ผลิตภัณฑ์ที่สร้างมา
เพื่อส่งผลดี ทั้งต่อโลก
และผู้ที่สร้างผลิตภัณฑ์เหล่านั้น

ซัพพลายเออร์ของเราจ้างพนักงานหลายล้านคนทั่วโลก การตัดสินใจ
ของเราจึง
ส่งผลต่อชีวิตและชุมชนของพวกเขาไม่น้อย ซึ่งหน้าที่สำคัญ
อย่างหนึ่งของเราคือ
การปกป้องสิทธิ์ของทุกคนในซัพพลายเชน
และทำทุกอย่างเท่าที่จะสามารถทำได้เพื่อ
ปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมอันแสน
เปราะบางบนโลกใบนี้ นั่นคือเหตุผลที่เราเอาใจใส่ใน
ทุกรายละเอียดของ
การสร้างผลิตภัณฑ์ของเรา และขณะเดียวกันก็ยังเป็นเหตุผลที่เรา
ลงทุน
ในด้านการศึกษาและการฝึกอบรม เพื่อมอบโอกาสและเครื่องมือที่จะช่วย
พนักงานของซัพพลายเออร์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

ดาวน์โหลดรายงานความก้าวหน้าประจำปี 2017 (PDF)

การปรับปรุงซัพพลายเออร์

เราช่วยให้ซัพพลายเออร์สามารถปฏิบัติตาม
มาตรฐานระดับสูงสุดของอุตสาหกรรม
ซึ่งนั่นก็คือมาตรฐานของเรา

เรามีระเบียบปฏิบัติที่เคร่งครัด ซึ่งกำหนดให้ซัพพลายเออร์ต้องปฏิบัติตาม
มาตรฐาน
ระดับสูงทั้งในด้านสภาพการทำงานที่ปลอดภัย การปฏิบัติต่อพนักงาน
อย่างเป็นธรรม
และการผลิตด้วยวิธีที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งทุกปีเราก็ได้ทำการปรับปรุงเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานเหล่านี้ให้สูงขึ้นเรื่อยๆ และร่วมมือกับ
ซัพพลายเออร์อย่างใกล้ชิด
เพื่อช่วยพัฒนาความรู้และทักษะต่างๆ ที่จำเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ โดยในปี 2016 นั้น ถึงแม้ว่าเราจะยกระดับเกณฑ์
มาตรฐานและเพิ่มซัพพลายเออร์
รายใหม่เข้ามาในโครงการ แต่คะแนนก็ยังคงสูงขึ้น
ในทุกๆ ด้าน ซึ่งเป็นผล
มาจากความร่วมมือระหว่างเรากับซัพพลายเออร์นั่นเอง

ความก้าวหน้าแบบปีต่อปีผ่านการร่วมมือกัน

เราทำการประเมินซัพพลายเออร์ไปแล้ว 705 ครั้งในปี 2016 และพบว่าเกือบ 30% เป็นการประเมิน
ครั้งแรก
สำหรับซัพพลายเออร์รายใหม่ที่เพิ่งเข้าร่วมโครงการ ซึ่งจากการที่เราทำงานอย่างใกล้ชิด
กับซัพพลายเออร์
ทำให้สามารถเพิ่มจำนวนไซต์งานซัพพลายเออร์ที่ปฏิบัติงานได้ในระดับ
สูงถึง 59% และลดจำนวน

ไซต์งานซัพพลายเออร์ที่ปฏิบัติงานได้ในระดับต่ำถึง 31%

2015

574
คือจำนวนครั้งของการประเมินด้วยคะแนน

  • ปฏิบัติงานได้ในระดับสูง 209 ราย (90–100)
  • ปฏิบัติงานได้ในระดับปานกลาง 330 ราย (60–89)
  • ปฏิบัติงานได้ในระดับต่ำ 35 ราย (≤59)

2016

705
คือจำนวนครั้งของการประเมินด้วยคะแนน

  • ปฏิบัติงานได้ในระดับสูง 332 ราย (90–100)
  • ปฏิบัติงานได้ในระดับปานกลาง 349 ราย (60–89)
  • ปฏิบัติงานได้ในระดับต่ำ 24 ราย (≤59)

