Kapitel 2. Grundläggande om VoiceOver

Det här kapitlet innehåller grundläggande information om hur du använder VoiceOver, och du kan också läsa om hur du får hjälp medan du lär dig. Du lär dig aktivera, avaktivera och pausa VoiceOver, hur du får information om objekten på skärmen uppläst och hur du interagerar med dem, och hur du använder pekarspårning.

Slå på och stänga av VoiceOver

Du kan när som helst slå på och stänga av VoiceOver, du behöver inte starta om datorn eller logga in igen.

Så här slår du på och stänger av VoiceOver:

Om du i inställningspanelen Hjälpmedel anger att en hjälpmedelsmeny ska visas i statusraden kan du se om VoiceOver är igång eller inte genom att titta i den menyn.

Första gången du startar VoiceOver kan du välja att gå igenom ett övningsexempel för snabbstart, vilket är en interaktiv genomgång av grundläggande navigering och interagerande med VoiceOver. När VoiceOver är igång kan du när som helst starta övningsexemplet genom att trycka på VO-kommando-F8.

Aktivera VoiceOver för inloggningsfönstret

I Systeminställningar kan du ange att VoiceOver automatiskt ska aktiveras i inloggningsfönstret för Mac OS X.

Så här aktiverar du VoiceOver för inloggningsfönstret:
 1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på Konton.

  Om inställningspanelen Konton är låst låser du upp den genom att klicka på låssymbolen i det nedre, vänstra hörnet och ange ett administratörslösenord.

 2. Flytta VoiceOver-pekaren till Inloggning i kontolistan och tryck på VO-mellanslag.
 3. Tryck på VO-högerpil under Inloggning tills du hör ”Använd VoiceOver i inloggningsfönstret”.
 4. Markera kryssrutan genom att trycka på VO-mellanslag.

Pausa talsyntesen

När VoiceOver talar kan du tillfälligt pausa talsyntesen och sedan återuppta den vid den punkt där du pausade den.

Så här pausar och återupptar du talsyntesen:

Tryck på kontrolltangenten. Om du använder VoiceOver-gester trycker du på styrplattan med två fingrar. Du återupptar talsyntesen igen genom att upprepa tangenttryckningen eller gesten.

Om du flyttar VoiceOver-pekaren efter det att du har pausat talsyntesen startar VoiceOver-talsyntesen vid det objekt som nu finns i VoiceOver-pekaren.

Om du inte hörde vad VoiceOver sa kan du upprepa det sista ordet eller frasen genom att trycka på VO-Z.

Använda välkomstdialogrutan

När du startar VoiceOver visas en välkomstdialogruta.

Här är några sätt att använda dialogrutan:

Om du väljer att inte visa välkomstdialogrutan igen men senare ångrar dig och vill att den ska visas, markerar du kryssrutan under kategorin Allmänt i VoiceOver-verktyg.

Använda VoiceOvers hjälpmeny

När VoiceOver är igång kan du öppna VoiceOvers hjälpmeny och läsa om hur du använder VoiceOver och om de olika kommandona för objekt i VoiceOver-pekare.

Skärmdump på VoiceOvers hjälpmeny. En panel med svart bakgrund och vit text med rubriken VoiceOver Hjälp. Hjälpmeny innehåller följande objekt, uppifrån och ner: Webbaserad hjälp, Kommandohjälp, Tangentbordshjälp, Ljudhjälp, Övningsexempel för snabbstart, Komma igång-guide. Till höger om varje objekt finns det kommando du använder till att visa objektet, eller en pil som öppnar objektets undermeny.
Så här använder du VoiceOver-menyn:
 1. Öppna VoiceOvers hjälpmeny genom att trycka på VO-H.

  VoiceOver-menyn visas på skärmen för de användare som kan se. Om du vill öka eller minska typsnittsstorleken i menyn trycker du på tangenterna } eller {.

 2. Navigera i menyn och i undermenyer med piltangenterna.
  • Om du vet namnet på ett menyobjekt skriver du några bokstäver i namnet så begränsas menyn till bara de objekt som innehåller de bokstäverna. Om du vill visa alla objekt igen trycker du på backstegstangenten.
  • Du hör antalet objekt i en undermeny när du går in i undermenyn.
  • Om det finns ett tangentbordskommando för ett menyobjekt hör du kommandot tillsammans med namnet på objektet. Nästa gång kan du använda tangentbordskommandot utan att behöva öppna VoiceOvers hjälpmeny. Om du t.ex. vill komma åt menyn Kommandon direkt trycker du VO-H-H.
 3. Du väljer ett menyobjekt genom att trycka på mellanslagstangenten eller returtangenten.

