Legal

PODMIENKY PRE iCLOUD

PODMIENKY PRE iCLOUD

Vitajte v iCloud

TÁTO ZMLUVA MEDZI VAMI A SPOLOČNOSŤOU APPLE UPRAVUJE VAŠE POUŽÍVANIE PRODUKTU iCLOUD, SOFTVÉRU, SLUŽIEB A WEBSTRÁNOK (SPOLOČNE ĎALEJ V TEXTE OZNAČOVANÝCH AKO „SLUŽBA”). JE DÔLEŽITÉ, ABY STE SI PREČÍTALI A POROZUMELI NASLEDUJÚCIM PODMIENKAM. KLIKNUTÍM NA „SÚHLASIŤ“ VYJADRÍTE SÚHLAS, ŽE TIETO PODMIENKY SA BUDÚ UPLATŇOVAŤ, AK SA ROZHODNETE PRE SPRÍSTUPNENIE ALEBO POUŽÍVANIE SLUŽBY.

Spoločnosť Apple je poskytovateľom Služby, ktorá Vám dovoľuje používať určité internetové služby, vrátane ukladania Vášho osobného obsahu (ako napríklad kontaktov, kalendárov, fotografií, poznámok, pripomienok, dokumentov, app údajov a iCloud emailov), a jeho sprístupňovania na Vašich kompatibilných zariadeniach a počítačoch a určité služby spojené s polohou, výlučne podľa podmienok ustanovených v tejto Zmluve. Akonáhle aktivujete iCloud, Váš obsah bude automaticky odoslaný spoločnosti Apple a uložený spoločnosťou Apple tak, aby ste neskôr mohli mať k nemu prístup alebo aby mohol byť pomocou bezdrôtového spojenia presunutý na Vaše ďalšie zariadenia alebo počítače s aktivovaným iCloud. Pod označením „Apple" sa v tomto texte myslí nasledovné:

• Apple Inc., so sídlom 1 Infinite Loop, Cupertino, Kalifornia, pre užívateľov v Severnej, Strednej a Južnej Amerike (s výnimkou Kanady), ako aj na územiach a závislých územiach Spojených štátov amerických; a na francúzskych a britských závislých územiach v Severnej Amerike, Južnej Amerike a karibskej oblasti;

• Apple Canada, so sídlom 7495 Birchmount Road, Markham, ON L3R 5G2 pre užívateľov v Kanade alebo na jej územiach a závislých územiach;

• iTunes K.K., so sídlom Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6140, Tokyo pre užívateľov v Japonsku;

• Apple Pty Limited, so sídlom Level 13, Capital Centre, 255 Pitt Street, Sydney NSW 2000, Austrália, pre užívateľov v Austrálii, Novom Zélande, vrátané ostrovných závislých území, území a pridružených území; a

• iTunes Sarl, so sídlom 31-33, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxemburg, pre všetkých ostatných užívateľov.

POŽIADAVKY PRE POUŽÍVANIE SLUŽBY

Služba je dostupná iba pre fyzické osoby vo veku 13 rokov a staršie a tiež v prípade, že máte menej než 13 rokov a Vaše Apple ID Vám bolo poskytnuté na základe žiadosti od schválenej vzdelávacej inštitúcie. Ak máte 13 rokov alebo ste starší, ale nie ste plnoletá osoba podľa predpisov platných v krajine Vášho pobytu, musíte sa oboznámiť s touto Zmluvou spolu s Vaším rodičom alebo opatrovníkom tak, aby sa zabezpečilo, že Vy a Váš rodič alebo opatrovník ste Zmluve porozumeli. Rodičia alebo opatrovníci by mali tiež maloletým osobám pripomenúť, že rozhovory s cudzími osobami na internete môžu byť nebezpečné a mali by prijať vhodné preventívne opatrenia na ochranu detí, vrátane monitorovania ich používania Služby.

Pre používanie Služby nesmiete byť osobou, ktorá je vylúčená z prijímania Služby podľa zákonov Spojených štátov amerických alebo iného príslušného právneho poriadku, vrátane právneho poriadku krajiny, v ktorej máte pobyt alebo v ktorej Službu používate. Prijatím tejto Zmluvy vyjadrujete, že ste porozumeli vyššie uvedeným ustanoveniam a že s týmito ustanoveniami súhlasíte.

Používanie Služby si vyžaduje kompatibilné zariadenia, prístup na Internet a určitý softvér (ktorý môže byť spoplatnený); môže si vyžadovať pravidelné aktualizácie; a môže byť ovplyvnené výkonom týchto faktorov. Spoločnosť Apple si vyhradzuje právo obmedziť množstvo Účtov, ktoré môžu byť vytvorené zo zariadenia, a počet zariadení spojených s Účtom. Pre používanie sa osobitne odporúča vysokorýchlostné internetové pripojenie. Na pripojenie k Službe sa odporúča najnovšia verzia požadovaného softvéru a táto môže byť vyžadovaná aj pre niektoré operácie a funkcie. Týmto súhlasíte, že splnenie týchto požiadaviek, ktoré sa môžu z času na čas meniť, je Vašou vlastnou zodpovednosťou.

Používanie Služieb spojených s polohou

Spoločnosť Apple a jej partneri a poskytovatelia licencií môžu prostredníctvom Služby (napr. Find My iPhone, Find My Friends) poskytovať určité funkcie alebo služby, ktoré vychádzajú z informácií o polohe zistenej zariadením, ktoré využívajú GPS (v prípade jeho dostupnosti) spolu so zdieľaným bezdrôtovým bodom pripojenia (crowd-sourced Wi-Fi hotspot) a oblasti pokryté vysielačmi. Na poskytovanie takýchto funkcií a služieb, v prípade ich dostupnosti, spoločnosť Apple a jej partneri a poskytovatelia licencií musia zhromažďovať, používať, prenášať, spracúvať a uchovávať údaje o Vašej polohe, vrátane, okrem iného, geografickej polohy Vášho zariadenia a informácií súvisiacich s Vaším účtom iCloud (ďalej len „Účet") a s akýmikoľvek k nemu registrovanými zariadeniami, vrátane, okrem iného, Vášho Apple ID, ID a mena zariadenia a typu zariadenia. Vyjadrujete týmto súhlas a povoľujete spoločnosti Apple a jej partnerom a poskytovateľom licencií zhromažďovanie, používanie, prenos, spracúvanie a uchovávanie týchto údajov o polohe a účte na účely poskytovania a vylepšovania takýchto funkcií alebo služieb.

Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať tak, že nebudete používať funkcie súvisiace s polohou a vypnete funkcie Find My iPhone, Find My Friends alebo nastavenia Lokalizačných Služieb (Location Services) (podľa danej situácie) na Vašom zariadení alebo počítači. Pri používaní služieb tretích strán, ktoré využívajú alebo poskytujú údaje o polohe ako súčasť Služby, sa na Vás budú vzťahovať a mali by ste si preštudovať podmienky tretích strán a zásady ochrany súkromia tretích strán týkajúce sa používania údajov o polohe službami týchto tretích strán. Akékoľvek údaje o polohe poskytnuté Službou nie sú určené na to, aby sa z nich vychádzalo v situáciách, v ktorých sa vyžadujú presné informácie o polohe alebo v ktorých chybné, nepresné, oneskorené alebo neúplne údaje o polohe by mohli viesť k úmrtiu, zraneniu alebo škode na majetku alebo životnom prostredí. Spoločnosť Apple pri poskytovaní Služby bude konať kvalifikovane a s náležitou starostlivosťou, avšak ani spoločnosť Apple ani jej poskytovatelia obsahu nezaručujú dostupnosť, presnosť, úplnosť, spoľahlivosť alebo včasnosť údajov o polohe alebo akýchkoľvek iných dát zobrazených Službou.

Find My iPhone

Funkcie Find My iPhone a Find My Mac sú určené iba pre Vaše osobné použitie. Pri aktivovaní na Vašom zariadení so systémom iOS alebo počítači Mac môžu tieto funkcie slúžiť ako pomôcka na určenie polohy Vášho zariadenia so systémom iOS alebo počítača Mac, na prehratie zvuku na Vašom zariadení so systémom iOS alebo počítači Mac, na diaľkové vymazanie Vášho zariadenia so systémom iOS alebo počítača Mac alebo na diaľkové aktivovanie funkcie Režimu Strateného Zariadenia (Lost Mode). Ak ste presvedčený, že ste svoje zariadenie so systémom iOS stratili, mali by ste ihneď aktivovať Režim Strateného Zariadenia (Lost Mode), aby ste zabránili tomu, aby mohol ktokoľvek použiť alebo predať Vaše zariadenie so systémom iOS alebo získať prístup k Vašim údajom. Ste zodpovedný za ochranu svojho zariadenia so systémom iOS pomocou hesla, za aktiváciu Režimu Strateného Zariadenia (Lost Mode) na stratenom zariadení so systémom iOS a za reagovanie na všetky oznámenia a komunikáciu ohľadne Vášho zariadenia so systémom iOS. Ak tieto pokyny nedodržíte, môže to mať za následok stratu údajov alebo prístup tretej strany k Vašim údajom, nemožnosť lokalizovať alebo obnoviť funkčnosť Vášho strateného alebo odcudzeného zariadenia so systémom iOS alebo nemožnosť zabrániť predaju alebo použitiu strateného alebo odcudzeného zariadenia so systémom iOS. Spoločnosť Apple nebude niesť žiadnu zodpovednosť v prípade, že neochránite svoje zariadenie so systémom iOS pomocou hesla, neaktivujete Režim Strateného Zariadenia (Lost Mode) a /alebo nedostanete alebo nebudete reagovať na oznámenia a komunikáciu, ani za to, aby sa Vám vrátilo Vaše zariadenie so systémom iOS, ani za stratu údajov z Vášho zariadenia so systémom iOS.

