Legal

WARUNKI KORZYSTANIA Z iCLOUD

WARUNKI KORZYSTANIA Z iCLOUD

Witamy w iCloud

NINIEJSZA UMOWA POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A APPLE REGULUJE KWESTIĘ KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z PRODUKTU, OPROGRAMOWANIA, USŁUG I STRON INTERNETOWYCH iCLOUD (ŁĄCZNIE ZWANYCH „USŁUGĄ”). WAŻNE JEST, ABY UŻYTKOWNIK ZAPOZNAŁ SIĘ Z PONIŻSZYMI WARUNKAMI I JE ZROZUMIAŁ. KLIKAJĄC PRZYCISK „AKCEPTUJĘ" („AGREE”), UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA TO, ŻE NINIEJSZE WARUNKI BĘDĄ MIAŁY ZASTOSOWANIE, JEŻELI UŻYTKOWNIK POSTANOWI UZYSKAĆ DOSTĘP DO LUB SKORZYSTAĆ Z USŁUGI iCLOUD.

Apple jest dostawcą Usługi, która umożliwia użytkownikowi korzystanie z pewnych usług internetowych, w tym z przechowywania osobistych treści użytkownika (takich jak kontakty, kalendarze, zdjęcia, notatki, przypomnienia, dokumenty, dane aplikacji i wiadomości email w iCloud) i udostępniania ich na kompatybilnych urządzeniach i komputerach użytkownika, oraz z pewnych usług lokalizacyjnych, przy czym usługi te są dostępne wyłącznie na warunkach określonych w niniejszej Umowie. Niezwłocznie po uruchomieniu iCloud, treści użytkownika będą automatycznie przesyłane do Apple, a Apple będzie je przechowywał, dzięki czemu użytkownik będzie mógł potem uzyskać dostęp do tych treści lub bezprzewodowo je przesłać do innych urządzeń lub komputerów obsługujących iCloud. W niniejszej Umowie "Apple" oznacza:

• Apple Inc., z siedzibą przy 1 Infinite Loop, Cupertino, Kalifornia, dla użytkowników w Ameryce Północnej, Środkowej i Południowej (z wyjątkiem Kanady), a także na terytoriach i posiadłościach Stanów Zjednoczonych oraz posiadłościach francuskich i brytyjskich w Ameryce Północnej, Południowej i na Karaibach;

• Apple Canada, z siedzibą przy 7495 Birchmount Road, Markham, ON L3R 5G2, dla użytkowników z Kanady lub z terytoriów i posiadłości tego kraju;

• iTunes K.K., z siedzibą przy Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6140, Tokyo dla użytkowników z Japonii;

• Apple Pty Limited, z siedzibą przy Level 13, Capital Centre, 255 Pitt Street, Sydney NSW 2000, Australia, dla użytkowników w Australii, Nowej Zelandii, w tym również wysp i terytoriów oraz jurysdykcji stowarzyszonych; i

• iTunes Sarl, z siedzibą przy 31-33, rue Sainte Zithe, L-2763 Luksemburg, dla wszystkich innych użytkowników.

WYMOGI W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z USŁUGI

Usługa jest dostępna wyłącznie dla osób powyżej 13 roku życia, z wyjątkiem sytuacji, w których użytkownik ma mniej niż 13 lat, a jego Apple ID został mu udostępniony w odpowiedzi na wniosek zatwierdzonej instytucji edukacyjnej. Użytkownicy, którzy mają 13 lub więcej lat, lecz zgodnie z przepisami obowiązującymi w ich kraju zamieszkania są niepełnoletni, muszą zapoznać się z niniejszą Umową wraz z rodzicem lub opiekunem, aby zarówno użytkownik, jak i rodzic lub opiekun, mogli zrozumieć jej postanowienia. Rodzice i opiekunowie powinni również przypomnieć osobom niepełnoletnim, że prowadzenie rozmów z obcymi przez Internet może być niebezpieczne oraz podjąć odpowiednie środki, aby chronić dzieci, w tym monitorować korzystanie z Usługi przez dzieci.

Użytkownik Usługi nie może być osobą objętą zakazem korzystania z Usługi zgodnie z przepisami Stanów Zjednoczonych lub innych właściwych jurysdykcji, w tym kraju zamieszkania użytkownika lub kraju, w którym użytkownik korzysta z Usługi. Akceptując niniejszą Umowę, użytkownik oświadcza, że zrozumiał powyższe postanowienia i wyraża na nie zgodę.

Korzystanie z Usługi wymaga kompatybilnych urządzeń, dostępu do Internetu, oraz odpowiedniego oprogramowania (opłaty mogą mieć zastosowanie); okresowych uaktualnień, a na korzystanie z Usługi mogą mieć wpływ powyższe czynniki. Apple zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby Kont, które mogą zostać utworzone z urządzenia i liczby urządzeń powiązanych z Kontem. Zaleca się korzystanie z dostępu do Internetu o dużej prędkości. Do uzyskiwania dostępu do Usługi zaleca się korzystanie z najnowszej wersji wymaganego oprogramowania, która to wersja możne być konieczna do realizacji pewnych transakcji i korzystania z pewnych funkcji. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że odpowiedzialność za spełnienie tych wymogów, które mogą ulegać zmianie, spoczywa na użytkowniku.

Korzystanie z usług lokalizacyjnych

Apple i jego partnerzy oraz licencjodawcy mogą udostępniać w ramach Usługi (np. Find My iPhone, Find My Friends) pewne cechy i usługi wymagające informacji o położeniu urządzenia, które wykorzystują GPS (o ile jest dostępny), oraz zbierane z różnych źródeł (crowdsourcing) informacje o położeniu punktów dostępowych Wi-Fi i punktów przekaźnikowych sieci komórkowych. W celu udostępnienia takich funkcji lub usług, jeśli to możliwe, Apple i partnerzy oraz licencjodawcy Apple muszą gromadzić, wykorzystywać, przesyłać, przetwarzać i przechowywać dane na temat lokalizacji, w tym, między innymi, na temat położenia geograficznego urządzenia użytkownika i informacje na temat konta iCloud użytkownika („Konto”) oraz wszystkich urządzeń zarejestrowanych na Koncie, w tym, między innymi, Apple ID użytkownika, numer indentyfikacyjny i nazwę urządzenia, jak również rodzaj urządzenia. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie, przesyłanie, przetwarzanie i przechowywanie przez Apple i partnerów oraz licencjodawców Apple danych na temat lokalizacji oraz danych konta, w celu świadczenia i udoskonalania takich funkcji i usług.

Użytkownik może w każdym czasie cofnąć niniejszą zgodę poprzez nieużywanie funkcji lokalizacyjnych i wyłączenie ustawień Find My iPhone, Find My Friends lub usług lokalizacyjnych (jeśli mają zastosowanie) na swoim urządzeniu i komputerze. Korzystając z usług osób trzecich, które to usługi wykorzystują lub udostępniają dane lokalizacyjne w ramach Usługi, użytkownik podlega warunkom i polityce prywatności takiej osoby trzeciej w zakresie korzystania z danych lokalizacyjnych w ramach takich usług osób trzecich, i powinien się z nimi zapoznać. Na danych lokalizacyjnych udostępnianych w ramach Usługi nie należy polegać w sytuacjach, kiedy potrzebne są precyzyjne informacje o położeniu lub jeżeli błędne, niedokładne, opóźnione w czasie lub niepełne informacje o położeniu mogą prowadzić do śmierci, obrażeń ciała, szkód na mieniu i w środowisku. Apple będzie świadczył Usługę wykorzystując odpowiednie umiejętności i z należytą starannością, przy czym ani Apple ani żaden z dostawców treści Apple nie gwarantuje dostępności, dokładności, kompletności, wiarygodności ani terminowego dostarczenia danych lokalizacyjnych ani żadnych innych danych widocznych w ramach Usługi.

Find My iPhone

Funkcje Find My iPhone i Find My Mac są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego użytkownika. Po uruchomieniu na urządzeniu z systemem iOS lub komputerze Mac użytkownika funkcje te mogą być wykorzystywane do wspomagania lokalizowania, odtwarzania dźwięku na urządzeniu z systemem iOS lub komputerze Mac użytkownika lub zdalnego usuwania danych z urządzenia z systemem iOS lub komputera Mac użytkownika, a także do zdalnego włączania Trybu Lost (Lost Mode) w urządzeniu z systemem iOS. W razie stwierdzenia zgubienia urządzenia z systemem iOS użytkownik powinien natychmiast uruchomić Tryb Lost (Lost Mode), aby uniemożliwić innym osobom korzystanie ze swojego urządzenia z systemem iOS, sprzedanie go oraz uzyskiwanie dostępu do swoich danych. Obowiązkiem użytkownika jest zapewnienie ochrony urządzenia z systemem iOS poprzez stosowanie hasła, włączenie Trybu Lost (Lost Mode) w zgubionym urządzeniu z systemem iOS oraz reagowanie na wszystkie powiadomienia i komunikaty dotyczące urządzenia z systemem iOS użytkownika. Skutkiem niezrealizowania tych działań może być utrata danych lub uzyskanie dostępu do danych przez stronę trzecią, niemożność zlokalizowania lub odzyskania zgubionego lub skradzionego urządzenia z systemem iOS lub niemożność zapobieżenia sprzedaży lub wykorzystaniu zgubionego lub skradzionego urządzenia z systemem iOS. Apple nie będzie ponosić odpowiedzialności za niedopełnienie przez użytkownika obowiązku zapewnienia ochrony urządzenia z systemem iOS poprzez stosowanie hasła, włączenie Trybu Lost (Lost Mode) i/lub reagowanie na powiadomienia i komunikaty, ani za zwrócenie użytkownikowi urządzenia z systemem iOS czy za utratę jakichkolwiek danych z urządzenia z systemem iOS.