  Om du vill stänga VoiceOvers hjälpmeny utan att välja något objekt trycker du på escapetangenten.

Använda menyn Kommandon

Om du kan namnet på ett VoiceOver-kommando som du vill använda men inte kommer ihåg vilka tangenter du ska trycka på, använder du panelen Kommandon till att hitta och välja kommandot så tillämpas det på objektet i VoiceOver-pekaren.

Skärmdump på menyn Kommandohjälp. En panel med svart bakgrund och vit text, med rubriken Kommandohjälp. På menyn visas följande objekt, uppifrån och ner: Allmänt, Information, Navigering, Text, Webb, Sök, Tabeller, Storlek och placering, Ljud, Punktskrift, Bildeffekter, Aktiva områden, Hoppa. Till höger om varje objekt finns en pil som öppnar objektets undermeny.
Så här hittar du ett VoiceOver-kommando:
 1. När VoiceOver är igång öppnar du menyn Kommandon genom att trycka på VO-H-H.
 2. Skriv några bokstäver i namnet på kommandot så begränsas menyn Kommandon till bara de kommandon som innehåller de bokstäver du skrivit.

  Använd piltangenterna till att navigera i menyn Kommandon tills du hör det kommando du vill använda. Om du vill lista alla kommandon igen trycker du på backstegstangenten.

 3. När du hör det kommando du vill använda trycker du på retur- eller mellanslagstangenten så tillämpas kommandot på objektet i VoiceOver-pekaren.

Låsa VO-tangenterna

Du anger VoiceOver-kommandon genom att trycka på kontroll- och alternativtangenterna (VO-tangenterna) tillsammans med funktionstangenter, piltangenter och andra tangenter. Om du t.ex. vill öppna VoiceOvers hjälpmeny trycker du på VO-H.

För att underlätta kan du låsa VO-tangenterna så att du inte behöver trycka ner dem när du anger kommandon, utan bara de andra tangenterna i kommandot. Om du t.ex. vill öppna VoiceOvers hjälpmeny trycker du då på bara H.

Så här låser eller låser du upp VO-tangenterna:

Tryck på VO-;.

Om du inte vet var specialtangenterna finns på tangentbordet kan du aktivera tangentbordshjälp i VoiceOver.

Lösa VoiceOver-kommandokonflikter

I vissa program används kontroll- och alternativtangenten (VO-tangenterna) tillsammans med någon annan tangent för en viss åtgärd. Om du använder VoiceOver och vill använda programmets kommando kan du trycka ett kommando som talar om för VoiceOver att programmet ska ignorera nästa tangentkombination.

Så här anger du att VoiceOver ska ignorera nästa tangentkombination:
 1. Tryck på VO-tabb.
 2. Tryck kommandot för programmet.

Du kan ändra många kortkommandon för Mac OS X-program och andra program på panelen Kortkommandon i tangentbordsinställningarna.

Få information om tangenter, kortkommandon och gester

När du använder tangentbordshjälp kan du trycka på en tangent och höra tangentens namn, eller trycka ett kortkommando och höra vilket VoiceOver-kommando det är kopplat till. Om du använder:

När du använder tangentbordshjälp kan du inte använda tangentbordet, punktskriftsvisaren eller styrplattan för andra åtgärder.

Så här öppnar du tangentbordshjälp:

När VoiceOver är igång trycker du på VO-K.

Så här hör du namnet på en tangent på tangentbordet eller på en punktskriftsvisare:

Tryck på tangenten. Om du t.ex. trycker på D-tangenten får du höra ”d”.

Så här hör du VoiceOver-kommandot för en tangent:

Tryck på kontroll-alternativ och på tangenten. Om du t.ex. trycker på kontroll-alternativ-D får du höra ”kontroll-alternativ-D Flyttar VoiceOver-pekaren till Dock”.

Så här hör du namnet och VoiceOver-kommandot för en gest:

Använd gesten på styrplattan. Om du t.ex. trycker två gånger får du höra att den används till att markera objekt.

Så här hör du alternativa funktioner för en tangent eller gest:

Du kan utföra alternativa funktioner med vissa tangenter och gester genom att trycka ner specialtangenter som skift, kontroll, alternativ och kommando.

När det gäller tangenter kan du prova att trycka på kontroll-alternativ med en specialtangent och sedan trycka på en tangent så får du höra vilka andra funktioner som kan finnas för tangenten.

Så här avslutar du tangentbordshjälp:

Tryck på escapetangenten uppe till vänster på tangentbordet.

