PODMÍNKY PRODEJE A REFUNDACÍ („PODMÍNKY")

1. O těchto podmínkách

1.1 V těchto podmínkách znamenají výrazy „my“ a „nás“ společnost Apple Distribution International Ltd., se sídlem Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irsko, a „vy“ znamená vás jako Zákazníka. Pojmy uváděné v těchto podmínkách s velkým počátečním písmenem jsou definovanými pojmy. Pro snadnější orientaci je na konci těchto podmínek uveden souhrnný přehled těchto pojmů. Tyto podmínky se vztahují na vaši Objednávku dodávky Výrobků a Služeb. Žádné jiné podmínky se neuplatní, zejména podmínky uvedené na vámi zadaných Objednávkách, pokud společnost Apple neposkytne s takovými podmínkami svůj výslovný písemný souhlas podpisem osoby s podpisovým právem společnosti Apple Distribution International Ltd. Smlouvu lze měnit pouze tehdy, pokud se na takové změně dohodneme písemně, s připojeným podpisem osoby s podpisovým právem společnosti Apple Distribution International Ltd. Žádná strana s výjimkou Zákazníka a společnosti Apple nebude mít nárok na jakákoliv zákonná práva dle Smlouvy.

1.2 Dodatečné podmínky pro nákup zařízení iPhone a iPad: Bezdrátovou službu pro zařízení iPhone nebo iPad poskytuje výhradně vámi vybraný poskytovatel bezdrátové služby. Společnost Apple si vyhrazuje právo dle svého vlastního uvážení omezit objednávané množství a nadlimitní objednávky odmítnout nebo zrušit.

Zpět na začátek

2. Zadání objednávky

2.1 Objednávku můžete zadat vyplněním Formuláře objednávky ve webovém obchodě Apple Store pro firmy poté, co zadáte uživatelské identifikační číslo a heslo a kliknete na příslušné tlačítko pro odeslání objednávky. Objednávky zadané jiným způsobem, zejména Objednávky zadané telefonicky nebo e-mailem, nejsou platné a nebudeme je akceptovat.

2.2 Poté, co zadáte svoji Objednávku, vám prostřednictvím webových stránek Apple Store pro firmy vydáme Číslo webové objednávky. Upozorňujeme, že toto Číslo webové objednávky je pouze referenční a nepředstavuje naše přijetí vaší Objednávky.

2.3 Zadáním Objednávky nám nabízíte zakoupení Produktů a/nebo Služeb, které jste si vybrali, za těchto podmínek. O přijetí nebo nepřijetí vaší Objednávky rozhodneme dle vlastního uvážení.

2.4 Pokud vaši Objednávku přijmeme, oznámíme vám to vystavením Potvrzení objednávky. Pokud jste ve Formuláři objednávky nebo v Objednávce zaslané faxem uvedli svoji e-mailovou adresu, zašleme vám Potvrzení objednávky e-mailem. V opačném případě vám Potvrzení objednávky zašleme poštou nebo faxem. Potvrzení objednávky nabývá účinnosti po odeslání. Pokud se stane, že vaši Objednávku nepřijmeme, pokusíme se vás kontaktovat e-mailem nebo telefonicky či poštou.

2.5 Učiníme vše pro to, abychom vám dodali Produkty a/nebo Služby uvedené v Potvrzení objednávky, nicméně mohou nastat případy, kdy vám tyto Produkty nebo Služby nebudeme schopni dodat, například proto, že (i) tyto Produkty nebo Služby se již nevyrábějí nebo nejsou dostupné nebo (ii) nejsme schopni získat příslušné součásti nebo (iii) došlo k chybě v cenové kalkulaci na webových stránkách Apple Store pro firmy. Za těchto okolností vás budeme kontaktovat, abychom vás o této skutečnosti informovali, a můžeme vám nabídnout k nákupu náhradní Produkty nebo Služby. Pokud náš návrh nepřijmete, zrušíme vaši Objednávku a vrátíme vám v plné výši částku, kterou jste nám již za Objednávku zaplatili. Za podmínek stanovených v bodu 11.4 níže bude vrácení takové částky představovat naši jedinou odpovědnost vůči vám v případě, že vám nebudeme schopni dodat objednané Produkty nebo Služby.

