Sang froid2 results found

năng và dịch vụ mà bạn đã chặn bằng tính năng kiểm soát của phụ huynh. Tuy nhiên, tài khoản của con bạn không thể bị xóa khỏi Gia đình, trừ khi ID Apple của chúng bị xóa, con bạn bước sang tuổi 13 (hoặc...

của tất cả người dùng, và sàng lọc sơ bộ hoặc quét nội dung được tải lên để rà soát nội dung tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật, bao gồm nội dung mang tính chất bóc lột tình dục trẻ em. Chúng tôi sử dụng...