Ak je funkcia Find My iPhone aktivovaná na zariadeniach so systémom iOS 7 alebo jeho novšou verziou, zariadenie so systémom iOS sa automaticky prepojí s Vaším Apple ID a bude sa vyžadovať Vaše heslo pre Apple ID predtým, než bude môcť ktokoľvek (vrátane Vás) vypnúť funkciu Find My iPhone, odhlásiť sa z iCloud na zariadení so systémom iOS, vymazať zariadenie so systémom iOS s cieľom obnovenia nastavení od výrobcu alebo aktivovať zariadenie so systémom iOS, napríklad po vymazaní zariadenia, po vybratí SIM karty alebo po inštalácii aktualizácie firmvéru zariadenia alebo použití funkcie obnovenia softvéru. Spoločnosť Apple a jej autorizovaní zástupcovia nemusia vykonať služby hardvérovej alebo softvérovej podpory, vrátane služieb spadajúcich pod obmedzenú záruku spoločnosti Apple, ak pred poskytnutím služby nevypnete funkciu Find My iPhone.

Na určenie polohy musia byť zariadenia so systémom iOS zapnuté a pripojené na internet (prostredníctvom dátovej siete ako napríklad 3G alebo zaregistrovanej bezdrôtovej (Wi-Fi) siete). Na určenie polohy počítač Mac musí byť zapnutý a nesmie byť v spiacom režime, musí byť pripojený na internet so spusteným bezdrôtovým (Wi-Fi) pripojením a v dosahu zaregistrovanej bezdrôtovej (Wi-Fi) siete. Ak má Vaše stratené zariadenie so systémom iOS aktivovanú funkciu Režimu Strateného Zariadenia (Lost Mode), môže mať prehľad o svojich nedávnych polohách, v ktorých bolo zapnuté a pripojené k internetu, a ukazovať Vám históriu takýchto polôh za posledných 24 hodín, ak určíte polohu zariadenia so systémom iOS pri použití Find My iPhone. Ak Vaše zariadenie so systémom iOS alebo počítač Mac bolo na diaľku vymazané, nebudete môcť určiť jeho polohu, prehrať na ňom zvuk ani zrušiť diaľkové vymazanie na tomto zariadení so systémom iOS alebo počítači Mac, ani aktivovať funkciu Režimu Strateného Zariadenia (Lost Mode) na tomto zariadení so systémom iOS. Požiadavky na určenie polohy majú vplyv na životnosť batérie zariadenia so systémom iOS alebo počítača Mac, ktorého poloha je určovaná. Ak ste presvedčený, že Vaše zariadenie so systémom iOS alebo počítač Mac bolo odcudzené, mali by ste požiadať o pomoc miestne orgány činné v trestnom konaní a použiť funkcie Find My iPhone ako napríklad Režim Strateného Zariadenia (Lost Mode) pre svoje zariadenie so systémom iOS, uzamknutie alebo vymazanie Vášho zariadenia alebo počítača Mac na ochranu svojich údajov. Akonáhle požiadate o určenie polohy Vášho zariadenia so systémom iOS alebo počítača Mac a poloha zariadenia so systémom iOS alebo počítača Mac bola určená na mape, môžete sledovať poslednú polohu Vášho zariadenia so systémom iOS alebo počítača Mac po dobu až 24 hodín od pôvodnej žiadosti. Spoločnosť Apple potom vymaže informácie do 24 hodín od Vašej pôvodnej žiadosti. SLUŽBY SPOJENÉ S POLOHOU PRI TEJTO FUNKCII NIE SÚ URČENÉ ANI VHODNÉ PRE POUŽITIE AKO NÚDZOVÝ LOKALIZAČNÝ SYSTÉM.

Find My Friends

Aplikácia Find My Friends, dostupná na stiahnutie z App Store (vyžaduje sa kompatibilný hardvér a softvér), Vám umožňuje zdieľať Vašu polohu s obmedzeným počtom ostatných užívateľov prostredníctvom Vašich zariadení a na základe prijatia žiadosti od týchto užívateľov. Zároveň môžete sledovať polohu obmedzeného počtu iných užívateľov, ktorí prijali Vašu žiadosť prostredníctvom ich zariadení. Môžete si svoje zariadenie nastaviť tak, aby automaticky informovalo iných užívateľov, keď opustíte isté miesto alebo prídete na isté miesto, a po tom, čo nadviažete priateľský vzťah, si môžete Vaše zariadenie nastaviť tak, aby Vás informovalo, keď títo užívatelia opustia isté miesto alebo prídu na isté miesto. Taktiež si môžete zvoliť dočasné zdieľanie Vašej polohy s obmedzeným počtom skupín, ktoré ste zvolili Vy alebo iný užívateľ, a sledovať polohy všetkých členov týchto skupín. Polohu Vášho zariadenia môžete dočasne skryť pred všetkými ostatnými užívateľmi. Môžete taktiež odvolať akceptáciu žiadosti iného užívateľa na sledovanie Vašej polohy. Funkciu môžete vypnúť odhlásením sa z alebo odinštalovaním aplikácie Find My Friends zo svojho zariadenia. Taktiež môžete uplatniť obmedzenia v nastaveniach iOS za účelom zabránenia neoprávnených zmien vo zvolených nastaveniach, vrátane prijatia žiadostí o sledovanie alebo skrytia polohy. Žiadosti o určenie polohy majú vplyv na životnosť batérie zariadenia, ktorého poloha je určovaná. SLUŽBY SPOJENÉ S POLOHOU PRI TEJTO FUNKCII NIE SÚ URČENÉ ANI VHODNÉ PRE POUŽITIE AKO NÚDZOVÝ LOKALIZAČNÝ SYSTÉM.

Zálohovanie

Automatické zálohovanie je dostupné pre iOS zariadenia a uskutočňuje sa pravidelne, ak zariadenie je v režime uzamknutia obrazovky, pripojené na zdroj energie a pripojené na internet prostredníctvom bezdrôtovej (Wi-Fi) siete. iCloud uloží tri Vaše posledné zálohy, avšak ak zariadenie nebolo zálohované na iCloud po dobu sto osemdesiat (180) dní, spoločnosť Apple si vyhradzuje právo vymazať zálohy súvisiace s týmto zariadením. Zálohovanie je obmedzené na nastavenia zariadenia, vlastnosti zariadenia, fotografie a videá, správy (iMessage, SMS a MMS), tóny zvonenia, údaje aplikácií, nastavenia polohy (ako napríklad pripomienky spojené s polohou, ktoré ste nastavili), Domácu obrazovku a usporiadanie aplikácií. Obsah zakúpený z iTunes Store, App Store alebo iBookstore nie je zálohovaný, ale môže byť spôsobilý na stiahnutie z týchto služieb podľa požiadaviek spojených s účtom, dostupnosti a príslušných podmienok. Mediálny obsah synchronizovaný z Vášho počítača nie je zálohovaný. Váš iCloud email, kontakty, kalendáre, záložky a dokumenty sú ukladané v iCloud a budú prístupné z iCloud. Spoločnosť Apple bude konať kvalifikovane a s náležitou starostlivosťou pri poskytovaní Služby, avšak, V NAJVÄČŠOM MOŽNOM ROZSAHU DOVOLENOM PRÍSLUŠNÝM PRÁVNYM PORIADKOM, SPOLOČNOSŤ APPLE NEGARANTUJE A NEZARUČUJE, ŽE AKÝKOĽVEK OBSAH, KTORÝ MÔŽETE ULOŽIŤ ALEBO MAŤ SPRÍSTUPNENÝ PROSTREDNÍCTVOM SLUŽBY, NEBUDE NEÚMYSELNE POŠKODENÝ, NARUŠENÝ, STRATENÝ ALEBO ODSTRÁNENÝ V SÚLADE S PODMIENKAMI TEJTO ZMLUVY A SPOLOČNOSŤ APPLE NEBUDE NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ, AK NASTANE TAKÉTO POŠKODENIE, NARUŠENIE, STRATA ALEBO ODSTRÁNENIE. Uchovávanie vhodnej alternatívnej zálohy Vašich informácií a dát je Vašou vlastnou zodpovednosťou.

V prípade aktivácie Zálohovania iCloud, Vaše zariadenie nebude automaticky zálohované na iTunes počas synchronizácie, ale môžete si zvoliť manuálne spustenie zálohovania na iTunes.

My Photo Stream

Pri aktivácii funkcie My Photo Stream na Vašom zariadení alebo počítači, nové fotografie urobené Vaším zariadením alebo prenesené do Vášho počítača budú nahrané do iCloud a následne automaticky stiahnuté do Vašich ostatných zariadení alebo počítačov, na ktorých je funkcia My Photo Stream tiež aktivovaná. Stiahnuté fotografie sa objavia v My Photo Stream náhľade alebo v priečinku v zariadení.

Rozlíšenie fotografií sa môže líšiť v závislosti od zariadenia, do ktorých sú stiahnuté. Na používanie funkcie My Photo Stream na zariadeniach sa vyžaduje bezdrôtové (Wi-Fi) pripojenie. Spoločnosť Apple si vyhradzuje právo obmedziť počet a/alebo veľkosť fotografií, ktoré môžu byť nahrané počas stanoveného časového úseku, aby zamedzila neúmyselnému alebo neúmernému používaniu služby.

Fotografie nahrané do Zbierky Fotografií na účely používania s funkciou My Photo Stream sa automaticky vymazávajú na základe príslušných limitov času a počtu. Zariadenia ukladajú obmedzený počet najnovších fotografií do albumu alebo náhľadu My Photo Stream; najstaršie fotografie po prekročení aktuálneho obmedzenia sa automaticky vymažú, akonáhle budú stiahnuté nové fotografie tvoriace zbierky fotografií.

iCloud Photo Sharing

Keď je zapnutá funkcia iCloud Photo Sharing, vytvorením zdieľanej Zbierky Fotografií môžete zdieľať vybrané fotografie a kompatibilné videá s inými na kompatibilných systémoch alebo verejne na internete. Užívatelia, s ktorými zdieľate, môžu komentovať Vaše fotografie alebo zdieľať vlastné fotografie a videá, pričom tieto komentáre, fotografie a videá sa budú zdieľať s inými užívateľmi, s ktorými zdieľate Zbierku Fotografií. Vlastník Zbierky Fotografií môže odstrániť ktorékoľvek komentáre, fotografie alebo videá v Zbierke. Prispievateľ však môže odstrániť iba fotografie alebo videá, ktorými prispel, alebo komentáre k týmto fotografiám alebo videám, len kým vlastník zdieľa Zbierku Fotografií s daným prispievateľom.

