการประเมินที่โรงหลอมแร่และเหมือง
เพิ่มเติมอีก 279 แห่ง

 • 2018 76% ปฏิบัติงานได้ในระดับสูง
 • 2018 23% ปฏิบัติงานได้ในระดับปานกลาง
 • 2018 1% ปฏิบัติงานได้ในระดับต่ำ
 • 2017 59% ปฏิบัติงานได้ในระดับสูง
 • 2017 40% ปฏิบัติงานได้ในระดับปานกลาง
 • 2017 1% ปฏิบัติงานได้ในระดับต่ำ
 • 2016 47% ปฏิบัติงานได้ในระดับสูง
 • 2016 50% ปฏิบัติงานได้ในระดับปานกลาง
 • 2016 3% ปฏิบัติงานได้ในระดับต่ำ
 • 2015 36% ปฏิบัติงานได้ในระดับสูง
 • 2015 58% ปฏิบัติงานได้ในระดับปานกลาง
 • 2015 6% ปฏิบัติงานได้ในระดับต่ำ
 • 2014 26% ปฏิบัติงานได้ในระดับสูง
 • 2014 60% ปฏิบัติงานได้ในระดับปานกลาง
 • 2014 14% ปฏิบัติงานได้ในระดับต่ำ

สร้างผลกระทบในวงกว้าง

เพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลง

คำมั่นของเราต่อผู้คนและโลกใบนี้จะไม่หยุดอยู่เพียงแค่
ซัพพลายเชนของเรา
เพราะเรามุ่งมั่นที่จะเป็นต้นแบบให้ผู้อื่นได้
ก้าวตาม ด้วยการแบ่งปันความก้าวหน้าของเรา
อย่างเปิดเผย
เพื่อเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งอุตสาหกรรม และเราภูมิใจที่ความทุ่มเท
ของเราเป็นที่จดจำไปทั่วโลก แต่เรารู้ว่างานของเราจะไม่มีวันสิ้นสุด เพราะเราเชื่อว่า
หากยังไม่พบวิธีที่ดีขึ้นกว่าเดิม แสดงว่าเรายังพยายามไม่มากพอ

ต่อสู้กับการบังคับ
ใช้แรงงาน

ได้รับรางวัล Stop Slavery Award ปี 2018
จาก Thomson Reuters Foundation

สร้างซัพพลายเชนที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

เป็นอันดับ 1 จาก Corporate Information
Transparency Index 5 ปีซ้อน

ส่งเสริมการใช้สารเคมี
ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

ได้รับมาตรฐานระดับ A+ และได้รับ
การจัดอันดับโดย Mind the Store
ให้เป็นอันดับ 1 จากผู้ค้าปลีก 40 ราย

เราเชื่อว่าธุรกิจที่สมบูรณ์แบบ
ที่สุดจะทำประโยชน์ให้กับ
ส่วนรวมได้ รวมถึงส่งเสริม
ศักยภาพให้กับผู้คนทั่วโลก และ
เชื่อมโยงเราเข้าด้วยกันอย่างที่
ไม่เคยเป็นมาก่อน

Tim Cook

เรียนรู้เพิ่มเติม
เกี่ยวกับงานของเรา
ในรายงานฉบับเต็ม

รายงานเพิ่มเติม

รายงานความก้าวหน้าฉบับก่อนหน้า

เรายินดีรับฟังความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับความรับผิดชอบของซัพพลายเออร์

ส่งความคิดเห็นของคุณ