Legal

UVJETI KORIŠTENJA USLUGE iCLOUD

UVJETI KORIŠTENJA USLUGE iCLOUD

Dobrodošli u iCloud

OVAJ UGOVOR IZMEĐU VAS I APPLE-a REGULIRA VAŠE KORIŠTENJE iCLOUD PROIZVODA, SOFTVERA, USLUGA I WEB STRANICA (NADALJE SKUPNO: “USLUGA”). VAŽNO JE DA PROČITATE I RAZUMIJETE SLJEDEĆE UVJETE. UKOLIKO KLIKNETE NA “PRIHVAĆAM”, PRIHVAĆATE PRIMJENU OVIH UVJETA AKO PRISTUPITE iCLOUD USLUZI ILI KORISTITE iCLOUD USLUGU.

Apple je pružatelj Usluge koja Vam omogućava korištenje određenih Internet usluga, uključujući pohranu Vaših osobnih sadržaja (kao što su kontakti, kalendari, fotografije, bilješke, podsjetnici, dokumenti, podaci aplikacija i iCloud email) i omogućavanje pristupa ovim sadržajima putem kompatibilnih uređaja i računala, i određene lokacijski utemeljene usluge, isključivo temeljem uvjeta izloženih niže u ovom Ugovoru. Čim omogućite uslugu iCloud, Vaš sadržaj bit će automatski poslan Apple-u i pohranjen kod Apple-a, kako biste mogli kasnije pristupiti tom sadržaju ili kako bi se bežičnim prijenosom taj sadržaj prenio na Vaše ostale uređaje ili računala na kojima je omogućena usluga iCloud. “Apple” kako se ovdje koristi znači:

• Apple Inc., koji se nalazi na lokaciji u 1 Infinite Loop, Cupertino, Kalifornija, za korisnike u sjevernoj, srednjoj i južnoj Americi (osim za Kanadu)te na teritorijima i posjedima Sjedinjenih Država, francuskim i britanskim posjedima u Sjevernoj Americi, Južnoj Americi i na Karibima;

• Apple Canada, koji se nalazi na lokaciji u 7495 Birchmount Road, Markham, ON L3R 5G2, za korisnike u Kanadi, na njezinim teritorijima i posjedima;

• iTunes K.K., koji se nalazi na lokaciji Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6140, Tokio, za korisnike u Japanu;

• Apple Pty Limited, koji se nalazi na lokaciji Level 13, Capital Centre, 255 Pitt Street, Sydney NSW 2000, Australija, za korisnike u Australiji, Novom Zelandu, uključujući otočne posjede,teritorije i povezane jurisdikcije; i

• iTunes Sarl, koji se nalazi na lokaciji 31-33, rue Sainte Zithe, L-2763 Luksemburg, za sve ostale korisnike.

PREDUVJETI ZA KORIŠTENJE USLUGE

Usluga je dostupna samo osobama starim 13 ili više godina, uz izuzetak osoba mlađih od 13 godine koji su Apple ID dobili na zahtjev odobrene obrazovne ustanove. Ukoliko imate navršenih 13 godina ali ste ispod godina punoljetnosti u Vašoj državi prebivališta, morate proučiti ovaj Ugovor zajedno sa svojim roditeljem ili skrbnikom kako biste osigurali da ga Vi i Vaš roditelj ili skrbnik razumijete. Roditelji ili skrbnici bi također trebali podsjetiti svakog maloljetnika da razgovor sa strancima na Internetu može biti opasan i poduzeti odgovarajuće mjere opreza radi zaštite svoje djece, uključujući nadziranje njihovog korištenja Usluge.

Kako biste mogli koristiti Uslugu, ne smijete biti osoba kojoj je zabranjeno primanje Usluge prema propisima Sjedinjenih Američkih Država ili drugih mjerodavnih jurisdikcija, uključujući državu u kojoj imate prebivalište ili sa čijeg teritorija koristite Uslugu. Prihvaćajući Ugovor, izjavljujete da razumijete i slažete se sa gore navedenim.

Korištenje Usluge zahtijeva kompatibilne uređaje, pristup Internetu, i određeni softver (mogu se primjenjivati naknade); može zahtijevati periodička ažuriranja; a na njega može utjecati rad ovih faktora. Apple zadržava pravo ograničiti broj Računa koji se mogu otvoriti na uređaju i broj uređaja povezanih s Računom. Snažno je preporučeno koristiti brzi pristup Internetu. Posljednja verzija potrebnog softvera preporuča se za pristup Usluzi i može biti potrebna za određene transakcije ili opcije. Prihvaćate da su ovi zahtjevi, koji se mogu povremeno mijenjati, Vaša odgovornost.

Korištenje lokacijski utemeljenih Usluga

Apple i njegovi partneri i davatelji licencije mogu pružiti određene opcije ili usluge putem Usluge (npr. Pronađi Moj iPhone (Find My iPhone), Pronađi Moje Prijatelje (Find My Friends)) koje se oslanjaju na uređajno-utemeljene lokacijske podatke, a koje koriste GPS (gdje je dostupno), kao i lokacije skupno stvorenih priključnih mjesta za bežičnu mrežu (crowd-sourced Wi-Fi hotspot) i odašiljača mobilnih telekomunikacija. Radi pružanja takvih opcija ili usluga, gdje su dostupne, Apple i njegovi partneri i davatelji licencije mogu prikupljati, koristiti, prenositi, obrađivati i čuvati Vaše lokacijske podatke, uključujući, bez ograničenja, geografsku lokaciju Vašeg uređaja i podatke povezane sa Vašim iCloud računom („Račun“) i svim uređajima registriranim pod njime, uključujući, bez ograničenja, Vaš Apple ID, identifikaciju i ime uređaja te tip uređaja. Vi ste ovime suglasni i dajete pristanak Apple-u i njegovim partnerima i davateljima licencije za prikupljanje, korištenje, prijenos, obradu i čuvanje takvih lokacijskih podataka i podataka o računu radi pružanja i poboljšanja takvih opcija ili usluga.

Ovaj pristanak možete povući u bilo koje doba tako da ne koristite lokacijski utemeljene opcije i isključite postavke Pronađi Moj iPhone (Find My iPhone), Pronađi Moje Prijatelje (Find My Friends) ili Lokacijske Usluge (prema slučaju) na Vašem uređaju i računalu. Kod korištenja usluga treće strane koje koriste ili pružaju lokacijske podatke kao dio Usluge, na Vas se primjenjuju i trebali biste pregledati uvjete korištenja takve treće strane te pravila o zaštiti privatnosti u svezi korištenja lokacijskih podataka takvim uslugama treće strane. Bilo koji lokacijski podaci pruženi putem Usluge nisu namijenjeni da se u njih pouzdaje u situacijama kada je potreban podatak o preciznoj lokaciji ili kada pogrešni, neprecizni, zakašnjeli ili nepotpuni podaci o lokaciji mogu dovesti do smrti, osobne povrede, štete na imovini ili na okolišu. Apple će upotrijebiti razumnu vještinu i dužnu pažnju u pružanju Usluge, ali ni Apple niti bilo koji od njegovih pružatelja sadržaja ne garantiraju dostupnost, točnost, potpunost, pouzdanost ili pravovremenost lokacijskih podataka ili drugih podataka prikazanih putem Usluge.

Opcija Pronađi Moj iPhone (Find My iPhone)

Opcije Pronađi Moj iPhone (Find My iPhone) i Pronađi Moj Mac (Find My Mac) namijenjene su isključivo za Vaše osobno korištenje. Kada su omogućene na Vašem iOS uređaju ili Mac-u, te se opcije mogu koristiti radi lakšeg lociranja, daljinskog brisanja Vašeg vlastitog iOS uređaja ili Maca te puštanja zvuka na njemu ili za daljinsko omogućivanje Izgubljenog načina (Lost Mode) na iOS uređaju. Ako vjerujete da ste izgubili iOS uređaj, odmah omogućite Izgubljeni način da biste bilo kome onemogućili korištenje ili prodaju tog iOS uređaja ili pristupanje podacima. Sami ste odgovorni za zaštitu svojeg iOS uređaja lozinkom, omogućivanje Izgubljenog načina na izgubljenom iOS uređaju te na odgovaranje na sve obavijesti i poruke o iOS uređaju. Ako to ne učinite, možete izgubiti podatke ili treća strana može pristupiti podacima, možda nećete moći locirati ili vratiti izgubljeni ili ukradeni iOS uređaj, spriječiti prodaju ili korištenje izgubljenog ili ukradenog iOS uređaja. Apple ne snosi odgovornost za iOS uređaj nezaštićen lozinkom, neomogućivanje Izgubljenog načina i/ili za neodgovaranje na obavijesti i poruke niti za vraćanje iOS uređaja vama ili bilo kakav gubitak podataka s iOS uređaja.

