AppleCare+ สำหรับ Apple Watch

Apple Watch และ Apple Watch Nike+

Apple Watch และ Apple Watch Nike+ ทุกเรือน
มาพร้อมกับการรับประกันแบบจำกัดระยะเวลาซึ่งคุ้มครอง
การซ่อมฮาร์ดแวร์เป็นเวลา 1 ปี และบริการช่วยเหลือ
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 90 วัน

ด้วย AppleCare+

AppleCare+ สำหรับ Apple Watch และ Apple Watch Nike+
จะขยายระยะเวลาคุ้มครองเป็น 2 ปีนับจากวันที่คุณซื้อ
AppleCare+1 และเพิ่มความคุ้มครองในกรณีเกิดความเสียหาย
จากอุบัติเหตุสูงสุด 2 ครั้ง โดยแต่ละครั้งมีค่าธรรมเนียม
การให้บริการ ฿2,3002

Apple Watch Hermès

Apple Watch Hermès ทุกเรือนมาพร้อมกับการรับประกัน
แบบจำกัดระยะเวลา
ซึ่งคุ้มครองการซ่อมฮาร์ดแวร์เป็นเวลา 2 ปี
และบริการช่วยเหลือโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 2 ปี

ด้วย AppleCare+

AppleCare+ สำหรับ Apple Watch Hermès จะขยาย
ระยะเวลาคุ้มครองเป็น 3 ปี นับจากวันที่คุณซื้อ AppleCare+1
และเพิ่มความคุ้มครองในกรณีเกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุ
สูงสุด 2 ครั้ง โดยแต่ละครั้งมีค่าธรรมเนียมการให้บริการ
฿2,6002

บริการช่วยเหลือด้านเทคนิคครบวงจรในที่เดียว

Apple เป็นผู้ออกแบบทั้ง Apple Watch, watchOS และแอพพลิเคชั่นอีกมากมาย Apple Watch จึงมี
ระบบที่ได้รับการผสานกันอย่างลงตัวโดยแท้จริง และมีเพียง AppleCare+ เท่านั้นที่พร้อมให้บริการและ
ความช่วยเหลือแบบครบวงจรในที่เดียวโดยผู้เชี่ยวชาญของ Apple ปัญหาส่วนใหญ่จึงสามารถแก้ไขได้
ด้วยการโทรเพียงครั้งเดียว3

 • การติดต่อโดยตรงกับผู้เชี่ยวชาญของ Apple
 • การซ่อมแบบนำเครื่องมาเอง4: นำ Apple Watch ของคุณมาที่ Apple Store หรือผู้ให้บริการรายอื่น
  ที่ได้รับอนุญาตของ Apple

ความคุ้มครองด้านฮาร์ดแวร์ของ Apple

AppleCare+ คุ้มครองการซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วน ทั้งค่าอะไหล่และค่าแรง โดยช่างเทคนิคที่ได้รับอนุญาตจาก Apple โดยการให้บริการจะครอบคลุมอุปกรณ์ต่อไปนี้

 • Apple Watch
 • แบตเตอรี่1
 • สายชาร์จแบบแม่เหล็กและอะแดปเตอร์แปลงไฟที่มาพร้อมกับเครื่อง
 • ความคุ้มครองในกรณีเกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุสูงสุด 2 ครั้ง2 โดยแต่ละครั้งมีค่าธรรมเนียม
  การให้บริการ ฿2,300 สำหรับ Apple Watch และ Apple Watch Nike+ หรือ ฿2,600
  สำหรับ Apple Watch Hermès

บริการช่วยเหลือด้านซอฟต์แวร์

ด้วย AppleCare+ สำหรับ Apple Watch ผู้เชี่ยวชาญของ Apple จะช่วยคุณแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
Apple Watch ของคุณ, watchOS และแอพต่างๆ ของ Apple สำหรับ Apple Watch รวมถึงเรื่องต่อไปนี้

 • การใช้งาน watchOS
 • การเชื่อมต่อกับ iPhone รวมถึง iOS และแอพ Apple Watch
 • คำถามเกี่ยวกับแอพต่างๆ ของ Apple สำหรับ Apple Watch

หมายเหตุสำคัญ

ซื้อ AppleCare+ พร้อมกับ Apple Watch เรือนใหม่ของคุณ หรือซื้อภายใน 60 วันนับจากวันที่คุณซื้อ Apple Watch ได้โดย

 • ซื้อที่ Apple Store (จำเป็นต้องมีการตรวจสอบ Apple Watch และหลักฐานยืนยันการซื้อ)
 • โทรไปที่ 1800 019 900 (จำเป็นต้องให้คุณเปิดใช้การวินิจฉัยจากระยะไกลและแสดงหลักฐานยืนยันการซื้อ)

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของ AppleCare+ หากต้องการทราบรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์