Legal

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ iCLOUD

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ iCLOUD

ขอต้อนรับท่านสู่ iCloud

ข้อตกลงตามกฎหมายระหว่างท่านกับ APPLE ฉบับนี้ใช้บังคับกับการที่ท่านใช้ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ บริการและเว็บไซต์ iCloud (รวมเรียกว่า “บริการ”) ท่านพึงอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดดังต่อไปนี้ ด้วยการคลิกที่ "ยอมรับ" ท่านได้ตกลงว่าข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้ ถ้าท่านเลือกที่จะเข้าถึงหรือใช้บริการ

Apple เป็นผู้ให้บริการซึ่งอนุญาตให้ท่านเข้าใช้บริการบนอินเทอร์เน็ตบางอย่าง ซึ่งรวมถึงการจัดเก็บเนื้อหาส่วนบุคคลของท่าน (เช่น รายชื่อผู้ติดต่อ ปฏิทิน รูปภาพ บันทึกย่อ การแจ้งเตือน เอกสาร ข้อมูลแอพพลิเคชั่น และอีเมล iCloud) และการทำให้เนื้อหาส่วนบุคคลของท่านสามารถเข้าถึงได้จากอุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ร่วมกันได้ของท่าน และบริการบอกตำแหน่ง (location based services) บางอย่าง ทั้งนี้ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในข้อตกลงฉบับนี้เท่านั้น ในทันทีที่ท่านเปิดใช้บริการ iCloud เนื้อหาของท่านจะถูกส่งไปยัง Apple และถูกจัดเก็บโดย Apple โดยอัตโนมัติ เพื่อที่ท่านจะสามารถเข้าถึงเนื้อหานั้นได้ในภายหลัง หรือดำเนินการให้เนื้อหาถูกส่งแบบไร้สายไปยังอุปกรณ์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เปิดใช้บริการ iCloud อื่นๆ ของท่าน คำว่า “Apple” เมื่อใช้ในข้อตกลงฉบับนี้หมายถึง

▪ แอปเปิล อิงค์ (Apple Inc.) ซึ่งตั้งอยู่ที่ 1 อินฟินิตลู้ป คูเปอติโน แคลิฟอร์เนีย สำหรับผู้ใช้ในอเมริกาเหนือ กลางและใต้ (ยกเว้นประเทศแคนาดา) รวมทั้งอาณาเขตและดินแดนในครอบครองของประเทศสหรัฐอเมริกา ตลอดจนดินแดนในครอบครองของประเทศฝรั่งเศสและประเทศอังกฤษในภูมิภาคอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ และทะเลแคริบเบียน

▪ แอปเปิล แคนาดา (Apple Canada) ซึ่งตั้งอยู่ที่ 7495 เบิร์ชเม้าท์โรด มาร์คัม โอเอ็น แอล3อาร์5จี2 สำหรับผู้ใช้ในประเทศแคนาดา หรืออาณาเขตและดินแดนในครอบครองของประเทศแคนาดา

▪ ไอทูนส์ เค.เค. (iTunes K.K.) ซึ่งตั้งอยู่ที่รปปงงิฮิลล์ 6-10-1 รปปงงิ เขตมินาโตะ โตเกียว 106-6140 โตเกียว สำหรับผู้ใช้ในประเทศญี่ปุ่น

▪ แอปเปิล พีทีวาย ลิมิเต็ด (Apple Pty Limited) ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 13 แคปปิตอลเซ็นเตอร์ 255 พิตต์สตรีท ซิดนีย์ เอ็นเอสดับเบิลยู 2000 ออสเตรเลีย สำหรับผู้ใช้ในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ โดยรวมถึงเกาะในครอบครอง อาณาเขต และเขตอำนาจในทางปกครองด้วย

▪ ไอทูนส์ เอสเออาร์แอล (iTunes Sarl) ซึ่งตั้งอยู่ที่ 31-33 รู แซง ซิเทอ แอล-2763 ลักเซมเบิร์ก สำหรับผู้ใช้อื่นๆ ทั้งหมด

ข้อกำหนดสำหรับการใช้บริการ

บริการนี้จัดให้แก่บุคคลซึ่งมีอายุ 13 ปีขึ้นไปเท่านั้น เว้นเสียแต่ว่าท่านมีอายุต่ำกว่า 13 ปีและมีการจัด Apple ID ของท่านให้แก่ท่านเนื่องด้วยคำขอจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรอง ถ้าท่านมีอายุ 13 ปีขึ้นไปแต่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในประเทศที่ท่านพำนักอยู่ ท่านต้องพิจารณาทบทวนข้อตกลงนี้กับบิดามารดาหรือผู้ปกครองของท่าน เพื่อให้มั่นใจว่าท่านและบิดามารดาหรือผู้ปกครองของท่านเข้าใจข้อตกลงฉบับนี้ บิดามารดาหรือผู้ปกครองโปรดเตือนผู้เยาว์ด้วยว่าการสนทนากับบุคคลแปลกหน้าบนอินเทอร์เน็ตอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ และโปรดใช้ความระมัดระวังอย่างเหมาะสมเพื่อปกป้องบุตรหลานของท่าน รวมทั้งเฝ้าติดตามการใช้บริการของบุตรหลานของท่าน

เพื่อที่จะใช้บริการ ท่านต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกห้ามรับบริการตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาหรือเขตอำนาจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งรวมถึงประเทศที่ท่านพำนักอยู่หรือประเทศที่ท่านขอใช้บริการ ด้วยการตกลงยอมรับข้อตกลงฉบับนี้ ท่านขอรับรองว่าท่านเข้าใจและตกลงตามบทบัญญัติดังที่กล่าวมาข้างต้น

การใช้บริการจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่สามารถใช้ร่วมกันได้ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และซอฟต์แวร์บางอย่าง (ซึ่งอาจต้องเสียค่าธรรมเนียม) และอาจจำเป็นต้องทำการอัพเดทเป็นระยะ รวมทั้งอาจได้รับผลกระทบจากประสิทธิภาพของปัจจัยเหล่านี้ Apple สงวนสิทธิที่จะจำกัดจำนวนบัญชีซึ่งอาจสร้างขึ้นจากอุปกรณ์ๆ หนึ่งและจำนวนของอุปกรณ์เกี่ยวข้องกับบัญชี หนึ่ง Apple ขอแนะนำอย่างยิ่งให้ท่านใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง อีกทั้งขอแนะนำให้ท่านใช้ซอฟต์แวร์ที่กำหนดรุ่นล่าสุดเพื่อการเข้าถึงบริการ ซอฟต์แวร์รุ่นล่าสุดอาจจำเป็นสำหรับธุรกรรมหรือคุณสมบัติการทำงาน (features) บางอย่าง ท่านตกลงว่าการปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว เป็นความรับผิดชอบของท่านเอง

การใช้บริการบอกตำแหน่ง

Apple และคู่ค้าและผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิของApple อาจจัดหาคุณสมบัติการทำงานหรือบริการบางอย่างผ่านทางบริการ (เช่น Find My iPhone, Find MyFriends)ซึ่งต้องอาศัยข้อมูลตำแหน่งของอุปกรณ์ ที่ใช้ระบบจีพีเอส (ถ้ามี) ร่วมกับการจัดเก็บข้อมูลพิกัดจุดให้บริการและเสาสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง (Wi-Fi hotspot and cell tower)ในการจัดหาคุณสมบัติการทำงานหรือบริการดังกล่าว ถ้ามี Apple และคู่ค้าและผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิของApple อาจจัดเก็บ ใช้ ส่ง ประมวลผลและเก็บรักษาข้อมูลตำแหน่งของท่าน ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ (geographic location) ของอุปกรณ์ของท่าน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชี iCloud ของท่าน ("บัญชี") และอุปกรณ์ใดๆ ที่ลงทะเบียนภายใต้บัญชี iCloud ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หมายเลขประจำตัว Apple (Apple ID) หมายเลขประจำอุปกรณ์และชื่อของอุปกรณ์ และประเภทของอุปกรณ์ของท่าน ท่านตกลงและยินยอมให้ Apple และคู่ค้าและผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิของ Apple ทำการจัดเก็บ ใช้ ส่ง ประมวลผลและเก็บรักษาข้อมูลตำแหน่งและบัญชีดังกล่าวได้ เพื่อการให้และปรับปรุงคุณสมบัติการทำงานหรือบริการดังกล่าว ท่านอาจเพิกถอนความยินยอมนี้ในเวลาใดๆ ด้วยการไม่ใช้คุณสมบัติการทำงานบอกตำแหน่งหรือด้วยการปิดการตั้งค่า Find My iPhone, Find MyFriends หรือ บริการบอกตำแหน่ง (Location Services) (แล้วแต่กรณี) บนอุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน เมื่อท่านใช้บริการของบุคคลภายนอกซึ่งใช้หรือให้ข้อมูลตำแหน่งโดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการ ท่านอยู่ภายใต้บังคับของและควรตรวจสอบข้อกำหนดและนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกดังกล่าว ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลตำแหน่งโดยบริการของบุคคลภายนอกดังกล่าว ข้อมูลตำแหน่งใดๆ ที่ให้โดยบริการไม่ได้มีความมุ่งหมายที่จะให้ยึดถือในสถานการณ์ที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลตำแหน่งที่มีความเที่ยงตรง หรือในกรณีที่ข้อมูลตำแหน่งที่ผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ล่าช้ากว่าเวลาจริงหรือไม่สมบูรณ์อาจก่อให้เกิดการเสียชีวิต การบาดเจ็บส่วนบุคคล หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อม Apple จะใช้ทักษะความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังตามสมควรในการให้บริการ แต่ทั้ง Apple และผู้จัดหาเนื้อหาของ Apple ไม่ได้รับประกันความพร้อม ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความเชื่อถือได้หรือความทันต่อเหตุการณ์ของข้อมูลตำแหน่งหรือข้อมูลอื่นใดที่แสดงโดยบริการ

คุณสมบัติการทำงาน Find My iPhone

คุณสมบัติการทำงาน Find My iPhone และ Find My Mac มีความมุ่งหมายสำหรับการใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น เมื่อคุณสมบัติการทำงานนี้ถูกเปิดใช้บนอุปกรณ์ iOS หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ Mac ของท่าน คุณสมบัติการทำงานเหล่านี้จะสามารถถูกใช้เพื่อช่วยในการบอกตำแหน่งของอุปกรณ์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ Mac ของท่าน การเล่นเสียงบนอุปกรณ์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ Mac ของท่าน หรือการลบอุปกรณ์ iOS หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ Mac ของท่านเองจากระยะไกล หรือการเปิดคุณสมบัติการทำงานแบบ Lost Mode จากระยะไกลบนอุปกรณ์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ Mac ของท่าน หากท่านเชื่อว่าท่านได้ทำอุปกรณ์ iOS ของท่านสูญหาย ท่านควรจะเปิดคุณสมบัติการทำงานแบบ Lost Mode โดยทันทีเพื่อช่วยป้องกันมิให้บุคคลใดนำอุปกรณ์ iOS ของท่านไปใช้งานหรือจำหน่ายหรือเข้าถึงข้อมูลของท่าน ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการปกป้องอุปกรณ์ iOS ของท่านด้วยรหัสผ่าน การเปิดคุณสมบัติการทำงานแบบ Lost Mode บนอุปกรณ์ iOS ที่สูญหาย และการตอบสนองต่อการประกาศแจ้งและการติดต่อสื่อสารทั้งหมดเกี่ยวกับอุปกรณ์ iOS ของท่าน การละเลยไม่ปฏิบัติเช่นนั้นอาจส่งผลให้ข้อมูลสูญหายหรือบุคคลภายนอกเข้าถึงข้อมูลของท่านได้ ส่งผลให้ไม่สามารถระบุตำแหน่งหรือกู้คืนอุปกรณ์ iOS ที่สูญหายหรือโดนโจรกรรมได้ หรือส่งผลให้ไม่สามารถป้องกันการนำอุปกรณ์ iOS ที่สูญหายหรือโดนโจรกรรมไปจำหน่ายหรือใช้งานได้ Apple ไม่จำต้องรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านละเลยไม่ยอมปกป้องอุปกรณ์ iOS ของท่านด้วยรหัสผ่าน ไม่ยอมเปิดคุณสมบัติการทำงานแบบ Lost Mode และ/หรือไม่ยอมรับหรือตอบสนองต่อประกาศแจ้งและการติดต่อสื่อสาร หรือในกรณีที่มีการส่งคืนอุปกรณ์ iOS ให้ท่านหรือมีการสูญเสียข้อมูลใดๆ บนอุปกรณ์ iOS ของท่าน