Kada je značajka Nađi moj iPhone omogućena na iOS uređajima sa sustavom iOS 7 ili novijim, iOS uređaj automatski se povezuje s vašim Apple ID-om te će za isključivanje značajke Nađi moj iPhone, odjavu sa servisa iCloud na iOS uređaju, brisanje iOS uređaja radi vraćanja na tvorničke postavke, aktiviranje iOS uređaja, primjerice nakon brisanja, uklanjanja SIM kartice ili primjene ažuriranja firmvera uređaja ili vraćanja softvera biti obavezan unos lozinke za Apple ID. Apple i ovlašteni predstavnici ne mogu nuditi usluge podrške za hardver ili softver, uključujući usluge obuhvaćene ograničenim jamstvom tvrtke Apple, ako prije usluge ne onemogućite značajku Nađi moj iPhone.

Da bi bili locirani, iOS uređaji moraju biti u aktivnom stanju i priključeni na Internet (putem podatkovne mreže kao 3G ili registrirane bežične (Wi-Fi) mreže). Da bi Mac-ovi bili locirani, oni moraju biti u aktivnom stanju, ne u stanju mirovanja, priključeni na Internet, sa uključenim pristupom bežičnoj mreži i unutar dosega registrirane bežične mreže. Ukoliko je na Vašem izgubljenom iOS uređaju omogućena opcija Status Izgubljen (Lost Mode), moći će zabilježiti lokacije na kojima je nedavno bio uključen i spojen na Internet te Vam prikazati povijest tih lokacija za zadnja 24 sata kada locirate iOS uređaj korištenjem opcije Pronađi Moj iPhone. Ukoliko je Vaš iOS uređaj ili Mac daljinski izbrisan, nećete moći locirati taj iOS uređaj ili Mac, puštati zvuk na njemu, otkazati daljinsko brisanje za taj iOS uređaj ili Mac ili omogućiti opciju Status Izgubljen (Lost Mode) za taj iOS uređaj. Lokacijski zahtjevi utjecat će na trajanje baterija lociranog iOS uređaja ili Mac-a. Ukoliko vjerujete da Vam je iOS uređaj ili Mac ukraden, trebali biste potražiti pomoć kod lokalnih tijela nadležnih za provedbu zakona te upotrijebiti značajke opcije Pronađi Moj iPhone kao što su Izgubljeni način za iOS uređaj ili daljinsko zaključavanje ili brisanje Vašeg iOS uređaja ili Mac-a radi zaštite Vaših podataka. Nakon što ste zatražili lokaciju Vašeg iOS uređaja ili Mac-a, i iOS uređaj ili Mac je pronađen na mapi, moći ćete vidjeti posljednju lokaciju vašeg iOS uređaja ili Mac-a u trajanju od 24 sata od Vašeg početnog zahtjeva. Apple će tada u roku od 24 sata od Vašeg početnog zahtjeva izbrisati ove podatke. LOKACIJSKI UTEMELJENE USLUGE OVE OPCIJE NISU NAMIJENJENE NITI PRIKLADNE ZA KORIŠTENJE KAO SUSTAV LOCIRANJA U NUŽDI.

Opcija Pronađi Moje Prijatelje (Find My Friends)

Aplikacija Pronađi Moje prijatelje (Find My Friends app), dostupna za preuzimanje sa usluge App Store (potreban je kompatibilan hardver i softver), omogućuje Vam dijeliti Vašu lokaciju s ograničenim brojem drugih korisnika puteme Vaših uređaja, nakon prihvaćanja zahtjeva tih drugih korisnika. Također, Vi ćete moći vidjeti lokaciju ograničenog broja drugih korisnika koji su prihvatili Vaše zahtjeve u tom smislu, putem njihovih uređaja. Možete postaviti Vaš uređaj tako da automatski obavještava druge korisnike kada napustite lokaciju ili kada dođete na lokaciju te, nakon što uspostavite prijateljstvo, postaviti svoj uređaj tako da Vas obavještava kada ti korisnici napuste ili dođu na lokaciju. Možete također odlučiti privremeno dijeliti Vašu lokaciju s ograničenim brojem grupa koje ste napravili Vi ili drugi korisnik, i vidjeti lokaciju svih članova tih grupa. Možete privremeno sakriti lokaciju Vašeg uređaja od svih ostalih korisnika. Možete opozvati pristanak drugom korisniku da vidi Vašu lokaciju. Opciju možete isključiti tako da se ispišete sa ili deinstalirate opciju Pronađi Moje Prijatelje (Find My Friends app) sa Vašeg uređaja. Također možete koristiti ograničenja u postavkama iOS operativnog sustava da biste spriječili neovlašteno mijenjanje Vaših odabranih postavki, uključujući prihvaćanje zahtjeva za praćenje ili skrivanje lokacije. Zahtjevi za lociranje utjecat će na trajanje baterije lociranog uređaja. LOKACIJSKI UTEMELJENE USLUGE OVE OPCIJE NISU NAMIJENJENE NITI PRIKLADNE ZA KORIŠTENJE KAO SUSTAV LOCIRANJA U NUŽDI.

Sigurnosne kopije

Automatska izrada sigurnosnih kopija moguća je za iOs uređaje, i događa se periodično, kada je na uređaju zaključan zaslon, uređaj priključen na izvor napajanja, i priključen na Internet putem bežične mreže (Wi-Fi). Usluga iCloud čuvat će Vaše posljednje tri sigurnosne kopije; međutim, ukoliko na usluzi iCloud nije napravljena sigurnosna kopija u razdoblju od stotinu osamdeset (180) dana, Apple zadržava pravo izbrisati sigurnosne kopije povezane s tim uređajem . Sigurnosno kopiranje ograničeno je na postavke uređaja, karakteristike uređaja, fotografije i video materijale, poruke (iMessage, SMS i MMS), tonovi zvona, podaci o aplikacijama, lokacijske postavke (primjerice lokacijski utemeljeni podsjetnici koje ste postavili) i organizacija Početnog zaslona (Home screen) i aplikacija. Za sadržaj kupljen putem usluga iTunes Store, App Store ili iBookstore ne izrađuje se sigurnosna kopija, ali može biti predmet preuzimanja sa tih usluga, podložno pretpostavkama računa, dostupnosti i primjenjivim uvjetima korištenja. Sigurnosna kopija ne izrađuje se za medijske sadržaje sinkronizirane s računala. Vaša iCloud email pošta, kontakti, kalendari, sačuvane stranice i dokumenti čuvaju se na usluzi iCloud i može im se pristupiti s te usluge. Apple će upotrijebiti razumnu vještinu i dužnu pažnju u pružanju Usluge, ali U NAJVEĆEM OPSEGU DOPUŠTENOM PREMA MJERODAVNOM PRAVU, APPLE NE GARANTIRA NITI JAMČI DA ĆE BILOP KAKAV SADRŽAJ KOJI MOŽETE POHRANITI ILI KOJEMU MOŽETE PRISTUPITI PUTEM USLUGE NEĆE BITI PREDMET SLUČAJNE ŠTETE, KVARA, GUBITKA ILI UKLANJANJA SUKLADNO UVJETIMA OVOG UGOVORA I APPLE NEĆE BITI ODGOVORAN U SLUČAJU NASTANKA TAKVE ŠTETE, KVARA, GUBITKA ILI UKLANJANJA. Vaša je odgovornost održavati odgovarajuću zamjensku sigurnosnu kopiju Vaših podataka i informacija.

Kada je uključeno iCloud Sigurnosno Kopiranje (iCloud Backup), Vaš uređaj neće automatski izraditi sigurnosnu kopiju na uslugu iTunes tijekom sinkroniziranja, ali možete odabrati ručno sigurnosno kopiranje na uslugu iTunes.

Opcija Moj Foto stream (Photo Stream)

Kada je opcija My Photo Stream omogućena na Vašem uređaju ili računalu, nove fotografije snimljene Vašim uređajem ili unesene na Vaše računalo bit će postavljene na uslugu iCloud i onda automatski preuzete na Vaše druge uređaje ili računala na kojima je također omogućena opcija My Photo Stream. Preuzete fotografije pojavit će se u pregledu opcije My Photo Stream ili u datoteci na uređaju. Rezolucija fotografija može varirati ovisno o uređaju na koji su preuzeti. Korištenje opcije My Photo Stream na uređajima zahtijeva bežičnu povezanost (Wi-Fi). Apple pridržava pravo ograničiti broj i/ili veličinu fotografija koje se mogu postaviti u bilo koje vrijeme, a radi ograničavanja nenamjeravanog ili pretjeranog korištenja usluge.

Fotografije postavljene na Streaming Fotografija za korištenje putem opcije My Photo Stream automatski se u skladbu s odredbama o ograničenju vremena i broja. Uređaji čuvaju ograničen broj najnovijih fotografija u My Photo Stream albumu ili pregledu; najstarije fotografije koje prelaze trenutno ograničenje automatski će se izbrisati preuzimanjem novih fotografija uslugom streaming fotografija.