Gdy w urządzeniu z systemem iOS w wersji iOS 7 lub nowszej włączona zostanie funkcja Find My iPhone, urządzenie z systemem iOS zostanie automatycznie powiązane z Apple ID użytkownika, a wyłączenie funkcji Find My iPhone, wylogowanie się z iCloud w urządzeniu z systemem iOS, usunięcie danych z urządzenia z systemem iOS w celu przywrócenia w nim ustawień fabrycznych oraz aktywowanie urządzenia z systemem iOS, na przykład po tym jak usunięto z niego dane, wyjęto kartę SIM lub po uaktualnieniu oprogramowania układowego czy przywróceniu oprogramowania będzie wymagać od osoby wykonującej te działania (w tym również od użytkownika) podania hasła powiązanego z Apple ID. Apple oraz upoważnieni przedstawiciele mogą odmówić wykonania usług związanych z obsługą sprzętu lub oprogramowania, w tym usług w ramach ograniczonej gwarancji Apple, jeśli użytkownik nie wyłączy funkcji Find My iPhone przed wykonaniem usługi.

W celu lokalizacji, urządzenia z systemem iOS muszą być włączone i podłączone do Internetu (za pośrednictwem sieci, takiej jak 3G lub zarejestrowana sieć Wi-Fi). Komputery Mac muszą być włączone i nie mogą być w trybie uśpienia, muszą być podłączone do Internetu, z włączoną funkcją Wi-Fi i znajdować się w zakresie działania zarejestrowanej sieci Wi-Fi do zlokalizowania. Jeżeli zgubione urządzenie z systemem iOS ma uruchomiony Tryb Lost (Lost Mode), jest w stanie śledzić ostatnie lokalizacje, w których było zasilane i podłączane do Internetu i pokazać użytkownikowi historię tych lokalizacji w ciągu ostatnich 24 godzin, podczas lokalizowania urządzenia z systemem iOS przy pomocy funkcji Find My iPhone. Jeżeli dane z urządzenia z systemem iOS lub z komputera Mac użytkownika zostały zdalnie usunięte, użytkownik nie będzie mógł zlokalizować tego urządzenia z systemem iOS lub komputera Mac, odtwarzać dźwięku na urządzeniu z systemem iOS lub komputerze Mac, anulować zdalnego usuwania danych z tego urządzenia z systemem iOS lub komputera Mac, ani też włączyć Trybu Lost (Lost Mode) dla tego urządzenia z systemem iOS. Zapytania o lokalizację wpłyną na trwałość baterii zlokalizowanego urządzenia z systemem iOS lub komputera Mac. Jeżeli użytkownik uzna, że jego urządzenie z systemem iOS lub komputer Mac został skradziony, powinien zwrócić się do lokalnych organów ścigania oraz skorzystać z opcji oferowanych przez funkcję Find My iPhone, takich jak Tryb Lost (Lost Mode) w urządzeniu z systemem iOS czy blokowanie lub usuwanie danych z urządzenia z systemem iOS lub komputera Mac użytkownika, w celu ich ochrony. Po przesyłaniu zapytania o lokalizację i zlokalizowaniu urządzenia z systemem iOS lub komputera Mac na mapie, użytkownik będzie mógł widzieć ostatnią lokalizację urządzenia z systemem iOS lub komputera Mac po pierwszym zapytaniu przez okres do 24 godzin. Apple następnie skasuje tę informację w terminie 24 godzin od pierwszego zapytania. USŁUGI LOKALIZACYJNE W RAMACH TEJ FUNKCJI NIE SĄ PRZEZNACZONE ANI ODPOWIEDNIE DO DZIAŁANIA JAKO SYSTEM LOKALIZACJI W NAGŁYCH PRZYPADKACH.

Find My Friends

Aplikacja Find My Friends, dostępna do pobrania z App Store (wymagany jest kompatybilny sprzęt komputerowy oraz kompatybilne oprogramowanie), pozwala użytkownikowi informować o swojej lokalizacji ograniczoną liczbę innych użytkowników za pośrednictwem urządzeń użytkownika, po akceptacji zapytań od tych użytkowników. Użytkownik może również widzieć lokalizację ograniczonej liczby innych użytkowników, którzy zaakceptowali zapytanie użytkownika o ich lokalizację, za pośrednictwem ich urządzeń. Użytkownik może ustawić swoje urządzenie w taki sposób, aby automatycznie powiadamiało innych użytkowników o opuszczeniu przez niego danego miejsca lub przybyciu do niego, a po ustanowieniu danej osoby swoim znajomym, ustawić swoje urządzenie w taki sposób, aby informowało użytkownika o opuszczeniu danego miejsca przez tych użytkowników lub przybyciu przez nich do danego miejsca. Użytkownik może również postanowić tymczasowo informować o swojej lokalizacji ograniczoną liczbę grup utworzonych przez siebie lub przez innego użytkownika i widzieć lokalizację wszystkich członków tych grup. Użytkownik może tymczasowo ukryć lokalizację swojego urządzenia przed wszystkimi innymi użytkownikami. Użytkownik może cofnąć zgodę na informowanie innego użytkownika o swojej lokalizacji. Użytkownik może wyłączyć tę funkcję wypisując się z aplikacji Find My Friends lub odinstalowując aplikację Find My Friends ze swojego urządzenia. Użytkownik może również zastosować ograniczenia w ustawieniach iOS, aby zapobiec niedozwolonym zmianom w wybranych przez siebie ustawieniach, w tym w zakresie akceptowania zapytań o śledzenie lub ukrywania lokalizacji. Zapytania o lokalizację będą miały wpływ na trwałość baterii w zlokalizowanym urządzeniu. USŁUGI LOKALIZACYJNE W RAMACH TEJ FUNKCJI NIE SĄ PRZEZNACZONE ANI ODPOWIEDNIE DO DZIAŁANIA JAKO SYSTEM LOKALIZACJI W NAGŁYCH PRZYPADKACH.

Backup

Dla urządzeń iOS dostępna jest funkcja automatyczny back-up, który włącza się co pewien czas, kiedy urządzenie ma zablokowany ekran, jest podłączone do źródła zasilania i do Internetu za pośrednictwem sieci Wi-Fi. iCloud będzie przechowywał trzy ostatnie back-upy użytkownika; jeżeli jednak urządzenie nie utworzyło back-upu w iCloud przez okres stu osiemdziesięciu (180) dni, Apple zastrzega sobie prawo do skasowania back-upów powiązanych z tym urządzeniem. Back-up ogranicza się do ustawień urządzenia, charakterystyki urządzenia, zdjęć i filmów, wiadomości (iMessage, SMS i MMS), dzwonków telefonicznych, danych aplikacji, ustawień lokalizacji (takich jak przypomnienia lokalizacyjne ustawione przez użytkownika), jak również ekranu startowego i organizacji aplikacji. Treści zakupione w iTunes Store, App Store lub iBookstore nie są objęte back-upem, istnieje jednak możliwość, że będą mogły zostać pobrane w ramach tych usług, z zastrzeżeniem wymogów dotyczących konta, dostępności oraz odpowiednich warunków i zasad. Media synchronizowane za pomocą komputera nie są objęte back-upem. Wiadomości email, kontakty, kalendarze, zakładki i dokumenty iCloud są przechowywane w iCloud i dostępne przez iCloud. Apple będzie świadczył Usługę wykorzystując odpowiednie umiejętności i dokładając należytej staranności, przy czym W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI PRAWA, APPLE NIE GWARANTUJE, ŻE TREŚCI PRZECHOWYWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA W RAMACH USŁUGI LUB DO KTÓRYCH UŻYTKOWNIK UZYSKUJE DOSTĘP ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI NIE BĘDĄ PRZEDMIOTEM NIEUMYŚLNEJ SZKODY, NIE ZOSTANĄ NIEUMYŚLNIE USZKODZONE, UTRACONE LUB USUNIĘTE ZGODNIE Z WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY, A APPLE NIE BĘDZIE PONOSIŁ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYSTĄPIENIE TAKIEJ SZKODY, USZKODZENIA, UTRATY LUB USUNIĘCIA. Za zapewnienie alternatywnego back-upu informacji i danych użytkownika odpowiedzialność ponosi użytkownik.

Po uruchomieniu iCloud Backup, urządzenie użytkownika nie będzie wykonywało automatycznego back-upu iTunes w trakcie synchronizacji, przy czym użytkownik może manualnie rozpocząć back-up iTunes.

My Photo Stream

Po uruchomieniu My Photo Stream na urządzeniu lub komputerze użytkownika, nowe zdjęcia zrobione urządzeniem lub przeniesione na komputer użytkownika zostaną przesłane do iCloud, a następnie przesłane automatycznie do innych urządzeń lub komputerów użytkownika, na których został również uruchomiony My Photo Stream. Pobrane zdjęcia będzie można oglądać w widoku lub pliku My Photo Stream urządzenia.

Rozdzielczość zdjęć może różnić się w zależności od urządzenia, na które zostały one ściągnięte. Do korzystania z My Photo Stream na urządzeniu wymagane jest połączenie Wi-Fi Apple zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości i/lub rozmiaru zdjęć, które mogą być przesłane w danym okresie czasu w celu ograniczenia niezamierzonego lub nadmiernego korzystania z usługi.

Zdjęcia przesyłane do usługi „Strumień Zdjęć”, w celu używania ich w ramach My Photo Stream, są automatycznie usuwane z uwzględnieniem odpowiednich ograniczeń związanych z czasem oraz ich liczbą. Urządzenia przechowują ograniczoną liczbę najnowszych zdjęć w albumie lub widoku My Photo Stream; najstarsze zdjęcia ponad aktualny limit będą automatycznie kasowane w momencie przesłania nowych zdjęć w ramach strumienia zdjęć.

iCloud Photo Sharing

Gdy usługa iCloud Photo Sharing jest włączona, użytkownik może udostępniać wybrane zdjęcia i zgodne nagrania wideo innym osobom, korzystającym ze zgodnych systemów, lub udostępniać je publicznie w Internecie poprzez utworzenie udostępnionego strumienia zdjęć. Użytkownicy, którym udostępniane są zdjęcia, mogą dołączać do nich komentarze lub udostępniać swoje własne zdjęcia i filmy, przy czym te komentarze, zdjęcia i filmy będą udostępniane innym użytkownikom, którym użytkownik udostępnił dany strumień zdjęć. Właściciel strumienia zdjęć może usuwać dowolne komentarze, zdjęcia lub filmy w ramach strumienia, natomiast osoby dodające materiały mogą usuwać wyłącznie zdjęcia i filmy, które same dodały oraz dotyczące tych zdjęć lub filmów komentarze w czasie, gdy właściciel udostępnia strumień zdjęć danym osobom.

