Legal

УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ

УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ

Click here to view these terms in English

А. ПРОДАЖНИ УСЛОВИ ЗА MAC APP STORE, АPP STORE И IBOOKS STORE

Б. УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА MAC APP STORE, АPP STORE И IBOOKS STORE

В. ПОЛИТИКА ЗА ЗАШТИТА НА ПРИВАТНОСТА

ПРАВНИТЕ ДОГОВОРИ ДАДЕНИ ПОДОЛУ СЕ СКЛУЧЕНИ ПОМЕЃУ ВАС И ITUNES SARL ("ITUNES") И ГО УРЕДУВААТ ВАШЕТО КОРИСТЕЊЕ НА MAC APP STORE, APP STORE И IBOOKS STORE ("ПРОДАВНИЦИТЕ"). ЗА ДА СЕ СОГЛАСИТЕ СО ОВИЕ УСЛОВИ, КЛИКНЕТЕ НА "AGREE" ("СЕ СОГЛАСУВАМ"). ДОКОЛКУ НЕ СЕ СОГЛАСУВАТЕ СО ОВИЕ УСЛОВИ, НЕ КЛИКНУВАЈТЕ НА "AGREE" ("СЕ СОГЛАСУВАМ") И НЕ ГИ КОРИСТЕТЕ MAC APP STORE, APP STORE ИЛИ IBOOKS STORE. ОВОЈ ДОГОВОР СЕ ПРИМЕНУВА БЕЗ ВЛИЈАНИЕ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА СОФТВЕРСКИ ЛИЦЕНЦИ КОИ МОЖЕ ДА СТЕ ГИ СКЛУЧИЛЕ, КАКО НА ПРИМЕР ЗА КОРИСТЕЊЕТО НА ITUNES АПЛИКАЦИЈАТА.

ЗА ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ ЗА НАШИТЕ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ, ПОСЕТЕТЕ ЈА СЛЕДНАТА СТРАНИЦА: http://www.apple.com/support/.

А. ПРОДАЖНИ УСЛОВИ ЗА MAC APP STORE, АPP STORE И IBOOKS STORE

ПЛАЌАЊЕ, ДАНОЦИ И ПОЛИТИКА НА РЕФУНДИРАЊЕ

Продавниците прифаќаат кредитни картички издадени од банки во Република Македонија или Кодови за Содржина како начин на плаќање. iTunes може да побара претходно одобрување за износ до износот на нарачката. Пресметувањето се врши во моментот на или кусо после трансакцијата. Доколку го користите 1-Click за купување, Вашата нарачка може да се одобрува и да се пресметува за секој дополнителен износ во текот на една куповна сесија, така што може да се јави како повеќе нарачки на Вашиот извештај. Кога вршите купувања, кредитите за содржината се користат први, а потоа секаков преостанат износ се наплатува од Вашата кредитна картичка.

Се согласувате да платите за сите производи коишто ќе ги купите преку Продавниците, и се согласувате iTunes да може да наплати од Вашата кредитна картичка износ за кој било производ што сте го купиле, како и сите дополнителни износи (вклучително и даноци и провизии за доцнење, зависно од случајот) кои може да доспеат на или во врска со Вашата Сметка. ВИЕ СТЕ ОДГОВОРНИ ЗА НАВРЕМЕНО ПЛАЌАЊЕ НА СИТЕ НАДОМЕСТОЦИ И ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ВАЛИДНИ ПОДАТОЦИ ЗА КРЕДИТНАТА КАРТИЧКА ДО iTUNES ЗАРАДИ ПЛАЌАЊЕ НА СИТЕ НАДОМЕСТОЦИ. Сите надоместоци ќе бидат наплатени од кредитната картичка што Вие ќе ја назначите во текот на процесот на регистрација. Доколку сакате да назначите друга кредитна картичка или доколку дојде до промена во статусот на Вашата кредитна картичка, мора да ги промените Вашите податоци ‘on-line’ во делот Account Information („Податоци за Сметката“) на iTunes. Ова може привремено да го попречи Вашиот пристап до Продавниците додека iTunes не ја провери валидноста на Вашите нови податоци за плаќање

Вкупната цена ќе ја вклучува цената на производот плус каков било применлив данок на продажби и/или данок на додадена вредност (ДДВ) ако е применлив. Таквиот данок на прометот се заснова на адресата за наплата („bill-to address“) и важечката стапка на данокот на промет во времето кога ќе го преземете производот. Ќе пресметуваме данок само во јурисдикции каде што дигиталните добра се оданочиви. Клиентите немаат право на даночни ослободувања.

Сите продажби на производи се конечни.

Цените за производите понудени преку Продавниците може да се променат во секое време, а Продавниците не обезбедуваат ценовна заштита или рефундирања во случај на намалување на цената или промотивни понуди.

Ако некој производ стане недостапен после трансакцијата, но пред преземањето, Ваш единствен правен лек во таков случај ќе биде рефунирање. Доколу технички проблеми ја спречуваат или неразумно ја одолговлекуваат испораката на Вашиот производ, Ваш единствен правен лек во таков случај ќе биде или замена или рефундирање на платената цена, како што ќе определи iTunes.

1-CLICK®

1-Click е регистрирана услужна марка на Amazon.com, Inc., која се користи врз основа на лиценца. 1-Click е погодна функција која Ви овозможува да купувате од Продавниците со еден клик на Вашиот ‘глушец’ или друг уред за внесување. Кога пристапувате на Продавниците од Вашиот компјутер, купувањето преку 1-Click може да се активира преку прозорецот за дијалог што се појавува кога ќе кликнете на копчето "Buy" („Купи“). (Можете да го смените овој избор во секое време со кликнување на Reset Warnings („Ресетирај ги предупредувањата“) во податоците за Вашата Сметка. Кога пристапувате до Продавниците од Вашите производи од брендот на Apple со iOS, како што се iPad, iPod touch или iPhone („iOS Уред“), 1-Click се активира за секоја трансакција на тој начин што се притиска копчето на кое е прикажана цената на производот, што го отвора копчето "Buy" („Купи“). Кога ќе се активира 1-Click, со кликнување или притискање на копчето "Buy" („Купи“) веднаш започнува преземањето и Вашата трансакција се финализира без какви и да е дополнителни чекори.

КОДОВИ ЗА СОДРЖИНА

Кодовите за Содржина не можат да се заменат за пари и не можат да се вратат со рефундирање во пари (освен како што налага законот); да се разменат; да се препродадат; да се користат за купување на подароци; да се користат за купувања од Apple Online Store; или да се користат во Apple Retail Stores. Неискористените износи се непреносливи.

Кодовите за Содржина наменети за дистрибуција во Република Македонија може да се искористат преку Продавниците само во Република Македонија.

iTunes не одговара за изгубени или украдени Кодови за Содржина.

iTunes го задржува правото да затвора сметки и бара алтернативни начини на плаќање доколку Код за Содржината бил со измама прибавен или користен на Продавниците.

ITUNES И НЕГОВИТЕ ПРИМАЧИ НА ЛИЦЕНЦА, ПОВРЗАНИ ЛИЦА, И ДАВАЧИ НА ЛИЦЕНЦА НЕ ДАВААТ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПРЕМОЛЧНИ, ВО ПОГЛЕД НА КОДОВИТЕ ЗА СОДРЖИНА ИЛИ ПРОДАВНИЦИТЕ, ВКЛУЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ИЗРИЧНИ ИЛИ ПРЕМОЛЧНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОМЕТЛИВОСТ ИЛИ ПОГОДНОСТ ЗА ОСОБЕНА НАМЕНА. ДОКОЛКУ КОДОТ ЗА СОДРЖИНА Е НЕФУНКЦИОНАЛЕН, ВАШИОТ ЕДИНСТВЕН ЛЕК И НАША ЕДИНСТВЕНА ОДГОВОРНОСТ ЌЕ БИДЕ ЗАМЕНАТА НА ТАКВИОТ КОД ЗА СОДРЖИНА. ОВИЕ ОГРАНИЧУВАЊА МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОДНЕСУВААТ НА ВАС. ОДРЕДЕНИ ЈУРИСДИКЦИИ НЕ ДОЗВОЛУВААТ ОГРАНИЧУВАЊА НА ПРЕМОЛЧНИТЕ ГАРАНЦИИ ИЛИ ИСКЛУЧУВАЊЕТО ИЛИ ОГРАНИЧУВАЊЕТО НА ОДГОВОРНОСТА ЗА ОТШТЕТА. ДОКОЛКУ ОВИЕ ЗАКОНИ СЕ ОДНЕСУВААТ И НА ВАС, НЕКОИ ИЛИ СИТЕ ОД ГОРНИТЕ ОГРАДУВАЊА, ИСКЛУЧУВАЊА ИЛИ ОГРАНИЧУВАЊА МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОДНЕСУВААТ НА ВАС И ВИЕ ИСТО ТАКА МОЖЕ ДА ИМАТЕ И ДОПОЛНИТЕЛНИ ПРАВА.

ПОДАРОЦИ

Подароците купени од Продавниците може да бидат купени само за и да бидат искористени само од страна на лица во Република Македонија. Примачите на подароци мора да имаат компатибилен хардвер и поставки за родителска контрола за да можат да користат некои подароци.

ОДНАПРЕД ДАДЕНИ НАРАЧКИ

Кога однапред давате нарачки за производи, Вие со тоа ги овластувате Продавниците автоматски да го наплатат од Вашата сметка и да го преземат производот кога истиот ќе стане достапен. Вие ќе можете да ја откажете однапред дадената нарачка сe до моментот кога производот ќе стане достапен.

ЕЛЕКТРОНСКО ДОГОВАРАЊЕ

Вашето користење на Продавниците ја претпоставува способноста да склучувате договори и/или да вршите трансакции по електронски пат. ВИЕ ПОТВРДУВАТЕ ДЕКА ВАШИТЕ ЕЛЕКТРОНСКИ ПОДНЕСОЦИ ПРЕТСТАВУВААТ ВАША СОГЛАСНОСТ И НАМЕРА ДА БИДЕТЕ ОБВРЗАНИ СО ТИЕ ДОГОВОРИ И ТРАНСАКЦИИ И ДА ПЛАТИТЕ ЗА ИСТИТЕ. ВАШАТА СОГЛАСНОСТ И НАМЕРА ДА БИДЕТЕ ОБВРЗАНИ СО ЕЛЕКТРОНСКИТЕ ПОДНЕСОЦИ СЕ ОДНЕСУВА НА СИТЕ ЕВИДЕНЦИИ ВО ВРСКА СО СИТЕ ТРАНСАКЦИИ ШТО ГИ СКЛУЧУВАТЕ НА ОВАА СТРАНИЦА, ВКЛУЧИТЕЛНО И ИЗВЕСТУВАЊА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ, ПОЛИТИКИ, ДОГОВОРИ И АПЛИКАЦИИ. За да пристапите и да ја зачувате Вашата електронска евиденција, може да биде потребно да имате одреден хардвер и софтвер, кои се Ваша исклучива одговорност.

iTunes не одговара за типографски грешки.

Б. УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА MAC APP STORE, АPP STORE И IBOOKS STORE

ОВOJ ПРАВEН ДОГОВОР МЕЃУ ВАС И iTUNES S.A.R.L. ("ITUNES") ГО УРЕДУВА ВАШЕТО КОРИСТЕЊЕ НА MAC APP STORE, APP STORE и IBOOKS STORE („ПРОДАВНИЦИТЕ“) И КУПУВАЊЕТО НА ЛИЦЕНЦИ ОД ИСТИТЕ, КОИШТО ВИ ГИ ПРОДАВА ITUNES.

MAC APP STORE, APP STORE и IBOOKS STORE

iTunes ги обезбедува Продавниците кои Ви овозможуваат да купувате од iTunes лиценци за софтверски производи и дигитални содржини („Производите“) само како крајни корисници, под условите определени во овој Договор. За Производи од App Store (како што истите се дефинирани подолу), крајни корисници може да бидат поединци кои настапуваат во нивно приватно својство, трговски претпријатија или образовни институции.

УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРОДАВНИЦИТЕ

Овие Продавници се достапни за поединци на возраст од 13 години или повеќе. Доколку имате 13 години или повеќе, но сте помлад од 18 години, треба да го разгледате овој Договор заедно со Вашиот родител или старател, за да бидете сигурни дека Вие и Вашиот родител или старател го разбирате истиот.

Продавниците Ви се достапни само во Република Македонија. Вие се согласувате да не ги користите или да не се обидувате да ги користите Продавниците од места надвор од оваа територија. iTunes може да примени технологии за да го провери почитувањето на овој услов.

За користење на Продавниците потребни се компатибилни уреди, пристап до Интернет и одреден софтвер (може да подлежи на надоместоци), може да се потребни периодични ажурирања, а самото користење може да биде засегнато од перформансите на овие фактори. Се препорачува пристап до Интернет со голема брзина. Најновата верзија од софтверот на iTunes и Mac App Store, се препорачува за пристап до Продавниците и истата може да се бара за одредени трансакции или функции и за преземање на Производи претходно купени од Продавниците. Се согласувате дека овие барања, коишто можат да се менуваат од време на време, се Ваша одговорност. Продавниците не се дел од кој и да е друг производ или понуда, а купувањето или стекнувањето на кој и да е друг производ нема да се толкува на начин да го овозможува или гарантира Вашиот пристап до Продавниците.

ВАШАТА СМЕТКА

Како регистриран корисник на Продавниците, Вие можете да отворите сметка („Сметка“). Не ги откривајте податоците за Вашата Сметка на никој друг. Вие сте единствено одговорни за чувањето на доверливоста и сигурноста на Вашата Сметка, како и за сите активности кои се остваруваат на или преку Вашата Сметка и се согласувате веднаш да го известите iTunes за секое нарушување на сигурноста. iTunes не е одговорен за какви и да е загуби кои произлегуваат од неовластено користење на Вашата Сметка.

За да купите и да преземете Производи од Продавниците, мора да го внесете Вашето Apple ID и Вашата лозинка или да користите Touch ID за да потврдите Вашата сметка за купување. Откако ќе ја потврдите Вашата Сметка со Вашето Apple ID и со лозинката, нема да биде потребно повторно да ја потврдите во наредните петнаесет минути. Може да изберете да дозволите компјутерот да ја запомнат лозинката за да остане потврдена. За ова време, ќе можете да купувате и да преземате Производи без да мората повторно да ја внесете Вашата лозинка. Можете да ја исклучите опцијата да вршите купувања на Производи или да ги менувате поставките за да се бара лозинка за секоја App и Book трансакција со подесување на поставките на Вашиот компјутер или iOS Уред. За повеќе информации, Ве молиме видете http://support.apple.com/kb/HT1904 и http://support.apple.com/kb/HT4213.

Се согласувате да дадете точни и целосни податоци кога ќе се регистрирате, како и додека ги користите Продавниците („Регистрациски Податоци“) и Вие се согласувате да ги ажурирате Вашите Регистрациски Податоци и да ги одржувате точни и целосни. Се согласувате iTunes да може да ги зачува и да ги користи Регистрациските Податоци што ги давате за одржување на Вашата Сметка и за пресметување надоместоци на товар на Вашата Сметка.

АВТОМАТСКА ИСПОРАКА И ПРЕЗЕМАЊА НА ПРЕТХОДНО КУПЕНИ ПРОИЗВОДИ

Кога за прв пат ќе прибавите Производи од App Store (со исклучок на производи прибавени од Mac App Store) или Производи од iBooks Store преку Продавниците (заедно наречени „Подобна Содржина“), можете да изберете автоматски да примате („авто-преземање“) копии од таквата Подобна Содржина на дополнителни iOS Уреди и компјутери авторизирани од iTunes со компатибилен софтвер на тој начин што ќе ги асоцирате таквите iOS Уреди и комјутери согласно правилата за асоцирање дадени подолу (секој наречен „Асоциран Уред“). За секој Асоциран Уред може да одредите, ако сакате, каков вид на Подобна Содржина може да биде автоматски преземана на него. На Асоциран Уред кој може да прима push известувања („кој поддржува Push“), вклучително и iOS Уреди, содржината автоматски ќе се презема на тој Асоциран Уред кога има интернет врска; на Асоциран Уред кој не поддржува Push, вклучувајќи ги и оние кои работат со Windows оперативен систем, Подобната Содржина автоматски ќе се појавува во редот за преземање, а Вие можете рачно да го започнете преземањето во рамките на iTunes.

За Ваша погодност, по стекнувањето на Подобната Содржина, Вие можете да преземете некои од таквите претходно купени Подобни Содржини на кој било Асоциран Уред. Некои Подобни Содржини што претходно сте ги купиле може да не бидат достапни за подоцнежно преземање во секое време, а Apple ќе нема никаква одговорност спрема Вас во таков случај. Бидејќи може да не бидете во можност подоцна да преземете одредени претходно купени Подобни Содржини, откако ќе преземете одредена Подобна Содржина, Ваша одговорност е да не ја изгубите, уништите или да ја оштетите, и би можеле да направите резервна копија од истата.

Асоцирањето на Асоцирани Уреди подлежи на следниве услови:

(i) Можете автоматски да преземате Подобни Содржини или да преземете претходно купени Подобни Содржини од Сметка на најмногу 10 Асоцирани Уреди, под услов не повеќе од 5 да се компјутери авторизирани од iTunes.

(ii) Асоциран Уред може да биде асоциран само со една Сметка во секое време.

(iii) Можете да го префрлите Асоцираниот Уред на други Сметки само еднаш на секои 90 дена.

(iv) Можете да преземате претходно купени бесплатни содржини на неограничен број на уреди сe додека се бесплатни на Продавниците, но не на повеќе од 5 компјутери авторизирни од iTunes.

Условите наведени погоре под (i) до (iv) не се применуваат на Производи од App Store.

Одредени Подобни Содржини може да бидат со голем обем, па испораката на такви Подобни Содржини преку податочна врска може да подлежи на значителни надоместоци.

АВТОМАТСКА ИСПОРАКА НА АЖУРИРАЊАТА

Уредот или компјутерот периодично ќе проверуваат кај App Store и Mac App Store дали има ажурирања за апликациите на Вашиот уред или компјутер и, доколку има, ажурирањето може автоматски да се преземе и инсталира. Се сложувате дека Apple, преку App Store и Mac App Store, може автоматски да презема и ажурира ажурирања на уредот(ите) или на компјутерот. Може да ги исклучите сите автоматски ажурирања во кое било време со измена во поставките за автоматските ажурирања на уредот или компјутерот.

ЗАШТИТА НА ПРИВАТНОСТА

Продавниците подлежат на Политиката на Apple Inc. за заштита на приватноста, која може да се најде на http://www.apple.com/privacy/.

КОРИСТЕЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ И ПРОДАВНИЦИТЕ

iTunes Ви продава лиценца за да ги користите Производите. Откако ќе ја купите од iTunes, таа лиценца претставува правно обврзувачки договор склучен директно помеѓу Вас и издавачот на тој Производ („Издавачот“) со којшто се уредува Вашето користење на тој Производ. Прифаќате дека Продавниците и определени Производи содржат сигурносна технологија која го ограничува Вашето користење на Производите и дека, без оглед дали Производите се ограничени со сигурносна технологија или не, Вие ќе ги користите Производите во согласност со применливите правила за користење утврдени од страна на iTunes и Издавачите („Правила за Користење“) и дека секое друго користење на Производите може да претставува повреда на авторските права. Секаква сигурносна технологија е неразделив дел од Производите. iTunes го задржува правото да ги измени Правилата за Користење во секое време. Се согласувате да не ја нарушувате, заобиколувате, подложите на обратен инженеринг, декомпилирате, расклопувате или на друг начин да ја попречувате сигурносната технологија поврзана со таквите Правила за Користење од која била причина - или да се обидувате или да му помагате на друго лице да го стори тоа. iTunes може да го контролира и мониторира придржувањето до Правилата за Користење и iTunes го задржува правото да ги спроведе Правилата за Користење без известување до Вас. Се согласувате да не пристапувате до Продавниците преку други средства освен преку софтверот што Ви го обезбедил iTunes за пристапување до Продавниците. Нема да пристапувате до или да се обидувате да пристапите до Сметка до којашто не сте овластени да пристапите. Се согласувате да не го модификувате софтверот на кој било начин или да не користите модификувани верзии од софтверот, за какви било цели, вклучувајќи и добивање на неовластен пристап до Продавниците. Повредите на системската или мрежната сигурност може да повлечат граѓанска или кривична одговорност.

Со испораката на Производите не Ви се пренесуваат никакви права на користење на Производите за промотивни цели.

Разбирате и прифаќате дека, со оглед на тоа дека одредени аспекти од Продавниците, Производите и администрирањето на Правилата за Користење подразбираат континуирана инволвираност на iTunes, и покрај тоа што iTunes не е договорна страна на лиценцата склучена помеѓу Вас и Издавачите на Производите доколку iTunes промени кој и да е дел од Продавниците или ги прекине истите, што iTunes може да го направи по сопствен избор, Вие може да не бидете во состојба да ги користите Производите во иста мера како и пред таквите промени или прекинување, како и дека iTunes нема никаква одговорност спрема Вас во таков случај.

ПОДНЕСОЦИ ДО ПРОДАВНИЦИТЕ

Продавниците може да нудат интерактивни опции кои, меѓу другото, Ви овозможуваат да доставувате материјали (вклучително и линкови до содржини на трети страни) во делови на Продавниците кои се достапни и видливи за други корисници на Продавниците и за јавноста. Се согласувате со тоа дека секое Ваше користење на таквите опции, вклучително и какви било материјали што сте ги доставиле, ќе биде Ваша исклучива одговорност, нема да претставува прекршување или повреда на правата на која и да е друга страна или прекршување на кои и да е закони, нема да придонесува кон или да охрабрува повреда на права или друг вид незаконско однесување, или на поинаков начин да биде навредливо, недолично или невкусно. Вие, исто така, потврдувате и се согласувате дека сте ги стекнале сите потребни права и лиценци. Се согласувате да доставувате точни и целосни информации во врска со Вашето поднесување на какви било материјали до Продавниците. Со ова му давате на iTunes глобална, ненаплатна и неексклузивна лиценца за користење на таквите материјали како дел од Продавниците, а во врска со Производите, без каков и да е надомест или обврска кон Вас. iTunes го задржува правото да не истакнува или објавува какви било материјали, како и да отстранува или уредува какви било материјали, во секое време и по сопствено убедување, без претходна најава или одговорност. Вие не можете да поднесувате рецензии или рејтинзи на Производи од App Store преземени со користење на промотивен Код за Содржина.

iTunes има право, но не и обврска, да врши надзор над какви и да е материјали поднесени од Ваша страна или на друг начин достапни на Продавниците, за да спроведе истрага во врска со какви и да е пријавени или очигледни повреди на овој Договор, како и да преземе какви и да е чекори за кои iTunes, по сопствено убедување, смета дека се соодветни, вклучително, без ограничување, и раскинување на договорот согласно овие одредби или согласно Политиката на Apple Inc. за заштита на авторски права (http://www.apple.com/legal/copyright.html).

МАТЕРИЈАЛИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Одредени содржини, Производи и услуги достапни преку Продавниците може да вклучуваат материјали од трети страни. iTunes може да обезбеди линкови до одредени интернет страници на трети страни, заради Ваша погодност. Се согласувате дека iTunes не е одговорен за испитување или оценување на содржината или точноста и дека iTunes не гарантира и дека нема никаква одговорност или обврски за материјалите или интернет страниците на трети страни, како и за кои и да е други материјали, производи или услуги на трети страни. Се согласувате дека нема да ги користите материјалите на трети страни на начин кој би ги прекршил или повредил правата на која и да е друга страна, како и дека iTunes не е на ниту еден начин одговорен за такво користење од Ваша страна.