Dijeljenje fotografija na servisu iCloud

Kad je omogućeno dijeljenje fotografija na servisu iCloud, odabrane fotografije i kompatibilne videozapise možete dijeliti s drugima na kompatibilnim sustavima ili javno na internetu izradom dijeljenog foto streama. Korisnici s kojima dijelite sadržaj mogu komentirati fotografije ili podijeliti vlastite fotografije i videozapise, a ti će komentari, fotografije i videozapisi biti podijeljeni s drugim korisnicima s kojima ste podijeliti stream. Vlasnik foto streama može izbrisati bilo koji komentar, fotografiju ili videozapis iz streama, no osoba koja je nešto podijelila u streamu može brisati samo fotografije ili videozapise koje je ondje podijelila te komentare na te fotografije ili videozapise dok vlasnik dijeli foto stream s tom osobom.

Veličina svakog dijeljenog foto streama može podlijegati ograničenjima broja fotografija, videozapisa ili primatelja i/ili ograničenjima veličine. Preuzete fotografije mogu se ručno spremiti. Dijeljeni foto streamovi koristit će mobilnu vezu ako Wi-Fi nije dostupan.

Izmjena Usluge

Apple zadržava pravo izmjeniti ili obustaviti Uslugu (ili bilo koji njen dio), bilo privremeno ili trajno. Apple može objaviti na našoj web stranici i/ili će poslati email porukom na primarnu adresu povezanu sa Vašim Računom, obavijest o bilo kojim bitnim izmjenama Usluge. Vaša je odgovornost pregledavati Vašu iCloud email adresu ili primarnu email adresu registriranu s Apple-om radi uvida u takve obavijesti. Suglasni ste da Apple neće biti odgovoran Vama niti bilo kojoj trećoj strani za slučaj bilo kakve izmjene ili obustave Usluge. Ukoliko ste platili za korištenje Usluge a mi obustavimo Uslugu ili joj bitno smanjimo funkcionalnost, srazmjerno ćemo Vam vratiti svaki preplaćeni iznos.

Ograničenja korištenja

Pristajete koristiti Uslugu isključivo u svrhe dopuštene ovim Ugovorom i bilo kojim mjerodavnim zakonom, propisom ili opće prihvaćenom praksom u mjerodavnoj jurisdikciji. Vašem Računu dodijeljeno je 5GB skladišnog kapaciteta, kako je opisano na stranicama o karakteristikama iCloud usluge. Moguće je kupiti dodatni skladišni kapacitet, sukladno niže opisanom. Prekoračenje bilo kojeg primjenjivog ili razumnog ograničenja propusnosti ili skladišnog kapaciteta (primjerice prostora za sigurnosnu kopiju ili email poštu) je zabranjeno i može Vas spriječiti u sigurnosnom kopiranju na uslugu iCloud, dodavanju dokumenata ili primanju nove email pošte poslane na Vašu iCloud email adresu. Ako Vaše korištenje Usluge namjerno ili nenamjerno zaprijeti Apple-ovoj sposobnosti pružanja Usluge i drugih sustava, Apple će biti ovlašten poduzeti sve razumne mjere radi zaštite svoje Usluge ili drugih Apple sustava, a što može uključivati suspenziju Vašeg pristupa Usluzi. Ponovljene povrede mogu kao posljedicu imati ukidanje Vašeg Računa.

Dostupnost Usluge

Usluga, ili bilo koja njena opcija ili dio, može biti nedostupna na svim jezicima ili u svim zemljama i Apple ne daje nikakve izjave da su Usluga, ili bilo koja njena opcija ili dio, prikladni ili dostupni za korištenje na bilo kojoj određenoj lokaciji. U mjeri u kojoj odlučite pristupiti i koristiti Uslugu, činite to na vlastiti poticaj i odgovorni ste za usklađenost sa svim mjerodavnim propisima, uključujući ali ne ograničavajući se na bilo koje mjerodavne lokalne propise.

Program Public Beta

S vremena na vrijeme, Apple može odlučiti ponuditi nova i/ili ažurirana svojstva Usluge („Beta Svojstva”) kao dio Public Beta Programa („Program”) u svrhu dostavljanja Apple-u povratnih informacija o kvaliteti i uporabljivosti Beta Svojstava. Razumijete i suglasni ste da je Vaše sudjelovanje u Programu dobrovoljno i ne stvara pravno partnerstvo, posredništvo ili radni odnos između Vas i Apple-a, i da Apple nije obvezan omogućiti Vam bilo kakva Beta Svojstva. Apple može takva Beta Svojstva učiniti dostupnima sudionicima Programa putem online registracije ili učlanjenja putem Usluge. Razumijete i suglasni ste da Apple može prikupljati i koristiti određene podatke s Vašeg Računa, uređaja i vanjskih jedinica za potrebe Vašeg učlanjenja u Program i/ili kako bi se utvrdilo Vaše ovlaštenje za sudjelovanje. Razumijete da, jednom kad se učlanite u Program, možda nećete biti u mogućnosti vratiti se na raniju ne-beta verziju navedenog Beta Svojstva. U slučaju da je takav povratak moguć, možda nećete biti u mogućnosti preseliti podatke stvorene unutar Beta Svojstva natrag na raniju ne-beta verziju. Vaše korištenje Beta Svojstava i sudjelovanje u Programu uređeno je ovim Ugovorom i svim dodatnim uvjetima licencije koji mogu posebno pratiti Beta Svojstva. Beta Svojstva isporučuju se na „KAKVA JESU“ (AS IS) i „KAKVA SU DOSTUPNA“ (AS AVAILABLE) osnovi te mogu sadržavati greške ili netočnosti koje mogu uzrokovati zatajenja, kvarove ili gubitak podataka i/ili informacija s Vašeg uređaja i s njim povezanih vanjskih jedinica (uključujući ali ne ograničavajući se na servere i kompjutere). Apple Vas čvrsto potiče da napravite sigurnosne kopije svih podataka i informacija na Vašim uređajima i vanjskim jedinicama prije sudjelovanja u bilo kojem Programu. Izričito potvrđujete i suglasni ste da koristite Beta Svojstva isključivo na vlastiti rizik. PREUZIMATE SVE RIZIKE I SVE TROŠKOVE VEZANE ZA VAŠE SUDJELOVANJE U BILO KOJEM PROGRAMU, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA NAKNADE ZA PRISTUP INTERNETU, TROŠKOVE IZRADE SIGURNOSNIH KOPIJA, TROŠKOVE NASTALE KORIŠTENJEM VAŠEG UREĐAJA I VANJSKIH JEDINICA, I ŠTETU NA SVOJ OPREMI, SOFTVERU, INFORMACIJAMA ILI PODACIMA. Apple Vam može, ali ne mora omogućiti tehničku i/ili drugu podršku za Beta Svojstva. Ako je podrška omogućena, to će biti povrh Vašeg normalnog pokrića podrške za Usluge i isključivo dostupno kroz Program. Pristajete poštivati sva pravila ili politike podrške koje Vam Apple dostavi kako biste primili bilo kakvu takvu podršku. Apple zadržava pravo izmjeniti uvjete i politiku Programa (uključujući prekid Programa) u bilo koje vrijeme, uz obavijest ili bez obavijesti, te može opozvati Vaše sudjelovanje u Programu u bilo koje vrijeme. Potvrđujete da Apple nema nikakvu obvezu omogućiti komercijalnu verziju Beta Svojstava, te da, u slučaju da takva komercijalna verzija bude učinjena dostupnom, ona može imati svojstva ili funkcije drugačije od onih sadržanih u Beta Svojstvima. Kao dio Programa, Apple će Vam omogućiti da podnesete komentare, prijedloge, ili druge povratne informacije vezane za Vaše korištenje Beta Svojstava. Suglasni ste da će u slučaju nepostojanja pisanog sporazuma o suprotnom, Apple biti slobodan upotrijebiti svaku Vašu povratnu informaciju u bilo koje svrhe.

Nadogradnja skladišnog prostora pretplatom

Dodatni skladišni prostor dostupan je za kupnju na osnovi pretplate.

Naknade

U svrhu plaćanja Usluga prihvaća kreditne kartice i određene platežne račune (gdje je dostupno), te će automatski teretiti način plaćanja povezan sa Vašim Apple ID (npr. način plaćanja kojeg koristite za kupovinu u Usluzi iTunes Store, Usluzi App Store ili iBookstore, ako je dostupna). Apple može pribaviti prethodno odobrenje za iznos do visine iznosa transakcije. Naknade za nadogradnju skladišnog prostora naplaćuju se na godišnjoj bazi, prije pružanja usluge. Naplata se obavlja u vrijeme ili neposredno nakon Vaše transakcije. Suglasni ste da ćete nadogradnje koje kupite platiti putem Usluge, i da Apple može teretiti Vašu kreditnu karticu ili platežni račun za sve kupljene nadogradnje i sve dodatne iznose (uključujući sve poreze i zakasnine, gdje je primjenjivo) koje mogu nastati pod ili u svezi sa Vašim Računom, i da Apple može nastaviti teretiti Vašu kreditnu karticu ili platežni račun za sve naknade ili troškove povezane sa Vašom pretplatom na godišnjoj bazi sve dok ne promijenite ili otkažete Vašu pretplatu. Ovo znači da osim ako promijenite ili otkažete svoju pretplatu prije idućeg godišnjeg datuma naplate, teretit ćemo Vašu kreditnu karticu ili platežni račun za iznos tada aktualnih naknada na taj idući godišnji datum naplate.