เมื่อมีการเปิดคุณสมบัติการทำงาน Find My iPhone บนอุปกรณ์ iOS ของท่านที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS 7 ขึ้นไป จะมีการเชื่อมโยงอุปกรณ์ iOS ของท่านโดยอัตโนมัติกับ Apple ID ของท่าน และจะต้องระบุรหัสผ่าน Apple ID ของท่านก่อนที่บุคคลใดๆ (รวมทั้งตัวท่าน) จะสามารถปิดคุณสมบัติการทำงาน Find My iPhone ออกจากระบบของ iCloud บนอุปกรณ์ iOS นั้น ลบข้อมูลอุปกรณ์ iOS นั้นเพื่อคืนค่าอุปกรณ์ดังกล่าวไปเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน หรือเปิดใช้งานอุปกรณ์ iOS นั้น เช่น หลังจากที่ได้มีการลบข้อมูลของอุปกรณ์นั้นแล้ว ได้มีการถอดซิมการ์ดออกแล้ว หรือได้มีการใช้การอัพเดตเฟิร์มแวร์หรือการคืนค่าซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์แล้ว Apple และตัวแทนที่ได้รับอนุญาตอาจจะไม่ดำเนินการให้บริการสนับสนุนฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ โดยรวมถึงบริการภายใต้การรับประกันแบบจำกัดของ Apple เว้นเสียแต่ว่าท่านจะได้ปิดคุณสมบัติการทำงาน Find My iPhone แล้วก่อนหน้าการนำมาเข้ารับบริการ

อุปกรณ์ iOS จะต้องเปิดการใช้งานและเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต (ผ่านทางเครือข่ายข้อมูล เช่น 3G หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงจดทะเบียน (registered Wi-Fi network) และเครื่องคอมพิวเตอร์ Mac จะต้องเปิดการใช้งานและไม่ได้อยู่ในสถานะพัก และจะต้องเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงอยู่บนหรือภายในขอบเขตของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงจดทะเบียนที่จะถูกระบุตำแหน่ง ถ้าอุปกรณ์ iOS ที่สูญหายของท่านได้มีการเปิดคุณสมบัติการทำงานแบบ Lost Mode ไว้ คุณสมบัติการทำงานนั้นจะสามารถติดตามพิกัดตำแหน่งล่าสุดที่อุปกรณ์นั้นได้ถูกเปิดใช้งานและเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตได้ พร้อมทั้งแสดงข้อมูลของพิกัดตำแหน่งเหล่านั้นในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาให้ท่านทราบ เมื่อท่านทำการสืบหาตำแหน่งของอุปกรณ์ iOS นั้นโดยใช้คุณสมบัติการทำงาน Find My iPhone ถ้าอุปกรณ์ iOS หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ Mac ของท่านได้ถูกลบข้อมูลจากรยะไกล ท่านจะไม่สามารถสืบหาตำแหน่ง เล่นเสียง หรือยกเลิกการลบข้อมูลจากระยะไกลสำหรับอุปกรณ์ iOS หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ Mac นั้น หรือเปิดคุณสมบัติการทำงานแบบ Lost Mode สำหรับอุปกรณ์ iOS นั้น การสืบหาตำแหน่งจะมีผลกระทบต่ออายุแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ iOS หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ Mac ที่ถูกสืบหา ถ้าท่านเชื่อว่าอุปกรณ์ iOS หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ Mac ของท่านถูกขโมย ท่านควรขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในท้องถิ่นของท่าน และใช้คุณสมบัติการทำงานของ Find My iPhone เช่น คุณสมบัติการทำงานแบบ Lost Mode สำหรับอุปกรณ์ iOS ของท่าน หรือการล็อคหรือการลบข้อมูลในอุปกรณ์ iOS หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ Mac ของท่านเพื่อป้องกันข้อมูลของท่าน ในทันทีที่ท่านได้ทำการสืบหาตำแหน่งอุปกรณ์ iOS หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ Mac ของท่าน ท่านจะสามารถเห็นพิกัดตำแหน่งสุดท้ายที่อุปกรณ์ iOS หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ Mac ของท่านตั้งอยู่ภายหลังจากที่ท่านทำการสืบหาครั้งแรกเป็นระยะเวลาถึง 24 ชั่วโมง Apple จะทำการลบข้อมูลนี้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ท่านทำการสืบหาครั้งแรก บริการบอกพิกัดตำแหน่งในคุณสมบัติการทำงานนี้ไม่ได้มีความมุ่งหมายหรือความเหมาะสมที่จะใช้เป็นระบบการแสดงพิกัดตำแหน่งในกรณีฉุกเฉิน

คุณสมบัติการทำงาน Find My Friends

แอพพลิเคชั่น Find My Friends ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก App Store (จำเป็นต้องมีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้ร่วมกันได้) ช่วยให้ท่านสามารถแบ่งปันตำแหน่งของท่านกับผู้ใช้รายอื่นๆ ในจำนวนที่จำกัดโดยผ่านทางอุปกรณ์ เมื่อมีการตอบรับคำขอจากผู้ใช้เหล่านั้น นอกจากนี้ ท่านอาจดูตำแหน่งของผู้ใช้รายอื่นๆ ในจำนวนที่จำกัดซึ่งได้ตอบรับคำขอของท่านเพื่อดูตำแหน่งดังกล่าวผ่านทางอุปกรณ์ของบุคคลเหล่านั้น ท่านอาจตั้งค่าอุปกรณ์ของท่านให้ทำการแจ้งให้ผู้ใช้รายอื่นๆ ทราบเมื่อท่านออกจากหรือไปถึงตำแหน่งๆหนึ่งโดยอัตโนมัติ และภายหลังจากที่ท่านได้สร้างความสัมพันธ์ในลักษณะเพื่อนแล้ว ท่านอาจตั้งค่าอุปกรณ์ของท่านให้ทำการแจ้งให้ท่านทราบเมื่อผู้ใช้เหล่านั้นออกจากหรือไปถึงตำแหน่งๆ หนึ่ง อีกทั้งท่านยังอาจเลือกที่จะแบ่งปันตำแหน่งของท่านกับกลุ่มบุคคลในจำนวนที่จำกัด ตามที่ท่านหรือผู้ใช้รายอื่นกำหนด และดูตำแหน่งของสมาชิกทั้งหมดของกลุ่มดังกล่าวเป็นการชั่วคราวได้ ท่านอาจซ่อนตำแหน่งของอุปกรณ์ของท่านจากผู้ใช้รายอื่นๆ ทั้งหมดเป็นการชั่วคราว ท่านอาจยกเลิกการตอบรับการอนุญาตให้ผู้ใช้รายอื่นดูตำแหน่งของท่าน ท่านอาจปิดคุณสมบัติการทำงานนี้ด้วยการออกจากการใช้งาน หรือถอนการติดตั้งแอพพลิเคชั่น Find My Friends จากอุปกรณ์ของท่าน นอกจากนี้ ท่านอาจใช้ตัวจำกัด (restrictions) ในส่วนการตั้งค่าระบบปฏิบัติการ (iOS settings) เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงค่าตั้ง (settings) ที่ท่านได้เลือกไว้โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งการตอบรับคำขอติดตาม (follow requests) หรือการซ่อนตำแหน่ง การสืบหาตำแหน่งจะมีผลกระทบต่ออายุแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ที่ถูกสืบหา บริการบอกตำแหน่งของคุณสมบัติการทำงานนี้ไม่ได้มีความมุ่งหมายหรือความเหมาะสมสำหรับใช้เป็นระบบค้นหาพิกัดตำแหน่งในกรณีฉุกเฉิน

การสำรองข้อมูล

อุปกรณ์ iOS สามารถได้รับการสำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติ และเป็นระยะ เมื่ออุปกรณ์อยู่ในสภาวะปิดหน้าจอ (screenlocked) พร้อมทั้งเชื่อมต่อกับแหล่งพลังงาน และกับระบบอินเทอร์เน็ตผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง (Wi-Fi network) iCloud จะจัดเก็บการสำรองข้อมูลสามครั้งล่าสุดของท่านไว้ อย่างไรก็ตาม ถ้าอุปกรณ์ไม่ได้รับการสำรองข้อมูลไปยัง iCloud เป็นระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบ (180) วัน Apple ขอสงวนสิทธิที่จะลบข้อมูลสำรองที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์นั้น ข้อมูลสำรองจำกัดเพียงค่าตั้ง (settings) ของอุปกรณ์ คุณลักษณะ (characteristics) ของอุปกรณ์ รูปภาพและวีดีโอ ข้อความต่างๆ (iMessage, SMS, และ MMS) เสียงเรียกเข้า (ringtones) ข้อมูลแอพพลิเคชั่น (app data) การตั้งค่าตำแหน่ง (location settings) (เช่น การเตือนพิกัดตำแหน่งที่ท่านได้ตั้งค่าไว้) และการจัดหน้าจอหลัก (Home screen) และแอพพลิเคชั่น เนื้อหาที่ซื้อจาก iTunes Store App Store หรือ iBookstore จะไม่ได้รับการสำรอง แต่อาจมีสิทธิดาวน์โหลดจากบริการเหล่านั้นได้ โดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของบัญชี ความพร้อม และข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง สื่อที่ได้รับการประสาน(synced) จากคอมพิวเตอร์ของท่านจะไม่ได้รับการสำรองข้อมูล iCloud email รายชื่อผู้ติดต่อ ปฏิทิน บุ๊คมาร์ก (bookmarks) และเอกสารของท่านจะถูกจัดเก็บใน iCloud และสามารถเข้าถึงได้จาก iCloud Apple จะใช้ทักษะความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังตามสมควรในการให้บริการ แต่เพียงเท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้อนุญาตไว้อย่างสูงสุด Apple ไม่ขอรับประกันหรือรับรองว่าเนื้อหาใดๆ ที่ท่านอาจจัดเก็บหรือเข้าถึงผ่านทางบริการจะไม่เกิดความขัดข้อง ความเสียหาย การสูญหายโดยไม่ตั้งใจ หรือการถูกลบออกตามข้อกำหนดของข้อตกลงฉบับนี้ และ Appleไม่ต้องรับผิดชอบถ้าความขัดข้อง ความเสียหาย การสูญหายหรือการถูกลบออกนั้นเกิดขึ้น การสำรองสารสนเทศและข้อมูลของท่านด้วยวิธีการอื่นที่เหมาะสมเป็นความรับผิดชอบของท่านเอง

เมื่อเปิดคุณสมบัติการทำงาน iCloud Backup อุปกรณ์ของท่านจะไม่ทำการสำรองข้อมูลเข้า iTunes โดยอัตโนมัติในระหว่างที่มีการประสาน (sync) กัน แต่ท่านอาจเลือกที่จะทำการสำรองข้อมูลเข้าไอทูนส์เอง (manually) ได้