2.6 Jakmile vám zašleme Potvrzení objednávky, nemůžete svoji Objednávku zrušit, pokud nebude takové právo na zrušení výslovně sjednáno písemně s podpisem pověřeného zástupce s podpisovým právem společnosti Apple Distribution International Ltd.

2.7 Informace obsažené v jakýchkoliv reklamních materiálech, brožurách, jiných písemných materiálech, na webových stránkách nebo v materiálech, které vám poskytnou naši zástupci nebo zaměstnanci, představují výzvu k podání návrhu. Žádné z těchto informací nepředstavují naši nabídku na dodání jakýchkoliv Produktů nebo Služeb.

Zpět na začátek

3. Dodání vámi vybraných Produktů a/nebo Služeb

Produkty nebo Služby uvedené ve vašem Potvrzení objednávky vám dodáme (avšak nenainstalujeme) za těchto podmínek.

Zpět na začátek

4. Ceny

4.1 Cena za Produkty a Služby bude uvedena v Potvrzení objednávky.

4.2 DPH zaplatíte v sazbě uvedené na Potvrzení objednávky.

Zpět na začátek

5. Úhrada za vámi vybrané Produkty nebo Služby

5.1 Úhradu za vámi vybrané Produkty nebo Služby můžete provést způsoby, které mohou být uvedeny v ustanovení týkajícím se úhrady na webových stránkách Apple Store pro firmy.

5.2 Platbu jste povinni provést v měně, která je uvedena na vaší Faktuře.

5.3 Pokud platíte kreditní kartou, musíte při zadání Objednávky uvést údaje o vaší kreditní kartě. K odečtení částky z kreditní karty dojde v okamžiku vystavení Faktury nebo při expedici vybraných Produktů. Výrobu vybraných Produktů nezahájíme ani vám nedodáme Produkty či neposkytneme Služby, dokud banka vydávající kreditní kartu neautorizuje použití karty k platbě za objednané Produkty. Pokud tuto autorizaci neobdržíme, budeme vás o tom informovat. Vyhrazujeme si právo ověřit identitu držitele kreditní karty vyžádáním příslušné dokumentace.

5.4 Pokud platíte šekem, bankovním převodem nebo postžirem, bude vám zaslána žádost o provedení platby. Vybrané Produkty budou vyrobeny a dodány a Služby budou poskytnuty poté, co bude vaše platba zúčtována. Pokud úhradu zúčtovaných prostředků neobdržíme do 30 dnů od data vaší Objednávky, bude Objednávka zrušena.

5.5 Dodávky mohou být dle našeho uvážení provedeny za takových úvěrových podmínek, které se vám rozhodneme poskytnout v době přijetí Objednávky. Pokud máte nárok na úvěr od společnosti Apple a pokud splníte podmínky pro poskytnutí úvěru, které dle našeho uvážení stanovíme, bude platba splatná nejpozději 30 dnů od data vystavení faktury. Vyhrazujeme si právo prohlásit zaslaným oznámením všechny částky za okamžitě splatné, pokud porušíte kterýkoliv ze svých závazků, včetně nedodržení úvěrových podmínek. Dále si vyhrazujeme právo obecně nebo v souvislosti s konkrétní objednávkou změnit, upravit nebo omezit výši či dobu trvání vám poskytnutého úvěru. Částky po splatnosti budou úročeny dodatečným úrokem v úrokové sazbě (vypočítané za každý den prodlení s platbou) ve výši jednoměsíční mezibankovní nabídkové sazby rozhodné v zemi platby, plus 8 % p.a.

5.6 Pokud budeme mít důvod se domnívat, že (i) nezaplatíte Objednávku v souladu s článkem 5 výše nebo se sjednanými úvěrovými podmínkami nebo (ii) nedodržíte sjednanou maximální úvěrovou částku, kterou vám můžeme poskytnout, jsme oprávněni odložit nebo odmítnout dodávku Objednávky.