Otprilike trideset (30) dana prije Vašeg godišnjeg datuma naplate, obavijestit ćemo Vas email porukom na email adresu povezanu sa Vašim Apple ID da upravo slijedi terećenje Vašeg Računa i podsjetiti Vas da će Vaša kreditna kartica ili platežni račun biti terećen za iznos naznačene naknade na godišnji datum naplate. Svoju pretplatu možete promijeniti nadogradnjom ili smanjenjem Vašeg skladišnog prostora pod iCloud odjeljkom u Postavkama na Vašem uređaju, ili pod iCloud preglednikom u Postavkama Sustava (System Preferences)na Vašoj Mac ili iCloud Kontrolnoj Ploči na Vašem računalu. Primjenjiva naknada za plan nadogradnje skladišnog prostora odmah će imati učinak; smanjenja Vašeg skladišnog prostora imat će učinak od idućeg godišnjeg dana naplate. ODGOVORNI STE ZA PRAVOVREMENO PLAĆANJE SVIH NAKNADA I ZA DOSTAVLJANJE APPLE-U VALJANIH PODATAKA O KREDITNOJ KARTICI ILI PLATEŽNOM RAČUNU ZA PLAĆANJE SVIH NAKNADA. Sve naknade teretit će kreditnu karticu ili platežni račun koji naznačite tijekom postupka registracije. Ukoliko Apple ne bude u mogućnosti uspješno teretiti Vašu kreditnu karticu ili platežni račun za dužne naknade, Apple zadržava pravo opozvati ili ograničiti pristup Vašem pohranjenom Sadržaju, izbrisati Vaš pohranjeni Sadržaj, ili ukinuti Vaš Račun. Ako želite označiti drugačiju kreditnu karticu ili platežni račun ili ako nastane promjena u statusu Vaše kreditne kartice ili platežnog računa, morate putem Interneta promijeniti Vaše podatke na odjeljku Podaci Računa unutar usluge iCloud; ovo može privremeno poremetiti Vaš pristup Uslugama za vrijeme dok Apple verificira Vaše nove podatke za plaćanje.

Vaša ukupna cijena uključuje cijenu nadogradnji plus sve primjenjive naknade kreditnih kartica i sve poreze vezane za prodaju, korištenje, robu i usluge, dodanu vrijednost (PDV) ili slične poreze, sukladno mjerodavnom pravu i na osnovi porezne stope primjenjive u vrijeme kada kupite nadogradnju. Teretit ćemo Vas za poreze kada je to potrebno sukladno poreznim pravilima primjenjivim na Uslugu.

Podaci Računa i upiti o naplati

Za detalje o podacima Vašeg Računa, uključujući način plaćanja i valutu naplate, možete se konzultirati uvidom u stranicu upravljanja Računom na Vašem uređaju. Apple će poslati elektronički račun na email adresu povezanu sa Vašim Apple ID svaki put kada bilo koje naknade za Uslugu terete Vaš Račun. Ako smatrate da ste greškom terećeni za Uslugu molimo pokušajte nas obavijestiti unutar 45 dana od dana naplate kontaktiranjem Podrške Usluge iCloud na www.apple.com/support/icloud.

Otkazi i povrati plaćenih iznosa

Sve naknade i troškovi koje ste platili u svezi Usluga su nepovratni, osim ako drugačije nalažu propisi ili odredbe ovog Ugovora. Možete kontaktirati Apple radi punog povrata unutar 15 dana od početne kupnje nadogradnje ili unutar 45 dana od kasnijeg godišnjeg plaćanja. Da biste zatražili povrat kako je ovdje opisano otiđite na www.apple.com/support/icloud za više detalja. Mjerodavno lokalno pravo može utjecati na promjenu ove politike. Molimo kontaktirajte iCloud Podršku (iCloud Support) za detalje.

Možete otkazati svoju pretplatu smanjivanjem svog skladišnog prostora na besplatni plan od 5GB pod tipkom Plan Skladišnog Prostora na odjeljku Podaci Računa iCloud usluge na Vašem uređaju, sa pregleda iCloud Račun u Postavkama Sustava na Vašem Mac-u, ili sa pregleda iCloud Račun u Kontrolnoj Ploči iCloud usluge za Windows-e na Vašem računalu. Vaša plaćena pretplata bit će otkazana na Vaš idući godišnji datum naplate. Djelomični povrati dostupni su gdje je to zahtijevano prema propisima.

Promjene u cijeni

Apple može u bilo kojem trenutku, nakon obavijesti potrebnoj prema mjerodavnom pravu, promijeniti cijenu nadogradnji skladišnog prostora ili bilo kojeg njihovog dijela, ili utvrditi nove troškove ili naknade. Promjene cijene i utvrđenje novih troškova implementirane tijekom Vaše pretplatničke naplatne godine primjenjivat će se na kasnije pretplatničke naplatne godine i na sve osobe koje se pretplate nakon datuma stupanja na snagu promjene. Ako niste suglasni sa bilo kakvom takvom promjenom cijena, onda morate otkazati i prestati koristiti nadogradnju skladišnog prostora.

Vaše korištenje Usluge

Vaš Račun

Kao registrirani korisnik Usluge možete otvoriti Račun. Nemojte nikome otkriti podatke Vašeg Računa. Vi ste isključivo odgovorni za održavanje povjerljivosti i sigurnosti Vašeg Računa, i za sve aktivnosti koje se dogode preko Vašeg Računa, i prihvaćate bez odgađanja obavijestiti Apple o bilo kojoj povredi sigurnosti Vašeg Računa. Nadalje uzimate na znanje i suglasni ste da je Usluga dizajnirana i namijenjena za osobnu upotrebu na individualnoj osnovi i da ne biste smjeli dijeliti detalje o Vašem Računu i/ili lozinki sa drugim pojedincem. Pod uvjetom da smo upotrijebili razumnu vještinu i dužnu pažnju, Apple neće biti odgovoran ni za kakve gubitke koji nastanu zbog neovlaštenog korištenja Vašeg Računa kao posljedica Vašeg nepoštivanja ovih pravila.

Kako biste koristili Uslugu, morate unijeti svoj Apple ID i lozinku radi dokazivanja vjerodostojnosti svog Računa. Suglasni ste da ćete dostaviti točne i potpune podatke kada se registrirate na Uslugu i tijekom korištenja Usluge („Registracijski Podaci Usluge“), i suglasni ste da ćete ažurirati Vaše Registracijske Podatke Usluge kako bi oni bili točni i potpuni. Propust dostavljanja točnih, aktualnih i potpunih Registracijskih Podataka Usluge može rezultirati suspenzijom i/ili ukidanjem Vašeg Računa. Suglasni ste da Apple može čuvati i koristiti Registracijske Podatke Usluge koje dostavite u svrhu održavanja Vašeg Računa i zaračunavanja naknada.

Dodatne obveze ili uvjeti korištenja

Određeni dijelovi ili opcije Usluge, omogućeni od strane Apple-a i/ili njegovih davatelja licencije, uključujući mogućnost preuzimanja prethodnih kupnji i opciju iTunes Match (primjenjuju se dodatne naknade), podvrgnuti su posebnom ugovoru ili uvjetima korištenja softvera ili licencije. Morate pročitati, prihvatiti i pristati biti vezani bilo kojim takvim posebnim ugovorom kao uvjet za korištenje ovih određenih dijelova ili svojstava Usluge.

Zabrana prijenosa

Ništa u ovom Ugovoru neće se tumačiti kao da na Vas prenosi bilo kakvu korist, naslov, ili dozvolu nad Apple ID-om, email adresom, imenom domene, iChat ID-om ili sličnom sredstvu koje koristite u svezi Usluge.

Zabrana prijenosa nakon smrti

Suglasni ste da Vaš Račun nije prenosiv i da sva prava na Vaš Apple ID ili sadržaj unutar Vašeg Računa prestaju sa Vašom smrti. Po primitku preslike smrtovnice Vaš Račun može biti ukinut i sav Sadržaj unutar Računa obrisan. Za daljnju pomoć obratite se iCloud Podršci na www.apple.com/support/icloud.

Zabrana preprodaje Usluge

Suglasni ste da nećete reproducirati, kopirati, udvostručavati, prodavati, preprodavati, iznajmljivati ili trgovati Uslugom (ili bilo kojim njenim dijelom) u bilo koje svrhe.