Rozmiar udostępnianego strumienia zdjęć może być objęty ograniczeniami związanymi ze zdjęciami, filmami oraz liczbą odbiorców i/lub rozmiarem. Pobrane zdjęcia można zapisać ręcznie. W przypadkach gdy połączenie Wi-Fi nie jest dostępne, do obsługi udostępnionych strumieni zdjęć używane będzie połączenie w sieci komórkowej.

Zmiany Usługi

Apple zastrzega sobie prawo do zmodyfikowania lub przerwania świadczenia Usługi (lub jej części), na pewien czas lub na stałe. Apple może zamieścić informacje o istotnych zmianach Usługi na stronie internetowej użytkownika i/lub przesłać taką informację na podstawowy adres powiązany z Kontem użytkownika. Odpowiedzialność za sprawdzanie adresu email w iCloud i/lub podstawowego adresu email zarejestrowanego w Apple w celu sprawdzenia, czy takie powiadomienie nie zostało przesłane spoczywa na użytkowniku. Użytkownik uznaje, że Apple nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec użytkownika ani żadnej osoby trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje Usługi lub zaprzestanie jej udostępniania. Jeżeli użytkownik zapłacił za korzystanie z Usługi, a Apple zaprzestanie jej świadczenia lub w sposób istotny ograniczy jej funkcje, Apple zwróci użytkownikowi proporcjonalną część każdej przedpłaty.

Ograniczenia w korzystaniu z Usługi

Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Usługi wyłącznie w celach dopuszczonych niniejszą Umową oraz wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami lub ogólnie przyjętą praktyką w danej jurysdykcji. Do Konta użytkownika jest przypisane 5GB pamięci, zgodnie z opisem zamieszczonym na stronach poświęconych funkcji iCloud. Dodatkową pamięć można dokupić zgodnie z poniższym opisem. Zabrania się przekraczania obowiązującej lub racjonalnej przepustowości łącza (na przykład back-upu lub pamięci konta poczty elektronicznej), co może uniemożliwić użytkownikowi back-up iCloud, dodawanie dokumentów lub odbieranie nowych wiadomości email przesyłanych na adres email użytkownika w iCloud użytkownika. Jeśli korzystanie z Usługi przez użytkownika umyślnie lub nieumyślnie zagraża zdolności Apple do udostępniania Usługi lub innych systemów, Apple będzie upoważniony do podjęcia wszelkich racjonalnych działań w celu ochrony Usługi i systemów Apple, włącznie z zawieszeniem dostępu użytkownika do Usługi. Wielokrotne naruszenie ograniczeń może skutkować skasowaniem Konta użytkownika.

Dostępność Usługi

Usługa lub jakakolwiek jej cecha lub część może nie być dostępna we wszystkich językach lub we wszystkich krajach, a Apple nie składa żadnych zapewnień, że Usługa lub jakakolwiek jej funkcja lub część będzie działała prawidłowo lub będzie dostępna w jakimkolwiek konkretnym miejscu. W zakresie, w jakim użytkownik postanowi uzyskać dostęp do Usługi i z niej korzystać, będzie czynił to z własnej inicjatywy i będzie ponosił odpowiedzialność za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów prawa, w tym, między innymi, przepisów prawa miejscowego.

Publiczna wersja Beta

Od czasu do czasu Apple może podjąć decyzję o zaoferowaniu nowych i/lub zaktualizowanych funkcji w ramach Usługi („Funkcje Beta”) w ramach Publicznego Programu Beta („Program”), w celu uzyskania opinii na temat jakości i użyteczności Funkcji Beta. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że jego udział w Programie jest dobrowolny i nie jest podstawą do powstania spółki cywilnej, stosunku agencyjnego lub stosunku pracy pomiędzy użytkownikiem a Apple, oraz że Apple nie jest zobowiązany do udostępnienia użytkownikowi żadnych Funkcji Beta. Apple może udostępnić takie Funkcje Beta uczestnikom Programu poprzez rejestrację on-line lub zgłoszenie za pośrednictwem Usługi. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że Apple może gromadzić i wykorzystywać pewne informacje pochodzące z Konta, urządzeń, w tym urządzeń peryferyjnych, w celu zgłoszenia użytkownika do Programu i/lub ustalenia, czy użytkownik jest uprawniony do takiego uczestnictwa. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że po przystąpieniu do Programu może nie móc powrócić do wcześniejszej wersji danej Funkcji Beta, nie będącej wersją beta. Jeżeli taki powrót będzie możliwy, użytkownik może nie móc przenieść danych utworzonych za pomocą Funkcji Beta do wcześniejszej wersji, nie będącej wersją beta. Korzystanie przez użytkownika z Funkcji Beta oraz udział w Programie podlegają postanowieniom niniejszej Umowy oraz wszelkim dodatkowym warunkom licencji, które mogą mieć zastosowanie do Funkcji Beta. Funkcje Beta są udostępniane “W STANIE W JAKIM SĄ” i “W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” i mogą zawierać błędy i nieścisłości, które mogą spowodować awarie, zniszczenia lub utratę danych i/lub informacji z urządzenia użytkownika i z urządzeń peryferyjnych (w tym, między innymi, serwerów i komputerów) podłączonych do niego. Apple zaleca utworzenie kopii zapasowych wszystkich danych i informacji zapisanych na urządzeniu użytkownika i urządzeniach peryferyjnych przed przystąpieniem do jakiegokolwiek Programu. Użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości i uznaje, że użytkownik korzysta z Funkcji Beta na własne ryzyko. UŻYTKOWNIK PRZEJMUJE WSZELKIE RYZYKO I WSZYSTKIE KOSZTY ZWIĄZANE ZE SWOIM UCZESTNICTWEM W JAKIMKOLWIEK PROGRAMIE W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, OPŁATY ZWIĄZANE Z DOSTĘPEM DO INTERNETU, KOSZTY WYKONANIA KOPII ZAPASOWYCH, KOSZTY ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z URZĄDZENIA UŻYTKOWNIKA I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH, ORAZ KOSZTY USZKODZENIA SPRZĘTU, OPROGRAMOWANIA, INFORMACJI LUB DANYCH. Apple może udostępnić użytkownikowi wsparcie techniczne i/lub inne w zakresie Funkcji Beta. W przypadku udostępnienia wsparcia, wsparcie będzie udostępniane w uzupełnieniu normalnego wsparcia Usługi i będzie dostępne tylko w ramach Programu. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i polityk w zakresie wsparcia udostępnianego przez Apple, aby móc takie wsparcie otrzymywać. Apple zastrzega sobie prawo do modyfikowania warunków lub zasad Programu (w tym do zakończenia Programu) w każdym czasie i bez uprzedzenia, może również odwołać udział użytkownika w Programie w każdym czasie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Apple nie jest zobowiązany do udostępnienia komercyjnej wersji Funkcji Beta i że jeżeli taka wersja komercyjna zostanie udostępniona, może ona zawierać funkcje lub funkcjonalności inne niż te zawarte w Funkcjach Beta. W ramach Programu, Apple umożliwi użytkownikowi przesyłanie uwag, sugestii lub innych opinii dotyczących korzystania przez użytkownika z Funkcji Beta. Użytkownik uznaje, że w braku oddzielnej pisemnej umowy zawierającej przeciwne postanowienia, Apple może wykorzystywać wszelkie opinie przekazane przez użytkownika w dowolnym celu.

Opłaty za subskrypcję na dodatkową przestrzeń dyskową

Wykupienie subskrypcji na dodatkową przestrzeń dyskową jest możliwe po uiszczeniu stosownej opłaty.

Opłaty

Usługa akceptuje płatności dokonane kartą kredytową i z wybranych kont płatniczych (o ile są dostępne) i będzie automatycznie korzystała z metody płatniczej powiązanej z Apple ID użytkownika (np. metody, z której użytkownik korzysta przy robieniu zakupów w iTunes Store, App Store lub iBookstore, jeśli są one dostępne). Apple może uzyskać wstępne zatwierdzenie kwoty do wartości transakcji. Opłaty za dodatkową przestrzeń dyskową naliczane są w odstępach rocznych, przed wykonaniem usługi. Naliczenie należnej opłaty następuje w momencie realizacji transakcji przez użytkownika lub tuż po transakcji. Użytkownik zobowiązuje się płacić za dodatkową przestrzeń dyskową zakupioną za pośrednictwem Usługi oraz wyraża zgodę na to, aby Apple obciążał jego kartę kredytową lub konto płatnicze kwotami należnymi za całą, zakupioną, dodatkową przestrzeń dyskową oraz wszelkimi dodatkowymi należnościami (włącznie z należnymi podatkami i opłatami za opóźnienie w płatności, w stosownych przypadkach), które mogą zostać naliczone na Koncie lub w związku z prowadzeniem Konta, oraz na to aby Apple mógł w dalszym ciągu raz w roku obciążać kartę kredytową lub konto płatnicze użytkownika wszystkimi opłatami lub należnościami związanymi z coroczną opłatą subskrypcyjną za dodatkową przestrzeń dyskową do momentu, kiedy użytkownik zmieni lub anuluje subskrypcję. Oznacza to, że, o ile użytkownik nie zmieni lub nie anuluje swojej subskrypcji przed kolejnym dniem naliczania rocznej opłaty subskrypcyjnej, Apple obciąży jego kartę kredytową lub konto płatnicze kwotami aktualnie obowiązujących opłat w kolejnym dniu obciążenia roczną opłatą subskrypcyjną.