Na veľkosť ľubovoľnej zdieľanej Zbierky Fotografií sa môžu vzťahovať obmedzenia počtu fotografií, videí alebo príjemcov a/alebo veľkosti. Stiahnuté fotografie možno manuálne uložiť. Zdieľané Zbierky Fotografií použijú mobilné dátové pripojenie, ak nie je dostupné pripojenie Wi-Fi.

Zmeny Služby

Spoločnosť Apple si vyhradzuje právo pozmeniť alebo ukončiť Službu (alebo ktorúkoľvek jej časť), buď dočasne alebo trvalo. Spoločnosť Apple môže uviesť oznámenie na svojej web stránke a/alebo zašle email na hlavnú adresu spojenú s Vaším Účtom za účelom oznámenia akejkoľvek podstatnej zmeny Služby. Je Vašou vlastnou zodpovednosťou kontrolovať Vašu iCloud emailovú adresu a/alebo hlavnú emailovú adresu registrovanú u spoločnosti Apple pre takéto oznámenia. Týmto súhlasíte, že spoločnosť Apple nebude voči Vám ani akejkoľvek tretej strane zodpovedať za akúkoľvek zmenu alebo ukončenie Služby. Ak ste zaplatili za používanie Služby a Služba bude nami ukončená alebo bude podstatným spôsobom znížená jej funkčnosť, poskytneme Vám pomernú náhradu každého uhradeného preddavku.

Obmedzenia použitia

Týmto súhlasíte, že budete používať Službu výlučne na účely dovolené touto Zmluvou a akýmkoľvek príslušným zákonom, iným predpisom alebo všeobecne zaužívanou praxou podľa príslušného právneho poriadku. Pre Váš Účet je vyhradený úložný priestor (pamäťová kapacita) o veľkosti 5GB, ako je uvedené v prehľade funkcií iCloud. Dodatočný úložný priestor je možné dokúpiť, ako je uvedené nižšie. Presiahnutie akéhokoľvek príslušného alebo primeraného obmedzenia šírky prenosového pásma alebo úložného priestoru (napríklad zálohovací priestor alebo úložný priestor e-mailového konta) je zakázané a môže Vám zabrániť v zálohovaní na iCloud, pridávaní dokumentov alebo prijímaní nových emailov odoslaných na Vašu iCloud emailovú adresu. Ak Vaše používanie Služby alebo iné správanie úmyselne alebo neúmyselne ohrozí schopnosť spoločnosti Apple poskytovať Službu alebo iné systémy, spoločnosť Apple bude oprávnená urobiť všetky primerané kroky na ochranu Služby a ostatných jej systémov, ktoré môžu zahŕňať prerušenie Vášho prístupu k Službe. Opakované porušenie obmedzení môže mať za následok zrušenie Vášho Účtu.

Dostupnosť Služby

Služba alebo ktorákoľvek jej funkcia alebo časť nemusí byť dostupná vo všetkých jazykoch alebo vo všetkých krajinách a spoločnosť Apple nedáva žiadne záruky, že Služba alebo ktorákoľvek jej funkcia alebo časť je vhodná alebo dostupná pre použitie v ktorejkoľvek jednotlivej lokalite. V rozsahu, v akom sa rozhodnete pre prístup k Službe a jej používanie, robíte tak z Vašej vlastnej iniciatívy a zodpovedáte za dodržanie akýchkoľvek príslušných právnych predpisov, vrátane, ale nie výlučne, akýchkoľvek príslušných miestnych právnych predpisov.

Public Beta

Spoločnosť Apple môže z času na čas ponúkať nové a/alebo aktualizované funkcie Služby (ďalej len „Funkcie Beta”) ako súčasť Programu Public Beta (ďalej len „Program”) na účely poskytovania spätnej väzby vo vzťahu k spoločnosti Apple ohľadom kvality a použiteľnosti Funkcií Beta. Týmto ste uzrozumený a súhlasíte, že Vaša účasť na Programe je dobrovoľná a nevytvára žiadne právne združenie, zastúpenie alebo pracovnoprávny vzťah medzi Vami a spoločnosťou Apple, a že spoločnosť Apple nemá povinnosť poskytovať Vám akékoľvek Funkcie Beta. Spoločnosť Apple môže sprístupniť takéto Funkcie Beta pre účastníkov Programu na základe online registrácie alebo prihlásenia prostredníctvom Služby. Týmto ste uzrozumený a súhlasíte, že spoločnosť Apple môže zhromažďovať a používať určité informácie z Vášho Účtu, zariadení a periférnych zariadení na Vaše prihlásenie do Programu a/alebo na určenie Vašej spôsobilosti na účasť. Týmto ste uzrozumený, že akonáhle sa zapíšete do Programu, nemusíte byť schopný vrátiť sa späť k pôvodnej bežnej (nie beta) verzii danej Funkcie Beta. V prípade, ak takýto návrat je možný, nemusíte byť schopný presunúť údaje vytvorené v rámci Funkcie Beta naspäť do pôvodnej bežnej (nie beta) verzie. Vaše používanie Funkcií Beta a účasť na Programe sa spravuje touto Zmluvou a akýmikoľvek dodatočnými licenčnými podmienkami, ktoré môžu samostatne prináležať k Funkciám Beta. Funkcie Beta sú poskytované na princípe „ako stojí a leží” (“AS IS” ) a „ako je dostupné” (“AS AVAILABLE” ) a môžu zahŕňať chyby alebo nepresnosti, ktoré môžu spôsobiť poruchy, narušenie alebo stratu údajov a/alebo informácií z Vášho zariadenia a z periférnych zariadení (vrátane, ale nie výlučne, serverov a počítačov) k nim pripojených. Spoločnosť Apple Vás týmto dôrazne nabáda, aby ste si zálohovali všetky údaje a informácie na Vašom zariadení a akýchkoľvek periférnych zariadeniach pred zúčastnením sa na akomkoľvek Programe. Týmto výslovne potvrdzujete a súhlasíte, že každé použitie Funkcií Beta je na Vaše vlastné nebezpečenstvo. TÝMTO PREBERÁTE VŠETKY RIZIKÁ A VŠETKY NÁKLADY SPOJENÉ S VAŠOU ÚČASŤOU NA AKOMKOĽVEK PROGRAME, VRÁTANE, ALE NIE VÝLUČNE, AKÝCHKOĽVEK POPLATKOV ZA PRÍSTUP NA INTERNET, NÁKLADOV NA ZÁLOHOVANIE, VÝDAVKOV SPÔSOBENÝCH POUŽITÍM VÁŠHO ZARIADENIA A PERIFÉRNYCH ZARIADENÍ A AKÝCHKOĽVEK ŠKÔD NA AKOMKOĽVEK VYBAVENÍ, SOFTVÉRI, INFORMÁCIACH ALEBO DÁTACH. Spoločnosť Apple Vám môže, ale nemusí poskytnúť technickú a/alebo inú podporu pre Funkcie Beta. Ak sa podpora poskytne, bude to nad rámec Vám bežne dostupného rozsahu podpory pre Službu a podpora bude dostupná iba prostredníctvom Programu. Týmto súhlasíte s dodržiavaním akýchkoľvek pravidiel podpory alebo zásad, ktoré Vám spoločnosť Apple poskytne za účelom získania takejto podpory. Spoločnosť Apple si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky, pravidlá a zásady Programu (vrátane ukončenia Programu) s predchádzajúcim oznámením alebo bez takéhoto oznámenia a môže kedykoľvek odvolať Vašu účasť na Programe. Týmto potvrdzujete, že spoločnosť Apple nie je povinná poskytnúť komerčnú verziu Funkcií Beta, a ak by sa takáto komerčná verzia Funkcií Beta stala dostupnou, môže mať funkcie alebo funkčnosť odlišné od tých, ktoré sú obsiahnuté vo Funkciách Beta. Spoločnosť Apple vám poskytne ako súčasť Programu možnosť predkladať komentáre, návrhy alebo inú spätnú väzbu týkajúcu sa Vášho používania Funkcií Beta. Týmto súhlasíte, že spoločnosť Apple môže Vami poskytnutú spätnú väzbu voľne používať za akýmkoľvek účelom, ak osobitná písomná zmluva neustanovuje inak.

Predplatené Zväčšenie Úložného Priestoru

Dodatočný úložný priestor je dostupný pre zakúpenie na základe predplatného.

Poplatky

Služba akceptuje za účelom platby kreditné karty a určité platobné účty (ak sú dostupné) a automaticky použije platobnú metódu spojenú s Vaším Apple ID (napr. platobnú metódu, ktorú používate pri nakupovaní v iTunes Store, App Store, iBookstore, ak sú dostupné). Spoločnosť Apple môže obdržať predschválenie sumy až do sumy transakcie. Poplatky za zväčšenie úložného priestoru sú účtované ročne, pred poskytnutím služby. Zúčtovanie nastáva v čase Vašej transakcie alebo krátko po nej. Súhlasíte, že budete platiť za zväčšenia, ktoré zakúpite prostredníctvom Služby, a že spoločnosť Apple Vám môže zúčtovať platbu z Vašej kreditnej karty alebo platobného účtu za akékoľvek zakúpené zväčšenia a za akékoľvek dodatočné sumy (vrátane akýchkoľvek daní a poplatkov za omeškanie, v závislosti od okolností), ktoré môžu vzniknúť prostredníctvom Vášho účtu alebo v súvislosti s ním, a že spoločnosť Apple môže pokračovať v zúčtovaní platieb z Vašej kreditnej karty alebo platobného účtu za všetky poplatky alebo platby súvisiace s Vaším predplatným na ročnej báze, až pokým nezmeníte alebo nezrušíte predplatné. To znamená, že ak nezmeníte alebo nezrušíte Vaše predplatné pred nasledujúcim ročným zúčtovacím termínom, zúčtujeme platbu z Vašej kreditnej karty alebo platobného účtu vo výške aktuálnych poplatkov v danom čase v takomto najbližšom ročnom zúčtovacom termíne.

