โปรแกรมเปลี่ยนทดแทน USB-C Charge Cable ของ Apple

USB-C Charge Cable ของ Apple จำนวนหนึ่งที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ MacBook ในเดือนมิถุนายน 2558 อาจมีข้อบกพร่องเนื่องจากมีปัญหาในด้านการออกแบบ ซึ่งเป็นผลให้ MacBook ของคุณไม่สามารถชาร์จได้หรือชาร์จได้อย่างไม่ต่อเนื่องเมื่อเชื่อมต่อ MacBook เข้ากับอะแดปเตอร์แปลงไฟโดยใช้สายเคเบิ้ลที่ได้รับผลกระทบ

Apple จะจัดเตรียม USB-C Charge Cable ที่ออกแบบใหม่ให้กับลูกค้าที่เข้าเกณฑ์ทุกคน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โปรแกรมนี้ยังครอบคลุมไปถึง USB-C Charge Cable ของ Apple ที่จำหน่ายแยกต่างหาก

ผู้ที่เป็นเจ้าของ MacBook จะต้องทำตามขั้นตอนการขอเปลี่ยนเพื่อรับ USB-C Charge Cable เส้นใหม่

การระบุสายเคเบิลที่ได้รับผลกระทบ

สายเคเบิลที่ได้รับผลกระทบจะมีข้อความ "Designed by Apple in California Assembled in China” ประทับอบู่บนสายเคเบิล สายเคเบิลที่ออกแบบใหม่จะมีหมายเลขประจำสินค้าอยู่ต่อจากข้อความดังกล่าว ดูรูปภาพด้านล่าง

สายเคเบิลที่ได้รับผลกระทบ รายละเอียดสายเคเบิลที่ได้รับผลกระทบ
สายเคเบิลที่ได้รับการออกแบบใหม่ รายละเอียดสายเคเบิลที่ได้รับการออกแบบใหม่

ขั้นตอนการเปลี่ยนทดแทน

ค้นหา ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple ที่เข้าร่วมโปรแกรมเพื่อรับ USB-C Charge Cable เส้นใหม่ เราจะต้องใช้หมายเลขประจำเครื่อง MacBook ของคุณเพื่อตรวจสอบการเข้าเกณฑ์สำหรับโปรแกรมนี้ เรียนรู้วิธีค้นหาหมายเลขประจำเครื่องของคุณ ที่นี่

ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรม Apple ทั่วโลกนี้ไม่ได้ขยายการครอบคลุมการรับประกันมาตรฐานของ MacBook

หากคุณได้ชำระเงินสำหรับการเปลี่ยนทดแทนที่เกิดจากปัญหานี้ไปแล้วโปรดติดต่อ Apple เกี่ยวกับการคืนเงิน

โปรแกรมนี้จะครอบคลุม USB-C Charge Cable ที่ได้รับผลกระทบจนถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2561

ช้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559