ความรับผิดชอบของซัพพลายเออร์

ซัพพลายเชนที่เสริมศักยภาพให้ผู้คน
ไปพร้อมๆ กับปกป้องโลกใบนี้

เราและซัพพลายเออร์ของเราต่างปฏิบัติตามมาตรฐานระดับสูงสุดในเรื่องสิทธิมนุษยชน
การปกป้องสิ่งแวดล้อม และแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบในซัพพลายเชน
ของเรา
เราทำงานร่วมกับพันธมิตรเพื่อลงมือดำเนินการอย่างจริงจังตามแนวทางปฏิบัติ
ที่ได้รับการยอมรับ
ในอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานของ
ซัพพลายเออร์ พร้อมทั้งอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติของโลกเพื่อคนรุ่นต่อๆ ไป
เราแชร์วิสัยทัศน์ กระบวนการ และผลลัพธ์ของเรา
อย่างเปิดเผย เพราะเราเชื่อว่า
ความโปร่งใสจะช่วยให้เรามีความรับผิดชอบต่อตัวเราเองและโลกใบนี้
ไปพร้อมๆ กับ
การช่วยเหลือให้ผู้อื่นเรียนรู้และได้ประโยชน์จากประสบการณ์ของเรา

ดูรายงานความก้าวหน้าประจำปี 2018 (PDF)

เราไม่เพียงแต่ตั้ง
มาตรฐาน
การทำงาน
ที่เป็นธรรมเอาไว้สูง
แต่ยังยกให้สูงขึ้นไปอีก

ระเบียบปฏิบัติสำหรับซัพพลายเออร์ของ Apple
ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับความคุ้มครองสำหรับ
พนักงานของซัพพลายเออร์ของเรา ซึ่งรวมถึง
สภาพความเป็นอยู่ที่เหมาะสม ชั่วโมงการทำงาน
ที่เป็นธรรม และความปลอดภัยในที่ทำงาน เรากำหนด
ให้ซัพพลายเออร์ต้องแจ้งให้พนักงานทราบเกี่ยวกับ
ความคุ้มครองเหล่านี้เมื่อทำการว่าจ้าง และรับประกัน
กับพนักงานว่าจะมีช่องทางแจ้งความกังวลใจ
ที่ปลอดภัยและไม่ระบุชื่อเมื่อพวกเขาต้องการ
เราใช้งานนโยบายและมาตรฐานของระเบียบปฏิบัติ
กับพันธมิตรของเราในทุกๆ ระดับ ตั้งแต่การจัดหาวัสดุ
ไปจนถึงการผลิต และเราคาดหวังว่าพวกเขาจะ
ปฏิบัติตามถึงแม้ว่านโยบายและมาตรฐานของเรา
จะสูงกว่ากฎหมายประจำท้องถิ่น ภูมิภาค
และประเทศก็ตาม นอกเหนือจากความคุ้มครองหลัก
เหล่านี้แล้ว เราได้ลงมือปฏิบัติขั้นตอนเพิ่มเติมต่างๆ
ด้วยการปรับใช้โปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อให้ความรู้
และสร้างโอกาสสำหรับความก้าวหน้าในอาชีพ

 3ล้าน+ คือจำนวนพนักงานในซัพพลายเชน
ของเราที่ได้รับการฝึกอบรมเรื่อง
ความคุ้มครองในที่ทำงานในปี 2017
 14.7ล้านคือจำนวนพนักงานของซัพพลายเออร์
ที่ได้รับการฝึกอบรมเรื่องความคุ้มครอง
ในที่ทำงานตั้งแต่ปี 2007