5.7 Žádost o platbu, Fakturu a Produkty vám zašleme na fakturační adresu uvedenou v Potvrzení objednávky. Pokud jste ve Formuláři objednávky uvedli e-mailovou adresu, můžeme vám nicméně tyto dokumenty zaslat pouze e-mailem.

5.8 Abychom zajistili, že vaše kreditní, debetní nebo platební karta nebude použita bez vašeho souhlasu, ověříme si jméno, adresu a další osobní údaje, které jste nám poskytli při zadávání objednávky, v příslušných databázích třetích stran. Přijetím těchto podmínek udělujete souhlas s provedením takové kontroly. Při provádění těchto kontrol mohou být vámi poskytnuté osobní údaje sděleny registrované úvěrové referenční agentuře, která o těchto informacích případně vede záznam. Buďte ujištěni, že toto provádíme výhradně za účelem ověření vaší totožnosti; nezjišťujeme vaši úvěruschopnost a vaše hodnocení úvěruschopnosti zůstane nezměněno. S veškerými informacemi, které nám poskytnete, bude nakládáno bezpečně a v přísném souladu se zákonem na ochranu údajů z roku 1998.

Zpět na začátek

6. Dodávka, riziko a titul

6.1 Veškeré Produkty vám dodáme na doručovací adresu, na které se dohodneme. Dodací termíny, které mohou být uvedeny v Objednávce, Potvrzení objednávky, jakémkoliv jiném sdělení od nás (ať již ústním či písemném) nebo na webových stránkách Apple Store pro firmy, představují pouze odhad a neneseme vůči vám žádnou odpovědnost v případě, že se Produkty nepodaří dodat v konkrétním termínu.

6.2 Dodávka se uskuteční v Pracovní dny během běžné pracovní doby.

6.3 Produkty nedodáváme a Služby neposkytujeme mimo Českou republiku.

6.4 Můžeme provést částečné dodávky vašich Objednávek, které budou fakturovány samostatně a zaplaceny v době jejich splatnosti. Jakékoliv prodlení při dodávce jedné části vás nezbavuje povinnosti přijmout zbývající části dodávky.

6.5 Pokud nebude písemně sjednáno jinak, má se za to, že veškeré zásilky (u kterých se má pro účely tohoto článku za to, že zahrnují obsah balených Produktů, jakož i balení jako takové a množství balení) jsou v pořádku a nepoškozené, pokud v době dodávky na své kopii dodací dokumentace neuvedete přesný nedostatek či chybu v dodávce nebo nás o takovém nedostatku či chybě písemně neinformujete do čtrnácti (14) dnů od původního data dodání dané zásilky. Pokud nás nebudete informovat tímto způsobem, zakládá tato skutečnost vzdání se práva na uplatnění takového nároku. Veškerá komunikace s námi musí obsahovat Číslo webové objednávky a přesnou povahu nesrovnalosti mezi objednávkou a dodávkou v množství nebo typu dodávaných Produktů. V souvislosti s neúplnými dodávkami poskytneme dle našeho výhradního uvážení náhradní dodávku nebo dobropis na váš účet do třiceti (30) dnů od přijetí vašeho písemného oznámení.

6.6 Nebezpečí ztráty nebo škody na Produktech na vás přejde poté, co dodáme Produkty námi jmenovanému dopravci. Na základě vlastního uvážení můžeme nahradit Produkty ztracené nebo poškozené při přepravě, a to případ od případu.

6.7 Vlastnictví k Produktům a právo na opětovné převzetí do držení Produktů si ponecháme my, dokud nám nebudou zaplaceny v zúčtovaných finančních prostředcích veškeré dlužné částky v souvislosti s Produkty. V případech, kdy nebude platba provedena poté, co o to bylo důvodně požádáno, můžeme na vaše náklady znovu převzít Produkty do svého držení. Dokud titul a práva k Produktům zůstávají v našem držení, jste povinni Produkty skladovat tak, aby je bylo možno jako Produkty identifikovat, a kdykoliv nám je na naši žádost označit.