คุณสมบัติการทำงาน My Photo Stream

เมื่อมีการเปิดใช้คุณสมบัติการทำงาน My Photo Stream บนอุปกรณ์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน รูปภาพใหม่ที่ได้รับมาบนอุปกรณ์ของท่าน หรือส่งเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านจะถูกอัพโหลดไปยัง iCloud และจากนั้นจะถูกดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติไปยังอุปกรณ์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ ของท่านที่มีการเปิดใช้คุณสมบัติการทำงาน My Photo Stream ด้วย รูปภาพที่ดาวน์โหลดจะปรากฎอยู่ใน My Photo Stream view หรือ My Photo Stream folder บนอุปกรณ์ของท่าน

ความคมชัดของรูปภาพอาจแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ที่รูปภาพนั้นถูกดาวน์โหลด ทั้งนี้ อุปกรณ์ต้องมีการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง (Wi-Fi connection) ด้วยเพื่อการใช้คุณสมบัติการทำงาน My Photo Stream โดยที่ Apple ขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดขีดจำกัดเกี่ยวกับจำนวนและ/หรือขนาดของรูปภาพที่จะสามารถอัพโหลดได้ในระหว่างช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ เพื่อที่จะจำกัดการใช้บริการโดยไม่ตั้งใจหรือการใช้บริการเกินขีดจำกัด

รูปภาพที่อัพโหลดไปยัง Photo Stream เพื่อใช้กับ My Photo Stream จะถูกลบทิ้งโดยอัตโนมัติโดยเป็นไปตามขีดจำกัดของเวลาและจำนวนที่เกี่ยวข้อง อุปกรณ์ต่างๆ จะจัดเก็บรูปภาพล่าสุดในจำนวนที่จำกัดไว้ใน My Photo Stream album หรือ My Photo Stream view รูปภาพที่เก่าที่สุดซึ่งเกินจำนวนจำกัดในขณะนั้น จะถูกลบออกโดยอัตโนมัติเมื่อมีการดาวน์โหลดรูปภาพ photo stream ใหม่

คุณสมบัติการทำงาน iCloud Photo Sharing

เมื่อเปิดคุณสมบัติการทำงาน iCloud Photo Sharing ท่านจะสามารถแบ่งปันภาพถ่ายที่เลือกไว้และวิดีโอที่ทำงานเข้ากันได้ให้บุคคลอื่นๆ ในระบบที่เข้ากันได้หรือแบ่งปันต่อสาธารณะได้บนอินเทอร์เน็ตโดยการสร้างสตรีมภาพถ่ายที่ใช้ร่วมกัน ผู้ใช้ที่ท่านแบ่งปันให้นั้นสามารถแสดงความเห็นเกี่ยวกับภาพถ่ายหรือแบ่งปันภาพถ่ายและวิดีโอของตนเองได้ และความเห็น ภาพถ่าย และวิดีโอเหล่านั้นจะสามารถแบ่งปันให้ผู้ใช้รายอื่นๆ ที่ท่านได้แบ่งปันสตรีมภาพถ่ายนั้นด้วย เจ้าของสตรีมภาพถ่ายสามารถลบความเห็น ภาพถ่าย หรือวิดีโอใดๆ ในสตรีมนี้ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้มีส่วนร่วมอาจจะสามารถทำได้เพียงลบภาพถ่ายหรือวิดีโอซึ่งเองได้มีส่วนร่วมด้วยหรือลบความเห็นเกี่ยวกับภาพถ่ายหรือวิดีโอเหล่านั้นขณะที่เจ้าของกำลังแบ่งปันสตรีมภาพถ่ายให้ผู้มีส่วนร่วมดังกล่าว

ขนาดของสตรีมภาพถ่ายใดๆ ที่กำหนดไว้อาจจะขึ้นอยู่กับภาพถ่าย วิดีโอ หรือจำนวนผู้รับ และ/หรือข้อจำกัดด้านขนาด ภาพถ่ายที่ดาวน์โหลดมาจะสามารถบันทึกได้ด้วยตนเอง สตรีมภาพถ่ายที่ใช้ร่วมกันจะใช้การเชื่อมต่อสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกรณีที่การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Wi-Fi) ไม่พร้อมใช้งาน

การเปลี่ยนแปลงในบริการ

Apple ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือยุติบริการ (หรือส่วนใดของบริการ) ไม่ว่าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร Apple อาจโพสต์คำบอกกล่าวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในบริการบนเว็บไซต์ของ Apple และ/หรือจะส่งอีเมลไปยังที่อยู่หลักที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของท่านเพื่อบอกกล่าวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในบริการ ท่านต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบอีเมลตามที่อยู่ของ iCloud email address และ/หรือที่อยู่อีเมลหลักของท่านที่ละทะเบียนไว้กับApple สำหรับคำบอกกล่าวดังกล่าว ท่านตกลงว่า Apple ไม่ต้องรับผิดต่อท่านหรือบุคคลภายนอกใดๆ สำหรับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือการยุติบริการ ถ้าท่านได้ชำระเงินเพื่อการใช้บริการ และเรายุติการให้บริการหรือลดระดับคุณสมบัติการทำงานของบริการลงอย่างมีนัยสำคัญ เราจะทำการคืนเงินที่ได้ชำระไว้ล่วงหน้าให้แก่ท่านตามส่วน

ข้อจำกัดการใช้

ท่านตกลงที่จะใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตโดยข้อตกลงฉบับนี้ และกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือหลักวิธีปฏิบัติที่ยอมรับโดยทั่วไปในเขตอำนาจที่เกี่ยวข้องเท่านั้น บัญชีของท่านได้รับการจัดสรรพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลจำนวน 5GB ตามที่ระบุไว้ในหน้าคุณสมบัติการทำงานของ iCloud ท่านสามารถซื้อพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามที่ระบุท้ายนี้ การใช้งานเกินขีดจำกัดที่เกี่ยวข้องหรือเหมาะสมของแบนด์วิธ หรือของพื้นที่จัดเก็บข้อมูล (เช่น พื้นที่สำรองข้อมูลหรือพื้นที่ของบัญชีอีเมล) เป็นที่ต้องห้าม และอาจทำให้ท่านไม่สามารถทำการสำรองข้อมูลเข้า iCloud เพิ่มเอกสาร หรือรับอีเมลใหม่ที่ส่งไปยัง iCloud email address ของท่านได้ ถ้าการใช้บริการหรือพฤติกรรมอื่นๆ ของท่านมีผลกระทบต่อความสามารถของ Apple ที่จะให้บริการหรือระบบอื่นๆ ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนา Apple ย่อมมีสิทธิดำเนินการที่เหมาะสมทั้งปวงเพื่อปกป้องบริการและระบบต่างๆ ของApple ซึ่งอาจรวมถึงการระงับการเข้าถึงบริการของท่าน การฝ่าฝืนข้อจำกัดที่เกิดขึ้นซ้ำอาจส่งผลให้มีการยกเลิกบัญชีของท่าน

ความพร้อมของบริการ

บริการ หรือคุณสมบัติการทำงาน (feature) หรือส่วนใดๆ ของบริการ อาจจะมิได้มีให้ในทุกภาษาหรือทุกประเทศ และApple ไม่ได้ให้คำรับรองว่าบริการ หรือคุณสมบัติการทำงาน หรือส่วนใดๆ ของบริการจะมีความเหมาะสมหรือพร้อมสำหรับการใช้ ณ สถานที่แห่งใดแห่งหนึ่ง เพียงเท่าที่ท่านเลือกที่จะเข้าถึงและใช้บริการ ท่านได้เลือกด้วยการริเริ่มของท่านเอง และท่านต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์รุ่นทดสอบสำหรับประชาชนทั่วไป

Apple อาจเลือกที่จะเสนอคุณสมบัติการทำงานของบริการแบบใหม่และ/หรือที่มีการปรับปรุง (Beta Features) (“คุณสมบัติการทำงานรุ่นทดสอบ”) เป็นครั้งคราวโดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการออกผลิตภัณฑ์รุ่นทดสอบสำหรับประชาชนทั่วไป (Public Beta Program) (“โครงการ”) เพื่อให้ Appleได้รับเสียงตอบรับเกี่ยวกับคุณภาพและการใช้งานได้ของคุณสมบัติการทำงานรุ่นทดสอบ ท่านเข้าใจและตกลงว่าการเข้าร่วมโครงการของท่านเป็นการกระทำด้วยความสมัครใจ และไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ในลักษณะหุ้นส่วนตามกฎหมาย ตัวแทนหรือการจ้างระหว่างท่านกับApple และ Appleไม่ผูกพันที่จะต้องจัดหาคุณสมบัติการทำงานรุ่นทดสอบใดๆ ให้แก่ท่าน Apple อาจจัดหาคุณสมบัติการทำงานรุ่นทดสอบให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการโดยการลงทะเบียนหรือการสมัครทางออนไลน์ผ่านทางบริการ ท่านเข้าใจและตกลงว่า Apple อาจจัดเก็บและใช้ข้อมูลบางอย่างจากบัญชี อุปกรณ์และบริภัณฑ์รอบข้างของท่าน เพื่อที่จะลงทะเบียนท่านในโครงการและ/หรือพิจารณาคุณสมบัติของท่านในการเข้าร่วมโครงการ ท่านเข้าใจว่าในทันทีที่ท่านลงทะเบียนในโครงการ ท่านอาจจะไม่สามารถย้อนกลับไปใช้คุณสมบัติการทำงานรุ่นจริง (non-beta version) ที่ออกมาก่อนหน้านี้ของคุณสมบัติการทำงานรุ่นทดสอบนั้น ในกรณีที่สามารถย้อนกลับไปใช้ได้ ท่านอาจจะไม่สามารถโอนย้ายข้อมูลที่สร้างขึ้นภายในคุณสมบัติการทำงานรุ่นทดสอบไปยังคุณสมบัติการทำงานรุ่นจริงที่ออกมาก่อนหน้านี้ได้ การใช้คุณสมบัติการทำงานรุ่นทดสอบและการเข้าร่วมในโครงการของท่านอยู่ภายใต้บังคับแห่งข้อตกลงฉบับนี้ และข้อกำหนดการให้อนุญาตเพิ่มเติมที่อาจมาพร้อมกับคุณสมบัติการทำงานรุ่นทดสอบเป็นการต่างหาก คุณสมบัติการทำงานรุ่นทดสอบจัดหาให้ “ตามที่เป็นอยู่” และ “ตามที่มี” และอาจมีความผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้องซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดข้อง ความเสียหายหรือการสูญหายของข้อมูลและ/หรือสารสนเทศจากอุปกรณ์ของท่าน และจากบริภัณฑ์รอบข้าง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เครื่องแม่ข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์) ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Apple ขอแนะนำอย่างยิ่งให้ท่านทำการสำรองข้อมูลและสารสนเทศทั้งหมดบนอุปกรณ์ของท่านและบริภัณฑ์รอบข้างใดๆ ก่อนที่จะเข้าร่วมในโครงการใด ท่านรับทราบและตกลงอย่างชัดแจ้งว่าการใช้คุณสมบัติการทำงานรุ่นทดสอบอยู่ในความเสี่ยงของท่านแต่เพียงผู้เดียวทั้งสิ้น ท่านต้องรับความเสี่ยงทั้งปวงและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการที่ท่านเข้าร่วมโครงการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าธรรมเนียมการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ค่าใช้จ่ายการสำรองข้อมูล ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสำหรับการใช้อุปกรณ์และบริภัณฑ์รอบข้างของท่าน และความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ สารสนเทศหรือข้อมูลใด Apple อาจให้หรืออาจจะไม่ให้การสนับสนุนทางเทคนิคและ/หรือการสนับสนุนอื่นๆ สำหรับคุณสมบัติการทำงานรุ่นทดสอบ ถ้ามีการให้การสนับสนุน การสนับสนุนนั้นจะเป็นการเพิ่มเติมเข้ากับขอบเขตการสนับสนุนที่ท่านมีอยู่โดยปกติสำหรับบริการ และจะให้ผ่านทางโครงการเท่านั้น ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือนโยบายว่าด้วยการสนับสนุนที่ Apple แจ้งต่อท่านเพื่อที่จะรับการสนับสนุนดังกล่าว Apple ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไขหรือนโยบายของโครงการ (ซึ่งรวมถึงการยุติโครงการ) ในเวลาใดๆ โดยมีหรือไม่มีคำบอกกล่าว และ Apple อาจยกเลิกการเข้าร่วมโครงการของท่านในเวลาใดก็ได้ ท่านรับทราบว่า Apple ไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องจัดหาคุณสมบัติการทำงานรุ่นทดสอบซึ่งใช้ในเชิงพาณิชย์ (commercial version) และถ้ามีการจัดหารุ่นที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ดังกล่าว ก็อาจมีคุณสมบัติการทำงานหรือการใช้งานแตกต่างไปจากที่มีอยู่ในคุณสมบัติการทำงานรุ่นทดสอบ Apple จะให้โอกาสแก่ท่านในการส่งความเห็น ข้อเสนอแนะหรือเสียงตอบรับอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้คุณสมบัติการทำงานรุ่นทดสอบของท่าน โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ท่านตกลงว่าในกรณีที่ไม่มีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรแยกต่างหากที่ระบุเป็นอย่างอื่น Apple จะมีอิสระในการใช้เสียงตอบรับใดๆ จากท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ

การปรับเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลด้วยการสั่งซื้อ

ท่านสามารถซื้อพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยการสั่งซื้อ

ค่าธรรมเนียม

บริการรับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต และบัญชีชำระเงินบางประเภท (ถ้ามี) และจะเรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติตามวิธีการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับหมายเลขประจำตัว Apple (Apple ID) ของท่าน (เช่น วิธีการชำระเงินที่ท่านใช้ในการซื้อสินค้าบน iTunes Store, App Store หรือ iBookstore ถ้ามี) Apple อาจขอการอนุมัติล่วงหน้าสำหรับจำนวนเงินซึ่งไม่เกินจำนวนเงินของธุรกรรม ค่าธรรมเนียมการปรับเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลจะถูกเรียกเก็บเป็นรายปีก่อนการให้บริการ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจะมีขึ้นในเวลาที่ท่านทำธุรกรรมหรือภายในเวลาอันสั้นหลังจากที่ท่านทำธุรกรรม ท่านตกลงว่าท่านจะชำระเงินสำหรับการปรับเพิ่มพื้นที่ที่ท่านซื้อผ่านบริการ และApple อาจเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตหรือบัญชีชำระเงินของท่านสำหรับการปรับเพิ่มพื้นที่ที่ท่านซื้อ รวมทั้งจำนวนเงินเพิ่มเติมใดๆ (ซึ่งรวมถึงภาษี และค่าธรรมเนียมการชำระเงินล่าช้า ถ้ามี) ที่อาจเกิดขึ้นโดยหรือเกี่ยวข้องกับบัญชีของท่าน และ Apple อาจทำการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตหรือบัญชีชำระเงินของท่านต่อไป สำหรับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อของท่านเป็นรายปี จนกว่าท่านจะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการสั่งซื้อ ซึ่งหมายความว่าเว้นแต่ท่านจะได้เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการสั่งซื้อของท่านก่อนหน้าวันครบกำหนดเรียกเก็บเงินรายปีคราวถัดไป เราจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ณ ขณะนั้นจากบัตรเครดิตหรือบัญชีชำระเงินของท่านในวันครบกำหนดเรียกเก็บเงินรายปีคราวถัดไป

ประมาณสามสิบ (30) วันก่อนหน้าวันครบกำหนดเรียกเก็บเงินรายปีของท่าน เราจะแจ้งให้ท่านทราบโดยทางอีเมลตามที่อยู่อีเมลที่เกี่ยวข้องกับหมายเลขประจำตัว Apple (Apple ID) ของท่านว่าบัญชีของท่านกำลังจะถูกเรียกเก็บเงิน พร้อมทั้งเตือนให้ท่านทราบว่าจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่ระบุจากบัตรเครดิตหรือบัญชีชำระเงินของท่านในวันครบกำหนดเรียกเก็บเงินรายปี ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการสั่งซื้อของท่านด้วยการปรับเพิ่มหรือปรับลดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลภายใต้ส่วนการตั้งค่า (Settings) ของ iCloud บนอุปกรณ์ของท่าน หรือภายใต้ส่วน System Preferences ของหน้าจอ iCloud (iCloud pane) บนเครื่องคอมพิวเตอร์ Mac ของท่าน หรือหน้าจอ iCloud Control Panel บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ค่าธรรมเนียมพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับแผนพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ปรับเพิ่ม (upgraded storage plan) จะมีผลบังคับทันที ส่วนการปรับลดแผนพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของท่านจะมีผลในวันครบกำหนดเรียกเก็บเงินรายปีคราวถัดไป ท่านต้องรับผิดชอบในการชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมดอย่างตรงเวลา และการให้บัตรเครดิตที่ใช้ได้ หรือให้รายละเอียดของบัตรเครดิตหรือบัญชีการชำระเงินที่ใช้ได้แก่ Apple เพื่อการชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมด ค่าธรรมเนียมทั้งหมดจะถูกเรียกเก็บจากบัตรเครดิตหรือบัญชีชำระเงินที่ท่านกำหนดในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน ถ้า Apple ไม่สามารถเรียกเก็บค่าบริการที่ถึงกำหนดชำระจากบัตรเครดิตหรือบัญชีชำระเงินของท่านได้ Apple ขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกหรือจำกัดการเข้าถึงเนื้อหาที่จัดเก็บไว้ของท่าน ลบเนื้อหาที่จัดเก็บไว้ของท่าน หรือยกเลิกบัญชีของท่าน ถ้าท่านต้องการกำหนดบัตรเครดิตหรือบัญชีชำระเงินใหม่ หรือถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในสถานะของบัตรเครดิตหรือบัญชีชำระเงินของท่าน ท่านต้องทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่านโดยทางออนไลน์ในส่วนข้อมูลบัญชี (Account Information) ของ iCloud ทั้งนี้ การเข้าถึงบริการของท่านอาจสะดุดลงชั่วคราวในระหว่างที่ Apple ทำการตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินใหม่ของท่าน

ราคารวมทั้งสิ้นของท่านจะประกอบด้วยราคาของการปรับเพิ่มพื้นที่ บวกค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต และภาษีการขาย ภาษีการใช้ ภาษีสินค้าและบริการ ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นในทำนองเดียวกันตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามอัตราภาษีที่ใช้บังคับในเวลาที่ท่านซื้อการปรับเพิ่มพื้นที่ เราจะเรียกเก็บภาษีเมื่อจำเป็นต้องเรียกเก็บตามกฎระเบียบว่าด้วยภาษีที่ใช้บังคับกับบริการ

การสอบถามข้อมูลบัญชีและข้อมูลการเรียกเก็บเงิน

ท่านอาจดูรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลบัญชีของท่าน รวมถึงวิธีการชำระเงินและสกุลเงินสำหรับการเรียกเก็บเงินได้ที่หน้าการจัดการบัญชี (Account management page) บนอุปกรณ์ของท่าน Apple จะส่งใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ไปยังที่อยู่ทางอีเมลที่เกี่ยวข้องกับหมายเลขประจำตัว Apple (Apple ID) ของท่านเมื่อจะทำการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบริการใดๆ จากบัญชีของท่าน ถ้าท่านเชื่อว่าท่านถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับบริการโดยมีความผิดพลาด โปรดแจ้งให้เราทราบภายใน 45 วันหลังจากวันครบกำหนดเรียกเก็บเงิน ด้วยการติดต่อฝ่ายสนับสนุน iCloud ที่ www.apple.com/support/icloud

การยกเลิกและการคืนเงิน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ท่านได้ชำระสำหรับบริการไม่สามารถขอคืนได้ เว้นแต่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้หรือตามที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงนี้ ท่านอาจติดต่อApple เพื่อขอคืนเงินทั้งจำนวนได้ภายใน 15 วันนับจากวันที่ซื้อการปรับเพิ่มพื้นที่ครั้งแรก หรือภายใน 45 วันนับจากการชำระเงินรายปีคราวถัดไป เพื่อที่จะร้องขอการคืนเงินตามที่ระบุในส่วนนี้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.apple.com/support/icloud นโยบายนี้อาจแตกต่างกันไปตามกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน iCloud เพื่อขอรายละเอียด

ท่านสามารถยกเลิกการสั่งซื้อของท่านได้ด้วยการปรับลดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของท่านให้เป็นแผนพื้นที่จัดเก็บข้อมูลฟรี5 GB (free 5GB plan) ภายใต้ส่วนแผนพื้นที่จัดเก็บข้อมูล (Storage Plan) ในข้อมูลบัญชี iCloud (iCloud Account Information) บนอุปกรณ์ของท่าน หรือจาก iCloud Account view ในส่วน System preferences บนเครื่องคอมพิวเตอร์ Mac ของท่าน หรือจาก iCloud Account view ในหน้าจอ iCloud Control Panel สำหรับวินโดว์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของท่าน การสั่งซื้อของท่านจะถูกยกเลิกในวันครบกำหนดเรียกเก็บเงินรายปีคราวถัดไปของท่าน ในกรณีที่กฎหมายกำหนด จะมีการคืนเงินบางส่วน

การเปลี่ยนแปลงราคา

Apple อาจเปลี่ยนแปลงราคาสำหรับการสั่งซื้อพื้นที่จัดเก็บข้อมูลหรือส่วนใดๆ ของพื้นที่จัดเก็บข้อมูล หรือกำหนดค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมใหม่ในเวลาใดๆ โดยบอกกล่าวล่วงหน้าตามที่กฎหมายกำหนด การเปลี่ยนแปลงราคาหรือการกำหนดค่าธรรมเนียมใหม่ที่มีขึ้นในระหว่างปีการเรียกเก็บเงินสำหรับการสั่งซื้อของท่าน จะมีผลบังคับใช้กับปีการเรียกเก็บเงินสำหรับการสั่งซื้อคราวต่อๆ ไป และมีผลบังคับใช้กับผู้ที่ทำการสั่งซื้อรายใหม่ทั้งหมดภายหลังจากวันที่มีผลบังคับของการเปลี่ยนแปลง ถ้าท่านไม่ตกลงตามการเปลี่ยนแปลงราคาดังกล่าว ท่านต้องยกเลิกและยุติการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ปรับเพิ่ม

การใช้บริการของท่าน

บัญชีของท่าน

ในฐานะผู้ใช้ลงทะเบียนของบริการ ท่านอาจทำการเปิดบัญชี จงอย่าเปิดเผยข้อมูลบัญชีของท่านต่อบุคคลอื่นใด ท่านต้องรับผิดชอบต่อการรักษาความลับและความปลอดภัยของบัญชี รวมทั้งกิจกรรมทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากหรือผ่านบัญชีของท่านแต่เพียงผู้เดียวทั้งสิ้น และท่านตกลงที่จะแจ้งให้ Apple ทราบถึงการละเมิดความปลอดภัยของบัญชีของท่านทันที ท่านรับทราบและตกลงด้วยว่าบริการจัดทำขึ้นและมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้ส่วนบุคคลโดยลำพังเท่านั้น และท่านไม่ควรแบ่งปันรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีและ/หรือรหัสผ่านของท่านกับบุคคลอื่น ในกรณีที่ Apple ได้ใช้ทักษะความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังตามสมควรแล้ว Apple จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเนื่องมาจากการที่ท่านไม่ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบเหล่านี้