W terminie mniej więcej trzydziestu (30) dni przed dniem obciążenia roczną opłatą subskrypcyjną Apple poinformuje użytkownika, przesyłając wiadomość email na adres poczty email przypisany do Apple ID użytkownika, że Konto użytkownika zostanie obciążone, przypominając jednocześnie, że karta kredytowa lub konto płatnicze użytkownika zostanie obciążone wskazanymi kwotami opłat w dniu obciążenia roczną opłaty subskrypcyjną. Użytkownik może zmienić swoją subskrypcję, zwiększając lub zmniejszając swoją dodatkową przestrzeń dyskową w części Ustawienia chmury iCloud w urządzeniu lub w Preferencjach Systemowych w panelu iCloud na komputerze Mac użytkownika lub Panelu Kontrolnym iCloud na swoim komputerze. Właściwa opłata za dodatkową przestrzeń dyskową zacznie obowiązywać natychmiast; zmniejszenie przestrzeni dyskowej w ramach planu przestrzeni dyskowej zaczyna obowiązywać od kolejnej daty obciążenia roczną opłatą subskrypcyjną. UŻYTKOWNIK JEST ODPOWIEDZIALNY ZA TERMINOWĄ PŁATNOŚĆ WSZYSTKICH OPŁAT ORAZ ZA PRZEKAZANIE APPLE WAŻNYCH I AKTUALNYCH DANYCH DOTYCZĄCYCH KARTY KREDYTOWEJ LUB KONTA PŁATNOŚCI NA POTRZEBY DOKONANIA PŁATNOŚCI WSZYSTKICH OPŁAT. Wszystkie opłaty będą obciążały kartę kredytową lub konto płatnicze wskazane przez użytkownika podczas procesu rejestracji. W przypadku gdy Apple nie zdoła skutecznie obciążyć karty kredytowej lub konta płatniczego użytkownika należnymi opłatami, Apple zastrzega sobie prawo do cofnięcia lub ograniczenia dostępu użytkownika do przechowywanej Treści, usunięcia Treści przechowywanej przez użytkownika lub zamknięcia Konta użytkownika. Jeżeli użytkownik chce wskazać inną kartę kredytową lub konto płatnicze lub jeżeli nastąpi zmiana w statusie karty kredytowej lub konta płatniczego użytkownika, użytkownik jest zobowiązany zmienić swoje informacje na stronie internetowej w dziale Informacje o Koncie w chmurze iCloud; może to spowodować czasowe zakłócenia w dostępnie użytkownika do Usługi do czasu dokonania przez Apple weryfikacji dostarczonych przez użytkownika nowych informacji płatniczych.

Łączna cena płatna przez użytkownika obejmuje cenę dodatkowej przestrzeni dyskowej oraz wszystkie należne prowizje od transakcji dokonywanych kartą kredytową, jak również wszystkie należne podatki od sprzedaży, obrotowe, od towarów i usług, od wartości dodanej (VAT), lub inne, podobne podatki, wynikające z przepisów obowiązującego prawa, w wysokości liczonej w oparciu o stawki obowiązujące w momencie zakupu przez użytkownika dodatkowej przestrzeni dyskowej. Apple nalicza podatki w momencie, kiedy jest to wymagane przez przepisy prawa mające zastosowanie do Usługi.

Informacje o Koncie oraz zapytania dotyczące opłat

Użytkownik może wchodzić przez urządzenie na stronę służącą do zarządzania Kontem w celu sprawdzenia szczegółów zapisanych w Informacji o Koncie, w tym informacji dotyczących wybranej metody płatności i waluty rozliczenia. Apple prześle fakturę elektroniczną na adres poczty email użytkownika powiązany z Apple ID użytkownika po każdorazowym obciążeniu Konta użytkownika jakąkolwiek opłatą za korzystanie z Usługi. Jeżeli użytkownik uważa, że został błędnie obciążony za korzystanie z Usługi, prosimy o przekazanie stosownej informacji w terminie 45 dni od daty obciążenia do działu wsparcia iCloud na stronie www.apple.com/support/icloud .

Anulowanie subskrypcji oraz zwrot wpłaconych opłat rocznych

Opłaty i należności wpłacone przez użytkownika w związku z korzystaniem z Usługi nie podlegają zwrotowi, chyba że wymaga tego prawo lub jest to przewidziane w niniejszych Warunkach. Użytkownik może zwrócić się do Apple z wnioskiem o zwrot pełnej wpłaconej przez niego kwoty opłaty rocznej w terminie 15 dni od dnia dokonania pierwszej rocznej opłaty za dodatkową przestrzeń dyskową lub w terminie 45 od dnia dokonania każdej kolejnej rocznej opłaty za dodatkową przestrzeń dyskową. Więcej informacji na temat składania wniosku o zwrot wpłaconej opłaty rocznej zgodnie z niniejszym punktem można znaleźć na stronie www.apple.com/support/icloud . Zasady opisane w niniejszym punkcie mogą różnić się w zależności od prawa danej jurysdykcji. Więcej informacji na ten temat można uzyskać kontaktując się z działem wsparcia iCloud Support.

Użytkownik może anulować subskrypcję zmniejszając swoją powierzchnie dyskową do bezpłatnej pojemności 5GB w ramach Planu przestrzeni dyskowej w następujący sposób: na urządzeniu w menu Informacje o Koncie iCloud; na komputerze Mac w menu Konto iCloud, zakładka Preferencje systemowe; na komputerze osobistym z systemem Windows w Panelu kontrolnym iCloud, zakładka Konto iCloud. Wpłacona przez użytkownika opłata subskrypcyjna zostanie anulowana w kolejnym dniu obciążenia roczną opłatą subskrypcyjną. Częściowy zwrot wpłaconych opłat możliwy jest w przypadku, gdy wymagają tego przepisy prawa.

Zmiany cen

Apple może w dowolnym momencie, przekazując powiadomienie wymagane przepisami prawa, dokonać zmiany całych lub elementów cen za zwiększenie przestrzeni dyskowej lub wprowadzić nowe należności lub opłaty. Zmiany cen oraz nowe opłaty i należności wprowadzone w trakcie rocznego okresu rozliczenia opłaty subskrypcyjnej będą miały zastosowanie do kolejnych rocznych okresów rozliczenia opłaty subskrypcyjnej oraz do wszystkich nowych subskrybentów, którzy wykupią subskrypcje po dacie wprowadzenia zmiany. Jeżeli użytkownik nie akceptuje zmiany cen, wówczas musi anulować zwiększenie pojemności dyskowej oraz zaprzestać korzystania ze zwiększonej pojemności dyskowej.

Korzystanie z Usługi przez Użytkownika

Konto użytkownika

Jako zarejestrowany użytkownik Usługi użytkownik może utworzyć Konto. Użytkownik nie powinien ujawniać nikomu informacji dotyczących Konta. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności i bezpieczeństwa Konta oraz za wszystkie operacje mające miejsce na jego Koncie lub odbywające się za pośrednictwem jego Konta, jak również zobowiązuje się niezwłocznie zawiadamiać Apple o wszelkich naruszeniach bezpieczeństwa Konta. Użytkownik dodatkowo przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Usługa została zaprojektowana i jest przeznaczona do użytku prywatnego przez jedną osobę, i że nie powinien ujawniać innym osobom informacji o Koncie i/lub hasła. O ile Apple postępuje z biegłością i należytą starannością, Apple nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z faktu korzystania z Konta użytkownika przez osoby nieupoważnione wskutek nieprzestrzegania przez użytkownika niniejszych Warunków.

Aby móc korzystać z Usługi użytkownik musi uwierzytelnić Konto wprowadzając swój Apple ID i hasło. Użytkownik zobowiązuje się przekazać dokładne i kompletne informacje w momencie dokonywania rejestracji w Usłudze oraz podczas korzystania z niej („Dane Rejestracyjne”), jak również zobowiązuje się aktualizować Dane Rejestracyjne, aby były one aktualne i kompletne. Nieprzekazanie dokładnych, aktualnych i kompletnych Danych Rejestracyjnych może skutkować zawieszeniem i/lub zamknięciem Konta. Użytkownik akceptuje fakt, że Apple może przechowywać i wykorzystywać Dane Rejestracyjne w celach związanych z utrzymaniem Konta i obciążaniem go opłatami.

Zobowiązania dodatkowe lub Warunki korzystania

Poszczególne komponenty lub funkcje Usługi zapewniane przez Apple i/lub licencjodawców Apple, w tym m.in. możliwość pobrania wcześniejszych zakupów oraz funkcja iTunes Match (dostępna za dodatkową opłatą), wymagają osobnego oprogramowania, innych umów licencyjnych lub warunków korzystania. Użytkownik może korzystać z takich komponentów lub funkcji Usługi pod warunkiem, że przeczyta i zaakceptuje wszystkie takie osobne umowy, oraz zobowiąże się ich przestrzegać.

Brak możliwości przeniesienia

Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie może być interpretowane jako przenoszące na użytkownika jakiekolwiek korzyści, tytuły własności lub licencje związane z Apple ID, adresem email, nazwą domeny, iChat ID lub podobnym zasobem wykorzystywanym przez użytkownika w związku z Usługą.

Brak możliwości przekazania w spadku

Użytkownik akceptuje, że Konto jest nieprzenoszalne, oraz że wszystkie prawa do Apple ID lub Treści znajdujących się na Koncie wygasną w momencie jego śmierci. Po otrzymaniu odpisu aktu zgonu użytkownika Konto może zostać zamknięte, a cała Treść znajdująca się na Koncie może zostać usunięta. Więcej informacji w powyższej sprawie można uzyskać w dziale wsparcia iCloud Support wchodząc na stronę www.apple.com/support/icloud .

Brak możliwości odsprzedaży Usługi

Użytkownik zobowiązuje się, iż nie będzie powielać, kopiować, duplikować, odsprzedawać, wynajmować, ani sprzedawać Usługi (ani żadnej jej części) w jakimkolwiek celu.