Apple-ova Pravila o zaštiti privatnosti

Razumijete da korištenjem Usluge pristajete i suglasni ste sa prikupljanjem i korištenjem određenih podataka o Vama i Vašem korištenju Usluge u skladu sa Apple-ovim Pravilima o zaštiti privatnosti. Također pristajete i suglasni ste da Apple smije prikupljati, prenositi, obrađivati i čuvati podatke vezane uz Vaš Račun i bilo koje uređaje i računala registrirane na njemu radi pružanja Vam Usluge i njenih opcija. Podaci koje Apple prikuplja prilikom Vašeg korištenja Usluge mogu sadržavati tehničke, statističke i dijagnostičke podatke vezane uz Vaše korištenje ili izvedene iz njih, a koje Apple može koristiti radi održavanja, unaprjeđivanja i poboljšavanja Apple-ovih proizvoda i usluga. Za više informacija molimo pročitajte u cijelosti naša Pravila o zaštiti privatnosti na http://www.apple.com/legal/privacy/. Također razumijete i pristajete da se ovi podaci mogu prenositi u Sjedinjene Američke Države i/ili druge države radi pohrane, obrade i korištenja od strane Apple-a, njegovih povezanih društava i/ili njihovih pružatelja usluga. Molimo uvažite da su osobni podaci o pojedincima koji prebivaju u državi članici Europskog Ekonomskog Prostora (EEA) kontrolirani od strane Apple Distribution International u Cork-u, Irska.

Sadržaj i Vaše ponašanje

Sadržaj

"Sadržaj" znači sve informacije koje mogu nastati ili s kojima se možete susresti korištenjem Usluge, kao što su datoteke s podacima, karakteristike uređaja, pisani tekst, softver, muzika, grafički prikazi, fotografije, slike, zvukovi, video materijali, poruke i ostali slični materijali. Razumijete da je sav Sadržaj, bilo javno objavljen ili privatno prenesen putem Usluge isključiva odgovornost osobe od koje takav Sadržaj potječe. Ovo znači da ste Vi, a ne Apple, isključivo odgovorni za svaki Sadržaj kojeg učitate, preuzmete, postavite, pošaljete putem email pošte, prenesete, pohranite ili drugačije učinite dostupnim putem Vašeg korištenja Usluge. Razumijete da korištenjem Usluge možete susresti Sadržaj kojeg smatrate uvredljivim, nepristojnim ili nepoželjnim, i da možete izložiti druge Sadržaju kojeg oni mogu smatrati nepoželjnim. Apple ne kontrolira Sadržaj postavljen putem Usluge, niti garantira točnost, integritet ili kvalitetu takvog Sadržaja. Razumijete i suglasni ste da koristite Uslugu i sav Sadržaj isključivo na vlastiti rizik.

Vaše ponašanje

Suglasni ste da NEĆETE koristiti Uslugu kako biste:

a. učitali, preuzeli, postavili, poslali email poštom, prenijeli, pohranili ili drugačije učinili dostupnim bilo koji Sadržaj koji je protuzakonit, uznemirujući, prijeteći, štetan, deliktan, klevetnički, pogrdan, uvredljiv, nasilan, opscen, vulgaran, koji krši privatnost druge osobe, ispunjen mržnjom, rasno ili etnički uvredljiv ili drugačije nepoželjan;

b. uhodili, uznemiravali, prijetili ili povrijedili drugu osobu;

c. ako ste punoljetni, zatražili osobne ili druge podatke od maloljetne osobe (bilo koja osoba koja nije navršila 18 godina ili koja se s obzirom na svoje godine smatra malodobnom prema lokalnom pravu) koju osobno ne poznajete, uključujući ali ne ograničavajući se na bilo što od sljedećeg: puno ime ili prezime, kućnu adresu, poštanski broj, broj telefona, sliku, ili nazive škole, crkve, sportskog kluba ili prijatelja maloljetne osobe;

d. se pretvarali da ste bilo koja osoba ili entitet koji niste — ne smijete se pretvarati ili se neistinito predstavljati kao neka druga osoba (uključujući poznate osobe), entitet, neki drugi korisnik iCloud usluge, radnik Apple-a, ili građanski ili vladin čelnik, ili drugačije neistinito predstavljati vašu povezanost s osobom ili entitetom (Apple zadržava pravo odbiti ili blokirati svaki Apple ID ili email adresu za koje se može smatrati da čini pretvaranje ili neistinito predstavljanje Vašeg identiteta ili pronevjeru imena ili identiteta druge osobe);

e. vršili bilo koju povredu autorskog prava ili nekog drugog prava intelektualnog vlasništva (uključujući učitavanje svakog sadržaja za koji nemate pravo učitavanja), ili otkrili bilo koju trgovinsku tajnu ili povjerljiv podatak u povredi ugovora o povjerljivosti, radnog odnosa ili ugovora o neotkrivanju;

f. postavili, poslali, prenijeli, ili drugačije učinili dostupnim bilo koje netražene ili neovlaštene email poruke, oglašavanje, promotivne materijale, neželjenu email poštu (junk mail), otpadnu email poštu (spam) ili lančano povezane poruke, uključujući ali ne ograničavajući se na skupno komercijalno oglašavanje i informativne objave;

g. krivotvorili bilo koje zaglavlje paketa TCP-IP ili bilo koji dio podataka zaglavlja u email poruci ili podnesku grupe za vijesti, ili drugačije stavili podatke u zaglavlje u svrhu krivog navođenja primatelja glede izvora bilo kojeg Sadržaja prenesenog putem Usluge („podvala“ - „spoofing“);

h. učitali, postavili, poslali email poštom, prenijeli, pohranili ili drugačije učinili dostupnim bilo koji materijal koji sadrži viruse ili bilo koji drugi računalni kod, datoteke ili programe načinjene da naštete, ometaju ili ograniče normalno djelovanje Usluge (ili bilo kojeg njenog dijela) ili bilo kojeg drugog računalnog softvera ili hardvera;

i. ometali ili remetili Uslugu (uključujući pristupanje Usluzi putem bilo kojih automatiziranih sredstava poput komandnih datoteka (scripts) ili indeksera (web crawlers), ili bilo koje servere ili mreže povezane s Uslugom ili bilo koja pravila, zahtjeve ili odredbe mreža povezanih s Uslugom (uključujući bilo koji neovlašteni pristup, korištenje ili praćenje podataka ili prometa o njima);

j. planirali ili vršili bilo koju protuzakonitu aktivnost; i/ili

k. prikupljali i pohranjivali osobne podatke bilo kojih drugih korisnika Usluge radi korištenja u svezi s bilo kojom od ranije navedenih zabranjenih aktivnosti.

Uklanjanje Sadržaja

Prihvaćate da Apple nije odgovoran na bilo koji način za bilo koji Sadržaj kojeg pružaju treći i nema dužnost prethodno pregledavati takav Sadržaj. Ipak, Apple zadržava pravo u svakom trenutku utvrđivati prikladnost i sukladnost Sadržaja ovom Ugovoru, i može prethodno pregledavati, premjestiti, odbiti, izmijeniti i/ili ukloniti Sadržaj po svojoj diskreciji u svako vrijeme, bez prethodne obavijesti, ukoliko nađe da takav Sadržaj predstavlja povredu ovog Ugovora ili je drugačije nepoželjan.

Izradite sigurnosne kopije Vašeg Sadržaja

Odgovorni ste za izradu sigurnosnih kopija, na vlastitom računalu ili drugom uređaju, svih važnih dokumenata, slika ili drugog Sadržaja kojeg pohranjujete ili kojem pristupate putem Usluge. Apple će upotrijebiti razumnu vještinu i dužnu pažnju u pružanju Usluge, ali Apple ne garantira da bilo koji Sadržaj kojeg možete pohranjivati ili mu pristupiti putem Usluge neće biti predmet slučajne štete, oštećenja ili gubitka.

Pristup Vašem Računu i Sadržaju

Apple zadržava pravo poduzimanja radnji za koje Apple smatra da su razumno potrebne ili prikladne radi provođenja i/ili provjeravanja sukladnosti s bilo kojim dijelom ovog Ugovora. Uzimate na znanje i suglasni ste da Apple može, bez ikakve odgovornosti prema Vama, pristupati, koristiti, čuvati i/ili otkriti podatke o Vašem Računu i Sadržaj tijelima nadležnim za provedbu propisa, vladinim službenicima i/ili trećoj strani, kada Apple smatra da je to razumno potrebno ili prikladno, ako propisi zahtijevaju takvo postupanje ili ako u dobroj vjeri smatramo da je takav pristup, korištenje, otkrivanje ili čuvanje razumno potrebno radi: (a) usklađivanja sa pravnim postupkom ili zahtjevom; (b) provođenja ovog Ugovora, uključujući istragu svakog mogućeg kršenja ovog Ugovora; (c) otkrivanja, sprječavanja ili drugog rješavanja sigurnosnih problema, prijevare ili tehničkih problema; ili (d) zaštite prava, imovine ili sigurnosti Apple-a, njegovih korisnika, treće strane ili javnosti kako zahtjevaju ili dopuštaju propisi.

Prijave o kršenju autorskih prava –Zakon SAD-a o elektroničkim autorskim pravima (DCMA)

Ako smatrate da je autorsko pravo koje imate na bilo kojem Sadržaju povrijeđeno od strane bilo kojeg korisnika Usluge, molimo kontaktirajte Apple-ovog Agenta za zaštitu autorskog prava (Copyright Agent) kako je opisano u našim Pravilima o autorskom pravu na http://www.apple.com/legal/trademark/claimsofcopyright.html. Apple može, po svojoj isključivoj diskreciji, suspendirati i/ili ukinuti Račune korisnicima za koje utvrdi ponovljeno kršenje autorskih prava.