เราวัดความก้าวหน้าของเราอย่างไร

เราประเมินการปฏิบัติงานเป็นประจำเพื่อที่จะได้รู้ว่าซัพพลายเออร์มีความก้าวหน้าหรือไม่
โดยการประเมิน
ซัพพลายเออร์นั้นจะพิจารณาจาก 3 เรื่องสำคัญ นั่นคือ สิทธิแรงงานและสิทธิ
มนุษยชน ความรับผิดชอบด้าน
สิ่งแวดล้อม และสุขภาพและความปลอดภัย ซึ่งแต่ละเรื่องมีคะแนน
เต็ม 100 และการให้คะแนนจะพิจารณาจากข้อมูล
กว่า 500 จุดตามที่กำหนดไว้ในระเบียบปฏิบัติ
สิ่งที่เราคาดหวัง คือซัพพลายเออร์จะสามารถทำผลงานดีขึ้นเรื่อยๆ
และเราเองก็จะร่วมมือ
กับซัพพลายเออร์โดยการให้ความรู้ จัดเตรียมเครื่องมือฝึกอบรม
และให้การสนับสนุน
เพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ร่วมกัน

สิทธิแรงงานและ
สิทธิมนุษยชน

85
คือคะแนนการประเมินโดยเฉลี่ย

ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 85 คะแนน ละเมิดกฎระเบียบ 15 คะแนน

สิ่งแวดล้อม

87
คือคะแนนการประเมินโดยเฉลี่ย

ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 87 คะแนน ละเมิดกฎระเบียบ 13 คะแนน

สุขภาพและความปลอดภัย

87
คือคะแนนการประเมินโดยเฉลี่ย

ปฏิบัติตามกฎระเบียบ คะแนน ละเมิดกฎระเบียบ 13 คะแนน
  • ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
  • ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

การประเมินในปี 2016 มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน

เราล้ำหน้าในเรื่องการดูแลเอาใจใส่สิ่งแวดล้อม
ไปก่อนแล้ว
และกำลังช่วยให้พันธมิตรเดินตามรอยเรา

ในทั่วทั้งซัพพลายเชนของเรานั้น เราได้ริเริ่มโครงการต่างๆ ที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน
กำจัดขยะในพื้นที่
ฝังกลบ อนุรักษ์แหล่งน้ำ และหาสิ่งทดแทนสารเคมีที่ไม่ปลอดภัย และเรายังช่วย
ซัพพลายเออร์ลดปริมาณพลังงานที่ใช้
รวมถึงเปลี่ยนมาใช้พลังงานหมุนเวียนอีกด้วย นอกจากนี้
เราก็กำลังพัฒนาการใช้พลังงานหมุนเวียนให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น
โดยการร่วมมือกับซัพพลายเออร์
เพื่อสร้างพลังงานหมุนเวียน 4 กิกะวัตต์ ทั่วโลกภายในปี 2020 เพื่อจ่ายไฟให้กับ
โรงงานของ
ซัพพลายเออร์เอง โดยในปี 2016 เราสามารถเพิ่มจำนวนไซต์งานซัพพลายเออร์ที่เข้าร่วม
โครงการประหยัด
พลังงานของเราได้ถึง 3 เท่า ส่งผลให้ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนลดลง
กว่า 150,000 เมตริกตัน ขณะเดียวกัน
ก็ยังมีซัพพลายเออร์ขนาดใหญ่อีกหลายรายได้แสดง
ความตั้งใจที่จะหันมาใช้พลังงานหมุนเวียนในกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์ Apple ทั้งหมด
ภายในสิ้นปี 2018 ซึ่งความตั้งใจจริงเหล่านี้จะช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ถึง
7,000,000 เมตริกตันต่อปี หรือเทียบเท่ากับการนำรถ 1,500,000 คันออกจากท้องถนนเป็น
เวลาหนึ่งปีเลยทีเดียว 
และก็ไม่หมดเพียงเท่านี้ หากแต่เรายังแสดงความรับผิดชอบต่อซัพพลายเชน
ที่จัดหากระดาษให้เราด้วย โดยกระดาษ
กว่า 99% ที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์ของเรานั้นมาจากเยื่อไม้ที่
ผ่านการรีไซเคิล หรือป่าที่ได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน
และแหล่งไม้ที่อยู่ภายใต้การควบคุม