Om du har problem med att använda det vanliga QWERTY-tangentbordet på datorn kan du byta tangentbord till Dvorak-layouten med en placering av tangenterna som är optimerad för en bekväm och lättanvänd fingersättning.

Om du har problem med att trycka ner fler än en tangent i taget kan du aktivera flertangentlås så att du kan trycka ner flera specialtangenter en tangent i taget istället för samtidigt.

Lär dig ljudeffekterna i VoiceOver

Utöver de ljud som används i Mac OS X har VoiceOver en mängd egna ljudeffekter som markerar olika händelser (som att ett fönster öppnas) och platser (som när du når en kant). Du kan lyssna på en beskrivning av ljuden så att du kan lära dig vad de betyder.

Så här hör du beskrivningar av ljudeffekterna:
 1. Öppna VoiceOvers hjälpmeny genom att trycka på VO-H.
 2. Navigera nedåt i menyn till Ljudhjälp och tryck på höger piltangent.
 3. Använd nedåtpil och uppåtpil till att navigera i listan och höra varje ljudeffekt och en beskrivning för dem.

  Om du vill upprepa en ljudeffekt och beskrivning trycker du på mellanslagstangenten.

 4. När du är klar stänger du VoiceOver-menyn genom att trycka på escapetangenten.

Höra tips och information om ett objekt

Du kan du få mer information om objektet i VoiceOver-pekaren på flera olika sätt.

Så här kan du få information om ett objekt:

Beskrivningar, hjälptaggar och anvisningar visas i textpanelen och punktskriftspanelen, om panelerna är öppna.

En webbsida kan innehålla kortkommandon, eller ”snabbtangenter” för webbobjekt som länkar och knappar. VoiceOver identifierar snabbtangenter och kan beskriva dem om du har markerat alternativet att hjälptaggar ska läsas upp på panelen Tips under kategorin Utförlighet i VoiceOver-verktyg. När VoiceOver identifierar en snabbtangent kan programmet tala om att snabbtangenten finns och att den t.ex. är ”s” för en viss länk. Du kan då öppna länken genom att trycka på kontroll-S.

Ta reda på var fokus ligger

Du kan använda tangenterna F1 till F6 tillsammans med VO-tangenterna (kontroll- och alternativtangenten) om du vill höra information om objekt som VoiceOver-pekaren, tangentbordsfokus eller muspekaren pekar på.

Tryck på

Om du vill höra

VO-F1

En beskrivning av det aktiva programmet och antalet andra program som körs.

VO-F2

En beskrivning av det aktiva fönstret.

VO-F3

Det objekt som VoiceOver-pekaren är fokuserat på. Beskrivningen innehåller objektets aktuella status, t.ex. om en kryssruta är markerad eller det procentuella värdet för ett skjutreglage.

Om du använder VoiceOver-gester trycker du tre gånger på styrplattan om du vill höra objektet i VoiceOver-pekaren. Om det inte finns något objekt hörs en ljudeffekt som anger ett tomt område på skärmen.

VO-kommando-F3

Storleken på objektet i VoiceOver-pekaren.

VO-kommando-F3-F3

Var objektet i VoiceOver-pekaren är placerat.

VO-F4

Det objekt som tangentbordet är fokuserat på. Beskrivningen innehåller objektets aktuella status.

VO-F4-F4

Placeringen av insättningspunkten i förhållande till det övre vänstra hörnet av det textobjekt där insättningspunkten finns. Du kan t.ex. få höra att insättningspunkten finns fyra centimeter åt höger, tio centimeter ner från det översta vänstra hörnet av texten.

VO-F5

Det objekt som muspekaren är fokuserat på. Beskrivningen innehåller objektets aktuella status.

VO-F5-F5

Placeringen av muspekaren som x- och y-koordinater på skärmen, i förhållande till det övre, vänstra hörnet av skärmen.

VO-F5-F5-F5

Placeringen av muspekaren som x- och y-koordinater i det aktuella fönstret.

VO-F6

Det objekt som är markerat (t.ex. en mapp eller text i ett dokument).

Du kan också använda 3D-ljud som hjälper dig att hitta VoiceOver-pekaren på skärmen med ljudeffekter.

Höra ett objekts placering på skärmen

Om du har stereohörlurar eller två högtalare kan du använda 3D-ljud till att höra ljudledtrådar (eller ljudeffekter) för ett objekts placering på skärmen. Det här alternativet är aktiverat som förval.

Så här aktiverar du 3D-ljud:
 1. När VoiceOver är igång öppnar du VoiceOver-verktyg genom att trycka på VO-F8.
 2. Klicka på Ljud i kategoritabellen och markera kryssrutan ”Aktivera 3D-ljud”.