Polityka Prywatności Apple

Użytkownik rozumie, że korzystając z Usługi, akceptuje i wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie określonych informacji dotyczących użytkownika oraz sposobu korzystania przez użytkownika z Usługi, zgodnie z Polityką Prywatności Apple. Dodatkowo użytkownik akceptuje i wyraża zgodę na to, aby Apple gromadził, wykorzystywał, przekazywał, przetwarzał i przechowywał informacje dotyczące Konta, a także wszystkich urządzeń lub komputerów zarejestrowanych na Koncie, w celu świadczenia użytkownikowi samej Usługi oraz jej poszczególnych funkcji. Informacje gromadzone przez Apple podczas korzystania z Usługi przez użytkownika mogą obejmować również informacje techniczne, statystyczne lub diagnostyczne dotyczące lub wynikające z korzystania przez użytkownika z Usługi, które Apple może wykorzystywać w celu wspierania, polepszania i udoskonalania produktów i usług Apple. Więcej informacji na powyższy temat można uzyskać zapoznając się z pełną treścią Polityki Prywatności Apple, która znajduje się na stronie http://www.apple.com/privacy/ . Użytkownik dodatkowo rozumie i akceptuje, że takie informacje mogą być przekazywane na teren Stanów Zjednoczonych i/lub innych państw w celu ich przechowywania, przetwarzania i wykorzystywania przez Apple, podmioty stowarzyszone Apple i/lub ich usługodawców. Zwracamy uwagę, że dane osobowe osób mających miejsce zamieszkania w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Ekonomicznego są administrowane przez spółkę Apple Distribution International z siedzibą w Cork, Irlandia

Treści oraz zachowanie użytkownika

Treści

„Treści” oznaczają wszystkie informacje, które mogą być opracowane lub napotkane w wyniku korzystania z Usługi, takie jak pliki danych, charakterystyki urządzeń, teksty pisemne, oprogramowanie, muzyka, grafika, zdjęcia, obrazy, nagrania dźwiękowe, nagrania wideo, wiadomości oraz wszelkie inne, podobne materiały. Użytkownik rozumie, że wyłączną odpowiedzialność za wszystkie Treści, niezależnie od tego, czy zostały zamieszczone jako publicznie dostępne, czy też przekazane prywatnie w Usłudze, ponosi osoba, od której takie Treści pochodzą. Oznacza to, że to użytkownik, a nie Apple, ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie Treści, które przesyła, pobiera, zamieszcza, przesyła pocztą elektroniczną, nadaje, przechowuje lub udostępnia w inny sposób, korzystając z Usługi. Użytkownik rozumie, że korzystając z Usługi, może napotkać Treści, które, jego zdaniem, są obraźliwe, nieprzyzwoite lub uznane za niedopuszczalne, oraz że może narazić inne osoby na kontakt z Treściami, które, ich zdaniem, są niedopuszczalne. Apple nie kontroluje Treści zamieszczanych za pośrednictwem Usługi, ani nie gwarantuje ścisłości, nienaruszalności ani jakości takich Treści. Użytkownik rozumie i akceptuje, że korzysta z Usługi i wszelkich Treści wyłącznie na własne ryzyko.

Zachowanie użytkownika

Użytkownik zgadza się NIE korzystać z Usługi do:

a. przesyłania, pobierania, zamieszczania, przesyłania pocztą elektroniczną, nadawania, przechowywania lub udostępniania w inny sposób Treści, które są nielegalne, służą nękaniu, zawierają pogróżki, są szkodliwe, mają charakter czynu niedozwolonego, są obraźliwe, oszczercze, obelżywe, charakteryzują się przemocą, są nieprzyzwoite, wulgarne, naruszają prywatność osób trzecich, są przepełnione nienawiścią, mają wydźwięk rasistowski lub są obraźliwe z etnicznego punktu widzenia lub pod innym względem budzą sprzeciw;

b. prześladowania innych osób, napastowania ich, występowania z pogróżkami lub wyrządzania innym krzywdy;

c. jeżeli użytkownik jest osobą dorosłą, do pozyskiwania danych osobowych lub innych informacji od nieletnich (to jest osób, które nie ukończyły 18. roku życia lub nie osiągnęły innego wieku, który w prawodawstwie lokalnym jest uznawany za pełnoletniość), których Użytkownik nie zna osobiście, w tym m.in. ich następujących danych: pełnego imienia lub nazwiska, adresu zamieszkania, kodu pocztowego, numeru telefonu, zdjęcia lub nazwy szkoły lub kościoła, do których nieletni uczęszcza, nazwy jego drużyny sportowej lub imion/nazwisk jego kolegów i koleżanek;

d. podawania się za osobę fizyczną lub prawną, którą użytkownik nie jest — użytkownikowi nie wolno udawać, że jest kimś innym lub podszywać się pod inną osobę (w tym celebrytę), podmiot, innego użytkownika iCloud, pracownika Apple lub lidera organizacji obywatelskiej bądź władzy publicznej, ani też w inny sposób przedstawiać w nieprawdziwym świetle swoich relacji z taką osobą lub takim podmiotem, (Apple zastrzega sobie prawo odrzucenia lub zablokowania Apple ID lub adresu email, które mogłyby zostać uznane za próbę podania się za inną osobę lub nieprawdziwego przedstawienia tożsamości użytkownika, lub przywłaszczenia nazwiska lub tożsamości innej osoby);

e. naruszania praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej (w tym przesyłania jakichkolwiek treści, których użytkownik nie ma prawa przesyłać), lub do ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa lub informacji poufnych z naruszeniem zobowiązania do zachowania poufności, umowy o pracę lub umowy o nieujawnianiu informacji;

f. zamieszczania, wysyłania, transmisji lub udostępniania w innym trybie niezamawianych lub wysyłanych bez upoważnienia wiadomości email, materiałów reklamowych i promocyjnych, poczty junk mail, spamu lub listów rozsyłanych metodą łańcuszkową, w tym m.in. do masowego wysyłania reklam i ogłoszeń informacyjnych;

g. podrabiania nagłówka pakietu TCP-IP lub jakiejkolwiek części informacji z nagłówka w emailu lub poprzez zamieszczenie postu na grupie dyskusyjnej lub poprzez umieszczenie w inny sposób informacji w nagłówku w celu wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia informacji przekazywanych za pomocą Usługi („spoofing”);

h. przesyłania, zamieszczania, przesyłania pocztą elektroniczną, nadawania, przechowywania lub udostępniania w inny sposób materiałów zawierających wirusy lub inne kody, pliki lub programy komputerowe służące uszkodzeniu, ingerowaniu w lub ograniczeniu normalnego działania Usługi (lub jakiejkolwiek jej części), lub innego programu bądź sprzętu komputerowego;

i. ingerowania w lub zakłócania działania Usługi (w tym uzyskiwania dostępu do Usługi w zautomatyzowany sposób, np. przy użyciu skryptów lub botów indeksujących) lub jakichkolwiek serwerów lub sieci związanych z Usługą, lub ingerowania w jakiekolwiek procedury, wymogi lub regulaminy sieci związanych z Usługą (w tym poprzez nieupoważniony dostęp do nich, korzystanie z nich lub monitorowanie znajdujących się tam danych lub odbywającego się tam ruchu);

j. planowania lub prowadzenia jakichkolwiek nielegalnych działań; i/lub

k. gromadzenia i przechowywania informacji osobowych innych użytkowników Usługi w celu wykorzystywania ich w związku z którymkolwiek z ww. zakazanych działań.

Usuwanie Treści

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Apple nie ponosi w żaden sposób odpowiedzialności za żadne Treści dostarczane przez inne osoby lub podmioty, oraz że nie ma obowiązku prowadzenia wstępnej selekcji takich Treści. Apple zastrzega sobie jednak prawo sprawdzenia, w dowolnym momencie, czy Treści są stosowne i zgodne z niniejszą Umową, oraz może dokonać wstępnej selekcji, przenieść, odrzucić, zmienić i/lub usunąć Treści w dowolnym momencie, bez konieczności uprzedniego informowania o takim fakcie oraz kierując się wyłącznie własnymi względami, jeżeli zostanie stwierdzone, że takie Treści naruszają niniejszą Umowę lub pod innym względem budzą sprzeciw.

Tworzenie kopii zapasowych Treści

Użytkownik jest odpowiedzialny za tworzenie kopii zapasowych, na własnym komputerze lub innym urządzeniu, wszystkich ważnych dokumentów, obrazów lub innych Treści, które przechowuje lub do których uzyskuje dostęp przy użyciu Usługi. Apple zobowiązuje się świadczyć Usługę z należytą biegłością i starannością, jednakże Apple nie gwarantuje, że żadne Treści, które użytkownik przechowuje lub do których uzyskuje dostęp przy użyciu Usługi, nie zostaną w sposób nieumyślny zniszczone, zniekształcone lub utracone.

Dostęp do Konta i Treści Użytkownika

Apple zastrzega sobie prawo podjęcia kroków, jakie uzna za niezbędne lub właściwe w celu wyegzekwowania i/lub sprawdzenia wykonania jakiejkolwiek części niniejszej Umowy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Apple może, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec użytkownika, uzyskiwać dostęp do informacji dotyczących Konta użytkownika i Treści, korzystać z nich, zachowywać je i/lub ujawniać je organom powołanym do egzekwowania prawa, urzędnikom państwowym i/lub osobom trzecim, w sytuacji, gdy, zdaniem Apple, jest to zasadnie konieczne lub właściwe, lub gdy Apple jest prawnie zobowiązany do tego, lub jeżeli Apple jest w dobrej wierze przekonany, że taki dostęp, korzystanie, ujawnienie lub zachowanie jest zasadnie konieczne do tego, aby: (a) wypełnić wymagania lub żądania związane z prowadzonym postępowaniem sądowym; (b) wyegzekwować niniejszą Umowę, w tym zbadać potencjalne jej naruszenia; (c) wykryć problemy związane z bezpieczeństwem, oszustwa i problemy techniczne oraz zapobiec im lub podjąć inne działania w stosunku do nich; lub (d) chronić prawa, majątek lub bezpieczeństwo Apple, jego użytkowników, osób trzecich lub ogółu społeczeństwa, w zakresie wymaganym lub dozwolonym prawem.