กรณีศึกษา

สร้างโรงงานผลิตที่มีปริมาณขยะเป็นศูนย์

ในปี 2015 เราได้ริเริ่มโครงการลดปริมาณขยะเป็นศูนย์สำหรับซัพพลายเออร์ที่เป็นโรงงานประกอบ
ขั้นสุดท้าย
และหนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการนี้ก็คือ Tech-Com ในเมืองเซี่ยงไฮ้ โดยหลังจากที่ร่วมมือ
กับทางโรงงานอย่างใกล้ชิด
เราพบว่าขยะที่เกิดขึ้นมากกว่า 20% ถูกเผาหรือนำไปทิ้งในพื้นที่
ฝังกลบ เราจึงร่วมมือกับซัพพลายเออร์และโรงงาน
รีไซเคิลในท้องถิ่นเพื่อคิดหากระบวนการที่
ดีกว่าในการแยกและรีไซเคิลขยะ และผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ ในปัจจุบัน Tech-Com
สามารถรีไซเคิลขยะ
ได้ทั้งหมด จากเดิมที่ต้องส่งไปทิ้งในพื้นที่ฝังกลบหรือเข้าเตาเผา นอกจากนี้ Tech-Com ยังได้
คิดค้นกระบวนการใหม่ในการจัดการเศษอาหาร ทำให้สามารถส่งขยะเหล่านั้นไปยังผู้ผลิตปุ๋ยหมัก
ในพื้นที่แทนการนำไป
ทิ้งในพื้นที่ฝังกลบได้ จากนั้นบริษัทจึงนำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาใช้ในการคิดค้น
กระบวนการสำหรับซัพพลายเออร์ของตนเอง
ซึ่งช่วยให้ซัพพลายเออร์เหล่านั้นสามารถ
เก็บรวบรวมวัสดุของบรรจุภัณฑ์เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยนับตั้งแต่
เริ่มต้นโครงการ
Tech-Com ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการกับขยะซึ่งจากเดิมต้องนำไปพื้นที่ฝังกลบได้แล้ว
กว่า
10,000 เมตริกตัน ทำให้บริษัทผ่านการรับรอง Zero Waste to Landfill ของ UL ไป
อย่างสมศักดิ์ศรีในปี 2016

การให้ความรู้และการเสริมศักยภาพให้กับพนักงาน

เราลงทุนด้านบุคลากร

ยิ่งบุคลากรมีความรู้มากแค่ไหน ก็ยิ่งมีศักยภาพในการทำงานมากขึ้นเท่านั้น
ในปี 2016 เราได้ร่วมมือกับซัพพลายเออร์ในการฝึกอบรมพนักงานกว่า
2.4 ล้านคนเกี่ยวกับสิทธิของตนเองในฐานะพนักงาน ยิ่งกว่านั้นเรายังช่วยสร้าง
อนาคตที่มั่นคงยิ่งขึ้น โดยการเสนอโครงการด้านการศึกษาและการฝึกอบรม
ในเรื่องต่างๆ ให้กับพนักงานที่ทำงานในซัพพลายเชนของเรา ซึ่งรวมถึงโอกาส
ที่จะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรืออนุปริญญา เข้ารับการฝึกอบรมด้าน
วิชาชีพ และเรียนวิชาด้านภาษา ศิลปะ การเงิน รวมถึงทักษะการใช้ชีวิตขั้นพื้นฐาน