เสริมศักยภาพให้กับผู้หญิง
ผ่านการให้ความรู้ด้านสุขภาพ

นอกเหนือไปจากการดูแลให้ที่ทำงานมีความปลอดภัยและดีต่อสุขภาพแล้ว
เราเชื่อว่าพนักงานทุกคนในซัพพลายเชนของเราควรมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้
เพิ่มเติมเกี่ยวกับสุขภาพส่วนบุคคลและการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน
โดยในปี 2017 เราได้เปิดตัวโปรแกรมสุขภาพแบบพิเศษสำหรับผู้หญิง
ให้กับซัพพลายเออร์ในอินเดียและจีน โปรแกรมนี้ให้ความสำคัญกับผู้หญิง
เนื่องจากพวกเธอเป็นกลุ่มคนที่ส่งผลกระทบสำคัญกับครอบครัวและชุมชนใกล้ตัว
และบ่อยครั้งที่ผู้หญิงมักจะเป็นกลุ่มที่ด้อยโอกาสกว่าเสมอ ในโปรแกรมดังกล่าว
ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในแง่มุมต่างๆ ทั้งด้านโภชนาการ
ความรู้สำหรับมารดา และการดูแลสุขภาพในเชิงป้องกัน รวมถึงการส่งเสริม
ให้แบ่งปันสิ่งที่ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้กับเพื่อนร่วมงาน ครอบครัว และเพื่อนๆ

ฉันรู้สึกว่ามีความสุขมากขึ้นและสุขภาพดีขึ้น
ตั้งแต่
ได้เข้าร่วมโปรแกรม ฉันสามารถแบ่งปันสิ่งที่เรียนรู้
กับเพื่อนๆ
และครอบครัวได้ ซึ่งทำให้ฉันรู้สึกภูมิใจ
และประสบความสำเร็จ

จางจิ้ง, ผู้เข้าร่วมโปรแกรมสุขภาพสำหรับผู้หญิง

โอกาสของวันพรุ่งนี้
เริ่มต้นด้วยการ
ฝึกอบรมในวันนี้

เราทำงานร่วมกับพันธมิตรเพื่อดำเนินการ
ให้พนักงานในซัพพลายเชนของเราได้ทำงาน
ในสถานที่ทำงานที่เป็นธรรม รวมถึงโอกาส
ในเรื่องอื่นๆ อีกมากมาย ตั้งแต่ปี 2008
Apple ได้จัดทำโปรแกรมด้านการศึกษา
ที่ช่วยสร้างความก้าวหน้าในด้านอาชีพให้แก่
พนักงานของซัพพลายเออร์โดยเฉพาะ
โปรแกรม SEED (โครงการเพื่อการศึกษา
และการพัฒนาพนักงานของซัพพลายเออร์)
ช่วยให้พนักงานปัจจุบันได้ศึกษาในสาขาที่
พวกเขาสนใจมากที่สุด ตั้งแต่วันที่โครงการเปิดตัว
มีผู้คนจำนวน 2.5 ล้านคนได้เข้าร่วม และมีผู้
ลงทะเบียนในหลักสูตรปริญญามากกว่า
12,000 คน นอกจากนี้ เรายังได้สร้างโปรแกรม
ผู้นำสายการผลิตประจำโรงงานร่วมกับ
มหาวิทยาลัยชั้นนำในจีน โปรแกรมดังกล่าว
ให้การฝึกอบรมด้านอาชีวศึกษา ทั้งทักษะ
ทางเทคนิคและทักษะทางสังคมที่มีความจำเป็น
ต่อการเป็นผู้นำสายการผลิต เพื่อช่วยไม่ให้
นักเรียนถูกจำกัดอยู่แค่ในตำแหน่งงาน
ระดับเริ่มต้น ผู้ที่จบการศึกษาจะได้ฝึกงาน
กับซัพพลายเออร์ของ Apple รวมถึงโอกาส
ในการทำงานแบบเต็มเวลา