НАВРЕДЛИВИ СОДРЖИНИ

Разбирате дека, користејќи ги Продавниците, може да наидете на содржини кои може да се сметаат за навредливи, непристојни или непожелни, а кои можат но не мораат да бидат означени како експлицитни содржини. Сепак, се согласувате да ги користите Продавниците на сопствен ризик и потврдувате дека iTunes нема одговорност спрема Вас за содржините што може да бидат сфатени како навредливи, непристојни или непожелни. Видовите и описите на апликациите се дадени исклучиво заради Ваша погодност, а Вие се согласувате и потврдувате дека iTunes не ја гарантира нивната точност.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

Се согласувате дека Продавниците, вклучително, но без ограничување на Производи, графички материјали, корисничката површина, аудио клипови, статии, како и скриптите и софтверот кои се користат за имплементација на Продавниците, содржат правно заштитени информации и материјали кој е во сопственост на iTunes и/или на Издавачите и се заштитени со важечките закони за интелектуална сопственост и други закони, вклучително, но без ограничување на закони за авторско право. Се согласувате дека нема да ги користите таквите правно заштитени информации или материјали на кој било начин, освен за користење на Продавниците во согласност со условите на овој Договор. Ниту еден дел од Продавниците не смее да се репродуцира во која и да е форма или со какви и да е средства, освен како што е изречно дозволено во овој Договор. Се согласувате да не ги модификувате, давате под закуп, давате на лизинг, позајмувате, продавате, дистрибуирате или создавате изведени дела кои се темелат на Продавниците на кој и да е начин, како и дека нема да ги искористувате Продавниците на ниту еден недозволен начин, вклучително, но без ограничување на неовластено користење или оптоварување на капацитетот на мрежата.

Независно од кои било други одредби на овој Договор, iTunes и Издавачите го задржуваат правото да го изменаат, суспендираат, отстранат или оневозможат пристапот до кој и да е Производ, содржина или други материјали кои сочинуваат дел од Продавниците во секое време, без претходна најава. iTunes во никој случај нема да биде одговорен за ваквите промени. iTunes може, исто така, да наметне ограничувања на користењето или пристапот до одредени функции или делови од Продавниците, во секој случај и без претходна најава или одговорност.

Сите авторски права на и во однос на Продавниците (вклучително и на компилацијата на содржини, статии, линкови до други интернетски извори, како и описи на тие извори), како и софтверот, се сопственост на iTunes и/или на неговите давачи на лиценци, кои ги задржуваат сите нивни права по закон и по правичност. КОРИСТЕЊЕТО НА СОФТВЕРОТ ИЛИ НА КОЈ И ДА Е ДЕЛ ОД ПРОДАВНИЦИТЕ, ОСВЕН ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРОДАВНИЦИТЕ КАКО ШТО Е ДОЗВОЛЕНО СОГЛАСНО ОВОЈ ДОГОВОР, Е СТРОГО ЗАБРАНЕТО И ПРЕТСТАВУВА ПОВРЕДА НА ПРАВАТА ОД ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ НА ДРУГИ И МОЖЕ ДА ВЕ ИЗЛОЖИ НА ГРАЃАНСКА И КРИВИЧНА ОДГОВОРНОСТ, ВКЛУЧИТЕЛНО И НА МОЖНИ ПАРИЧНИ ОТШТЕТИ ЗА ПОВРЕДА НА АВТОРСКИ ПРАВА.

Apple, логото на Apple, iTunes и другите трговски марки, услужни марки, графички материјали и логоа на Apple кои се користат во врска со Продавниците се трговски марки или регистрирани трговски марки на iTunes и/или на Apple Inc. во САД и/или во други земји. Другите трговски марки, услужни марки, графички материјали и логоа кои се користат во врска со Продавниците може да бидат трговски марки на нивните респективни сопственици. Вие не добивате никакво право или лиценца во однос на која и да е од гореспоменатите трговски марки и за користење на кои и да е такви трговски марки.

РАСКИНУВАЊЕ

Доколку не почитувате или доколку iTunes се сомнева дека не почитувате која и да е од одредбите на овој Договор, iTunes може, по сопствено наоѓање, без претходна најава: (i) да го раскине овој Договор и/или да ја укине Вашата Сметка, а Вие останувате одговорни за сите износи кои ги должите од Вашата Сметка заклучно со датата на раскинување; и/или (ii) да ја раскине лиценцата за софтверот; и/или (iii) да оневозможи пристап до Продавниците (или кој и да е дел од истите).

iTunes го задржува правото да ги модификува, суспендира или прекине Продавниците (или кој и да е дел или содржина од истите) во секое време, со или без претходна најава до Вас, и ќе нема одговорност спрема Вас или спрема која и да е трета страна доколку ги реализира тие свои права.

ОДРЕКУВАЊЕ ГАРАНЦИИ; ОГРАНИЧУВАЊА НА ОДГОВОРНОСТА

iTUNES НЕ ГАРАНТИРА, НИТУ ИЗЈАВУВА ДЕКА ВАШЕТО КОРИСТЕЊЕ НА ПРОДАВНИЦИТЕ ЌЕ БИДЕ НЕПРЕКИНАТО ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ, А ВИЕ СЕ СОГЛАСУВАТЕ ДЕКА iTUNES ПОВРЕМЕНО МОЖЕ ДА ГИ ОТСТРАНИ ПРОДАВНИЦИТЕ ЗА НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ ИЛИ ДА ГИ УКИНЕ ПРОДАВНИЦИТЕ ВО СЕКОЕ ВРЕМЕ, БЕЗ ПРЕТХОДНА НАЈАВА ДО ВАС.

ИЗРЕЧНО СЕ СОГЛАСУВАТЕ ДЕКА ВАШЕТО КОРИСТЕЊЕ, ИЛИ НЕМОЖНОСТ ДА ГИ КОРИСТИТЕ ПРОДАВНИЦИТЕ, Е НА ВАШ СОПСТВЕН РИЗИК. ПРОДАВНИЦИТЕ И СИТЕ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ИСПОРАЧАНИ ДО ВАС ПРЕКУ ПРОДАВНИЦИТЕ СЕ (ОСВЕН ДОКОЛКУ ИЗРЕЧНО НЕ Е НАВЕДЕНО ОД СТРАНА НА iTUNES) ОБЕЗБЕДЕНИ „КАКВИ ШТО СЕ“ И „КАКО ШТО СЕ ДОСТАПНИ“ ЗА ВАША УПОТРЕБА, БЕЗ ГАРАНЦИИ ОД КАКОВ И ДА Е ВИД, ИЗРЕЧНИ ИЛИ ИМПЛИЦИТНИ, ВКЛУЧИТЕЛНО И СИТЕ ИМПЛИЦИТНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПАЗАРНА ПОДОБНОСТ, ПОГОДНОСТ ЗА ПОСЕБНА НАМЕНА, СОПСТВЕНОСТ И НЕПОВРЕДУВАЊЕ НА ПРАВА. СО ОГЛЕД НА ТОА ДЕКА ВО НЕКОИ ЗЕМЈИ НЕ Е ДОЗВОЛЕНО ИСКЛУЧУВАЊЕТО НА ИМПЛИЦИТНИ ГАРАНЦИИ, ГОРНОТО ИСКЛУЧУВАЊЕ НА ИМПЛИЦИТНИ ГАРАНЦИИ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ПРИМЕНУВА НА ВАС.

ДО МАКСИМАЛНАТА МЕРА ДОЗВОЛЕНА СО ПРИМЕНЛИВИОТ ЗАКОН, iTUNES, НЕГОВИТЕ ДИРЕКТОРИ, ФУНКЦИОНЕРИ, ВРАБОТЕНИ, ПОВРЗАНИ ЛИЦА, АГЕНТИ, ИЗВЕДУВАЧИ, ВЛАСТОДАВЦИ ИЛИ ДАВАЧИ НА ЛИЦЕНЦИ ВО НИТУ ЕДЕН СЛУЧАЈ НЕМА ДА БИДАТ ОДГОВОРНИ ЗА НИКАКВИ ДИРЕКТНИ, ИНДИРЕКТНИ, ИНЦИДЕНТНИ, КАЗНЕНИ, СПЕЦИЈАЛНИ ИЛИ ПОСЛЕДИЧНИ ОТШТЕТИ, КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ВАШЕТО КОРИСТЕЊЕ НА КОЈА БИЛО ОД УСЛУГИТЕ, КАКО И ЗА КОИ БИЛО БАРАЊА ЗА НАДОМЕСТ ПОВРЗАНИ НА КОЈ И ДА Е НАЧИН СО ВАШЕТО КОРИСТЕЊЕ НА ПРОДАВНИЦИТЕ, ВКЛУЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ НА КАКВИ И ДА Е ГРЕШКИ ИЛИ ПРОПУСТИ ВО КОЈА И ДА Е СОДРЖИНА, ИЛИ КАКВА И ДА Е ЗАГУБА ИЛИ ШТЕТА ОД КОЈ И ДА Е ВИД НАСТАНАТИ КАКО РЕЗУЛТАТ НА КОРИСТЕЊЕ НА КОЈА И ДА Е СОДРЖИНА (ИЛИ ПРОИЗВОД) КОЈА Е ИСТАКНАТА, ПРЕНЕСЕНА ИЛИ НА ДРУГ НАЧИН НАПРАВЕНА ДОСТАПНА ПРЕКУ ПРОДАВНИЦИТЕ, ДУРИ И ДА СЕ ПОСОВЕТУВАНИ ДЕКА ПОСТОИ МОЖНОСТ ЗА ТАКВО НЕШТО. ПОРАДИ ТОА ШТО ОДРЕДЕНИ ЗЕМЈИ ИЛИ ЈУРИСДИКЦИИ НЕ ДОЗВОЛУВААТ ИСКЛУЧУВАЊЕ ИЛИ ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТА ЗА ПОСЛЕДИЧНИ ИЛИ ИНЦИДЕНТНИ ОТШТЕТИ, ОДГОВОРНОСТА НА iTUNES ВО ТАКВИТЕ ЗЕМЈИ ИЛИ ЈУРИСДИКЦИИ Е ОГРАНИЧЕНА ДО МЕРАТА ДО КОЈА ТОА Е ДОЗВОЛЕНО СО ЗАКОН.

iTUNES ЌЕ ВЛОЖИ РАЗУМНИ НАПОРИ ЗА ДА ГИ ЗАШТИТИ ПОДАТОЦИТЕ ДОСТАВЕНИ ОД ВАША СТРАНА ВО ВРСКА СО ПРОДАВНИЦИТЕ, НО ВИЕ СЕ СОГЛАСУВАТЕ СО ТОА ДЕКА ГИ ПОДНЕСУВАТЕ ТАКВИТЕ ПОДАТОЦИ НА ВАШ СОПСТВЕН РИЗИК, А iTUNES СО ОВА ОДРЕКУВА СЕКАКВА ОДГОВОРНОСТ СПРЕМА ВАС ЗА КАКВА И ДА Е ЗАГУБА ИЛИ ОДГОВОРНОСТ ПОВРЗАНА СО ТАКВИТЕ ПОДАТОЦИ НА КОЈ И ДА Е НАЧИН.

ITUNES НЕ ИЗЈАВУВА НИТУ ГАРАНТИРА ДЕКА ПРОДАВНИЦИТЕ ЌЕ БИДАТ БЕЗ ЗАГУБИ, КОРУПЦИЈА, НАПАДИ, ВИРУСИ, ПРЕЧКИ, ХАКИРАЊЕ ИЛИ ДРУГИ НАРУШУВАЊА НА СИГУРНОСТА, И ITUNES ОДРЕКУВА СЕКАКВА ОДГОВОРНОСТ ПОВРЗАНА СО ТОА. НЕКОИ ПРОИЗВОДИ МОЖАТ ДА СЕ ПРЕЗЕМАТ САМО ЕДНАШ; ОТКАКО ЌЕ БИДАТ ПРЕЗЕМЕНИ, НЕ МОЖАТ ДА СЕ ЗАМЕНАТ ДОКОЛКУ СЕ ИЗГУБАТ ОД КОЈА БИЛО ПРИЧИНА. ВИЕ СТЕ ОДГОВОРНИ ЗА ЧУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ ВО ВАШИОТ СИСТЕМ, ВКЛУЧИТЕЛНО И СИТЕ ПРОИЗВОДИ КУПЕНИ ОД ПРОДАВНИЦИТЕ.