Asi tridsať (30) dní pred Vaším ročným zúčtovacím termínom Vám oznámime e-mailom na e-mailovú adresu priradenú k Vášmu Apple ID, že Váš Účet bude spoplatnený a pripomenieme Vám, že na ťarchu Vašej kreditnej karty alebo platobného účtu budú zúčtované stanovené poplatky v termíne ročného zúčtovania. Vaše predplatné môžete zmeniť zväčšením alebo zmenšením Vášho úložného priestoru v rámci sekcie iCloud v Nastaveniach na Vašom zariadení, alebo v rámci tabuľky iCloud v Systémových preferenciách na Vašom počítači Mac alebo v rámci Kontrolného panela iCloud na Vašom počítači. Príslušný poplatok za úložný priestor týkajúci sa zväčšeného plánu úložného priestoru bude platný okamžite; zmenšenie Vášho plánu úložného priestoru budú účinné v nasledujúcom ročnom zúčtovacom termíne. STE ZODPOVEDNÝ ZA VČASNÉ ZAPLATENIE VŠETKÝCH POPLATKOV A ZA TO, ŽE SPOLOČNOSTI APPLE POSKYTNETE ZA ÚČELOM PLATBY VŠETKÝCH POPLATKOV PLATNÉ ÚDAJE O KREDITNEJ KARTE ALEBO PLATOBNOM ÚČTE. Všetky poplatky budú zúčtované z kreditnej karty alebo platobného účtu, ktorý určíte v priebehu procesu registrácie. Ak spoločnosť Apple nebude schopná úspešne zúčtovať splatné poplatky voči Vašej kreditnej karte alebo platobnému účtu, spoločnosť Apple si vyhradzuje právo zrušiť alebo obmedziť prístup k Vášmu uloženému Obsahu, vymazať Váš uložený Obsah, alebo ukončiť Váš Účet. Ak chcete určiť inú kreditnú kartu alebo platobný účet alebo ak došlo k zmene v údajoch Vašej kreditnej karty alebo platobného účtu, musíte zmeniť Vaše údaje online v sekcii Informácie o Účte v iCloud; to môže dočasne narušiť Váš prístup k Službám, pokým spoločnosť Apple overí Vaše nové platobné údaje.

Vaša celková cena bude obsahovať cenu zvýšenia plus akékoľvek príslušné poplatky súvisiace s kreditnou kartou a akúkoľvek predajnú, užívaciu, tovarovú a servisnú daň, daň z pridanej hodnoty (DPH), alebo inú podobnú daň, v zmysle príslušných právnych predpisov a vypočítanú na základe daňovej sadzby účinnej v čase, keď zakúpite zvýšenie. Daň vyúčtujeme, ak to bude potrebné v zmysle daňových pravidiel aplikovateľných na Službu.

Informácie o Účte a Otázky k Zúčtovaniu

Prostredníctvom svojho zariadenia sa môžete na svojej stránke spravovania Účtu informovať o podrobnostiach Vašich informácií o Účte vrátane platobnej metódy a zúčtovacej meny. Spoločnosť Apple zašle elektronickú faktúru na e-mailovú adresu spojenú s Apple ID vždy, keď budú zúčtované akékoľvek poplatky za Službu na Vašom Účte. Ak si myslíte, že zúčtovanie za Službu bolo chybné, prosíme skúste nás na to upozorniť do 45 dní od termínu zúčtovania kontaktovaním Podpory iCloud na www.apple.com/support/icloud.

Zrušenia a Náhrady

Všetky poplatky a výdavky, ktoré platíte v súvislosti so Službou, nie je možné vrátiť, okrem tých, u ktorých to ustanovuje zákon alebo ak je tu uvedené inak. Môžete kontaktovať spoločnosť Apple za účelom plnej náhrady do 15 dní od prvotného nákupu zvýšenia alebo do 45 dní od následnej ročnej platby. Za účelom požiadania o náhradu ako je tu uvedené, choďte na stránku www.apple.com/support/icloud, kde nájdete viac podrobností. Príslušné lokálne právne predpisy môžu tento postup pozmeniť. Prosíme, pre podrobnosti kontaktujte iCloud podporu.

Vaše predplatné môžete zrušiť znížením Vášho úložného priestoru na bezplatný 5GB plán v Pláne Úložného priestoru vo Vašej Informácii o Účte na Vašom zariadení, z Vášho zobrazenia Účtu iCloud v Systémových nastaveniach na Vašom počítači Mac, alebo zo zobrazenia Vášho Účtu iCloud v Ovládacom paneli iCloud pre Windows na Vašom počítači. Vaše zaplatené predplatné bude zrušené pri Vašom najbližšom ročnom zúčtovacom termíne. Ak to stanovuje zákon, čiastočné refundácie sú možné.

Zmeny v Cene

Apple môže kedykoľvek oznámením vyžadovaným príslušnými právnymi predpismi, zmeniť cenu zvýšení úložného priestoru alebo ktorúkoľvek jej časť, alebo zaviesť nové poplatky a výdavky. Zmeny ceny a zavedenie nových poplatkov realizované počas Vášho predplateného zúčtovacieho roka sa budú vzťahovať na následné predplatné zúčtovacie roky a na všetkých nových predplatiteľov po termíne účinnosti zmeny. Ak nesúhlasíte s akoukoľvek takouto zmenou ceny, potom musíte zrušiť a skončiť užívanie zväčšenia úložného priestoru.

Vaše používanie Služby

Váš Účet

Ako registrovaný užívateľ Služby si môžete zriadiť Účet. Informácie o svojom Účte neprezrádzajte nikomu inému. Vy ste výlučne zodpovedný za udržiavanie utajenia a bezpečnosti Vášho Účtu a za všetky aktivity, ktoré sa stanú na alebo prostredníctvom Vášho Účtu, a zaväzujete sa, že okamžite oznámite spoločnosti Apple akékoľvek narušenie bezpečnosti Vášho Účtu. Ďalej beriete na vedomie a súhlasíte, že Služba je navrhnutá a zamýšľaná pre osobné užívanie na individuálnom základe a nemali by ste zdieľať údaje o svojom Účte a/alebo hesle s inou osobou. Za podmienky, že sme konali kvalifikovane a s náležitou starostlivosťou, spoločnosť Apple nezodpovedá za žiadne straty vzniknuté z dôvodu neoprávneného používania Vášho Účtu následkom toho, že ste nerešpektovali tieto pravidlá.

Na to, aby ste mohli používať Službu, musíte zadať Vaše Apple ID a heslo na autentifikáciu Vášho Účtu. Zaväzujete sa poskytnúť presné a úplné informácie pri registrácii a pri užívaní Služby („Registračné údaje služby“), a zaväzujete sa aktualizovať Registračné údaje služby tak, aby zostali presnými a úplnými. Neposkytnutie presných, aktuálnych a úplných Registračných údajov služby môže mať za následok pozastavenie a/alebo ukončenie Vášho Účtu. Súhlasíte, že spoločnosť Apple môže uložiť a používať Registračné údaje služby, ktoré poskytnete, pre udržiavanie a zúčtovanie poplatkov na Vašom Účte.

Dodatočné záväzky alebo Podmienky používania

Špecifické súčasti alebo funkcie Služby poskytované spoločnosťou Apple a/alebo jej poskytovateľmi licencií, vrátane, ale bez obmedzenia, spôsobilosť stiahnuť predchádzajúce nákupy a iTunes Match (s uplatnením dodatočných poplatkov), vyžadujú osobitný softvér alebo ďalšie licenčné zmluvy alebo podmienky používania. Musíte si prečítať, akceptovať a súhlasiť s tým, že budete viazaný ktoroukoľvek takouto osobitnou zmluvou, čo je podmienkou používania týchto špecifických súčastí alebo funkcií Služby.

Vylúčenie prevodu

Nič v tejto Zmluve nemožno vykladať ako prevod na Vašu osobu akéhokoľvek podielu, nároku, alebo licencie na Apple ID, e-mailovú adresu, doménové meno, iChat ID alebo podobného prostriedku používaného Vami v spojitosti so Službou.

Vylúčenie právneho nástupníctva

Súhlasíte, že Váš Účet nie je prevoditeľný a že akékoľvek práva na Váš Apple ID alebo Obsah v rámci Vášho Účtu sa ukončia Vašou smrťou. Doručením kópie úmrtného listu môže byť Váš Účet zrušený a všetok Obsah v rámci Vášho Účtu vymazaný. Za účelom ďalšej pomoci kontaktujte iCloud podporu na www.apple.com/support/icloud.

Vylúčenie ďalšieho predaja Služby

Súhlasíte, že nebudete reprodukovať, kopírovať, rozmnožovať, predávať, ďalej predávať, prenajímať alebo vymieňať Službu (alebo ktorúkoľvek jej časť) za akýmkoľvek účelom.

Zásady Ochrany Osobných Údajov Spoločnosti Apple

Beriete na vedomie, že používaním Služby súhlasíte so zbieraním a používaním určitých informácií o Vás a Vašom užívaní Služby v súlade so Zásadami Ochrany Osobných Údajov Spoločnosti Apple. Ďalej súhlasíte, že spoločnosť Apple môže zbierať, používať, prenášať, spracovávať a udržiavať informácie vzťahujúce sa na Váš Účet a na akékoľvek zariadenia a počítače registrované pod ním za účelom poskytovania Služby a akýchkoľvek jej funkcií Vašej osobe. Informácie zozbierané spoločnosťou Apple pri Vašom používaní Služby tiež môžu obsahovať technické, štatistické a diagnostické informácie súvisiace s Vaším užívaním alebo vyplývajúce z neho, ktoré môžu byť použité spoločnosťou Apple na podporu, zdokonalenie a vylepšenie produktov a služieb spoločnosti Apple. Pre získanie ďalších informácií si prosím prečítajte naše úplné Zásady ochrany osobných údajov na http://www.apple.com/privacy/. Ďalej uznávate a súhlasíte, že tieto informácie môžu byť prenášané do Spojených štátov amerických a/alebo iných krajín za účelom uloženia, spracovania a použitia spoločnosťou Apple, jej pridruženými spoločnosťami, a/alebo jej poskytovateľmi služieb. Vezmite prosíme na vedomie, že osobné informácie týkajúce sa osôb, ktoré bývajú v členskom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), sú pod kontrolou spoločnosti Apple Distribution International v Corku, Írsko.