เจาะลึกลงไปเพื่อให้แน่ใจ
ว่าวัสดุนั้น
ได้รับการจัดหา
มาอย่างรับผิดชอบ

เราภูมิใจที่ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำระดับโลกในด้านการจัดหาแร่ธาตุ
สำหรับผลิตภัณฑ์ของเราด้วยความรับผิดชอบ ในปี 2010 เราเป็นบริษัทแรก
ที่จัดทำแผนผังเส้นทางของซัพพลายเชนตั้งแต่ระดับการผลิตไปจนถึงโรงหลอมแร่
ทั้งดีบุก แทนทาลัม ทังสเตน และทอง (3TG) นอกจากนี้เรายังเป็นบริษัทแรก
ที่เผยแพร่รายชื่อโรงหลอมแร่ในซัพพลายเชนของเรา ในปี 2014 เราเริ่มจัดทำ
แผนผังเส้นทางของซัพพลายเชนในการจัดหาโคบอลต์ และทำสำเร็จในปี 2016
ซึ่งในปี 2017 ถือเป็นปีที่สองติดต่อกันที่โรงหลอม 3TG และโคบอลต์ทั้งหมด
ที่อยู่ในระบบได้เข้าร่วมโปรแกรมการประเมินจากหน่วยงานภายนอกด้วย
เราทำสิ่งนี้เพื่อให้แน่ใจว่า แร่ในผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการจัดหามาอย่างรับผิดชอบ
โดยปฏิบัติตามมาตรฐานที่ตั้งไว้โดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนา รวมถึงสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ
ความพยายามของเราได้พิจารณาถึงความขัดแย้ง สิทธิมนุษยชน และความเสี่ยงอื่นๆ
ไปพร้อมกับการลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้

Enough Project จัดอันดับ Apple
ให้เป็นที่ 1 ของโลกในทุกๆ ภาคส่วน
เพื่อยกย่องความพยายามของเรา
ในการจัดทำซัพพลายเชนของแร่
ที่
ปราศจากข้อขัดแย้งในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยคองโก

จัดทำแผนผังเส้นทางวัตถุดิบ
ตั้งแต่การประกอบ
ขั้นสุดท้าย
ย้อนไปจนถึงแหล่งที่มา

มีบริษัทไม่กี่แห่งที่จัดทำแผนผังเส้นทางของวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์ของตนโดยสามารถ
ย้อนกลับไปได้ไกลถึงโรงหลอมแร่ ซึ่ง Apple จัดทำแผนผังเส้นทางวัตถุดิบต่างๆ หลายชนิด
ย้อนกลับไปถึงโรงหลอมแร่ รวมถึงแร่ธาตุที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้ง และในแร่บางประเภท
เช่น โคบอลต์ เรายังสามารถย้อนกลับไปได้ไกลถึงแหล่งที่มาอีกด้วย

 1. ขั้นตอนที่ 1: การประกอบขั้นสุดท้าย
 2. ขั้นตอนที่ 2: การผลิต
 3. ขั้นตอนที่ 3 : การหลอม/สกัดแร่
 4. ขั้นตอนที่ 4: การค้าขาย
 5. ขั้นตอนที่ 5: การจัดหาวัสดุ

เดินหน้าต่อสู้กับปัญหา
การใช้แรงงานที่มีข้อผูกมัด

แรงงานที่มีข้อผูกมัดเกิดขึ้นเมื่อพนักงานถูกบังคับให้ทำงานเพื่อแลกเปลี่ยนกับ
การจ่ายหนี้หรือการผูกมัดรูปแบบอื่นๆ ซึ่งในบางครั้งจะเป็นการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ในการช่วยเหลือเพื่อให้ได้งาน ในปี 2008 เราจัดให้แรงงานประเภทนี้เป็นการละเมิด
หลักการสำคัญของระเบียบปฏิบัติสำหรับซัพพลายเออร์ของ Apple และจำกัด
ค่าธรรมเนียมที่อนุญาตไว้ที่ค่าจ้างจำนวน 1 เดือนเท่านั้น ในปี 2015 Apple
ทำให้ระเบียบปฏิบัติเข้มงวดยิ่งขึ้น โดยการริเริ่มไม่ให้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
สำหรับการจัดหางานให้กับพนักงานของซัพพลายเออร์ แม้ว่าค่าธรรมเนียมเหล่านั้น
จะอยู่ภายในข้อจำกัดที่ถูกกฎหมายของประเทศที่ซัพพลายเออร์ดำเนินธุรกิจก็ตาม
หากเราพบว่ามีแรงงานที่มีข้อผูกมัด ซัพพลายเออร์จะต้องจ่ายคืนค่าธรรมเนียม
การจัดหางานเต็มจำนวนให้กับพนักงานที่ได้รับผลกระทบทุกคน เราทำให้มั่นใจว่า
พนักงานและซัพพลายเออร์มีช่องทางแจ้งความกังวลใจที่ปลอดภัย นอกจากนี้
เรายังได้รับการยกย่องอย่างต่อเนื่องว่าเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมในด้าน
ความพยายามในการกำจัดการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมนี้