Povrede ovog Ugovora

Ukoliko korištenjem Usluge susretnete Sadržaj kojeg smatrate neprikladnim ili drugačije smatrate da predstavlja povredu ovog Ugovora, možete ga prijaviti slanjem email poruke na abuse@iCloud.com.

Sadržaj kojeg podnesete ili učinite dostupnim na Usluzi

Vaša licencija

Osim materijala za koje Vam dajemo licenciju, Apple ne polaže pravo vlasništva nad materijalima i/ili Sadržaju kojeg podnesete ili učinite dostupnim na Usluzi. Ipak, podnošenjem ili postavljanjem takvog Sadržaja na područja Usluge koja su dostupna javnosti ili drugim korisnicima sa kojima ste pristali dijeliti takav Sadržaj, dajete Apple-u globalnu, besplatnu, neisključivu licenciju za korištenje, distribuciju, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje, javno izvođenje i javno izlaganje takvog Sadržaja na Usluzi isključivo u svrhu u koju je takav Sadržaj podnesen ili učinjen dostupnim bez ikakve naknade ili obveze prema Vama. Suglasni ste da će podnošenje ili postavljanje svakog Sadržaja biti isključivo Vaša odgovornost, da neće povrijediti ili kršiti prava bilo koje treće strane niti kršiti bilo koji propis, niti doprinositi ili poticati na povredu prava ili drugo protuzakonito ponašanje, niti će na drugi način biti opsceno, nepoželjno ili neukusno. Podnošenjem ili postavljanjem takvog Sadržaja na područja Usluge dostupna javnosti ili ostalim korisnicima, izjavljujete da ste vlasnik takvog materijala i/ili imate sva potrebna prava, licencije i ovlaštenja za njegovu distribuciju.

Izmjene Sadržaja

Razumijete da je radi pružanja Usluga i činjenja Vašeg Sadržaja dostupnim na Usluzi, Apple ovlašten prenositi Vaš Sadržaj preko raznih javnih mreža, u raznim medijskim sadržajima, te modificirati ili mijenjati Vaš Sadržaj radi usklađivanja sa tehničkim zahtjevima povezanih mreža ili uređaja ili računala. Suglasni ste da ovdje sadržana licencija dozvoljava Apple-u poduzimanje svih takvih radnji.

Podaci o robnim Žigovima

Apple, Apple-ov logotip, iCloud, iCloud-ov logotip i drugi Apple-ovi robni žigovi, uslužni žigovi, grafički prikazi i logotipi korišteni u svezi s Uslugom su robni žigovi ili registrirani robni žigovi Apple Inc.-a u SAD-u i/ili drugim državama. Popis Apple-ovih robnih žigova može se pronaći ovdje - http://www.apple.com/legal/trademark/appletmlist.html. Drugi robni i uslužni žigovi, grafički prikazi i logotipi korišteni u svezi s Uslugom mogu biti robni žigovi svojih odnosnih vlasnika. Ne daje Vam se nikakvo pravo ili licencija u odnosu na bilo koji od ranije navedenih robnih žigova i nadalje prihvaćate da nećete uklanjati, skrivati ili mijenjati bilo koje obavijesti o vlasništvu (uključujući robni žig i obavijesti o autorskom pravu) koje mogu biti pričvršćene na ili sadržane u Usluzi.

Softver

Apple-ova vlasnička prava

Uzimate na znanje i suglasni ste da su Apple i/ili njegovi davatelji licencije vlasnici svih zakonskih prava, naslova i interesa na Uslugu i u svezi sa njom, uključujući ali ne ograničavajući se na grafičke prikaze, korisničko sučelje, skripte i softver korišten za implementiranje Usluge i svaki softver koji Vam je pružen kao dio i/ili u vezi sa Uslugom („Softver“), uključujući sva prava intelektualnog vlasništva koja u njima postoje, bilo da su registrirana ili neregistrirana, i gdje god u svijetu mogu postojati. Nadalje ste suglasni da Usluga (uključujući Softver ili bilo koji njegov dio) sadrži vlasničke i povjerljive informacije koje su zaštićene mjerodavnim propisima za zaštitu intelektualnog vlasništva i drugim propisima, uključujući, ali ne ograničavajući se na autorsko pravo. Suglasni ste da nećete koristiti takve vlasničke informacije ili materijale na bilo koji način osim za korištenje Usluge u skladu sa ovim Ugovorom. Niti jedan dio Usluge ne smije se reproducirati u bilo kojem obliku ni na bilo koji način, osim kako je izrijekom dopušteno u ovim uvjetima.

Licencija od Apple-a

Apple Vam daje osobnu, neisključivu, neprenosivu, ograničenu licenciju za korištenje Softvera kojeg Vam Apple daje kao dio Usluge i u skladu sa ovim Ugovorom; pod uvjetom da Vi ne (i ne dozvolite nikom trećem da) umnožavate, modificirate, iznajmljujete, pozajmljujete, distribuirate, stvarate nove aplikacije na temelju softvera, vršite obrnuti inženjering, rastavljate ili drugačije pokušavate doznati izvorni kod (osim ako to propisi izrijekom dopuštaju ili nalažu), prodajete, dajete u zakup, dajete podlicenciju, prenosite, dajete u zalog ili drugačije prenosite bilo koje pravo na Softveru, i nećete iskorištavati Uslugu na nikakav neovlašteni način, uključujući, ali se ne ograničavajući na neovlašteni pristup ili opterećenje mrežnih kapaciteta. KORIŠTENJE SOFTVERA ILI BILO KOJEG DIJELA USLUGE, OSIM KORIŠTENJA USLUGE KAKO JE DOPUŠTENO OVIM UGOVOROM, JE STROGO ZABRANJENO I PREDSTAVLJA POVREDU PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA TREĆIH I MOŽE VAS PODVRGNUTI GRAĐANSKIM I KAZNENIM SANKCIJAMA, UKLJUČUJUĆI MOGUĆU NOVČANU NAKNADU ŠTETE, ZA POVREDU AUTORSKIH PRAVA.

Kontrola izvoza

Korištenje Usluge i Softvera, uključujući prenošenje, postavljanje ili učitavanje podataka, softvera ili drugog Sadržaja putem Usluge, može biti podložno propisima koji uređuju uvoz i izvoz u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama. Suglasni ste pridržavati se svih primjenjivih zakona i propisa koji reguliraju uvoz i izvoz. Posebice, ali bez ograničenja, Softver se ne smije izvoziti ili ponovno izvoziti (a) u države nad kojima je SAD proglasio embargo, niti (b) ikome na Listi Posebno Označenih Osoba Ministarstva financija SAD-a (Specially Designated Nationals List) ili Popisu Zabranjenih Osoba (Denied Persons List) ili Popisu Entiteta (Entity List) Ministarstva trgovine SAD-a. Korištenjem Softvera ili Usluge izjavljujete i jamčite da niste smješteni ni u kojoj od tih država te da niste ni na jednom takvom popisu. Također ste suglasni da nećete koristiti Softver ili Uslugu za bilo koju svrhu koja je zabranjena propisima SAD-a, uključujući, bez ograničenja, razvoj, projektiranje, izradu ili proizvodnju raketnog, nuklearnog, kemijskog ili biološkog oružja. Nadalje ste suglasni da na svoj Račun nećete postavljati podatke ili softver koji se ne može izvoziti bez prethodne pisane suglasnosti državnih tijela, uključujući, bez ograničenja, određene vrste enkripcijskog softvera, bez prethodnog pribavljanja te suglasnosti. Ova jamstva i obveza važit će i nakon raskida ovog Ugovora.

Ažuriranja

Kao dio Usluge, s vremena na vrijeme možete primati dopune za Softver od Apple-a koje se mogu automatski preuzimati i instalirati na Vaš uređaj ili računalo. Ova ažuriranja mogu uključivati otklanjanje grešaka u programu, poboljšanja ili unapređenja svojstava ili potpuno nove verzije Softvera. Suglasni ste da Vam Apple može automatski dostavljati takva ažuriranja kao dio Usluge te da ćete ih primiti i instalirati kako je potrebno.

Raskid

Raskid sa Vaše Strane

Ovlašteni ste raskinuti svoj Račun i/ili prestati koristiti Uslugu u bilo koje doba. Ukoliko želite prestati koristiti iCloud uslugu na Vašem uređaju, možete ukloniti Vaš iCloud račun sa uređaja otvaranjem odjeljka Postavke na Vašem uređaju, pritiskom na tipku iCloud i pritiskom na tipku Izbriši Račun. Kako biste raskinuli svoj Račun, kontaktirajte iCloud Podršku na www.apple.com/support/icloud. Naknade koje ste platili prije raskida nepovratne su (osim ako je drugačije izrijekom dopušteno ovim Ugovorom), uključujući sve naknade plaćene unaprijed za naplatnu godinu tijekom koje raskidate ugovor. Raskidanje Vašeg Računa neće Vas osloboditi obveze plaćanja bilo kojih dospjelih naknada ili iznosa.