Obsah a Vaše správanie

Obsah

„Obsah“ znamená akékoľvek informácie, ktoré môžu byť vygenerované alebo na ne možno naraziť prostredníctvom používania Služby, ako napríklad dátové súbory, charakteristiky zariadenia, napísaný text, softvér, hudba, grafika, fotografie, obrázky, zvuky, videá, správy a akékoľvek podobné materiály. Uznávate, že všetok Obsah, či už zverejnený alebo súkromne prenášaný prostredníctvom Služby je výlučnou zodpovednosťou osoby, od ktorej takýto Obsah pochádza. To znamená, že Vy, a nie spoločnosť Apple, ste výlučne zodpovedný za akýkoľvek Obsah, ktorý nahráte, prevezmete, vystavíte, odošlete, prenesiete, uložíte alebo inak sprístupníte prostredníctvom Vášho využívania Služby. Uznávate, že používaním Služby môžete naraziť na Obsah, ktorý môžete považovať za urážlivý, neslušný, alebo nežiadúci, a že Vy môže vystaviť iných Obsahu, ktorý oni môžu považovať za nežiadúci. Spoločnosť Apple nekontroluje Obsah vystavený prostredníctvom Služby, ani negarantuje presnosť, integritu alebo kvalitu takéhoto Obsahu. Uznávate a súhlasíte, že Vaše užívanie Služby a akéhokoľvek Obsahu je výlučne na Vaše vlastné riziko.

Vaše Správanie

Súhlasíte, že NEBUDETE používať Službu na:

a. nahranie, stiahnutie, odoslanie, zaslanie prostredníctvom e-mailu, prenos, uloženie alebo iné sprístupnenie akéhokoľvek Obsahu ktorý je nezákonný, obťažujúci, výhražný, škodlivý, protiprávny, ohovárajúci, hanlivý, zneužívajúci, násilný, obscénny, vulgárny, zasahujúci do súkromia iných, nenávistný, rasovo alebo etnicky urážlivý, alebo je inak nevhodný;

b. sledovanie, obťažovanie, vyhrážanie alebo ubližovanie inej osobe;

c. v prípade, ak ste plnoletou osobou, žiadanie osobných alebo iných údajov od neplnoletej osoby (akákoľvek osoba mladšia ako 18 rokov alebo toľko rokov, koľkými lokálne právne predpisy definujú maloletého), s ktorou sa osobne nepoznáte, vrátane, nie však výlučne, ktoréhokoľvek z nasledovných údajov: celé meno alebo priezvisko, adresu bydliska, PSČ, telefónne číslo, podobizeň alebo meno školy, kostola, športového klubu alebo mená jeho priateľov;

d. predstieranie, že ste osobou alebo akoukoľvek entitou, ktorou nie ste – nemôžete sa zosobňovať alebo klamlivo vyvolávať dojem, že ste inou osobou (vrátene známych osobností), entitou, iným iCloud užívateľom, zamestnancom spoločnosti Apple, alebo občianskym alebo štátnym predstaviteľom, alebo iným spôsobom skresľovať Váš vzťah s osobou alebo entitou (spoločnosť Apple si vyhradzuje právo odmietnuť alebo zablokovať akýkoľvek Apple ID alebo e-mailovú adresu, ktorý by mohol byť považovaný za zosobňovanie alebo nesprávne uvádzanie Vašej identity, alebo zneužitím mena alebo identity inej osoby);

e. zapojenie sa do akéhokoľvek porušovania autorského práva alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane nahratia akéhokoľvek obsahu, ku ktorému nemáte práva na nahratie), alebo sprístupnenie akéhokoľvek obchodného tajomstva alebo dôverných informácií v rozpore s dohodou o ochrane dôverných informácií, pracovnou zmluvou, alebo zmluvou o utajení;

f. odosielanie, zasielanie, prenos alebo iný spôsob sprístupnenia akýchkoľvek nevyžiadaných alebo neoprávnených e-mailových správ, reklamných, propagačných materiálov, „junk“ e-mailových správ, spamu alebo reťazových listov, vrátane, nie však výlučne, hromadnej obchodnej reklamy a informačných oznamov;

g. falšovanie akejkoľvek súčasti TCP-IP paketovej hlavičky (TCP-IP packet header) alebo akejkoľvek časti takejto úvodnej informácie prostredníctvom e-mailu alebo zverejnenia skupinových správ, alebo iné vloženie informácií do záhlavia za účelom zavádzania adresátov vo vzťahu k pôvodu Obsahu prenášaného prostredníctvom Služby („spoofing“);

h. nahranie, odoslanie, zaslanie prostredníctvom e-mailu, prenos, uloženie alebo iný spôsob sprístupnenia akéhokoľvek materiálu, ktorý obsahuje vírusy alebo iný počítačový kód, súbory alebo programy určené na poškodenie, zasahovanie do alebo obmedzenie normálneho chodu Služby (alebo akejkoľvek jej časti), alebo akéhokoľvek počítačového softvéru alebo hardvéru;

i. zasahovanie do alebo narúšanie Služby (vrátane prístupu k Službe prostredníctvom akýchkoľvek automatizovaných prostriedkov, ako napríklad skripty alebo webové automatické prehľadávače (web crawlers), alebo akýchkoľvek serverov alebo sietí pripojených na Službu, alebo akýchkoľvek pravidiel, požiadaviek alebo predpisov týkajúcich sa sietí pripojených na Službu (vrátane akéhokoľvek neoprávneného prístupu k, použitia alebo monitorovania dát alebo prenosu);

j. plánovanie alebo zapojenie sa do akejkoľvek nezákonnej činnosti, a/alebo

k. zhromažďovanie a ukladanie osobných údajov o ktorýchkoľvek iných užívateľov Služby na účely ich použitia na akúkoľvek z vyššie uvedených zakázaných činností.

Odstránenie Obsahu

Beriete na vedomie, že spoločnosť Apple žiadnym spôsobom nezodpovedá za akýkoľvek Obsah poskytovaný inými a nemá povinnosť vopred prehliadať takýto Obsah. Avšak, spoločnosť Apple si vyhradzuje právo kedykoľvek určiť, či je Obsah vhodný a v súlade s touto Zmluvou, a môže kedykoľvek vopred prehliadať, premiestniť, odmietnuť, upraviť a/alebo odstrániť Obsah, bez predchádzajúceho upozornenia a podľa svojho výlučného uváženia, ak sa o takomto Obsahu zistí, že je v rozpore s touto Zmluvou alebo je inak nežiadúci.

Zálohujte Svoj Obsah

Ste zodpovedný za zálohovanie, na Váš vlastný počítač alebo iné zariadenie, akýchkoľvek dôležitých dokumentov, obrázkov alebo iného Obsahu, ktorý ukladáte alebo ku ktorému pristupujete prostredníctvom Služby. Spoločnosť Apple bude konať kvalifikovane a s náležitou starostlivosťou pri poskytovaní Služby, ale spoločnosť Apple negarantuje ani sa nezaručuje, že akýkoľvek Obsah, ktorý môžete uložiť alebo pristupovať k nemu prostredníctvom Služby, nebude neúmyselne poškodený, porušený alebo stratený.

Prístup k Vášmu Účtu a Obsahu

Spoločnosť Apple si vyhradzuje právo uskutočniť kroky, ktoré odôvodnene považuje za potrebné alebo vhodné na vynútenie a/alebo overenie dodržiavania akýchkoľvek podmienok tejto Zmluvy. Beriete na vedomie a súhlasíte, že spoločnosť Apple môže, bez zodpovednosti voči Vám, sprístupniť, použiť, zachovať a/alebo odtajniť Vaše informácie o Účte a Obsah orgánom povereným vynucovaním práva, štátnym predstaviteľom a/alebo tretej strane do tej miery, ako si spoločnosť Apple myslí, že je odôvodnene nevyhnutné alebo náležité, ak je to právne vyžadované alebo ak sa v dobrej viere domnievame, že takéto sprístupnenie, používanie, odtajnenie, alebo uchovanie je odôvodnene nevyhnutné na: (a) dosiahnutie súladu s právnym konaním alebo žiadosťou; (b) vynútenie tejto Zmluvy, vrátane vyšetrovania akéhokoľvek jej prípadného porušenia; (c) zistenie, predídenie alebo iné riešenie bezpečnostných, podvodných alebo technických problémov; alebo (d) ochranu práva, majetku alebo bezpečnosti spoločnosti Apple, jej užívateľov, tretej strany, alebo verejnosti, tak ako je to vyžadované alebo dovolené zákonom.

Upozornenie na autorské právo – DMCA

Ak sa domnievate, že ohľadom akéhokoľvek Obsahu, ku ktorému si uplatňujete autorské právo, bolo toto autorské právo porušené kýmkoľvek, kto používa Službu, prosíme kontaktujte Zástupcu pre ochranu autorských práv (Copyright Agent) spoločnosti Apple, ako je to popísané v Pravidlách ochrany autorských práv na http://www.apple.com/legal/trademark/claimsofcopyright.html. Spoločnosť Apple môže, na základe výlučného uváženia, pozastaviť a/alebo ukončiť Účty užívateľov, o ktorých sa zistí, že sú opakovanými porušovateľmi.

Porušenia tejto Zmluvy

Ak v priebehu používania Služby narazíte na Obsah, o ktorom si myslíte, že je nevhodný, alebo si inak myslíte, že porušuje túto Zmluvu, môžete ho nahlásiť zaslaním e-mailu na abuse@iCloud.com.