ถ้าตรวจพบว่ามีการใช้แรงงานที่มีข้อผูกมัด
การดำเนินการจะเกิดขึ้นทันที:

 1. ขั้นตอนที่ 1: การแจ้งเตือนการคุมประพฤติ

  จะมีการส่งหนังสือคุมประพฤติไปยัง
  ซัพพลายเออร์ที่ละเมิดข้อตกลง พร้อม
  เงื่อนไขการจ่ายเงินชดเชยและข้อตกลง
  ที่จะไม่ตอบโต้ เพื่อช่วยปกป้องพนักงาน

 2. ขั้นตอนที่ 2: กำหนดการจ่ายเงินคืน

  หนังสือแจ้งกำหนดให้ซัพพลายเออร์
  จ่ายเงินคืนให้กับพนักงานที่จ่าย
  ค่าธรรมเนียมที่ไม่สมเหตุสมผลภายใน
  30 วัน มิเช่นนั้นจะต้องสูญเสียโอกาส
  ในการทำธุรกิจร่วมกับ Apple

 3. ขั้นตอนที่ 3: การจ่ายเงินชดเชย

  เงินชดเชยของพนักงานแต่ละคนที่ได้รับผลกระทบ
  จะได้รับการอนุมัติโดย Apple และดำเนินการจ่าย
  โดยซัพพลายเออร์ ตั้งแต่ปี 2008
  มีการแจกจ่ายเงิน
  มากกว่า 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อเยียวยา
  ผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิ์

 4. ขั้นตอนที่ 4: การยืนยันการจ่ายเงิน

  จะมีผู้ตรวจสอบอิสระช่วยยืนยันว่า
  พนักงาน
  แต่ละคนได้รับเงินชดเชย
  เรียบร้อยแล้ว
  ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา
  มีพนักงานประมาณ 35,000 คน
  ได้รับการจ่ายเงินคืน
  ในปี 2017
  มีการค้นพบและแก้ไขปัญหา
  ทั้งหมด 1,560 กรณี

เมื่อเราไม่สร้างขยะ นั่นเท่ากับว่า
เราได้สร้างอะไรดีๆ บางอย่าง

ด้วยการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการกับขยะที่ต้องส่งไปยังพื้นที่ฝังกลบ
เรากำลังลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและปกป้องแหล่งชุมชนที่ผลิตภัณฑ์ของเรา
ได้ถูกผลิตขึ้น โครงการลดปริมาณขยะเป็นศูนย์ของเราคือความร่วมมือกับ
ซัพพลายเออร์ที่ทำงานร่วมกับเราในการปกป้องสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผ่านการรับรอง
Zero Waste to Landfill จาก Underwriters Laboratories (UL) โรงงานจะต้อง
เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการกับขยะที่ต้องส่งไปยังพื้นที่ฝังกลบทั้งหมดให้ได้ 100%
โดยมีปริมาณขยะสูงสุดเพียง 10% ที่จะถูกส่งไปยังโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ
ในปี 2017 โรงงานประกอบขั้นสุดท้ายสำหรับ iPhone ทั้งหมด 100%
ผ่านการรับรองปริมาณขยะเป็นศูนย์ เพื่อช่วยให้ทุกฝ่ายบรรลุวัตถุประสงค์นี้
เราจึงมอบเครื่องมือและคำแนะนำต่างๆ รวมถึงบริการจากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ
ด้านโซลูชั่นการจัดการขยะอย่างยั่งยืนให้แก่ซัพพลายเออร์ทั้งหมดของเรา

