Legal

iCLOUD ÜLDTINGIMUSED

iCLOUD ÜLDTINGIMUSED

Tere tulemast kasutama iCloudi

KÄESOLEV TEIE NING APPLE’I VAHEL SÕLMITUD ÕIGUSLIKKU JÕUDU OMAV LEPING REGULEERIB TEIE POOLT iCLOUD TOOTE, TARKVARA, TEENUSTE JA VEEBISAITIDE (KOOS NIMETATUD KUI “TEENUS”) KASUTAMIST. ON OLULINE, ET TE LOETE JÄRGNEVAD TINGIMUSED LÄBI JA MÕISTATE NEID. VAJUTASED “NÕUSTUN”, NÕUSTUTE, ET KÄESOLEVAD TINGIMUSED KEHTIVAD TEILE, KUI TE OTSUSTATE ICLOUD TEENUST KASUTADA VÕI SELLESSE SISENEDA.

Apple osutab Teenust, mis võimaldab Teil kasutada teatud Internetiteenuseid, sealhulgas isiklike materjalide säilitamine (nt kontaktid, kalendrid, fotod, märkmed, meeldetuletused, dokumendid, rakenduste andmed ja iCloud e-post) ning ligipääs nendele läbi ühilduvate seadmete ja arvutite ning teatud asukohapõhiseid teenuseid, üksnes käesolevas Lepingus sätestatud tingimustel. Nii pea, kui aktiveerite iCloudi, saadetakse Teie materjalid automaatselt Apple’le kes need salvestab, et Te pääseksite hiljem vastavatele materjalidele ligi või saaksite lasta need endale juhtmeta ühenduse abil teistele Teie iCloud’ga ühilduvatele seadmetele või arvutitele. Käesolevas dokumendis viidatuna on "Apple":

• Põhja-, Kesk- ja Lõuna-Ameerika (v.a. Kanada), USA territooriumide ja valduste ning Prantsusmaa ja Suurbritannia Põhja-Ameerikas, Lõuna-Ameerikas ja Kariibi meres asuvate valduste kasutajate jaoks Apple Inc., asukoht 1 Infinite Loop, Cupertino, California;

• Kanada või selle territooriumide ja valduste kasutajate jaoks Apple Canada, asukoht 7495 Birchmount Road, Markham ON L3R 5G2;

• Jaapani kasutajate jaoks iTunes K.K., asukoht Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-61403-20-2 Nishishinjuku, Shinjuku, Tokyo;

• Austraalia, ja Uus-Meremaa, sh saarevalduste, territooriumide ja ühendjurisdiktsioonide kasutajate jaoks Apple Pty Limited, asukoht Level 13, Capital Centre, 255 Pitt Street, Sydney NSW 2000, Austraalia;

• kõigi teiste kasutajate jaoks iTunes Sarl, asukoht 31-33, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg.

TEENUSE KASUTAMISE NÕUDED

Teenus on kasutamiseks vaid vähemalt 13-aastastele isikutele, välja arvatud juhul, kui olete alla 13-aastane ja olete saanud oma Apple ID heakskiidetud haridusasutuse taotluse tulemusena. Kui Te olete 13-aastane või vanem, kuid pole oma elukohariigis täisealine, peaksite käesoleva Lepingu oma vanema või eestkostjaga läbi vaatama veendumaks, et Teie ise ja Te vanem või eestkostja seda mõistavad. Lapsevanemad või eestkostjad peaksid lisaks mis tahes alaealistele meelde tuletama, et võõrastega Internetis vestlemine võib olla ohtlik ning võtma kasutusele meetmed laste kaitsmiseks, sh nende poolt Teenuse kasutamise jälgimine.

Teenuse kasutamiseks ei tohi Te olla isik, kelle jaoks on Ameerika Ühendriikide või muude vastavate jurisdiktsioonide, sealhulgas Teie elukohariigi või Teenuse kasutamise asukohariigi seaduste alusel Teenuse kasutamine keelatud. Nõustudes käesoleva Lepinguga kinnitate Te, et mõistate eeltoodut ning nõustute sellega.

Teenuse kasutamine eeldab sobivate seadmete, internetiühenduse ja teatud tarkvara (millele võivad kohalduda tasud) olemasolu; võib vajada perioodilisi uuendusi; ja võib olla mõjutatud antud tegurite sooritusvõimest. Apple jätab endale õiguse piirata ühelt seadmelt loodavate Kontode arvu ning Kontoga seotud seadmete arvu. Kiire internetiühendus on Teenuse kasutamiseks rangelt soovitatav. Teenuse kasutamiseks on soovitatav kasutada uusimaid versioone vajaminevast tarkvarast, mis võib olla vajalik teatud tehingute või funktsioonide puhul. Te nõustute, et antud nõuete, mis võivad aeg-ajalt muutuda, täitmine on Teie vastutada.

Asukohapõhiste teenuste kasutamine

Apple ja tema partnerid ja litsentsiandjad võivad läbi Teenuse pakkuda teatavaid funktsioone või teenuseid (nt. Find My iPhone, Find My Friends), mis kasutavad seadmepõhist asukoha informatsiooni, mis kasutab GPSi (kui võimalik) koos avalike Wi-Fi levialade ja mobiilimastide asukohtadega. Kohtades, kus need teenused on kasutatavad, võivad Apple ja tema partnerid ja litsentsiandjad vastavate funktsioonide või teenuste osutamiseks koguda, kasutada, edastada, töödelda ja säilitada Teie asukohaandmeid, kaasa arvatud, kuid mitte ainult, Teie seadme geograafiline asukoht ning Teie iCloud kontoga („Konto“) seotud informatsioon ning selle kaudu registreeritud mistahes seadmed, kaasa arvatud, kuid mitte ainult Teie Apple ID, seadme ID ning nimetus ja seadme liik. Te nõustute käesolevaga vastavate funktsioonide või teenuste osutamise ja täiustamise jaoks selliste asukoha- ja kontoandmete kogumise, kasutamise, edastamise, töötlemise ja säilitamisega Apple’i ja tema partnerite ja litsentsiandjate poolt.

Te võite eeltoodud nõusolekust mis tahes ajal taganeda loobudes asukohapõhiste funktsioonide kasutamisest või lülitades oma seadme ja arvuti sätetes välja Find My iPhone või Find My Friends rakenduse või Asukohapõhised teenused (vastavalt olukorrale). Kui kasutate kolmandate isikute teenuseid, mis kasutavad või pakuvad asukohaandmeid Teenuse osana, kohalduvad Teile vastava kolmanda isiku tingimused ja privaatsuseeskirjad asukohaandmete selle kolmanda isiku poolt kasutamise kohta ning Te peaksite nendega tutvuma. Mis tahes asukohaandmed, mis Teenuse raames pakutakse, pole mõeldud kasutamiseks olukorras, kus on vaja täpseid asukohaandmeid või kus valed, ebatäpsed või viivitusega või ebatäielikud asukohaandmed võivad põhjustada surma, kehavigastusi, varalist kahju või keskkonnakahju. Apple rakendab mõistlikke oskusi ning nõuetekohast hoolsust Teenuse pakkumisel, kuid Apple ega selle mis tahes sisupakkujad ei garanteeri asukohaandmete või mis tahes muude Teenuse poolt esitatud andmete kättesaadavust, täpsust, täielikkust, usaldusväärust ega õigeaegsust.

Find My iPhone funktsioon

Find My iPhone ja Find My Mac funktsioonid on mõeldud vaid Teie isiklikuks kasutamiseks. Kui see need funktsioonid on Teie iOS-i seadmel seadmes või Macil Macis aktiveeritud, saate nendega abil oma iOS-i seadme või Maci asukohta tuvastada, mängida neis heli, kaugjuhtimise teel neist andmeid kustutada või aktiveerida neis Kadunud režiimi („Lost Mode”)b seda funktsiooni kasutada, et tuvastada Teie seadme või Maci asukoht, , mängida sellel heli, aktiveerida kaugjuhtimise teel Kaotatud Režiim („Lost Mode“) või kustutada sellelt kaugjuhtimise teel andmed. Kui olete oma iOS-i seadme kaotanud, saate Kadunud režiimi kohe aktiveerida, et takistada teistel inimestel teie iOS-i seadme müümist või kasutamist või juurdepääsu teie andmetele. Teie vastutate oma iOS-i seadme kaitsmise eest pääsukoodiga abil, kadunud iOS-i seadmes Kadunud režiimi aktiveerimise ning kõigile teie iOS-i seadme kohta käivatele teadetele ja teadaannetele reageerimisega. Kui te seda ei tee, võivad teie andmed kaotsi minna või neile võivad juurde pääseda muud isikud neile juurde, samuti ei pruugi olla võimalik teie kadunud või varastatud iOS-i seadme leidmine või taastamine või selle müügi või kasutamise takistamine. Apple ei vastuta mingil viisil selle eest, kui te oma iOS-i seadet pääsukoodiga ei kaitse, Kadunud režiimi ei aktiveeri ja/või teateid ega teadaandeid vastu ei võta või neile ei reageeri, samuti teie iOS-i seadme teile tagastamise ega mingisuguse andmekao eest teie iOS-i seadmest.

Kui funktsioon Find My iPhone on aktiveeitud iOS-i seadmetes, mis käitavad iOS 7 või uuemat operatsioonisüsteemi, seotakse Teie iOS-i seade automaatselt Teie Apple ID-ga ja enne, kui keegi (sh Teie ise) saab funktsiooni Find My iPhone välja lülitada, iOS-i seadmes iCloudist välja logida, kustutada iOS-i seadme andmed selle taastamiseks tehase vaikeseadetele või iOS-i seadme aktiveerida (nt pärast selle andmete kustutamist, SIM-kaardi eemaldamist, seadme püsivara värskendamist või tarkvara taastamist), küsitakse teie Apple ID parooli. Apple ja selle volitatud agendid ei tohi pakkuda riistvara ega tarkvara tugiteenuseid, sh teenuseid Apple’i piiratud garantii raames, enne kui olete funktsiooni Find My iPhone enne hooldust inaktiveerinud.

Asukoha tuvastamiseks peavad iOS-i seadmed olema sisse lülitatud ja ühenduses internetiga (läbi andmevõrgu nagu 3G või registreeritud Wi-Fi võrk). Macid peavad asukoha tuvastamiseks olema sisse lülitatud ning mitte unerežiimil, ühendatud internetiga, Wi-Fi peab olema sisse lülitatud ning registreeritud Wi-Fi võrgu ulatuses. Kui Teie kadunud iOS-i seadmel on Kaotatud Režiim („Lost Mode“) aktiveeritud, saab jälgida selle hiljutisi asukohti, kus see sisse lülitati ja internetti ühendati, ning Teile näidatakse nende asukohtade viimase 24 tunni ajalugu, kui Te tuvastate iOS-i seadme asukohta kasutades funktsiooni Find My iPhone. Kui Teie iOS-i seadmelt või Macilt on kaugjuhtimise teel andmed kustutatud, ei saa Te vastava iOS-i seadme või Maci asukohta tuvastada, sellel heli mängida või kaugjuhitavat andmete kustutamist tühistada või aktiveerida Kaotatud Režiim („Lost Mode“). Asukohapäringud mõjutavad leitud iOS-i seadme või Maci aku kestvust. Kui Te arvate, et Teie iOS-i seade või Mac on varastatud, peaksite paluma abi oma kohalikelt õiguskaitseorganitelt ja kasutama oma andmete kaitsmiseks Find My iPhone’i selliseid funktsioone nagu oma iOS-i seadme Kaotatud Režiim („Lost Mode) või Maci kaugjuhtimise teel lukustamine või sellelt andmete kustutamine. Kui te olete pärinud oma iOS-i seadme või Maci asukohta ning asukoht on kaardil märgitud, võite vaadata oma iOS-i seadme või Maci viimast asukohta pärast esialgset päringut kuni 24 tunni vältel. Apple seejärel kustutab vastava informatsiooni 24 tundi pärast esialgse päringu sooritamist. ASUKOHAPÕHISED TEENUSED EI OLE MÕELDUD EGA SOBILIKUD KASUTAMISEKS HÄDAOLUKORRAS ASUKOHA MÄÄRAMISE SÜSTEEMINA.

Find My Friends funktsioon

Find My Friends rakendus, mis on allalaetav App Store’st (ühilduv riistvara ja tarkvara on nõutav) võimaldab Teil jagada oma asukohta piiratud arvu teiste kasutajatega läbi oma seadmete, juhul kui vastavad kasutajad on taotluse aktsepteerinud. Samuti võite Te näha piiratud arvu teiste kasutajate asukohta, kes on aktsepteerinud Teie vastavad taotlused, läbi nende seadmete. Te võite oma seadme seadistada selliselt, et teistele kasutajatele saadetakse automaatne teade, kui Te lahkute asukohast või saabute asukohta, ning peale seda, kui Te olete teise kasutaja märkinud sõbraks, seadistada oma seadme selliselt, et Teie seade teavitab Teid juhul, kui vastavad kasutajad lahkuvad asukohast või saabuvad asukohta. Samuti võite otsustada jagada ajutiselt oma asukohta Teie enda või teise kasutaja poolt loodud piiratud arvu gruppidega ning näha kõigi vastavate gruppide liikmete asukohti. Te võite ajutiselt oma seadme asukoha kõikide teiste kasutajate eest varjata. Te võite teisele kasutajale antud aktsepti näha Teie asukohta tagasi võtta. Te võite funktsiooni välja lülitada logides Find My Friends rakendusest välja või kustutades selle oma seadmelt. Te võite ka kasutada piiranguid iOS seadetes, et tõkestada volitamata muudatusi Teie valitud seadetes, sealhulgas jälgimise taotluste vastuvõtte ning asukoha peitmist. Asukohapäringud mõjutavad leitava seadme aku kestvust. ASUKOHAPÕHISED TEENUSED EI OLE MÕELDUD EGA SOBILIKUD KASUTAMISEKS HÄDAOLUKORRAS ASUKOHA MÄÄRAMISE SÜSTEEMINA.

Varundamine

iOS seadmetel on kasutatav automaatne varundamine ning see toimub perioodiliselt, kui seadme ekraan on lukustatud, see on ühendatud vooluvõrku ja internetti läbi Wi-Fi võrgu. iCloud salvestab Teie viimased kolm varukoopiat; kui seadet ei ole siiski ühesaja kaheksakümne (180) päeva jooksul iCloud’i varundatud, jätab Apple endale õiguse vastava seadmega seotud varundused kustutada. Varundamine on piiratud seadme seadete, seadme omadustega, fotode ja videotega , sõnumite (iMessage, SMS ja MMS), helinate, rakenduste andmete, asukohaseadete (nt asukohapõhised meeldetuletused, mille olete üles seadnud) ja „Home“ kuva ja rakenduste korraldusega. iTunes Store’st, App Store’st või iBookstore’st ostetud Sisu ei varundata, kuid võib olla nende teenuste kaudu allalaetav vastavalt konto nõuetele, kättesaadavusele ning kohalduvatele tingimustele. Teistest allikatest saadud meediat (nt imporditud muusika või koduvideod)Teie arvutist sünkroonitud meediume ei varundata, kuid neid võib sünkroniseerida Teie arvutist kasutades iTunesi. Teie iCloud e-post, kontaktid, kalendrid, järjehoidjad ja dokumendid salvestatakse ning on ligipääsetavad iCloudis. Apple rakendab mõistlikke oskusi ja nõuetekohast hoolsust Teenuse osutamisel, kuid KOHALDUVA ÕIGUSE POOLT SUURIMAS LUBATUD ULATUSES APPLE EI GARANTEERI EGA TAGA, ET MIS TAHES SISU, MILLE TE SALVESTATE VÕI MILLELE TE TEENUSE KAUDU LIGI PÄÄSETE, SUHTES EI PÕHJUSTATA TAHTMATULT KAHJU, ANDMELAOSTUS, -KADU VÕI KUSTUTAMIST VASTAVALT KÄESOLEVA LEPINGU TINGIMUSTELE NING APPLE EI VASTUTA, KUI SELLINE KAHJU, ANDMELAOSTUS, -KADU VÕI KUSTUTAMINE PEAKS ASET LEIDMA. Teie vastutate oma informatsioonist ja andmetest sobiva alternatiivse varukoopia tegemise eest.

Kui iCloudi varundamine ei ole aktiveeritud, ei varunda Teie seade sünkroniseerimise ajal andmeid automaatselt iTunesi, aga Te võite otsustada algatada iTunesi varundamise käsitsi.

My Photo Stream

Kui My Photo Stream on Teie seadmel või arvutil aktiveeritud, laetakse Teie seadmega tehtud või Teie arvutisse laetud fotod iCloudi ning seejärel laetakse automaatselt Teie teistele seadmetele või arvutitele, millel My Photo Stream on samuti aktiveeritud. Allalaetud fotod pannakse seadmel My Photo Stream vaatesse või kausta. Kui on aktiveeritud Jagatud Fotostriimide funktsioon, võite Te valitud fotostriimi ühilduvatel süsteemidel või avalikult Internetis teistega jagada, luues jagatud fotostriimi. Kasutajad, kellega Te oma fotostriime jagate, võivad fotosid kommenteerida ning neid kommentaare jagatakse teiste kasutajatega, kellele Te olete fotostriimi jaganud. Foto resolutsioon võib erineda sõltuvalt seadmest, millele need alla laetakse. Seadmetel My Photo Stream funktsiooni kasutamiseks on vajalik Wi-Fi ühendus; kui WI-FI ühendust pole saadaval, kasutab Jagatud Fotostriimide funktsioon mobiiltelefoni ühendust. Apple jätab endale õiguse kehtestada piiranguid üles laetavate fotode mahule ja/või arvule, mille teatud perioodi vältel üles võib laadida, selleks, et piirata teenuse liigset kasutamist või selle kasutamist muuks eesmärgiks, kui see on mõeldud.

Fotostriimi üleslaetud My Photo Stream funktsiooniga kasutamiseks mõeldud fotod kustutatakse iCloud’ist pärast kolmkümne (30) päeva möödumist nende üleslaadimisest automaatselt, järgides kehtivaid aja- ja arvupiiranguid. Seadmed salvestavad piiratud arvu kõige uuemaid fotosid My Photo Stream albumis või vaates; vanimad fotod, mis ületavad hetkel kehtivad piirangut kustutatakse automaatselt, kui laetakse alla uued fotostriimi fotod. Jagatud Fotostriimides olevaid fotosid ei kustutata kolmekümne (30) päeva pärast, kuid iga vastava fotostriimi mahu suhtes võivad kohalduda fotode või vastuvõtjate arvu ja/või mahu piirangud. Allalaetud fotosid saab käsitsi salvestada iOS Camera Roll alla.

iCloud Photo Sharing

Kui funktsioon iCloud Photo Sharing on aktiveeritud, võite jagada valitud fotosid ja ühilduvaid videoid teiste ühilduvate süsteemidega või avalikult Internetis, luues jagatud fotostriimi. Kasutajad, kellega jagate, võivad fotosid kommenteerida või jagada oma fotosid ja videoid ning neid kommentaare, fotosid ja videoid jagatakse teiste kasutajatega, kellega olete fotostriimi jaganud. Fotostriimi omanik võib striimist mis tahes kommentaare, fotosid või videoid kustutada, kuid kaasosaline võib kustutada ainult neid fotosid või videoid, mille puhul neil on kaasosalus, või nende fotode või videote kommentaare, kui omanik jagab fotostriimi selle kaasosalisega.

Igale fotostriimile võivad kehtida fotode, videote või adressaatide arvu- ja/või suuruspiirangud. Allalaaditud fotosid saab käsitsi salvestada. Kui Wi-Fi pole saadaval, kasutavad jagatud fotostriimid mobiilsideühendust.

Teenuse muutmine

Apple jätab endale õiguse muuta Teenust või peatada Teenuse (või selle mis tahes osa) pakkumine ajutiselt või lõplikult. Apple võib sellistest Teenuse muudatustest teatada oma kodulehel ja/või saata e-kirja selle kohta Teie peamisele aadressile, mis on Teie Kontoga seotud, et teavitada Teid Teenuse mis tahes olulistest muudatustest. Teie vastutate antud teadete puhul oma iCloudi e-posti aadressi ja/või peamise Apple juures registreeritud e-posti aadressi kontrollimise eest. Te nõustute, et Apple ei vastuta Teie ega mis tahes kolmanda isiku ees Teenuse mis tahes muutmise või peatamise eest. Kui Te olete Teenuse kasutamise eest maksnud ja me peatame selle või vähendame oluliselt selle funktsionaalsust, tagastame Teile proportsionaalse osa mis tahes ettemaksust.

Kasutuspiirangud

Te nõustute, et kasutate Teenust vaid käesolevas Lepingus ning mis tahes kohalduva seaduse, määruse või üldiselt aktsepteeritava tava kohaselt vastavas jurisdiktsioonis lubatud eesmärkidel. Teie Kontole on eraldatud 5GB salvestusmahtu vastavalt iCloud funktsioonide lehtedel kirjeldatule. Täiendavat andmemahtu on võimalik osta vastavalt allpool kirjeldatule. Mis tahes kohalduva või mõistliku võrguliikluse mahu piirangu või salvestusmahu (nt varundamine või e-posti konto maht) ületamine on keelatud ning võib takistada Teie poolt varundamist iCloudi, dokumentide lisamist või uute e-kirjade vastu võtmist, mis on saadetud Teie iCloud e-posti aadressile. Kui Teiepoolne Teenuse kasutamine või muu käitumine tahtlikult või tahtmatult seab ohtu Apple’i suutlikkuse pakkuda Teenust teistele süsteemidele, on Apple'l õigus rakendada kõiki mõistlikke meetmeid Teenuse ja Apple’i süsteemide kaitseks, mis võib hõlmata endas Teie Teenusele ligipääsu peatamist. Piirangute korduva rikkumise korral võidakse Teie konto sulgeda.

Teenuse kättesaadavus

Teenus või selle mis tahes funktsioon või osa ei pruugi olla kasutatav kõigis keeltes või kõigis riikides ning Apple ei esita mis tahes kinnitust, et Teenus või selle mis tahes funktsioon või osa on mis tahes konkreetses asukohas sobilik või kasutatav. Ulatuses, milles Te otsustate siseneda Teenusesse ja kasutada Teenust, teete seda omal algatusel ning vastutate mis tahes kohalduvate seaduste, muuhulgas mis tahes kohaldatavate kohalike seaduste, järgimise eest.

Avalik beetaversioon

Aeg-ajalt võib Apple otsustada pakkuda Teenuse uusi ja/või uuendatud funktsioone (“Beetafunktsioonid”) avaliku beetatestimise programmi raames (“Programm”) eesmärgiga pakkuda Apple’le tagasisidet Beetafunktsioonide kvaliteedi ning kasutatavuse kohta. Te mõistate ja nõustute, et Teie osalemine Programmis on vabatahtlik ning ei kujuta endast õiguslikus mõttes partnerlus-, agendi- ega töösuhet Teie ja Apple’i vahel ning et Apple ei ole kohustatud pakkuma Teile mis tahes Beetafunktsioone. Apple võib teha Beetafunktsioonid kättesaadavaks Programmis osalejatele online registreerimisel või läbi Teenuse registreerumisel. Te mõistate ja nõustute, et Apple võib koguda ja kasutada teatud andmeid Teie Kontolt, seadmetelt ja lisaseadmetelt, et registreerida teid Programmi ja/või tuvastada Teie osalemisõigus. Te mõistate, et kui olete Programmi registreerunud, ei pruugi Teil olla võimalik pöörduda tagasi kasutama vastava Beetafunktsiooni varasemat mittebeetaversiooni. Kui selline tagasipöördumine on võimalik, ei pruugi teil olla võimalik Beetafunktsiooni raames loodud andmeid varasemale mittebeetaversioonile üle kanda. Teie poolt Beetafunktsioonide kasutamist ja Programmis osalemist reguleerivad käesolev Leping ning mis tahes täiendavad litsentsitingimused, mis võivad eraldiseisvalt Beetafunktsioonide juurde kuuluda. Beetafunktsioone pakutakse põhimõtetel „OLEMASOLEVAL KUJUL“ ja „KÄTTESAADAVAL KUJUL“ ning neis võib olla vigu või ebatäpsusi, mis võivad põhjustada tõrkeid, andmete ja/või informatsiooni rikkumist või kadu Teie seadmes ja lisaseadmetes (muuhulgas serverites ja arvutites), mis sellega ühendatud on. Apple soovitab tungivalt, et teeksite oma seadmel ja lisaseadmetel olevatest andmetest ja informatsioonist varukoopia enne mis tahes Programmis osalemist. Te tunnistate ja nõustute selgesõnaliselt, et Teie poolt Beetafunktsioonide mis tahes kasutamine on ainult Teie omal vastutusel. TEIE KANNATE KÕIK RISKID JA KULUD SEOSES TEIE OSALEMISEGA MIS TAHES PROGRAMMIS, MUUHULGAS INTERNETIÜHENDUSE TASUD, VARUKOOPIATE TEGEMISE KULUD, TEIE SEADME JA LISASEADMETE KASUTAMISEGA SEOTUD KULUD JA MIS TAHES KAHJU MIS TAHES SEADMETELE, TARKVARALE, INFOLE VÕI ANDMETELE. Apple võib, aga ei pruugi, pakkuda Teile Beetafunktsioonide jaoks tehnilist ja/või muud tuge. Kui kasutajatuge pakutakse, on see lisaks Teie tavalisele Teenuse kasutajatoele ning on kättesaadav vaid läbi Programmi. Saamaks mis tahes sellist kasutajatuge, nõustute Te järgima mis tahes kasutajatoe reegleid või eeskirju, mis Apple Teile selleks esitab. Apple jätab endale õiguse muuta Programmi tingimusi või eeskirju (kaasa arvatud Programm lõpetada) mis tahes ajal sellest teatades või teatamata ning võib Teie Programmis osalemise mis tahes ajal tühistada. Te tunnistate, et Apple’l ei ole mis tahes kohustust pakkuda Beetafunktsioonidest kommertsversioone ning juhul, kui sellised kommertsversioonid avaldatakse, võivad nende omadused või funktsionaalsus Beetafunktsioonides sisalduvaist erineda. Programmi osana pakub Apple Teile võimaluse esitada kommentaare, ettepanekuid või muud tagasisidet, mis puudutab Teie poolt Beetafunktsioonide kasutamise kogemust. Te nõustute, et kui pole sõlmitud eraldiseisvat kirjalikku lepingut, mis sätestaks teisiti, on Apple’l õigus vabalt kasutada Teie poolt esitatud mis tahes tagasisidet mis tahes eesmärgil.

Tellimuse täiendav salvestusmaht

Täiendavat salvestusmahtu saab osta tellimuse põhiselt.

Tasud

Teenus aktsepteerib makseteks krediitkaarte ja teatud maksekontosid (kui need on kasutatavad) ning debiteerib automaatselt Teie Apple ID’ga seotud maksevahendit (nt. maksevahendit, mida Te kasutate ostude sooritamiseks iTunes Store’is, App Store’is või iBookstore’is, kui need on saadaval). Apple võib hankida eelneva kinnituse kuni tehingu summa väärtuses. Täiendava salvestusmahu tasude eest esitatakse arve iga-aastaselt enne teenuse osutamist. Arve esitatakse tehingu hetkel või peatselt pärast seda. Te nõustute, et Te maksate läbi Teenuse ostetud parenduste eest ning, et Apple võib debiteerida Teie krediitkaarti või maksekontot Teie poolt ostetud mis tahes parenduste ning mis tahes täiendavate summade (sealhulgas mis tahes maksud ja viivised, vastavalt olukorrale) võrra, mis võivad olla kogenenud Teie kontoga seoses ning et Apple võib jätkata Teie krediitkaardi või maksekonto debiteerimist kõigi tasude osas, mis on seotud Teie tellimusega iga-aastaselt kuni Te tellimuse muudate või tühistate. See tähendab, et kui Te ei muuda ega tühista oma tellimust enne järgmist iga-aastast arve esitamise kuupäeva, debiteerime Teie krediitkaarti või maksekontot hetkel kehtiva hinnakirja alusel vastaval järgmisel iga-aastasel arve esitamise kuupäeval.

Umbes kolmkümmend (30) päeva enne Teie iga-aastast arve esitamise kuupäeva teavitame Teid e-posti teel Teie Apple ID-ga seotud e-posti aadressil, et Teie Kontole esitatakse peatselt arve ning et Teie krediitkaarti või maksekontot debiteeritakse märgitud tasud iga-aastasel arve esitamise kuupäeval. Te võite oma tellimust muuta, valides mahukama või vähemmahuka salvestuspaketi Seadete („Settings“) all toodud iCloudi alajaotuses Teie seadmel või iCloudi Süsteemi Eelistuste („System Preferences“) paani alt oma Maci või iCloudi Juhtpaneelil („Control Panel“) Teie arvutis. Kohalduv salvestusmahu tasu suurema salvestusmahu eest hakkab kehtima viivitamatult; vähemmahuka salvestuspaketi seaded hakkavad kehtima järgmisel iga-aastasel arve esitamise kuupäeval. TE VASTUTATE KÕIGI TASUDE ÕIGEAEGSE MAKSMISE NING APPLE’LE KEHTIVA KREDIITKAARDI VÕI MAKSEKONTO ANDMETE ESITAMISE EEST KÕIGI TASUDE MAKSMISEKS. Kõik tasud debiteeritakse krediitkaardilt või maksekontolt, mille Te registreerimisprotsessi käigus määrate. Kui Apple’l ei õnnestu Teie krediitkaarti või maksekontot sissenõutavaks muutunud tasu ulatuses debiteerida, jätab Apple endale õiguse tühistada või piirata ligipääsu Teie salvestatud Sisule, kustutada Teie salvestatud Sisu või sulgeda Teie Konto. Kui Te soovite määrata mõne muu krediitkaardi või maksekonto või kui Teie krediitkaardi või maksekonto staatus muutub, peate muutma oma infot internetis iCloudi Konto andmete sektsioonis; see võib ajutiselt häirida Teie ligipääsu Teenustele ajal, millal Apple kontrollib Teie uusi makseandmeid.

Teie koguhind sisaldab parenduse hinda pluss mis tahes kohalduvaid krediitkaardi tasusid ja mis tahes müügi-, kasutus- kauba- ja teenustemaksu, käibemaksu ja muud sarnast maksu vastavalt kohalduvatele seadustele ja lähtudes parenduse ostmise hetkel kehtivast maksumäärast. Me lisame hinnale maksu, kui see on nõutav Teenusele kohalduvate maksueeskirjade kohaselt.

Konto andmed ja arvepäringud

Pöörduge oma seadmel Konto haldamise lehele, et leida oma Konto andmed, sealhulgas maksemeetod ning arve valuuta. Apple saadab Teile elektroonilise arve Teie Apple ID’ga seotud e-posti aadressil, kui Teie Kontolt debiteeritakse mis tahes Teenuse tasusid. Kui Te arvate, et arve Teenuse eest on Teile esitatud ekslikult palun üritage meid teavitada 45 päeva jooksul arve esitamisest võttes ühendust iCloudi Kasutajatoega aadressil www.apple.com/support/icloud.

Tühistamised ja raha tagastamised

Kõik tasud, mille olete maksnud seoses Teenusega on tagastamatud välja arvatud, kui see on seadusega nõutav või muul käesolevas dokumendis teisiti sätestatud. Te võite Apple’ga tasu täielikuks tagastamiseks ühendust võtta 15 päeva jooksul pärast esialgse parenduse ostmist või 45 päeva jooksul pärast järgneva iga-aastase makse sooritamist. Et taotleda makstu tagastamist käesolevas sättes kirjeldatud moel, minge täiendava info saamiseks aadressile www.apple.com/support/icloud. Kohalduv siseriiklik õigus võib käesolevat eeskirja muuta. Täiendava info saamiseks võtke ühendustiCloud Kasutajatoega.

Te võite tühistada oma tellimuse valides andmemahuks tasuta 5GB paketi oma seadmel iCloud Konto andmete Andmemahupaketi („Storage Plan“) alt, iCloud Konto vaatest oma Maci süsteemi eelistuste alt või oma PC-l iCloud Konto vaate alt iCloudi juhtpaneelis Windowsis. Teie tasuline tellimus tühistatakse Teie järgmisel iga-aastasel arvekuupäeval. Osalised tagasimaksed on võimalikud, kui need on seadusega nõutavad.

Hinnamuudatused

Apple võib mis tahes ajal, kohalduvas õiguses sätestatud etteteatamisajaga, muuta salvestusmahu või selle mis tahes osa suurendamise hinda või kehtestada uusi tasusid. Hinnamuudatused ja uute tasude kehtestamine, mis rakendatakse Teie tellimuse arve esitamise aastal kehtivad järgnevatele arve esitamise aastatele ning kõigile uutele tellijatele pärast muudatuse jõustumiskuupäeva. Kui Te ei nõustu mis tahes sellise hinnamuudatusega, peate tühistama suurema andmemahupaketi ja lõpetama selle kasutamise.

Teenuse kasutamine Teie poolt

Teie Konto

Teenuse registreeritud kasutajana võite luua endale Konto. Ärge avaldage oma Konto andmeid kellelegi teisele. Te olete ainuisikuliselt vastutav oma Konto konfidentsiaalsuse ja turvalisuse säilitamise eest ning kõigi tegevuste eest, mis leiavad aset Teie Kontol või läbi Teie Konto ning Te kohustute Apple'it viivitamatult teavitama Teie Konto mis tahes turvarikkumisest. Täiendavalt teadvustate ja nõustute, et Teenus on loodud ja mõeldud isiklikuks ja individuaalseks kasutamiseks ja Te ei tohiks oma Konto ja/või parooli andmeid jagada muude isikutega. Eeldusel, et oleme rakendanud mõistlikke oskusi ja nõuetekohast hoolsust, ei vastuta Apple mis tahes kahjude eest, mis tulenevad Teie Konto volitamata kasutamisest, mis tuleneb Teie poolt käesolevate eeskirjade eiramisest.

Teenuse kasutamiseks peate Te sisestama oma Apple ID ja parooli, et oma Konto autentida. Te nõustute esitama täpsed ja täielikud andmed registreerudes Teenuse kasutajaks ning seda kasutades (“Teenuse Registreerimisandmed”) ning nõustute uuendama oma Teenuse Registreerimisandmeid, et hoida neid täpsete ja täielikena. Ebatäpsete, aegunud või mittetäielike Teenuse Registreerimisandmete esitamine võib viia Teie Konto peatamise ja/või sulgemiseni. Nõustute, et Apple võib säilitada ja kasutada Teie Teenuse Registreerimisandmeid Teie Konto haldamiseks ja Kontoga seoses arvete esitamiseks.

Täiendavad kohustused või kasutustingimused

Teatud Teenuse komponendid või funktsioonid, mida pakub Apple ja/või tema litsentsiandjad, sealhulgas, muud välistamata, võimalus laadida alla varasemaid oste ja iTunes Matchi (kohalduvad täiendavad tasud), eeldavad eraldiseisva tarkvara või muude litsentsilepingute või kasutustingimuste olemasolu. Eeltingimusena Teenuse selliste komponentide või funktsioonide kasutamiseks peate Te mis tahes sellise eraldiseisva lepingu läbi lugema, aktsepteerima ning nõustuma olema sellega seotud.

Edasiandmise keeld

Miskit käesolevas Lepingus ei tohi tõlgendada nii nagu see annaks Teile Apple ID, e-posti aadressi, domeeninime, iChat ID või muu Teie poolt Teenusega seoses kasutatava ressursi suhtes mis tahes õiguse, omandiõiguse või litsentsi.

Pärandamise keeld

Te nõustute, et Teie Konto on võõrandamatu ning et kõik õigused Teie Apple ID-le või Teie Kontol olevale Sisule lõpevad Teie surma korral. Surmatunnistuse koopia saamisel võidakse Teie Konto sulgeda ning kogu Teie kontol olev Sisu kustutada. Täiendava abi saamiseks võtke ühendust iCloudi Kasutajatoega aadressil www.apple.com/support/icloud.

Teenuse edasimüümise keeld

Te nõustute, et Te ei reprodutseeri, kopeeri, jäljenda, müü, müü edasi, üüri välja ega vaheta Teenust (ega selle mis tahes osa) mis tahes eesmärgil.

Apple’i Privaatsuseeskirjad

Te mõistate, et kasutades Teenust nõustute Te teatud Teid ning Teie poolt Teenuse kasutamist puudutavate andmete kogumise ja kasutamisega vastavalt Apple’i Privaatsuseeskirjadele. Lisaks nõustute, et Apple võib koguda, kasutada, edastada, töödelda ja säilitada andmeid seoses Teie Kontoga ja mis tahes seadmega ning arvutiga, mis sellele registreeritud on, selleks, et pakkuda Teile Teenust ning mis tahes selles sisalduvaid funktsioone. Informatsioon, mida Apple kogub, kui Te Teenust kasutate, võib lisaks sisaldada tehnilist, statistilist või diagnostilist informatsiooni seoses Teie poolt Teenuse kasutamisega või selle tagajärjel, mida võidakse Apple’i poolt kasutada Apple’i toodete ja teenuste hooldamiseks, parendamiseks ja täiendamiseks. Täiendava informatsiooni leiate meie täielikest privaatsuseeskirjadest aadressil http://www.apple.com/privacy/. Lisaks mõistate ja nõustute, et seda informatsiooni võidakse üle kanda Ameerika Ühendriikidesse ja/või teistesse riikidesse Apple ja/või selle sidusüksuste ja/või nende teenusepakkujate poolt säilitamiseks, töötlemiseks ja kasutamiseks. Palume märkida, et isikuandmed, mis puudutavad isikuid, kes elavad Euroopa Majanduspiikonna (EMP) liikmesriigis on ühiselt Apple Distribution International’i, mis asub Corkis, Iirimaal ning Apple UK Limited’i, mis asub Uxbridge’s, Ühendkuningriigis, kontrolli all.

Sisu ja Teie käitumine

Sisu

„Sisu“ tähendab mis tahes informatsiooni, mis võidakse luua või millega võidakse kokku puutuda Teenuse kasutamisel, nt andmefailid, seadmeomadused, kirjalik tekst, tarkvara, muusika, graafika, fotod, pildid, helid, videod, sõnumid ja muud sarnased materjalid. Te mõistate, et kogu Sisu, olgu see Teenuse kaudu avalikult postitatud või privaatselt edastatud, on ainusikuliselt selle isiku vastutada, kellelt vastav Sisu pärineb. See tähendab, et Teie, ning mitte Apple, olete ainuisikuliselt vastutav mis tahes Sisu eest, mille Te üles laete, alla laete, postitate, saadate e-kirjaga, edastate, säilitate või teete muul viisil Teenust kasutades kättesaadavaks. Te mõistate, et kasutades Teenust võite Te kokku puutuda Sisuga, mis võib Teie arvates olla solvav, kõlvatu või sobimatu ning et Teie võite paljastada teistele isikutele Sisu, mida nemad võivad pidada sobimatuks. Apple ei kontrolli Teenuse kaudu esitatud Sisu ega garanteeri sellise Sisu täpsust, terviklikkust ega kvaliteeti. Te mõistate ning nõustute, et Teenuse ning mis tahes Sisu kasutamine Teie poolt toimub ainuisikuliselt Teie enda vastutusel.

Teie käitumine

Te nõustute, et EI kasuta Teenust selleks et:

a. üles laadida, alla laadida, postitada, e-postiga saata, edastada, salvestada või muul viisil teha kättesaadavaks mis tahes Sisu, mis on ebaseaduslik, ahistav, ähvardav, kahjustav, kahju tekitav, au teotav, laimav, kuritarvitav, vägivaldne, sündsusetu, vulgaarne, teise isiku privaatsust rikkuv, vihkamist õhutav, rassiliselt või etniliselt solvav või muul viisil sobimatu;

b. jälitada, ahistada, ähvardada või kahjustada teist isikut;

c. juhul kui Te olete täiskasvanu, küsida alaealise (iga alla 18-aastane või muus vanuses isik, kes on kohalike seaduste kohaselt alaealine) käest, keda Te isiklikult ei tunne, isiku- või muid andmeid, s.h. kuid mitte ainult mõnda järgnevatest: täisnime või perekonnanime, kodust aadressi, postiindeksit, telefoni numbrit, pilti, e-posti aadressi või alaealise kooli, kiriku, spordimeeskonna või sõprade nimesid;

d. teeselda et olete keegi või mis tahes üksus, kes Te ei ole – Te ei või kehastada või end vääriti esitleda teise isikuna (sealhulgas kuulsusena), üksusena, teise iCloud teenuse kasutajana, Apple’i töötajana, linna- või valitsusjuhina, või muul viisil vääriti esitleda oma kuuluvust isiku või üksuse juurde, (Apple jätab endale õiguse tagasi lükata või blokeerida mis tahes Apple ID või e-posti aadressi, mida võib pidada Teie identiteedi vääraks kehastamiseks või esitlemiseks, või teise isiku nime või identiteedi omastamiseks);

e. tegeleda autoriõiguste rikkumisega või muude intellektuaalse omandi õiguste rikkumistega (sealhulgas laadida üles mis tahes sisu, mille suhtes Teil puudub üleslaadimise õigus), või avaldada mis tahes ärisaladust või konfidentsiaalset informatsiooni rikkudes konfidentsiaalsus-, töö- või mitteavalikustamise lepingut;

f. postitada, saata, edastada või teha muul viisil kättesaadavaks mis tahes lubamatuid või autoriseerimata e-kirju, reklaami, promomaterjale, rämpsposti, spämmi, või ahelkirju, sealhulgas kuid mitte ainult massilist ärilist reklaami ja informatsioonilisi teadaandeid;

g. võltsida mis tahes TCP-IP paketi päist või mis tahes päise andmeid e-kirjas või uudisgrupi postituses, või muul viisil panna päisesse informatsiooni, mis on mõeldud saajate eksitamiseks Teenuse kaudu edastatud Sisu päritolu kohta ("spoofing“ ehk tüssamine);

h. üles laadida, postitada, e-postiga saata, edastada, salvestada või teha muul viisil kättesaadavaks mis tahes materjale, mis sisaldavad viiruseid või mis tahes muud arvutikoodi, faile või programme, mis on loodud selleks, et kahjustada, sekkuda või piirata Teenuse (või selle mis tahes osa) normaalset tegevust või mis tahes muud arvuti tarkvara või riistvara;

i. sekkuda või katkestada Teenust (sealhulgas siseneda Teenusesse mis tahes automaatse meetmega nagu skriptid või web crawler´id) või mis tahes Teenusega ühenduses olevaid servereid või võrke või Teenusega ühenduses olevate võrkude mis tahes eeskirju, nõudeid või reegleid (sealhulgas mis tahes autoriseerimata sisenemine, kasutamine või sealsete andmete või liikluse jälgimine);

j. planeerida või osaleda mis tahes illegaalses tegevuses; ja/või

k. koguda ja salvestada teiste Teenuse kasutajate isikuandmeid selleks, et kasutada neid seoses mis tahes eelmainitud keelatud tegevusega;

Sisu eemaldamine

Te tunnistate, et Apple ei vastuta mis tahes moel mis tahes Sisu eest, mille teised on esitanud ning Apple’l ei ole kohustust vastavat Sisu eelnevalt läbi vaadata. Samas jätab Apple endale õiguse mis tahes ajal tuvastada, kas Sisu on kohane ning vastab käesolevale Lepingule ning võib Sisu eelnevalt läbi vaadata, liigutada, keelata, muuta ja/või eemaldada mis tahes ajal etteteatamiseta ning oma ainusikuliselt äranägemisel, kui leitakse, et vastav Sisu rikub käesolevat Lepingut või on muul moel sobimatu.

Varundage oma Sisu

Teie vastutate oma arvutisse või muule seadmele mis tahes oluliste dokumentide, piltide ja muu Sisu, mida Te Teenuse kaudu säilitate ja kasutate, varundamise eest. Apple rakendab mõistlikke oskusi ning nõuetekohast hoolsust Teenuse osutamisel, kuid Apple ei garanteeri, et mis tahes Sisu suhtes, mida Te Teenuse vahendusel säilitate või kasutate, ei esine tahtmatult kahjustusi, andmelaostust või kadusid.

Juurdepääs Teie Kontole ja Sisule

Apple jätab endale õiguse rakendada meetmeid, mida Apple peab mõistlikult vajalikuks või kohaseks käesoleva Lepingu mistahes osa jõustamiseks ja/või kontrollimaks sellest kinnipidamist. Te nõustute, et Apple’l on õigus ilma Teie ees vastutust võtmata, pääseda ligi, kasutada säilitada ja/või avalikustada mistahes Konto andmeid ja Sisu õiguskaitseorganitele, riigiametnikele ja/või kolmandatele isikutele, kui Apple peab seda mõistlikult vajalikuks ja kohaseks, kui talt seda seaduse alusel nõutakse või kui meil on heausklik veendumus, et vastav juurdepääs, kasutamine, avaldamine või säilitamine on mõistlikult vajalik selleks, et (a) vastata juriidilise menetluse või päringu nõuetele; (b) jõustada käesolevat Lepingut, sealhulgas uurida selle mis tahes potentsiaalset rikkumist; (c) tuvastada, tõkestada või muul mool toime tulla turvaküsimuste, pettuste või tehniliste probleemidega; või (d) kaitsta Apple’i, selle kasutajate, kolmanda isiku või avalikkuse õigusi, vara või turvalisust vastavalt seaduses nõutule ja lubatule.

Autoriõiguse märkus

Kui Te arvate, et keegi on Teenust kasutades rikkunud mistahes Sisule kehtivat autoriõigust, palun võtke ühendust Apple’i Autoriõiguste Agendiga vastavalt meie Autoriõiguste Eeskirjadele aadressil http://www.apple.com/legal/trademark/claimsofcopyright.html. Apple võib oma ainuisikulise äranägemise järgi peatada ja/või sulgeda nende kasutajate Kontod, kes on tuvastatud kui mitmekordsed rikkujad.

Käesoleva Lepingu rikkumised

Kui Te puutute Teenuse kasutamisel kokku Sisuga, mida Te peate ebasobivaks või mida Te peate muul moel käesoleva Lepingu rikkumiseks, võite sellest teada anda saates e-kirja aadressil abuse@iCloud.com.

Sisu, mille Teenuse kaudu esitate või muul moel kättesaadavaks teete.

Litsents Teilt

Välja arvatud materjali puhul, mille Teile litsentsi alusel anname, ei väida Apple endal olevat Teie poolt Teenuse kaudu esitatava või kättesaadavaks tehtava Sisu ja/või materjalide omandiõigust. Samas, esitades või postitades vastava Sisu teatud Teenuse osades, mis on avalikult või teistele kasutajatele, kellega nõustute vastavat Sisu jagama, ligipääsetavad, annate Te Apple’le ülemaailmse, autoritasuta, mitteeksklusiivse litsentsi kasutada, levitada, reprodutseerida, muuta, kohandada, avaldada, tõlkida, avalikult esitada ning avalikult välja panna vastavat Teenusel esitatud Sisu vaid sellel eesmärgil, millega Sisu esitati või kättesaadavaks tehti, ilma, kompensatsiooni ning mistahes kohustuseta Teie ees. Nõustute, et mis tahes Sisu, mis esitatakse või postitatakse on Teie ainuisikulisel vastutusel, ei riku ega kahjusta mis tahes teise poole õigusi ega riku seadusi, aita kaasa ega julgusta ebaseadluslikule tegevusele ega pole muul moel kõlvatu, sobimatu või heade tavadega vastuolus. Esitades või postitades sellist Sisu Teenuse osades, mis on ligipääsetavad avalikkusele või teistele kasutajatele, kinnitate, et Te olete vastava materjali omanik ja/või omate kõiki nõutavaid õigusi, litsentse ja volitusi selle levitamiseks.

Muudatused Sisus

Te mõistate, et selleks, et Teenust osutada ning Teie Sisu sellel kättesaadavaks teha, võib Apple edastada Teie Sisu üle erinevate avalike võrkude, erinevatel meediumidel ning muuta või kohandada Teie Sisu, et see vastaks ühendust võimaldavate võrkude või seadmete või arvutite tehnilistele nõudmistele. Te nõustute, et käesolevas dokumendis esitatud litsents annab Apple’le õiguse mis tahes sellise tegevuse sooritamiseks.

Kaubamärgi andmed

Apple, Apple’i logo, iCloud, iCloud logo ja muud Apple’i kaubamärgid, teenusemärgid, graafika ja logod, mida seoses Teenusega kasutatakse, on Apple Inc.’ kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides. Nimekiri Apple’i kaubamärkidest on esitatud siin - http://www.apple.com/legal/trademark/appletmlist.html. Muud kaubamärgid ja teenusemärgid, graafika ja logod, mida seoses Teenusega kasutatakse võivad olla nende vastavate omanike kaubamärgid. Teile ei anta mistahes õigusi või litsentse eelnimetatud kaubamärkide kohta ning lisaks nõustute, et Te ei eemalda, varja või muuda mistahes nende omandiõigust puudutavaid teateid (kaasa arvatud kaubamärgi ja autoriõiguse märkeid), mis võivad Teenuse juurde kuuluda või Teenuse osaks olla

Tarkvara

Apple’i omandiõigused

Te teadvustate ning nõustute, et Apple ja/või selle litsentsiandjad omavad kõiki seadusest tulenevaid õigusi, omandiõigust ja huvisid seoses Teenusega, muuhulgas graafika, kasutajaliidese, ning Teenuse rakendamiseks kasutatavate skriptide ja tarkvaraga, ning mistahes tarkvaraga, mida Teile pakutakse Teenuse osana ja/või Teenusega seoses (“Tarkvara”), kaasa arvatud mistahes intellektuaalse omandi õigused, mida see hõlmab hoolimata sellest, kas see need on registreeritud või mitte ja kus iganes need eksisteerivad. Lisaks nõustute, et Teenus (kaasa arvatud Tarkvara või mistahes selle osa) sisaldab ärisaladuse alla kuuluvat ning konfidentsiaalset informatsiooni, mida kaitsevad kohalikud intellektuaalse omandi seadused ja muud seadused. Te nõustute, et Te ei kasuta vastavaid ärisaladuse alla kuuluvaid materjale ega andmeid mis tahes moel peale Teenuse kasutamise kooskõlas käesoleva Lepinguga. Teenuse mis tahes osa ei või reprodutseerida mis tahes kujul ega mis tahes moel, kui see pole käesolevates tingimustes selgesõnaliselt lubatud.

Litsents Apple’lt

Apple annab Teile isikliku, mitteeksklusiivse, võõrandamatu ja piiratud litsentsi Tarkvara kasutamiseks sellisena nagu Apple selle Teile Teenuse osana andnud on ning kooskõlas käesoleva Lepinguga; eeldusel, et Te ei kopeeri, muuda, üüri välja, laena ega levita Tarkvara, loo selle alusel uusi tooteid, pöördprojekteeri seda ega võta seda laiali või ürita muul moel leida Tarkvara lähtekoodi (kui see pole selgesõnaliselt lubatud või seadusega nõutav), müü ega rendi Tarkvara, väljasta sellele all-litsentse, loovuta Tarkvara ega väljasta selle suhtes tagatisõigusi ega võõranda mistahes muid õigusi seoses Tarkvaraga (ega luba eelmainitud tegevusi teha ka teistel) ning ei kasuta Teenust ära mis tahes volitamata moel, muuhulgas läbi keelatud aladele sisenemise või võrgumahu koormamisega. TARKVARA VÕI TEENUSE MISTAHES OSA KASUTAMINE MUUKS OTSTARBEKS KUI KÄESOLEVAS LEPINGUS LUBATUD TEENUSE KASUTAMISE OTSTARVE, ON RANGELT KEELATUD JA RIKUB TEISTE INTELLEKTUAALSE OMANDI ÕIGUSI NING VÕIB TEILE AUTORIÕIGUSE RIKKUMISE EEST KAASA TUUA TSIVIIL- JA KRIMINAALVASTUTUSE, SEALHULGAS VÕIMALIKUD RAHALISED KAHJUHÜVITISE NÕUDED.

Ekspordikontroll

Tarkvara ja Teenuse kasutamisele, muuhulgas andmete, tarkvara või muu Sisu transpordile, postitamisele või üleslaadimisele läbi Teenuse võivad kohalduda Ameerika Ühendriikide ja teiste riikide ekspordi- ja impordiseadused. Te nõustute järgima kõiki kohalduvaid ekspordi- ja impordiseadusi ja õigusakte. Eelkõige, kuid mitte ainult, ei või Tarkvara eksportida või taaseksportida (a) mistahes riiki, millele Ameerika Ühendriigid on kehtestanud embargo või (b) ühelegi isikule, kes on Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi erinimekirjas Specially Designated Nationals või Ameerika Ühendriikide Kaubandusministeeriumi erinimekirjas Denied Persons List või Denied Entity List. Kasutades Tarkvara või Teenust kinnitate, et Te ei paikne mistahes sellises riigis ega kuulu mistahes eeltoodud nimekirja. Lisaks nõustute, et Te ei kasuta Tarkvara ega Teenust mistahes eesmärgil, mis on Ameerika Ühendriikide seadusega keelatud, muuhulgas rakettide, tuuma- ega keemiarelva ega bioloogilise relva arendamiseks, loomiseks ega tootmiseks. Lisaks nõustute, et Te ei lae ilma vastava eelneva nõusolekuta oma Kontole üles mistahes andmeid ega tarkvara, mida ei või eksportida ilma valitsuse eelneva kirjaliku nõusolekuta, muuhulgas teatud krüpteerimistarkvara. Antud kinnitused ja lubadused jäävad kehtima pärast käesoleva Lepingu lõppemist.

Uuendused

Teenuse osana võite aeg-ajalt saada Apple’lt Tarkvarauuendusi, mis võidakse Teie seadmele või arvutisse automaatselt alla laadida ja paigaldada. Need uuendused võivad sisaldada veaparandusi, funktsioonide laiendusi või täiendusi või täiesti uusi Tarkvara versioone. Te olete nõus, et Apple võib need uuendused Teenuse osutamise raames Teieni automaatselt toimetada ning, et Te võtate need vastu ja paigaldate vastavalt nõuetele.

Lõpetamine

Lõpetamine Teie poolt

Te võite oma Konto sulgeda ja/või lõpetada Teenuse kasutamise mis tahes ajal. Kui Te soovite lõpetada iCloudi kasutamise oma seadmel, võite eemaldada oma iCloudi konto seadmelt avades oma seadmel Seadete („Settings“) lehe, vajutades iCloud’le ning seejärel Kustuta Konto („Delete Account“) nupule. Oma konto sulgemiseks võtke ühendust iCloudi Kasutajatoega aadressil www.apple.com/support/icloud. Mis tahes tasud, mille olete tasunud enne lõpetamist ei kuulu tagastamisele (kui käesolevas Lepingus ei ole selgesõnaliselt sätestatud teisiti), sealhulgas mis tahes tasud, mis ettemaksuna makstud Konto sulgemise aastaks oleval arveaastal. Teie Konto sulgemine ei vabasta Teid kohustusest tasuda mistahes kogunenud võlgnevused ja tasud.

Lõpetamine Apple’i poolt

Apple võib mistahes ajal teatud tingimustel ning eelneva etteteatamiseta viivitamatult sulgeda või peatada kogu või osa Teie Kontost ja/või juurdepääsust Teenusele. Sellise lõpetamise põhjused on muuhulgas: (a) käesoleva Lepingu või muude käesolevas tekstis viidatud ja/või Teenuse juures avaldatud eeskirjade või juhiste rikkumised; (b) Teie palve Teie konto tühistada või sulgeda; (c) õiguskaitseorgani, õigustmõistva asutuse või muu valitsusasutuse taotlus ja/või käsk; (d) kui Teenuse osutamine Teile on ebaseaduslik või võib muutuda ebaseaduslikuks; (e) ootamatud tehnilised või turvalisuse probleemid; (f) Teie osalemine pettustes või ebaseaduslikes tegevustes; või (g) Teenusega seoses Teie poolt võlgnetavate mis tahes tasude maksmatajätmine. Mistahes selline sulgemine või peatamine leiab aset Apple’i ainuisikulise äranägemise järgi ning Apple ei vastuta Teie ega mistahes kolmanda isiku suhtes kahju eest, mis võib tekkida seoses Teie Konto ja/või Teenuse juurdepääsu sulgemise või peatamisega. Lisaks võib Apple Teie Konto sulgeda eelneva etteteatamisega e-posti teel Teie Kontoga seotud e-posti aadressil, kui (a) Teie Kontol pole toimunud tegevust ühe (1) aasta vältel; või (b) Teenuse osutamine peatatakse täielikult või muudetakse seda või selle mis tahes osa olulisel määral. Mis tahes sellise sulgemise või peatamise sooritab Apple oma ainuisikulise äranägemise järgi ning Apple ei vastuta Teie ega mis tahes kolmanda isiku ees mis tahes kahju puhul, mis tuleneb Teie Konto või Teenusele juurdepääsu sulgemise või peatamisega, kuigi Apple hüvitab proportsionaalselt sellisel juhul mistahes ettemakstud tasud või summad.

Konto sulgemise tagajärjed

Kui Teie Konto suletakse, jääte Te täielikult ilma juurdepääsust Teenusele ning selle mistahes osadele, muuhulgas Teie Kontole, Apple ID-le, e-posti kontole ning Sisule. Lisaks kustutab Apple mõne aja möödudes kogu informatsiooni ja kõik andmed, mis Teie konto(de)le on salvestatud või on Teie konto(de) osaks. Mistahes individuaalsed Teenuse osad, mida Te kasutasite eraldi tarkvaralitsentside alusel sulgetakse samuti kooskõlas vastavate litsentsilepingutega.

Lingid ja muud Kolmandate Isikute Materjalid

Lingid

Teenuse teatud Sisu, osad või funktsioonid võivad sisaldada materjali kolmandatelt isikutelt ja/või linke teistele veebilehtedele, ressurssidele või Sisule. Kuna Apple’l ei pruugi olla kontrolli selliste kolmandatele isikutele kuuluvate saitide ja/või materjalide üle, teadvustate ja nõustute Te, et Apple ei vastuta antud veebilehtede või ressursside kättesaadavuse eest ega kinnita ega taga mistahes selliste veebilehtede või ressursside täpsust ega vastuta mistahes viisil mistahes Sisu, reklaami, toodete või materjali eest, mis sellistel veebilehtedel või ressurssides avaldatakse. Lisaks tunnistate ja nõustute, et Apple ei vastuta mistahes viisil mistahes kahju eest, mida Te kannate või väidate olevat kandnud otseselt või kaudselt tulenevalt sellise vastavatel veebilehtedel või ressurssides avaldatud Sisu, reklaami, toodete või materjali kasutamisest ja/või sellest lähtumisest.

Google Maps Teenus

Google Maps teenuse kasutamisele kohalduvad järgmised täiendavad tingimused: Google Maps Teenusetingimused aadressil http://maps.google.com/help/terms_maps.html ja Google Maps Juriidilised Märkused http://maps.google.com/help/legalnotices_maps.html.

Garantiide välistamine

MÕNES JURISDIKTSIOONIS EI OLE LUBATUD TEATAVATEST GARANTIIDEST LOOBUDA NING ULATUSES, MILLES SELLINE LOOBUMINE ON SPETSIIFILISELT KOHALDUVA ÕIGUSE POOLT KEELATUD, EI PRUUGI MÕNED ALLJÄRGNEVALT ESITATUD GARANTIIDEST LOOBUMISED TEILE KEHTIDA.

APPLE RAKENDAB MÕISTLIKKE OSKUSI JA NÕUETEKOHAST HOOLSUST TEENUSE OSUTAMISEL. JÄRGNEVAD GARANTIIDE VÄLISTAMISED ON PIIRATUD EELTOODUD SELGESÕNALISE GARANTIIGA.

APPLE EI GARANTEERI, KINNITA EGA TAGA, ET TEIEPOOLNE TEENUSE KASUTAMINE ON KATKEMATU VÕI ILMA VIGADETA JA TE NÕUSTUTE, ET AEG-AJALT VÕIB APPLE TEENUSE MÄÄRAMATA AJAKS KÕRVALDADA VÕI MISTAHES AJAL TÜHISTADA VASTAVALT KÄESOLEVA LEPINGU SÄTETELE;

TE MÕISTATE JA NÕUSTUTE SELGESÕNALISELT, ET TEENUST OSUTATAKSE PÕHIMÕTETEL “OLEMASOLEVAL KUJUL” JA “KÄTTESAADAVAL KUJUL”. APPLE JA SELLE SIDUSETTEVÕTJAD, TÜTARETTEVÕTJAD, AMETNIKUD, JUHID, TÖÖTAJAD, AGENDID, PARTNERID JA LITSENTSIANDJAD ÜTLEVAD SELGESÕNALISEST LAHTI MISTAHES SELGESÕNALISTEST JA KAUDSETEST GARANTIIDEST, KAASA ARVATUD, KUID MITTE AINULT, KAUBANDUSLIKELE NÕUETELE VASTAVUSE, KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE JA RIKKUMISTE PUUDUMISE GARANTIIDEST. EELKÕIGE, EI GARANTEERI APPLE EGA SELLE SIDUSETTEVÕTJAD, TÜTARETTEVÕTJAD, AMETNIKUD, JUHID, TÖÖTAJAD, AGENDID, PARTNERID EGA LITSENTSIANDJAD, ET (I) TEENUS VASTAB TEIE NÕUETELE; (II) TE SAATE TEENUST KASUTADA ÕIGEAEGSELT, SEGAMATULT, TURVALISELT JA VIGADETA; (III) MISTAHES INFO, MILLE OLETE SAANUD TEENUSE KASUTAMISE TULEMUSENA ON TÄPNE VÕI USALDUSVÄÄRNE; JA (IV) MISTAHES PUUDUSED VÕI VEAD TEILE TEENUSE RAAMES PAKUTAVAS TARKVARAS PARANDATAKSE.

APPLE EI KINNITA EGA GARANTEERI, ET TEENUSES EI ESINE KADU, MOONUTUSI, RÜNDEID, VIIRUSEID, HÄIREID, HÄKKIMIST VÕI MISTAHES TURVASÜSTEEMIDE SISSETUNGE JA APPLE VÄLISTAB SELLEGA SEOTUD MISTAHES VASTUTUSE.

MATERJALI, MILLE TE TEENUSE KAUDU ALLA LAETE VÕI HANGITE, KASUTATE TE OMAL VALIKUL JA VASTUTUSEL, NING VASTUTATE AINUISIKULISELT OMA SEADMELE VÕI ARVUTILE PÕHJUSTATUD KAHJU EEST NING MISTAHES ANDMEKADUDE EEST, MIS TULENEVAD MISTAHES SELLISE MATERJALI ALLALAADIMISEST. LISAKS KINNITATE, ET TEENUS EI OLE MÕELDUD EGA SOBILIK KASUTAMISEKS OLUKORDADES VÕI KESKKONDADES, KUS TÕRKED VÕI VIIVITUSED VÕI VEAD VÕI EBATÄPSUSED SISUS VÕI INFOS, MIS LÄBI TEENUSE PAKUTAKSE, VÕIVAD PÕHJUSTADA SURMA, KEHAVIGASTUSI VÕI RASKET FÜÜSILIST VÕI KESKKONNAKAHJU.

Vastutuse piiramine

MÕNES JURISDIKTSIOONIS POLE LUBATUD TEENUSEPAKKUJATEL VÄLISTADA EGA PIIRATA VASTUTUST LEPINGU RIKKUMISEST TULENEVA KAHJU EEST NING SELLISES ULATUSES, MILLES SELLISED VÄLISTAMISED VÕI PIIRANGUD ON SEADUSE POOLT SPETSIIFILISELT KEELATUD, EI PRUUGI MÕNED NEIST VÄLISTAMISTEST VÕI PIIRANGUTEST TEILE KEHTIDA.

APPLE OSUTAB TEENUST MÕISTLIKE OSKUSTE NING NÕUETEKOHASE HOOLSUSEGA. JÄRGNEVAD PIIRANGUD EI KEHTI KAHJUDE PUHUL, MIS TULENEVAD (A) APPLE POOLT MÕISTLIKE OSKUSTE JA NÕUETEKOHASE HOOLE MITTERAKENDAMISEST; (B) APPLE’I RASKEST HOOLETUSEST, TAHTLIKUST KEELATU KÄITUMISEST VÕI PETTUSEST VÕI (C) SURMA VÕI KEHAVIGASTUSTE KORRA.

TE MÕISTATE JA KINNITATE SELGESÕNALISELT, ET APPLE JA SELLE SIDUSETTEVÕTJAD, TÜTARETTEVÕTJAD, AMETNIKUD, JUHID, TÖÖTAJAD, AGENDID, PARTNERID JA LITSENTSIANDJAD EI VASTUTA TEIE EES MISTAHES OTSESE, KAUDSE, ETTENÄGEMATU, ERAKORDSE, TEGEVUSE TULEMUSEST JOHTUVA VÕI HOOLETUSEST PÕHJUSTATUD KAHJU EEST, MUUHULGAS SAAMATA JÄÄNUD TULU, MAINE KAHJUSTAMISE, KASUTUSVÕIMALUSE KAOTAMISE, ANDMEKAO NING KAUBA VÕI TEENUSTE ASENDAMISEGA SEOTUD KULUDE EGA MUU IMMATERIAALSE KAHJU EEST (ISEGI KUI APPLE’T ON TEAVITATUD SELLISE KAHJU TEKKIMISE VÕIMALIKKUSEST), KUI SEE TULENEB: (I) TEENUSE KASUTAMISEST VÕI SELLEST, ET TEENUST POLE VÕIMALIK KASUTADA; (II) MISTAHES MUUDATUSTEST TEENUSES VÕI TEENUSE VÕI SELLE MISTAHES OSA MISTAHES AJUTISEST VÕI LÕPLIKUST PEATAMISEST; (III) VOLITAMATA JUURDEPÄÄSUST TEIE ANDMEEDASTUSTELE VÕI ANDMETELE VÕI NENDE MUUTMISEST; (IV) TEIE ANDMEEDASTUSTE VÕI ANDMETE KUSTUTAMISEST, RIKKUMISEST VÕI VÕIMETUSEST SÄILITADA JA/VÕI SAATA NEID LÄBI TEENUSE; (V) MISTAHES KOLMANDA ISIKU VÄIDETEST VÕI TEGEVUSTEST TEENUSE KASUTAMISEL; JA (VI) MISTAHES MUUST TEENUSEGA SEOTUD ASJAOLUST.

Kahju hüvitamine

Te nõustute Apple’it, selle sidusettevõtjaid, tütarettevõtjaid, juhte, ametnikke, töötajaid, agente, partnereid, töövõtjaid ja litsentsiandjaid kaitsma ning hüvitama neile kahju ja vältima seda, et nende vastu esitatakse kolmandate isikute poolt mistahes nõudeid, kaasa arvatud mõistlikud õigusabikulud, mis tulenevad järgnevast või on järgnevaga seotud: (a) mistahes Sisu mille Te esitate, postitate, edastate või teete muul moel Teenuse kaudu kättesaadavaks; (b) Teenuse kasutamine Teie poolt; (c) Teiepoolne käesoleva Lepingu mistahes rikkumine; (d) mistahes tegevus, mille Apple sooritab osana käesoleva Lepingu arvatava rikkumise uurimisest või käesoleva Lepingu rikkumise avastamise või tuvastamise tulemusena; või (e) Teie poolt mistahes muu isiku õiguste rikkumine. See tähendab, et Te ei saa Apple’it, selle sidusettevõtjaid, tütarettevõtjaid, juhte, ametnikke, töötajaid, agente, partnereid, töövõtjaid ja litsentsiandjaid kohtusse kaevata selle eest, et ta langetas otsuse mis tahes infot või Sisu eemaldada või mitte menetleda, Teid hoiatada, peatada või sulgeda Teie juurdepääs Teenusele või võtta kasutusele mis tahes muu meede arvatava rikkumise uurimise vältel või Apple’i järelduse, et käesoleva Lepingu rikkumine on aset leidnud, tulemusena. See loobumise ja hüvitamise säte kehtib kõigile käesolevas Lepingus kirjeldatud ja mõeldud rikkumistele. See kohustus jääb kehtima pärast käesoleva Lepingu ja/või Teie poolt Teenuse kasutamise lõpetamist või lõppemist. Te kinnitate, et olete vastutav kogu Teenuse kasutamise eest läbi oma Konto ning et käesolev Leping kehtib Teie Konto mistahes viisil kasutamisele. Te nõustute järgima käesolevaid Teenusetingimusi ning vältima nõuete esitamist Apple vastu, Apple’t kaitsma mistahes nõuete vastu ja Apple’le hüvitama mistahes nõuded, mis tulenevad Teie poolt Konto kasutamisest hoolimata sellest, kas selline kasutamine on Teie poolt selgesõnaliselt lubatud.

Teated

Apple võib Teile edastada Teenusega seoses teateid, kaasa arvatud käesoleva Lepingu muudatusi, e-kirjaga Teie iCloud e-posti aadressile (ja/või muule alternatiivsele Teie Kontoga seotud aadressile, kui see on esitatud), posti teel või läbi kodulehel ja/või Teenuses avaldatud teadete.

Kohalduv õigus

Välja arvatud ulatuses, milles järgnev lõik sätestab teisiti, kohaldatakse käesolevale Lepingule ning Teie ja Apple’i vahelisele suhtele California osariigi seadusi, jättes välja jurisdiktsioonikonfliktide sätted. Teie ja Apple nõustute alluma California osariigi Santa Clara maakonna kohtute isiklikule ja eksklusiivsele jurisdiktsioonile käesolevast Lepingust tulenevate vaidluste ja nõuete lahendamisel. Kui Te olete (a) mitte Ameerika Ühendriikide kodanik; (b) Te ei ela Ameerika Ühendriikides; (c) Te ei kasuta Teenust Ameerika Ühendriikides; ja (d) Te olete ühe allpool toodud riigi kodanik, nõustute käesolevaga, et käesolevast Lepingust tulenev mistahes vaidlus või nõue allub allpool toodud kohalduvale õigusele, arvestamata jurisdiktsioonikonfliktide sätteid ning Te siinkohal allute tagasivõtmatult allpool toodud vastava osariigi, piirkonna või riigi kohtute mitte-eksklusiivsele jurisdiktsioonile, kus antud õigus on kohalduv:

Kohalduv õigus ja kohtualluvus:

Mistahes Euroopa Liidu liikmesriigi või Šveitsi, Norra või Islandi kodanik;

Kui Te olete:

Teie tavapärase elukoha õigus ja kohtud.

Eraldi välistatakse käesolevale Lepingule Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Kaupade Rahvusvahelise Müügi Konventsioonina tuntud õigusakti kohaldamine.

Üldsätted

Käesolev Leping kujutab endast kogu Teie ja Apple’i vahel sõlmitud lepingut, reguleerib Teenuse kasutamist Teie poolt ning asendab täielikult mistahes eelnevad Teie ja Apple’i vahel Teenuse kohta sõlmitud lepingud. Teile võivad lisaks kohalduda täiendavad tingimused, mida rakendatakse, kui Te kasutate seotud teenuseid, kolmandate isikute pakutavat sisu või kolmandate isikute tarkvara. Kui mistahes osa käesolevast Lepingust osutub kehtetuks või rakendamatuks, tõlgendatakse vastavat osa sellisel moel, et see vastaks kohalduvale õigusele peegeldades võimalikult lähedaselt poolte esialgseid kavatsusi ning ülejäänud osad jäävad täielikult kehtima. Apple’i poolt käesoleva Lepingu mistahes õiguse või sätte mittekasutamine või mitterakendamine ei kujuta endast vastavast õigusest või sättest loobumist. Te nõustute, et välja arvatud käesolevas Lepingus selgesõnaliselt sätestatud juhtudel, ei ole käesoleval Lepingul mistahes kolmandast isikust kasusaajaid.

MUUDATUSED

Apple jätab endale õiguse igal ajal käesolevat Lepingut muuta ning kehtestada Teie poolt Teenuse kasutamiseks uusi või täiendavaid tingimusi. Kui Te nendega ei nõustu, peate Teenuse kasutamise lõpetama ja võtma ühendust iCloud Kasutajatoega oma Sisu tagasisaamiseks. Teiepoolne jätkuv Teenuse kasutamine loetakse vastavate muudatuste ja täiendavate tingimustega nõustumiseks.

ELEKTROONILISED LEPINGUD

Teiepoolne Teenuse kasutamine hõlmab võimalus sõlmida lepinguid ja/või sooritada tehinguid elektrooniliselt. TE TEADVUSTATE, ET TEIE ELEKTROONILISE AVALDUSED KUJUTAVAD ENDAST TEIE NÕUSOLEKUT JA KAVATSUST OLLA SEOTUD VASTAVATE LEPINGUTE JA TEHINGUTEGA NING NENDE EEST TASUDA. TEIE NÕUSOLEK JA KAVATSUS OLLA ÕIGUSLIKULT SEOTUD ELEKTROONILISELT TEHTUD AVALDUSTEGA KEHTIB KÕIGILE DOKUMENTIDELE SEOSES KÕIGI TEHINGUTEGA, MILLE SOORITATE KÄESOLEVA TEENUSE RAAMES, SEALHULGAS ÜLESÜTLEMISTEATED, EESKIRJAD, LEPINGUD JA AVALDUSED. Selleks pääseda ligi oma elektroonilisele dokumentatsioonile võib olla vajalik teatud riistvara ja tarkvara olemasolu, mis on ainuüksi Teie enda vastutada.

Viimati uuendatud: 1318. september 20132. a.