เพื่อที่จะใช้บริการ ท่านต้องป้อนหมายเลขประจำตัว Apple (Apple ID) และรหัสผ่านของท่าน เพื่อพิสูจน์ความแท้จริงของบัญชีของท่าน ท่านตกลงที่จะให้ข้อมูลซึ่งถูกต้องสมบูรณ์ทั้งในเวลาที่ท่านลงทะเบียนกับบริการและเมื่อท่านใช้บริการ (“ข้อมูลการลงทะเบียนใช้บริการ”) และท่านตกลงที่จะปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนใช้บริการของท่านให้ถูกต้องและสมบูรณ์เสมอ การไม่ให้ข้อมูลการลงทะเบียนใช้บริการที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและสมบูรณ์อาจส่งผลให้มีการระงับและ/หรือยกเลิกบัญชีของท่าน ท่านตกลงว่า Apple อาจจัดเก็บและใช้ข้อมูลการลงทะเบียนใช้บริการที่ท่านให้เพื่อการรักษาและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับบัญชีของท่าน

ภาระผูกพันเพิ่มเติมหรือข้อกำหนดการใช้

องค์ประกอบหรือคุณสมบัติการทำงานบางอย่างของบริการที่ Apple และ/หรือผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิของ Apple จัดหาให้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความสามารถที่จะดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ที่เคยซื้อไว้แล้ว (previous purchases) และบริการ iTunes Match (มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม) จำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์ที่แยกต่างหาก หรือสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือข้อกำหนดการใช้อื่นๆ ท่านจะต้องอ่าน ยอมรับและตกลงผูกพันตามสัญญาฉบับต่างหากดังกล่าวโดยเป็นเงื่อนไขข้อหนึ่งสำหรับการใช้องค์ประกอบหรือคุณสมบัติการทำงานเฉพาะเหล่านี้ของบริการ

ไม่มีการส่งมอบ

ไม่มีบทบัญญัติใดในข้อตกลงฉบับนี้ที่ตีความว่าเป็นการให้ผลประโยชน์ กรรมสิทธิ์หรือการอนุญาตในหมายเลขประจำตัวApple (Apple ID) ที่อยู่ทางอีเมล ชื่อโดเมน หมายเลขประจำตัว iChat (iChat ID) หรือทรัพยากรในลักษณะเดียวกันที่ท่านใช้โดยเกี่ยวข้องกับบริการแก่ท่าน

ไม่มีสิทธิในการสืบทอดสิทธิ

ท่านตกลงว่าบัญชีของท่านไม่สามารถโอนได้ และสิทธิใดๆ ที่ท่านมีอยู่ในหมายเลขประจำตัว Apple (Apple ID) ของท่าน หรือในเนื้อหาในบัญชีของท่าน จะสิ้นสุดลงเมื่อท่านเสียชีวิต เมื่อได้รับสำเนามรณบัตร บัญชีของท่านอาจถูกยกเลิกและเนื้อหาทั้งหมดในบัญชีของท่านอาจถูกลบ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน iCloud ที่ http://www.apple.com/support/icloud สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ห้ามขายต่อบริการ

ท่านตกลงว่าท่านจะไม่ทำซ้ำ ทำสำเนา ถอดแบบ ขาย ขายต่อ ให้เช่าหรือแลกเปลี่ยนบริการ (หรือส่วนใดๆ ของบริการ) เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม

นโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของ Apple

ท่านเข้าใจว่าด้วยการใช้บริการ ท่านยินยอมและตกลงให้มีการจัดเก็บและใช้ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับท่านและการใช้บริการของท่านตามนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของ Apple (Private Policy) ท่านยินยอมและตกลงด้วยว่า Apple อาจจัดเก็บ ใช้ ส่ง ประมวลผลและเก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวกับบัญชีของท่าน และอุปกรณ์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่ลงทะเบียนภายใต้บัญชีนั้น เพื่อประโยชน์ในการจัดหาบริการและคุณสมบัติการทำงานใดๆ ในบริการให้แก่ท่าน ข้อมูลที่ Apple รวบรวมในขณะที่ท่านใช้บริการอาจรวมถึงข้อมูลทางเทคนิค ข้อมูลทางสถิติ หรือข้อมูลการตรวจสอบวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องกับหรือเป็นผลมาจากการใช้ของท่าน ซึ่ง Apple อาจใช้เพื่อการสนับสนุน พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Apple สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับสมบูรณ์ได้ที่ http://www.apple.com/th/privacy/ ท่านเข้าใจและตกลงด้วยว่าข้อมูลนี้อาจถูกโอนไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ เพื่อการเก็บรักษา ประมวลผลและใช้โดย Apple บริษัทในเครือของ Apple และ/หรือผู้ให้บริการของ Appleหรือของบริษัทในเครือของ Apple อนึ่ง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศสมาชิกของเขตเศรษฐกิจยุโรป อยู่ภายใต้การควบคุมของแอปเปิล เซลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล ในเมืองคอร์ก ประเทศไอร์แลนด์

เนื้อหาและความประพฤติของท่าน

เนื้อหา

“เนื้อหา” หมายถึง ข้อมูลที่อาจสร้างขึ้นหรือพบจากการใช้บริการ เช่น แฟ้มข้อมูล คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ ข้อความเป็นลายลักษณ์อักษร ซอฟต์แวร์ เพลง ภาพกราฟิกส์ ภาพถ่าย ภาพ เสียง วีดีโอ ข้อความ และข้อมูลอื่นใดในทำนองเดียวกัน ท่านเข้าในว่าเนื้อหาทั้งหมด ไม่ว่าจะมีการโพสต์อย่างเปิดเผยทั่วไปหรือส่งเป็นการส่วนตัวบนบริการ เป็นความรับผิดชอบของบุคคลที่เนื้อหานั้นถูกส่งมาแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งหมายความว่าตัวท่าน มิใช่ Apple จะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อเนื้อหาใดๆ ที่ท่านอัพโหลด ดาวน์โหลด โพสต์ อีเมล ส่ง จัดเก็บ หรือจัดให้มีขึ้นโดยวิธีการอื่นใดด้วยการใช้บริการของท่าน ท่านเข้าใจว่าด้วยการใช้บริการ ท่านอาจพบเนื้อหาที่ท่านเห็นว่าเป็นการก้าวร้าว ไม่สุภาพ หรือน่ารังเกียจ และท่านอาจทำให้ผู้อื่นพบกับเนื้อหาที่บุคคลเหล่านั้นเห็นว่าน่ารังเกียจ Appleไม่ได้ควบคุมเนื้อหาที่โพสต์ผ่านทางบริการ และไม่ได้รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือคุณภาพของเนื้อหาเหล่านั้น ท่านเข้าใจและตกลงว่าการใช้บริการของท่านและเนื้อหาใดๆ เป็นความเสี่ยงของท่านแต่เพียงผู้เดียว

ความประพฤติของท่าน

ท่านตกลงว่าท่านจะไม่ใช้บริการเพื่อ

ก. อัพโหลด ดาวน์โหลด โพสต์ อีเมล ถ่ายโอน ส่ง จัดเก็บหรือทำให้มีขึ้นโดยวิธีการอื่นใดซึ่งเนื้อหาใดๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก้าวร้าว คุกคาม เป็นอันตราย ละเมิด ดูหมิ่น หมิ่นประมาท หยาบหยาม รุนแรง ลามก หยาบคาย ล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น มุ่งร้าย เป็นการดูถูกเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ หรือน่ารังเกียจโดยประการอื่นใด

ข. แอบติดตาม ก้าวร้าว ขู่หรือทำอันตรายบุคคลอื่น

ค. ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ใหญ่ ขอข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่นจากผู้เยาว์ (บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือตามที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนดว่าเป็นผู้เยาว์) ซึ่งไม่รู้จักท่านเป็นการส่วนตัว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลใดๆ ดังต่อไปนี้ ชื่อเต็มหรือนามสกุล ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ ภาพถ่าย หรือชื่อโรงเรียน โบสถ์ ทีมกีฬาหรือเพื่อนของผู้เยาว์

ง. แกล้งทำตัวเป็นบุคคลอื่นหรือหน่วยงานใดซึ่งท่านมิได้เป็น ห้ามมิให้ท่านปลอมหรือหลอกลวงว่าเป็นบุคคลอื่น (ซึ่งรวมถึง บุคคลที่มีชื่อเสียง) หน่วยงานอื่น ผู้ใช้บริการ iCloud รายอื่น พนักงานของ Apple หรือหัวหน้าในฝ่ายพลเรือนหรือของรัฐ หรือแสดงความเกี่ยวข้องของท่านกับบุคคลหรือองค์กรใดโดยไม่เป็นจริง (Appleขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือสกัดกั้นหมายเลขประจำตัวApple (Apple ID) หรือที่อยู่อีเมลใดๆ ที่อาจถือได้ว่าเป็นการปลอมหรือหลอกลวงตัวตนของท่าน หรือการเป็นการแอบใช้ชื่อหรือตัวตนของบุคคลอื่น

จ. ละเมิดลิขสิทธิ์หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ (ซึ่งรวมถึงการอัพโหลดเนื้อหาใดๆ ที่ท่านไม่มีสิทธิอัพโหลดได้) หรือเปิดเผยความลับทางการค้าหรือข้อมูลที่เป็นความลับใดๆ อันเป็นการละเมิดข้อตกลงการรักษาความลับ การว่าจ้างหรือการไม่เปิดเผยข้อมูล

ฉ. โพสต์ ส่ง ถ่ายโอนหรือทำให้มีขึ้นโดยวิธีการอื่นใด ซึ่งอีเมล โฆษณา สื่อส่งเสริมการขาย ไปรษณีย์ขยะ (junk mail) ข่าวขยะ (spam) หรือจดหมายลูกโซ่โดยไม่ได้มีการร้องขอหรือไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งรวมถึงการโฆษณาและการแจ้งข่าวสารที่ส่งไปยังบุคคลเป็นจำนวนมาก

ช. ปลอมกลุ่มข้อมูลทีซีพี-ไอพี (TCP-IP Packet) หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อมูลส่วนหัวในอีเมลหรือประกาศในกลุ่มข่าว หรือใส่ข้อมูลในส่วนหัวเรื่องเพื่อทำให้ผู้รับเข้าใจผิดเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเนื้อหาใดๆ ที่ส่งผ่านทางบริการ (“การปลอมแปลงอีเมล์”) (Spoofing)

ซ. อัพโหลด โพสต์ อีเมล์ ถ่ายโอน จัดเก็บ หรือทำให้มีขึ้นโดยวิธีการอื่นใด ซึ่งสื่อใดๆ ที่มีไวรัส หรือรหัสคอมพิวเตอร์ แฟ้มข้อมูลหรือโปรแกรมอื่นใดซึ่งออกแบบมาเพื่อทำลาย แทรกแซงหรือจำกัดการใช้งานตามปกติของบริการ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ) หรือซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์อื่นๆ

ฌ. แทรกแซงหรือรบกวนบริการ (ซึ่งรวมถึงการเข้าถึงบริการผ่านวิธีการอัตโนมัติใดๆ เช่น คำสั่ง (scripts) หรือโปรแกรมเก็บข้อมูล (web crawlers)) หรือเครื่องแม่ข่ายหรือเครือข่ายใดๆ ที่เชื่อมต่อกับบริการ หรือนโยบาย ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบใดๆ ของเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ (ซึ่งรวมถึงการเข้าถึง การใช้หรือการติดตามข้อมูลหรือปริมาณการใช้ในบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต)

ญ. วางแผนหรือดำเนินกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายใดๆ และ/หรือ

ฎ. รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้รายอื่นของบริการ เพื่อใช้โดยเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆ ซึ่งเป็นที่ต้องห้ามดังกล่าวข้างต้น