Notatka o prawie autorskim – amerykańska ustawa Digital Millennium Copyright Act („DMCA”)

W przypadku dojścia przez użytkownika do przekonania, że jakakolwiek osoba korzystająca z Usługi dopuściła się naruszenia jakichkolwiek Treści, do których użytkownik rości sobie prawa autorskie, użytkownik proszony jest o skontaktowanie się z Agentem Apple ds. praw autorskich za pośrednictwem strony http://www.apple.com/legal/trademark/claimsofcopyright.html . Apple może, kierując się wyłącznie własnymi względami, zawiesić i/lub zamknąć Konta użytkowników, którzy dopuścili się wielokrotnych naruszeń.

Naruszenia niniejszej Umowy

Jeżeli, korzystając z Usługi, użytkownik napotka Treści, które, jego zdaniem, są niewłaściwe lub które, jego zdaniem, naruszają w inny sposób niniejszą Umowę, może zgłosić to, wysyłając wiadomość email na adres abuse@iCloud.com .

Treści przedstawione lub udostępnione przez użytkownika w ramach Usługi

Licencja użytkownika

Z wyjątkiem materiałów, na które możemy udzielić użytkownikowi licencji Apple nie występuje jako właściciel materiałów i/lub Treści przedstawianych lub udostępnianych przez użytkownika w ramach Usługi. Jednakże, poprzez przedstawienie lub udostępnienie takich Treści lub obszarów Usługi dostępnych powszechnie lub udostępnionych innym użytkownikom za zgodą użytkownika na dzielenie się Treściami, użytkownik udziela Apple obowiązującej na całym świecie, bezpłatnej i niewyłącznej licencji na korzystanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie, modyfikowanie, adaptację, publikowanie, tłumaczenie, publiczne wykonywanie i publiczne wyświetlanie takich Treści w ramach Usługi wyłącznie w celu, w którym takie Treści zostały przedstawione lub udostępnione, bez żadnego wynagrodzenia lub powstania obowiązku wobec użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę, że ponosi całkowitą odpowiedzialność za przedstawione lub udostępnione przez niego Treści, oraz że Treści takie nie naruszają praw żadnej osoby trzeciej lub dowolnych przepisów prawa, nie przyczyniają się ani nie będą zachęcały do naruszenia lub innego niezgodnego z prawem postępowania, jak również nie będą one obraźliwe, nieprzyzwoite lub budzące sprzeciw lub w złym guście. Przedstawiając lub udostępniając Treści w ramach obszarów Usługi, które to Treści są powszechnie dostępne lub udostępnione innym użytkownikom użytkownik oświadcza, że jest właścicielem takich materiałów i/lub posiadaczem wszelkich niezbędnych praw, licencji i upoważnień do ich rozpowszechniania.

Zmiany Treści

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w celu zapewnienia Usługi i udostępnienia Treści w ramach Usługi, Apple może przekazywać jego Treści w różnych, powszechnie dostępnych sieciach w różnych mediach, oraz modyfikować i zmieniać Treści w celu spełnienia wymagań technicznych łączących sieci lub urządzeń lub komputerów. Użytkownik potwierdza, że Apple może podejmować takie działania na podstawie niniejszej licencji.

Informacje dotyczące znaków towarowych

Apple, logo Apple, iCloud, logo iCloud oraz inne znaki towarowe, znaki usługowe, grafika i logo Apple wykorzystywane w związku z Usługą są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Listę znaków towarowych Apple można znaleźć pod adresem - http://www.apple.com/legal/trademark/appletmlist.html . Pozostałe znaki towarowe, znaki usługowe, grafika i logo wykorzystywane w związku z Usługą mogą być znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli. Użytkownikowi nie udzielono żadnego prawa lub licencji do któregokolwiek z powyższych znaków towarowych, a ponadto użytkownik zobowiązuje się, że nie usunie, nie utrudni widoczności i nie zmieni informacji o prawach własności intelektualnej (w tym informacji o znakach towarowych i prawach autorskich), które mogą być dołączone lub zawarte w ramach Usługi.

Oprogramowanie

Prawa własności Apple

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że Apple i/lub jego licencjodawcy są właścicielami wszystkich należnych praw, tytułów i uprawnień do Usługi, w tym m.in. grafiki, interfejsu użytkownika, skryptów i oprogramowania zastosowanego do implementowania Usługi, oraz dowolnego oprogramowania dostarczonego użytkownikowi w ramach i/lub w związku z Usługą („Oprogramowanie”), w tym m.in. wszystkich istniejących w związku z Usługą praw własności intelektualnej, zarejestrowanych lub niezarejestrowanych, i gdziekolwiek istniejących na świecie. Użytkownik potwierdza również, że Usługa (w tym Oprogramowanie, lub inna jego część) zawiera informacje o prawach własności intelektualnej oraz informacje poufne chronione właściwymi przepisami prawa własności intelektualnej i innymi przepisami prawa, w tym m.in. prawem autorskim. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie wykorzystywał informacji o prawach własności intelektualnej lub materiałów w żaden sposób z wyjątkiem przypadku wykorzystywania w ramach Usługi zgodnie z niniejszą Umową. Żadna część Usługi nie może być powielona w żadnej formie ani w żaden sposób, chyba że niniejsze warunki jednoznacznie zezwalają na to.

Licencja Apple

Apple udziela użytkownikowi osobistej, niewyłącznej, niezbywalnej i ograniczonej licencji na korzystanie z Oprogramowania dostarczonego użytkownikowi przez Apple w ramach Usługi i zgodnie z niniejszą Umową; pod warunkiem, że użytkownik nie będzie (i nie zezwoli innym osobom na wykonywanie takich czynności) kopiował, modyfikował, wydzierżawiał, wypożyczał, rozpowszechniał, tworzył utworów zależnych, stosował inżynierii wstecznej, dekompilował lub w inny sposób starał się odkryć kod źródłowy (chyba że jest to jednoznacznie dozwolone lub wymagane przez przepisy prawa), sprzedawał, wynajmował, udzielał dalszej licencji, przenosił, udzielał zabezpieczenia lub w inny sposób przenosił prawa do Oprogramowania, a także nie będzie wykorzystywał Usługi w niedozwolony sposób, w tym m.in. poprzez niewłaściwe wykorzystywanie lub nadmierne obciążanie przepustowości sieci. KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA LUB DOWOLNEJ CZĘŚCI USŁUGI, Z WYŁĄCZENIEM KORZYSTANIA Z USŁUGI W SPOSÓB DOZWOLONY PRZEZ NINIEJSZĄ UMOWĘ, JEST CAŁKOWICIE ZAKAZANE I STANOWI NARUSZENIE PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ OSÓB TRZECICH; UŻYTKOWNIK MOŻE PODLEGAĆ KAROM WYNIKAJĄCYM Z ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I KARNEJ, W TYM EWENTUALNYM KAROM PIENIĘŻNYM, ZA NARUSZENIE PRAW AUTORSKICH.

Kontrola eksportu

Korzystanie z Usługi i Oprogramowania, w tym przesyłanie, publikowanie lub udostępnianie danych, oprogramowania lub innych treści za pośrednictwem Usługi, może podlegać przepisom prawa dotyczącym exportu i importu Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz innych krajów. Użytkownik wyraża zgodę, że będzie postępował zgodnie z przepisami prawa mającymi zastosowanie do eksportu i importu. W szczególności, ale nie jedynie, Oprogramowanie nie może być eksportowane ani reeksportowane (a) do jakiegokolwiek państwa objętego embargiem przez Stany Zjednoczone Ameryki, ani (b) do jakiejkolwiek osoby lub podmiotu znajdującego się na specjalnej liście osób i podmiotów objętych zakazem eksportowym, prowadzonej przez Departament Skarbu lub Departament Handlu Stanów Zjednoczonych Ameryki („List of Specially Designated Nationals or the U.S. Department of Commerce Denied Person’s List or Entity List”). Korzystając z Oprogramowania lub Usługi użytkownik oświadcza i zapewnia, że nie znajduje się w żadnym z takich państw oraz na żadnej takiej liście. Użytkownik zobowiązuje się również, iż nie będzie wykorzystywał Oprogramowania lub Usługi w żadnym celu zakazanym przez przepisy prawa obowiązującego w Stanach Zjednoczonych Ameryki, w szczególności w celu tworzenia, projektowania, produkcji broni rakietowej, nuklearnej, chemicznej lub biologicznej. Użytkownik ponadto zobowiązuje się, że nie będzie pobierał do swojego Konta żadnych danych lub oprogramowania, które nie może być eksportowane bez uprzedniej pisemnej zgody organów władzy państwowej, w tym m.in. niektórych rodzajów oprogramowania do szyfrowania, bez uprzedniego uzyskania tej zgody. Niniejsze zapewnienie i zobowiązanie zachowują ważność po rozwiązaniu niniejszej Umowy.

Aktualizacje

Od czasu do czasu użytkownik może otrzymywać w ramach Usług aktualizacje do Oprogramowania od Apple, które będą automatycznie pobierane i instalowane na urządzeniu lub komputerze użytkownika. Takie aktualizacje mogą zawierać wersje z usuniętymi błędami, rozszerzenia lub udoskonalenia właściwości lub całkowicie nowe wersje Oprogramowania. Użytkownik wyraża zgodę, aby Apple dostarczył mu automatycznie takie aktualizacje w ramach Usługi, które użytkownik otrzyma i zainstaluje zgodnie z wymaganiami.

Rozwiązanie

Rozwiązanie przez użytkownika

Użytkownik może zlikwidować swoje Konto i/lub zaprzestać korzystania z Usługi w dowolnym czasie. Jeśli użytkownik zdecyduje się zaprzestać korzystania z iCloud na swoim urządzeniu, może usunąć konto iCloud z urządzenia otwierając Ustawienia na urządzeniu, wstukując iCloud, i naciskając klawisz Delete Account. W celu likwidacji Konta należy skontaktować się z Obsługą iCloud (iCloud Support) pod adresem www.apple.com/support/icloud. Wszelkie opłaty wniesione przez użytkownika przed rozwiązaniem przez niego niniejszej Umowy nie podlegają zwrotowi (chyba że niniejsza Umowa przewiduje inaczej), w tym wszelkie opłaty uiszczone z góry za rok obrachunkowy, w którym użytkownik rozwiązuje niniejszą Umowę. Likwidacja Konta nie zwalnia użytkownika od obowiązku zapłaty narosłych opłat lub innych należności.

