Legal

KUSHTET DHE AFATET E iCLOUD

KUSHTET DHE AFATET E iCLOUD

Mirësevini në iCloud

KJO KONTRATE LIGJORE MES JUSH DHE APPLE RREGULLON PERDORIMIN NGA ANA JUAJ TE PRODUKTIT, SOFTWARE-IT, SHERBIMEVE, DHE FAQEVE TE INTERNETIT iCLOUD (SE BASHKU TE QUAJTURA “SHERBIMET”). ESHTE E RENDESISHME QE JU TE LEXONI DHE KUPTONI KUSHTET E MEPOSHTME. DUKE KLIKUAR "PRANOJ," JU PRANONI QE KETO KUSHTE TE ZBATOHEN NESE JU ZGJIDHNI TE HYNI OSE TE PERDORNI SHERBIMIN.

Apple është ofruesi i Shërbimeve, që ju jep mundësinë të përdorni disa shërbime Internet, duke përfshirë ruajtjen e përmbajtjes suaj personale (si kontaktet, kalendarët, fotot, shënimet, kujtesat, dokumentet, të dhënat e aplikacioneve dhe email-et iCloud) dhe duke e bërë atë të aksesueshëm në pajisjet e tjera ose kompjuterat e përputhshëm, dhe disa shërbime të tjera të bazuara mbi vendndodhjen, vetëm sipas kushteve dhe afateve të shprehura në këtë Kontratë. Sapo të aktivizoni iCloud, përmbajtja juaj do të dërgohet dhe ruhet automatikisht nga Apple, në mënyrë që më pas ju të mund të hyni në këtë përmbajtje ose të kaloni përmbajtje pa kabllo në pajisjet e tjera ose kompjuterat të cilët kanë të aktivizuar iCloud. "Apple" siç përdoret këtu e mëposhtë do të thotë:

• Apple Inc., me seli në adresën 1 Infinite Loop, Cupertino, California, për përdoruesit në Ameikën Veriore, Qëndrore dhe Jugore (me përjashtim të Kanadasë), si dhe në territoret dhe zotërimet e Shteteve të Bashkuara; dhe në zotërimet franceze dhe britanike në Amerikën e Veriut, Amerikën e Jugut dhe Karaibe;

• Apple Canada, me seli në adresën 7495 Birchmount Road, Markham, ON L3R 5G2 për përdoruesit në Kanada ose në territoret dhe zotërimet e saj;

• iTunes K.K., me seli në adresën Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6140, Tokyo për përdoruesit në Japoni;

• Apple Pty Limited me seli në adresën Level 13, Capital Centre, 255 Pitt Street, Sydney NSW 2000, Australia, për përdoruesit në Australi, Zelandën e Re, duke përfshirë zotërimet dhe territoret e ishujve dhe juridiksionet partnere; dhe

• iTunes Sarl, me seli në 31-33, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, për të gjithë përdoruesit e tjerë.

KERKESAT PËR PËRDORIMIN E SHERBIMIT

Shërbimi është i disponueshëm vetëm për individët në moshën 13 vjec ose mbi këtë moshë, përveçse nëse jeni nën moshën 13 vjeç dhe ID-ja e Apple ju është dhënë si rezultat i një kërkese nga një institucion i miratuar arsimi. Nëse jeni në moshën 13 vjec ose mbi këtë moshë por nën moshën madhore në vendin e banimit tuaj, ju duhet ta shqyrton këtë Kontratë me prindin ose kujdestarin tuaj për të siguruar që prindi ose kujdestari juaj e kupton atë. Prindët ose kujdestarët duhet gjithashtu tu kujtojnë të miturve se bisedat me të panjohur në Internet mund të jenë të rrezikshme dhe të marrin masat e duhura për të mbrojtur fëmijët, duke përfshirë dhe monitorimin e Shërbimit.

Për të përdorur Shërbimin, ju nuk duhet të jeni një person i përjashtuar nga marrja e Shërbimit sipas ligjeve të Shteteve të Bashkuara ose të juridiksioneve të tjera të zbatueshme, përfshirë dhe vendin në të cilin ju banoni ose nga i cili ju përdorni Shërbimin. Duke pranuar këtë Kontratë, ju deklaroni se kuptoni dhe bini dakord me sa më sipër.

Përdorimi i Shërbimit kërkon pajisje të përputhshme, akses Interneti, dhe disa software (mund të zbatohen edhe tarifa); mund të kërkojë përditësime periodike; mund të ndikohet nga performanca e këtyre faktorëve. Apple ruan të drejtën që të kufizojë numrin e Llogarive që mund të krijohen nga një pajisje dhe numrin e pajisjeve që mund të lidhen me një Llogari. Aksesi i Internet-it me shpejtësi të lartë rekomandohet gjerësisht për përdorim. Versioni i fundit i software-it të kërkuar rekomandohet për të hyrë në Shërbim dhe mund të kërkohet dhe për disa transaksione në të ardhmen. Ju bini dakord që plotësimi i këtyre kërkesave, të cilat ndryshojnë herë pas here, është në përgjegjësinë tuaj.

Përdorimi i Shërbimeve bazuar mbi Vendndodhjen

Apple dhe partnerët dhe licensuesit e saj mund të ofrojnë disa karakteristika ose shërbime përmes Shërbimit (p.sh. Find my iPhone, Find my Friends) të cilat mbështeten mbi informacionin e vendodhjes së pajisjes, që përdor GPS (nëse është e mundur), së bashku me pikat e Wi-Fi dhe vendodhjet e antenave të telefonisë celulare. Për të ofruar këto karakteristika ose shërbime, aty ku është e mundur, Apple dhe partnerët dhe licensuesit e saj duket të mbledhin, përdorin, transmetojnë, trajtojnë dhe mbajnë të dhënat e vendodhjes suaj, duke përfshirë por pa u kufizuar në vendndodhjen gjeografike të pajisjes suaj dhe të dhënat në lidhje me llogarinë tuaj iCloud (“Llogaria”) dhe çdo pajisje e regjistruar nën të, duke përfshirë por pa u kufizuar në ID-në tuaj Apple, ID-në dhe emrin e pajisjes, dhe tipin e pajisjes. Ju, bini dakord dhe i jepni Apple dhe partnerëve dhe licensuesve të saj pëlqimin për të mbledhur, përdorur, transmetuar, trajtuar dhe mbajtur të dhënat e kësaj vendndodhje dhe Llogarie për të ofruar dhe përmirësuar këto karakteristika apo shërbime.

Ju mund ta tërhiqni këtë pëlqim në çdo kohë duke mos i përdorur funksionalitetet e bazuara mbi vendndodhjen dhe duke caktivizuar parametrat Find My iPhone, Find My Friends, ose Location Services (sipas rastit) në pajisjen ose kompjuterin tuaj. Kur ju përdorni shërbime të palëve të treta të cilët përdorin ose ofrojnë të dhëna në lidhje me vendndodhjen si pjesë e Shërbimit, ju i nënshtroheni dhe duhet të rishikoni kushtet dhe politikën e privatësisë të kësaj pale të tretë në lidhje me përdorimin e të dhënave në lidhje me vendndodhjen nga shërbimet e këtyre palëve të treta. Çdo e dhënë në lidhje me vendndodhjen e ofruar nga Shërbimi nuk do të shërbejë për bazë në sitauata kur kërkohën të dhëna të sakta në lidhje me vendndodhjen ose ne rast se të dhënat e gabuara, të pasakta, të vonuara ose të paplota në lidhje me vendndodhjen mund të shpien në vdekje, dëmtim personal, dëmtim i pronës ose mjedisit. Apple do të përdorë mundësitë e arsyeshme dhe kujdesin e duhur në ofrimin e Shërbimit, por as Apple as secili nga ofruesit e tij të përmbajtjes garantojnë disponueshmërinë, saktësinë, plotësinë, besueshmërinë, ose volinë e të dhënave në lidhje me vendndodhjen ose të të dhënave të tjera të shfaqura nga Shërbimi.

Find My iPhone

Funksionet Find My iPhone dhe Find My Mac kanë vetën qëllimin e përdorimit personal. Kur këto funksione aktivizohen në pajisjen tuaj iOS ose në kompjuterin tuaj Mac, ato mund të përdoren për të ndihmuar me lokalizimin, për të luajtur një tingull ose për të spastruar nga larg pajisjen ose kompjuterin tuaj Mac, ose për të aktivizuar në largësi Profilin I humbur në pajisjen tuaj iOS. Nëse mendoni se e keni humbur pajisjen tuaj iOS, duhet ta aktivizoni menjëherë Profilin I humbur për të penguar cilindo në përdorimin ose shitjen e pajisjes tuaj iOS apo në aksesin në të dhënat tuaja. Ju mbani përgjegjësi për mbrojtjen e pajisjes tuaj iOS me një kodkalim, duke aktivizuar Profilin I humbur në një pajisje iOS të humbur dhe duke iu përgjigjur të gjitha njoftimeve dhe komunikimeve për pajisjen tuaj iOS. Mosveprimi në këtë mënyrë, mund të ketë si rezultat humbjen e të dhënave ose aksesin në të dhënat tuaja nga një palë e tretë, pamundësinë për të lokalizuar ose për të rikuperuar një pajisje iOS të vjedhur ose të humbur apo pamundësinë për të penguar shitjen ose përdorimin e një pajisjeje iOS të humbur ose të vjedhur. Apple nuk do të mbajë asnjë përgjegjësi për pamundësinë tuaj për të mbrojtur pajisjen tuaj iOS me një kodkalim, për të aktivizuar Profilin I humbur dhe/ose për të marrë ose për t’iu përgjigjur njoftimeve dhe komunikimeve, apo për t’ju kthyer pajisjen tuaj iOS ose për humbjen e të dhënave në pajisjen tuaj iOS.