การลบเนื้อหา

ท่านรับทราบว่า Apple ไม่มีความรับผิดชอบหรือความรับผิดในทางใดต่อเนื้อหาที่ให้โดยบุคคลอื่น และ Appleไม่มีหน้าที่ต้องคัดกรองเนื้อหาเหล่านั้นก่อน อย่างไรก็ตาม Apple ขอสงวนสิทธิที่จะทำการพิจารณาได้เสมอว่าเนื้อหามีความเหมาะสมและเป็นไปตามข้อตกลงนี้หรือไม่ และ Apple อาจทำการคัดกรองล่วงหน้า ย้าย ปฏิเสธ เปลี่ยนแปลงแก้ไข และ/หรือลบเนื้อหาในเวลาใดก็ได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า โดยอยู่ในดุลยพินิจของ Apple แต่เพียงผู้เดียว ในกรณีที่พบว่าเนื้อหาดังกล่าวเป็นการละเมิดข้อตกลงฉบับนี้หรือน่ารังเกียจ

การสำรองเนื้อหาของท่าน

ท่านต้องรับผิดชอบในการสำรองเอกสาร ภาพหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่สำคัญซึ่งท่านได้จัดเก็บหรือเข้าถึงผ่านทางบริการไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นของท่าน Apple จะใช้ทักษะความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังตามสมควรในการให้บริการ แต่ Apple ไม่ขอรับประกันหรือรับรองว่าเนื้อหาใดๆ ที่ท่านจัดเก็บหรือเข้าถึงผ่านทางบริการจะไม่เกิดความขัดข้อง ความเสียหายหรือการสูญหายโดยไม่ตั้งใจ

การเข้าถึงบัญชีของท่านและเนื้อหา

Apple ขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามที่ Apple เชื่อว่าจำเป็นหรือเหมาะสม เพื่อบังคับและ/หรือตรวจสอบยืนยันการปฏิบัติตามบทบัญญัติส่วนใดๆ ของข้อตกลงฉบับนี้ ท่านรับทราบและตกลงว่า Apple อาจเข้าถึง ใช้ เก็บรักษา และ/หรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของท่านและเนื้อหาต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือบุคคลภายนอก โดยไม่ต้องมีความรับผิดต่อท่าน ตามที่ Apple เชื่อว่าจำเป็นหรือเหมาะสมตามสมควร หากจำเป็นต้องทำโดยผลของกฎหมาย หรือหาก Apple มีความเชื่อโดยสุจริตว่าการเข้าถึง ใช้ เปิดเผยหรือเก็บรักษาดังกล่าวมีความจำเป็นที่มีเหตุผลเพื่อที่จะ (ก) ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือการร้องขอตามกฎหมาย (ข) บังคับการใช้ข้อตกลงฉบับนี้ รวมถึงการตรวจสอบความเป็นไปได้ของการฝ่าฝืนข้อตกลงฉบับนี้ (ค) ตรวจพบ ป้องกัน หรือจัดการโดยประการอื่นเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคง การฉ้อโกง หรือประเด็นทางด้านเทคนิค หรือ (ง) ปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของ Apple ผู้ใช้บริการของ Apple บุคคลภายนอก หรือสาธารณชนตามที่จำเป็นหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

คำบอกกล่าวลิขสิทธิ์ – DMCA

ถ้าท่านเชื่อว่าเนื้อหาใดที่ท่านอ้างลิขสิทธิ์ได้ถูกละเมิดโดยบุคคลที่ใช้บริการ โปรดติดต่อตัวแทนลิขสิทธิ์ของ Appleตามที่ระบุไว้ในนโยบายว่าด้วยลิขสิทธิ์ของ Apple ที่ http://www.apple.com/legal/trademark/claimsofcopyright.html Apple อาจระงับและ/หรือยกเลิกบัญชีของผู้ใช้ที่พบว่าเป็นผู้กระทำการละเมิดซ้ำ ทั้งนี้โดยอยู่ในดุลยพินิจของ Apple แต่เพียงผู้เดียว

การละเมิดข้อตกลงฉบับนี้

ในขณะที่ท่านใช้บริการ ถ้าท่านพบเนื้อหาซึ่งท่านเห็นว่าไม่เหมาะสม หรือท่านเชื่อว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ ท่านอาจรายงานเนื้อหาหรือการละเมิดนั้นด้วยการส่งอีเมลไปที่ abuse@iCloud.com

เนื้อหาที่ท่านยื่นหรือจัดให้มีขึ้นในบริการ

การให้อนุญาตใช้สิทธิจากท่าน

เว้นแต่ข้อมูลที่เราอาจให้การอนุญาตใช้สิทธิแก่ท่าน Apple ไม่ได้อ้างกรรมสิทธิ์ในข้อมูลและ/หรือเนื้อหาที่ท่านยื่นหรือจัดให้มีขึ้นในบริการ อย่างไรก็ตาม ด้วยการยื่นหรือโพสต์เนื้อหาดังกล่าวลงบนพื้นที่ของบริการที่สามารถเข้าถึงได้โดยสาธารณชนหรือผู้ใช้รายอื่นๆ ที่ท่านยินยอมแบ่งปันเนื้อหาดังกล่าวด้วย ท่านได้ให้การอนุญาตทั่วโลกที่ไม่มีค่าสิทธิและไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียวแก่ Apple เพื่อการใช้ การแจกจ่าย การทำซ้ำ การเปลี่ยนแปลงแก้ไข การดัดแปลง การเผยแพร่ การแปล การแสดงต่อสาธารณชนและการทำให้ปรากฎต่อสาธารณชนซึ่งเนื้อหาดังกล่าวบนบริการ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้มีการยื่นหรือจัดให้มีเนื้อหาดังกล่าวเท่านั้น โดยไม่ต้องมีค่าตอบแทนหรือข้อผูกพันใดๆ ต่อท่าน ท่านตกลงว่าเนื้อหาใดๆ ที่ท่านยื่นหรือโพสต์จะเป็นความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียวทั้งสิ้น และจะไม่ละเมิดหรือฝ่าฝืนสิทธิของบุคคลอื่นใด หรือไม่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายใดๆ หรือไม่เป็นการมีส่วนร่วมในหรือสนับสนุนการละเมิดสิทธิหรือพฤติกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหาย หรือเป็นการลามก น่ารังเกียจหรือหยาบโลน ด้วยการยื่นหรือโพสต์เนื้อหาดังกล่าวบนพื้นที่ของบริการที่สามารถเข้าถึงได้โดยสาธารณชนหรือผู้ใช้รายอื่นๆ ท่านขอรับรองว่าท่านเป็นเจ้าของข้อมูลดังกล่าว และ/หรือมีสิทธิ และการอนุญาตที่จำเป็นทั้งปวงสำหรับการเผยแพร่ข้อมูลนั้น

การเปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ท่านเข้าใจว่าเพื่อที่จะให้บริการและจัดให้เนื้อหาของท่านมีอยู่ในบริการ Apple อาจทำการส่งเนื้อหาของท่านผ่านเครือข่ายสาธารณะต่างๆ และในสื่อต่างๆ รวมทั้งทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของท่านเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิคของเครือข่าย หรืออุปกรณ์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อ ท่านตกลงว่าการให้อนุญาตใช้สิทธิในข้อตกลงนี้เป็นการอนุญาตให้ Apple ดำเนินการใดๆ ดังกล่าวได้

ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า

Apple เครื่องหมายApple iCloud เครื่องหมาย iCloud และเครื่องหมายการค้าApple อื่นๆ เครื่องหมายบริการ ภาพกราฟิกส์และเครื่องหมายที่ใช้โดยเกี่ยวข้องกับบริการ เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนของแอปเปิล อิงค์ (Apple Inc.) ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ บัญชีรายการเครื่องหมายการค้าของ Apple สามารถพบได้ที่ http://www.apple.com/legal/trademark/appletmlist.html เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ภาพกราฟิกส์และเครื่องหมายอื่นๆ ที่ใช้โดยเกี่ยวข้องกับบริการอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายดังกล่าว ท่านไม่ได้รับสิทธิหรือการอนุญาตในเครื่องหมายการค้าใดๆ เหล่านั้น และท่านตกลงว่าท่านจะไม่ลบ อำพรางหรือแก้ไขคำบอกกล่าวความเป็นเจ้าของใดๆ (ซึ่งรวมถึงคำบอกกล่าวเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์) ที่อาจแนบมากับบริการหรือรวมอยู่ในบริการ

ซอฟต์แวร์

สิทธิในความเป็นเจ้าของของ Apple

ท่านรับทราบและตกลงว่า Apple และ/หรือผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิของ Appleเป็นเจ้าของสิทธิ กรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายทั้งปวงในบริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภาพกราฟิกส์ ส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (user interface) คำสั่ง (scripts) และซอฟต์แวร์ที่ใช้เพื่อการบริการ รวมทั้งซอฟต์แวร์ใดๆ ที่จัดหาให้แก่ท่านโดยเป็นส่วนหนึ่งของและ/หรือโดยเกี่ยวข้องกับบริการ (“ซอฟต์แวร์”) ซึ่งรวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ทั้งปวงที่มีอยู่ในนั้น ไม่ว่าจะได้รับการจดทะเบียนหรือไม่ และไม่ว่าจะมีอยู่ ณ ที่แห่งใดในโลก ท่านตกลงด้วยว่าบริการ (ซึ่งรวมถึงซอฟต์แวร์ หรือส่วนอื่นใดของบริการ) ประกอบด้วยข้อมูลที่มีความเป็นเจ้าของและเป็นความลับ ซึ่งได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์ ท่านตกลงว่าท่านจะไม่ใช้ข้อมูลหรือวัสดุที่มีความเป็นเจ้าของดังกล่าวในลักษณะใดๆ ก็ตาม เว้นแต่เพื่อการใช้บริการตามข้อตกลงฉบับนี้ ห้ามมิให้ทำซ้ำส่วนใดๆ ของบริการไม่ว่าในรูปแบบหรือด้วยวิธีการใด เว้นแต่ตามที่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งในข้อกำหนดเหล่านี้

การอนุญาตจาก Apple

Apple ให้การอนุญาตที่จำกัดแก่ท่าน โดยเป็นการอนุญาตส่วนบุคคลซึ่งไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียวและไม่สามารถโอนได้ เพื่อการใช้ซอฟต์แวร์ตามที่ Appleจัดหาให้แก่ท่านโดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการและโดยเป็นไปตามข้อตกลงฉบับนี้ โดยมีเงื่อนไขว่าท่านจะต้องไม่ (และไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใด) ทำสำเนา ดัดแปลงแก้ไข ให้เช่า ให้ยืม แจกจ่าย สร้างงานสืบเนื่อง ทำการวิศวกรรมย้อนกลับ แยกองค์ประกอบ หรือพยายามค้นหารหัสต้นฉบับ (เว้นแต่กฎหมายให้อนุญาตหรือกำหนดไว้โดยชัดแจ้ง) ขาย ให้เช่า ให้อนุญาตช่วง โอน ให้เป็นหลักประกันหรือโอนสิทธิใดๆ โดยประการอื่นใดในซอฟต์แวร์ และท่านจะไม่ใช้ประโยชน์จากบริการในทางใดก็ตามที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การล่วงล้ำหรือการสร้างภาระให้แก่เครือข่าย การใช้ซอฟต์แวร์หรือส่วนใดของบริการ เว้นแต่การใช้บริการตามที่ได้รับอนุญาตในข้อตกลงฉบับนี้ เป็นที่ต้องห้ามอย่างเคร่งครัด และเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น ซึ่งอาจส่งผลให้ท่านถูกลงโทษทางแพ่งและทางอาญา โดยอาจรวมถึงค่าเสียหายเป็นตัวเงินสำหรับการละเมิดลิขสิทธิ์