Rozwiązanie przez Apple

Apple może w każdym czasie, w określonych okolicznościach i bez wcześniejszego zawiadomienia, niezwłocznie zlikwidować lub zawiesić całość lub część Konta użytkownika i/lub dostęp do Usługi. Przyczyny rozwiązania niniejszej Umowy obejmują: (a) naruszenie niniejszej Umowy lub innych polityk lub wytycznych przytoczonych w niniejszej Umowie i/lub publikowanych w ramach Usługi; (b) wniosek użytkownika o likwidację lub unieważnienie Konta; (c) wniosek i/lub nakaz organów ścigania, organu sądowego lub innej agencji rządowej; (d) przypadek, gdy świadczenie Usługi na rzecz użytkownika jest lub może stać się niezgodne z prawem; (e) niespodziewane problemy i kwestie techniczne lub dotyczące bezpieczeństwa; (f) udział użytkownika w działalności nielegalnej lub związanej z popełnianiem oszustw; lub (g) niezapłacenie opłat należnych od użytkownika z tytułu Usługi. Apple dokona takiej likwidacji lub zawieszenia według wyłącznie własnego uznania i nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec użytkownika lub osób trzecich za szkody, które mogą wyniknąć lub powstać w związku z Kontem użytkownika i/lub dostępem do Usługi. Ponadto, Apple może zlikwidować Konto użytkownika za uprzednim zawiadomieniem przekazanym pocztą elektroniczną na adres związany z Kontem użytkownika, jeżeli (a) Konto użytkownika jest nieaktywne przez okres jednego (1) roku; lub (b) następuje ogólne zawieszenie/ zaprzestanie świadczenia Usługi lub jej dowolnej części lub istotna modyfikacja takiej Usługi lub jej części. Apple dokona takiej likwidacji lub zawieszenia według wyłącznie własnego uznania i nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec użytkownika lub osób trzecich za szkody, które mogą wyniknąć lub powstać w związku z Kontem użytkownika i/lub dostępem do Usługi, jakkolwiek zwróci on w proporcjonalnej wysokości wniesione z góry opłaty lub kwoty.

Skutki rozwiązania

Po likwidacji Konta użytkownika użytkownik straci w całości dostęp do Usługi i dowolnych ich części, w tym m.in. do Konta, Apple ID, konta elektronicznego i Treści. Ponadto, po pewnym czasie, Apple usunie informacje i dane przechowywane na koncie (kontach) użytkownika lub stanowiące jego (ich) część. Wszelkie poszczególne elementy Usługi, z których użytkownik mógł korzystać na podstawie odrębnych umów licencyjnych na oprogramowanie będą również zlikwidowane zgodnie z takimi umowami licencyjnymi.

Odnośniki i materiały osób trzecich

Odnośniki

Niektóre Treści, elementy, składniki lub właściwości Usługi mogą zawierać materiały osób trzecich i/lub hiperłącza do innych witryn, zasobów lub Treści. Z uwagi na to, że Apple może nie mieć kontroli nad takimi witrynami i/lub materiałami osób trzecich, użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że Apple nie ponosi odpowiedzialności za udostępnianie takich witryn lub zasobów, oraz nie zatwierdza i nie gwarantuje rzetelności takich witryn lub zasobów, a także nie będzie w żadnym wypadku odpowiedzialny za Treści, reklamy, produkty lub materiały prezentowane na takich witrynach lub w takich zasobach lub z nich pochodzące. Ponadto, użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że Apple nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za szkody poniesione lub przypuszczalnie poniesione przez użytkownika, bezpośrednio lub pośrednio w następstwie korzystania przez użytkownika i/lub posługiwania się przez użytkownika takimi Treściami, reklamą, produktami lub materiałami zawartymi na takich witrynach lub w takich zasobach lub pochodzących z nich.

Usługa Google Maps

Korzystanie z usługi Google Maps podlega następującym warunkom: Warunki korzystania z Google Maps udostępnione są pod adresem http://maps.google.com/help/terms_maps.html , a Informacje Prawne dotyczące Google Maps pod adresem http://maps.google.com/help/legalnotices_maps.html .

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE PRZEWIDUJĄ WYŁĄCZENIA NIEKTÓRYCH GWARANCJI; O ILE TAKIE WYŁĄCZENIA SĄ JEDNOZNACZNIE ZAKAZANE PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, CZĘŚĆ WYŁĄCZEŃ OKREŚLONYCH PONIŻEJ MOŻE NIE OBOWIĄZYWAĆ UŻYTKOWNIKA.

APPLE BĘDZIE ŚWIADCZYŁ USŁUGĘ Z NALEŻYTĄ STARANNOŚCIĄ I BIEGŁOŚCIĄ. PONIŻSZE WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI PODLEGAJĄ NINIEJSZEJ WYRAŹNEJ GWARANCJI.

APPLE NIE GWARANTUJE, NIE OŚWIADCZA I NIE ZAPEWNIA, ŻE KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z USŁUGI BĘDZIE PRZEBIEGAŁO BEZ ZAKŁÓCEŃ I BĘDZIE WOLNE OD BŁĘDÓW. UŻYTKOWNIK UZNAJE, ŻE OD CZASU DO CZASU APPLE MOŻE WYCOFAĆ USŁUGĘ NA CZAS NIEOKREŚLONY LUB ZLIKWIDOWAĆ JĄ ZGODNIE Z WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY.

UŻYTKOWNIK UZNAJE JEDNOZNACZNIE I POTWIERDZA, ŻE USŁUGA JEST ŚWIADCZONA „W STANIE W JAKIM JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. APPLE ORAZ JEGO PODMIOTY STOWARZYSZONE, PODMIOTY ZALEŻNE, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, DYREKTORZY, PRACOWNICY, AGENCI, PRZEDSTAWICIELE, PARTNERZY I LICENCJODAWCY JEDNOZNACZNIE WYŁĄCZAJĄ WSZYSTKIE GWARANCJE WSZELKIEGO RODZAJU, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM M.IN. DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I DOTYCZĄCYCH NIE NARUSZANIA UMOWY. W SZCZEGÓLNOŚCI, APPLE ORAZ JEGO PODMIOTY STOWARZYSZONE, PODMIOTY ZALEŻNE, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, DYREKTORZY, PRACOWNICY, AGENCI, PRZEDSTAWICIELE, PARTNERZY I LICENCJODAWCY NIE GWARANTUJĄ, ŻE (I) USŁUGA SPEŁNI WSZYSTKIE WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA; (II) KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z USŁUGI BĘDZIE ODBYWAŁO SIĘ TERMINOWO, BEZ ZAKŁÓCEŃ, BĘDZIE BEZPIECZNE I WOLNE OD BŁĘDÓW; (III) WSZELKIE INFORMACJE UZYSKANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA W WYNIKU SKORZYSTANIA Z USŁUGI BĘDĄ ŚCISŁE, DOKŁADNE, WIARYGODNE LUB RZETELNE; ORAZ (IV) WSZELKIE WADY LUB BŁĘDY W DOSTARCZONYM DO UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIU W RAMACH USŁUGI ZOSTANĄ NAPRAWIONE.

APPLE NIE OŚWIADCZA I NIE GWARANTUJE, ŻE USŁUGA BĘDZIE WOLNA OD STRAT, USZKODZEŃ, ATAKÓW, WIRUSÓW, ZAKŁÓCEŃ, PRZYPADKÓW HACKINGU LUB INNYCH NARUSZEŃ BEZPIECZEŃSTWA, A APPLE WYŁĄCZA WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TEGO TYTUŁU.

WSZELKIE MATERIAŁY POBRANE LUB UZYSKANE W RAMACH USŁUGI SĄ UDOSTĘPNIONE UŻYTKOWNIKOWI WEDŁUG JEGO UZNANIA I NA JEGO RYZYKO, A UŻYTKOWNIK BĘDZIE CAŁKOWICIE ODPOWIEDZIALNY ZA WSZELKIE SZKODY WYRZĄDZONE W JEGO URZĄDZENIU, KOMPUTERZE, LUB UTRATĘ DANYCH WYNIKAJĄCĄ Z POBRANIA TAKICH MATERIAŁÓW. UŻYTKOWNIK UZNAJE RÓWNIEŻ, ŻE USŁUGA NIE JEST PRZEZNACZONA LUB NIE NADAJE SIĘ DO WYKORZYSTANIA W OKOLICZNOŚCIACH LUB ŚRODOWISKU, GDZIE NIEZADZIAŁANIE LUB OPÓŹNIENIE CZASOWE LUB BŁĘDY LUB NIEŚCISŁOŚCI I NIEDOKŁADNOŚCI TREŚCI, DANYCH LUB INFORMACJI PRZEKAZANYCH W RAMACH USŁUGI MOGĄ PROWADZIĆ DO ŚMIERCI, USZKODZENIA CIAŁA LUB POWAŻNYCH STRAT FIZYCZNYCH LUB POWAŻNYCH SZKÓD W ŚRODOWISKU.

Ograniczenie odpowiedzialności

NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE PRZEWIDUJĄ WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEZ DOSTAWCÓW USŁUGI. O ILE TAKIE WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA SĄ JEDNOZNACZNIE ZAKAZANE PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, CZĘŚĆ WYŁĄCZEŃ LUB OGRANICZEŃ OKREŚLONYCH PONIŻEJ MOŻE NIE OBOWIĄZYWAĆ UŻYTKOWNIKA.