Kur Find My iPhone aktivizohet në pajisjet iOS që ekzekutojnë iOS 7 ose të mëvonshëm, pajisja juaj iOS do të lidhet automatikisht me ID-në tuaj të Apple dhe fjalëkalimi i ID-së së Apple do të kërkohet para se dikush (përshirë edhe ju) të mund të çaktivizojë Find My iPhone, të dalë nga iCloud në pajisjen iOS, të spastrojë pajisjen iOS për ta rikthyer në parametrat e fabrikës ose për ta aktivizuar pajisjen iOS, si për shembull pasi të jetë spastruar, pasi të jetë hequr karta SIM ose pasi të jetë zbatuar një përditësim i firmuerit ose një rikthim i softuerit të pajisjes. Apple dhe agjentët e saj të autorizuar nuk mund të kryejnë shërbime të mbështetjes së harduerit apo të softuerit, duke përfshirë shërbimet nën garancinë e kufizuar të Apple, nëse nuk e çaktivizoni Find My iPhone para shërbimit.

Pajisjet iOS duhet të jenë të ndezura dhe të lidhura me Internet (nëpërmjet një rrjeti të dhënash si 3G ose një rrjet i regjistruar Wi-Fi) për t’i lokalizuar. Kompjuterat Mac duhet të jenë të ndezur dhe jo në gjumë, të lidhur me Internet, më Wi-Fi-në e ndezur dhe brenda një rrjeti të regjistruar Wi-Fi për t’i lokalizuar. Nëse pajisja juaj iOS e humbur ka të aktivizuar Profilin i Humbur (Lost Mode), ajo mund të ajo mund të mbajë gjurmët e vendodhjeve të fundit ku ajo është ndezur dhe lidhur me Internet, dhe mund t’ju tregojë historikun e këtyre vendodhjeve për 24 orët e fundit, kur ju lokalizoni pajisjen iOS duke përdorur Find my iPhone. Nëse pajisja iOS ose kompjuteri juaj Mac juaj është spastruar nga larg, ju nuk mund të lokalizoni, luani një tingull, ose të anulloni spastrimin nga larg për atë pajisje iOS ose kompjuter Mac, ose të aktivizoni Profilin i Humbur (Lost Mode) për atë pajisje iOS. Kërkesat në lidhje me vendndodhjen do të ndikojnë në jetën e baterisë së pajisjes iOS ose kompjuterit Mac të lokalizuar. Nëse ju mendoni se pajisja iOS ose kompjuteri juaj Mac është vjedhur duhet të kërkoni ndihmë sipas ligjit të zbatueshëm dhe të përdorni karakteristikat e Find my iPhone si Profilin I humbur për pajisjen tuaj iOS ose kyçjen ose spastrimin nga larg të pajisjes iOS ose kompjuterit tuaj Mac për të mbrojtur të dhënat tuaja. Pasi të keni kërkuar lokalizimin e pajisjes iOS ose kompjuterit tuaj Mac, dhe pasi pajisja iOS ose kompjuteri juaj Mac të jetë lokalizuar në një hartë, ju mund të shihni vendodhjen e fundit të pajisjes iOS ose kompjuerit tuaj Mac pas kërkesës suaj fillestare për një periudhë deri në 24 orë. Më pas Apple i fshin këto të dhëna brenda 24 orëve nga kërkesa juaj fillestare. SHERBIMET ME BAZE VENDNDODHJEN TE KETIJ FUNKSIONI NUK JANE TE DESTINUARA OSE TE PERSHTATSHME PER TU PERDORUR SI NJE SISTEM LOKALIZIMI EMERGJENCE.

Find My Friends

Aplikacioni Find My Friends, i disponueshëm për shkarkim nga App Store (janë të nevojshme hardware-t dhe software-t që përputhen), iu mundëson të ndani vendndodhjen tuaj me një numër të kufizuar përdoruesish të tjerë nëpërmjet pajisjeve tuaja, me pranimin e kërkesave nga këta përdorues. Ju mund të shihni gjithashtu vendndodhjen e një numri të kufizuar përdoruesish që kanë pranuar kërkesën tuaj në lidhje me këtë, nëpërmjet pajisjeve te tyre. Ju mund ta programoni që të njoftojë automatikisht përdoruesit e tjerë kur ju largoheni ose shkoni në një vendndodhje, dhe, pasi të keni vendosur një marrëdhënie miqësie, ta programoni pajisjen tuaj t’ju njoftojë kur përdoruesit e tjerë largohen ose shkojnë në një.Ju mund të zgjidhni gjithashtu që të ndani përkohësisht vendndodhjen tuaj me një numër të kufizuar grupesh të vendosura nga ju apo nga një përdorues tjetër, dhe të shikoni vendndodhjet e të gjithë anëtarëve të këtyre grupeve. Ju mund të fshihni përkohësisht vendndodhjen e pajisjes suaj nga të gjithë përdoruesit e tjerë. Ju mund ta tërhiqni pranimin e një përdoruesi tjetër për të parë vendndodhjen tuaj. Ju mund ta fikni funksionin duke dalë nga ai ose duke çinstaluar aplikacionin Find My Friends nga pajisja juaj. Ju mund të përdorni gjithashtu edhe kufizimet në parametrat iOS për të parandaluar ndryshimet e paautorizuara në parametrat që ju leni zgjedhur, duke përfshirë pranimin e kërkesave të gjurmimit ose të fshehjes së vendodhjes. Kërkesat në lidhje me vendndodhjen do të ndikojnë në jetën e baterisë së pajisjes se lokalizuar. SHERBIMET ME BAZE VENDNDODHJEN TE KETIJ FUNKSIONI NUK JANE TE DESTINUARA OSE TE PERSHTATSHME PER TU PERDORUR SI NJE SISTEM LOKALIZIMI EMERGJENCE.

Backup-i

Backup-i automatik është i disponueshëm për pajisjet iOS, dhe bëhet në mënyrë periodike, kur ekrani i pajisjes kyçet, është i lidhur me një burim rryme, dhe i lidhur me Internet nëpërmjet një rrjeti Wi-Fi. iCloud do të ruajë tri backup-et tuaja të fundit; megjithatë, nëse një pajisje nuk ka bërë backup në iCloud për një periudhë prej njëqind e tetëdhjetë (180) ditësh, Apple ruan të drejtën të fshijë backup-et e lidhura me atë pajisje. Backup-i kufizohet në parametrat e pajisjes, funksionalitetet e pajisjes, fotot dhe videot, mesazhet (iMessage, SMS, dhe MMS), zilet, të dhënat e aplikacioneve, parametrat e vendodhjes (si kujtesat në lidhje me vendodhjen që keni aktivizuar), dhe ekrani i Faqes së parë dhe organizimi i aplikacioneve. Përmbajtja e blerë nga iTunes Store, App Store ose iBookstore nuk do ti nënshtrohet backup-it, por mund të jetë e zgjedhshme për shkarkim nga këto shërbime, sipas kërkesave të llogarisë, disponueshmërisë, dhe kushteve dhe afateve të zbatueshëm. Media-t e sinkronizuara nga kompjuteri juaj nuk i nënshtrohen backup-it. Email-et, kontaktet, kalendarët, shënuesit e librave dhe dokumentet tuaja iCloud ruhen në, dhe mund të hyet në to nëpërmjet iCloud. Apple do të përdorë mundësitë e arsyeshme dhe kujdesin e duhur në ofrimin e Shërbimit, por, BRENDA KUFIRIT MAKSIMAL TË LEJUAR NGA LIGJI I ZBATUESHËM, APPLE NUK GARANTON OSE SIGURON SE ÇFAREDO PERMBAJTJE QE JU MUND TE RUANI OSE KU MUND TE HYNI NEPERMJET SHERBIMIT NUK DO TE JETE OBJEKT I DEMTIMIT TE PAQELLIMSHEM, ÇORODITJES, HUMBJES, OSE FSHIRJES NE PERPUTHJE ME KUSHTET E KESAJ KONTRATE, DHE APPLE NUK DO TE MBAJE PERGJEGJESI NESE KY DEM, ÇORODITJE, HUMBJE OSE FSHIRJE NDODH. Ju mbani përgjegjesi për backup-in e përshtatshëm të alternuar të të dhënave tuaja.

Kur iCloud Backup aktivizohet, pajisja juaj nuk do të kryejë backup-in automatikisht në iTunes gjatë një sinkronizimi, por ju mund të zgjidhni të nisni një backup në iTunes në mënyrë manuale.

My Photo Stream

Kur My Photo Stream aktivizohet në pajisjen ose kompjuterin tuaj, fotot e reja të bëra me pajisjen tuaj ose të marra nga kompjuteri juaj, do të ngarkohen në iCloud, dhe më pas do të shkarkohen automatikisht në pajisjet ose kompjuterat tuaj të tjerë te të cilët është aktivizuar My Photo Stream. Fotot e shkarkuara do të shfaqen në pamjen ose file-n e My Photo Stream në pajisje.

Rezolucioni i fotove mund të variojë sipas pajisjeve ku ato shkarkohen. Një lidhje me Wi-Fi është e nevojshme për përdorimin e My Photo Stream në pajisje. Apple ruan të drejtën të vendosë kufizime në lidhje me numrin dhe/ose me masën e fotove që mund të ngarkohen gjatë një periudhe kohore të dhënë në mënyrë që të kufizojë përdorimin e paparamenduar apo të tepruar të shërbimit.

Fotot që ngarkohen në Stream-in e Fotove për t’u përdorur me My Photo Stream fshihen automatikisht sipas kufijve të zbatueshëm për kohën dhe numrin. Pajisjet ruajnë një numër të kufizuar të fotove më të reja në një album ose pamje në My Photo Stream; fotot më të vjetra që e tejkalojnë kufizimin në fuqi do të fshihen automatikisht ndërkohë që foto të reja të stream-it shkarkohen.

iCloud Photo Sharing

Kur aktivizohet iCloud Photo Sharing, mund të ndani me të tjerët foto të përzgjedhura dhe video të përputhshme në sisteme të përputhshme ose publikisht në internet, duke krijuar një stream fotosh të ndara. Përdoruesit me të cilët ndani, mund të komentojnë fotot ose të ndajnë fotot dhe videot e tyre personale, dhe ato komente, foto dhe video do të ndahen me përdoruesit e tjerë me të cilët keni ndarë stream-in e fotove. Pronari i një stream-i fotosh mund të fshijë komentet, fotot ose videot në stream; por një kontribues mund të fshijë vetëm fotot ose videot me të cilat kanë kontribuar ose komentet në ato foto ose video gjatë kohës që pronari e ndan stream-in e fotove me atë kontribues.