6.8 Podmínky vracení vánočních dárků
Zboží zakoupené v Apple Online Storu, které bude doručeno mezi 1. listopadem 2013 a 25. prosincem 2013, lze vrátit do 7. ledna 2014. Vezměte prosím na vědomí, že veškeré ostatní podmínky týkající se prodejů v Apple Online Storu a zásady refundací jsou s ohledem na takové zakoupené zboží stále platné. Všechny nákupy provedené po 25. prosinci 2013 podléhají standardním zásadám pro vracení zboží.

Protože expedici produktů zakoupených v Apple Storu zajišťuje Apple, nebezpečí ztráty nebo poškození produktu/produktů na vás přechází až v okamžiku, kdy dojde k fyzickému převzetí produktu/produktů vámi nebo vámi určenou osobou. Vlastnický nárok na produkt(y) na vás přechází v okamžiku vyzvednutí produktu/produktů přepravcem z našeho skladu. V tomto okamžiku dostanete e-mail s potvrzením o odeslání.  Pokud při dodání dojde k jakýmkoli problémům, obraťte se s žádostí o jejich řešení na Apple. 

Zpět na začátek

7. Hesla a oprávnění

7.1 Poté, co společnost přijme a akceptuje Formulář přihlášky, dostupný na webových stránkách http://apple.com/cz-smb/shop/browse/campaigns/apple_business_experts, přidělíme vám heslo, identifikační číslo a číslo zákaznického účtu k zadávání Objednávek na webových stránkách Apple Store pro firmy.

7.2 Souhlasíte s tím, že jakoukoliv Objednávku zadanou za použití vašeho hesla, na Formuláři objednávky nebo faxem podle článku 2.1 můžeme považovat za váš úkon rovnající se vámi poskytnuté záruce, že budete v plné výši odpovědni za jakékoliv nám dlužné finanční částky v souvislosti s Objednávkou.

7.3 Souhlasíte s tím, že nesete odpovědnost za zabezpečení hesla.

7.4 Souhlasíte s tím, že nezpochybníte platnost či vynutitelnost jakéhokoliv nákupu na Apple Store s odůvodněním, že byl odeslán a/nebo autorizován elektronicky.

Zpět na začátek

8. Software

8.1 Veškerý Software je vám poskytován na základě licence za podmínek příslušných licenčních smluv. Tyto licenční smlouvy jsou dodávány společně se Softwarem nebo jsou poskytovány v okamžiku stažení Softwaru v souladu s bodem 8.3.

8.2 Odpovídáte za zajištění toho, že jakékoliv vámi objednané řešení Softwaru nebo Produktů bude vhodné pro vaše požadavky a bude kompatibilní s vašimi stávajícími systémy a postupy.

8.3 Na webových stránkách Apple Store pro firmy si rovněž můžete zakoupit jakýkoliv stáhnutelný Software umístěný na těchto stránkách s tím, že k tomu použijete své heslo a identifikační jméno uživatele. Úhradu za tento Software lze provést pouze kreditní kartou. Jakmile obdržíme autorizaci platby od vydavatele kreditní karty, obdržíte pokyny ve formě odkazu pro stažení Softwaru. Pokud během stahování dojde k jakémukoliv přerušení přenosu, měli byste proces stahování zahájit znovu. Pokud nebudete moci stahování dokončit, můžete do 30 dnů písemně požádat o vrácení peněz za použití elektronického Formuláře k refundaci ceny za stažení softwaru. Žádosti o vrácení peněz by nám měly být zasílány poštou na adresu uvedenou v kontaktních údajích níže. S výhradou článku 11.4 bude vrácení kupní ceny představovat naši jedinou odpovědnost ve vztahu k neúspěšnému stažení Softwaru.

Zpět na začátek

9. Telefonická podpora

9.1 S výjimkou případů, kdy je v době zadání Objednávky na webových stránkách Apple Store pro firmy uvedeno jinak, jsou služby telefonické podpory k Hardwaru a Softwaru značky Apple (prodávaný v balíku i samostatně), jak je definován níže, který zakoupíte na webových stránkách Apple Store pro firmy, poskytovány bez jakýchkoliv dalších poplatků, jak je definováno níže. Služba je dostupná 90 dnů od data nákupu (datum Faktury). S žádostí o podporu k Produktům jiné značky než Apple se musíte spojit s příslušným výrobcem.

9.2 Služby telefonické podpory se sestávají pouze z telefonického poradenství a návodu týkajícího se nastavení,instalace a otázek souvisejících s užíváním.

9.3 Služby telefonické podpory jsou dostupné v Pracovní dny od 8.00 do 20.00 hodin. Telefonní číslo pro služby telefonické podpory vám bude dodáno spolu s vámi vybranými Produkty nebo vám bude po doručení vybraných Produktů zasláno poštou společně s vaším zákaznickým číslem. Náklady na takové telefonické hovory ponesete vy, a to ve výši stanovené ve vaší zemi.

9.4 Při poskytování telefonické podpory se pokusíme vyřešit váš dotaz při prvním zavolání. Nemůžeme zaručit vyřešení všech vašich otázek. V některých případech vám budeme muset zavolat zpět s návrhem na řešení dané otázky.

Zpět na začátek

10. Omezená záruka v trvání jednoho (1) roku

10.1 Veškeré nové Hardwarové produkty Apple podléhají roční omezené záruce na vady materiálu a provedení. Do záručních podmínek, které tvoří součást Smlouvy a jsou do ní začleněny odkazem, lze nahlédnout prostřednictvím příslušného hypertextového odkazu níže. Tyto záruční podmínky jsou také obsaženy v krabici s Hardwarem Apple. Kopii omezené záruky na Hardwarové produkty Apple, včetně omezení a výluk, si můžete přečíst před zakoupením kliknutím na příslušný odkaz níže. Tato omezená záruka se vztahuje pouze na Hardware Apple (jak je definován níže); nevztahuje se na Software, Služby či jiné Produkty. Záruky, které se mohou vztahovat na váš Software, naleznete v licencích na příslušný Software.
Roční omezená záruka na nové produkty s výjimkou přístrojů iPod a iSight
Roční omezená záruka na iPod a iSight

Roční omezená záruka na iPhone

Předtím, než předáte Hardwarový produkt Apple do záručního servisu, odpovídáte za to, že si pořídíte samostatnou záložní kopii systémového softwaru, aplikačního softwaru a veškerých údajů a zneplatníte jakákoliv hesla. Nesete odpovědnost za opětovnou instalaci veškerého takového softwaru, údajů a hesel. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za ztrátu dat způsobenou záručním servisem. V souvislosti s reklamací ze záruky byste měli volat v Pracovní den od 9.00 do 17.00 hodin a uvést sériové číslo vašeho Hardwaru Apple. Telefonní číslo záručního servisu se dodává spolu s Hardwarem Apple. Náklady na takové telefonické hovory ponesete vy, a to v sazbě stanovené ve vaší zemi.

10.2 Produkty neoznačené značkou Apple/Produkty třetí strany. V souvislosti s produkty neoznačenými značkou Apple (včetně produktů neoznačených značkou Apple, které jsou součástí balíčku produktů nebo zvláštní nabídky) musí být všechny reklamace ze záruky tam, kde je to vhodné, uplatněny v souvislosti s podmínkami záruky jakéhokoliv existujícího výrobce, která může být k zakoupeným Produktům připojena. V souvislosti s jakoukoliv zárukou existujícího výrobce by měla být reklamace ze záruky uplatněna nejprve přímo u tohoto výrobce nebo telefonicky u nás (v takovém případě vyvineme přiměřené úsilí vyřešit ji vaším jménem).