Obsah Vami poskytnutý alebo sprístupnený v Službe

Licencia od Vás

Okrem materiálu, ku ktorému Vám môžeme udeliť licenciu, spoločnosť Apple si nenárokuje vlastníctvo materiálov a/alebo Obsahu, ktorý poskytnete alebo sprístupníte v Službe. Avšak poskytnutím alebo vystavením takéhoto Obsahu v oblastiach Služby, ktoré sú prístupné verejnosti alebo iným užívateľom, pri ktorých súhlasíte so zdieľaním takéhoto Obsahu, udeľujete spoločnosti Apple celosvetovú, bezodplatnú, nevýlučnú licenciu používať, distribuovať, rozmnožovať, modifikovať, prispôsobiť, publikovať, prekladať, verejne vykonať a verejne predviesť takýto Obsah v Službe výlučne na účel, na ktorý bol takýto Obsah poskytnutý alebo sprístupnený, bez akejkoľvek kompenzácie alebo záväzku voči Vám. Súhlasíte, že akýkoľvek Obsah poskytnutý alebo vystavený Vami bude Vašou výlučnou zodpovednosťou, nebude porušovať alebo narušovať práva akejkoľvej inej osoby alebo porušovať akékoľvek právne predpisy, prispievať k alebo povzbudzovať porušujúce alebo inak nezákonné správanie, alebo inak nebude obscénny, nežiadúci alebo nevkusný. Poskytnutím alebo vystavením takéhoto Obsahu v oblastiach Služby, ktoré sú prístupné verejnosti alebo iným užívateľom, vyhlasujete, že ste vlastníkom takéhoto materiálu a/alebo máte všetky nevyhnutné práva, licencie a oprávnenie distribuovať ho.

Zmeny Obsahu

Beriete na vedomie, že za účelom poskytnutia Služby a sprístupnenia Vášho Obsahu v nej, spoločnosť Apple môže prenášať Váš Obsah cez rôzne verejné siete, v rôznych médiách a modifikovať alebo zmeniť Váš Obsah tak, aby zodpovedal technickým požiadavkám prepojených sietí alebo zariadení alebo počítačov. Súhlasíte s tým, že tu obsiahnutá licencia dovoľuje spoločnosti Apple vykonávať akékoľvek takéto činnosti.

Informácie o Ochrannej známke

Apple, logo Apple, iCloud, logo iCloud a iné ochranné známky spoločnosti Apple, servisné známky, grafika a logá používané v spojitosti so Službou sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Apple Inc. v USA a/alebo iných krajinách. Zoznam ochranných známok spoločnosti Apple možno nájsť tu - http://www.apple.com/legal/trademark/appletmlist.html. Iné ochranné známky, servisné známky, grafika a logá používané v spojitosti so Službou môžu byť ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov. Nie je Vám udelené žiadne právo ani licencia ku ktorejkoľvek z vyššie uvedených ochranných známok, a ďalej súhlasíte, že neodstránite, nezakryjete alebo nezmeníte akékoľvek majetkové označenia (vrátane ochranných známok a upozornení na autorské práva), ktoré môžu byť pripojené k alebo obsiahnuté v rámci Služby.

Softvér

Vlastnícke práva spoločnosti Apple

Beriete na vedomie a súhlasíte, že spoločnosť Apple a/alebo jej poskytovatelia licencií vlastnia úplné zákonné práva, vlastnícky titul a nároky v a na Službe, vrátane, avšak nielen, ku grafickým zobrazeniam, užívateľskému rozhraniu, skriptom a softvéru použitému na realizáciu Služby a akýkoľvek softvér, ktorý Vám bol poskytnutý ako súčasť a/alebo v súvislosti so Službou (ďalej len „Softvér“), vrátane akýchkoľvek a všetkých súvisiacich práv duševného vlastníctva, či už registrovaných alebo nie a bez ohľadu na miesto na svete, kde môžu existovať. Ďalej súhlasíte, že Služba (vrátane Softvéru alebo akejkoľvek jeho súčasti) obsahuje informácie o vlastníctve a dôverné informácie chránené príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi duševné vlastníctvo a inými právnymi predpismi, vrátane, avšak nielen, autorského práva. Zaväzujete sa, že nebudete používať takéto vlastnícke informácie alebo materiály žiadnym spôsobom, s výnimkou na účely používania Služby v súlade s touto Zmluvou. Žiadna časť Služby nesmie byť rozmnožovaná akoukoľvek formou alebo akýmikoľvek prostriedkami, pokiaľ to tieto podmienky výslovne nedovoľujú.

Licencia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple Vám udeľuje osobnú, nevýlučnú, neprenosnú, obmedzenú licenciu na používanie Softvéru, ktorý Vám bol poskytnutý spoločnosťou Apple ako súčasť Služby a v súlade s touto Zmluvou; za predpokladu, že nebudete (a nedovolíte komukoľvek inému) kopírovať, upravovať, zapožičiavať, vypožičiavať, distribuovať, vytvárať odvodené diela, uskutočňovať reverzné inžinierstvo, dekompilovať alebo sa iným spôsobom snažiť objaviť zdrojový kód (okrem prípadov povolených alebo vyžadovaných zákonom), predávať, prenajímať, poskytovať sublicencie, postupovať, zriaďovať zabezpečovacie práva k alebo iným spôsobom prevádzať akékoľvek práva k Softvéru a nebudete využívať Službu akýmkoľvek nedovoleným spôsobom, vrátane, avšak nielen, nedovolených zásahov alebo preťažovania kapacity siete. POUŽÍVANIE SOFTVÉRU ALEBO AKEJKOĽVEK ČASTI SLUŽBY, OKREM POUŽÍVANIA SLUŽBY V SÚLADE S TOUTO ZMLUVOU, JE PRÍSNE ZAKÁZANÉ A PORUŠUJE PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA INÝCH OSÔB A MÔŽE MAŤ PRE VÁS OBČIANSKOPRÁVNE ALEBO TRESTNOPRÁVNE NÁSLEDKY, VRÁTANE PRÍPADNEJ PEŇAŽNEJ NÁHRADY ŠKODY ZA PORUŠENIE AUTORSKÉHO PRÁVA.

Kontrola vývozu

Použitie Služby a Softvéru, vrátane prevodu, uverejňovania alebo nahrávania dát, softvéru alebo iného Obsahu prostredníctvom Služby môže podliehať vývozným a dovozným zákonom Spojených štátov amerických a ďalších krajín. Zaväzujete sa dodržiavať všetky príslušné vývozné a dovozné zákony a predpisy. Softvér nesmie byť vyvážaný alebo ďalej vyvážaný najmä, avšak nielen, (a) do akejkoľvek krajiny, na ktorú Spojené štáty americké uvalili embargo, alebo (b) akejkoľvek osobe, ktorá je uvedená na Zozname osobitne určených štátnych príslušníkov vydanom Ministerstvom financií Spojených štátov amerických (U.S. Treasury Department's Specially Designated Nationals List) alebo na Zozname odmietnutých osôb alebo právnických osôb vydanom Ministerstvom obchodu Spojených štátov amerických (U.S. Department of Commerce Denied Person’s List or Entity List). Používaním Softvéru alebo Služby potvrdzujete a ručíte za to, že sa nenachádzate v žiadnej z vyššie uvedených krajín a ani nie ste uvedený na žiadnom z vyššie uvedených zoznamov. Ďalej sa zaväzujete, že Softvér alebo Služby nebudete používať na žiadny účel, ktorý je zakázaný právnym poriadkom Spojených štátov amerických, vrátane, avšak nielen, na účely vývoja, navrhovania a výroby balistických rakiet, jadrových, chemických alebo biologických zbraní. Ďalej sa zaväzujete nenahrávať na Váš Účet žiadne údaje alebo softvér, ktorý nemôže byť vyvážaný bez predchádzajúceho písomného vládneho povolenia, vrátane, avšak nielen, akýchkoľvek druhov šifrovacieho softvéru, bez toho, aby ste najprv takéto povolenie získali. Toto uistenie a záväzok ostanú v platnosti aj po ukončení Zmluvy.

Aktualizácie

Ako súčasť Služby môžete od spoločnosti Apple z času na čas obdržať aktualizácie Softvéru, ktoré môžu byť automaticky stiahnuté a nainštalované do Vášho zariadenia alebo počítača. Tieto aktualizácie môžu obsahovať opravy chýb, vylepšenia alebo zdokonalenia funkcií alebo úplne nové verzie Softvéru. Súhlasíte s automatickým dodávaním takýchto aktualizácii spoločnosťou Apple ako súčasťou Služby, pričom tieto aktualizácie podľa potreby prijmete a nainštalujete.

Ukončenie

Ukončenie z Vašej strany

Svoj Účet môžete zrušiť a/alebo Službu môžete prestať používať kedykoľvek. Ak si želáte zastaviť používanie iCloud na Vašom zariadení, môžete odstrániť Váš účet iCloud zo zariadenia tak, že otvoríte Nastavenia (Settings) vo Vašom zariadení, stlačíte tlačidlo iCloud a stačíte tlačidlo Vymazať Účet (Delete Account). Pre zrušenie Vášho Účtu kontaktujte podporu iCloud (iCloud Support) na www.apple.com/support/icloud. Žiadne poplatky, ktoré ste zaplatili pred ukončením, nie je možné vrátiť (okrem prípadov výslovne povolených touto Zmluvou), vrátane akýchkoľvek poplatkov zaplatených vopred za zúčtovací rok, počas ktorého došlo k ukončeniu. Ukončenie Vášho Účtu Vás nijakým spôsobom nezbavuje akejkoľvek povinnosti zaplatiť akékoľvek vzniknuté poplatky alebo náklady.

Ukončenie zo strany spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple môže kedykoľvek, za určitých okolností a bez predchádzajúceho oznámenia, okamžite v celom rozsahu alebo čiastočne zrušiť alebo pozastaviť Váš Účet a/alebo prístup k Službe. Dôvody pre takéto ukončenie zahŕňajú: (a) porušenie tejto Zmluvy alebo akýchkoľvek iných pravidiel alebo postupov, na ktoré táto Zmluva odkazuje a/alebo ktoré boli zverejnené prostredníctvom Služby; (b) Vaša žiadosť na zrušenie alebo ukončenie Vášho Účtu; (c) žiadosť a/alebo príkaz orgánu činného v trestnom konaní, súdneho orgánu alebo iného štátneho orgánu; (d) ak poskytovanie Služby vo vzťahu k Vám je alebo sa môže stať nezákonným; (e) neočakávané technické alebo bezpečnostné otázky alebo problémy; (f) Vaša účasť na podvodných alebo nezákonných aktivitách; alebo (g) nezaplatenie akýchkoľvek poplatkov, ktoré v súvislosti so Službou dlhujete. Akékoľvek takéto ukončenie alebo prerušenie bude uskutočnené spoločnosťou Apple podľa jej vlastného uváženia, pričom spoločnosť Apple nebude zodpovedná voči Vám alebo voči akejkoľvek tretej strane za akúkoľvek škodu, ktorá môže vzniknúť alebo nastať v dôsledku ukončenia alebo prerušenia Vášho Účtu a/alebo prístupu k Službe. Zároveň, spoločnosť Apple môže zrušiť Váš Účet, a to na základe predchádzajúceho oznámenia uskutočneného prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu pridruženú k Vášmu Účtu, ak (a) Váš Účet bol nečinný počas jedného (1) roka; alebo (b) Služba alebo jej časť bola vo všeobecnosti ukončená alebo bola výrazne upravená. Akékoľvek takéto ukončenie alebo prerušenie bude uskutočnené spoločnosťou Apple na základe jej vlastného uváženia, pričom spoločnosť Apple nebude zodpovedná voči Vám alebo voči akejkoľvek tretej strane za akúkoľvek škodu, ktorá môže vzniknúť ako dôsledok takéhoto ukončenia alebo pozastavenia Vášho Účtu a/alebo prístupu k Službe, avšak akékoľvek vopred zaplatené poplatky alebo čiastky spoločnosť Apple v pomernej výške vráti.