การควบคุมการส่งออก

การใช้บริการและซอฟต์แวร์ ซึ่งรวมถึงการโอน การโพสต์หรือการอัพโหลดข้อมูล ซอฟต์แวร์หรือเนื้อหาอื่นผ่านทางบริการ อาจอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการส่งออกและนำเข้าของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบว่าด้วยการส่งออกและการนำเข้าทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แต่โดยไม่เป็นการจำกัด ห้ามมิให้ท่านทำการส่งออกหรือส่งกลับออกไปยังต่างประเทศซึ่งซอฟต์แวร์ (ก) เข้าไปในประเทศที่อยู่ภายใต้ข้อห้ามการส่งสินค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ (ข) ให้แก่บุคคลใดที่มีรายชื่ออยู่ใน U.S. Treasury Department’s list of Specially Designated Nationals หรือ U.S. Department of Commerce Denied Person’s List or Entry List ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการ ท่านขอรับรองและรับประกันว่าท่านไม่ได้อยู่ในประเทศดังกล่าวหรือไม่ได้อยู่ในรายชื่อดังกล่าว ท่านตกลงด้วยว่าท่านจะไม่ใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดอันเป็นที่ต้องห้ามโดยกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเพื่อการพัฒนา การออกแบบ การผลิตหรือการสร้างขีปนาวุธ นิวเคลียร์ หรืออาวุธเคมีหรือชีวภาพ ท่านตกลงด้วยว่าท่านจะไม่อัพโหลดข้อมูลหรือซอฟต์แวร์ใดเข้าในบัญชีของท่าน ที่ไม่สามารถส่งออกได้โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากรัฐบาลอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ซอฟต์แวร์การเข้ารหัส (encryption software) บางประเภท โดยไม่ได้รับการอนุญาตนั้นก่อน การรับรองและข้อผูกพันนี้จะมีผลบังคับใช้ต่อไปภายหลังจากที่ข้อตกลงฉบับนี้สิ้นสุดลง

การอัพเดท

ท่านอาจได้รับการอัพเดทซอฟต์แวร์จาก Apple เป็นครั้งคราว โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการ ซอฟต์แวร์ดังกล่าวอาจถูกดาวน์โหลดและติดตั้งในอุปกรณ์ของท่านโดยอัตโนมัติ การอัพเดทเหล่านี้อาจรวมถึงการแก้ไขจุดบกพร่อง (bug fixes) การพัฒนาหรือปรับปรุงคุณสมบัติการทำงาน หรือซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ทั้งชุด ท่านตกลงว่า Apple อาจส่งการอัพเดทดังกล่าวไปให้ท่านโดยอัตโนมัติโดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการ และท่านจะรับและติดตั้งการอัพเดทเหล่านี้ตามที่จำเป็น

การยกเลิก

การยกเลิกโดยท่าน

ท่านอาจยกเลิกบัญชีของท่านและ/หรือยุติการใช้บริการในเวลาใดก็ได้ ถ้าท่านประสงค์ที่จะยุติการใช้ iCloud บนอุปกรณ์ของท่าน ท่านอาจลบบัญชี iCloud ของท่านออกจากอุปกรณ์ได้ด้วยการเปิดส่วนตั้งค่า (Settings) บนอุปกรณ์ของท่าน แล้วแตะที่ปุ่ม iCloud จากนั้นจึงแตะที่ปุ่มลบบัญชี (Delete Account) เพื่อที่จะยกเลิกบัญชีของท่าน โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน iCloud ที่ http://www.apple.com/support/icloud Apple จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ที่ท่านได้ชำระไว้ก่อนการยกเลิกโดยท่าน (เว้นแต่ตามที่ข้อตกลงฉบับนี้ได้อนุญาตไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง) ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมใดๆ ที่ชำระล่วงหน้าสำหรับรอบปีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่ท่านทำการยกเลิก การยกเลิกบัญชีของท่านไม่ได้เป็นการปลดเปลื้องภาระผูกพันของท่านที่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการค้างจ่ายใดๆ

การยกเลิกโดย Apple

Apple อาจยกเลิกหรือระงับบัญชีของท่าน และ/หรือการเข้าถึงบริการของท่านทันที ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในเวลาใดๆ ภายใต้สถานการณ์บางอย่างโดยไม่ต้องมีคำบอกกล่าวล่วงหน้า สาเหตุแห่งการยกเลิกดังกล่าวรวมถึง (ก) การฝ่าฝืนข้อตกลงฉบับนี้ หรือนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่อ้างถึงในข้อตกลงฉบับนี้ และ/หรือโพสต์อยู่บนบริการ (ข) การร้องขอจากท่านเพื่อยกเลิกหรือบอกเลิกบัญชีของท่าน (ค) การร้องขอและ/หรือคำสั่งจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานตุลาการหรือหน่วยงานของรัฐอื่นๆ (ง) ในกรณีที่การให้บริการแก่ท่านไม่ชอบด้วยกฎหมายหรืออาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย (จ) ประเด็นหรือปัญหาทางเทคนิคหรือการรักษาความปลอดภัยที่ไม่คาดหมาย (ฉ) การที่ท่านเข้าร่วมในกิจกรรมการฉ้อโกงหรือกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ (ช) การไม่ชำระค่าธรรมเนียมใดๆ ที่ท่านติดค้างสำหรับบริการ Apple จะทำการยกเลิกหรือระงับดังกล่าวโดยอยู่ในดุลยพินิจของ Apple แต่เพียงผู้เดียว และ Apple จะไม่รับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลภายนอกสำหรับความเสียหายใดๆ ที่อาจเป็นผลหรือเกิดขึ้นมาจากการยกเลิกหรือระงับบัญชีและ/หรือการเข้าถึงบริการของท่าน นอกจากนี้ Apple อาจยกเลิกบัญชีของท่านเมื่อได้ส่งคำบอกกล่าวล่วงหน้าทางอีเมลไปยังที่อยู่ซึ่งเกี่ยวข้องกับบัญชีของท่าน ถ้า (ก) บัญชีของท่านไม่มีความเคลื่อนไหวเป็นเวลาหนึ่ง (1) ปี หรือ (2) มีการยุติเป็นการทั่วไปหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญในบริการหรือส่วนใดๆ ของบริการ Apple จะทำการยกเลิกหรือระงับดังกล่าวโดยอยู่ในดุลยพินิจของ Apple แต่เพียงผู้เดียว และ Apple จะไม่รับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลภายนอกสำหรับความเสียหายใดๆ ที่อาจเป็นผลหรือเกิดขึ้นมาจากการยกเลิกหรือระงับบัญชีและ/หรือการเข้าถึงบริการของท่าน ถึงแม้ว่า Apple จะคืนค่าธรรมเนียมหรือเงินที่ชำระล่วงหน้าตามส่วน

ผลของการยกเลิก

เมื่อมีการยกเลิกบัญชีของท่าน ท่านจะสูญเสียความสามารถการเข้าถึงบริการทั้งหมดและส่วนใดๆ ของบริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บัญชีของท่าน หมายเลขประจำตัว Apple (Apple ID) บัญชีอีเมลและเนื้อหา นอกจากนี้ เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง Apple จะทำการลบข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลทั้งหมดที่เก็บอยู่ในหรือเป็นส่วนหนึ่งของบัญชีของท่าน องค์ประกอบใดๆ ของบริการที่ท่านอาจจะใช้โดยอยู่ภายใต้บังคับของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในซอฟต์แวร์ฉบับต่างหาก จะถูกยกเลิกด้วยเช่นกันตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเหล่านั้น

ตัวเชื่อมโยงและข้อมูลของบุคคลภายนอก

ตัวเชื่อมโยง (Links)

เนื้อหา องค์ประกอบหรือคุณสมบัติการทำงานบางอย่างของบริการ อาจรวมข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลภายนอกและ/หรือตัวเชื่อมโยง (hyperlinks) ไปยังเว็บไซต์ ทรัพยากรหรือเนื้อหาอื่นๆ เนื่องจาก Apple อาจจะไม่มีอำนาจควบคุมเหนือไซต์และ/หรือข้อมูลของบุคคลภายนอกดังกล่าว ท่านรับทราบและตกลงว่า Apple ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความพร้อมของไซต์หรือทรัพยากรเหล่านั้น และ Apple ไม่ได้รับรองหรือรับประกันความถูกต้องของไซต์หรือทรัพยากรใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบแต่ประการใดต่อเนื้อหา การโฆษณา ผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลใดๆ ที่อยู่บนหรือได้รับมาจากไซต์หรือทรัพยากรเหล่านั้น ท่านรับทราบและตกลงด้วยว่า Apple ไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดแต่ประการใดต่อความเสียหายที่ท่านได้รับหรืออ้างว่าได้รับ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม อันเนื่องจากการที่ท่านใช้และ/หรือเชื่อถือในเนื้อหา การโฆษณา ผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลใดๆ ดังกล่าวที่อยู่บนหรือได้รับมาจากไซต์หรือทรัพยากรเหล่านั้น

บริการแผนที่กูเกิล

การใช้บริการแผนที่กูเกิล (Google Maps) อยู่ภายใต้ข้อกำหนดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ ข้อกำหนดการให้บริการแผนที่กูเกิล (Google Maps Terms of Service) ซึ่งสามารถพบได้ที่ http://maps.google.com/help/terms_maps.html และคำบอกกล่าวตามกฎหมายของบริการแผนที่กูเกิล (Google Maps Legal Notices) ซึ่งสามารถพบได้ที่ http://maps.google.com/help/legalnotices_maps.html

การยกเว้นการรับประกัน

บางเขตอำนาจไม่อนุญาตให้ยกเว้นการรับประกันบางอย่าง ดังนั้น เพียงเท่าที่การยกเว้นดังกล่าวได้ถูกห้ามไว้เป็นการเฉพาะโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อยกเว้นบางอย่างที่ระบุไว้ข้างล่างนี้อาจไม่ใช้บังคับกับท่าน

Apple จะใช้ทักษะความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังตามสมควรในการให้บริการ ข้อยกเว้นดังต่อไปนี้อยู่ภายใต้บังคับแห่งการรับประกันโดยชัดแจ้งนี้

Apple ไม่ขอรับประกัน รับรองหรือยืนยันว่าการใช้บริการของท่านจะไม่สะดุดหรือจะปราศจากข้อผิดพลาด และท่านตกลงว่า Apple อาจถอนบริการออกอย่างไม่มีกำหนดเวลา หรืออาจยกเลิกบริการเป็นครั้งคราว ตามข้อกำหนดของข้อตกลงฉบับนี้

ท่านเข้าใจและตกลงโดยชัดแจ้งว่าบริการนี้จัดหาให้ “ตามที่เป็นอยู่” และ “ตามที่มี” Apple และบริษัทในเครือ บริษัทลูก เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน คู่ค้าและผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิของ Apple ขอปฏิเสธการรับประกันในลักษณะใดๆ ทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือการรับประกันโดยปริยาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันโดยปริยายเกี่ยวกับความเหมาะสมในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างหนึ่งอย่างใด และการไม่ละเมิดสิทธิ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Apple และบริษัทในเครือ บริษัทลูก เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน คู่ค้าและผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิของ Appleไม่ได้ให้การรับประกันว่า (1) บริการจะเป็นไปตามความต้องการของท่าน (2) การใช้บริการของท่านจะมีความทันต่อเวลา ไม่ได้รับการรบกวน ปลอดภัยหรือปราศจากความผิดพลาด (3) ข้อมูลใดๆ ที่ท่านได้รับเนื่องจากบริการจะมีความถูกต้องหรือเชื่อถือได้ และ (4) ความบกพร่องหรือความผิดพลาดใดๆ ในซอฟต์แวร์ที่จัดหาให้แก่ท่านโดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการ จะได้รับการแก้ไข

Apple ไม่ขอรับรองหรือรับประกันว่าบริการจะปราศจากความเสียหาย ข้อขัดข้อง การโจมตี ไวรัส การเข้าแทรกแทรง การแฮกข้อมูล หรือการล่วงล้ำมาตรการความปลอดภัยอื่นๆ และ Apple จะได้รับการยกเว้นความรับผิดที่เกี่ยวข้องด้วย