Om du i inställningspanelen Hjälpmedel har ställt in att stereoljud ska spelas upp som monoljud kan du inte höra VoiceOvers 3D-ljud.

Höra ändringar i förlopp eller status

Du kan höra när den förloppsindikator eller statustext som finns i VoiceOver-pekaren ändras. Om du t.ex. installerar programvara kan du få höra att installationen är klar till 45 %, eller så kan du höra ett tickande ljud.

Med ett VoiceOver-kommando (endast för statustext):
 1. Du öppnar rotorn till inställningarna för utförlighet genom att trycka på VO-V.

  De här inställningarna inkluderar skriveko, interpunktion och textattribut, med mera.

 2. Tryck på vänster eller höger piltangent tills du hör ”när statusen ändras”. Du får också höra den aktuella inställningen.
 3. Tryck på uppåt- och nedåtpil tills du hör den inställning du vill använda: Spela upp ljud, Tala, Gör ingenting.
 4. Du stänger rotorn genom att trycka på escapetangenten.
Med VoiceOver-verktyg:
 1. När VoiceOver är igång öppnar du VoiceOver-verktyg genom att trycka på VO-F8.
 2. Klicka på Utförlighet i kategoritabellen och sedan på Meddelanden.
 3. Om du vill höra en beskrivning av alternativen för ändringar av statustext och förloppsindikatorer klickar du på hjälpknappen (ser ut som ett frågetecken) i det nedre vänstra hörnet.

Om du använder bärbara inställningar på en gästdator när du ändrar inställningar sparas inställningarna till de bärbara inställningarna och inte på gästdatorn.

Interagera med innehållsområden

I fönster, dokument och på webbsidor finns olika områden som innehåller text, filer eller annat innehåll. När VoiceOver-pekaren når ett av de här områdena identifierar programmet innehållsområdet. VoiceOver kan t.ex. identifiera rullningsområden, HTML-innehåll, listor, kanter, tabeller, grupper och textområden.

Du kan navigera förbi ett innehållsområde eller stanna och interagera med det och läsa innehållet. Du kan t.ex. navigera förbi sidofältet i Finder så att du kommer till vybläddraren, eller så kan du interagera med sidofältet och öppna mappar och filer.

Så här börjar du interagera:

Tryck på VO-skift-nedåtpil. Om du använder VoiceOver-gester drar du med två fingrar åt höger på styrplattan.

Så här slutar du interagera:

Tryck på VO-skift-uppåtpil. Om du använder VoiceOver-gester drar du med två fingrar åt vänster på styrplattan.

Du kan interagera och sluta interagera med ett område så många gånger du behöver det. När det inte finns något mer att interagera med hör du en ljudeffekt.

VoiceOver-pekaren stannar inom gränserna för det område du interagerar med så du kan bara navigera inom det området.

Markera och avmarkera objekt

Du kan markera och avmarkera enskilda objekt eller flera objekt.

Så här markerar du objekt:

Du hör den aktuella markeringen genom att trycka på VO-F6.

Så här avmarkerar du objekt:
 1. Tryck på VO-kommando-mellanslag för ett enskilt objekt i VoiceOver-pekaren.
 2. Om du använder VoiceOver-gester avmarkerar du ett enskilt objekt genom att trycka två gånger på styrplattan.
 3. Om du vill avmarkera alla markerade objekt flyttar du till ett av objekten och trycker på VO-kommando-F4. Du avmarkerar det sista och aktuella objektet genom att trycka på VO-kommando-mellanslag.

Höra när specialtangenter trycks ner

Du kan ställa in att VoiceOver ska läsa upp namnet på de specialtangenter (skift, kontroll, alternativ, kommando och Fn) du trycker ner. Genom att aktivera det här alternativet kan du snabbare lära dig hitta var specialtangenterna finns på tangentbordet och förhindra misstag.

Så här anger du att specialtangenternas namn ska läsas upp när de trycks ner:
 1. När VoiceOver är igång öppnar du VoiceOver-verktyg genom att trycka på VO-F8.
 2. Klicka på Utförlighet i kategoritabellen och sedan på Meddelanden.
 3. Markera kryssrutan “Meddela när en specialtangent trycks ner”.

Dra objekt med tangentbordet

Du kan använda musen till att dra och släppa filer både när musspårning är aktiverat och avaktiverat.

Så här flyttar du objekt med musen och tangentbordet:
 1. Flytta VoiceOver-pekaren till det objekt du vill flytta.

