Ma belle mère et moi7 results found

các thiết bị Apple. Những giới hạn này và kiểm soát của phụ huynh nên được cài đặt trên mỗi thiết bị mà con bạn sử dụng. Chia sẻ trong gia đình và Hỏi để mua Chia sẻ trong gia đình cho phép bạn chia sẻ...

apple.com/vn/privacy/contact. Dữ liệu cá nhân tại Apple là gì? Quyền riêng tư của bạn tại Apple Dữ liệu cá nhân mà Apple thu thập từ bạn Dữ liệu cá nhân mà Apple nhận từ các nguồn khác Việc sử dụng dữ liệu cá...

hợp pháp của chúng tôi cho các mục đích chống gian lận và bảo mật, chẳng hạn như khi bạn yêu cầu xóa tài khoản đang bị điều tra do có lo ngại về bảo mật. Các lý do khác mà yêu cầu về quyền riêng tư của...

erstatningstjenester for å utbedre en feil med materialene i eller utførelsen av et produkt. Service er ikke tilgjengelig for problemer forårsaket av feil ved eller manglende kompatibilitet med programvare eller data...

DERES OPHOLDSLAND, ER BEFØJELSERNE I DENNE AFTALE ET TILLÆG TIL ALLE RETTIGHEDERNE OG BEFØJELSERNE I DEN PÅGÆLDENDE FORBRUGERBESKYTTELSESLOVGIVNING OG DE PÅGÆLDENDE FORBRUGERBESKYTTELSESREGLER, OG DU BØR...