ОТКАЖУВАЊЕ И ОБЕШТЕТУВАЊЕ

СО КОРИСТЕЊЕ НА ПРОДАВНИЦИТЕ, СЕ СОГЛАСУВАТЕ , ВО МЕРАТА ДОЗВОЛЕНА СО ЗАКОН, ДА ПРЕЗЕМЕТЕ ОДГОВОРНОСТ И ДА ГИ ЧУВАТЕ ОД ШТЕТА iTUNES, НЕГОВИТЕ ДИРЕКТОРИ, ФУНКЦИОНЕРИ, ВРАБОТЕНИ, ПОВРЗАНИ ЛИЦА, АГЕНТИ, ИЗВЕДУВАЧИ, ВЛАСТОДАВЦИ И ДАВАЧИ НА ЛИЦЕНЦИ ВО ОДНОС НА КАКВИ БИЛО ОТШТЕТНИ БАРАЊА КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ВАШАТА ПОВРЕДА НА ОВОЈ ДОГОВОР, ВАШЕТО КОРИСТЕЊЕ НА ПРОДАВНИЦИТЕ ИЛИ КАКВО И ДА Е ДЕЈСТВИЕ ПРЕЗЕМЕНО ОД СТРАНА НА iTUNES КАКО ДЕЛ ОД НЕГОВА ИСТРАГА ВО ВРСКА СО СОМНЕВАЊЕТО ЗА ПОВРЕДА НА ОВОЈ ДОГОВОР ИЛИ КАКО РЕЗУЛТАТ НА НЕГОВИТЕ НАОДИ ИЛИ ЗАКЛУЧОК ДЕКА Е СТОРЕНА ПОВРЕДА НА ОВОЈ ДОГОВОР. ОВА ЗНАЧИ ДЕКА НЕ МОЖЕТЕ ДА ГИ ТУЖИТЕ ИЛИ ДА ДОБИЕТЕ ОБЕШТЕТУВАЊЕ ОД iTUNES, НЕГОВИТЕ ДИРЕКТОРИ, ФУНКЦИОНЕРИ, ВРАБОТЕНИ, ПОВРЗАНИ ЛИЦА, АГЕНТИ, ИЗВЕДУВАЧИ, ВЛАСТОДАВЦИ И ДАВАЧИ НА ЛИЦЕНЦИ КАКО РЕЗУЛТАТ НА НЕГОВАТА ОДЛУКА ДА СЕ ОТСТРАНАТ ИЛИ ДА ОДБИЕ ДА СЕ ОБРАБОТАТ КАКВИ И ДА Е ПОДАТОЦИ ИЛИ СОДРЖИНА, ДА ВЕ ПРЕДУПРЕДАТ, ДА ГО СУСПЕНДИРААТ ИЛИ УКИНАТ ВАШИОТ ПРИСТАП ДО ПРОДАВНИЦИТЕ, ИЛИ ДА ПРЕЗЕМЕ ДРУГИ ДЕЈСТВИЈА ВО ТЕКОТ НА ИСТРАГАТА ВРЗ ОСНОВА НА СОМНЕВАЊЕ ЗА ПОВРЕДА ИЛИ КАКО РЕЗУЛТАТ НА ЗАКЛУЧОКОТ НА iTUNES ДЕКА Е СТОРЕНА ПОВРЕДА НА ОВОЈ ДОГОВОР. ОВАА ОДРЕДБА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ И ОБЕШТЕТУВАЊЕ СЕ ОДНЕСУВА НА СИТЕ ПОВРЕДИ ОПИШАНИ ИЛИ ПРЕДВИДЕНИ ВО ОВОЈ ДОГОВОР.

ИЗМЕНИ

iTunes го задржува правото во секое време да го измени овој Договор и да наметне нови или дополнителни услови во врска со Вашето користење на Продавниците. Таквите измени и дополнителни услови стапуваат на сила веднаш и се инкорпорираат во овој Договор. Вашето натамошно континуирано користење на Продавниците ќе се смета за прифаќање на истите.

РАЗНО

Овој Договор го сочинува целосниот договор меѓу Вас и iTunes и го уредува Вашето користење на Продавниците, заменувајќи какви било претходни договори меѓу Вас и iTunes. Исто така, Вие може да сте обврзани и со дополнителни услови кои може да важат во моментот кога ги користите Продавниците на поврзаните лица, содржините на трети страни или софтверот на трети страни. Доколку кој и да е дел од овој Договор се смета за неважечки или неизвршливи, тој дел ќе се толкува на начин кој е во согласност со важечкиот закон, со цел колку што е можно поблиску да се одразат првичните намери на страните, а преостанатите делови остануваат во полна сила и дејство. Неискористувањето на кое било право или одредби од овој Договор од страна на iTunes не претставува и откажување од таквите одредби, или од кои било други одредби. iTunes нема да одговара за неисполнување на какви и да е обврски од причини кои се надвор од негова контрола.

iTunes оперира со Продавниците од неговите канцеларии во Луксембург. Вие се согласувате да ги почитувате сите локални, државни, федерални и национални закони, акти, уредби и регулативи кои се однесуваат на Вашето користење на Продавниците. На сите трансакции на Продавниците се применува на правото на Република Македонија, без влијание на неговите прописи за судир на закони. Вашето користење на Продавниците може исто така да подлежи и на други закони. Исклучива надлежност за секое барање или спор со iTunes или во врска со Вашето користење на Продавниците имаат судовите на Република Македонија. Ризикот од загуба и сопственоста врз сите трансакции испорачани по електронски пат преминуваат на купувачот во Луксембург по електронското пренесување до примачот. Вработените или агентите на iTunes немаат овластување да го изменат овој Договор.

iTunes може да Ви доставува известувања во врска со Продавниците испраќајќи Ви електронски пораки на електронската адреса на Вашата Сметка или писмо по пошта на контакт адресата на Вашата Сметка, или истакнувајќи ги истите на Продавниците. Известувањата стапуваат во сила веднаш.

iTunes го задржува правото да презема чекори за кои iTunes верува дека се разумно потребни или соодветни за спроведување и/или да се провери придржувањето до кој било дел од овој Договор. Се согласувате и потврдувате дека iTunes има право, без каква и да е одговорност спрема Вас, да открива какви и да е Регистрациони Податоци и/или податоци од Сметката на извршните власти, владини службеници и/или трети страни, кога iTunes верува дека е тоа разумно потребно или соодветно заради спроведување и/или потврда на придржувањето до кој и да е дел од овој Договор (вклучително, но без ограничување на правата на iTunes да соработува во која и да е судска постапка поврзана со Вашето користење на Продавниците и/или Производите, и/или во постапка по отштетно барање на трета страна дека Вашето користење на Продавниците и/или Производите е незаконско и/или претставува повреда на правата на тие трети страни).

ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ ЗА APP STORE И MAC APP STORE

ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОИЗВОДИТЕ ОД APP STORE И MAC APP STORE

iTunes Ви продава лиценца за да ги користите софтверските производите што се направени достапни преку Mac App Store и App Store (заедно нарекувани „Производите од App Store“). Постојат две (2) категории на Производи од App Store, како што следи: (i) оние Производи од App Store коишто се развиени од Apple и кои Apple Ви ги дава на користење под лиценца („Производи на Apple“); и (ii) оние Производи од App Store коишто се развиени од трета страна и кои трета страна Ви ги даваат на користење под лиценца („Производи на Трета Страна“). Категоријата на која и припаѓа конкретен Производ од App Store (Производ на Apple или Производ на Трета Страна) е назначена на Mac App Store апликацијата или App Store апликацијата.

Вашата лиценца за секој Производ од App Store подлежи на Договорот за Лиценца на Краен Корисник за Лиценирана Апликација даден подолу и Вие се согласувате дека условите на истиот ќе важат, освен ако Производот од App Store е покриен со валиден договор за лиценца на краен корисник, склучен помеѓу Вас и издавачот на тој Производ од App Store („Издавачот“), во кој случај договорот за лиценца на краен корисник на Издавачот ќе се применува за тој Производ од App Store. Издавачот ги задржува сите права на или во врска со Производот од App Store кои не Ви се изречно дадени.

Разбирате и потврдувате дека лиценцата за секој Производ на Apple што ќе ја прибавите преку Продавниците претставува обврзувачки договор помеѓу Вас и iTunes. Разбирате дека со прибавувањето на Производ на Трета Страна од iTunes, Вие склучувате правно обврзувачки договор директно со Издавачот, со кој се уредува Вашето користење на тој Производ на Трета Страна, и дека iTunes не е договорна страна на таквата лиценца помеѓу Вас и Издавачот во поглед на тој Производ на Трета Страна. Издавачот на секој Производ на Трета страна е исклучиво одговорен за таквиот Производ на Трета Страна, за содржината на истиот, за какви било гаранции во мерата во која таквите гаранции не се одречени, како и за какви било побарувања кои Вие или која и да е трета страна може да ги имате во врска со тој Производ на Трета Страна.

Разбирате и се согласувате дека iTunes и неговите поврзани лица се трета страна-корисник на Договорот за Лиценца на Краен Корисник за Лиценирана Апликација или на договорот за лиценца на краен корисник на Издавачот, зависно од случајот, за секој Производ на Трета Страна. Вие, исто така, се согласувате дека, по Вашето прифаќање на условите од лиценцата за таквиот Производ на Трета Страна, iTunes ќе има право (и ќе се смета дека го прифатил тоа право) да ја извршува таквата лиценца спрема Вас, како трета страна-корисник на истата.

IN-APP КУПУВАЊА

Одредени Производи од App Store може да вклучуваат функција која Ви овозможува да купите дополнителни услуги или лиценци за дополнителни функции или содржини кои може да се користат во рамките на Производот од App Store („In App Купувања“). In App Купувањата кои се потрошуваат при користењето на Производот од App Store (на пр., виртуелна муниција) не може да се пренесуваат од еден уред на друг; можат да се преземат само еднаш и, откако ќе се преземат, не можат да се заменат. Откако ќе купите и добиете такво потрошно In App Купувањe, iTunes ќе нема никаква одговорност спрема Вас во случај на загуба, уништување или оштетување. Сите In App Купувања се сметаат за Производи од App Store, а In App Купувања остварени во рамките на Производи на Трети Страни се сметаат за Производи на Трети Страни и се третираат како такви, за целите на овие услови.

Вие мора да ги потврдите за да можете да ги стекнете In-App Купувањата во постапка одвоена од постапката за автентификација за да се прибават Производи, со внесување на Вашата лозинка кога тоа ќе се побара од Вас, но откако ќе ги потврдите за да ги стекнете In-App Купувањата, ќе можете да прибавувате дополнителни In-App Купувања за наредните петнаесет минути без да морате повторно да ја внесувате Вашата лозинка. Можете да ја исклучите функцијата за правење на In-App Купувања на Вашиот iOS Уред следејќи ги упатствата дадени на http://support.apple.com/kb/HT4213.

IN-APP ПРЕТПЛАТИ

Одредени Производи од App Store може да вклучуваат функција која Ви овозможува да прибавувате содржини на основа на претплата („In App Претплати“). Платените In App Претплати не се рефундираат. In App Претплатите автоматски ќе се обновуваат за применливиот временски период што ќе го изберете, и, кога е тоа применливо, ќе се пресметаат на товар на Вашата Сметка не повеќе од 24 часа пред истекот на тековната In App Претплата. Вие можете да го откажете автоматското обновување на платените In App Претплати со избирање на опцијата "Manage App Subscriptions" („Управувај со App Претплатите“) на Вашата Сметка и со избирање на претплатата што сакате да ја измените. Опцијата за автоматско обновување на претплатата ќе биде исклучена ако Издавачот ја зголеми цената на претплатата. Можете да ги откажете бесплатните In App Претплати со бришење на Производот од App Store од Вашиот уред. Одредени платени In App Претплати може да нудат бесплатен пробен период пред да се изврши наплатата од Вашата Сметка. Ако одлучите дека не сакате да ја купите In App Претплатата, исклучете ја опцијата за автоматско обновување во поставките на Вашата Сметка додека трае бесплатниот пробен период. Одредени In App Претплати може да бидат означени како „Newsstand“ („Киоск“) производи, во кој случај тие ќе се појавуваат само во рамките на Newsstand апликацијата на Вашиот уред после преземањето. Исто така, треба да разгледате и дополнителни информации во врска со понудата за платена In App Претплата на продажното место во рамките на Производот од App Store. Може да побараме Ваша согласност за да му ги доставиме Вашето име, e-mail адресата и поштенскиот код кои се наведени на вашата Сметка на Издавачот, за да може Издавачот да Ви испраќа Вам рекламни пораки за неговите сопствени производи во согласност со неговата јавно истакната политика за заштита на приватноста. Штом Издавачот ќе ги добие овие податоци, со истите ќе се постапува во согласност со политиката на Издавачот за заштита на приватноста. Вашиот одговор нема да влијае на Вашето купување на Платена Претплата. Ве охрабруваме да дознаете повеќе за практиките на Издавачот за заштита на приватноста пред да се согласите да му ги дадете Вашите лични податоци. За повеќе информации, разгледајте ја политиката на Издавачот за заштита на приватноста или директно исконтактирајте со Издавачот.

GENIUS FOR APPS И ПОПУЛАРНО ВО ОКОЛИНА

Кога ќе ја активирате функцијата Genius for Apps или ако користите Популарно во околина со овозможување на Услугите за локација, iTunes повремено автоматски ќе собира податоци во врска со одредени Ваши Производи од App Store, како времето што сте го поминале со секој Производ од App Store и бројот на наврати во кој секој Производ од App Store бил активиран. Овие податоци се складираат анонимно и нема да се поврзуваат со Вашето име или Сметка. Кога ја користите опцијата Genius for Apps, iTunes ќе ги користи овие податоци, како и други податоци, како историјата на преземања преку Вашиот Производ од App Store, за да Ви дава персонализирани препораки.

iTunes може да ги користи тие податоци и да ги комбинира со збирните податоци од други корисници кои, исто така, ја активирале оваа функција, податоците од Вашата историја на купувања од iTunes Store, податоците за Вашите преземања од App Store, збирните податоци за преземања на Производи од App Store од други корисници, и други податоци како рејтинзи на Производи од App Store дадени од клиентите, со цел:

• да Ви понуди препораки во врска со Производите од App Store, медиуми и други производи и услуги коишто би сакале да ги купите, преземете или користите.

• да понуди препораки на други корисници.

Во секое време, со Вашите податоци ќе се постапува во согласност со Политиката на Apple Inc. за заштита на приватноста.

Откако ќе ја активирате функцијата Genius for Apps на систем кој ја поддржува оваа функција, ќе можете да креирате Genius препораки на тој систем.

Доколку претпочитате да не собираме и користиме податоци од Вашиот уред или систем на овој начин, не треба да ја активирате функцијата Genius. Можете да ја исклучите оваа функција во секое време, со тоа што ќе изберете да ја исклучите функцијата Genius на страницата за Вашата Сметка во App Store на Вашиот уред и/или систем. Доколку сте избрале да споделувате податоци од Genius for Apps од повеќе уреди и/или системи, треба да ја исклучите функцијата Genius од секој уред и систем.

ПРАВИЛА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРОИЗВОДИ ОД MAC APP STORE

Освен ако поинаку не е предвидено овде,

(i) Ако сте поединец кој настапува во сопствено приватно својство, можете да преземете и да користите апликација од Mac App Store („Производ од Mac App Store“) за лично, некомерцијално користење на кој било производ од брендот на Apple со оперативен систем Mac OS X („Mac Компјутер“) што го поседувате или контролирате.

(ii) Доколку сте трговско претпријатие или образовна институција, можете да преземете Производ од Mac App Store за користење или (а) за еден поединец, на секој Mac Компјутер што го користи тој поединец, а што го поседувате или контролирате Вие или (б) за повеќе поединци, на еден заеднички споделуван Mac Компјутер што го поседувате или контролирате Вие. На пример, еден вработен може да користи Производ од Mac App Store како на својот десктоп Mac Компјутер, така и на својот лаптоп Mac Компјутер, или повеќе студенти можат во серија да користат Производ од Mac App Store на еден Mac Компјутер кој се наоѓа во ресурсен центар или библиотека. За да нема забуна, потребна е посебна лиценца за секој Mac Комјутер што се користи во серија од страна на повеќе корисници.

(iii) Користењето може да биде условено со претходно најавување со Apple ID што билo искористенo за преземање на Производот од Mac App Store. Производите од Mac App Store може да се ажурираат само преку Mac App Store.

ПРАВИЛА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРОИЗВОДИ ОД APP STORE

(i) Ако сте поединец кој настапува во сопствено приватно својство, можете да преземете и да синхронизирате Производ од App Store за лично, некомерцијално користење на кој било iOS Уред што го поседувате или контролирате.

(ii) Доколку сте трговско претпријатие или образовна институција, можете да преземете и синхронизирате Производ од App Store за користење или (а) за еден поединец, на еден или повеќе iOS Уреди што ги користи тој поединец, а што ги поседувате или контролирате Вие или (б) за повеќе поединци, на еден заеднички споделуван iOS Уред што го поседувате или контролирате Вие. На пример, еден вработен може да користи Производ од App Store како на iPhone-от, така и на iPad-от на вработениот, или повеќе студенти можат во серија да користат Производ од App Store на еден iPad кој се наоѓа во ресурсен центар или библиотека. За да нема забуна, потребна е посебна лиценца за секој iOS Уред што се користи во серија од страна на повеќе корисници.

(iii) Ќе можете да зачувувате Производи од App Store од не повеќе од пет различни Сметки едновремено на компатибилен iOS Уред.

(iv) Ќе можете рачно да синхронизирате Производи од App Store од најмалку еден уред авторизиран од iTunes на iOS Уреди кои имаат модус на рачно синхронизирање, под услов Производот од App Store да е поврзан со Сметка на примарниот уред авторизиран од iTunes, каде што примарниот уред авторизиран од iTunes е оној што бил прв синхронизиран со iOS Уредот или оној што подоцна ќе го назначите како примарен преку iTunes апликацијата.

ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ

За да одбегнете замор на мускулите, зглобовите или очите во текот на играње видео игри, секогаш треба да правите чести паузи од играњето и да се одморите подолго почувствувате болка, умор или непријатност. Многу мал процент луѓе може да доживеат напади или несвестица при изложеност на трепкачки светла или шеми, вклучително и додека играат видео игри или додека гледаат видеа. Симптомите може да вклучат вртоглавица, мачнина, неволни движења, губење на свеста, изменет вид, трнење, отрпнатост или други непријатности. Консултирајте лекар пред да играте видео игри доколку некогаш сте ги имале овие или други симптоми, и престанете да играте веднаш и отидете на лекар доколку тие се јават додека играте видео игра. Родителите треба да го надзираат играњето видео игри на нивните деца, за да внимаваат на знаци на симптоми.

IPOD ИГРИ

Надоградбите на апликациите на Вашиот постоен компатибилен iPod уред може да предизвикаат Вашата купена верзија на iPod игра да стане некопатибилна. Игрите купени од iTunes Store може да не бидат компатибилни со идни генерации на iPod.

ОДРЖУВАЊЕ И ПОДДРШКА НА ПРОИЗВОДИ ОД MAC APP STORE И ОД APP STORE

iTunes ќе биде одговорен да Ви обезбеди какви било услуги на одржување или поддршка само за Производи на Apple, како што е предвидено во Договорот за Лиценца на Краен Корисник за Лиценирана Апликација или во посебен договор за лиценца на краен корисник, зависно од случајот, или како што налага применливиот закон. Издавачот на кој било Производ на Трета Страна ќе биде исклучиво одговорен за обезбедување какви и да е услуги на одржување и поддршка за тој Производ, како што е наведено во Договорот за Лиценца на Краен Корисник за Лиценирана Апликација или во договорот за лиценца на краен корисник на Издавачот, зависно од случајот, или како што налага применливиот закон.

ДОГОВОР ЗА ЛИЦЕНЦА НА КРАЕН КОРИСНИК НА ЛИЦЕНЦИРАНА АПЛИКАЦИЈА

Производите од Mac App Store и Производите од App Store (заедно нарекувани „Производ(и) од App Store“) кои се направени достапни преку Mac App Store и Аpp Store (заедно нарекувани „App Stores“) Ви се даваат на користење под лиценца, а не Ви се продаваат. Вашата лиценца за секој Производ од App Store што го прибавувате преку App Stores подлежи на Ваше претходно прифаќање на овој Договор за Лиценца на Краен Корисник за Лиценирана Апликација („Стандарден ДЛКК“) и Вие се согласувате дека условите во овој Договор за Лиценца на Краен Корисник за Лиценирана Апликација ќе се применуваат на секој Производ од App Store што ќе го прибавите под лиценца преку App Stores, освен доколку Производот од App Store не е покриен со валиден договор за лиценца на краен корисник склучен помеѓу Вас и Издавачот на тој Производ од App Store, во кој случај ќе се применуваат условите на тој посебен договор за лиценца на краен корисник. Лиценцата за секој Производ на Apple согласно овој Стандарден ДЛКК или посебен договор за лиценца на краен корисник Ви ја дава iTunes, додека лиценцата за секој Производ на Трета Страна согласно овој Стандарден ДЛКК или посебен договор за лиценца на краен корисник Ви ја дава Издавачот на тој Производ на Трета Страна. Секој Производ од App Store што подлежи на лиценцата дадена согласно овој Стандарден ДЛКК ќе се нарекува овде „Лиценцирана Апликација“. Издавачот или iTunes, зависно од случајот, („Давачот на лиценцата“) ги задржува сите права кои не Ви се изречно пренесени согласно овој Стандарден ДЛКК.

a. Обем на лиценцата: Оваа лиценца која Ви е дадена за Лиценцираната Апликација од страна на Давачот на лиценцата е ограничена на непренослива лиценца за користење на Лиценцираната Апликација на кој било производ од брендот на Apple со оперативен систем iOS (вклучително, но без ограничување на iPad, iPhone или iPod touch) („iOS Уреди“) или Mac OS X („Mac Компјутери“), зависно од случајот (заедно нарекувани „Apple Уред(и)“), што го поседувате или го контролирате, како што е дозволено со правилата за користење предвидени во Условите за користење на Mac App Store, App Store и iBooks Store („Правила за Користење“). Оваа лиценца не Ви дозволува да ја користите Лиценцираната Апликација на ниту еден Apple Уред што не го поседувате или што не го контролирате и, освен како што е предвидено во Правилата за Користење, не смеете да ја дистрибуирате или на поинаков начин да ја правите достапна Лиценцираната Апликација преку мрежа на која би била користена од повеќе уреди истовремено. Не смеете да ја давате под закуп, давате на лизинг, позајмувате, продавате, пренесувате, редистрибуирате или да ја подлиценцирате на други Лиценцираната Апликација, а доколку го продадете вашиот Mac Компјутер или iOS Уред на трета страна, должни сте да ја отстраните Лиценцираната Апликација од Mac Компјутерот или iOS Уредот пред да го сторите тоа. Не смеете да ја копирате (освен како што е изречно дозволено со оваа лиценца и со Правилата за Користење), да ја декомпилирате, да ги копирате техничките функции на, да ја расчленувате, да се обидувате да го изведете изворниот код, да ја модификувате, или да создавате изведени дела од Лиценцираната Апликација, нејзините надоградби или кои било делови од истата (освен доколку и само до мерата до која горното ограничување е забрането со важечки закон или до оној степен до кој може да биде дозволено со условите на лиценцата кои се однесуваат на користењето на кои и да е компоненти со отворен код, вклучени во Лиценцираната Апликација). Секој обид да се стори нешто од горното претставува повреда на правата на Давачот на лиценцата и на неговите давачи на лиценци. Доколку го прекршите ова ограничување, може да подлежите на прогон и одговорност за надомест на штета.

