Legal

Villkor för iCloud

Välkommen till iCloud

 

DETTA JURIDISKA AVTAL MELLAN DIG OCH APPLE REGLERAR DIN ANVÄNDNING AV iCLOUD-PRODUKTEN, -PROGRAMVARAN, -TJÄNSTERNA, OCH -WEBBPLATSERNA (GEMENSAMT BENÄMNDA ”TJÄNSTEN”). DET ÄR VIKTIGT ATT DU LÄSER OCH FÖRSTÅR FÖLJANDE VILLKOR. GENOM ATT KLICKA PÅ ”ACCEPTERA”, ACCEPTERAR DU ATT VILLKOREN BLIR GÄLLANDE OM DU VÄLJER ATT TILLTRÄDA ELLER ANVÄNDA iCLOUD-TJÄNSTEN.

 

Apple är tillhandahållare av Tjänsten vilken gör det möjligt för dig att använda vissa Internettjänster, inklusive att lagra ditt personliga innehåll (såsom kontakter, kalendrar, foton, anteckningar, påminnelser, dokument, applikationsdata, och iCloud-epost) och göra det tillgängligt på dina mobila enheter och datorer, samt vissa platsbaserade tjänser, endast i enlighet med de villkor som anges i detta Avtal. När du aktiverar iCloud kommer ditt innehåll automatiskt att skickas till och lagras av Apple, så att du senare kan komma åt det innehållet eller låta innehåll pushas trådlöst till dina andra iCloud-aktiverade enheter eller datorer.

 

I. KRAV FÖR ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

 

          A. Ålder. Tjänsten är endast tillgänglig för personer som är 13 år eller äldre. Undantag görs för personer under 13 år som har fått sitt Apple-ID i samband med en förfrågan från en godkänd utbildningsinstitution eller via en förälder/vårdnadshavare genom funktionen Familjedelning. Vi samlar inte medvetet in, använder eller avslöjar personlig information om barn under 13 år (eller motsvarande minimiålder i den tillämpliga jurisdiktionen) utan verifierbart samtycke från föräldrarna.  Föräldrar och förmyndare bör påminna omyndiga personer om att det kan vara farligt att ha kontakt med främlingar på internet, samt vidta lämpliga försiktighetsåtgärder för att skydda barnen, inklusive att övervaka deras användande av Tjänsten. 

 

För att använda Tjänsten får du inte vara en person som är förbjuden från att mottaga Tjänsten enligt lagarna i USA eller annan tillämplig jurisdiktion, inklusive i det land där du är bosatt eller från vilket du använder Tjänsten. Genom att acceptera detta Avtal intygar du att du förstår och accepterar det föregående.

 

          B. Enheter och konton. Användning av Tjänsten kan kräva kompatibla enheter, internetanslutning och viss programvara (avgifter kan tillkomma) samt periodvisa uppdateringar. Användning av Tjänsten kan påverkas av prestanda hos dessa faktorer. Den senaste versionen av programvaran kan krävas för vissa transaktioner eller funktioner. Du samtycker till att det är ditt ansvar att uppfylla dessa krav.

 

          C. Begränsningar i användningen. Du samtycker till att endast använda Tjänsten för ändamål som är tillåtna enligt detta Avtal och eventuell tillämplig lagstiftning, förordningar och allmänt accepterad praxis i tillämplig jurisdiktion. Ditt Konto tilldelas 5 GB lagringsutrymme enligt vad som beskrivs på sidorna om iClouds funktioner. Ytterligare lagringsutrymme kan köpas i enlighet med beskrivningen nedan. Att överskrida tillämpliga eller rimliga begränsningar avseende bandbredd, eller lagringsutrymme (till exempel säkerhetskopiering eller utrymme på e-postkonto) är förbjudet och kan förhindra dig från att säkerhetskopiera till iCloud, lägga till dokument, eller mottaga nya e-brev som skickas till din iCloud e-postadress. Om din användning av Tjänsten eller ditt beteende i övrigt avsiktligt eller oavsiktligt hotar Apples möjlighet att tillhandahålla Tjänsten eller andra system, har Apple rätt att vida skäliga åtgärder för att skydda Tjänsten och Apples system, vilket kan innefatta att stänga av din tillgång till Tjänsten. Upprepade överskridelser av begränsningarna kan medföra att ditt Konto sägs upp.

 

Om du är en ”covered entity”, ”business associate” eller representerar en ”covered entity” eller ”business associate” (på det sätt som dessa termer definieras i 45 C.F.R § 160.103), samtycker du till att inte använda någon komponent, funktion eller annan egenskap hos iCloud till att skapa, ta emot, lagra eller sända ut någon skyddad hälsoinformation (”protected health information”) (på det sätt som denna term definieras i 45 C.F.R § 160.103) eller använda iCloud på något sätt som skulle medföra att Apple (eller något av Apples dotterbolag) blir din eller någon tredje parts ”business associate”.

 

          D. Tjänstens tillgänglighet. Tjänsten, eller funktioner och delar som ingår i den, kanske inte är tillgängliga på alla språk eller i alla länder och Apple gör inga utfästelser om att Tjänsten, eller delar som ingår i den, är lämplig eller tillgänglig för användning på alla platser. I den utsträckning du väljer att använda Tjänsten gör du det på eget initiativ och du är ansvarig för att följa tillämpliga lagar.

 

          E. Ändringar av Tjänsten. Apple förbehåller sig rätten att när som helst ändra detta Avtal och att införa nya eller ytterligare villkor för din användning av Tjänsten. Du kommer att meddelas om eventuella ändringar eller ytterligare villkor. Om du godkänner dem träder de i kraft omedelbart och kommer att infogas i detta Avtal. Om du inte godkänner ändringarna har Apple rätt att avsluta detta Avtal och ditt konto. Du samtycker till att Apple inte är ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för ändringar av Tjänsten eller dess upphörande. Om du har betalat för att använda Tjänsten och vi avslutar den, eller väsentligen nedgraderar dess funktionalitet, kommer vi ge dig en proportionerlig återbetalning av din eventuella förskottsbetalning.

 

II. FUNKTIONER OCH TJÄNSTER

 

          A. Användning av platsbaserade Tjänster.

 

Apple och dess affärspartners och licensgivare kan tillhandahålla vissa funktioner och tjänster (t.ex. Hitta min iPhone och Hitta mina Vänner) som använder sig av platsinformation från GPS-utrustade enheter (där det är tillgängligt), tillsammans med offentliga Wi-Fi-nätverk och mobilmasters position. För att tillhandahålla sådana funktioner eller tjänster, där de är tillgängliga, måste Apple och dess affärspartners och licensgivare samla in, använda, överföra, behandla och spara dina platsdata, inklusive, men inte begränsat till, din enhets geografiska position och information rörande ditt iCloud-konto (”Konto”) och enheter registrerade därunder, inklusive men inte begränsat till ditt Apple-ID, enhets-ID och namn samt enhetstyp.

 

Du kan när som helst återkalla ditt godkännande av Apples och dess partners och licensgivares insamling, användning, överföring, bearbetning och lagring av plats- och kontoinformation genom att avaktivera de platsbaserade funktionerna och stänga av Hitta min iPhone, Hitta mina vänner och/eller Platstjänster (beroende på vad som är tillämpligt) på din enhet och dator. När du använder tredje parts tjänster som använder eller tillhandahåller platsdata som en del av Tjänsten, är du bunden av, och bör granska, sådan tredje parts villkor och integritetspolicy avseende sådan tredje parts tjänsts användning av platsdata. Platsdata tillhandahållen av Tjänsten är inte avsedd att förlitas på i situationer där exakt positionsinformation behövs eller där felaktig, oriktig eller ofullständig positionsinformation kan leda till dödsfall, personskada, sakskada eller miljöskada. Apple skall använda rimlig skicklighet och omsorg vid tillhandahållandet av Tjänsten, men varken Apple eller någon av dess innehållsleverantörer garanterar tillgänglighet, riktighet, fullständighet, tillförlitlighet eller aktualitet av platsdata eller andra data som visas av Tjänsten. DE PLATSBASERADE TJÄNSTERNA ÄR VARKEN AVSEDDA ELLER LÄMPADE ATT ANVÄNDAS FÖR LOKALISERING VID NÖDSITUATIONER.

 

          B. Hitta min iPhone

 

Hitta min iPhone aktiveras automatiskt på iOS-enheter med iOS 8 eller senare när du aktiverar iCloud. När du aktiverar Hitta min iPhone på en iOS-enhet med iOS 7 eller senare länkas iOS-enheten automatiskt till ditt Apple-ID. För att någon (inklusive du själv) ska kunna stänga av Hitta min iPhone, logga ut från iCloud, radera eller aktivera enheten måste lösenordet till ditt Apple-ID anges. Apple och dess auktoriserade ombud får inte utföra supporttjänster för hårdvaran eller mjukvaran, inklusive tjänster som regleras under Apples begränsade garanti, såvida du inte avaktiverar Hitta min iPhone innan den tas in för service. Apple tar inget ansvar för din eventuella underlåtenhet att skydda din iOS-enhet med en lösenkod, aktivera Förlorat läge och/eller ta emot eller svara på meddelanden och information. Apple ansvarar inte heller för att säkerställa att du får tillbaka din iOS-enhet eller för någon förlust av data på din iOS-enhet.

 

          C. Säkerhetskopiering

 

Tjänsten skapar automatiska säkerhetskopior för iOS-enheter med jämna mellanrum, när enheten har skärmlåset på, är ansluten till en strömkälla och ansluten till internet via ett Wi-Fi-nätverk. iCloud kommer spara dina tre senaste säkerhetskopieringar; dock gäller att, om en enhet inte har säkerhetskopierats till iCloud under en period om etthundraåttio (180) dagar, så förbehåller sig Apple rätten att radera de säkerhetskopieringar som hör till den enheten. Säkerhetskopieringen begränsas till enhetens inställningar och egenskaper, bilder och videor, dokument. meddelanden (iMessage, SMS och MMS), ringsignaler, appdata (inklusive data från appen Hälsa), platsinställningar (t.ex. platsbaserade påminnelser som du har ställt in) samt hemskärmen och ordning på appar. Innehåll som köpts från iTunes Store, App Store, eller iBookstore säkerhetskopieras inte, men kan vara tillgängligt för nedladdning från de tjänsterna, med förbehåll för krav på konto, tillgänglighet, samt tillämpliga villkor. Medier som synkroniserats från din dator säkerhetskopieras inte. Om du aktiverar iCloud-bildbiblioteket säkerhetskopieras ditt bildbibliotek separat från den automatiska iCloud-säkerhetskopieringen. Din iCloud-e-post, -kontakter, -kalendrar, -bokmärken och -dokument sparas på iCloud och kan kommas åt via iCloud på dina enheter och datorer. Apple skall använda rimlig skicklighet och omsorg vid tillhandahållandet av Tjänsten, men, I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, GARANTERAR INTE APPLE ATT NÅGOT INNEHÅLL SOM DU KAN KOMMA ATT SPARA ELLER TA FRAM GENOM TJÄNSTEN INTE KOMMER DRABBAS AV SKADA, FÖRVANSKNING, FÖRLUST, ELLER BORTTAGNING I ENLIGHET MED VILLKOREN I DETTA AVTAL, OCH APPLE ANSVARAR INTE FÖR DET FALL SÅDAN SKADA, FÖRVANSKNING, FÖRLUST, ELLER BORTTAGNING INTRÄFFAR. Det är ditt ansvar att upprätthålla lämplig säkerhetskopiering av din information och dina data.

 

När iCloud Backup (iCloud Säkerhetskopiering) är aktiverat, kommer din enhet inte att säkerhetskopiera till iTunes automatiskt under en synkronisering, utan du kan välja att manuellt initiera en säkerhetskopiering till iTunes.

 

          D. Bilder

 

          1. iCloud-bildbibliotek. När du aktiverar iCloud-bildbiblioteket skickas bilder, videor och metadata i appen Bilder på din iOS-enhet, OS X-dator eller Windows-PC (”Enhetens bildbibliotek”) automatiskt till iCloud, där de sparas i ditt iCloud-bildbibliotek och överförs till alla dina andra enheter och datorer som har iCloud-bildbiblioteket aktiverat. Om du gör ändringar eller tar bort bilder från Enhetens bildbibliotek på någon av dessa enheter eller datorer skickas dessa ändringar automatiskt till iCloud-bildbiblioteket och utförs även där. Dina ändringar överförs också från iCloud till Enhetens bildbibliotek på alla dina andra enheter och datorer som har aktiverat iCloud-bildbiblioteket och utförs också där. Om du använder Min bildström skickas alla nya bilder du lägger till på din enhet eller dator till iCloud. Därifrån överförs de automatiskt till alla dina andra enheter och datorer som har aktiverat Min bildström eller iCloud-bilddelning. Observera att upplösningen på bilderna i bildbiblioteket kan variera mellan datorer och enheter beroende på mängden tillgängligt lagringsutrymme samt vilket alternativ för lagringshantering du har valt för enheten eller datorn. Om du inte vill använda iCloud-bildbiblioteket kan du stänga av funktionen iCloud-bildbibliotek på alla dina iOS-enheter och datorer.

 

          2. Min bildström. När du använder funktionen Min bildström i iCloud kan Apple under en begränsad tid lagra bilder som tagits med din iOS-enhet eller överförts från din dator och automatiskt skicka bilderna till dina andra iOS-enheter eller datorer som har aktiverat Min bildström. Observera att ett begränsat antal bilder kan lagras i molnet eller på dina enheter vid ett och samma tillfälle och att äldre bilder automatiskt raderas från Min bildström med tiden. Eventuella bilder som du vill behålla permanent på en enhet måste sparas till kamerarullen eller bildbiblioteket på datorn. Bildupplösningen kan variera beroende på till vilken enhet bilderna hämtas.  Om du inte vill använda Min bildström kan du stänga av funktionen Min bildström på alla dina iOS-enheter och datorer som har Min bildström aktiverad. Om du aktiverar iCloud-bildbiblioteket slutar dina enheter och datorer att hämta data från Min bildström, men de fortsätter att överföra data till Min bildström. Det betyder att enheter och datorer som har aktiverat iCloud-bildbiblioteket skickar data till enheter och datorer som inte har aktiverat det. Data från icke-aktiverade enheter och datorer överförs däremot inte till iCloud-bildbiblioteket.

 

          3. iCloud-bilddelning När du använder funktionen iCloud-bilddelning kan Apple fortlöpande lagra bilder och videor du delar tills du raderar dem, skicka dessa bilder och videor till dina andra iOS-enheter och datorer som har iCloud-bilddelning aktiverat, samt skicka dem till iOS-enheter och datorer som tillhör personer du väljer att dela dina bilder och videor med, inklusive familjemedlemmar om du har aktiverat Familjedelning. När du använder iCloud-bilddelning tillåter du att mottagarna visar, sparar, kopierar och delar dina bilder och videor, samt bidrar med egna bilder och videor och skriver kommentarer.  Du kan radera enstaka bilder, videor, kommentarer eller hela delade bildströmmar när som helst om du vill sluta dela dem. Däremot raderas inte bilder som mottagare redan har sparat på sina enheter eller datorer.

 

          E. Offentlig beta. 

 

Från tid till annan kan Apple välja att erbjuda nya och/eller uppdaterade funktioner i Tjänsten (”Betafunktioner”) som en del av ett Offentligt Betaprogram (”Program”) i syfte att ge Apple feedback rörande Betafunktionernas kvalitet och användbarhet. Du är införstådd med och accepterar att ditt deltagande i Programmet är frivilligt och att det inte skapar ett juridiskt partnerskap, agentförhållande, eller anställningsförhållande mellan dig och Apple, och att Apple inte är skyldig att tillhandahålla dig några Betafunktioner. Apple kan göra sådana Betafunktioner tillgängliga för deltagare i Program genom online-registrering eller inskrivning via Tjänsten. Du är införstådd med och godkänner att Apple kan samla in och använda information från ditt Konto, dina enheter och kringutrustning för att registrera dig i ett Program och/eller för att avgöra om du är behörig att delta. Du inser att, när du har gått med i ett Program, du kanske inte kan återgå till den tidigare icke-betaversionen av en viss Betafunktion. Om sådan återgång inte är möjlig, kan du kanske inte migrera data som skapats inom Betafunktionen tillbaka till den tidigare icke-betaversionen. Din användning av Betafunktionerna och ditt deltagande i Programmet regleras av detta Avtal och eventuella ytterligare licensvillkor som kan medfölja Betafunktionerna separat. Betafunktionerna tillhandahålls ”I BEFINTLIGT SKICK” och ”I MÅN AV TILLGÄNGLIGHET” och kan innehålla fel eller brister som kan orsaka fel, förvanskning eller förlust av data och/eller information på din enhet och på kringutrustning (inklusive, men utan begränsning, servrar och datorer) ansluten därtill. Apple uppmanar dig att säkerhetskopiera alla data och all information på din enhet och kringutrustning innan du deltar i något Program. Du bekräftar och accepterar uttryckligen att all användning av Betafunktionerna sker på egen risk. DU TAR PÅ DIG ALL RISK OCH ALLA KOSTNADER HÄNFÖRLIGA TILL DITT DELTAGANDE I ALLA PROGRAM, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, AVGIFTER FÖR INTERNETUPPKOPPLING, KOSTNADER FÖR SÄKERHETSKOPIERING, KOSTNADER FÖR ANVÄNDNING AV DIN ENHET OCH KRINGUTRUSTNING, OCH SKADOR PÅ UTRUSTNING, PROGRAMVARA, INFORMATION ELLER DATA. Apple kan, eller kan inte, komma att tillhandahålla dig teknisk och/eller annan support för Betafunktionerna. Om support tillhandahålls är det utöver din normala support för Tjänsten, och endast tillgängligt genom Programmet. Du åtar dig att följa samtliga regler och policies för support som Apple tillhandahåller dig för att få sådan support. Apple förbehåller sig rätten att ändra villkoren eller policies för Programmet (inklusive att avbryta Programmet) när som helst, med eller utan meddelande, och kan upphäva ditt deltagande i Programmet när som helst. Du bekräftar att Apple inte har någon skyldighet att tillhandahålla någon kommersiell version av Betafunktionerna, och att om sådan kommersiell version görs tillgänglig, kan den ha andra funktioner än de som fanns i Betafunktionerna. Som en del av Programmet, kommer Apple ge dig möjlighet att skicka in kommentarer, förslag, eller annan feedback rörande din användning av Betafunktionerna. Du accepterar att, om inte annat anges i ett separat skriftligt avtal, Apple fritt får använda all feedback du tillhandahåller, för valfritt ändamål.

 

          F. Familjedelning. Om du aktiverar Familjedelning för ditt Konto kan Apple dela vissa inköp från iTunes, iBooks och App Store samt ditt iCloud-innehåll, exempelvis dina delade kalendrar, delade bilder och platsinformation (om du har aktiverat Platstjänster) med dina familjemedlemmar. Läs mer om att dela dina inköp i villkoren för iTunes på http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ww/.

 

          G. Mail Drop. Om du har ett iCloud-konto och använder Mail i OS X eller iCloud Mail via webben för att skicka e-post med bilagor – oavsett om du använder iCloud eller någon annan e-posttjänst – godkänner du, för att underlätta överföring av stora filer, att Apple tillfälligt lagrar bilagorna på iCloud om storleken på e-brevet plus bilagan/bilagorna överskrider 20 MB (den övre gränsen är 5 GB). Du samtycker också till att låta Apple leverera dina e-brev till mottagarna med länkar till de bifogade filerna. Om en mottagare använder OS X 10.10 eller senare hämtar Mail i OS X bilagorna automatiskt. Varken du som avsändare eller mottagarna bör märka av någon större förändring när det gäller att skicka och ta emot e-post och bilagor. Tillfällig lagring av stora e-postbilagor räknas inte in i ditt begränsade lagringsutrymme. Bilagorna förses med ett utgångsdatum. När utgångsdatumet infaller tas bilagorna bort och är inte längre tillgängliga för hämtning. Du kan när som helst välja att sluta använda Mail Drop.

 

          H. Appar från tredje part. Om du använder ditt iCloud-konto för att logga in i Appar från tredje part godkänner du att dessa Appar lagrar data i ditt personliga iCloud-konto och att Apple samlar in, lagrar och bearbetar dessa data för att du ska kunna använda Tjänsten och Apparna. De data som Appen lagrar i ditt personliga iCloud-konto räknas in i ditt begränsade lagringsutrymme. Den här typen av data kan också delas med andra Appar som du hämtar från samma Apputvecklare. 

 

          I. iCloud-konto för endast webbanvändning. Om du registrerar dig för Tjänsten med endast ett webbanvändarkonto på en icke-Apple-märkt enhet eller dator har du bara tillgång till en begränsad uppsättning funktioner. För att använda Tjänsten med ett konto för endast webbanvändning måste du godkänna alla relevanta villkor i detta Avtal, inklusive, men inte begränsat till, alla krav för användning av Tjänsten, begränsningar av användning och tillgänglighet, public beta, inskränkning i garantin, regler för ditt innehåll och uppförande samt avslutande av kontot. De villkor i detta Avtal som avser funktioner som inte är tillgängliga för användare med ett konto för endast webbanvändning gäller inte dig. Det gäller funktioner som exempelvis platsbaserade tjänster och betalning av avgifter för uppgradering av lagringsutrymmet i iCloud. Vidare godkänner du att om du senare loggar in på ditt konto för endast webbanvändning från en Apple-märkt enhet eller dator, oavsett om du äger en sådan enhet/dator eller ej, kan Apple automatiskt uppgradera ditt webbanvändarkonto till ett fullständigt iCloud-konto och ge dig tillgång till alla funktioner som ingår i Tjänsten, inklusive ökat kostnadsfritt lagringsutrymme. Om du väljer att logga in på ditt webbanvändarkonto från en Apple-märkt enhet eller dator och du då uppgraderas till ett konto med full funktionalitet samtycker du till att alla villkor i detta Avtal gäller för din användning av Tjänsten. Om du inte vill ha ett fullständigt iCloud-konto ska du undvika att logga in på ditt webbanvändarkonto från en Apple-märkt enhet eller dator.

 

III. PRENUMERATION PÅ UPPGRADERING AV LAGRINGSUTRYMME

 

Ytterligare lagringsutrymme kan köpas på prenumerationsbasis. 

 

Om du uppgraderar lagringsutrymmet på din enhet eller dator kommer Apple att automatiskt debitera dig den höjda avgiften via den betalningsmetod som är kopplad till ditt Apple-ID (dvs. den betalningsmetod du använder för att handla på iTunes Store, App Store eller iBookstore, om tillämpligt) eller den betalningsmetod som är kopplad till ditt Familjekonto. Om du administrerar ett Familjekonto samtycker du till att Apple debiterar ditt konto för de familjemedlemmar som uppgraderar sitt lagringsutrymme. Apple kan också reservera ett belopp som uppgår till beloppet för transaktionen och skicka dig fakturapåminnelser och annan kommunikation som rör ditt lagringsutrymme till den e-postadress som är kopplad till ditt Apple-ID. 

 

Du kan ändra din prenumeration genom att uppgradera eller nedgradera ditt lagringsutrymme under iCloud-avsnittet i Inställningar på din enhet, eller under iCloud-fältet i Systeminställningar på din Mac eller iCloud Kontrollpanel på din dator.

 

Den tillämpliga avgiften för uppgraderat lagringsutrymme börjar gälla omedelbart, medan nedgraderingar av ditt lagringsutrymme träder i kraft vid nästa årliga eller månatliga debiteringsdatum. DU ANSVARAR FÖR ATT ALLA AVGIFTER BETALAS I TID OCH FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA APPLE GILTIGA KREDITKORTSUPPGIFTER ELLER UPPGIFTER OM BETALNINGSKONTO, FÖR BETALNING AV ALLA AVGIFTER. Om Apple inte kan debitera ditt kreditkort eller betalningskonto för förfallna avgifter, förbehåller sig Apple rätten att dra tillbaka eller begränsa åtkomsten till ditt lagrade Innehåll, radera ditt lagrade Innehåll, eller avsluta ditt Konto. Om du vill uppge ett annat kreditkort eller betalningskonto eller om statusen för ditt kreditkort eller betalningskonto ändras, måste du ändra din information online i avsnittet Kontoinformation i iCloud; detta kan tillfälligt avbryta din åtkomst till Tjänsterna medan Apple verifierar dina nya betalningsuppgifter. Vi kan komma att kontakta dig via e-post angående frågor som gäller (utan begränsning) uppfyllande eller överskridande av din gräns för lagringsutrymme.

 

Ditt totalpris kommer inkludera priset för uppgraderingen plus eventuell tillämplig kreditkortsavgift och försäljningsskatt, konsumtionsskatt, varu- och tjänsteskatt (goods and services, GST), mervärdesskatt (moms), eller andra liknande skatter, enligt tillämplig lag och baserat på de skattesatser som gäller vid tidpunkten för ditt köp av uppgraderingen. Vi kommer debitera skatt när det krävs enligt de skatteregler som är tillämpliga på Tjänsten.

 

IV. Din användning av Tjänsten

 

          A. Ditt konto

 

Som registrerad användare av Tjänsten måste du skapa ett Konto. Avslöja inte information rörande ditt Konto för någon annan. Du är ensamt ansvarig för bevarandet av sekretessen och säkerheten av ditt Konto och för alla aktiviteter som sker på eller via ditt Konto, och du åtar dig att genast meddela Apple om eventuella säkerhetsöverträdelser på ditt Konto. Vidare bekräftar och accepterar du att Tjänsten är utvecklad och avsedd för personligt bruk på individuell basis och du bör inte dela uppgifter om ditt Konto och/eller lösenord med andra personer. Förutsatt att vi har använt skälig skicklighet och omsorg, är Apple inte ansvarigt för skada till följd av otillåten användning av ditt Konto som sker på grund av att du inte följer dessa regler.

 

För att använda Tjänsten, måste du ange ditt Apple-ID och lösenord för att bestyrka ditt Konto. Du åtar dig att tillhandahålla korrekt och fullständig information när du registrerar dig för, och medan du använder, Tjänsten (”Registreringsuppgifter”), och du åtar dig att uppdatera dina Registreringsuppgifter så att de hålls korrekta och fullständiga. Underlåtenhet att tillhandahålla korrekta, aktuella och fullständiga Registreringsuppgifter kan resultera i att ditt Konto stängs av tillfälligt och/eller sägs upp. Du accepterar att Apple får lagra och använda de Registreringsuppgifter du tillhandahåller för att upprätthålla och debitera avgifter till ditt Konto.

 

          B. Användning av andra Apple-produkter och tjänster

 

Särskilda delar eller funktioner i Tjänsten som tillhandahålls av Apple och/eller dess licensgivare, inklusive men inte begränsat till möjligheten att ladda ned tidigare inköp och iTunes Match (ytterligare avgifter tillkommer), kräver separata programvarulicenser eller andra licensavtal eller villkor för användning. Som ett villkor för användning av dessa särskilda delar eller funktioner i Tjänsten, måste du läsa, acceptera och godkänna att vara bunden av sådana separata avtal. 

 

          C. Ingen överlåtelse

 

Ingenting i detta Avtal skall tolkas som en överlåtelse till dig av något intresse, rätt, eller licens till ett Apple-ID, e-postadress, domännamn, iChat-ID, eller liknande resurser som används av dig i samband med Tjänsten.

 

          D. Ingen rätt till efterlevande

 

Du accepterar att ditt Konto inte kan överlåtas och att alla rättigheter till ditt Apple-ID eller Innehåll inom ditt Konto upphör vid ditt frånfall. Vid mottagande av en kopia av en dödsattest, kan ditt Konto sägas upp och allt Innehåll inom ditt Konto raderas. Kontakta iCloud Support på www.apple.com/support/icloud för ytterligare assistans.

 

          E. Ingen vidareförsäljning av tjänst

 

Du åtar dig att inte återskapa, kopiera, duplicera, sälja, återförsälja, hyra ut eller byta ut Tjänsten (eller någon del därav) för något ändamål. 

 

V. Innehåll och ditt uppträdande

 

          A. Innehåll

 

”Innehåll” betyder all information som kan genereras eller träffas på genom användning av Tjänsten, såsom datafiler, enhetsinställningar, skriftlig text, programvara, musik, grafik, fotografier, bilder, ljud, video, meddelanden och andra liknande material. Du inser att ansvaret för allt Innehåll, oavsett om det publicerats offentligt eller överförts privat på Tjänsten, bärs ensamt av den person från vilken sådant Innehåll härrör. Detta innebär att du, och inte Apple, är ensamt ansvarig för Innehåll som du laddar upp, laddar ned, publicerar, e-postar, överför, lagrar eller på annat sätt gör tillgängligt genom din användning av Tjänsten. Du inser att, genom att använda Tjänsten, du kan stöta på Innehåll som du kan finna stötande, oanständigt, eller opassande, och att du kan komma att utsätta andra för Innehåll som de finner opassande. Apple kontrollerar inte Innehållet som publiceras via Tjänsten, ej heller garanterar vi att sådant Innehålls korrekthet, integritet eller kvalitet. Du inser och accepterar att din användning av Tjänsten och Innehåll sker på egen risk.

 

          B. Ditt uppträdande

 

Du åtar dig att INTE använda Tjänsten för att:

 

a.ladda upp, ladda ned, lägga upp, e-posta, överföra, lagra eller på annat sätt tillgängliggöra Innehåll som är olagligt, trakasserande, hotfullt, skadligt, skadebringande, ärekränkande, smädligt, grovt, våldsamt, oanständigt, vulgärt, kränkande mot någon annans integritet, hatfullt, rasistiskt eller etniskt stötande, eller på annat sätt anstötligt;

 

b. förfölja, trakassera, hota eller skada någon annan;

 

c. om du är vuxen, begära personlig eller annan information från en minderårig (en person under 18 år eller sådan annan ålder som enligt lag anges som myndighetsålder) som du inte känner personligen, inklusive, men inte begränsat till, något av följande: fullständigt namn eller efternamn, hemadress, postadress, telefonnummer, bild, e-postadress, eller namn på den minderåriges skola, kyrka, idrottsklubb eller vänner;

 

d. låtsas vara en person eller ett företag, som du inte är – du får inte uppträda som eller oriktigt framställa dig själv som en annan person (inklusive kändisar), företag, en annan användare av iCloud, en Apple-anställd, eller en kommunal eller statlig befattningshavare, eller på annat sätt ge en vilseledande bild av att du har anknytning till en person eller ett företag, (Apple förbehåller sig rätten att neka eller blockera ett Apple-ID eller en e-postadress som skulle kunna anses vara en gestaltning av någon annan eller en oriktig framställning av din identitet, eller en tillskansning av en annan persons namn eller identitet);

 

e. göra intrång i annans upphovsrätt eller annan immateriell rättighet (inklusive att ladda upp innehåll vilket du inte har rätt att ladda upp), eller att avslöja affärshemligheter eller konfidentiell information i strid med ett sekretess- eller anställningsavtal;

 

f. lägga upp, skicka, överföra eller på annat sätt tillgängliggöra obeställda eller otillåtna e-postmeddelanden, reklam, marknadsföringsmaterial, skräppost, spam, eller kedjebrev, inklusive men inte begränsat till massutskick av kommersiell reklam och informationsmeddelanden;

 

g. förfalska rubriken i ett TCP-IP datapaket eller hela eller delar av rubrikinformationen i ett e-postmeddelande eller ett inlägg i en nyhetsgrupp, eller på annat sätt placera information i en rubrik i syfte att vilseleda mottagarna angående ursprunget av Innehåll som överförs via Tjänsten (”spoofing”);

 

h. ladda upp, lägga upp, e-posta, överföra, lagra eller på annat sätt tillgänggöra material som innehåller virus eller annan kod, filer eller program avsedda att skada, störa eller begränsa den normala driften av Tjänsten (eller del därav), eller annan mjukvara eller hårdvara;

 

i. störa eller avbryta Tjänsten (inklusive att tillträda Tjänsten med automatiserade medel, såsom skript eller webbrobotar (web crawlers)), eller servrar eller nätverk kopplade till Tjänsten, eller policies, krav eller regler för nätverk kopplade till Tjänsten (inklusive obehörig tillgång till, användning eller övervakning av data eller trafik däri);

 

j. planera eller företa olaglig verksamhet; och/eller

 

k. samla och lagra personuppgifter relaterade till andra användare av Tjänsten i syfte att använda dem i samband med någon av de ovan beskrivna aktiviteterna.

 

          C. Borttagning av Innehåll

 

Du bekräftar att Apple inte är ansvarig på något sätt för Innehåll tillhandahållet av andra och inte har någon skyldighet att förhandsgranska sådant Innehåll. Dock förbehåller sig Apple rätten att när som helst avgöra huruvida Innehåll är lämpligt och följer detta Avtal, och kan förhandsgranska, flytta, avvisa, modifiera och/eller ta bort Innehåll när som helst, utan föregående meddelande och efter eget gottfinnande, om sådant Innehåll befinnes vara i strid mot detta Avtal eller på annat sätt är stötande.

 

          D. Säkerhetskopiera ditt Innehåll

 

Du ansvarar för att, till din egen dator eller annan enhet, säkerhetskopiera alla viktiga dokument, bilder eller annat Innehåll som du lagrar eller kommer åt via Tjänsten. Apple skall använda skälig skicklighet och vederbörlig omsorg vid tillhandahållandet av Tjänsten, men Apple garanterar inte att något Innehåll som du kan spara eller komma åt genom Tjänsten inte kommer utsättas för oavsiktlig skada, förvanskning eller förlust.

 

          E. Åtkomst till ditt Konto och Innehåll

 

Apple förbehåller sig rätten att vidta de åtgärder som Apple bedömer vara skäligen nödvändiga eller lämpliga för att genomdriva och/eller säkerställa efterlevande av detta Avtal eller någon del därav. Du bekräftar och godkänner att Apple kan, utan ansvar gentemot dig, få åtkomst till, använda, spara och/eller lämna ut information rörande ditt Konto och Innehåll till brottsbekämpande myndigheter, myndighetspersoner och/eller tredje part, om Apple bedömer att det är skäligen nödvändigt eller lämpligt, om det krävs enligt lag eller om vi har anledning att tro att sådan åtkomst, användning, utlämnande eller lagring är skäligen nödvändig för att: (a) efterleva en rättslig process eller begäran; (b) genomdriva detta Avtal, inklusive utredning av eventuella brott mot detsamma; (c) upptäcka, förhindra eller på annat sätt hantera säkerhet, bedrägeri eller tekniska frågor; eller (d) skydda Apples, dess användares, tredje parts, eller allmänhetens rättigheter, egendom eller säkerhet, i enlighet med vad som krävs eller tillåts enligt lag.

 

          F. Upphovsrättsligt meddelande - DMCA

 

Om du anser att någon har gjort intrång i Innehåll som du anser dig ha upphovsrätt genom användning av Tjänsten, kontakta Apples Coypright Agent enligt anvisningarna i vår Copyright Policy på http://www.apple.com/legal/trademark/claimsofcopyright.html. Apple kan, efter eget gottfinnande, stänga av och/eller säga upp Konton för användare som befinnes vara upprepade intrångsgörare.

 

          G. Brott mot detta Avtal

 

Om du, medan du använder Tjänsten, stöter på Innehåll som du tycker är olämpligt, eller på annat sätt anser är ett brott mot detta Avtal, kan du rapportera det genom att skicka ett e-postmeddelande till abuse@iCloud.com.

 

          H. Innehåll inskickat eller tillgängliggjort av dig på Tjänsten

 

1. Licens från dig. Med undantag för material som vi kan licensiera till dig, hävdar inte Apple äganderätt till det material och/eller Innehåll som du skickar in eller gör tillgängligt på Tjänsten. Genom att skicka in eller publicera sådant Innehåll på delar av Tjänsten som kan kommas åt av allmänheten eller av andra användare som du samtycker till att dela sådant Innehåll med, beviljar du dock Apple en global, royaltyfri, icke-exklusiv licens att använda, sprida, kopiera, ändra, anpassa, publicera, översätta, offentligt framföra och offentligt visa sådant Innehåll på Tjänsten endast för det ändamål för vilket sådant Innehåll skickades in eller gjordes tillgängligt, utan någon ersättning till eller åtagande gentemot dig. Du accepterar att allt Innehåll som skickas in eller publiceras av dig är ditt ansvar, får inte göra intrång i eller kränka andras rättigheter eller strida mot lag, bidra till eller uppmana intrångsgörande eller annat olagligt beteende, eller på annat sätt vara oanständigt, stötande eller smaklöst. Genom att skicka in eller publicera sådant Innehåll på områden av Tjänsten som kan kommas åt av allmänheten eller andra användare, intygar du att du är ägaren av sådant material och/eller har alla nödvändiga rättigheter, licenser, och tillstånd för att distribuera det.

 

2. Ändring av Innehåll. Du inser att, för att kunna tillhandahålla Tjänsten och göra ditt Innehåll tillgängligt däri, kan Apple komma att överföra ditt Innehåll över åtskilliga publika nätverk, i åtskilliga media, samt modifiera eller ändra ditt Innehåll för att följa tekniska krav för anslutande nätverk eller enheter eller datorer. Du accepterar att licensen häri ger Apple tillstånd att utföra alla sådana åtgärder.

 

3. Varumärkesinformation. Apple, Apples logotyp, iCloud, iCloud logotypen och andra Apple-varumärken, tjänstemärken, grafik, och logotyper som används i samband med Tjänsten är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande Apple Inc. i USA och/eller andra länder. En lista på Apples varumärken finns här – http://www.apple.com/legal/trademark/appletmlist.html. Övriga varumärken, tjänstemärken, grafik, och logotyper som används i samband med Tjänsten kan vara varumärken tillhörande respektive ägare. Du ges ingen rätt eller licens till något av ovannämnda varumärken, och vidare accepterar du att du inte får ta bort, förvränga, eller förändra några meddelanden om rättigheter (inklusive varumärkes- eller upphovsrättsliga meddelanden) som kan vara fixerade till eller på annat sätt finnas inom Tjänsten.

 

VI. Programvara

 

          A. Apples Rättigheter. Du bekräftar och accepterar att Apple och/eller dess licensgivare äger alla juridiska rättigheter och intressen i och till Tjänsten, inklusive men inte begränsat till grafik, användargränssnitt, de skript och den programvara som används för att implementera Tjänsten, och all programvara som tillhandahålls dig som en del av och/eller i samband med Tjänsten (”Programvara”), inklusive all upphovsrätt därtill, oavsett om den registrerats eller ej, och varhelst i världen den må finnas. Vidare accepterar du att Tjänsten (inklusive Programvaran, eller del därav) innehåller egenutvecklad och hemlig information som skyddas av tillämpliga immaterialrättsliga och andra lagar, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt. Du åtar dig att inte använda sådan rättighetsskyddad information eller material på något sätt utom för användning av Tjänsten i enlighet med bestämmelserna i detta Avtal. Ingen del av Tjänsten får kopieras i någon form eller med några medel, med undantag för vad som uttryckligen tillåts enligt dessa villkor.

 

          B. Licens från Apple. ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN ELLER NÅGON DEL AV TJÄNSTEN, FÖRUTOM ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN I ENLIGHET MED VAD SOM TILLÅTS ENLIGT DETTA AVTAL, ÄR STRIKT FÖRBJUDET OCH UTGÖR INTRÅNG I ANDRAS IMMATERIELLA RÄTTIGHETER OCH KAN GÖRA DIG FÖREMÅL FÖR CIVIL- OCH STRAFFRÄTTSLIGA PÅFÖLJDER, INKLUSIVE EVENTUELLA EKONOMISKA SKADESTÅND, FÖR UPPHOVSRÄTTSINTRÅNG.

 

          C. Exportkontroll. Användning av Tjänsten och Programvaran, inklusive överföring, publicering, eller uppladdning av data, programvara eller annat Innehåll via Tjänsten, kan vara reglerat av export- och importlagstiftningen i USA och andra länder. Du åtar dig att följa alla tillämpliga export- och importlagar och föreskrifter. I synnerhet, men utan begränsning, får Programvaran inte exporteras eller återexporteras (a) till något land beträffande vilket USA har förordnat om handelsförbud eller (b) till någon som finns upptagen på U.S. Treasury Departments lista ”Specially Designated Nationals” eller på U.S. Department of Commerces lista ”Denied Person’s List” eller ”Entity List”. Genom att använda Programvaran eller Tjänsten, intygar och garanterar du att du inte befinner dig i ett sådant land eller finns på en sådan lista. Vidare åtar du dig att inte använda Programvaran eller Tjänsten för några ändamål som är förbjudna enligt lagarna i USA, inklusive, men utan begränsning, utveckling, utformning, tillverkning eller produktion av missiler, kärnvapen eller kemiska eller biologiska vapen. Vidare åtar du dig att inte ladda upp några data eller någon programvara som inte får exporteras utan på förhand givet skriftligt myndighetstillstånd, inklusive, men inte begränsat till vissa typer av programvara för kryptering, till ditt Konto, med mindre du har erhållit sådant tillstånd. Denna försäkran och detta åtagande skall äga fortsatt tillämpning när detta Avtal upphör att gälla.

 

          D. Uppdateringar. Apple kan då och då komma att uppdatera den Programvara som används av Tjänsten. För att du ska kunna fortsätta använda Tjänsten kan sådana uppdateringar komma att hämtas automatiskt och installeras på din enhet eller dator. Dessa uppdateringar kan innefatta buggfixar, funktionsförbättringar, eller helt nya versioner av Programvaran. 

 

VII. Uppsägning

 

          A. Uppsägning av Dig

 

Du kan säga upp ditt Konto och/eller sluta använda Tjänsten när som helst. Om du vill sluta använda iCloud på din enhet, kan du ta bort ditt konto på iCloud från enheten genom att öppna Inställningar på din enhet, trycka på iCloud, och trycka på knappen Radera Konto. För att säga upp ditt Konto, kontakta iCloud Support på www.apple.com/support/icloud. Eventuella avgifter som du betalat innan din uppsägning är inte återbetalningsbara (med undantag för vad som uttryckligen tillåts enligt detta Avtal), inklusive avgifter som betalats i förskott för debiteringsåret under vilket du gör uppsägningen. Uppsägning av ditt Konto befriar dig inte från skyldigheten att betala eventuella upplupna avgifter eller kostnader.

 

          B. Uppsägning av Apple

 

Apple kan när som helst, under vissa omständigheter och utan föregående meddelande, omedelbart säga upp eller stänga av hela eller en del av ditt Konto och/eller din åtkomst till Tjänsten. Giltig orsak för sådan uppsägning skall innefatta: (a) brott mot detta Avtal eller andra policies eller förhållningsregler som hänvisas till häri och/eller som publiceras på Tjänsten; (b) en begäran av dig att avsluta eller säga upp ditt Konto; (c) en begäran och/eller ett föreläggande från en brottsbekämpande myndighet, ett rättsligt organ, eller annan myndighet; (d) om tillhandahållande av Tjänsten till dig är eller kan komma att bli olagligt; (e) oväntade tekniska eller säkerhetsrelaterade problem; (f) ditt deltagande i bedräglig eller olaglig verksamhet; eller (g) underlåtenhet att betala avgifter som du är skyldig att betala avseende Tjänsten. Sådan uppsägning eller avstängning görs av Apple efter eget gottfinnande och Apple ansvarar inte gentemot dig eller tredje part för skador som kan uppstå till följd av sådan uppsägning eller avstängning av ditt Konto och/eller din tillgång till Tjänsten. Vidare kan Apple säga upp ditt Konto med föregående meddelande via e-post till adressen kopplad till ditt Konto om (a) ditt Konto har varit inaktivt i ett (1) år; eller (b) det sker ett allmänt upphörande eller en väsentlig modifiering av Tjänsten eller del därav. Sådan uppsägning eller avstängning görs av Apple efter eget gottfinnande och Apple ansvarar inte gentemot dig eller tredje part för skador som kan uppstå till följd av sådan uppsägning eller avstängning av ditt Konto och/eller din tillgång till Tjänsten, men kommer dock att återbetala förutbetalda avgifter eller belopp, efter proportionerlig minskning.

 

          C. Konsekvenser vid Upphörande

 

Vid upphörande av ditt Konto kommer du förlora tillgång till Tjänsten och alla delar därav, inklusive, men inte begränsat till, ditt Konto, Apple-ID, e-postkonto, och Innehåll. Dessutom kommer Apple, efter en viss tid, att radera information och data sparad i eller som en del av ditt/dina konto(n). Alla delar av Tjänsten som du kan ha använt enligt separata programvarulicensavtal kommer också att sägas upp i enlighet med de licensavtalen.

 

VIII. Länkar och Annat Material från Tredje Part

 

Visst Innehåll, vissa delar eller funktioner i Tjänsten kan innehålla material från tredje parter och/eller hyperlänkar till andra webbplatser, resurser eller Innehåll. Eftersom Apple inte kan ha någon kontroll över sådana tredje parts-webbplatser och/eller -material, bekräftar och accepterar du att Apple inte är ansvarigt för tillgängligheten av sådana webbplatser eller resurser, och inte intygar eller garanterar korrektheten hos någon sådan webbplats eller resurs, och inte skall vara ansvarigt för något Innehåll, marknadsföring, produkter eller material på eller tillgängligt från sådana webbplatser eller resurser. Vidare bekräftar och intygar du att Apple inte skall vara ansvarigt för några skador som du ådrar dig eller påstår dig ha drabbats av, varken direkt eller indirekt, som ett resultat av din användning av och/eller förlitan på sådant Innehåll, marknadsföring, produkter eller material på eller tillgängligt från sådana webbplatser eller resurser.

 

Tjänsten Google Maps

 

Användning av Google Maps-tjänsten gäller under följande ytterligare villkor: Servicevillkoren för Google Maps som finns på http://maps.google.com/help/terms_maps.html och juridisk information om Google Maps som finns på http://maps.google.com/help/legalnotices_maps.html.

 

IX. INSKRÄNKNING I GARANTIN OCH BEGRÄNSAT SKADESTÅNDSANSVAR

 

VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE FRISKRIVNINGAR FRÅN VISSA GARANTIER, OCH DÄRMED, I DEN UTSTRÄCKNING SÅDANA FRISKRIVNINGAR UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDS AV TILLÄMPLIG LAG, KANSKE VISSA AV FRISKRIVNINGARNA NEDAN INTE ÄR TILLÄMPLIGA PÅ DIG.

 

APPLE SKALL ANVÄNDA SKÄLIG SKICKLIGHET OCH VEDERBÖRLIG OMSORG VID TILLHANDAHÅLLANDET AV TJÄNSTEN. FÖLJANDE FRISKRIVNINGAR GÄLLER MED FÖRBEHÅLL FÖR DENNA UTTRYCKLIGA GARANTI.

 

APPLE VARKEN GARANTERAR ELLER INTYGAR ATT DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN KOMMER VARA OAVBRUTEN ELLER FELFRI, OCH DU ACCEPTERAR ATT APPLE FRÅN TID TILL ANNAN KAN TA BORT TJÄNSTEN PÅ OBESTÄMD TID, ELLER AVBRYTA TJÄNSTEN I ENLIGHET MED BESTÄMMELSERNA I DETTA AVTAL.

 

DU INSER OCH ACCEPTERAR UTTRYCKLIGEN ATT TJÄNSTEN TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH ”I MÅN AV TILLGÄNGLIGHET”. APPLE OCH DESS NÄRSTÅENDE BOLAG, DOTTERBOLAG, DIREKTÖRER, STYRELSE, ANSTÄLLDA, AGENTER, AFFÄRSPARTNER OCH LICENSGIVARE FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGA OCH UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA ATT VAROR HÅLLER NORMAL KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL, OCH GARANTI OM FRIHET FRÅN RÄTTIGHETSINTRÅNG. I SYNNERHET GER APPLE OCH DESS NÄRSTÅENDE BOLAG, DOTTERBOLAG, DIREKTÖRER, STYRELSE, ANSTÄLLDA, AGENTER, AFFÄRSPARTNER OCH LICENSGIVARE INGEN GARANTI ATT (I) TJÄNSTEN KOMMER ATT UPPFYLLA DINA KRAV; (II) DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN KOMMER KUNNA SKE NÄR SOM HELST, OAVBRUTET, SÄKERT ELLER FELFRITT; (III) INFORMATION SOM DU ERHÅLLER SOM ETT RESULTAT AV TJÄNSTEN KOMMER VARA KORREKT ELLER TILLFÖRLITLIG; OCH (IV) EVENTUELLA FEL ELLER BRISTER I PROGRAMVARAN SOM TILLHANDAHÅLLS DIG SOM EN DEL AV TJÄNSTEN KOMMER ATT ÅTGÄRDAS.

 

APPLE GARANTERAR INTE ATT TJÄNSTEN KOMMER VARA FRI FRÅN FÖRLUST, FÖRVANSKNING, ATTACK, VIRUS, STÖRNING, HACKNING, ELLER ANDRA SÄKERHETSINTRÅNG, OCH APPLE FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR I SAMBAND DÄRMED.

 

ALLT MATERIAL SOM LADDAS NED ELLER PÅ ANNAT SÄTT ERHÅLLS GENOM ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN TILLTRÄDS PÅ EGET BEVÅG OCH EGEN RISK, OCH DU ÄR ENSAMT ANSVARIG FÖR SKADOR PÅ DIN ENHET, DATOR, ELLER FÖRLUST AV DATA SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV NEDLADDNING AV SÅDANT MATERIAL. VIDARE BEKRÄFTAR DU ATT TJÄNSTEN INTE ÄR AVSEDD ELLER LÄMPAD ATT ANVÄNDAS I SITUATIONER ELLER MILJÖER DÄR FEL ELLER FÖRDRÖJNING, ELLER BRISTANDE NOGGRANNHET I INNEHÅLLET, DATA ELLER INFORMATIONEN TILLHANDAHÅLLEN AV TJÄNSTEN KAN LEDA TILL DÖDSFALL, PERSONSKADA, ELLER ALLVARLIG FYSISK SKADA ELLER MILJÖSKADA.

 

          BEGRÄNSAT SKADESTÅNDSANSVAR

 

VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE FRISKRIVNING FRÅN ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR TJÄNSTELEVERANTÖRER. I DEN UTSTRÄCKNING SÅDANA FRISKRIVNINGAR ELLER BEGRÄNSNINGAR UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDS AV TILLÄMPLIG LAG, KAN VISSA AV FRISKRIVNINGARNA NEDAN INTE VARA TILLÄMPLIGA PÅ DIG.

 

APPLE SKALL ANVÄNDA SKÄLIG SKICKLIGHET OCH VEDERBÖRLIG OMSORG VID TILLHANDAHÅLLANDET AV TJÄNSTEN. FÖLJANDE BEGRÄNSNINGAR GÄLLER INTE MED AVSEENDE PÅ SKADA SOM ORSAKAS AV (A) APPLES UNDERLÅTENHET ATT ANVÄNDA SKÄLIG SKICKLIGHET OCH VEDERBÖRLIG OMSORG; (B) APPLES GROVA VÅRDSLÖSHET, UPPSÅT ELLER BEDRÄGERI; ELLER (C) DÖDSFALL ELLER PERSONSKADA.

 

DU INSER OCH ACCEPTERAR UTTRYCKLIGEN ATT APPLE OCH DESS NÄRSTÅENDE BOLAG, DOTTERBOLAG, DIREKTÖRER, STYRELSE, ANSTÄLLDA, AGENTER, AFFÄRSPARTNER OCH LICENSGIVARE, INTE ANSVARAR GENTEMOT DIG FÖR NÅGON DIREKT ELLER INDIREKT SKADA ELLER FÖLJDSKADA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, SKADESTÅND FÖR VINSTBORTFALL, FÖRLUST AV GOODWILL, ANVÄNDNING, DATA, KOSTNAD FÖR INFÖRSKAFFANDE AV UTBYTESVAROR ELLER -TJÄNSTER, ELLER ANDRA ICKE-MATERIELLA SKADOR (ÄVEN OM APPLE HAR UPPMÄRKSAMMATS PÅ RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR), SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV: (I) ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN; (II) ÄNDRINGAR I TJÄNSTEN ELLER TILLFÄLLIGT ELLER PERMANENT UPPHÖRANDE AV TJÄNSTEN ELLER DEL DÄRAV; (III) OBEHÖRIG ÅTKOMST ELLER ÄNDRING AV DINA ÖVERFÖRINGAR ELLER DATA; (IV) RADERING ELLER KORRUPTION AV, ELLER UNDERLÅTENHET ATT SPARA OCH/ELLER ATT SKICKA ELLER TA EMOT DINA ÖVERFÖRINGAR ELLER DATA PÅ ELLER GENOM TJÄNSTEN; (V) UTTALANDEN ELLER UPPTRÄDANDE FRÅN TREDJE PART PÅ TJÄNSTEN; SAMT (VI) ANNAN OMSTÄNDIGHET HÄNFÖRLIG TILL TJÄNSTEN.

 

          GOTTGÖRELSE

 

Du åtar dig att försvara, ersätta och hålla Apple, dess närstående bolag, dotterbolag, direktörer, styrelse, anställda, agenter, affärspartner, leverantörer, och licensgivare skadelösa från anspråk eller krav, inklusive skäliga advokatkostnader, som framställs av tredje part, rörande eller på grund av: (a) Innehåll som du skickar in, publicerar, överför, eller på annat sätt gör tillgängligt genom Tjänsten; (b) din användning av Tjänsten; (c) ditt brott mot detta Avtal; (d) åtgärd vidtagen av Apple som ett led i dess utredning av ett misstänkt brott mot detta Avtal eller som ett resultat av dess bedömning eller beslut att en överträdelse av detta Avtal har skett; eller (e) din kränkning av annans rättigheter. Detta innebär att du inte kan stämma Apple, dess närstående bolag, dotterbolag, direktörer, styrelse, anställda, agenter, affärspartner, leverantörer, och licensgivare på grund av dess beslut att ta bort eller vägra att behandla information eller Innehåll, att varna dig, att stänga av eller säga upp din åtkomst till Tjänsten, eller att vidta någon annan åtgärd under utredningen av ett misstänkt brott eller på grund av Apples slutsats att ett brott mot detta Avtal har skett. Denna friskrivnings- och skadeersättningsbestämmelse är tillämplig på alla överträdelser som beskrivs eller avses i detta Avtal. Denna skyldighet skall gälla oavsett uppsägning eller upphörande av detta Avtal och/eller din användning av Tjänsten. Du bekräftar att du är ansvarig för all användning av Tjänsten med användning av ditt Konto, och att detta Avtal är tillämpligt på all användning av ditt Konto. Du åtar dig att följa detta Avtal och att försvara, ersätta och hålla Apple skadelös från alla anspråk eller krav som framställs på grund

 

X. ALLMÄNT

 

          A. Meddelanden

 

Apple kan ge dig meddelanden rörande Tjänsten, inklusive ändringar av detta Avtal, via e-post till din iCloud e-postadress (och/eller annan alternativ e-postadress kopplad till ditt Konto om sådan angivits), via post, eller genom publicering på vår webbplats och/eller Tjänsten.

 

          B. Tillämplig Lag

 

Med undantag för vad som uttryckligen anges i följande paragraf, styrs detta Avtal och förhållandet mellan dig och Apple av lagarna i delstaten Kalifornien, utan tillämpning av dess lagvalsregler. Du och Apple åtar er att underkasta er den personliga och exklusiva jurisdiktionen för domstolarna inom Santa Clara, Kalifornien, för att lösa eventuella tvister eller anspråk härrörande från detta Avtal. Om (a) du inte är en amerikansk medborgare; (b) du inte bor i USA; (c) du inte ansluter till Tjänsten från USA; och (d) du är medborgare i något av länderna som anges nedan, accepterar du härmed att eventuella tvister eller anspråk härrörande från detta Avtal skall regleras av den tillämpliga lag som anges nedan, utan tillämpning av lagvalsregler, och underkastar dig härmed oåterkalleligen den icke-exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i den stat, provins eller det land som anges nedan och vars lag är tillämplig:

 

Om du är medborgare i ett EU-land eller i Schweiz, Norge eller Island gäller rådande lagstiftning och domstolar på den plats där du bor. 

 

Specifikt undantagen från tillämpning på detta Avtal är den lag som benämns Förenta Nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor (CISG).

 

          C. Fullständigt avtal

 

Detta Avtal utgör den fullständiga överenskommelsen mellan dig och Apple och reglerar ditt nyttjande av Tjänsten samt ersätter alla tidigare överenskommelser mellan dig och Apple avseende Tjänsten. Du är också skyldig att följa andra villkor som kan gälla när du använder närstående tjänster, tredjepartsinnehåll, eller tredje parts programvaror. Om någon del av detta Avtal skulle vara ogiltig eller icke verkställbar skall den delen tolkas i enlighet med tillämplig lagstiftning och, i största möjliga mån, parternas ursprungliga avsikter, och resterande delar ska fullt ut äga fortsatt tillämpning. Apples underlåtelse att genomdriva en rättighet eller bestämmelse i detta Avtal utgör inte ett avstående av dessa eller andra rättigheter och bestämmelser. Du accepterar att, om inte annat uttryckligen anges i detta Avtal, det inte skall finnas någon berättigad tredje man till detta Avtal.

 

          D. Med ”Apple” avses här:

 

• Apple Inc., beläget på 1 Infinite Loop, Cupertino, Kalifornien, USA för användare i Nordamerika, Centralamerika, och Sydamerika (exklusive Kanada), samt amerikanska territorier och besittningar; franska och brittiska besittningar i Nordamerika, Sydamerika och Västindien;

 

• Apple Canada, beläget på 7495 Birchmount Road, Markham, ON L3R 5G2 för användare i Kanada eller dess territorier och besittningar;

 

• iTunes K.K., beläget på Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6140, Tokyo för användare i Japan;

 

• Apple Pty Limited, beläget på Level 13, Capital Centre, 255 Pitt Street, Sydney NSW 2000, Australien, för användare i Australien, Nya Zeeland, inklusive öbesittningar, territorier och jurisdiktioner; samt

 

• Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland för alla andra användare. För användare i regioner där Apple betyder Apple Distribution International är det iTunes S.à r.l, 31-33, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxemburg som är säljare av prenumerationer på uppgraderat lagringsutrymme till Tjänster som erbjuds av Apple Distribution International. Apple Distribution International står för drift och datakontroll för Tjänsterna.

 

Ingående Av Avtal Elektroniskt

 

Din användning av Tjänsten innefattar möjligheten att ingå avtal och/eller göra transaktioner elektroniskt. DU BEKRÄFTAR ATT DINA ELEKTRONISKA MEDDELANDEN UTGÖR DIN ACCEPT OCH AVSIKT ATT BLI BUNDEN AV OCH ATT BETALA FÖR SÅDANA AVTAL OCH TRANSAKTIONER. DIN ACCEPT OCH AVSIKT ATT VARA BUNDEN AV ELEKTRONISKA MEDDELANDEN ÄR TILLÄMPLIGT PÅ ALLA HANDLINGAR RÖRANDE ALLA TRANSAKTIONER DU UTFÖR PÅ DENNA TJÄNST, INKLUSIVE MEDDELANDEN OM AVBESTÄLLNING, POLICIES, KONTRAKT, OCH ANSÖKNINGAR. För att få tillgång till och hämta dina elektroniska handlingar, kan du behöva ha viss hårdvara och programvara, vilket är ditt eget ansvar att tillse.

 

Senast reviderad: 20 oktober 2014