Zpět na začátek

11. Naše odpovědnost

11.1 Tyto podmínky stanoví úplný rozsah našich závazků a odpovědnosti v souvislosti s dodávkou Produktů (a provozováním služeb telefonické podpory a záručního servisu) a poskytováním jakýchkoliv Služeb.

11.2 Neexistují žádné záruky, podmínky ani jiná ujednání, která jsou pro nás závazná, s výjimkou případů výslovně stanovených Smlouvou.

11.3 Jakákoliv záruka, podmínka nebo jiné ujednání týkající se Produktů nebo Služeb (nebo s tímto související), která by mohla být jinak předpokládána Smlouvou nebo by do ní mohla být začleněna ze zákona, zákony platnými v zemi, kde jste Produkty nebo Služby zakoupili, nebo jinak (zejména jakákoliv mlčky předpokládaná podmínka týkající se kvality, vhodnosti pro daný účel, přiměřené péče a dovednosti) se tímto výslovně v maximální možné míře povolené příslušnými zákony vylučuje. Zejména neneseme odpovědnost za to, že Produkty budou vyhovovat vašim účelům.

11.4 Žádné ustanovení Smlouvy neomezuje ani nevylučuje naši odpovědnost (i) za úmrtí nebo úraz způsobený naší nedbalostí nebo (ii) za podvod nebo (iii) za jakékoliv porušení závazků mlčky předpokládaných místními kogentními právními předpisy v souvislosti s titulem nebo (iv) za jakoukoliv odpovědnost, kterou nelze ze zákona vyloučit.

11.5 S výhradou ustanovení bodu 11.4 neneseme odpovědnost ze Smlouvy za žádnou ztrátu příjmu, ušlý zisk, ztrátu zakázek, ztrátu údajů nebo za nepřímé či následné ztráty nebo škody jakéhokoliv druhu jakkoliv vzniklé, ať již způsobené občanskoprávním přestupkem (včetně nedbalosti), porušením smlouvy či jinak.

11.6 S výhradou ustanovení bodu 11.4 nepřesáhne v žádném případě limit naší maximální celkové odpovědnost dle Smlouvy, ať již na základě smlouvy či z občanskoprávního přestupku (včetně nedbalosti) nebo jinak, částku, kterou zaplatíte v souvislosti s předmětnými Produkty (Produktem) nebo Službami.

Zpět na začátek

12. Naše kontaktní údaje

Můžete se na nás obrátit:

  • telefonicky na bezplatné lince 800 701 392 v Pracovní dny od 9.00 do 17.00 hodin; nebo
  • e-mailem na adrese businessexperts@apple.com; nebo
  • poštou na adrese Apple Distribution International Ltd., The Apple Store, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irsko.

Pokud nás budete kontaktovat v souvislosti se zadanou Objednávkou, uvádějte své Číslo webové objednávky.

Zpět na začátek

13. Kontrola vývozu

Zavazujete se dodržovat veškeré Vývozní zákony. Zavazujete se (i) nevyvážet žádný Produkt do jakékoliv země v rozporu s Vývozními zákony a (ii) nevyvážet žádný Produkt do jakékoliv země, u které je vyžadována vývozní licence nebo jiné povolení státního orgánu, bez předchozího získání všech nezbytných licencí či jiných povolení. Zaručujete se, že se nenacházíte v žádné zemi, do které je vývoz Produktů zakázán kterýmkoliv z Vývozních zákonů, ani nejste pod kontrolou takové země, ani nejste občanem či obyvatelem takové země.

Zpět na začátek

14. Ochrana dat

Zadáním objednávky souhlasíte a berete na vědomí, že můžeme uložit, zpracovat a použít data získaná z vaší objednávky pro účely jejího zpracování a obecně k zajištění správy a udržování našich obchodních vztahů. Vaše data můžou být rovněž zpracována a uložena pro bezpečnostní účely, za účelem dodržení zákonných povinností a pro účely přímého marketingu. K vašim datům bude mít přístup pouze oprávněná osoba v rámci společnosti Apple.