Условите од оваа лиценца се однесуваат и на сите надоградби доставени од Давачот на лиценцата, со кои се заменува и/или дополнува оригиналната Лиценцирана Апликација, освен доколку таквата надоградба не е придружена со посебна лиценца, во кој случај важат условите од таа лиценца.

b. Согласност за користењето на податоците: Се согласувате Давачот на лиценцата да може да ги собира и користи техничките податоци и поврзаните податоци, вклучително, но без ограничување на техничките податоци во врска со Вашиот уред, систем и софтвер на апликацијата, како и периферните компоненти, кои се прибираат периодично, со цел да се олесни обезбедувањето на надоградби на софтверот, поддршка на производот и други услуги за Вас (доколку има такви), поврзани со Лиценцираната Апликација. Давачот на лиценцата може да ги користи тие информации, се додека се во форма која не Ве идентификува Вас лично, со цел да ги подобри своите производи или да Ви обезбеди услуги или технологии.

c. Престанување. Лиценцата ќе важи се додека не биде раскината од Ваша страна или од страна на Давачот на лиценцата. Вашите права согласно оваа лиценца престануваат автоматски и без известување од страна на Давачот на лиценцата, доколку не почитувате кој и да е услов или услови од оваа лиценца. По престанувањето на лиценцата, должни сте да престанете со секакво користење на Лиценцираната Апликација, како и да ги уништите сите делумни или целосни копии на Лиценцираната Апликација.

d. Услуги; Материјали на Трети Страни. Лиценцираната Апликација може да овозможува пристап до услугите и интернет страниците на iTunes, Давачот на лиценцата и/или на трети страни (заедно и поединечно, „Екстерни Услуги“). Користењето на Екстерните Услуги може да бара пристап до интернет, а користењето на одредени Екстерни Услуги бара да прифатите дополнителни услови. Со користењето на овој софтвер во врска со сметка на iTunes Store, се согласувате со најновите Услови за користење на iTunes Store и Правила за користење, до кои може да дојдете и да ги разгледате на http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ww/.

Разбирате дека, при користењето на која и да е од Екстерните Услуги, може да наидете на содржини кои може да се сметаат за навредливи, непристојни или непожелни, а кои можат но не мораат да бидат означени како содржини кои вклучуваат непристоен јазик, и дека резултатите од какво било пребарување или на внесување на конкретна URL адреса може автоматски и ненамерно да генерираат линкови или упатувања кон навредливи материјали. Сепак, се согласувате да ги користите Екстерните Услуги на сопствен ризик и дека ниту Давачот на лиценцата, ниту неговите агенти ќе немаат никаква одговорност спрема Вас за содржини кои може да се сфатат како навредливи, непристојни или непожелни.

Одредени Екстерни Услуги може да истакнуваат, вклучуваат или прават достапни содржини, податоци, информации, апликации или материјали на трети страни („Материјали на Трети Страни“) или да обезбедуваат линкови до одредени интернет страници на трети страни. Со користењето на овие Екстерни Услуги, Вие прифаќате и се согласувате дека ниту Давачот на лиценцата, ниту неговите агенти не се одговорни да ја испитуваат или оценуваат содржината, точноста, целосноста, навременоста, валидноста, почитувањето на авторски права, легалноста, пристојноста, квалитетот или кој и да е друг аспект на таквите Материјали или интернет страници на Трети Страни. Давачот на лиценцата, неговите агенти, претставници, поврзани лица и зависни друштва не гарантираат за или поддржуваат, ниту преземаат и ќе немаат каква и да е одговорност или обврска кон Вас или кое и да е друго лице за какви и да е Екстерни Услуги на трети страни, Материјали на Трети Страни или интернет страници на трети страни, како ниту за други материјали, производи или услуги на трети страни. Материјалите на Трети Страни и линковите до други интернет страници се дадени само заради Ваша погодност.

Финансиските информации истакнати преку која било од Екстерните Услуги се дадени единствено заради општи информативни цели и на истите не треба да се потпирате како на инвестициски совет. Пред да извршите каква и да е трансакција со хартии од вредност врз основа на податоци добиени преку Екстерните Услуги, треба да консултирате финансиски експерт или експерт за хартии од вредност којшто е законски овластен да дава финансиски совети или совети за хартии од вредност во Вашата земја или регион. Локациските Податоци добиени преку која било од Екстерните Услуги се дадени само заради основни навигациски цели и намерата не е на истите да се потпрете во ситуации во кои се потребни прецизни податоци за локацијата или во кои погрешни, неточни, задоцнети или нецелосни податоци за локацијата може да доведат до смрт, телесна повреда, имотна или еколошка штета. Ниту Давачот на лиценцата, ниту неговите агенти, ниту кој и да е од неговите снабдувачи со содржини не ја гарантираат достапноста, точноста, целосноста, сигурноста или навременоста на информациите за хартии од вредност, на локациските податоци или на кои било други податоци прикажани на која и да е од Екстерните Услуги.

Се согласувате дека Екстерните Услуги содржат правно заштитени содржини, информации и материјали кои се сопственост на Давачот на лиценцата, и/или на неговите агенти или давачи на лиценци и дека истите се заштитени со важечките закони за интелектуална сопственост и други закони, вклучително, но без ограничување на закони за авторски права, како и дека нема да ги користите тие правно заштитени содржини, информации или материјали на ниту еден начин освен на начинот кој претставува дозволено користење на Екстерните Услуги или на каков било начин што се коси со условите од овој Стандарден ДЛКК или со кој се повредуваат права на интелектуална сопственост на трета страна или на iTunes. Ниту еден дел од Екстерните Услуги не смее да се репродуцира во ниту една форма и на ниту еден начин. Се согласувате на ниту еден начин да не ги модификувате, давате под закуп, давате на лизинг, продавате, дистрибуирате или да создавате изведени дела од Екстерните Услуги, како и да не ги искористувате Екстерните Услуги на ниту еден неовластен начин, вклучително, но без ограничување, да ги користите на Екстерните Услуги за да пренесувате какви било компјутерски вируси, црвови, тројански коњови или друг штетен софтвер, или неовластено да ги користите или да ги користите за оптоварување на капацитетот на мрежата. Понатаму, се согласувате дека нема да ги користите Екстерните Услуги на кој било начин за да вознемирувате, злоупотребувате, демнете, се заканувате, омаловажувате или на друг начин да ги повредувате правата на која било друга страна, и дека ниту Давачот на лиценца, ниту неговите агенти не се воопшто одговорни за таквото користење од Ваша страна, ниту за какви било вознемирувачки, заканувачки, клеветнички, навредливи, штетни или незаконски пораки или преноси што може да ги примите како резултат на користењето на која и да е од Екстерните Услуги.

Освен тоа, Екстерните Услуги и Материјалите на Трети Страни до кои може да се пристапи од Apple Уреди не се достапни на сите јазици или во сите земји или региони. Давачот на лиценцата не изјавува дека таквите Екстерни Услуги и Материјали се соодветни или достапни за користење на некоја конкретна локација. Доколку одберете да користите или да пристапите до таквите Екстерни Услуги и Материјали, тоа го правите по сопствена иницијатива и сте одговорни за придржувањето до кој и да е закон, вклучително, но не ограничувајќи се на важечките локални закони. Давачот на лиценцата го задржува правото да го измени, суспендира, отстрани или оневозможи пристапот до која и да е од Екстерните Услуги во секое време и без претходна најава. Давачот на лиценцата во ниту еден случај нема да биде одговорен за отстранувањето или оневозможување на пристапот до било која од таквите Екстерни Услуги. Исто така, Давачот на лиценцата може да наметне ограничувања во поглед на користењето или пристапот до одредени Екстерни Услуги, во секој случај и без претходна најава или одговорност.

e. НЕПОСТОЕЊЕ ГАРАНЦИИ: ИЗРЕЧНО ПРИФАЌАТЕ И СЕ СОГЛАСУВАТЕ ДЕКА КОРИСТЕЊЕТО НА ЛИЦЕНЦИРАНАТА АПЛИКАЦИЈА Е НА ВАШ СОПСТВЕН РИЗИК И ДЕКА ЦЕЛИОТ РИЗИК ВО ПОГЛЕД НА ЗАДОВОЛИТЕЛЕН КВАЛИТЕТ, ПЕРФОРМАНСИ, ТОЧНОСТ И ПОТРЕБНИ НАПОРИ Е ВАШ. ДО НАЈВИСОКАТА МЕРА ДО КОЈА ТОА Е ДОЗВОЛЕНО СО ВАЖЕЧКИОТ ЗАКОН, ЛИЦЕНЦИРАТА АПЛИКАЦИЈА И КОИ И ДА Е УСЛУГИ КОИ СЕ ИЗВРШЕНИ ИЛИ ОБЕЗБЕДЕНИ ОД ЛИЦЕНЦИРАНАТА АПЛИКАЦИЈА СЕ ОБЕЗБЕДЕНИ „КАКВИ ШТО СЕ“ И „КАКО ШТО СЕ ДОСТАПНИ“, СО СИТЕ НЕДОСТАТОЦИ И БЕЗ ГАРАНЦИЈА ОД КАКОВ И ДА Е ВИД, А ДАВАЧОТ НА ЛИЦЕНЦАТА СО ОВА ОДРЕКУВА СЕКАКВИ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИ ВО ПОГЛЕД НА ЛИЦЕНЦИРАНАТА АПЛИКАЦИЈА И БИЛО КАКВИ УСЛУГИ, БЕЗ ОГЛЕД ДАЛИ СЕ ИЗРЕЧНИ, ИМПЛИЦИРАНИ ИЛИ ЗАКОНСКИ, ВКЛУЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ИМПЛИЦИРАНИ ГАРАНЦИИ И/ИЛИ УСЛОВИ ЗА ПАЗАРНА ПОДОБНОСТ, ЗА ЗАДОВОЛИТЕЛЕН КВАЛИТЕТ, ЗА ПОГОДНОСТ ЗА ПОСЕБНА НАМЕНА, ЗА ТОЧНОСТ, ЗА МИРНО УЖИВАЊЕ И ЗА НЕПОВРЕДУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ТРЕТИ СТРАНИ. ДАВАЧОТ НА ЛИЦЕНЦАТА НЕ ГАРАНТИРА НЕПОСТОЕЊЕ НА ПРЕЧКИ ВО ВАШЕТО МИРНО УЖИВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦИРАНАТА АПЛИКАЦИЈА, КАКО НИТУ ДЕКА ФУНКЦИИТЕ СОДРЖАНИ ВО ИСТАТА ИЛИ УСЛУГИТЕ ИЗВРШЕНИ ИЛИ ОБЕЗБЕДЕНИ ОД СТРАНА НА ЛИЦЕНЦИРАНАТА АПЛИКАЦИЈА ЌЕ ГИ ИСПОЛНАТ ВАШИТЕ БАРАЊА, ДЕКА РАБОТЕЊЕТО НА ЛИЦЕНЦИРАНАТА АПЛИКАЦИЈА ИЛИ УСЛУГИ ЌЕ БИДЕ НЕПРЕКИНАТО ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ, ИЛИ ДЕКА НЕДОСТАТОЦИТЕ НА ЛИЦЕНЦИРАНАТА АПЛИКАЦИЈА ИЛИ УСЛУГИ ЌЕ БИДАТ ИСПРАВЕНИ. НИКАКВА УСНА ИЛИ ПИСМЕНА ИНФОРМАЦИЈА ИЛИ СОВЕТ ДАДЕНИ ОД ДАВАЧОТ НА ЛИЦЕНЦАТА ИЛИ НЕГОВИОТ ОВЛАСТЕН ПРЕТСТАВНИК НЕ ПРЕТСТАВУВА ГАРАНЦИЈА. ДОКОЛКУ СЕ ПОКАЖЕ ДЕКА ЛИЦЕНЦИРАНАТА АПЛИКАЦИЈА ИМА НЕДОСТАТОЦИ, ВИЕ ГИ ПРЕЗЕМАТЕ СИТЕ ТРОШОЦИ ЗА СИТЕ ПОТРЕБНИ СЕРВИСИРАЊА, ПОПРАВКИ ИЛИ ИСПРАВКИ. НЕКОИ ЗЕМЈИ НЕ ДОЗВОЛУВААТ ИСКЛУЧУВАЊЕ НА ИМПЛИЦИТНИТЕ ГАРАНЦИИ ИЛИ ОГРАНИЧУВАЊА НА ВАЖЕЧКИТЕ ЗАКОНСКИ ПРАВА НА ПОТРОШУВАЧОТ, ТАКА ШТО ГОРНОТО ИСКЛУЧУВАЊЕ И ОГРАНИЧУВАЊА МОЖЕ ДА НЕ ВАЖИ ЗА ВАС.

f. Ограничување на одговорноста. ДО МЕРАТА ДО КОЈА ТОА НЕ Е ЗАБРАНЕТО СО ЗАКОН, ДАВАЧОТ НА ЛИЦЕНЦАТА ВО НИТУ ЕДЕН СЛУЧАЈ НЕМА ДА БИДЕ ОДГОВОРЕН ЗА ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА, КАКО НИТУ ЗА КАКВИ И ДА Е ИНЦИДЕНТНИ, ПОСЕБНИ, ИНДИРЕКТНИ ИЛИ ПОСЛЕДИЧНИ ОТШТЕТИ ОД КАКОВ И ДА Е ВИД, ВКЛУЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ШТЕТИ ПОРАДИ ИЗГУБЕНА ДОБИВКА, ЗАГУБА НА ПОДАТОЦИ, ПРЕКИНУВАЊЕ НА ДЕЈНОСТА ИЛИ КАКВИ И ДА Е ДРУГИ КОМЕРЦИЈАЛНИ ШТЕТИ ИЛИ ЗАГУБИ, КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ИЛИ СЕ ПОВРЗАНИ СО ВАШЕТО КОРИСТЕЊЕ ИЛИ НЕМОЖНОСТ ДА ЈА КОРИСТИТЕ ЛИЦЕНЦИРАНАТА АПЛИКАЦИЈА ОД КОЈА И ДА Е ПРИЧИНА, БЕЗ ОГЛЕД НА ТЕОРИЈАТА НА ОДГОВОРНОСТ (ДОГОВОР, ДЕЛИКТ ИЛИ ПОИНАКУ), ПА ДУРИ И ДАВАЧОТ НА ЛИЦЕНЦАТА ДА БИЛ ПОСОВЕТУВАН ЗА МОЖНОСТА ОД ТАКВИТЕ ШТЕТИ. ВО НЕКОИ ЗЕМЈИ НЕ Е ДОЗВОЛЕНО ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТА ЗА ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА ИЛИ ИНЦИДЕНТНИ ИЛИ ПОСЛЕДИЧНИ ОТШТЕТИ, ТАКА ШТО ОВА ОГРАНИЧУВАЊЕ МОЖЕ ДА НЕ ВАЖИ ЗА ВАС. Вкупните обврски на Давачот на лиценцата кон Вас за сите штети (освен доколку тоа е задолжително по основ на важечки закон во случаи на телесна повреда) нема во ниту еден случај да го надминат износот од педесет долари ($ 50,00). Горните ограничувања ќе се применуваат дури и доколку горенаведениот правен лек не успее да ја исполни суштинската цел.

g. Не смеете да ја користите или на поинаков начин да ја извезувате или ре-извезувате Лиценцираната Апликација, освен како што е дозволено со законите на Соединетите Американски Држави и законите на земјата во која е прибавена Лиценцираната Апликација. Особено, но без ограничување, Лиценцираната Апликација не може да се извезува или ре-извезува (а) во ниту една земја која е под ембарго на САД, или (б) до никој наведен на списокот на Министерството за финансии на САД насловен „Specially Designated Nationals List“ или на списоците на Министерството за трговија на САД насловени „Denied Persons List“ и „Entity List“. Со користење на Лиценцираната Апликација, Вие изјавувате и гарантирате дека не се наоѓате во ниту една таква земја и дека не сте на ниту еден таков список. Исто така, се согласувате дека нема да ги користите овие производи за кои и да е цели кои се забранети со законите на Соединетите Американски Држави, вклучително, но без ограничување, за развој, дизајнирање, изработување или производство на нуклеарни оружја, ракети, или хемиски или биолошки оружја.

h. Лиценцираната Апликација и поврзаната документација претставуваат „Комерцијални елементи“, како што изразот е дефиниран во 48 C.F.R. §2.101, кои се состојат од „Комерцијален Компјутерски Софтвер“ и „Комерцијална Документација за Компјутерски Софтвер“, како што тие изрази се користат во 48 C.F.R. §12.212 или 48 C.F.R. §227.7202, како што е применливо. Во согласност со 48 C.F.R. §12.212 или 48 C.F.R. §227.7202-1 преку 227.7202-4, како што е применливо, Комерцијалниот Компјутерски Софтвер и Комерцијалната Документација за Компјутерски Софтвер се даваат на лиценца на крајни корисници на Владата на САД (а) само како Комерцијални елементи и (б) само со оние права кои им се даваат на сите крајни корисници согласно условите во овој Договор. Необјавените права се задржани согласно со законите за авторски права на Соединетите Американски Држави.

i. Законите на Република Македонија, со исклучување на правилата за судир на закони, се применуваат на оваа лиценца и на Вашето користење на Лиценцираната Апликација. Вашето користење на Лиценцираната Апликација може, исто така, да подлежи и на меѓународни прописи.

ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА IBOOKS STORE

КУПУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ ОД IBOOKS STORE

Прифаќате и потврдувате дека iTunes Ви продава лиценца за да ги користите содржините направени достапни преку iBooks Store („Производи од iBooks Store“). Откако ќе ја купите од iTunes, таа лиценца претставува правно обврзувачки договор склучен директно помеѓу Вас и третата страна - снабдувач на тој Производ од iBooks Store („Издавачот“) со којшто се уредува Вашето користење на тој Производ од iBooks Store; дека iTunes не е договорна страна на лиценцата склучена помеѓу Вас и Издавачот во поглед на тој Производ од iBooks Store; и дека Издавачот на секој Производ на iBooks Store го задржува правото да ги извршува одредбите за користење во врска со тој Производ на iBooks Store. Издавачот на секој Производ од iBooks Store е исклучиво одговорен за тој Производ од iBooks Store, за неговата содржина, за какви било гаранции до мерата до која таквите гаранции не се одречени, како и за какви било побарувања што Вие или друга страна може да ги имате во врска со тој Производ од iBooks Store или со Вашето користење на тој Производ од iBooks Store.

ПРАВИЛА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРОИЗВОДИ ОД IBOOKS STORE

(i) Ќе бидете овластени да ги користите Производите од iBooks Store само за лични, некомерцијални цели.

(ii) Ќе можете да зачувувате Производи од iBooks Store од не повеќе од пет различни Сметки едновремено на одредени уреди базирани на iOS, како iPad, iPod touch или iPhone.

(iii) Ќе можете да зачувувате Производи од iBooks Store на пет уреди авторизирани од iTunes едновремено.

(iv) Со испораката на Производите од iBooks Store не Ви се пренесуваат и какви било права на користење на Производите од iBooks Store за промотивни цели или какви било права да ги изрежете Производите од iBooks Store на диск.

(v) Ќе можете рачно да синхронизирате Производи од iBooks Store од најмалку еден уред авторизиран од iTunes на уреди кои имаат модус на рачно синхронизирање, под услов Производот од iBooks Store да е поврзан со Сметка на примарниот уред авторизиран од iTunes, каде што примарниот уред авторизиран од iTunes е оној што бил прв синхронизиран со уредот или оној што подоцна ќе го назначите како примарен преку iTunes.

Датум на последно ажурирање: 18 септември, 2013

В. ПОЛИТИКА ЗА ЗАШТИТА НА ПРИВАТНОСТА

Вашата приватност е важна за Apple. Затоа развивме политика на приватност што го опфаќа начинот на којшто ги собираме, користиме, откриваме, пренесуваме и чуваме вашите информации. Ве молиме не брзајте и запознајте се со нашите практики за заштита на приватност и известете нè ако имате прашања.

Собирање и користење на лични информации

Личните информации се податоци што може да се користат особено за утврдување на идентитетот или стапување во контакт со одредена личност.

Може да ви бидат побарани вашите лични информации за времето додека сте во контакт со Apple или со подружница на Apple. Apple и своите подружници може да ги споделуваат овие лични информации меѓусебе и да ги користат доследно со оваа политика на приватност. Исто така може да ги здружуваат со други информации со цел да ги обезбедат и подобрат нашите производи, услуги, содржина и реклама.

Еве неколку примери од видот на лични информации што Apple може да ги собира и начинот на којшто можеме да ги користиме.

Кои лични информации ги собираме

• Кога го креирате својот Apple идентитет, ги регистрирате своите производи, се пријавувате за комерцијален кредит, купувате производ, преземате ажуриран софтвер, се регистрирате за одреден курс во Apple продавница на мало (Apple Retail Store) или учествувате во мрежна анкета, ние можеме да собереме различни информации, вклучувајќи го вашето име, поштенска адреса, телефонски број, електронска адреса, претпочитани контакт информации и информации од кредитна картичка.

• Кога ја споделувате својата содржина со своето семејство или пријатели при употребата на производи од Apple, праќате купони и производи, или ги поканувате другите да ви се придружат на форумот на Apple, Apple може да ги собира информациите што ќе ги понудите за тие луѓе, како на пример, име, поштенска адреса, електронска адреса и телефонски број.

• Во САД може да ви го побараме вашиот број на социјално осигурување, но само во ограничени услови, како на пример при поставување на безжична сметка и активирање на вашиот iPhone или при одлуката за продолжување на комерцијалниот кредит.

Како ги користиме вашите лични информации

• Личните информации што ги собираме ни овозможуваат редовно да ви праќаме соопштенија за најновите производи на Apple, ажурирања на софтвер и претстојни настани. Исто така ни помагаат да ги подобриме нашите услуги, содржини и реклама. Доколку не сакате да бидете на нашиот список на примачи имате можност да се откажете во кое било време со тоа што ќе ги ажурирате своите параметри.

• Личните информации исто така ни помагаат за развој, достава и подобрување на нашите производи, услуги, содржини и реклами.

• Од време на време може да ги користиме вашите лични информации да ви испратиме важни известувања, како на пример соопштение за набавки и промени во нашите услови и начела. Оваа информација е важна за вашата соработка со Apple и затоа не постои можност да се откажете од примањето на овие соопштенија.

• Личните информации исто така можеме да ги користиме за интерни намени како на пример ревизии, анализирање на податоци и истражување со цел подобрување на производите на Apple, услугите и комуникацијата со купувачите.

• Доколку учествувате во наградни игри, натпревари или слични промоции може да ги користиме информациите што ги давате со цел да управуваме со тие програми.

Собирање и користење на не-лични информации

Ние исто така собираме и не-лични информации – податоци што не дозволуваат директно поврзување со кој било одреден поединец. Ние може да ги собираме, користиме, пренесуваме и откриваме не-личните информации за која било цел. Во продолжение следат неколку примери на не-лични информации што ги собираме и начинот на којшто ги користиме:

• Информациите што ги собираме од видот на образование, јазик, поштенски број, позивен број, единствен идентификатор на уред, локација и временска зона на користење на производот на Apple ни помагаат подобро да го разбериме однесувањето на купувачот и да ги подобриме нашите производи, услуги и реклама.

• Исто така можеме да собираме информации во врска со активностите на купувачот на нашата веб-страница, услугите iCloud и MobileMe и Tunes Store како и од нашите други производи и услуги. Оваа информација се собира и користи со цел да ни помогне да добиеме покорисни информации за нашите купувачи и да дознаеме кои делови од нашата веб-страница, производи и услуги се најинтересни. Собраните податоци се сметаат за не-лични инфформации за целите на оваа политика за заштита на приватност.

Доколку ги здружиме не-личните информации со личните информации, здружената информација може да се смета за лична информација сè додека остане соединета.

„Колачиња“ и други технологии

Веб-страницата на Apple, мрежните услугите, интерактивните апликации, електронските пораки и рекламите може да користат „колачиња“ и други технологии како на пример ознаки за пиксели и мрежни светилници. Овие технологии ни помагаат подобро да го разбереме однесувањето на корисникот, да ни кажат кои делови од нашата веб-страница се посетувани и да ја олеснат и измерат ефективноста на рекламите и веб пребарувањата. Информациите што ги собираат „колачињата“ и другите технологии ги сметаме како не-лични информации. Сепак, адресите на интернет протокол или сличните идентификатори според локалниот закон се сметаат за лична информација, и затоа овие идентификатори ги сметаме за лична информација. На сличен начин не-личните информации се здружуваат со личните информации и здружената информација ја сметаме за лична информација за целите на оваа политика за заштита на приватност.