โรงงานประกอบขั้นสุดท้าย
สำหรับ iPhone ทุกโรงงาน
ได้ผ่านการรับรองปริมาณขยะ
เป็นศูนย์แล้วทั่วโลก
625พันคือจำนวนเมตริกตันของปริมาณ
ขยะ
ที่ไม่ต้องส่งไปยังพื้นที่ฝังกลบ
ตั้งแต่
ปี 2015 ซึ่งมากพอที่จะ
กลบสนาม
ฟุตบอลลึก 1 เมตร
ได้ถึง 2,545 สนาม

มุ่งหน้าสู่เป้าหมายเรื่อง
ปริมาณขยะเป็นศูนย์

การลดปริมาณขยะหมายถึงการคิดทบทวนกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมขึ้นใหม่
ซึ่งหนึ่งในวิธีที่เราดำเนินการก็คือ การช่วยให้ซัพพลายเออร์เปลี่ยนจากการใช้งาน
วัสดุบริสุทธิ์มาเป็นวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่และรีไซเคิลได้ อันที่จริงแล้ว
หนึ่งในผู้ผลิตของเรากำลังใช้กระบวนการอันล้ำสมัยที่สามารถรีไซเคิลชิ้นส่วนของ
ฟิล์มที่ป้องกันหน้าจอ iPhone ในระหว่างกระบวนการผลิต ซึ่งก่อนหน้านี้วัสดุดังกล่าว
จะถูกส่งไปยังพื้นที่ฝังกลบ แต่ในตอนนี้ วัสดุจะผ่านการรีไซเคิลเพื่อนำไปผลิตถาด
ที่ใช้ขนส่งผลิตภัณฑ์ในการผลิตช่วงหลัง การทำเช่นนี้ช่วยลดขยะ ค่าขนส่ง
และคาร์บอนฟุตพริ้นต์ของเรา และยังช่วยลดจำนวนขยะที่ส่งไปยังพื้นที่ฝังกลบ
ได้ประมาณ 200 เมตริกตันในทุกๆ ปีอีกด้วย

เปลี่ยนฟิล์มที่ป้องกันหน้าจอ iPhone ให้กลายเป็นถาด

 1. ขั้นที่ 1

  แล้วฟิล์มป้องกันและซับในที่ใช้เพื่อ
  ป้องกัน
  หน้าจอ iPhone ในระหว่าง
  การผลิตก็
  ไม่จำเป็นอีกต่อไป

 2. ขั้นที่ 2

  ฟิล์มป้องกันและซับในถูกแยก
  ออกจากกัน
  ชิ้นส่วนแรกถูกนำไป
  รีไซเคิล ส่วนชิ้นส่วนที่สอง
  จะถูก
  นำไปแปรรูปเป็นพลังงาน