2.4 ล้าน+ คือจำนวนผู้ได้รับการฝึก
อบรมเกี่ยวกับ
สิทธิ
ลูกจ้าง
ในปี 2016
689 พัน+ คือจำนวนผู้เข้าร่วมการฝึก
อบรม
การเติบโตใน
สายอาชีพ
และทักษะ
การใช้ชีวิตในปี 2016
2.1 ล้าน+ คือจำนวนนักเรียนในโครงการ
เพื่อ
การศึกษาและ
การพัฒนา
พนักงาน
ของซัพพลายเออร์

กรณีศึกษา

เปลี่ยนการศึกษา
ให้เป็นโอกาส

Jiang Hong Liu เป็นผู้จัดการฝีมือดีของบริษัท Foxconn พร้อมด้วยปริญญาจากมหาวิทยาลัย
สองใบ นี่คืออนาคต
ที่เธอไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะเป็นไปได้ จนกระทั่งเธอเริ่มงานในตำแหน่ง
ช่างเทคนิคประจำสายการผลิต

บ่ายวันหนึ่ง ขณะที่เธอเดินอยู่ในบริษัท Foxconn เธอสังเกตเห็นโปสเตอร์โครงการเพื่อการศึกษาและ
การพัฒนา
พนักงานของซัพพลายเออร์ (Supplier Employee Education and Development -
SEED) ตัว Jiang Hong เองนั้น
อยากเรียนมหาวิทยาลัยมาตลอด แต่ไม่สามารถทำได้เพราะ
สถานการณ์ที่บ้านไม่อำนวย ซึ่ง SEED ก็ช่วยให้เธอศึกษา
ระดับปริญญาโดยที่ยังสามารถทำงาน
หาเลี้ยงครอบครัวไปพร้อมๆ กันได้ เธอจึงเริ่มต้นจากระดับอนุปริญญา
จนสำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในอีกไม่กี่ปีหลังจากนั้น

ในที่สุดความพากเพียรและมุ่งมั่นตั้งใจจริงของเธอก็สัมฤทธิ์ผล เพราะตลอดหลายปีหลังจากนั้น
หน้าที่การงานของ
Jiang Hong ที่ Foxconn ก็ก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ โดยเธอได้รับการเลื่อนขั้น
หลายครั้ง จากงานแรกในตำแหน่งช่างเทคนิค
จนก้าวขึ้นมาเป็นผู้จัดการที่มีทีมของตัวเอง

“ฉันรักสิ่งที่ฉันทำ และโครงการเพื่อการศึกษาของ Apple ก็ช่วยฉันได้มากจริงๆ ในการพัฒนา
ตัวเองเพื่อ
ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน นอกจากนี้การที่ภาษาอังกฤษของฉันดีขึ้น ก็ยังช่วยให้
ฉันสามารถสื่อสารกับลูกค้า
และจัดการงานต่างๆ ได้โดยไม่ต้องพึ่งใคร ถ้าไม่มี SEED ฉันก็คงไม่มี
อาชีพการงานอย่างในวันนี้”

การจัดหาแร่ธาตุ
ด้วยความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบในการจัดหาแร่ธาตุของเรา
ลงลึกไปมากกว่าแค่พื้นผิว