Za účelem dosažení výše uvedených účelů budou vaše data přenesena do společnosti Apple Inc. se sídlem v Cupertinu v Kalifornii (USA). Přenos osobních dat společnosti Apple Inc. vyhovuje požadavkům na mezinárodní přenosy dat, které jsou platné v Evropském hospodářském prostoru („EHP“) a ve Švýcarsku. Apple Inc. plně dostojí patřičným právním instrumentům pro mezinárodní přenos dat do Spojených států nebo bude vázán příslušnými smluvními ujednáními (například vzorovými smluvními doložkami, jak je schválila Evropská komise) nebo závaznými korporátními pravidly pro ochranu vašich osobních údajů. Za účelem dosažení výše uvedených účelů můžou být vaše data sdílena v rámci skupiny společností Apple v Evropském hospodářském prostoru.

Spolupracujeme s dalšími společnostmi uvnitř i mimo Evropský hospodářský prostor (včetně zemí, které nenabízejí stejnou úroveň ochrany jako vaše země), které nám pomáhají poskytovat vám produkty a služby za účelem plnění vaší objednávky. Zajistíme, aby tyto společnosti dodržovaly buď zákony EU pro ochranu dat, nebo jakýkoli jiný režim zaručující přiměřenou ochranu, anebo aby byly vázány příslušnými smluvními ujednáními nebo závaznými firemními pravidly na ochranu vašich osobních údajů.

Vaše data můžeme těmto společnostem poskytnout například za účelem doručení objednaných produktů nebo za účelem poskytnutí speciálních slev nebo podmínek nákupu. Kromě toho v případech, kdy jste požádali o financování na úhradu ceny objednaných produktů, budou některé informace, které nám poskytnete, předány společnostem, jež budou váš nákup financovat. Podrobnější informace o ochraně vašich údajů najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů na adrese www.apple.com/cz/legal/privacy.

Dáváme vám na vědomí, že máte právo na přístup, opravu nebo smazání vašich údajů a že můžete v oprávněných důvodech podat námitku proti jejich zpracování. Kdykoli můžete vznést námitku proti příjmu jakékoli inzerce, přímého marketingu nebo informací o produktech. Jakákoli z těchto práv můžete uplatnit na stránce appleid.apple.com, kde můžete aktualizovat své osobní preference pro kontaktování. Společnost Apple můžete taky kontaktovat prostřednictvím stránky www.apple.com/cz/privacy/contact.

Zpět na začátek

15. Okolnosti nezávislé na naší vůli

Vyvineme maximální úsilí, abychom splnili naše závazky dle Smlouvy. Nemůžeme však nést odpovědnost za prodlení či neplnění, pokud je takové prodlení nebo neplnění způsobeno jakýmikoliv okolnostmi nezávislými na naší vůli. V případě prodlení splníme naše závazky, jakmile to bude možné.

Zpět na začátek

16. Rozhodné právo a jurisdikce v případě sporů

Smlouva se ve všech ohledech bude řídit a bude vykládána dle právních předpisů Irska. Strany souhlasí s tím, že soudy Irska budou mít výhradní jurisdikci k předložení a řešení jakýchkoliv sporů vyplývajících ze Smlouvy nebo jakýchkoliv Objednávek nebo vzniklých v souvislosti s ní, respektive s nimi.

Zpět na začátek

17. Obecná ustanovení

17.1 Nebude-li ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak, pokud my ani vy neuplatníme některou podmínku Smlouvy, nezakládá to vzdání se práva na uplatnění takové podmínky. Takové neuplatnění nijak neovlivní právo uplatnit takovou podmínku kdykoliv v budoucnosti.

17.2 Pokud příslušný soud či jakýkoliv jiný senát příslušné jurisdikce stanoví, že kterékoliv ustanovení této Smlouvy je nevynutitelné, nezákonné či jinak neplatné, zůstanou zbývající ustanovení Smlouvy v plné platnosti a účinnosti a budou vykládána takovým způsobem, aby se v maximální možné míře přiblížila původnímu záměru stran dle Smlouvy.