Raskid od strane Apple-a

Apple je ovlašten u bilo koje vrijeme, pod određenim okolnostima i bez prethodne obavijesti, bez odgode ukinuti ili suspendirati cijeli ili dio Vašeg Računa i/ili pristupa Usluzi. Razlog za takvo ukidanje uključuje, bez ograničenja: (a) povrede ovog Ugovora ili drugih pravila ili uputa navedenih ovdje i/ili objavljenih na Usluzi; (b) Vaš zahtjev za otkazivanjem ili ukidanjem Računa; (c) zahtjev i/ili odluku tijela izvršne vlasti, sudskog tijela ili druge državne agencije; (d) slučaj da je pružanje Usluge Vama nezakonito ili bi moglo postati nezakonito; (e) neočekivana tehnička ili sigurnosna pitanja ili probleme; (f) Vaše sudjelovanje u prijevarnim ili protuzakonitim aktivnostima; ili (g) neplaćanje bilo koje naknade koju dugujete u svezi sa Uslugom. Svako takvo ukidanje ili suspenziju Apple će poduzeti po svojoj isključivoj diskreciji i Apple neće biti odgovoran Vama ili bio kojoj trećoj strani za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica takvog ukidanja ili suspenzije Vašeg Računa i/ili pristupa Usluzi. Također, Apple je ovlašten ukinuti Vaš Račun uz prethodnu obavijest putem email poruke na adresu povezanu sa Vašim Računom ukoliko (a) je Vaš Račun neaktivan u razdoblju od jedne (1) godine; ili (b) postoji opća obustava ili bitna izmjena Usluge ili bilo kojeg njenog dijela. Svako takvo ukidanje ili suspenziju Apple će poduzeti po svojoj isključivoj diskreciji i Apple neće biti odgovoran Vama ili bilo kojoj trećoj strani za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica takvog ukidanja ili obustave Vašeg Računa i/ili pristupa Usluzi, iako će Vam srazmjerno vratiti sve preplaćene naknade ili iznose.

Učinci raskida

Nakon ukidanja Vašeg Računa izgubit ćete sav pristup Usluzi i njenim dijelovima, uključujući, bez ograničenja, Vaš Račun, Apple ID, email račun i Sadržaj. Također, nakon nekog vremena, Apple će izbrisati podatke i informacije koji su spremljeni unutar ili kao dio Vašeg Računa (Vaših Računa). Sve individualne komponente Usluge koje ste možda koristili prema posebnim ugovorima o licencijama softvera također će se ukinuti sukladno tim ugovorima o licencijama.

Poveznice i materijali trećih strana

Poveznice

Određeni Sadržaji, komponente ili opcije Usluge mogu uključivati materijale od trećih strana i/ili hiperveze na druge Internet stranice, izvore ili Sadržaj. Budući da Apple može ne imati kontrolu nad takvim stranicama i/ili materijalima treće strane, uzimate na znanje i suglasni ste da Apple nije odgovoran za dostupnost takvih stranica ili izvora i ne podržava niti jamči točnost takvih stranica i izvora te neće ni na koji način biti odgovoran za bilo kakav Sadržaj, reklamiranje, proizvode ili materijale koji se nalaze na tim stranicama ili izvorima ili su dostupni sa njih. Također uzimate na znanje i prihvaćate da Apple neće ni na koji način biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja Vam nastane ili za koju tvrdite da Vam je nastala, bilo izravno ili neizravno, kao posljedica Vašeg korištenja i/ili oslanjanja na takav Sadržaj, reklamiranje, proizvode ili materijale koji se nalaze na tim stranicama ili izvorima ili su dostupni sa njih.

Usluga Google Karte

Na korištenje usluge Google Karte (Google Maps) primjenjuju se slijedeći dodatni uvjeti: Uvjeti Pružanja Usluge Google Karte (Google Maps) dostupni na http://maps.google.com/help/terms_maps.html i Pravne obavijesti usluge Google Karte (Google Maps) na http://maps.google.com/help/legalnotices_maps.html.

Odricanje od jamstava

NEKE JURISDIKCIJE NE DOPUŠTAJU ISKLJUČENJE ODREĐENIH JAMSTAVA, KAO TAKVIH, DO MJERE DO KOJE SU TAKVA ISKLJUČENJA IZRIČITO ZABRANJENA PRIMJENJIVIM PROPISOM, NEKA OD DOLJE NAVEDENIH ISKLJUČENJA MOŽDA SE NE PRIMJENJUJU NA VAS.

APPLE ĆE UPOTRIJEBITI RAZUMNU VJEŠTINU I DUŽNU PAŽNJU U PRUŽANJU USLUGE. SLJEDEĆA ODRICANJA PODLOŽNA SU OVOM IZRIČITOM JAMSTVU.

APPLE NE GARANTIRA, NE IZJAVLJUJE NITI JAMČI DA ĆE VAŠE KORIŠTENJE USLUGE BITI BEZ PREKIDA I GREŠAKA, I PRIHVAĆATE DA APPLE POVREMENO MOŽE UKLONITI USLUGU NA NEODREĐENA VREMENSKA RAZDOBLJA, ILI OTKAZATI USLUGU U SKLADU SA UVJETIMA OVOG UGOVORA.

IZRIČITO RAZUMIJETE I PRIHVAĆATE DA SE USLUGA ISPORUČUJE NA "KAKO JEST" (AS IS) I "KAKO JE DOSTUPNO" (AS AVAILABLE) OSNOVI. APPLE I NJEGOVA POVEZANA DRUŠTVA, DRUŠTVA KĆERI, SLUŽBENICI, DIREKTORI, RADNICI, ZASTUPNICI, PARTNERI I DAVATELJI LICENCIJE IZRIČITO ODRIČU BILO KAKVA JAMSTVA, IZRIČITA ILI IMPLICITNA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, IMPLICITNA JAMSTVA PODOBNOSTI ZA PRODAJU, PRIKLADNOSTI ZA POJEDINU SVRHU I NEPOSTOJANJA POVREDE PRAVA TREĆIH STRANA. POSEBICE, APPLE I NJEGOVA POVEZANA DRUŠTVA, DRUŠTVA KĆERI, SLUŽBENICI, DIREKTORI, RADNICI, ZASTUPNICI, PARTNERI I DAVATELJI LICENCIJE NE DAJU NIKAKVO JAMSTVO DA ĆE (I) USLUGA ZADOVOLJAVATI VAŠE POTREBE; (II) VAŠE KORIŠTENJE USLUGE BITI PRAVOVREMENO, BEZ PREKIDA, SIGURNO ILI BEZ GREŠAKA; (III) BILO KOJI PODATAK KOJI PRIBAVITE KAO POSLJEDICU KORIŠTENJA USLUGE BITI TOČAN ILI POUZDAN; TE (IV) BILO KOJI NEDOSTACI ILI POGREŠKE U SOFTVERU KOJI VAM JE DOSTAVLJEN KAO DIO USLUGE BITI ISPRAVLJENI.

APPLE NE IZJAVLJUJE NITI GARANTIRA DA ĆE USLUGA BITI SLOBODNA OD GUBITKA, KVAROVA, NAPADA, VIRUSA, SMETNJI, HAKIRANJA, ILI DRUGIH POVREDA SIGURNOSTI, I APPLE SE ODRIČE SVAKE S TIME POVEZANE ODGOVORNOSTI.

PRISTUP BILO KOJEM MATERIJALU PREUZETOM ILI DRUGAČIJE PRIBAVLJENOM KORIŠTENJEM USLUGE VRŠITE PO VLASTITOJ DISKRECIJI I NA VLASTITI RIZIK TE ĆETE BITI ISKLJUČIVO ODGOVORNI ZA BILO KOJU ŠTETU NA VAŠEM UREĐAJU, RAČUNALU, ILI GUBITAK PODATAKA KOJI JE POSLJEDICA PREUZIMANJA BILO KAKVOG TAKVOG MATERIJALA. TAKOĐER PRIHVAĆATE DA USLUGA NIJE NAMIJENJENA NITI PODOBNA ZA KORIŠTENJE U SITUACIJAMA I OKRUŽENJU GDJE KVAR ILI VREMENSKI ZASTOJ ILI GREŠKE ILI NETOČNOSTI U SADRŽAJU, PODACIMA ILI INFORMACIJAMA DOBIVENIM KORIŠTENJEM USLUGE MOGU DOVESTI DO SMRTI, OSOBNE POVREDE ILI TEŠKOG FIZIČKOG OŠTEĆENJA ILI ŠTETE NA OKOLIŠU.

Ograničenje odgovornosti

NEKE JURISDIKCIJE NE DOPUŠTAJU ISKLJUČENJE ILI OGRANIČENJE OD ODGOVORNOSTI ZA PRUŽATELJE USLUGE. DO MJERE DO KOJE SU TAKVA ISKLJUČENJA ILI OGRANIČENJA POSEBNO ZABRANJENA PRIMJENJIVIM PROPISOM, NEKA OD NIŽE NAVEDENIH ISKLJUČENJA ILI OGRANIČENJA MOŽDA SE NE PRIMJENJUJU NA VAS.