 3. ขั้นที่ 3

  ชิ้นส่วนที่รีไซเคิลแล้วจะถูกเปลี่ยน
  ให้กลายเป็น
  ถาดเพื่อใช้ในการผลิต

 4. ขั้นที่ 4

  ถาดใช้วาง iPhone ในช่วงหลังของการผลิต

ความมหัศจรรย์
คือการได้อะไรมากขึ้น
จากการทำให้น้อยลง

การพัฒนาวิธีใหม่ๆ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและใช้พลังงานน้อยลง
อย่างต่อเนื่องถือเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการผลิตของเรา เราทำงานร่วมกับ
ซัพพลายเออร์เพื่อผลิตและจัดหาพลังงานสะอาดใหม่ทั่วโลกให้ได้มากกว่า 4 กิกะวัตต์
ภายในปี 2020 เพื่อลดการปล่อยก๊าซจากการผลิต ในปี 2018 ซัพพลายเออร์ทั้งหมด
ของเราถูกกำหนดให้ตั้งเป้าหมายในการลดปริมาณคาร์บอน นอกจากนี้เรายังได้จัดทำ
โครงการน้ำสะอาดเพื่อส่งเสริมให้โรงงานหาวิธีการอนุรักษ์น้ำจืดและนำน้ำเสีย
กลับมาใช้ใหม่ ข้อกำหนดดังกล่าวส่งผลให้โรงงานที่เข้าร่วมในจีนมีอัตราเฉลี่ย
การใช้น้ำเสียซ้ำที่ 37% ซึ่งสูงกว่าอัตราเฉลี่ย 30% ของทั้งอุตสาหกรรม

เป็นปีที่ 4 ติดต่อกันแล้วที่ Apple
ได้รับคะแนนสูงสุดในด้าน Corporate
Information Transparency Index
จาก Institute of Public and
Environmental Affairs ซึ่งเป็น
องค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐของจีน
51.5พันล้านคือปริมาณลิตรของน้ำในซัพพลายเชน
ของเราที่ลดลงตั้งแต่ปี 2013 ซึ่งมากพอ
ที่จะเติมในสระว่ายน้ำขนาดโอลิมปิก
กว่า 20,592 สระ
37%คืออัตราการใช้น้ำเสียซ้ำจากโรงงาน
ที่เข้าร่วมในจีนในปี 2017
106คือจำนวนโรงงานของ
ซัพพลายเออร์
ทั้งหมด
ในโครงการน้ำสะอาด
หลังจาก
การเพิ่ม
ซัพพลายเออร์ใหม่ 14 ราย
เข้าสู่โครงการในปี 2017

ความพยายามของเรา
เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น

ในปี 2017 การร่วมกับซัพพลายเออร์ทำให้เกิด
ความก้าวหน้ายิ่งขึ้น
จากการเจาะลึกลงไปในซัพพลายเชน
ของเรามากขึ้นเพื่อประเมิน
หาจุดที่ต้องปรับปรุง และใช้
ประโยชน์จากพลังของนวัตกรรมในการปรับใช้
เครื่องมือ
และกระบวนการใหม่ๆ เรารู้ได้ทันทีว่าเราสามารถทำได้ดี
ยิ่งขึ้นไปอีก
เพื่อผู้คนและโลกใบนี้ ในทุกๆ ปี งานของเราได้
ส่งผลให้มีการเพิ่มจำนวน
ของซัพพลายเออร์และพนักงาน
มากขึ้นเรื่อยๆ ทั่วโลก และเราเชื่อว่าสิ่งนี้
กำลังส่งผลดี
ต่ออุตสาหกรรมโดยรวม

ยิ่งประเมินไซต์งาน
มากขึ้นเท่าไหร่
ก็ยิ่งเห็นซัพพลายเออร์
ที่ทำหน้าที่
ได้ดีมากขึ้นเท่านั้น

ในทุกๆ ปี Apple ได้ทำการประเมินพันธมิตรในซัพพลายเชนมากขึ้นเรื่อยๆ
โดยในปี 2017 เราได้ประเมินไซต์งานของซัพพลายเออร์มากถึง 756 แห่งใน 30 ประเทศ
ซึ่งในแต่ละไซต์งานจะได้รับการจัดอันดับเป็นกลุ่มที่ปฏิบัติงานได้ในระดับต่ำ กลาง
หรือสูง ตามมาตรฐานที่เข้มงวดที่สุดของอุตสาหกรรม และเราจะทำงานอย่างใกล้ชิด
กับกลุ่มที่ปฏิบัติงานได้ในระดับต่ำเพื่อช่วยเร่งพัฒนาความสามารถของพวกเขา
แต่ถ้าซัพพลายเออร์ไม่เต็มใจหรือไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานของเราได้
เราก็จะนำพวกเขาออกจากซัพพลายเชนของเรา ด้วยความร่วมมือระหว่าง Apple
และพันธมิตร ทำให้กลุ่มที่ปฏิบัติงานได้ในระดับต่ำลดจำนวนลงถึง 71%
และมีกลุ่มที่ปฏิบัติงานได้ในระดับสูงเพิ่มจำนวนขึ้นถึง 35%