Madhësia e çdo stream-i fotosh të bashkëndara mund të jetë objekt i kufizimeve në numër dhe/ose në madhësi i fotove, videove ose marrësve. Fotot e shkarkuara mund të ruhen manualisht. Stream-et e fotove të ndara do të përdorin një lidhje celulare nëse nuk disponohet Wi-Fi.

Ndryshimi i Shërbimit

Apple ruan të drejtën të ndryshojë ose përfundojë Shërbimin (ose çfarëdo pjese të tij), përkohësisht ose përgjithnjë. Apple mund të postojë në website-in tonë dhe/ose do të dërgojë një email në adresat parësore të shoqëruara me Llogarinë tuaj për t’iu dhënë njoftimin në lidhje me çdo ndryshim thelbësor në Shërbim. Ju mbani përgjegjësi të kontrolloni adresën e email-it iCloud dhe/ose adresën parësore të email-it të regjistruar te Apple për këto njoftime. Ju bini dakord se Apple nuk do të mbajë përgjegjësi ndaj jush ose çdo pale të tretë për çdo ndryshim ose përfundim të Shërbimit. Nëse ju keni paguar për të përdorur Shërbimin dhe ne e përfundojmë atë ose prapësojmë në mënyrë thelbësore funksionalitetin e tij, ne do t’iu ofrojmë një kthim të përpjesshëm të çdo parapagese.

Kufizimi i Përdorimit

Ju bini dakord të përdorni Shërbimin vetëm për qëllimet e lejuara nga kjo Kontratë dhe nga çdo ligj i zbatueshëm, rregullore, ose praktikë e pranuar në përgjithësi në juridiksionin e zbatueshëm. Llogarisë suaj i jepet një kapacitet ruajtje prej 5GB siç përshkruhet në faqet e paraqitjes së iCloud. Ruajtja shtesë është e disponueshme për blerje, siç përshkruhet më poshtë. Tejkalimi i çdo kufizimi të zbatueshëm ose të arsyeshëm të gjërësisë së bandës, ose të kapacitetit të ruajtjes (psh. hapësirën e backup-it ose te email-it) është i ndaluar dhe mund t’iu pengojë ju për kryerjen e backup-e në iCloud, shtimin e dokumenteve, marrjen e email-eve të dërguara në adresën tuaj iCloud. Nëse ju përdorni Shërbimin ose sjellje të tjera kërcënojnë qëllimisht ose jo qëllimisht aftësinë e Apple për të ofruar Shërbimin ose sisteme të tjera, Apple ka të drejtë të marrë të gjithë hapat e arsyeshëm për të mbrojtur Shërbimin dhe sistemet e Apple, hapa të cilët mund të përfshijnë pezullimin e hyrjes tuaj në Shërbim. Shkeljet e përsëritura të kufizimeve mund të rezultojnë në mbylljen e Llogarisë suaj.

Disponueshmëria e Shërbimit

Shërbimi, ose ndonjë tipar ose pjesë e tij, mund të mos jetë i disponueshëm në të gjitha gjuhët, ose në të gjitha shtetet dhe Apple nuk deklaron se Shërbimi, ose ndonjë tipar apo pjesë e tij, është i përshtatshëm ose i disponueshëm për përdorim në çdo vend të veçantë. Në momentin që ju zgjidhni të hyni dhe përdorni këtë Shërbim, ju e bëni këtë me iniciativën tuaj dhe jeni përgjegjës për tu pajtuar me ligjet e zbatueshme, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, ligjet e zbatueshme lokale.

Public Beta

Kohë pas kohe, Apple mund të zgjedhë të ofrojë funksione të reja dhe/ose të përditësuara të Shërbimit ("Beta Features") si pjesë e Public Beta Program (“Program”) me qëllim që ti japë Apple reagime mbi cilësinë dhe përdorshmërinë Beta Features. Ju kuptoni dhe bini dakord që pjesëmarrja juaj në Program është vullnetare dhe nuk krijon asnjë partneritet ligjor, agjenci, ose marrëdhënie pune midis jush dhe Apple, dhe se Apple nuk është i detyruar t’iu ofrojë çdo Beta Features. Apple mund të bëjë të disponueshme për pjesëmarrësit Beta Features nëpërmjet regjistrimit online ose regjistrimit nëpërmjet Shërbimit. Ju kuptoni dhe bini dakord se Apple mund të mbledhë dhe përdorë disa të dhëna të caktuar Llogaria, pajisjet dhe pajisjet tuaja periferike në mënyrë që t’iu regjistrojë në një Program dhe ose të përcaktojë të drejtën tuaj për tu zgjedhur për të marrë pjesë. Ju kuptoni se në momentin që regjistroheni në një Program ju mund mos jeni në gjendje të ktheheni prapa tek versioni i mëparshëm që nuk është beta e një Beta Feature të caktuar. Në rast se një rikthim i tillë është i mundur, ju mund të mos jeni në gjendje për të kaluar prapa të dhëna të krijuara brenda Beta Feature në versionin e mëparshëm që nuk është beta. Përdorimi i Beta Features dhe pjesëmarrja në Program rregullohet nga kjo Kontratë dhe nga të gjithë kushtet e tjerë të licencës që mund të shoqërojnë veçmas Beta Features. Beta Features janë dhënë mbi një bazën e konceptit "SIC JANE" dhe "SIC JANE TE DISPONUESHME" dhe mund të përmbajnë gabime ose pasaktësi që mund të shkaktojnë prishje, çoroditje ose humbje e të dhënave dhe/ose informacioneve nga pajisja juaj dhe nga pajisjet periferike (duke përfshirë, por pa u kufizuar në, server-at dhe kompjuterat) të lidhura me to. Apple iu nxit që të kryeni backup për të gjitha të dhënat dhe informacionet në pajisjen tuaj dhe në çdo pajisje periferike para pjesëmarrjes në çdo Program. Ju pranoni dhe bini dakord shprehimisht që çdo përdorim i Beta Features është vetëm në riskun tuaj.

JU MERRNI PERSIPER TE GJITHE RISQET DHE SHPENZIMET E LIDHURA ME PJESËMARRJEN TUAJ NE ÇDO PROGRAM, DUKE PERFSHIRE, PA U KUFIZUAR NE, ÇFAREDO TARIFE PER AKSESIN NE INTERNET, SHPENZIMET E BACKUP-IT, SHPENZIMET PER PERDORIMIN E PAJISJES SUAJ DHE PAJISJEVE PERIFERIKE, DHE ÇFAREDO DEMI NDAJ ÇFAREDO APARATURE, SOFTWARE-I, INFORMACIONI APO TE DHENA. Apple mund ose mund të mos iu ofrojë ndihmë teknike dhe/ose mbështetje tjetër për Beta Features. Nëse ofrohet ndihmë ajo do të jetë në shtesë të ndihmë normale për Shërbimin dhe do të jetë e disponueshme vetëm nëpërmjet Program. Ju bini dakord që të pajtoheni me secilin nga rregullat apo politikat e mbështetjes që Apple ofron për ta përfituar këtë ndihmë. Apple ruan të drejtën të ndryshojë afatet, kushtet apo politikat e Program (përfshirë edhe përfundimin e Program) në çdo kohë me ose pa njoftim, dhe mund të tërheqë pjesëmarrjen tuaj në Program në çdo kohë. Ju pranoni se Apple nuk ka asnjë detyrim për t’iu ofruar një version tregtar të Beta Features, dhe se nësë krijohet një version i tille tregtar bëhet i disponueshëm, ai mund të ketë veçori ose funksionalitete të ndryshme nga ato që përmbante Beta Features. Si pjesë e Program, Apple do t’iu ofrojë mundësinë për të parashtruar komente, sugjerime ose reagime të tjera ne lidhje me përdorimin tuaj të Beta Features. Ju bini dakord se në mungesë të një marrëveshje të veçantë të shkruar ku parashikohet ndryshe, Apple është e lirë të përdorë reagimet që ju jepni për çfarëdo qëllimi.

Abonimi për Përmirsimin e Ruajtjes

Ruajtja shtesë është e disponueshme për blerje mbi bazë abonimi.

Tarifat

Shërbimi pranon kartat e kreditit dhe disa llogari pagesash(nëse janë të disponueshme) për pagesë, dhe do të ngarkojë menjëherë mënyrën e pagesës të lidhur me Apple ID-në tuaj (p.sh. mënyrën e pagesës që ju përdorni për të blerë në iTunes Store, App Store, ose iBookstore, nëse është e disponueshme). Apple mund të marrin miratim paraprak për një shumë deri në shumën e transaksionit. Tarifat e përmirësimit të ruajtjes faturohen çdo vit, përpara ofrimit të shërbimit. Faturimi bëhet në kohën e kryerjes transaksionit tuaj ose menjëherë pas kryerjes së tij. Ju bini dakord që ju do të paguani për përmirësimet që keni blerë nëpërmjet Shërbimit, dhe se Apple mund ta ngarkojë kartën tuaj të krediti ose llogarinë e pagesës për çdo përmirësim të blerë dhe për çdo shumë shtesë (duke përfshirë taksat dhe tarifat e vonesave, nëse ka) që mund të shtohen nga ose në lidhje me Llogarinë tuaj, dhe se Apple mund të vazhdojë të ngarkojë kartën tuaj të kreditit ose llogarinë e pagesës për të gjitha tarifat ose pagesat që lidhen me abonimin tuaj mbi një bazë vjetore deri sa ju të ndryshoni ose anulloni abonimin. Kjo do të thotë që për sa ju nuk ndryshoni ose anulloni abonimin tuaj përpara datës vjetore të ardhshme të faturimit, ne do të ngarkojmë kartën tuaj të krediti ose llogarimë e pagesës me tarifat e zbatueshme në atë kohë në datën e ardhshme faturimit vjetor.

Rreth tridhjetë (30) ditë përpara datës suaj të faturimit vjetor, ne do t'iu njoftojmë me email në adresën e email-it të shoqëruar me Apple ID-ne tuaj se Llogaria juaj është gati për t'u faturuar dhe t’iu kujtojmë se në kartën tuaj te kreditit ose llogarinë tuaj të pagesës do të faturohen tarifat e shënuara në datën e faturimit vjetor. Ju mund të ndryshoni abonimin tuaj me përmirësimin ose ulni nivelin e ruajtjes në rubrikën e Settings të iCloudnë pajisjen tuaj, ose në dritaren Sistem Preferences të iCloud në kompjuterin tuaj Mac ose iCloud Control Panel në kompjuterin tuaj. Taksa e aplikueshme ruajtje për një plan ruajtje modernizuar do të hyjë në fuqi menjëherë; ul në planin tuaj të magazinimit do të hyjë në fuqi në datën e ardhshëm faturimit vjetor. JU MBANI PERGJEGJESI PER PAGESEN NE KOHE TE TE GJITHA TARIFAVE DHE PER T’I DHENE APPLE NJE KARTE KREDITI OSE TE DHENAT E NJE LLOGARIE PAGESE TE VLEFSHME PER PAGESEN E TE GJITHA TARIFAVE. Të gjitha tarifat do t’i faturohen kartës së kreditit ose llogarisë së pagesës që ju caktoni gjatë procesit të regjistrimit. Nëse Apple nuk mundet ta ngarkojë me sukses kartën tuaj të kreditit ose llogarinë tuaj tuaj të pagesës për tarifat e pagueshme, Apple ruan të drejtën të tërheqë ose të kufizojë hyrjen në Përmbajtjen tuaj të ruajtur, të fshijë Përmbajtjen tuaj të ruajtur, ose të mbyllë Llogarinë tuaj. Nëse ju dëshironi të caktoni një tjetër kartë krediti ose llogari pagese ose nëse ka ndonjë ndryshim në gjendjen e kartës suaj të kreditit ose të llogarisë suaj të pagesës, ju duhet të ndryshoni të dhënat tuaja online në seksionin e iCloud Informacioni i Llogarisë; kjo mund të shkëpusë përkohësisht hyrjen tuaj në Shërbime ndërsa Apple verifikon të dhënat e reja të pagesës.

Cmimi juaj i plotë do të përfshijë çmimin e përmirësimit plus çdo tarifë karte krediti të aplikueshme dhe çdo taksë shitje, përdorimi, mallrash dhe shërbimesh, tatim mbi vlerën e shtuar (TVSH), ose taksa të tjera të ngjashme, sipas ligjeve të zbatueshme dhe duke u bazuar në normën e taksave në taksave në fuqi në momentin kur ju blini përmirësimin. Ne do të ngarkojmë taksat kur kjo kërkohet sipas rregullave të taksave që zbatohen për Shërbimin.

Informacioni i Llogarisë dhe Konsultimi i Faturimit

Ju mund të konsultoni faqen e administrimit të të dhënave të Llogarisë suaj në pajisjen tuaj për detaje mbi të dhënat e Llogarisë suaj duke përfshirë mënyrën e pagesës dhe valutën e faturimit. Apple do t’iu dërgojë një faturë elektronike në adresën e email-it të lidhur me Apple ID-në tuaj sa herë ndonjë tarifë e Shërbimeve i ngarkohet Llogarisë suaj. Nëse ju mendoni se jeni faturuar gabimisht për Shërbimin ju lutemi bëni një përpjekje dhe na njoftoni brenda 45 ditëve nga data e faturimit duke kontaktuar mbështetje iCloud Support në www.apple.com/support/icloud.

Anullimet dhe Kthimet

Të gjitha tarifat dhe shpenzimet e paguara nga ju në lidhje me Shërbimin janë të pakthyeshme, përveç se kur kërkohet nga ligji ose nëse këtu parashikohet ndryshe. Ju mund të kontaktoni Apple për një kthim të plotë brenda 15 ditëve nga blerja fillestare e përmirësimit brenda 45 ditëve nga pagesa vjetore e radhës. Për të kërkuar një sic përshkruhet këtu shkoni në www.apple.com/support/icloud për më shumë detaje. Ligjet e zbatueshme të vendit mund ta ndryshojnë këtë politikë. Ju lutemi kontaktoni iCloud Support për detaje.

Ju mund të anulloni abonimin tuaj duke e kthyer prapa nivelin e ruajtjes tek plani falas prej 5GB sipas Storage Plan në Informacionin e Llogarisë iCloud në pajisjen tuaj, nga Llogaria juaj iCloud në preferencat e System në kompjuterin tuaj Mac, ose nga Llogaria juaj iCloud në iCloud Control Panel për Windows në PC-në tuaj. Abonimi juaj i paguar do të anullohet në datën e ardhshme të faturimit tuaj vjetor. Kthimet e pjeshme janë të mundura kur kërkohen nga ligji.

Ndryshimet ne Cmim

Apple mundet që në çdo kohë, sipas njoftimit të kërkuar nga ligji i zbatueshëm, të ndryshojë çmimin e përmirësimit të ruajtjes ose ndonjë pjesë prej tij, ose të vendosë çmime ose tarifa të reja. Ndryshimi i cmimeve dhe vendosja e cmimeve të reja të zbatuara gjatë vitit të faturimit të abonimit tuaj do të zbatohen për vitet e tjera të faturimit të abonimit dhe për të gjithë abonentët e rinj pas datës së efektshme të ndryshimit. Nëse ju nuk bini dakord me këtë ndryshim cmimi, ju duhet të anulloni dhe të ndalni përdorimin e përmirësimit të ruajtjes.

Përdorimi i Shërbimit nga ana juaj

Llogaria juaj

Si një përdorues i regjistruar i Shërbimit, ju mund të krijoni një Llogari. Mos ia zbuloni askujt të dhënat e Llogarisë suaj. Ju jeni i vetmi përgjegjës për të ruajtur konfidencialitetin dhe sigurinë e Llogarisë suaj dhe për çdo veprimtari që zhvillohet në ose nëpërmjet Llogarisë suaj, dhe ju bini dakord të njoftoni menjëherë Apple për çdo thyerje të sigurisë së Llogarisë suaj. Më tej ju pranoni dhe bini dakord se Shërbimi është menduar dhe krijuar për përdorim përsonal mbi bazë individuale dhe ju nuk duhet të ndani Llogarinë tuaj dhe/ose detajet në lidhje me fjalëkalimin me individë të tjerë. Duke marrë parasysh se ne kemi përdorur mundësitë e arsyeshme dhe kujdesin e duhur, Apple nuk do të mbajë përgjegjësi për çfarëdo humbje që vjen si rrjedhojë e përdorimit të paautorizuar të Llogarisë suaj si pasoje e mosrespektimit të këtyre rregullave nga ana juaj.

Për të përdorur Shërbimin, ju duhet të hyni Apple ID-në tuaj dhe fjalëkalimin për të njohur Llogarinë tuaj. Ju bini dakord të jepni të dhëna të sakta dhe të plota kur regjistroheni, dhe kur përdorni Shërbimin (“të Dhënat e Regjistrimit të Shërbimit”), dhe bini dakord të përditësoni të Dhënat e Regjistrimit të Shërbimit për ti mbajtur këto të dhëna të sakta dhe të plota. Mosdhënia e të Dhënave të Regjistrimit të Shërbimit të sakta dhe të plota mund të çojë në pezullimin dhe/ose përfundimin e Llogarisë suaj. Ju bini dakord që Apple mund të ruajë dhe përdorë të Dhënat e Regjistrimit të Shërbimit që ju jepni për tarifat e mirëmbajtjes dhe të faturimit të Llogarisë suaj.

Detyrime dhe Kushte Përdorimi shtesë

Komponentët e veçantë ose funksionalitetet e Shërbimit të ofruar nga Apple dhe/ose nga licensuesit e saj, duke përfshirë por pa u kufizuar në mundësinë për të shkarkuar blerje të mëparshme dhe iTunes Match (mund të zbatohen edhe tarifa shtesë), kërkojnë software ose kontrata të tjera licence ose kushte përdorimi të ndara. Ju duhet të lexoni, pranoni dhe bini dakord që të lidheni nga këto kontrata të ndara si një mundësi e përdorimit të këtyre komponentëve të veçantë ose funksionaliteteve të Shërbimit.

Moskalimi i të drejtave

Asgjë në këtë Kontratë nuk duhet të interpretohet sikur ju jep juve çfarëdo interesi, titulli, ose licence në një Apple ID, adresë email-i, emër domaini, iChat, ose burime të ngjashme të përdorura nga ju në lidhje me Shërbimin.

Mungesa e të Drejtës së Mbijetesës

Ju bini dakord se Llogaria juaj është e pa transferueshme dhe se të gjitha të drejtat e Apple ID-së ose Përmbajtjes suaj brenda Llogarisë suaj përfundojnë më vdekjen tuaj. Me marrjen e një çertificate vdekje Llogaria juaj mund të mbyllet dhe e gjithë Përmbajtja brenda Llogarisë suaj të fshihet. Kontaktoni iCloud Support në www.apple.com/support/icloud për ndihmë të mëtejshme.

Mungesa e Shërbimit të Rishitjes

Ju bini dakord që ju nuk do të riprodhoni, kopjoni, dyfishoni, shisni, rishisni, jepni me qira ose tregtoni Shërbimin (ose ndonjë pjesë të tij) për çfarëdo qëllimi.

Politika e Privatësisë së Apple

Ju kuptoni se duke përdorur Shërbimin, ju jepni pëlqimin dhe bini dakord për mbledhjen dhe përdorimin e disa të dhënave në lidhje me ju dhe përdorimin tuaj të Shërbimit në përputhje me Politikën e Privatësisë së Apple. Më tej ju jepni pëlqimin dhe bini dakord që Apple mund të mbledhë, përdorë, transmetojë, trajtojë dhe mbajë të dhëna në lidhje me Llogarinë tuaj, dhe çdo pajisje ose kompjuter të regjistruar nën të, me qëllimin e ofrimit të Shërbimit, dhe të funksionaliteteve që përmenden këtu, për ju. Të dhënat e mbledhura nga Apple kur ju përdorni Shërbimin mund të përfshijnë gjithashtu të dhëna teknike, statistikore ose diagnostikuese në lidhje me përdorimin tuaj ose që rezultojnë nga ai, që mund të përdoren nga Apple për të ndihmuar, përmirësuar dhe rritur produktet dhe shërbimet Apple. Për me tepër informacion ju lutemi të lexoni të plotë politikën tonë të privatësisë në http://www.apple.com/privacy/. Më tej ju kuptoni dhe bini dakord se këto të dhëna mund të transferohen drejt Shteteve të Bashkuara dhe/ose drejt vendeve të tjera për ruajtje, trajtim dhe përdorim nga Apple, filialet e saj, dhe/ose nga ofruesit e tyre të shërbimit. Ju lutem mbani parasysh se të dhënat personale që kanë të bëjnë me individët që banojnë në një vend anëtar të Zonës Ekonomike Europiane (ZEE ) kontrollohen nga Apple Sales International në Cork, Irlandë.

Përmbajtja dhe Sjellja Juaj

Përmbajtja

"Përmbajtje" do të thotë çdo të dhënë që mund të gjenerohet ose të ndeshet përmes përdorimit të Shërbimit, si file-t me të dhëna, funksionalitetet e pajisjes, teksti i shkruar, software-i, muzika, grafika, fotot, imazhet, tingujt, videot, mesazhet dhe materiale të tjera të ngjashme. Ju kuptoni se e gjithë Përmbajtja, si e postuar publikisht ashtu dhe e transmetuar privatisht në Shërbim është në përgjegjësinë e vetme të personit nga i cili e ka origjinën kjo Përmbajtje. Kjo do të thotë se ju, dhe jo Apple, jeni i vetmi përgjegjës për Përmbajtjen që ngarkoni, shkarkoni, postoni, dergoni me email, transmetoni, ruani ose bëni të disponueshën në mënyrë tjetër përmes përdorimit të Shërbimit nga ana juaj. Ju kuptoni se duke përdorur Shërbimin ju mund të hasni Përmbajtje që ju mund ti gjykoni si fyese, të pahijëshme, apo të dënueshme, dhe se ju mund ti ekspozoni të tjerët ndaj Përmbajtjeve që ata mund t’i gjykojnë të dënueshme. Apple nuk kontrollon Përmbajtjen e postuar nëpërmjet Shërbimit, dhe as garanton saktësinë, integritetin ose cilësinë e kësaj Përmbajtje. Ju kuptoni dhe bini dakord që përdorimi nga ana juaj i Shërbimit dhe i çfarëdo Përmbajtje bëhet vetëm me riskun tuaj.

Sjellja juaj

Ju bini dakord se ju NUK do të përdorni Shërbimin për të:

a. ngarkuar, shkarkuar, postuar, derguar me email, transmetuar, ruajtur ose bërë të disponueshën në mënyrë tjetër çfarëdo Përmbajtje që është e paligjshme, ngacmuese, kërcënuese, e dëmshme, e kundërligjshme, denigruese, shpifëse, abusive, e dhunshme, e pahijëshme, vulgare, shkelëse e intimitetit të tjetrit, me urrejtje, fyese nga aspekti racor ose etnik, ose e pakendshme në mënyrë tjetër;

b. ndjekur, ngacmuar, kërcenuar ose dëmtuar tjetrin;

c. nëse jeni madhor, kërkuar të dhëna personale ose të dhëna të tjera nga një i mitur (çdo person nën moshën 18 vjeçare ose në moshën që dikush konsiderohet i mitur nga ligji vendas) të cilin nuk e njihni personalisht, duke përfshirë por pa u kufizuar në cilëndo nga të dhënat e mëposhtme: emri i plotë ose mbiemri, adresa e banimit, kodi zip/ postar, numri i telefonit, foto, ose emri i shkollës, kishës, ekipit sportiv ose miqve të të miturit;

d. pretenduar se jeni dikush, ose një subjekt, që nuk jeni – ju nuk mund të shtireni ose të paraqisni veten tuaj si një person tjetër (përfshirë njerzit e famshëm), subjekt, një përdorues tjetër i iCloud, një punëmarrës i Apple, ose si një udhëheqës qytetar ose qeveritar, ose ndryshe të paraqisni lidhjen tuaj të paqenë me një person ose subjekt (Apple ruan të drejtën të refuzojë ose bllokojë çdo Apple ID ose adresë email-i e cila konsiderohet si shtirje ose paraqitje ndryshe e identitetit tuaj, ose një shtrembërim i identitetit tuaj, ose përvetësimi i emrit ose identitetit të një personi tjetër);

e. qënë pjesë e çfarëdo shkelje të të drejtës së autorit ose shkelje të tjera të pronësisë intelektuale (duke përfshirë ngarkimin e përmbajtjeve që ju nuk keni të drejtë t’i ngarkoni), ose të përhapni çfarëdo sekreti tregtar ose informacion konfidencial në shkelje të një kontrate konfidencialiteti, punësimi, ose ruajtje sekreti;

f. postuar, dërguar, transmetuar ose bërë të disponueshëm në mënyra të tjera çfarëdo mesazhi email-i të, reklama, materiale reklamuese, junk mail-e, spam-e, ose letra zinxhir të pakërkuara ose të paautorizuara, duke përfshirë pa u kufizuar në reklama tregtare dhe njoftime informuese;

g. falsifikuar çfarëdo TCP-IP packet header ose ndonjë pjesë të të dhënave të header-it në një email ose në lajmet e një postimi grupi, ose ndryshe vendosur të dhëna në një header të krijuar për të çorientuar marrësit për nga origjina e Përmbajtjes së transmetuar nëpërmjet Shërbimit (“spoofing”);

h. ngarkuar, postuar, dërguar me email, ruajtur ose

ruajtur ose bërë të disponueshën në mënyrë tjetër çfarëdo materiali që përman virus ose çfarëdo kodi kompjuteri, file-a ose programe të tjera, të krijuara për të dëmtuar, ndërhyrë ose kufizuar veprimet e zakonshme të Shërbimit (ose ndonjë pjesë të tij), ose ndonjë software ose hardware kompjuteri;

i. ndërhyrë ose të ndërprerë Shërbimin (duke përfshirë hyrjen në Shërbim përmes çfarëdo mjeti automatik, si skriptet ose web crawlers), ose përmes çfarëdo server ose rrjeti të lidhura me Shërbimin, ose përmes çfarëdo politike, kërkese, ose rregullore të rrjeteve të lidhura me Shërbimin (duke përfshirë hyrjen e paautorizuar në të, përdorimin ose monitorimin e të dhënave ose trafikut në të);

j. planikuar ose për tu përfshirë në veprimtari të paligjshme; dhe/ose

k. grumbulluar dhe ruajtur të dhëna personale mbi çdo përdorues tjetër të Shërbimit për t’i përdorur në lidhje me veprimtaritë e paligjshme të përmendura më lart.

Heqja e Përmbajtjes

Ju pranoni se Apple nuk mban përgjegjësi ose nuk është i detyruar në asnjë mënyrë për çdo Përmbajtje të dhënë nga të tjerët dhe nuk ka detyrim të kontrollojë paraprakisht këtë Përmbajtje. Megjithatë, Apple ruan të drejtën për rë vendosur nëse Përmbajtja është e përshtatshme dhe në përputhje me Kontratën, dhe mund të kontrollojë paraprakisht, zhvendosë, refuzojë, ndryshojë, dhe/ose heqë Përmbajtjen në çdo kohë, pa njoftim paraprak dhe sipas gjykimit të saj të vetëm, nëse kuptohet se kjo Përmbajtje është në shkelje të kësaj Kontratë ose është e kundërligjshme në mënyrë tjetër.

Kryeni Backup-in e Përmbajtjes Suaj

Ju mbani përgjegjësi për kryerjen e backup-it, në kompjuterin tuaj ose në pajisjet e tjera, në lidhje me dokumentet e rëndësishme, imazhet ose Përmbajtjet e tjera që ju ruani ose ku hyni nëpërmjet Shërbimit. Apple do të përdorë mundësitë e arsyeshme dhe kujdesin e duhur në ofrimin e Shërbimit, por Apple nuk garanton ose siguron se çdo Përmbajtje që ju mund të ruani ose ku mund të hyni nëpërmjet Shërbimit nuk do të jetë objekt i dëmtimit të paqëllimshëm, çoroditjes apo humbjes.

Hyrja në Llogarinë dhe Përmbajtjen Tuaj

Apple ruan të drejtën të ndërmarrë hapat që Apple gjykon se janë të nevojshëm ose të përshtatshëm në mënyrë të arsyeshme për të zbatuar dhe/ose verifikuar përputhshmëinë me çfarëdo pjese të kësaj Kontrate. Ju pranoni dhe bini dakord se Apple mund, pa mbajtur përgjegjësi ndaj jush, të hyjë, përdorë, ruajë dhe/ose përhapë të dhënat e Llogarisë dhe Përmbajtjes suaj tek autoritetet e zbatimit të ligjit, zyrtarët qeveritarë, dhe/ose çfarëdo pale e tretë, siç Apple gjykon se është e nevojshme ose e përshtatshme në mënyrë të arsyeshme, nëse i kërkohet ligjërisht ta bëjë këtë ose nëse ne mendojme me mirëbesim se kjo hyrje, përdorim, përhapje ose ruajtje është e nevojshme në mënyrë të arsyeshme për të; (a) siguruar përputhjen me procedurat ose kërkesat ligjore; (b) zbatuar këtë Kontratë, duke përfshirë hetimin e çfarëdo shkelje të mundshme të tij; (c) zbuluar, parandaluar ose adresuar në mënyrë tjetëe çështjet që kanë të bëjnë me sigurinë, mashtrimin apo çështjet teknike; ose (d) mbrojtur të drejtat, pronësinë ose sigurinë e Apple, përdoruesve të saj, një pale të tretë, ose publikur siç kërkohet ose lejohet nga ligji.

Njoftimi i të Drejtës së Autorit - DMCA

Nëse ju mendoni se çfarëdo Përmbajtje për të cilën ju pretendoni të keni të drejtën e autorit është shkelur nga dikush që ka përdorur Shërbimin, ju lutem kontaktoni Agjentin e të Drejtës së Aurorit të Apple në Politiken tonë të të Drejtës së Autorit në

http://www.apple.com/legal/trademark/claimsofcopyright.html. Apple mund, që me gjykimin e tij të vetëm, të pezullojë dhe/ose mbyllë Llogaritë e përdoruesve që del se janë shkelës në mënyrë të përsëritur.

Shkeljet e kësaj Kontrate

Nëse duke përdorur Shërbimin, ju hasni Përmbajtje që ju e gjykoni të papërshtatshme, ose përndryshe mendoni se përbën një shkelje të kësaj Kontrate, ju mund ta raportoni këtë duke dërguar një email në abuse@iCloud.com.

Përmbajtja e Dhënë ose e Bëre e Disponueshme nga Ju në Shërbim

Licensa nga Ju

Me përjashtim të materialit që ne mund t’ju licensojmë juve, Apple nuk pretendon pronësi mbi materialet dhe/ose Përbajtjen që ju jepni ose bëni të disponueshëm në Shërbinm. Gjithsesi, duke dhënë ose postuar këtë Përmbajtje në zonat e Shërbimit që janë të aksesueshme nga publiku ose përdoruesit e tjerë me të cilët ju pranoni të ndani këtë Përmbajtje, ju i jepni Apple një licencë joeksluzive botërore, pa honorare për të përdorur, shpërndarë, riprodhuar, modifikuar, adaptuar, publikuar, përkthyer, interpretuar publikisht dhe shfaqur publikisht këtë Përmbajtje në Shërbim vetëm për qëllimin për të cilin kjo Përmbajtje është dhënë ose është bërë e disponueshme, pa ndonjë kompensim ose detyrim kundrejt jush. Ju bini dakord se çdo Përmbajtje e dhënë ose e postuar nga ju do të mbetet në përgjegjësinë tuaj të vetme, nuk duhet të shkelë ose të cënojë të drejtat e palëve të tjera ose të shkelë ndonjë ligj, të ndihmojë ose të nxisë shkeljen ose ndryshe sjelljen e paligjshme, ose përndryshe të jetë i pahijshëm, i kundërshtueshëm, ose pa shije. Duke dhënë ose postuar këtë Përmbajtje në zonat e Shërbimit që janë të aksesueshme nga publiku dhe përdoruesit e tjerë, ju deklaroni se jeni pronari i këtij materiali dhe/ose keni gjithë të drejtat, licensat, dhe autorizimet për ta shpërndarë atë.

Ndryshimet në Përmbajtje

Ju kuptoni se me qëllimin e ofrimit të Shërbimit dhe bërjen të disponueshme të Përmbajtjes suaj në të, Apple mund ta transmetojë Përmbajtjen tuaj drejt rrjeteve të ndryshme publike, në media të ndryshme, dhe të modifikojë ose ndryshojë Përmbajtjen për të siguruar përputhjen me kërkesat teknike të lidhjes në rrjete ose në pajisje ose kompjutera. Ju bini dakord se kjo licencë e lejon Apple të ndërmarrë të tilla veprime.

Të Dhënat mbi Markën Tregtare

Apple, logo Apple, iCloud, logo iCloud dhe marka tregtare, marka shërbimi, grafika, dhe logo të tjera të Apple të përdorura në lidhje me Shërbimin janë marka ose marka të regjistruara të të Apple Inc. në SHBA dhe/ose në vende të tjera. Një listë e markave Apple mund të gjendet këtu - http://www.apple.com/legal/trademark/appletmlist.html. Të tjera marka tregtare, marka shërbimi, grafika, dhe logo të përdorura në lidhje me Shërbimin mund të jënë markat e pronarëve përkatës të tyre. Ju nuk iu jepet asnjë e drejtë ose licencë në lidhje me cilëndo nga markat e lartpërmendura, dhe më tej ju bini dakord se ju nuk do të hiqni, mbuloni, ose tjetërsoni çfarëdo njoftimi në pronësi (duke përfshirë njoftimet e markave tregtare dhe njoftimet e të drejtës së autorit) që mund të fiksohen ose përmbahen brenda Shërbimit.

Software

Të Drejtat e Pronësisë së Apple

Ju pranoni dhe bini dakord se Apple dhe/ose licensuesit e tij zotërojnë të gjitha të drejtat, titujt interesat e ligjshëm në dhe drejt Shërbimit, duke përfshirë por pa u kufizuar në grafikat, ndërfaqen e përdoruesit, skriptet dhe software-t e përdorur për të zbatuar Shërbimin, dhe çdo software që ju ofrohet si pjesë dhe/ose në lidhje me Shërbimin (“Software”), duke përfshirë çfarëdo dhe të gjitha të drejtat e pronësisë intelektuale që eksitojnë prej tyre, të regjistruara ose jo, dhe kudo në botë ku ato mund të eksistojnë. Më tej ju bini dakord se Shërbimi (duke përfshirë Software-in ose ndonjë pjesë prej tij) përmban informacion në pronësi dhe konfidenciale që janë të mbrojtura nga ligji i zbatueshëm për pronësinë intelektuale dhe ligje të tjera, duke përfshirë por pa u kufizuar në të drejtën e autorit. Ju bini dakord se ju nuk do ta përdorni këtë informacion ose materiale në pronësi në asnjë mënyrë përveç se për përdorimin e Shërbimit në përputhje me këtë Kontratë. Asnjë pjesë e Shërbimit nuk mund të riprodhohet në asnjë formë apo mënyrë, përveç rastit kur lejohet shprehimisht në këto kushte.

Licenca nga Apple

Apple iu jep ju një licencë personale, joeksluzive, të pa transferueshme, të kufizuar për të përdorur Software-in siç iu ofrohet nga Apple si një pjesë e Shërbimit dhe në përputhje me këtë Kontratë; me kusht që ju të mos (dhe të mos lejoni asnjë tjetër) kopjoni, ndryshoni, jepni me qira, huazoni, shpërndani, krijoni një vepër të prejardhur, të zbuloni parimet e ndërtimit, të konvertoni kodet e programit, ose ndryshe të përpiqeni të zbuloni source code-in (perveç rastit kur kërkohet shprehimisht me ligj), shisni, lëshoni me qira, nën licensoni, kaloni, jeni interesa siguruese ose ndryshe transferoni çfarëdo të drejte mbi Software-in, ju nuk duhet të shfrytëzoni Shërbimin në ndonjë mënyrë të paautorizuar, përfshirë por pa u kufizuar në, kalimin ose ngarkimin e kapacitetit të rrjetit. PERDORIMI I SOFTWARE-IT OSE I ÇDO PJESE TE SHERBIMIT, PERVEC PERDORIMIT TE SHERBIMIT TE LEJUAR NE KETE KONTRATE, NDALOHET RREPTESISHT DHE SHKEL TE DREJTAT E PRONESISE INTELEKTUALE TE TE TJEREVE DHE MUND TE BEHET OBJEKT I SANKSIONEVE CIVILE DHE PENALE, DUKE PERFSHIRE DEMIN E MUNDSHMEM PASUROR, PER SHKELJEN E TE DREJTES SE AUTORIT.

Kontrolli i Eksportit

Përdorimi i Shërbimit dhe i Software-it, përfshirë transferimin, postimin, ose ngarkimin e të dhënave, software-ve ose Përmbajteve te tjera përmes Shërbimit, mund t’i nënshtrohet ligjeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe vendeve të tjera për eksportin dhe importin. Ju bini dakord të siguroni përputhshmërinë me të gjithë ligjet dhe rregulloret e zbatueshme për eksportin dhe importin. Në veçanti, por pa kufizim, Software-i nuk mund të eksportohet ose të rieksportohet (a) drejt vendeve që SHBA ka vendosur embargo ose (b) drejt personave që hyjnë në Listën e Departmentit të Thesarit të SHBA në lidhje me Personat e Përcaktuar Posaçërisht ose në Listën e Departamentit të Tregtisë për Personat e Ndaluar ose në Listën e Shoqërive. Duke përdorur Software-in ose Shërbimin, ju deklaroni dhe garantoni se ju nuk ndodheni në asnjë prej këtyre vendeve ose këtyre listave. Ju bini gjithashtu dakord se ju nuk do ta përdorni Software-in dhe Shërbimin për asnjë nga qëllimet e ndaluara nga ligji i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke përfshirë por pa u kufizuar në, zhvillimin, krijimin, bërjen ose prodhimin e raketave, armëbe bërthamore, kimike ose biologjike. Më tej ju bini dakord se që të mos ngarkoni në Llogarinë tuaj të dhëna ose software që nuk mund të eksportohen pa autorizimin e shkruar paraprak të qeverisë, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, disa lloje software-sh për enkriptimin e të dhënave, pa marrë më parë atë autorizim. Kjo siguri dhe zotim do t’i mbijetojë kësaj Kontrate.

Përditësimet

Si një pjesë e Shërbimit, ju mund që kohë pas kohe të merrni përditësime për Software-in nga Apple të cilat mund të shkarkohen dhe instalohen automatikisht në pajisjen ose kompjuterin tuaj. Këto përditësime mund të përfshijnë rregullim të defekteve, rritje ose përmirësime të funksionaliteteve, ose versione tërësisht të reja të Software-ve. Ju bini dakord se Apple mund t’iu sjellë automatisht këto përditësime si pjesë e Shërbimit dhe ju duhet ti merrni dhe instaloni ato siç kërkohet.

Mbyllja

Mbyllja nga Ju

Ju mund të mbyllni këtë Llogari dhe/ose të ndalni përdorimin e Shërbimit në çdo kohë. Nëse ju dëshironi të ndalni përdorimin e iCloud në pajisjen tuaj, ju mund të fshini llogarinë tuaj iCloud duke hyrë në Settings në pajisjen tuaj, duke zgjedhur iCloud, dhe butonin Delete Account. Për të mbyllur Llogarinë tuaj kontaktoni iCloud Support në www.apple.com/support/icloud. Të gjitha tarifat e paguara nga ju përpara mbylljes janë të pakthyeshme (përveç rastit kur parashikohet ndryshe shprehimisht në këtë Kontratë), përfshirë dhe tarifat e paguara parapraprakisht për vitin e faturimit gjatë të cilit ju bëni mbylljen. Mbyllja e Llogarisë suaj nuk do t’iu çlirojë nga detyrimi për të paguar tarifat ose shpenzimet e shtuara.

Mbyllja nga Apple

Apple mund që në çdo kohë, në disa rrethana të caktuara dhe pa ndonjë njoftim paraprak, të mbyllë menjëherë ose të pezullojë të gjithë ose një pjesë të Llogarisë suja dhe/ose të hyjë në Shërbim. Shkaku i kësaj mbylljeje mund të përfshijë: (a) shkeljet e kësaj Kontrate ose të ndonjë politike ose udhezimi tjetër që iu referohet këtu dhe/ose janë të postuara në Shërbim; (b) një kërkesë nga ana juaj për të anulluar ose mbyllur Llogarinë tuaj; (c) një kërkesë dhe/ose një urdhër i marrë nga zbatimi i ligjit, një trup gjykues, ose nga ndonjë agjenci tjetër shtetërore; (d) rastin kur ofrimi i Shërbimit për ju mund të bëhet i paligjshëm; (e) çështje ose probleme teknike ose sigurie; (f) pjesëmarrjen tuaj në veprimtari mashtruese ose të paligjshme; ose (g) mospagesën nga ana juaj të tarifave që ju duhet të paguani në lidhje me Shërbimin. Një mbyllje ose pezullim i tillë do të bëhet nga Apple sipas gjykimit të saj të vetëm dhe Apple nuk do të mbajë përgjegjësi ndaj jush ose ndonjë pale të tretë për çfarëdo dëmi që mund të vijë si rezultat ose të lindë nga kjo mbyllje ose pezullim i Llogarisë suaj dhe/ose i hyrjes në Shërbim. Për më tepër, Apple mund të mbyllë Llogarinë tuaj me njoftim të shkruar paraprak me email në adresën që shoqërohet Llogaria juaj nëse (a) Llogaria juaj nuk ka qënë aktive për një (1) vit; ose (b) kur ka një ndërprerje të përgjithshme ose ndryshim të materialit në Shërbim ose në ndonjë pjesë të tij. Një mbyllje ose ndërprerje e tillë bëhet nga Apple sipas gjykimit të saj të vetëm dhe Apple nuk do të mbajë përgjegjësi ndaj jush ose ndonjë pale të tretë për çfarëdo dëmi që mund të vijë si rezultat ose të lindë nga kjo mbyllje ose pezullim i Llogarisë suaj dhe/ose i hyrjes në Shërbim, megjithëse do të kthejë në mënyrë të përpjesshme çdo tarifë ose shumë të parapaguar.

Efektet e Mbylljes

Me mbylljen e Llogarisë suaj ju do të humbni çdo akses në Shërbim ose në ndonjë pjesë të tij, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, Llogarinë tuaj, Apple ID, llogarinë e email-it, dhe Përmbajtjen. Për më tëpër, pas një periudhe kohore, Apple do të fshijë informacionin dhe të dhënat e ruajtura në llogarinë(të) tuaj(a) ose që janë pjesë e saj(tyre).

Çdo komponent individual i Shërbimit që ju mund të keni përdorur sipas kontratave të ndara të licencës së software-it të do të mbyllet gjithashtu në përputhje me këto kontrata licence.

Link-et dhe Materialet e Palëve të Treta

Link-et

Disa Përmbajtje, komponetë ose funksionalitete të Shërbimit mund të përfshijnë material nga palët e treta dhe/ose hyperlink-e drejt ëeb site-ve të tjera, burimeve ose Përmbajtjes. Për arsye se Apple nuk ka kontroll mbi këto site dhe/ose material të palëve të treta, ju pranoni dhe bini dakord se Apple nuk mban përgjegjësi për disponueshmërinë e këtyre site-ve dhe burimeve, dhe nuk merr përsipër ose garanton saktësinë e këtyre site-ve dhe burimeve, dhe në asnjë mënyrë nuk mban përgjegjësi për çfarëdo Përmbajtje, reklame, produkte ose materiale në këto site ose burime ose të disponueshme prej tyre. Ju pranoni më tej se Apple nuk do të mbajë përgjegjësi ose të jetë i detyruar në asnjë mënyrë për asnjë dëm që ju pësoni ose pretendoni se keni pësuar, si drejtpërdrejt ashtu dhe tërthorazi, si rezultat i përdorimit nga ana juaj dhe/ose i mbështetjes në këtë Përmbajtje, reklamë, produkte ose materiale në këto site ose burime ose të disponueshme prej tyre.

Shërbimi Google Maps

Përdorimi i shërbimit Google Maps i nënshtrohet kushteve në vijim: Google Maps Terms of Service i disponueshëm në http://maps.google.com/help/terms_maps.html dhe Google Maps Legal Notices në http://maps.google.com/help/legalnotices_maps.html.

Deklarimi i Garancive

DISA JURIDIKSIONE NUK LEJOJNE PERJASHTIMIN E DISA GARANCIVE, DHE SI TE TILLA, PER SA KETO PERJASHTIME JANE SHPREHIMISHT TE NDALUARA NGA LIGJI I ZBATUESHEM, DISA NGA PERJASHTIMET E PARAQITURA ME POSHTE MUND TE MOS ZBATOHEN NE RASTIN TUAJ.

APPLE DO TE PERDORE MUNDESITE E ARSYESHME DHE KUJDESIN E DUHUR NE OFRIMIN E SHERBIMIT. PERJASHTIMET E MEPOSHTME JANE OBJEKTI I KESAJ GARANCIE TE SHPREHUR.

APPLE NUK GARANTON, DEKLARON OSE SIGURON SE PERDORIMI I SHERBIMIT NGA ANA JUAJ NUK DO TE NDERPRITET OSE DO TE JETE PA GABIME, DHE JU BINI DAKORD SE KOHE PAS KOHE APPLE MUND TA HEQE SHERBIMIN PER PERIUDHA KOHORE TE PAPERCAKTUARA, OSE TE ANULLOJE SHERBIMIN NE PERPUTHJE ME KUSHTET E KESAJ KONTRATE.

JU KUPTONI DHE BINI DAKORD SHPREHIMISHT SE SHERBIMI OFROHET MBI BAZEN E KONCEPTIT "SIC ESHTE" dhe "SIC ESHTE I DISPONUESHEM". APPLE DHE FILIALET, DEGET, NENPUNESIT, DREJTUESIT, PUNEMARRESIT, AGJENTET, PARTNERET DHE LICENSUESIT E SAJ PERJASHTOJNE SHPREHIMISHT TE GJITHA GARANCITE E ÇDO LLOJI, SI TE SHPREHURA ASHTU DHE TE NENKUPTUARA, DUKE PERFSHIRE POR PA U KUFIZUAR NE GARANCITE NENKUPTUARA TE TREGTUESHMERISE DHE TE PERSHTATSHMERISE ME QELLIMIN E SYNUAR DHE GARANCITE KUNDER SHKELJES. NE VECANTI, APPLE DHE DHE FILIALET, DEGET, NENPUNESIT, DREJTUESIT, PUNEMARRESIT, AGJENTET, PARTNERET DHE LICENSUESIT E SAJ NUK GARANTOJNE SE (I) SHERBIMI DO TE PERPUTHET ME KERKESAT TUAJA; (II) PERDORIMI I SHERBIMIT NGA ANA JUAJ DO TE JETE I PERPIKTE, I PANDERPRERE, I SIGURT OSE PA GABIME; (III) ÇDO E DHENE E MARRE NGA JU SI REZULTAT I SHERBIMIT DO TE JETE E SAKTE APO E BESUESHME; DHE (IV) ÇDO E METE OSE GABIM NË SOFTWARE-IN QE IU ESHTE OFRUAR SI PJESE E SHERBIMIT DO TE NDREQET.APPLE NUK DEKLARON OSE GARANTON SE SHERBIMI DO NUK DO TE PESOJE HUMBJE, CORODITJE, SULME, VIRUSE, NDERHYRJE, HACK-IME, OSE THYERJE TE SIGURISE, DHE APPLE PERJASHTON ÇDO PERGJEGJESI NE LIDHJE ME TO.

HYRJA NE ÇDO MATERIAL TE SHKARKUAR OSE TE PERFITUAR NE MENYRE TJETER PERMES PERDORIMIT TE SHERBIMIT DO TE BEHET SIPAS GJYKIMIT TUAJ TE VETEM DHE NE RISKUN TUAJ, DHE JU DO TE JENI I VETMI PERGJEGJES PER DEMET E SHKAKTUARA NDAJ PAJISJES OSE KOMPJUTERIT TUAJ, OSE HUMBJEN E TE DHENAVE SI REZULTAT I SHKARKIMIT TE KETYRE MATERIALEVE. ME TEJ JU BINI DAKORD SE SHERBIMI NUK ESHTE KRIJUAR OSE NUK ESHTE I PERSHTATSHEM PER PERDORIM NE MJEDISE KU MUNGESA OSE VONESA, OSE GABIMET DHE PASAKTESITE NE, PERMBAJTJE, TE DHENA OSE INFORMACIONIN E OFRUAR NGA SHERBIMI MUND TE SHPIEN NE VDEKJE, LENDIM TE PERSONIT, OSE DEMTIM I RENDE FIZIK OSE MJEDISOR.

Kufizimi i Përgjegjësisë

DISA JURIDIKSIONE NUK LEJOJNE PERJASHTIMIN OSE KUFIZIMIN E PERGJEGJESISE NGA OFRUESIT E SHERBIMEVE. PER SA KETO PERJASHTIME DHE KUFIZIME JANE SHPREHIMISHT TE NDALUARA NGA LIGJI I ZBATUESHEM, DISA NGA PERJASHTIMET OSE KUFIZIMET E PARAQITURA ME POSHTE MUND TE MOS ZBATOHEN NE RASTIN TUAJ.

APPLE DO TE PERDORE MUNDESITE E ARSYESHME DHE KUJDESIN E DUHUR NE OFRIMIN E SHERBIMIT. KUFIZIMET E MEPOSHTME NUK ZBATOHEN NE LIDHJE ME HUMBJEN QE VJEN SI REZULTAT I (A) MOSPERDORIMIT NGA ANA E APPLE E MUNDESIVE TE ARSYESHME DHE KUJDESIT TE DUHUR; (B) PAKUJDESISE FLAGRANTE, VEPRIMIT ME DASHJE OSE MASHTIMIT NGA ANA E APPLE; OSE (C) VDEKJES OSE LENDIMIT TE PERSONIT.

JU KUPTONI DHE BINI DAKORD SHPREHIMISHT QE APPLE DHE APPLE DHE DHE FILIALET, DEGET, NENPUNESIT, DREJTUESIT, PUNEMARRESIT, AGJENTET, PARTNERET DHE LICENSUESIT E SAJ NUK DO TE MBAJNE PERGJEGJESI PER DEMET E DREJTPERDREJTA, TE TERTHORTA, TE VECANTA, RASTESORE OSE SHKAKESORE, DUKE PERFSHIRE, POR PA U KUFIZUAR NE, FITIMIN E MUNGUAR, HUMBJEN E MIREBESIMIT, PERDORIMIT, TE DHENAVE, SHPENZIMEVE PER PERFITIMIN E PRODUKTEVE OSE SHERBIMEVE ZEVENDESUESE; OSE HUMBJE TE TJERA TE PAPREKSHME (EDHE NESE APPLE ESHTE NJOFTUAR MBI MUNDESINE E KETYRE DEMEVE), SI REZULTAT I: (I) PERDORIMIT OSE PAMUNDESISE PER TE PERDORUR SHERBIMIN (II) ÇDO NDRYSHIMI QE I BEHET SHERBIMIT OSE ÇDO NDERPRERJE E PERKOHSHME OSE E PERHERSHME E SHERBIMIT OSE E NDONJE PJESE TE TIJ; (III) HYRJES SE PAAUTORIZUAR OSE TJETERSIMIT TE TRANSMETIMEVE OSE DHENAVE TUAJA; (IV) FSHIRJES, CORODITJES, OSE MOSRUAJTJES DHE /OSE MOSDERGIMIT OSE MOSMARRJES SE TRANSMETIMEVE OSE TE DHENAVE TUAJA NEPERMJET SHERBIMIT; (V) DEKLARATAVE TE SJELLJES SE PALEVE TE TRETA NE SHERBIM; DHE (VI) ÇDO CESHTJE TJETER NE LIDHJE ME SHERBIMIN.

Zhdëmtimi

Ju bini dakord të mbroni, zhdëmtoni, dhe të ruani Apple, filialet, degët, drejtuesit, nënpunësit, punëmarrësit, agjentët, partnerët, kontraktuesit dhe licensuesit e saj, të padëmtuar nga çfarëdo pretendimi apo kërkese, duke përfshirë tarifat e arsyeshme të avokatit, ngritur nga një palë e tretë, në lidhje me ose i lindur nga: (a) çdo Përmbajtje që ju jepni, postoni, transmetoni ose ndryshe bëni të disponueshme nëpërmjet Shërbimit; (b) përdorimi i Shërbimit nga ana juaj; (c) çdo shkelje e kësaj Kontrate nga ana juaj; (d) çdo veprimi të ndërmarrë nga Apple si pjesë e hetimit të një shkelje të dyshuar të kësaj Kontrate ose si rezultat i zbulimit ose vendimit se ka ndodhur një shkelje e kësaj Kontrate; ose (e) shkeljes nga ana juaj i të drejtave të dikujt tjetër. Kjo do të thotë se ju nuk mund të ngrini padi kundër Apple, filialeve, degëve, drejtuesve, nënpunësve, punëmarrësve, agjentëve, partnerëve, kontraktuesve dhe licensuesve të saj, nisur nga vendimi i saj për të hequr ose refuzuar të trajtojë çfarëdo të dhëne ose Përmbajtje, për t’iu paralajmëruar ju, për të pezulluar ose ndaluar hyrjen tuaj në Shërbim, për të ndërmarrë çdo veprim tjetër gjatë hetimit në lidhje me një shkelje të dyshuar ose si rezultat i konkluzionit të Apple se ka ndodhur nje shkelje e kësaj Kontrate. Kjo dispozitë për heqje dorë dhe zhdëmtim zbatohet për të gjitha shkeljet e përshkruara apo të parashikuara në këtë Kontratë. Ky detyrim do t’i mbijetojë zgjidhjes ose përfundimit të afatit të kësaj Kontrate dhe/ose përdorimit të Shërbimit nga ana juaj. Ju pranoni se mbani përgjegjësi për çdo përdorim të Shërbimit duke përdorur Llogarinë tuaj, dhe se kjo Kontratë zbatohet për secilin dhe çdo përdorim të Llogarisë suaj. Ju bini dakord të siguroni përputhshmërinë me këtë Kontratë dhe të mbroni Apple nga dhe ndaj çdo pretendimi dhe kërkese që vjen nga përdorimi i Llogarisë suaj, edhe nëqoftëse ky përdorim nuk është autorizuar shprehimisht nga ju.

Njoftimet

Apple mund t’iu japë njoftime në lidhje me Shërbimin, duke përfshirë ndryshimet në këtë Kontratë, me email në adresën tuaj të email-it iCloud (dhe/ose te zgjedhë adresën e email-it të shoqëruar me Llogarinë tuaj nëse ajo jepet), me postë të zakonshme, ose me postim ne website-n tonë dhe/ose në Shërbim.

Ligji i Zbatueshëm

Përveç rastit kur parashikohet shprehimisht në paragrafin e mëposhtëm, kjo Kontratë dhe marrëdhëniet mes jush dhe Apple do të rregullohen nga ligjet e shtetit të Kalifornisë, duke përjashtuar dispozitat e konfliktit të ligjeve. Ju dhe Apple bini dakord ti jepni kompetencën ekskluzive gjykatave të vendosura në kontenë e Santa Clara, Kaliforni, për të zgjidhur çdo mosmarrëveshje ose pretendim që lind nga kjo Kontratë. Nëse (a) ju nuk jeni një shtetas i SHBA; (b) ju nuk banoni në SHBA; (c) ju nuk hyni në Shërbim nga SHBA dhe; (d) ju jeni shtetas i një prej vendeve të identifikuara më poshtë , ju bini dakord që çdo mosmarrëveshje ose pretendim që lind nga kjo Kontratë do t’i nënshtrohet nga ligjit të zbatueshëm të përcaktuar më poshtë, pa marrë parasysh dispozitat për konfliktin e ligjeve, dhe kështu ju i jepni në mënyrë të parevokueshme kompetencën jo-ekskluzive të gjykatave të vendosura në shtetin, provincën ose vendin e identifikuar më poshtë ligjet e rregullojnë:

Nëse jeni shtetas i: Ligji dhe juridiksioni I zbatueshëm:

Çdo vendi të Bashkimit Europian ose Zvicrës, Norvegjisë ose Islandës Ligjet dhe gjykatat e vendit tuaj të zakonshëm të banimit

Përjashtohet shprehimisht nga kjo Kontratë ligji i njohur si Konventa e Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Shitjen Ndërkombëtare të Mallrave.

Të Ndryshme

Kjo Kontratë përbën kontratën e plotë mes jush dhe Apple dhe rregullon përdorimin e Shërbimit nga ana juaj, duke i zëvendësuar krejtësisht të gjitha kontratat e mëparshme mes jush dhe Apple në lidhje me Shërbimin. Gjithashtu, ju mund të jeni objekt i kushteve dhe detyrimeve shtesë që mund të zbatohen nëse përdorni shërbime të lidhura, përmbajtje të palëve të treta, software i palëve të treta. Në qoftë se një pjesë e kësaj Kontratë behet e pavlefshme ose e pa zbatueshme, ajo pjesë do të interpretohet në një mënyrë që përputhet me ligjin e zbatueshëm për të reflektuar, sa më pranë që të jetë e mundur, qëllimin fillestar të palëve, dhe pjesa e mbetur do të qëndrojë në fuqi dhe do të këtë efekt të plotë. Mosushtrimi nga Apple i ndonjë të drejte ose dispozite të kësaj Kontratë nuk do të konsiderohet si heqje dorë nga kjo dispozitë ose ndonjë dispozitë tjetër. Ju bini dakord se, përvec rastit kur parashikohet ndryshe shprehimisht në këtë Kontratë, nuk do të ketë palë të treta që do të përfitojnë nga kjo kontratë.

NDRYSHIMET

Apple ruan të drejtën që të ndryshojë këtë Kontratë në çdo kohë dhe të vendosë kushte dhe afate të reja ose shtesë në lidhje me përdorimin e Shërbimit nga ana juaj. Nëse ju nuk bini dakord me to, ju duhet të ndalni përdorimin e Shërbimit dhe të kontaktoni iCloud Support për të tërhequr Përmbajtjen tuaj. Vazhdimi i përdorimit të Shërbimit nga ana juaj do të nënkuptojë pranimin e ndryshimeve dhe kushteve dhe afateve shtesë.

KONTRAKTIMI NE MENYRE ELEKTRONIKE

Përdorimi i Shërbimit nga ana juaj përfshin mundësinë për të lidhur kontrata dhe/ose për të kryer transaksione elektronikisht. JU PRANONI QE

DOREZIMET TUAJA ELEKTRONIKE PERBEJNE KONTRATEN TUAJ DHE QELLIMIN PER TU DETYRUAR NGA DHE PER TË PAGUAR PER KETO KONTRATA DHE TRANSAKSIONE. KONTRATA JUAJ DHE QELLIMI PER TU DETYRUAR NGA DOREZIMET ELEKTRONIKE DO TE ZBATOHEN PER TE GJITHE TE DHENAT QE LIDHEN ME TE ÇDO TRANSAKSION QE JU FUSNI NE KETE SHERBIM, DUKE PERFSHIRE NJOFTIMET E ANULLIMIT, POLITIKAT KONTRATAT DHE APLIKIMET. Për të hyrë në të dhënat tuaja elektronike dhe me qëllim ruajtjen e tyre, juve mund t’iu kërkohet të keni disa hardware dhe software të veçanta, të cilat janë në përgjegjësinë tuaj të vetme.

Rishikuar për herë të fundit: 18 shtator, 2013