Apple и своите партнери користат „колачиња“ и други технологии во услугите на мобилното рекламирање со цел да контролираат колку пати се гледа една реклама, праќаат реклами во врска со вашите интереси и ја мерат ефективноста на рекламните кампањи. Доколку не сакате да примате реклами од такво значење на вашиот мобилен уред, може да се откажете со пристапување на следната врска на вашиот уред: http://oo.apple.com. Доколку се откажете, сè уште ќе добивате мобилни реклами во ист број, но тие ќе бидат од помала важност бидејќи нема да се однесуваат на вашите интереси. Сè уште ќе можете да гледате реклами во врска со содржината на веб-страница или во апликација или што се темелат на други не-лични информации. Ова откажување се однесува само на рекламните услуги на Apple и не влијае на рекламите што се темелат на интереси од други рекламни мрежи.

Apple и нашите партнери исто така користат „колачиња“ и други технологии за да запомнат лични информации кога ги користите нашите веб-страници, мрежни услуги и апликации. Нашата цел во овие случаи е да ви овозможиме искуство со Apple да е што посоодветно и лично. На пример, со самото тоа што го знаеме вашето име можеме да ви посакаме добредојде следниот пат кога ќе ја посетите мрежната продавница на Apple (Apple Online Store). Ако ја знаеме вашата земја и јазик – и доколку сте педагог, вашето училиште – може да ни помогне да го прилагодиме вашето купување со тоа што ќе биде покорисно. Ако вашиот компјутер или уред се користи за купување на одреден производ или се користи за одредена услуга тоа ни помага да ја прилагодиме важноста на нашите реклами и соопштенија преку електронска пошта на вашите интереси. Ако ги знаеме вашите контактни информации, сериски број на производот и информацијата за вашиот компјутер или уред тоа може да ни помогне да ги регистрираме вашите производи, да го прилагодиме оперативниот систем на вашите лични потреби, да ја поставиме услугата iCloud и да обезбедиме подобра услуга за купувачите.

Доколку сакате да ги оневозможите „колачињата“ и користите Safari веб-пребарувач, изберете Safari параметри а потоа во окното за безбедност (Security pane) оневозможете ги „колачињата“. На вашиот мобилен уред Apple, изберете поставувања (Settings), потоа Safari и потоа отворете го делот за „колачиња“. За останатите пребарувачи проверете кај вашиот доставувач како да ги оневозможите „колачињата“. Имајте предвид дека некои карактеристики на веб-страницата на Apple нема да бидат достапни штом ќе ги оневозможите „колачињата“.

Како што стојат работите со повеќето веб-страници, и ние собираме некои информации автоматски и ги чуваме во датотеки за евиденција. Тоа се информации од видот на адреси на интернет протокол, вид на пребарувач и јазик, доставувач на интернет услуги, оперативен систем, референтни и излез страници, датумски/временски печат и податоци за посетеноста на веб-страницата.

Ова информација може да ја користиме за анализирање на тенденциите, за управување на страницата, за запознавање на однесувањето на корисниците на страницата и за собирање на демографски информации за нашата база на корисници во целина. Apple може да ги користи овие информации за нашите услуги на маркетинг и рекламирање.

Во некои од нашите електронски пораки користиме „пренасочување со клик на интернет адреса (URL)“ што е поврзана со содржината на веб-страницата на Apple. Кога купувачите ќе кликнат на една од овие интернет адреси поминуваат преку посебен веб-сервер пред да стигнат до одредишната страница на нашата веб-страница. Ние ги следиме овие податоци со пренасочување со клик и тоа ни помага да ги определиме интересите за одделни теми и да ја измериме ефективноста на нашите соопштенија кон странката. Доколку не сакате да бидете следени на овој начин, не треба да кликате на текст или графични врски во електронските пораки.

Ознаките за пиксели ни овозможуваат да испраќаме електронски пораки во формат што купувачите ќе можат да го прочитаат и тие ни кажуваат дали пораката е отворена. Оваа информација може да ја користиме за намалување или отстранување на пораките што се пратени до купувачите.

Откривање на трети страни

Понекогаш Apple може да обелодени одредена лична информација на стратешки партнери што соработуваат со Apple со цел да се обезбедат производи и услуги или му помагаат на пазарот на Apple со купувачите. На пример, кога купувате или го активирате вашиот iPhone, го овластувате Apple и неговиот мобилен оператор да ја размени информацијата што ја посредувате за време на процесот на активација за изведување на услугата. Доколку имате согласност за нудење на услуга, вашата сметка ќе биде управувана од страна на Apple и соодветната политика за заштита на приватност на неговиот мобилен оператор. Личните информации ќе се споделуваат само од страна на Apple за да се обезбедат или подобрат нашите производи, услуги и реклама; нема да се споделува со трети страни за нивните маркетиншки цели.

Доставувачи на услуги

Apple споделува лични информации со компании што доставуваат услуги како на пример обработка на информации, продолжување на кредит, исполнување на нарачките на купувачите, достава на производи, уредување и зголемување на податоците за купувачите, обезбедување на услуги за купувачите, оценување на вашиот интерес за нашите производи и услуги и спроведување на истражување за купувачите или анкети за задоволство на купувачите. Овие компании се обврзани да ги штитат вашите информации и може да се сместат на која било локација кадешто делува Apple.

Други

Ако тоа е пропишано, со закон, правна постапка, парница, и/или барања од јавни и органи на власта во рамките или надвор од вашата држава на живеење, Apple може да ги открие вашите лични податоци. Ние исто така може да ги откриеме вашите информации доколку утврдиме дека објавувањето е неопходно или соодветно за целите на националната безбедност, спроведување на закон или други прашања од јавно значење.

Исто така може да ги објавиме вашите информации доколку утврдиме дека е релативно неопходно да се спроведат нашите услови или да се заштитат нашите операции или корисници. Дополнително, во случај на преуредување, здружување или продажба може да пренесеме која било или сите собрани информации до соодветната трета странка.

Заштита на личните информации

Apple превзема мерки – вклучувајќи административни, технички и материјални мерки – за безбедно чување на вашите лични информации од губење, кражба, или злоупотреба, како и од неовластен пристап, откривање, измени и уништување.

Мрежните услугите на Apple, како на пример Apple Online Store и iTunes Store користат енкрипција на слој на безбедносен приклучник (Secure Sockets Layer) на сите веб-страници каде што се собираат личните информации. За купување од овие услуги потребно е да користите пребарувач што омозвожува слој на безбедносен приклучник (Secure Sockets Layer), како на пример Safari, Firefox или Internet Explorer . На тој начин се заштитува дискрецијата на вашите лични информации додека се пренесуваат преку интернет.

Кога користите производи, услуги или апликации на Apple или пишувате на форумот на Apple, во собите за муабетење на интернет или сервисот на социјална мрежа, личните информации што ги споделувате се видни за другите корисници, кои може да ги читаат, собираат или користат. Во овие случаи вие сте одговорни за личните информации што ги споделувате во овие примери. На пример, доколку ги објавите вашето име и електронска адреса на форум таа информација е јавна. Ве молиме внимавајте кога ги корстите овие карактеристики.

Интегритет и задржување на лични информации

Apple ви го олеснува начинот на којшто ги чувате вашите лични информации точни, целосни и актуелни. Ние ќе ги задржиме вашите лични информации за оној период што е неопходен за исполнување на целите објавени во оваа политика за заштита на приватност, доколку не е потребен подолг период на задржување или тоа е дозволено од страна на законот.

Пристап до личните информации

Можете да бидете сигурни дека вашите лични информации и параметри се точни, целосни и актуелни со тоа што ќе се пријавите на вашата сметка на https://appleid.apple.com/. За други лични информации се трудиме да ви овозможиме пристап за да можете да испратите барање за поправка на податоците ако тие не се точни или да се избришат доколку Apple нема обврска да ги задржи според закон или за легитимни трговски цели. Ние може да ја одбиеме обработката на барањата што неразумно се повторуваат, бараат непропорционален технички напор, ја изложуваат на опасности приватноста на другите, екстремно се непрактични или за чијшто пристап не е поинаку утврдено според локалниот закон. Пристап, поправка или бришење на барања може да се направи на регионалната електронска адреса за приватност.

Деца

Намерно не собираме лични информации од деца помлади од 13 години. Доколку дознаеме дека имаме лични информации од дете помладо од 13 години ќе превземеме мерки да ги избришеме информациите што е можно поскоро.

Услуги според локација

За да се обезбедат услуги според локацијата за производите на Apple, Apple и наштите партнери и сопственици на лиценци може да собираат, користат и делат точни податоци за локацијата, вклучувајќи ја географска локација во реално време на вашиот Apple компјутер или уред. Овие податоци за локацијата се собираат анонимно така што не се открива идентитетот лично и се користи од страна на Apple и нашите партнери и сопственици на лиценци со цел да обезбедат и ги подобрат производите и услугите на основа на локацијата. На пример, ние може да ја споделиме географската локација со доставувачи на апликација кога ќе се пријавите за нивните услуги според локација.

За некои локални услуги што ги нуди Apple, како на пример карактеристиката “Find My iPhone”(„Најди го мојот iPhone“) потребни се вашите лични информации за да делува карактеристиката.

Веб-страници и услуги на трети странки

Веб-страниците на Apple, производите, апликациите и услугите може да содржат врски до веб-страниците, производите и услугите на трети странки. Нашите производи и услуги исто така може да користат или нудат производи или услуги од трети странки – на пример, iPhone апликација од трета странка. Информациите што се собираат од трети странки, кои што може да содржат работи како потадоци за локацијата или контакт податоци, се управуваат од нивните практики на приватност. Ние ве поддржуваме во запознавањето на практиките на приватност на трети странки.

Меѓународни корисници

Лица околу целиот свет може да ги пренесат информациите што ги давате или да пристапат до нив, како што е опишано во политиката за заштита на приватност. Apple се повикува на рамката “safe harbor” („безбедно засолниште“)објавено од Министерството за трговија на САД во врска со собирањето, користењето и задржувањето на личните информации што ги собираат организации во Европскиот економски простор и Швајцарија. Повеќе за тоа може да дознаете од Програмата за безбедно засолниште на Министерството за трговија на САД.

Имајте предвид дека личните информации во врска со поединци кои живеат во држава членка на Европскиот економски простор заедно се контролирани од страна на Apple Distribution International во Корк, Ирска и Apple UK Limited во Аксбридџ, Велика Британија. Личните информации што ги собира Европскиот економски простор при користењето на iTunes е контролирано од страна на iTunes SARL во Луксембург.

Одговорноста на нашата целокупнакомпанијата кон вашата приватност

За да бидеме сигурни дека вашите лични информации се безбедни, ние ги соопштуваме нашите директиви за приватност и безбедност на вработените во Apple и строго го спроведуваме чувањето на приватноста во рамките на компанијата.

Прашања во врска со приватноста

Доколку имате прашања или се интересирате за политиката за заштита на приватност на Applе или за обработката на податоците контактирајте нè на соодветната регионална електронска адреса за вашиот локален управувач на податоци за Apple што е наведен подолу.

Држава или регион Контактни информации

Соединети Држави http://www.apple.com/privacy/contact/
Канада http://www.apple.com/privacy/contact/

 Латинска Америка http://www.apple.com/privacy/contact/

 Европа http://www.apple.com/privacy/contact/

 Јапонија http://www.apple.com/privacy/contact/

 Австралија http://www.apple.com/privacy/contact/

 Азија/Пацифик http://www.apple.com/privacy/contact/

Apple може да ја ажурира својата политика за заштита на приватност од време на време. Ако ја менуваме политиката во финансиска смисла, тоа ќе биде објавено преку известување на нашата веб-страница заедно со ажурираната политика за заштита на приватност.

Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, California, USA 95014 (Калифорнија, САД )

Последно ажурирање 12 октомври/2011