  Om musspårning är avaktiverat flyttar du VoiceOver-pekaren till målplatsen genom att trycka på VO-kommando-F5.

 2. Kontrollera att musen pekar på objektet (tryck på VO-F5).
 3. Lås musknappen (tryck på VO-kommando-skift-mellanslag).
 4. Flytta VoiceOver-pekaren till målplatsen.

  Om musspårning är avaktiverat flyttar du musen till målplatsen genom att trycka på VO-kommando-F5.

 5. Kontrollera att musen pekar på målplatsen (tryck på VO-F5).
 6. Lås upp musknappen (tryck på VO-kommando-skift-mellanslag).

Stänga av pekarspårning

VoiceOver-pekaren och tangentbordsfokus är inställda på att följa (eller ”spåra”) varandra. Du kan stänga av pekarspårning i VoiceOver om du vill arbeta med tangentbordet, muspekaren och insättningspunkten oberoende av varandra. Du kan t.ex. medan pekarspårning är avaktiverat lämna tangentbordsfokus i ett dokument du arbetar med och använda VoiceOver-pekaren till att kontrollera information någon annanstans på datorn, utan att du tappar bort dig i dokumentet.

Så här stänger du av pekarspårning:
 1. När VoiceOver är igång öppnar du VoiceOver-verktyg genom att trycka på VO-F8.
 2. Avmarkera de två kryssrutorna om tangentbordsfokus och VoiceOver-pekaren.
 3. Avmarkera de två kryssrutorna om insättningspunkten och VoiceOver-pekaren.
 4. Välj ”Ignorerar VoiceOver-pekaren” från popupmenyn ”Muspekare”.

När du arbetar med avaktiverad pekarspårning kan du använda kortkommandon om du behöver flytta den ena pekaren till den plats där den andra finns.

Medan du arbetar kan du avaktivera de alternativ för pekarspårning du markerat i VoiceOver-verktyg genom att trycka på VO-skift-F3. Om du trycker kommandot igen aktiveras det alternativ för pekarspårning som kommandot tidigare avaktiverat. Kommandot ändrar inte inställningarna i VoiceOver-verktyg.

Arbeta med avaktiverad pekarspårning

När du arbetar med avaktiverad pekarspårning kan du använda kortkommandon till att flytta den ena pekaren till den plats där den andra finns.

Här är några sätt att synkronisera pekarna:

Aktivera pekarspårning för musen

Du kan aktivera pekarspårning för musen så att fokus för muspekaren och för VoiceOver-pekaren följs åt.

Så här aktiverar du pekarspårning för musen:
 1. När VoiceOver är igång öppnar du VoiceOver-verktyg genom att trycka på VO-F8.
 2. Klicka på Navigering i kategoritabellen och välj ett alternativ från popupmenyn ”Muspekare”:
  • Om du vill att musen ska följa VoiceOver-pekaren väljer du ”Följer VoiceOver-pekaren”.
  • Om du vill att VoiceOver-pekaren ska följa musen väljer du ”Flyttar VoiceOver-pekaren”.

Använda VoiceOver-verktyg

VoiceOver-verktyg är det program du använder till att anpassa VoiceOvers förvalda inställningar efter dina behov. Det innehåller en lättnavigerad lista med kategorier som du använder när du vill ställa in inställningar och alternativ.

Skärmdump på fönstret VoiceOver-verktyg. Fönstret VoiceOver-verktyg är uppdelat i två delar. Till vänster finns ett sidofält med kategorier i en lista, med en symbol före varje kategori. Till höger visas alternativen för den kategori som är markerad. I sidofältet är kategorin Navigation markerad och navigeringsalternativen visas till höger. I det nedre, högra hörnet finns en hjälpknapp för visning av det avsnitt i VoiceOver-hjälpen som förklarar alternativen. Det finns en hjälpknapp i varje fönster och panel i VoiceOver-verktyg.

När du väljer en kategori till vänster i VoiceOver-verktygsfönstret visas de tillgängliga alternativen till höger. För vissa kategorier är alternativen ordnade i paneler som listas i en rad överst till höger. Du kan navigera mellan kategorierna och panelerna med musen, piltangenterna, menyn Innehåll eller kortkommandon.

Via en menyrad får du tillgång till kommandon för export och import av inställningar, ställa in bärbara inställningar och återställa alla eller enskilda inställningar till de förvalda inställningarna.

Varje kategori eller panel har en hjälpknapp i fönstrets nedre högra hörn. Klicka på knappen så öppnas VoiceOver Hjälp på skärmen med förklaringar för varje alternativ i kategorin eller på panelen.

Så här öppnar du VoiceOver-verktyg: