Oferta dla szkolnictwa wyższego 2023
Regulamin

Przy zakupie Kwalifikującego się Produktu Uprawniony Nabywca otrzyma kartę Apple Gift Card. Promocja realizowana jest zgodnie z niniejszym regulaminem, a terminy zapisane wielkimi literami mają znaczenia zdefiniowane poniżej.

OKRES PROMOCJI:

Promocja w Polsce („Kraj Uczestniczący”) rozpoczyna się 13 lipca 2023 r. i kończy się 23 października 2023 r. („Okres Promocji”).

LOKALIZACJE UCZESTNICZĄCE W PROMOCJI:

Sklep Apple Store dla sektora edukacji i infolinia 800 702 322 (każdy z tych kanałów sprzedaży nazywany jest „Lokalizacją Uczestniczącą w Promocji”). Kwalifikujące się Produkty (zdefiniowane w poniższej tabeli) muszą być zakupione w Lokalizacji Uczestniczącej w Promocji w Kraju Uczestniczącym. Dostawa musi nastąpić w tym samym Kraju Uczestniczącym, co zakup. Zamówienia na Kwalifikujące się Produkty złożone w Okresie Promocji w Lokalizacjach Uczestniczących w Promocji, ale wysyłane po zakończeniu Okresu Promocji, uprawniają do otrzymania Produktu Promocyjnego (zdefiniowanego w poniższej tabeli).

OFERTA:

Uprawniony Nabywca, który zakupi Kwalifikujący się Produkt w Okresie Promocji za pośrednictwem Lokalizacji Uczestniczącej w Promocji, otrzyma upust równy wartości Produktu Promocyjnego (zależnej od kupowanego produktu, tak jak wyszczególniono to w poniższej tabeli) od ceny Kwalifikującego się Produktu w momencie zakupu („Zniżka Promocyjna”). Klient zostanie obciążony opłatą za wszystkie produkty w swoim koszyku, w tym za Produkt Promocyjny.

Kategoria produktów Kwalifikujące się Produkty Produkt Promocyjny
Mac 24-calowy iMac
MacBook Pro
MacBook Air
$150.00 Apple Gift Card
Mac mini €100.00 Apple Gift Card
iPad iPad Pro 12,9 cala
iPad Pro 11 cali
iPad Air
€100.00 Apple Gift Card
iPad iPad (10. generacji) $75 Apple Gift Card

Produkt promocyjny można wymienić tylko na przyszłe zakupy i nie jest on „prezentem”. Promocją nie są objęte produkty odnowione i zwrócone wcześniej produkty w otwartych opakowaniach sprzedawane w stanie, w jakim się znajdują.

UPRAWNIENI NABYWCY:

Do osób uprawnionych do zakupów w sklepie Apple Store dla sektora edukacji należą następujący nauczyciele, pozostali pracownicy sektora edukacji, studenci, uczniowie i rodzice (każda z tych osób to „Uprawniony Nabywca”):

Pracownicy wszelkich instytucji edukacyjnych — do zakupów uprawniony jest każdy pracownik publicznej lub prywatnej instytucji edukacyjnej w Polsce.

Studenci uczelni wyższych i uczniowie szkół dla osób z wykształceniem średnim — studenci uczelni wyższych lub uczniowie szkół dla osób z wykształceniem średnim, a także osoby przyjęte na uczelnię lub do takiej szkoły w Polsce.

Rodzice studentów uczelni wyższych i uczniów szkół dla osób z wykształceniem średnim — do zakupu są uprawnieni rodzice dokonujący zakupu w imieniu swojego dziecka, które jest studentem publicznej lub prywatnej uczelni lub uczniem publicznej lub prywatnej szkoły dla osób z wykształceniem średnim bądź osobą przyjętą na taką uczelnię lub do takiej szkoły w Polsce.

Do zakupów w sklepie Apple Store dla sektora edukacji nie są uprawnione instytucje, a zakupy w tym sklepie nie mogą być dokonywane w celu odsprzedaży produktów.

PROCEDURY ZWIĄZANE ZE ZWROTAMI I WYMIANAMI PRODUKTÓW:

Zwroty i wymiany podlegają zasadom obowiązującym w Lokalizacji Uczestniczącej w Promocji, w której dokonano zakupu. W przypadku zwrotu Kwalifikującego się Produktu lub jego wymiany na niekwalifikujący się produkt wymagane jest także zwrócenie Produktu Promocyjnego. W przeciwnym razie Zniżka Promocyjna zostanie odjęta od kwoty zwrotu pieniędzy z tytułu zwrotu lub wymiany, a pozostałą różnicą zostanie obciążony Uprawniony Nabywca. W przypadku wymiany Produktu Promocyjnego na inny Produkt Promocyjny, którego łączna cena detaliczna przekracza pierwotną Zniżkę Promocyjną, Uprawniony Nabywca będzie zobowiązany do zapłacenia różnicy. W przypadku wymiany Produktu Promocyjnego na inny Produkt Promocyjny, którego łączna cena detaliczna jest mniejsza od pierwotnej Zniżki Promocyjnej, Uprawniony Nabywca nie otrzyma zwrotu różnicy. Nie ma to jednak wpływu na cenę zapłaconą przez Uprawnionego Nabywcę za Kwalifikujący się Produkt. Postanowienie dotyczy jedynie wymiany Produktów Promocyjnych.

OGRANICZENIA PROMOCJI:

Niniejsza oferta jest ważna wyłącznie w Okresie Promocji do wyczerpania zapasów. Kwalifikujące się Produkty i Produkty Promocyjne, w szczególności Produkty Promocyjne w określonych kolorach, są oferowane w miarę dostępności. Apple może zakończyć promocję w dowolnej chwili z dowolnej przyczyny. Niezależnie od liczby kupowanych Kwalifikujących się Maców każdy Uprawniony Nabywca może otrzymać przy takim zakupie w trakcie całej promocji tylko jeden (1) Produkt Promocyjny. Niezależnie od liczby kupowanych Kwalifikujących się iPadów każdy Uprawniony Nabywca może otrzymać przy takim zakupie w trakcie całej promocji tylko jeden (1) Produkt Promocyjny. Przed zakupem klient musi wykazać, że jest Uprawnionym Nabywcą. Do skorzystania z promocji nie są uprawnieni sprzedawcy (resellerzy), instytucje administracji publicznej, w tym rządowej, organizacje nienastawione na zysk, instytucje edukacyjne ani małe lub duże przedsiębiorstwa, a Apple zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień składanych przez takich klientów. Jeśli Apple uzyska informację o tym, że klient skorzystał z promocji, ale nie był Uprawnionym Nabywcą, to obciąży klienta kwotą udzielonej Zniżki Promocyjnej.

INNE OGRANICZENIA:

Niniejsza oferta jest nieważna, jeśli byłaby sprzeczna z obowiązującym prawem. Niniejsza oferta łączy się z wszelkimi innymi promocjami Apple dla indywidualnych klientów końcowych oferowanymi w tym samym okresie promocji w Lokalizacjach Uczestniczących w Promocji, na warunkach i z zastrzeżeniem ograniczeń takich innych promocji Apple oraz niniejszej promocji. Apple może wykorzystać wszelkie przekazane jej informacje zgodnie ze swoimi zasadami ochrony prywatności opublikowanymi na stronie internetowej www.apple.com/privacy.

© 2023 Apple Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Apple i logo Apple są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zastrzeżonymi w USA i w innych krajach. Wszystkie pozostałe znaki użyte w treści niniejszego komunikatu należą do firmy Apple Inc. albo mogą być znakami towarowymi odpowiednich innych podmiotów.