Dôsledky Ukončenia

Po zrušení Vášho Účtu stratíte akýkoľvek prístup k Službe a akýmkoľvek jej častiam, vrátane, avšak nielen, Vášmu Účtu, Apple ID, e-mailovému účtu a Obsahu. Okrem toho spoločnosť Apple po uplynutí určitého času vymaže informácie a údaje uložené v alebo tvoriace súčasť Vášho účtu (účtov). Akékoľvek samostatné súčasti Služby, ktoré ste mohli využívať za podmienok stanovených v samostatných softvérových licenčných zmluvách, budú taktiež ukončené v súlade s uvedenými licenčnými zmluvami.

Prepojenia a ďalšie materiály tretích strán

Prepojenia

Určitý Obsah, súčasti alebo funkcie Služby môžu obsahovať materiály tretích strán a/alebo hypertextové prepojenia na iné webové stránky, zdroje alebo Obsah. Keďže spoločnosť Apple nemusí mať kontrolu nad takýmito stránkami a/alebo materiálmi tretích strán, týmto beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť Apple nebude zodpovedná za prístupnosť takýchto stránok alebo zdrojov a nepotvrdzuje ani nezaručuje presnosť akýchkoľvek takýchto stránok alebo zdrojov a nebude nijakým spôsobom zodpovedná za Obsah, reklamu, produkty alebo materiály nachádzajúce sa alebo dostupné na takýchto stránkach alebo zdrojoch. Ďalej beriete na vedomie a týmto súhlasíte, že spoločnosť Apple nebude akýmkoľvek spôsobom zodpovedať za akúkoľvek škodu, ktorá Vám vznikne alebo o ktorej tvrdíte, že Vám vznikla, či už priamo alebo nepriamo, ako dôsledok Vášho používania a/alebo spoliehania sa na akýkoľvek takýto Obsah, reklamu, produkty alebo materiály nachádzajúce sa alebo dostupné na takýchto stránkach alebo internetových zdrojoch.

Služba Google Maps

Používanie služby Google Maps podlieha nasledovným dodatočným podmienkam: Zmluvné podmienky služby Google Maps (Google Maps Terms of Service) dostupných na http://maps.google.com/help/terms_maps.html a Právne oznámenia služby Google Maps (Google Maps Legal Notices) na http://maps.google.com/help/legalnotices_maps.html.

Vylúčenie záruk

NIEKTORÉ PRÁVNE PORIADKY NEUMOŽŇUJÚ VYLÚČENIE URČITÝCH ZÁRUK AKO TAKÝCH, A TO DO TEJ MIERY, ŽE TAKÉTO VYLÚČENIA SÚ VÝSLOVNE ZAKÁZANÉ PRÍSLUŠNÝMI ZÁKONMI, PRETO NIEKTORÉ VYLÚČENIA UPRAVENÉ NIŽŠIE SA NA VÁS NEMUSIA VZŤAHOVAŤ.

SPOLOČNOSŤ APPLE POSKYTUJE SLUŽBU KVALIFIKOVANE A S NÁLEŽITOU STAROSTLIVOSŤOU. NASLEDUJÚCE VYLÚČENIA PODLIEHAJÚ TEJTO VÝSLOVNEJ ZÁRUKE.

SPOLOČNOSŤ APPLE NERUČÍ, NEVYHLASUJE ANI NEPOSKYTUJE ZÁRUKY NA TO, ŽE VAŠE POUŽÍVANIE SLUŽBY BUDE NEPRERUŠOVANÉ A BEZ AKÝCHKOĽVEK CHÝB, A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE SPOLOČNOSŤ APPLE MÔŽE Z ČASU NA ČAS ODSTRÁNIŤ SLUŽBU NA NEURČITÝ ČAS ALEBO KEDYKOĽVEK SLUŽBU ZRUŠIŤ V SÚLADE S PODMIENKAMI TEJTO ZMLUVY.

STE VÝSLOVNE UZROZUMENÝ A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE SLUŽBA JE POSKYTOVANÁ NA PRINCÍPE „AKO STOJÍ A LEŽÍ“ (“AS IS” ) A „AKO JE DOSTUPNÁ“ (“AS AVAILABLE” ). SPOLOČNOSŤ APPLE A JEJ PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI, DCÉRSKE SPOLOČNOSTI, VEDÚCI PRACOVNÍCI, RIADITELIA, ZAMESTNANCI, ZÁSTUPCOVIA, PARTNERI A POSKYTOVATELIA LICENCIÍ VÝSLOVNE VYLUČUJÚ AKÉKOĽVEK ZÁRUKY, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ, VRÁTANE, AVŠAK NIELEN, IMPLICITNÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, SPÔSOBILOSTI NA URČITÝ ÚČEL A NEZASAHOVANIA. PREDOVŠETKÝM SPOLOČNOSŤ APPLE A JEJ PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI, DCÉRSKE SPOLOČNOSTI, VEDÚCI PRACOVNÍCI, RIADITELIA, ZAMESTNANCI, ZÁSTUPCOVIA, PARTNERI A POSKYTOVATELIA LICENCIÍ NEPOSKYTUJÚ ZÁRUKU, ŽE (I) SLUŽBA SPLNÍ VAŠE POŽIADAVKY; (II) VAŠE POUŽÍVANIE SLUŽBY BUDE VČASNÉ, NEPRERUŠOVANÉ, BEZPEČNÉ ALEBO BEZCHYBNÉ; (III) AKÉKOĽVEK INFORMÁCIE, KTORÉ STE OBDRŽALI AKO DÔSLEDOK POUŽÍVANIA SLUŽBY, BUDÚ PRESNÉ A DÔVERYHODNÉ; A (IV) AKÉKOĽVEK VADY ALEBO CHYBY V SOFTVÉRI, KTORÝ VÁM BOL POSKYTNUTÝ AKO SÚČASŤ SLUŽBY, BUDÚ ODSTRÁNENÉ.

SPOLOČNOSŤ APPLE NEVYHLASUJE A NERUČÍ ZA TO, ŽE SLUŽBA BUDE BEZ STRATY, POŠKODENIA, ÚTOKOV, POČÍTAČOVÝCH VÍRUSOV, RUŠENIA, VNIKNUTÍ DO POČÍTAČOVÝCH SYSTÉMOV ALEBO INÝCH NARUŠENÍ BEZPEČNOSTI, PRIČOM SPOLOČNOSŤ APPLE NEBUDE ZODPOVEDAŤ ZA TAKÉTO PRÍPADY.

AKÝKOĽVEK MATERIÁL STIAHNUTÝ ALEBO INÝM SPÔSOBOM ZÍSKANÝ PROSTREDNÍCTVOM POUŽÍVANIA SLUŽBY JE SPRÍSTUPŇOVANÝ LEN NA ZÁKLADE VÁŠHO UVÁŽENIA A NA VAŠE VLASTNÉ NEBEZPEČENSTVO, PRIČOM STE VÝLUČNE ZODPOVEDNÝ ZA AKÉKOĽVEK POŠKODENIE VÁŠHO ZARIADENIA, POČÍTAČA ALEBO STRATU DÁT, KTORÉ VZNIKNÚ V DÔSLEDKU STIAHNUTIA AKÉHOKOĽVEK TAKÉHOTO MATERIÁLU. ĎALEJ STE UZROZUMENÝ S TÝM, ŽE SLUŽBA NIE JE URČENÁ ANI VHODNÁ NA TO, ABY BOLA POUŽÍVANÁ V SITUÁCIÁCH ALEBO PROSTREDIACH, V KTORÝCH ČASOVÉ ONESKORENIE, CHYBY, NEPRESNOSTI V OBSAHU, DÁTACH ALEBO INFORMÁCIÁCH POSKYTOVANÝCH SLUŽBOU MÔŽU VIESŤ K ÚMRTIU, ZRANENIU ALEBO ZÁVAŽNÝM FYZICKÝM POŠKODENIAM ALEBO ŠKODÁM NA ŽIVOTNOM PROSTREDÍ.

Obmedzenie Zodpovednosti

NIEKTORÉ PRÁVNE PORIADKY NEUMOŽŇUJÚ VYLÚČENIE OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI POSKYTOVATEĽMI SLUŽIEB. V ROZSAHU, V AKOM SÚ TAKÉTO VYLÚČENIA VÝSLOVNE ZAKÁZANÉ PRÍSLUŠNÝMI ZÁKONMI, NIEKTORÉ VYLÚČENIA ALEBO OBMEDZENIA UPRAVENÉ NIŽŠIE SA NA VÁS NEMUSIA VZŤAHOVAŤ.

SPOLOČNOSŤ APPLE POSKYTUJE SLUŽBU KVALIFIKOVANE A S NÁLEŽITOU STAROSTLIVOSŤOU. NASLEDOVNÉ OBMEDZENIA SA NEVZŤAHUJÚ NA STRATU VZNIKNUTÚ V PRÍPADE, ŽE (A) SPOLOČNOSŤ APPLE NEKONALA KVALIFIKOVANE A S NÁLEŽITOU STAROSTLIVOSŤOU; (B) SPOLOČNOSŤ APPLE SA DOPUSTILA HRUBEJ NEDBANLIVOSTI, ÚMYSELNÉHO PORUŠENIA POVINNOSTÍ ALEBO PODVODU; ALEBO (C) DOŠLO K ÚMRTIU ALEBO ZRANENIU.