คำมั่นสัญญาที่เราให้ไว้กับผู้คนและโลกใบนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องของการผลิต
ในปี 2010
เราเป็นหนึ่งในบริษัทรายแรกๆ ที่จัดทำแผนผังเส้นทางของซัพพลายเชน
ตั้งแต่ระดับการผลิต
ไปจนถึงโรงหลอมแร่ ทั้งดีบุก แทนทาลัม ทังสเตน และทอง
(3TG) และในปี 2016 เราก็จัดทำ
แผนผังเส้นทางของซัพพลายเชนที่จัดหาโคบอลต์
ได้สำเร็จ นอกจากนี้เรายังเผยแพร่รายชื่อ
โรงหลอมแร่ 3TG อย่างต่อเนื่อง และในปีนี้
ก็จะมีซัพพลายเออร์ที่จัดหาโคบอลต์รวมอยู่ใน
รายชื่อด้วย ยิ่งกว่านั้นโรงหลอมแร่และ
โรงงานสกัดแร่ 3TG ที่มีชื่ออยู่ในระบบของเรา
ทั้ง 100% ยังเข้าร่วมการตรวจสอบ
โดยหน่วยงานอิสระภายนอกเป็นปีที่สองติดต่อกัน
ขณะที่โรงหลอมแร่และโรงงาน
สกัดแร่โคบอลต์ที่เป็นพันธมิตรของเราทั้ง 100% ก็เข้าร่วมการ
ตรวจสอบโดย
หน่วยงานภายนอกด้วยเช่นกัน ในปี 2016 เราได้ถอดโรงหลอมแร่ 22 แห่ง
ออกจาก
ซัพพลายเชนของเรา และเราจะยังคงถอดซัพพลายเออร์ที่ไม่สามารถหรือ
ในที่สุดแล้ว
ไม่เต็มใจที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานระดับสูงของเราต่อไป โดยในแต่ละปีเราเข้ามา
มีบทบาทในซัพพลายเชนของเราทั้งระบบมากขึ้นเรื่อยๆ นั่นเป็นเพราะเราต้องการ
ผลักดัน
มาตรฐานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมให้สูงยิ่งขึ้น

100% ของโรงหลอมแร่/โรงงาน
สกัดแร่
เข้าร่วมการประเมิน
โดยหน่วยงาน
ภายนอก (ดีบุก
แทนทาลัม ทังสเตน
ทอง
และโคบอลต์)

Apple เป็นผู้นำในการ
จัดการ
กับปัญหาอันท้าทาย
เรื่องการ
ใช้แรงงานเด็ก
ของเหมืองแร่
ขนาดเล็ก
ใน DRC เราภูมิใจที่
ได้ร่วมกับ Apple ในการดำเนิน
การ
ฝึกอบรมด้านสุขภาพและ
ความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน
ปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่
โดยแนะนำแรงงานเข้าสู่
ตลาด
ที่จ่ายค่าตอบแทน
อย่างเป็น
ธรรม รวมถึง
พัฒนาระบบเพื่อ
ให้มั่นใจ
ว่าเด็กๆ จะได้เรียน
หนังสือ
ในโรงเรียน

Mark Viso ประธานและประธานบริหาร
ของ Pact

รายงาน

ความสำเร็จจากรายงานปี 2017

98% ปฏิบัติตามมาตรฐาน
การทำงาน
ต่อสัปดาห์ที่
60 ชั่วโมง
2.4 ล้าน+ คือจำนวนพนักงานที่ได้รับ
การฝึก
อบรมเกี่ยวกับสิทธิ
ของตนเองใน
ปี 2016 โดย
กว่า 11.7 ล้านคนได้รับ
การ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับสิทธิของตน
ตั้งแต่ปี 2008
3.8พันล้าน+ คือปริมาณแกลลอนของน้ำ
ที่ประหยัด
ได้ในปี 2016 โดย
สามารถประหยัดน้ำ
ได้แล้ว
กว่า 8 พันล้านแกลลอนตั้งแต่
ปี 2013
100% ของแผนผังเส้นทาง
ซัพพลายเชนของ
ดีบุก
แทนทาลัม ทังสเตน ทอง
และ
โคบอลต์ได้รับการ
จัดทำแล้วเสร็จ
100% ของโรงหลอมแร่และโรงงาน
สกัดแร่
ดีบุก แทนทาลัม
ทังสเตน ทอง และ
โคบอลต์
เข้าร่วมการตรวจสอบโดย
หน่วยงานภายนอก
$2.6ล้าน คือจำนวนเงินที่จ่ายชดเชย
ให้พนักงาน
1,000 คนที่ถูก
เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การจัดหางานเกินจริงใน
ปี 2016
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
$28.4 ล้านที่จ่าย
ให้พนักงาน
กว่า 34,000 คน
ตั้งแต่
ปี 2008
2.1ล้าน+ คือจำนวนนักเรียนใน
โครงการ
Supplier Employee Education and
Development (SEED)
นับตั้งแต่เริ่ม
โครงการ
(ปี 2008)
200พัน+ คือจำนวนตันของปริมาณ
ขยะใช้ที่
ไม่ต้องส่งไปยังพื้นที่
ฝังกลบในปี 2016
#1 คืออันดับที่ได้รับเป็นปีที่สาม
ติดต่อกันจาก Corporate
Information Transparency
Index (CITI)