17.3 Pokud je v souvislosti s vámi nebo vaším majetkem jmenován (a) správce konkurzní podstaty, manažer, administrátor, nucený správce nebo podobný úředník, pokud učiníte postoupení ve prospěch vašich věřitelů, pokud je za vás nebo vaším jménem zahájeno jakékoliv řízení na základě konkurzního řízení nebo platební neschopnosti nebo pokud jste v likvidaci či je vaše firma rozpuštěna, pokud byl podán návrh či příkaz k vašemu zrušení, byla ukončena činnost nebo hrozí zastavení obchodování nebo provedete nebo strpíte jakýkoliv úkon z titulu dluhu nebo v jakékoliv jurisdikci dojde k čemukoliv podobnému či analogickému výše uvedenému nebo (b) pokud porušíte jakoukoliv podmínku Smlouvy nebo jakékoliv jiné smlouvy mezi našimi stranami, můžeme dle svého uvážení pozastavit další dodávky a/nebo ukončit Smlouvu, aniž by to bylo nutné předem oznámit.

17.4 Smlouvu ani jakoukoliv Objednávku nemůžete postoupit a své povinnosti dle Smlouvy nesmíte postoupit bez našeho předchozího souhlasu, který nebude bezdůvodně odepřen. Smlouvu můžeme postoupit bez vašeho souhlasu za předpokladu, že se jedná o postoupení spřízněné společnosti tvořící součást skupiny společností Apple.

18. Definované pojmy

V těchto podmínkách:
Příslušenství“ znamená jakýkoliv doprovodný Produkt, jako je myš nebo obal na laptop;
Poskytovatel autorizovaných služeb Apple“ znamená poskytovatele služeb, kterého jsme pověřili poskytováním záručního servisu;
Webové stránky Apple Store pro firmy“ znamená naše webové stránky pro Zákazníky v České republice, jejichž adresa je http://apple.com/cz-smb/shop
Smlouva“ znamená tyto podmínky společně s Potvrzením objednávky;
Zákazník“ znamená obchodní subjekt (dle naší definice tohoto pojmu), který byl schválen k nákupu Produktů a Služeb čas od času uvedených na Webových stránkách Apple Store pro firmy;
Formulář přihlášky“ znamená registrační formulář, který lze získat od společnosti Apple a který musí Zákazník řádně vyplnit a předložit společnosti Apple;
Vývozní zákony znamená veškeré zákony, právní předpisy a nařízení Spojených států amerických, Evropské unie a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, které se vztahují na vývoj, opětovný vývoj, převod nebo opětovný prodej Produktů;
Hardware“ znamená jakýkoliv Produkt značky Apple, který není Softwarem, Službami nebo Příslušenstvím;
Faktura znamená námi vystavenou fakturu na cenu Produktů a/nebo Služeb;
Objednávka“ znamená vaši objednávku zadanou v souladu s těmito podmínkami;
Potvrzení objednávky znamená námi vystavené potvrzení objednávky, potvrzující přijetí vaší Objednávky;
Formulář objednávky znamená elektronický formulář objednávky na webových stránkách Apple Store pro firmy;
Produkt znamená jakýkoliv produkt uvedený na webových stránkách Apple Store pro firmy, který jsme se zavázali vám dodat dle těchto podmínek;
Služby“ znamená jakékoliv účtovatelné nebo jiné služby (s výjimkou záručního servisu a služeb telefonické podpory) uvedených na webových stránkách Apple Store pro firmy, které jsme se zavázali poskytovat dle těchto podmínek;
Software znamená jakýkoliv Produkt, který je softwarem, zejména operační systémy, propojený software, samostatná verze softwaru a software, který lze stáhnout;
Číslo webové objednávky znamená číslo objednávky, které jsme vám přidělili;
Pracovní den znamená jakýkoli den s výjimkou sobot a nedělí nebo státních svátků v České republice.

18.2 Apple Distribution International Ltd. je společnost založená v Irsku, se sídlem na adrese Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irsko, IČ: 470672.

Zpět na začátek