STE VÝSLOVNE UZROZUMENÝ A TÝMTO SÚHLASÍTE, ŽE SPOLOČNOSŤ APPLE A JEJ PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI, DCÉRSKE SPOLOČNOSTI, VEDÚCI PRACOVNÍCI, RIADITELIA, ZAMESTNANCI, ZÁSTUPCOVIA, PARTNERI A POSKYTOVATELIA LICENCIÍ NEBUDÚ VOČI VÁM ZODPOVEDNÍ ZA ŽIADNU PRIAMU, NEPRIAMU, NÁHODNÚ, MIMORIADNU, NÁSLEDNÚ ALEBO ZVÝŠENÚ ŠKODU, VRÁTANE, AVŠAK NIELEN, ŠKODU ZA UŠLÝ ZISK, GOODWILL, POUŽÍVANIE, DÁTA, CENU ZA OBSTARANIE NÁHRADNÉHO TOVARU ALEBO SLUŽIEB ALEBO INÝCH NEHMOTNÝCH STRÁT (AJ V PRÍPADE, AK SPOLOČNOSŤ APPLE BOLA UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ VZNIKU TAKEJTO ŠKODY), VZNIKNUTÝCH Z: (I) POUŽÍVANIA ALEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAŤ SLUŽBU, (II) AKÝCHKOĽVEK ZMIEN USKUTOČNENÝCH V RÁMCI SLUŽBY ALEBO AKÉHOKOĽVEK DOČASNÉHO ALEBO TRVALÉHO UKONČENIA POSKYTOVANIA SLUŽBY ALEBO JEJ ČASTI; (III) NEDOVOLENÉHO PRÍSTUPU ALEBO ZMENY VO VAŠICH PRENOSOCH ALEBO DÁTACH; (IV) VYMAZANÍ, POŠKODENÍ ALEBO NEULOŽENIA A/ALEBO NEPOSLANIA ALEBO NEPRIJATIA VAŠICH PRENOSOV ALEBO DÁT V RÁMCI ALEBO PROSTREDNÍCTVOM SLUŽBY; (V) TVRDENÍ ALEBO SPRÁVANIA AKEJKOĽVEK TRETEJ STRANY V RÁMCI SLUŽBY; A (VI) AKEJKOĽVEK INEJ ZÁLEŽITOSTI SÚVISIACEJ SO SLUŽBOU.

Odškodnenie

Zaväzujete sa brániť, odškodniť a zabezpečiť nepoškodenie spoločnosti Apple, jej pridružených spoločností, dcérskych spoločností, riaditeľov, vedúcich pracovníkov, zamestnancov, zástupcov, partnerov, dodávateľov a poskytovateľov licencií pred akýmkoľvek nárokom alebo požiadavkou, vrátane primeraných poplatkov právneho zastúpenia, uplatnenými treťou stranou, ktoré súvisia alebo vyplývajú z: (a) akéhokoľvek Obsahu, ktorý predložíte, zverejníte, prenášate alebo iným spôsobom dáte k dispozícii prostredníctvom Služby; (b) Vášho používania Služby; (c) akéhokoľvek Vášho porušenia Zmluvy; (d) akéhokoľvek úkonu uskutočneného spoločnosťou Apple, ktorý bude súčasťou jej prešetrovania podozrenia z porušenia tejto Zmluvy, alebo vyplývajúceho z jej zistení alebo rozhodnutia, že k porušeniu Zmluvy došlo; alebo (e) Vášho porušenia akýchkoľvek práv iného. Uvedené znamená, že nemôžete žalovať spoločnosť Apple, jej pridružené spoločnosti, dcérske spoločnosti, riaditeľov, vedúcich pracovníkov, zamestnancov, zástupcov, partnerov, dodávateľov a poskytovateľov licencií, z dôvodu ich rozhodnutia odstrániť alebo odmietnuť spracovať akékoľvek informácie alebo Obsah, z dôvodu ich rozhodnutia upozorniť Vás, pozastaviť alebo ukončiť Váš prístup k Službe alebo uskutočniť akékoľvek iné úkony v priebehu prešetrovania podozrenia z porušenia tejto Zmluvy alebo na základe záveru spoločnosti Apple, že táto Zmluva bola porušená. Toto vzdanie sa práva a ustanovenie o odškodnení sa uplatňuje vo vzťahu k všetkým porušeniam uvedeným v alebo predpokladaným touto Zmluvou. Táto povinnosť ostane v platnosti aj po ukončení alebo uplynutí platnosti Zmluvy a/alebo Vášho používania Služby. Týmto uznávate, že ste zodpovedný za každé použitie Služby prostredníctvom Vášho Účtu a že táto Zmluva sa uplatní na akékoľvek a každé použitie Vášho Účtu. Zaväzujete sa dodržiavať túto Zmluvu a brániť, odškodniť a zabezpečiť nepoškodenie spoločnosti Apple od akýchkoľvek a pred všetkými nárokmi a požiadavkami vyplývajúcimi z používania Vášho Účtu, bez ohľadu na to, či takéto používanie bolo Vami výslovne povolené.

Oznámenia

Spoločnosť Apple Vám môže poskytnúť oznámenia týkajúce sa Služby vrátane zmien tejto Zmluvy prostredníctvom e-mailu na Vašu e-mailovú adresu iCloud (a/alebo inú alternatívnu e-mailovú adresu pridruženú k Vášmu Účtu, ak bola poskytnutá), prostredníctvom bežnej pošty alebo uverejnením príspevkov na našej webovej stránke a/alebo Službe.

Rozhodné právo

Okrem prípadov výslovne uvedených v nasledovnom odseku sa táto Zmluva a vzťah medzi Vami a spoločnosťou Apple riadi právom štátu Kalifornia, s vylúčením uplatnenia jeho kolíznych ustanovení. Vy a spoločnosť Apple súhlasíte s tým, že sa za účelom vyriešenia akýchkoľvek sporov alebo nárokov vyplývajúcich z tejto Zmluvy podrobíte osobnej a výlučnej právomoci súdov sídliacich v okrese Santa Clara, Kalifornia. Ak (a) nie ste občanom Spojených štátov amerických; (b) nemáte bydlisko v Spojených štátoch amerických; (c) nepristupujete k Službe z územia Spojených štátov amerických; a (d) ste občanom niektorej z krajín uvedených nižšie, týmto súhlasíte, že akýkoľvek spor alebo nárok vyplývajúci z tejto Zmluvy sa bude spravovať príslušným právom stanoveným nižšie, bez ohľadu na akékoľvek kolízne ustanovenia, pričom sa týmto neodvolateľne podrobíte nevýlučnej právomoci súdov so sídlom v štáte, provincii alebo krajine uvedenej nižšie, ktorej právo upravuje:

Ak ste občanom:

Akejkoľvek krajiny Európskej únie alebo Švajčiarska, Nórska alebo Islandu;

Rozhodné právo a súd:

Zákony a súdy Vášho obvyklého bydliska.

Uplatnenie práva známeho ako Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru je výslovne vylúčené vo vzťahu k tejto Zmluve.

Všeobecné

Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi Vami a spoločnosťou Apple, upravuje Vaše používanie Služby, pričom úplne nahrádza akékoľvek predchádzajúce dohody medzi Vami a spoločnosťou Apple ohľadom Služby. Môžu sa na Vás vzťahovať tiež dodatočné podmienky, ktoré sa uplatnia v prípade, že budete používať pridružené služby, obsah tretích strán alebo softvér tretích strán. Pokiaľ akákoľvek časť tejto Zmluvy bude považovaná za neplatnú alebo nevynútiteľnú, táto časť bude vykladaná spôsobom v súlade s príslušným právom tak, aby reflektovala tak presne, ako je to možné, pôvodný úmysel strán a ostatné časti ostávajú v plnom rozsahu platné a účinné. Nevykonanie alebo neuplatnenie akéhokoľvek práva alebo ustanovenia tejto Zmluvy zo strany spoločnosti Apple nepredstavuje vzdanie sa takéhoto práva alebo ustanovenia. Súhlasíte s tým, že pokiaľ nie je touto Zmluvou výslovne ustanovené inak, žiadne tretie strany nebudú oprávnené z tejto Zmluvy.

ZMENY

Spoločnosť Apple si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť túto Zmluvu a uložiť nové alebo dodatočné podmienky v súvislosti s Vaším používaním Služby. V prípade, ak s nimi nesúhlasíte, musíte zastaviť používanie Služby a kontaktovať iCloud podporu za účelom opätovného získania Vášho Obsahu. Vaše pokračujúce používanie Služby bude považované za prijatie takýchto zmien a dodatočných podmienok.

ELEKTRONICKÁ ZMLUVA

Vaše používanie Služby zahŕňa Vašu schopnosť uzatvárať zmluvy a/alebo vykonávať transakcie v elektronickej forme. POTVRDZUJETE, ŽE VAŠE PODANIA UROBENÉ ELEKTRONICKY PREDSTAVUJÚ VÁŠ SÚHLAS A ÚMYSEL BYŤ VIAZANÝ A ZAPLATIŤ PODĽA PRÍSLUŠNÝCH ZMLÚV A TRANSAKCIÍ. VÁŠ SÚHLAS A ÚMYSEL BYŤ VIAZANÝ ELEKTRONICKÝMI PODANIAMI SA VZŤAHUJE NA VŠETKY ZÁZNAMY VO VZŤAHU K VŠETKÝM TRANSAKCIÁM, KTORÉ UZATVORÍTE CEZ TÚTO SLUŽBU, VRÁTANE OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ, PRAVIDIEL, ZMLÚV A APLIKÁCIÍ. Na prístup k a na uchovanie elektronických záznamov, ktoré sa Vás týkajú, môžete potrebovať určitý hardvér a softvér, ktorého zabezpečenie je výlučne Vašou zodpovednosťou.

Posledná revízia: 18. september 2013