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับความก้าวหน้าของเรา

รายงานความก้าวหน้าด้านความรับผิดชอบของซัพพลายเออร์ประจำปี ฉบับที่ 11 จะให้ข้อมูล
ภาพรวมเกี่ยวกับทุกอย่างที่เราทำเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการผลิตขึ้นอย่างถูกต้อง
ตามหลักจริยธรรม ในรายงานจะเน้นให้เห็นถึงความพยายามของเราในการปรับปรุงสภาพ
การทำงานในโรงงานของซัพพลายเออร์ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการปกป้องสิ่งแวดล้อม
การยกระดับชีวิตของพนักงาน และการปฏิบัติตามมาตรฐานของเราในการจัดหาแร่ธาตุ
ด้วยความรับผิดชอบ

รายงานเพิ่มเติม

รายงานแร่ธาตุที่อยู่
ภายใต้
ข้อขัดแย้ง
ปี 2015

ดาวน์โหลด PDF รายงานแร่ธาตุที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้งปี 2015

พันธกิจในการ
จัดหาแร่ธาตุด้วย
ความรับผิดชอบ

ดาวน์โหลด PDF พันธกิจในการจัดหาแร่ธาตุด้วยความรับผิดชอบ

ความพยายาม
ใน
การแก้ปัญหา
การค้า
มนุษย์
และการใช้
แรงงานทาส

ดาวน์โหลด PDF ความพยายามในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานทาส

รายการ
ข้อกำหนด
ว่า
ด้วยสารควบคุม

ดาวน์โหลด PDF รายการข้อกำหนดว่าด้วยสารควบคุม

รายชื่อโรงหลอมแร่
และ
โรงงานสกัดแร่

ดาวน์โหลด PDF รายชื่อโรงหลอมแร่และโรงงานสกัดแร่

ระเบียบ
ปฏิบัติสำหรับ
ซัพพลายเออร์

ดาวน์โหลด PDF ระเบียบปฏิบัติสำหรับซัพพลายเออร์

รายชื่อ
ซัพพลายเออร์

ดาวน์โหลด PDF รายชื่อซัพพลายเออร์

มาตรฐาน
ความรับผิดชอบ
ของซัพพลายเออร์

ดาวน์โหลด PDF มาตรฐานความรับผิดชอบของซัพพลายเออร์

รายงานความ
ก้าวหน้าปี 2016

ดาวน์โหลด PDF รายงานความก้าวหน้าปี 2016

รายงานความ
ก้าวหน้าปี 2015

ดาวน์โหลด PDF รายงานความก้าวหน้าปี 2015

รายงานความ
ก้าวหน้าปี 2014

ดาวน์โหลด PDF รายงานความก้าวหน้าปี 2014

รายงานความ
ก้าวหน้าปี 2013

ดาวน์โหลด PDF รายงานความก้าวหน้าปี 2013

รายงานความ
ก้าวหน้าปี 2012

ดาวน์โหลด PDF รายงานความก้าวหน้าปี 2012

รายงานความ
ก้าวหน้าปี 2011

ดาวน์โหลด PDF รายงานความก้าวหน้าปี 2011

รายงานความ
ก้าวหน้าปี 2010

ดาวน์โหลด PDF รายงานความก้าวหน้าปี 2010

รายงานความ
ก้าวหน้าปี 2009

ดาวน์โหลด PDF รายงานความก้าวหน้าปี 2009

รายงานความ
ก้าวหน้าปี 2008

ดาวน์โหลด PDF รายงานความก้าวหน้าปี 2008

รายงานความ
ก้าวหน้าปี 2007

ดาวน์โหลด PDF for the 2007 Progress Report