ข้อมูลใดๆ ที่ดาวน์โหลดหรือได้รับมาโดยวิธีการอื่นใดผ่านทางการใช้บริการ มีการเข้าถึงโดยอยู่ในดุลยพินิจและความเสี่ยงของท่านเอง และท่านต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ของท่าน เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือการสูญหายของข้อมูลซึ่งเป็นผลมาจากการดาวน์โหลดข้อมูลใดๆ ดังกล่าว ท่านรับทราบด้วยว่าบริการไม่ได้มีความมุ่งหมายหรือความเหมาะสมสำหรับใช้ในสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมที่ความล้มเหลวหรือความล่าช้า หรือความผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้องในเนื้อหา ข้อมูลหรือสารสนเทศที่จัดหาให้ผ่านทางบริการอาจก่อให้เกิดการเสียชีวิต การบาดเจ็บส่วนบุคคล หรือความเสียหายทางกายภาพหรือต่อสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง

ขีดจำกัดความรับผิด

บางเขตอำนาจไม่อนุญาตให้ผู้ให้บริการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิด เพียงเท่าที่การยกเว้นหรือการจำกัดดังกล่าวได้ถูกห้ามไว้เป็นการเฉพาะโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดบางอย่างที่ระบุไว้ข้างล่างนี้อาจไม่ใช้บังคับกับท่าน

Apple จะใช้ทักษะความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังตามสมควรในการให้บริการ ข้อจำกัดดังต่อไปนี้ไม่ใช้บังคับสำหรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นจาก (ก) การที่ Apple ไม่ใช้ทักษะความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังตามสมควร (ข) ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง การจงใจประพฤติมิชอบหรือการฉ้อฉลของ Apple หรือ (ค) การเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคล

ท่านเข้าใจและตกลงโดยชัดแจ้งว่า Apple และบริษัทในเครือ บริษัทลูก เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน คู่ค้าและผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิของ Apple ไม่ต้องรับผิดต่อท่านสำหรับความเสียหายโดยตรง ความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายที่เกี่ยวข้อง ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง หรือค่าเสียหายเพื่อเป็นเยี่ยงอย่าง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าเสียหายสำหรับการสูญเสียผลกำไร ค่าความนิยม การใช้ประโยชน์หรือข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสินค้าหรือบริการทดแทน หรือความสูญเสียที่จับต้องไม่ได้อื่นๆ (ถึงแม้ว่าApple จะได้รับแจ้งเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าว) อันเนื่องมากจาก (1) การใช้หรือการไม่สามารถใช้บริการ (2) การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีขึ้นในบริการ หรือการหยุดบริการหรือส่วนใดๆ ของบริการไม่ว่าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร (3) การเข้าถึงหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการส่งข้อมูลของท่านหรือข้อมูลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต (4) การลบ ความเสียหาย หรือความขัดข้องในการเก็บรักษาและ/หรือการส่งหรือรับการส่งข้อมูลของท่านหรือข้อมูลของท่าน ในหรือผ่านทางบริการ (5) คำแถลงหรือการดำเนินการของบุคคลภายนอกใดๆ ในบริการ และ (6) เรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริการ

การชดใช้ค่าเสียหาย

ท่านตกลงที่จะปกป้อง รับผิดชดใช้และดำเนินการเพื่อมิให้ Apple บริษัทในเครือ บริษัทลูก กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน คู่ค้า ผู้รับจ้างและผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิของ Apple ได้รับความเสียหายจากการเรียกร้องหรือการทวงถามใดๆโดยบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงค่าทนายความตามสมควร ที่เกี่ยวข้องกับหรือเกิดขึ้นจาก (ก) การที่ท่านยื่น โพสต์ ส่งหรือทำให้มีขึ้นโดยวิธีการอื่นใดซึ่งเนื้อหาผ่านทางบริการ (ข) การที่ท่านใช้บริการ (ค) การที่ท่านฝ่าฝืนข้อตกลงฉบับนี้ (ง) การดำเนินการใดๆ โดย Apple อันเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบการละเมิดข้อตกลงนี้ซึ่งเป็นที่ต้องสงสัย หรืออันเนื่องมาจากการที่ Apple ค้นพบหรือพิจารณาว่าได้มีการละเมิดข้อตกลงนี้ หรือ (จ) การที่ท่านละเมิดสิทธิใดๆ ของบุคคลอื่น ซึ่งหมายความว่า ท่านไม่สามารถฟ้องร้อง Apple หรือ บริษัทในเครือ บริษัทลูก กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน คู่ค้า ผู้รับจ้างและผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิของ Apple อันเนื่องจากการตัดสินใจที่จะถอนหรือปฏิเสธการประมวลผลข้อมูลหรือเนื้อหาใด หรือให้คำเตือนท่าน หรือระงับหรือยกเลิกการเข้าถึงบริการของท่าน หรือดำเนินการอื่นใดในระหว่างการตรวจสอบการละเมิดที่ต้องสงสัย หรืออันเนื่องมาจากการที่ Apple สรุปว่าได้มีการละเมิดข้อตกลงนี้ บทบัญญัติว่าด้วยการสละสิทธิและการชดใช้ค่าเสียหายนี้ใช้บังคับกับการละเมิดทั้งปวงที่ระบุไว้ใน หรือกล่าวถึงในข้อตกลงนี้ ภาระผูกพันนี้จะมีผลบังคับใช้ต่อไปภายหลังจากที่ข้อตกลงฉบับนี้และ/หรือการใช้บริการของท่านสิ้นสุดลงหรือครบกำหนด ท่านรับทราบว่าท่านต้องรับผิดชอบต่อการใช้บริการด้วยการใช้บัญชีของท่านทั้งสิ้น และข้อตกลงฉบับนี้ใช้บังคับกับการใช้บัญชีของท่านใดๆ ทุกครั้ง ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้ และปกป้อง รับผิดชดใช้และดำเนินการเพื่อมิให้ Apple ได้รับความเสียหายจากการเรียกร้องและการทวงถามใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บัญชีของท่าน ไม่ว่าการใช้ดังกล่าวได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากท่านหรือไม่

คำบอกกล่าว

Apple อาจส่งคำบอกกล่าวถึงท่านเกี่ยวกับบริการ ซึ่งรวมถึงการแก้ไขข้อตกลงฉบับนี้ โดยทางอีเมลตาม iCloud email address ของท่าน (และ/หรือที่อยู่ทางอีเมลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของท่าน ถ้ามีการให้ไว้) หรือโดยทางไปรษณีย์ปกติ หรือด้วยการโพสต์บนเว็บไซต์ของ Apple และ/หรือบริการ

กฎหมายที่ใช้บังคับ

เว้นแต่เพียงเท่าที่บัญญัติไว้โดยชัดแจ้งในวรรคดังต่อไปนี้ ข้อตกลงฉบับนี้และความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับ Apple อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ยกเว้นบทบัญญัติว่าด้วยการขัดกันของกฎหมายของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ท่านและ Apple ตกลงยอมรับเขตอำนาจเป็นการเฉพาะของศาลซึ่งตั้งอยู่ในเคาน์ตี้ซานตาคลาร่า มลรัฐแคลิฟอร์เนีย เพื่อการระงับข้อพิพาทหรือการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงฉบับนี้ ถ้า (ก) ท่านไม่ใช่พลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (ข) ท่านไม่ได้พำนักอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ค) ท่านไม่ได้เข้าถึงบริการจากประเทศสหรัฐอเมริกา และ (ง) ท่านเป็นพลเมืองของประเทศใดประเทศหนึ่งที่ระบุข้างล่างนี้ ท่านตกลงว่าให้ข้อพิพาทหรือการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายที่ใช้บังคับตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติว่าด้วยการขัดกันของกฎหมาย และท่านตกลงยอมรับให้ศาลซึ่งตั้งอยู่ในมลรัฐ จังหวัดหรือประเทศที่ระบุข้างล่างนี้เป็นหนึ่งในศาลที่มีอำนาจระงับข้อพิพาท

ถ้าท่านเป็นพลเมืองของ: กฎหมายที่ใช้บังคับ และศาล:

ประเทศใดในกลุ่มสหภาพยุโรป หรือสวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์หรือไอซ์แลนด์ กฎหมายและศาลของถิ่นที่อยู่ตามปกติของท่าน

กฎหมายที่ชื่ออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการซื้อขายระหว่างประเทศ (United Nations Convention on the International Sale of Goods) ได้ถูกยกเว้นไว้เป็นการเฉพาะมิให้ใช้บังคับกับข้อตกลงฉบับนี้

บทบัญญัติโดยทั่วไป

ข้อตกลงฉบับนี้เป็นความตกลงทั้งหมดระหว่างท่านและ Apple และใช้บังคับกับการใช้บริการของท่าน ตลอดจนใช้บังคับแทนความตกลงที่มีขึ้นก่อนหน้านี้ระหว่างท่านและ Apple ที่เกี่ยวข้องกับบริการ นอกจากนี้ ท่านอาจอยู่ในบังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่อาจมีผลบังคับใช้เมื่อท่านใช้บริการที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาของบุคคลภายนอกหรือซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอก หากส่วนใดของข้อตกลงฉบับนี้ถือว่าไม่สมบูรณ์หรือใช้บังคับไม่ได้ ให้ส่วนนั้นได้รับการตีความในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับ โดยให้สะท้อนถึงเจตนารมย์เดิมของคู่สัญญามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และให้ส่วนที่เหลือยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ต่อไป การที่ Appleไม่ใช้หรือไม่บังคับสิทธิหรือบทบัญญัติใดของข้อตกลงฉบับนี้จะไม่ถือว่าเป็นการสละเสียซึ่งสิทธิหรือบทบัญญัติดังกล่าว ท่านตกลงว่าเว้นแต่บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้งในข้อตกลงฉบับนี้ จะไม่มีบุคคลภายนอกผู้รับประโยชน์ของสัญญานี้

การเปลี่ยนแปลง

Apple ขอสงวนสิทธิที่จะทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้ และกำหนดข้อกำหนดหรือเงื่อนไขในการใช้บริการของท่านขึ้นใหม่หรือเพิ่มเติมไม่ว่าในเวลาใด ถ้าท่านไม่ตกลงตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขดังกล่าว ท่านต้องยุติการใช้บริการทันทีและติดต่อฝ่ายสนับสนุน iCloud เพื่อถอนเนื้อหาของท่าน การที่ท่านยังคงใช้บริการต่อไป เป็นการแสดงว่าท่านยอมรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมดังกล่าว

การทำสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์

การใช้บริการของท่านรวมถึงความสามารถที่จะเข้าทำข้อตกลงและ/หรือธุรกรรมโดยทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่านรับทราบว่าการยื่นข้อตกลงและ/หรือธุรกรรมโดยทางอิเล็กทรอนิกส์ของท่านถือเป็นความตกลงและเจตนารมย์ของท่านที่จะผูกพันตนโดยข้อตกลงและธุรกรรมดังกล่าว และทำการชำระเงินสำหรับข้อตกลงและ ธุรกรรมดังกล่าว ความตกลงและเจตนารมย์ของท่านที่จะผูกพันตนโดยการยื่นข้อตกลงและ/หรือธุรกรรมโดยทางอิเล็กทรอนิกส์ใช้บังคับกับบันทึกหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทั้งปวงที่ท่านเข้าทำในบริการนี้ ซึ่งรวมถึงคำบอกกล่าวการยกเลิก นโยบาย สัญญาและคำขอต่างๆ เพื่อที่จะเข้าถึงและรักษาบันทึกหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ของท่าน ท่านอาจต้องมีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์บางอย่าง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียว

แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด 18 กันยายน 2556