35%คืออัตราการเพิ่มขึ้นของ
กลุ่มที่ปฏิบัติงานได้ในระดับสูง
ในซัพพลายเชนของเราในปี 2017
71%คืออัตราการลดลงของ
กลุ่มที่ปฏิบัติงานได้ในระดับต่ำ
ในซัพพลายเชนของเราในปี 2017

ในปี 2017 มีการประเมินที่โรงงานผลิต
ศูนย์การติดต่อ และร้านค้าปลีกรวมทั้งหมด
756 แห่ง และยังมีการประเมินที่โรงหลอมแร่
และเหมืองเพิ่มเติมอีก 256 แห่ง

อ่านรายงานฉบับเต็ม
เพื่อดูว่าเรามาได้ไกลแค่ไหนแล้ว

ดูรายงานความก้าวหน้าประจำปี 2018 (PDF)

รายงานเพิ่มเติม

รายงานแร่ธาตุ
ที่อยู่ภายใต้
ข้อขัดแย้ง

ดู (PDF) รายงานแร่ธาตุที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้ง

ความพยายามในการ
แก้ปัญหาการค้ามนุษย์
และการใช้แรงงานทาส

ดู (PDF) ความพยายามในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานทาส

ข้อกำหนดทางเทคนิค
ว่าด้วยสารควบคุม

ดู (PDF) ข้อกำหนดทางเทคนิคว่าด้วยสารควบคุม

รายชื่อโรงหลอมแร่
และโรงงานสกัดแร่

ดู (PDF) รายชื่อโรงหลอมแร่และโรงงานสกัดแร่

ระเบียบปฏิบัติสำหรับซัพพลายเออร์

ดู (PDF) ระเบียบปฏิบัติสำหรับซัพพลายเออร์

รายชื่อซัพพลายเออร์

ดู (PDF) รายชื่อซัพพลายเออร์

มาตรฐานความรับผิดชอบ
ของซัพพลายเออร์

ดู (PDF) มาตรฐานความรับผิดชอบ
ของซัพพลายเออร์

รายงานความก้าวหน้าประจำปี 2017

ดู (PDF) รายงานความก้าวหน้าประจำปี 2017

รายงานความก้าวหน้าประจำปี 2016

ดู (PDF) รายงานความก้าวหน้าประจำปี 2016

รายงานความก้าวหน้าประจำปี 2015

ดู (PDF) รายงานความก้าวหน้าประจำปี 2015

รายงานความก้าวหน้าประจำปี 2014

ดู (PDF) รายงานความก้าวหน้าประจำปี 2014

รายงานความก้าวหน้าประจำปี 2013

ดู (PDF) รายงานความก้าวหน้าประจำปี 2013

รายงานความก้าวหน้าประจำปี 2012

ดู (PDF) รายงานความก้าวหน้าประจำปี 2012

รายงานความก้าวหน้าประจำปี 2011

ดู (PDF) รายงานความก้าวหน้าประจำปี 2011

รายงานความก้าวหน้าประจำปี 2010

ดู (PDF) รายงานความก้าวหน้าประจำปี 2010

รายงานความก้าวหน้าประจำปี 2009

ดู (PDF) รายงานความก้าวหน้าประจำปี 2009

รายงานความก้าวหน้าประจำปี 2008

ดู (PDF) รายงานความก้าวหน้าประจำปี 2008

รายงานความก้าวหน้าประจำปี 2007

ดู (PDF) รายงานความก้าวหน้าประจำปี 2007