APPLE ĆE UPOTRIJEBITI RAZUMNU VJEŠTINU I DUŽNU PAŽNJU U PRUŽANJU USLUGE. SLIJEDEĆA OGRANIČENJA NE PRIMJENJUJU SE U POGLEDU GUBITKA KOJI JE NASTAO KAO POSLJEDICA: (A) APPLE-OVOG PROPUŠTANJA DA UPOTRIJEBI RAZUMNU VJEŠTINU I DUŽNU PAŽNJU; (B) APPLE-OVOG GRUBOG NEMARA, NAMJERNOG LOŠEG PONAŠANJA ILI PRIJEVARE; ILI (C) SMRTI ILI OSOBNE POVREDE.

IZRIČITO RAZUMIJETE I SUGLASNI STE DA APPLE I NJEGOVA POVEZANA DRUŠTVA, DRUŠTVA KĆERI, SLUŽBENICI, DIREKTORI, RADNICI, ZASTUPNICI, PARTNERI I DAVATELJI LICENCIJE NEĆE BITI ODGOVORNI PREMA VAMA ZA BILO KOJU IZRAVNU, NEIZRAVNU, SPOREDNU, POSEBNU, POSLJEDIČNU ILI PRIMJERNU ŠTETU, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, NAKNADU ŠTETE ZBOG GUBITKA DOBITI, POSLOVNOG UGLEDA (GOODWILL), KORIŠTENJA, PODATAKA, TROŠKA NABAVE ZAMJENSKE ROBE ILI USLUGA ILI DRUGE NEMATERIJALNE ŠTETE (PA I KADA JE APPLE BIO OBAVIJEŠTEN O MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVE ŠTETE) KOJA JE NASTALA KAO POSLJEDICA: (I) KORIŠTENJA ILI NEMOGUĆNOSTI KORIŠTENJA USLUGE (II) PROMJENE USLUGE ILI PRIVREMENOG ILI TRAJNOG PRESTANKA USLUGE ILI BILO KOJEG NJENOG DIJELA; (III) NEOVLAŠTENOG PRISTUPA ILI IZMJENE U VAŠIM PRIJENOSIMA ILI PODACIMA; (IV) BRISANJA, KVARA, ILI POGREŠKE PRI SPREMANJU I/ILI SLANJU ILI PRIMANJU VAŠIH PRIJENOSA ILI PODATAKA PUTEM KORIŠTENJA USLUGE; (V) IZJAVA ILI PONAŠANJA BILO KOJE TREĆE STRANE U VEZI SA USLUGOM; I (VI) BILO KOJEG DRUGOG PITANJA POVEZANOG SA USLUGOM.

Odšteta

Pristajete štititi i obeštetiti Apple, njegova povezana društva, društva kćeri, direktore, službenike, radnike, zastupnike, partnere i davatelje licence u odnosu na bilo kakve zahtjeve ili potraživanja, uključujući razumne odvjetničke naknade, podignute od treće strane, koja proizlaze ili su povezana sa: (a) bilo kojim Sadržajem kojeg podnesete, postavite, prenesete ili drugačije učinite dostupnim putem Usluge; (b) Vašim korištenjem Usluge; (c) Vašom povredom ovog Ugovora; (d) bilo koje radnje koju je Apple poduzeo kao dio svoje istrage o sumnji na povredu ovog Ugovora ili kao rezultat utvrđenja ili odluke Apple-a da se dogodila povreda ovog Ugovora; ili (e) Vašom povredom bilo kojih tuđih prava. Ovo znači da ne možete tužiti Apple, njegova povezana društva, društva kćeri, direktore, službenike, radnike, zastupnike, partnere, podugovaratelje i davatelje licencije, uslijed njegove odluke da ukloni ili odbije obraditi bilo koji podatak ili Sadržaj, da Vas upozori, suspendira ili ukine Vaš pristup Usluzi ili da poduzme bilo kakvu drugu radnju tijekom istrage o sumnji na povredu ili kao rezultat Apple-ovog zaključka da je došlo do povrede ovog Ugovora. Ova odredba o odricanju i odšteti primjenjuje se na sve povrede opisane ili zamišljene prema ovom Ugovoru. Ova obveza važit će i nakon raskida ili isteka ovog Ugovora i/ili Vašeg korištenja Usluge. Potvrđujete da ste odgovorni za svako korištenje Usluge sa Vašeg Računa te da se ovaj Ugovor primjenjuje na svako korištenje Vašeg Računa. Pristajete pridržavati se ovog Ugovora te štititi i obeštetiti Apple u odnosu na sva potraživanja i zahtjeve koji proizlaze iz korištenja Vašeg Računa, bez obzira na to jeste li izričito odobrili takvo korištenje.

Obavijesti

Apple Vam može dostaviti obavijesti u vezi Usluge, uključujući i izmjene ovog Ugovora, putem email poruke na Vašu iCloud email adresu (i/ili drugu dostavljenu zamjensku email adresu povezanu sa Vašim Računom), putem redovne pošte ili putem obavijesti postavljenih na našu web stranicu i/ili Uslugu.

Mjerodavno pravo

Osim u mjeri izričito određenoj u idućem odlomku, za ovaj Ugovor te odnos između Vas i Apple-a mjerodavni su propisi države Kalifornije, uz isključenje njenih propisa o sukobu zakona. Vi i Apple suglasno podvrgavate osobnoj i isključivoj nadležnosti sudova okruga Santa Clara, Kalifornija, rješavanje svih sporova ili zahtjeva koji proizlaze iz ovog Ugovora. Ukoliko (a) niste državljanin SAD-a; (b) nemate prebivalište u SAD-u; (c) ne pristupate Usluzi iz SAD-a; i (d) državljanin ste jedne od niže navedenih država, ovime prihvaćate da će za bilo koji spor ili zahtjev koji proizlazi iz ovog Ugovora biti mjerodavno niže navedeno mjerodavno pravo, uz isključenje njegovih propisa o sukobu zakona, te se ovime neopozivo podvrgavate ne-isključivoj nadležnosti sudova niže navedene države, pokrajine ili zemlje čije je pravo mjerodavno:

Ako ste državljanin:

Bilo koje države Europske Unije ili Švicarske, Norveške ili Islanda;

Mjerodavno pravo i nadležnost:

Propisi i sudovi Vašeg uobičajenog boravišta.

Posebno se na ovaj Ugovor isključuje primjena propisa poznatog kao Konvencija Ujedinjenih Naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe.

Općenito

Ovaj Ugovor čini cjelokupni sporazum između Vas i Apple-a te regulira Vaše korištenje Usluge i u potpunosti zamjenjuje sve dosadašnje sporazume između Vas i Apple-a u odnosu na Uslugu. Na Vas se također mogu primjenjivati dodatni uvjeti ako koristite povezane usluge, sadržaj trećih strana ili softver trećih strana. Ako se za bilo koji dio ovog Ugovora utvrdi da je nevaljan ili neprovediv, taj dio će se tumačiti sukladno mjerodavnom pravu na način koji će odražavati, što je bliže moguće, originalne namjere ugovornih strana, a ostali dijelovi ostat će u punoj snazi i učinku. Propust Apple-a da iskoristi bilo koje svoje pravo ili odredbu iz ovog Ugovora neće se smatrati odricanjem od te odredbe ili od bilo koje druge odredbe. Suglasni ste da, osim ako drugačije nije izrijekom navedeno u ovom Ugovoru, neće biti treće strane korisnika ovog Ugovora.

PROMJENE

Apple zadržava pravo da u bilo koje doba izmjeni ovaj Ugovor te odredi nove ili dodatne uvjete Vašeg korištenja Usluge. Ukoliko ih ne prihvaćate, morate prestati koristiti Uslugu i kontaktirati iCloud Podršku radi povrata Vašeg Sadržaja. Vaše nastavljeno korištenje Usluge smatrat će se Vašim pristankom na te izmjene i dodatne uvjete.

SKLAPANJE UGOVORA ELEKTRONIČKIM PUTEM

Vaše korištenje Usluge uključuje sposobnost da zaključite ugovore i/ili da izvršite transakcije elektroničkim putem. SUGLASNI STE DA VAŠI ELEKTRONIČKI PODNESCI ČINE VAŠ PRIHVAT I NAMJERU DA BUDETE UGOVORNO VEZANI I VRŠITE PLAĆANJA PO TAKVIM UGOVORIMA I TRANSAKCIJAMA. VAŠ PRIHVAT I NAMJERA DA BUDETE OBVEZANI ELEKTRONIČKIM PODNESCIMA PRIMJENJUJE SE NA SVE ZAPISE VEZANE ZA SVE TRANSAKCIJE U KOJE ULAZITE NA OVOJ USLUZI, UKLJUČUJUĆI OBAVIJESTI O OTKAZU, PRAVILNIKE, UGOVORE I APLIKACIJE. Kako biste pristupili svojim elektroničkim zapisima i zadržali ih, možda će biti potrebno da imate određeni hardver i softver, koji su isključivo Vaša odgovornost.

Zadnja revizija: 18. rujna 2013. godine