APPLE BĘDZIE ŚWIADCZYŁ USŁUGĘ Z NALEŻYTĄ STARANNOŚCIĄ I BIEGŁOŚCIĄ. OKREŚLONE PONIŻEJ OGRANICZENIA NIE OBOWIĄZUJĄ W PRZYPADKU SZKODY WYNIKAJĄCEJ Z (A) NIEZASTOSOWANIA PRZEZ APPLE NALEŻYTEJ STARANNOŚCI I BIEGŁOŚCI; (B) RAŻĄCEGO NIEDBALSTWA, UMYŚLNEGO WYKROCZENIA LUB OSZUSTWA APPLE; LUB (C) ŚMIERCI LUB USZKODZENIA CIAŁA.

UŻYTKOWNIK JEDNOZNACZNIE PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I POTWIERDZA, ŻE APPLE ORAZ JEGO PODMIOTY STOWARZYSZONE, PODMIOTY ZALEŻNE, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, DYREKTORZY, PRACOWNICY, AGENCI, PRZEDSTAWICIELE, PARTNERZY I LICENCJODAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU SZKÓD BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH, SZCZEGÓLNYCH, WYNIKOWYCH LUB ODSZKODOWAŃ Z NAWIĄZKĄ, W TYM M.IN. SZKÓD Z TYTUŁU UTRATY ZYSKÓW, WARTOŚCI I RENOMY FIRMY, MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA, DANYCH, KOSZTÓW ZAMÓWIENIA TOWARU ZASTĘPCZEGO LUB USŁUG ZASTĘPCZYCH, LUB INNYCH STRAT NIEMATERIALNYCH (NAWET W PRZYPADKU, GDY APPLE ZOSTAŁ ZAWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD), WYNIKAJĄCYCH Z: (I) KORZYSTANIA LUB NIEMOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z USŁUGI (II) WSZELKICH ZMIAN WPROWADZONYCH DO USŁUGI LUB CZASOWEGO LUB TRWAŁEGO ZAPRZESTANIA ŚWIADCZENIA USŁUGI LUB JEJ DOWOLNEJ CZĘŚCI; (III) NIEAUTORYZOWANEGO DOSTĘPU LUB ZMIANY TRANSMISJI LUB DANYCH UŻYTKOWNIKA; (IV) SKASOWANIA, USZKODZENIA LUB NIEPRZECHOWYWANIA I/LUB NIEWYSŁANIA LUB NIEOTRZYMANIA TRANSMISJI LUB DANYCH UŻYTKOWNIKA W RAMACH USŁUGI; (V) OŚWIADCZEŃ LUB POSTĘPOWANIA OSÓB TRZECICH W ZWIĄZKU Z USŁUGĄ; ORAZ (VI) WSZELKICH INNYCH SPRAW ZWIĄZANYCH Z USŁUGĄ.

Odpowiedzialność odszkodowawcza

Użytkownik zobowiązuje się do podjęcia obrony, zabezpieczenia i zwolnienia od odpowiedzialności Apple, jego podmioty stowarzyszone, podmioty zależne, dyrektorów, członków zarządu, pracowników, agentów, przedstawicieli, partnerów, wykonawców i licencjodawców z tytułu wszelkich roszczeń lub żądań, w tym uzasadnionych honorariów prawników, zgłoszonych przez osobę trzecią, dotyczących lub wynikających z: (a) wszelkich Treści przedstawionych, opublikowanych, przesłanych lub w inny sposób udostępnionych przez użytkownika w ramach Usługi; (b) korzystania przez użytkownika z Usługi; (c) naruszenia przez użytkownika niniejszej Umowy; (d) wszelkiego działania podjętego przez Apple w ramach dochodzenia w sprawie podejrzenia naruszenia niniejszej Umowy lub w wyniku jego ustalenia lub decyzji w sprawie popełnienia naruszenia; lub (e) naruszenia przez użytkownika praw osób trzecich. Oznacza to, że użytkownik nie może pozwać do sądu i zaskarżyć Apple, jego podmiotów stowarzyszonych, podmiotów zależnych, dyrektorów, członków zarządu, pracowników, agentów, przedstawicieli, partnerów, wykonawców i licencjodawców w następstwie jego decyzji o usunięciu lub odmowie przetwarzania informacji lub Treści, ostrzeżenia użytkownika, zawieszenia lub likwidacji dostępu użytkownika do Usługi, lub podjęcia innych działań w czasie dochodzenia w sprawie podejrzenia naruszenia lub w wyniku stwierdzenia przez Apple wystąpienia naruszenia niniejszej Umowy. Niniejsze zrzeczenie się uprawnień i postanowienie o odpowiedzialności odszkodowawczej obowiązuje w odniesieniu do wszystkich naruszeń opisanych lub przewidzianych w niniejszej Umowie. Niniejsze zobowiązanie będzie wiążące dla użytkownika po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy i/lub korzystaniu przez użytkownika z Usługi. Użytkownik potwierdza, że ponosi odpowiedzialność za wszelkie korzystanie z Usługi przy pomocy jego Konta, oraz że niniejsza Umowa obowiązuje w przypadku każdego i wszelkiego wykorzystania jego Konta. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszej Umowy oraz podjęcia się obrony, zabezpieczenia i zwolnienia od odpowiedzialności Apple z tytułu wszelkich roszczeń i żądań wynikających z wykorzystywania jego Konta, niezależnie od tego, czy użytkownik wyraźnie zezwolił na korzystanie z jego Konta, czy też nie.

Zawiadomienia

Apple może przekazywać użytkownikowi zawiadomienia dotyczące Usługi, w tym dotyczące zmian niniejszej Umowy, pocztą elektroniczną na adres emailowy iCloud użytkownika (i/lub inny zastępczy adres emailowy związany z Kontem użytkownika, o ile taki adres został przekazany), zwykłą pocztą lub w drodze ogłoszeń podanych na naszej witrynie i/lub w ramach Usługi.

Prawo właściwe

Z wyjątkami jednoznacznie przewidzianymi w niniejszym punkcie niniejsza Umowa oraz relacje pomiędzy użytkownikiem i Apple będą podlegały prawu stanu Kalifornia bez uwzględniania przepisów prawa kolizyjnego. Użytkownik i Apple potwierdzają właściwość osobową i wyłączność sądów z siedzibą w okręgu Santa Clara, Kalifornia, w związku ze wszystkimi sporami i roszczeniami wynikającymi z niniejszej Umowy. Jeżeli (a) użytkownik nie jest obywatelem amerykańskim; (b) użytkownik nie mieszka w Stanach Zjednoczonych Ameryki; (c) Usługa nie jest udostępniana użytkownikowi z obszaru Stanów Zjednoczonych Ameryki; oraz (d) użytkownik jest obywatelem jednego z krajów wymienionych poniżej, użytkownik niniejszym potwierdza, że do wszelkich sporów lub roszczeń wynikających z niniejszej Umowy zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy prawa określonego poniżej, bez uwzględniania przepisów prawa kolizyjnego, a użytkownik poddaje się nieodwołalnie właściwości sądów znajdujących się w podanym poniżej stanie, prowincji lub kraju, którego prawo jest właściwe:

Jeżeli użytkownik jest obywatelem:

Kraju będącego członkiem Unii Europejskiej lub Szwajcarii, Norwegii lub Islandii;

Prawo właściwe i sąd:

Prawo i sądy właściwe ze względu na stałe miejsce zamieszkania użytkownika.

Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów jest prawem, które w sposób wyraźny nie ma zastosowania do niniejszej Umowy.

Postanowienia ogólne

Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy użytkownikiem a Apple i reguluje korzystanie przez użytkownika z Usługi oraz całkowicie zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy pomiędzy użytkownikiem a Apple w związku ze świadczeniem Usługi. Użytkownik może również podlegać dodatkowym warunkom, które mogą mieć zastosowanie w przypadku korzystania przez niego z powiązanych usług, treści osób trzecich lub oprogramowania osób trzecich. Jeżeli jakakolwiek część niniejszej Umowy zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, będzie ona interpretowana w sposób zgodny z właściwymi przepisami prawa tak, aby możliwie wiernie oddać pierwotną intencję stron, zaś pozostałe części Umowy pozostaną w pełni ważne i wykonalne. Niewykonanie lub niedochodzenie przez Apple któregokolwiek z praw lub postanowień niniejszej Umowy nie będzie równoznaczne ze zrzeczeniem się takiego prawa lub postanowienia. Użytkownik uznaje, że z wyjątkami przewidzianymi jednoznacznie inaczej w niniejszej Umowie, nie występują żadni beneficjenci zewnętrzni niniejszej Umowy.

Zmiany

Apple zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie i ustanowienia nowych lub dodatkowych warunków korzystania przez użytkownika z Usługi. W przypadku nie wyrażenia przez użytkownika zgody na takie zmiany i warunki użytkownik będzie zobowiązany do zaprzestania korzystania z Usługi i skontaktowania się z działem obsługi iCloud Support w celu odzyskania Treści użytkownika. Korzystanie przez użytkownika w sposób ciągły z Usługi będzie uznane za akceptację zmian i dodatkowych warunków.

Zawieranie Transakcji Drogą Elektroniczna

W ramach Usługi użytkownik może korzystać z możliwości zawierania umów i/lub transakcji drogą elektroniczna. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE JEGO PISMA I WNIOSKI SKŁADANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ STANOWIĄ ZGODĘ UŻYTKOWNIKA I JEGO ZAMIAR PRZESTRZEGANIA TAKICH UMÓW I TRANSAKCJI ORAZ DOKONANIA ZAPŁATY Z TEGO TYTUŁU. ZGODA UŻYTKOWNIKA I JEGO ZAMIAR PRZESTRZEGANIA PISM I WNIOSKÓW SKŁADANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DOTYCZY WSZYSTKICH ZAPISÓW DOTYCZĄCYCH WSZYSTKICH TRANSAKCJI ZAWIERANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA W RAMACH USŁUGI, W TYM M.IN. ZAWIADOMIEŃ O ANULOWANIU, POLITYK, UMÓW ORAZ WNIOSKÓW. W celu posiadania dostępu i zachowania zapisów elektronicznych przez użytkownika, może on być zobowiązany do posiadania określonego sprzętu komputerowego i oprogramowania, za które ponosi całkowitą odpowiedzialność.

Ostatnia aktualizacja: 18 września 2013 r.