watchOS 功能特色適用範圍

部分 watchOS 功能特色目前並未適用於所有地區或語言。選擇下方功能特色,以查看是否支援你的地區和語言。

Siri:Siri

 • 澳洲
 • 奧地利
 • 比利時 (荷蘭語、法語)
 • 巴西
 • 加拿大 (英語、法語)
 • 智利
 • 中國 (普通話、粵語)
 • 丹麥
 • 芬蘭
 • 法國
 • 德國
 • 香港 (粵語)
 • 印度 (英語)
 • 愛爾蘭
 • 以色列 (希伯來語)
 • 義大利
 • 日本
 • 韓國
 • 盧森堡 (荷蘭語、法語)
 • 澳門 (粵語)
 • 馬來西亞 (馬來語)
 • 墨西哥 (西班牙語)
 • 荷蘭
 • 紐西蘭
 • 挪威
 • 俄羅斯
 • 沙烏地阿拉伯 (阿拉伯語)
 • 新加坡 (英語)
 • 南非
 • 西班牙 (西班牙語)
 • 瑞典
 • 瑞士 (法語、德語、義大利語)
 • 台灣 (國語)
 • 泰國
 • 土耳其
 • 阿拉伯聯合大公國 (阿拉伯語)
 • 英國
 • 美國

Siri:Siri Speaks

 • 澳洲
 • 奧地利
 • 巴西
 • 加拿大 (英語、法語)
 • 中國 (普通話)
 • 法國
 • 德國
 • 義大利
 • 日本
 • 墨西哥 (西班牙語)
 • 荷蘭
 • 紐西蘭
 • 俄羅斯
 • 西班牙
 • 瑞典
 • 英國
 • 美國

Siri:聽寫

 • 安圭拉 (英語)
 • 安地卡 (英語)
 • 荷屬阿魯巴 (英語)
 • 澳洲
 • 奧地利
 • 巴哈馬 (英語)
 • 巴林
 • 巴貝多 (英語)
 • 比利時
 • 百慕達 (英語)
 • 玻利維亞 (西班牙語)
 • 巴西
 • 英屬維京群島 (英語)
 • 加拿大 (英語、法語)
 • 開曼群島 (英語)
 • 智利
 • 中國 (普通話、上海話)
 • 哥倫比亞
 • 哥斯大黎加 (西班牙語)
 • 克羅埃西亞
 • 捷克共和國
 • 多明尼加共和國
 • 丹麥
 • 多米尼克 (英語)
 • 厄瓜多
 • 薩爾瓦多
 • 芬蘭
 • 法國
 • 德國
 • 希臘
 • 格瑞那達 (英語)
 • 瓜地馬拉 (西班牙語)
 • 蓋亞那 (英語)
 • 宏都拉斯 (西班牙語)
 • 香港 (粵語)
 • 匈牙利
 • 印度 (英語)
 • 印尼
 • 愛爾蘭 (英語)
 • 以色列 (希伯來語)
 • 義大利
 • 牙買加 (英語)
 • 日本
 • 韓國
 • 科威特 (阿拉伯語)
 • 盧森堡 (法語、德語)
 • 澳門 (粵語)
 • 馬來西亞 (馬來語)
 • 蒙哲臘 (英語)
 • 墨西哥 (西班牙語)
 • 荷蘭
 • 紐西蘭
 • 尼加拉瓜 (西班牙語)
 • 挪威
 • 阿曼 (阿拉伯語)
 • 巴拿馬 (西班牙語)
 • 巴拉圭 (西班牙語)
 • 秘魯 (西班牙語)
 • 菲律賓 (英語)
 • 波蘭
 • 葡萄牙
 • 羅馬尼亞
 • 俄羅斯
 • 沙烏地阿拉伯 (阿拉伯語)
 • 新加坡 (英語)
 • 斯洛伐克
 • 南非 (英語)
 • 西班牙 (西班牙語、加泰羅尼亞語)
 • 聖克里斯多福/尼維斯島 (英語)
 • 聖露西亞 (英語)
 • 聖文森 (英語)
 • 瑞典
 • 瑞士 (法語、德語、義大利語)
 • 台灣 (國語)
 • 泰國
 • 千里達/托巴哥 (英語)
 • 土耳其
 • 土克斯及開科斯群島 (英語)
 • 烏克蘭
 • 阿拉伯聯合大公國 (阿拉伯語)
 • 英國
 • 美國
 • 烏拉圭 (西班牙語)
 • 越南

Siri:維基百科

 • 澳洲
 • 奧地利
 • 比利時
 • 巴西
 • 加拿大
 • 中國 (百度)
 • 哥斯大黎加
 • 丹麥
 • 法國
 • 德國
 • 瓜地馬拉
 • 香港
 • 印度
 • 愛爾蘭
 • 以色列
 • 義大利
 • 日本
 • 韓國
 • 盧森堡
 • 澳門
 • 馬來西亞
 • 墨西哥
 • 荷蘭
 • 紐西蘭
 • 挪威
 • 巴拿馬
 • 秘魯
 • 葡萄牙
 • 俄羅斯
 • 沙烏地阿拉伯 (阿拉伯語)
 • 新加坡
 • 西班牙 (西班牙語)
 • 瑞典
 • 瑞士
 • 台灣
 • 泰國
 • 土耳其
 • 阿拉伯聯合大公國 (阿拉伯語)
 • 英國
 • 美國

Siri:Bing 影像/影片搜尋

 • 澳洲
 • 奧地利
 • 比利時
 • 巴西
 • 加拿大
 • 中國
 • 哥斯大黎加
 • 丹麥
 • 法國
 • 德國
 • 瓜地馬拉
 • 香港
 • 義大利
 • 日本
 • 韓國
 • 盧森堡
 • 澳門
 • 馬來西亞
 • 墨西哥
 • 荷蘭
 • 紐西蘭
 • 挪威
 • 巴拿馬
 • 秘魯
 • 葡萄牙
 • 俄羅斯
 • 新加坡
 • 西班牙 (西班牙語)
 • 瑞典
 • 瑞士
 • 台灣
 • 泰國
 • 英國
 • 美國

Siri:Wolfram Alpha

 • 澳洲 (英語)
 • 加拿大 (英語)
 • 新加坡 (英語)
 • 英國 (英語)
 • 美國

Siri:運動

 • 澳洲
 • 加拿大
 • 中國
 • 法國
 • 德國
 • 香港
 • 義大利
 • 日本
 • 韓國
 • 墨西哥
 • 紐西蘭
 • 秘魯
 • 新加坡
 • 西班牙 (西班牙語)
 • 瑞士
 • 台灣
 • 英國
 • 美國

Siri:餐廳資訊

 • 澳洲
 • 加拿大
 • 中國
 • 哥斯大黎加
 • 法國
 • 德國
 • 瓜地馬拉
 • 香港
 • 義大利
 • 日本
 • 墨西哥
 • 巴拿馬
 • 秘魯
 • 西班牙 (西班牙語)
 • 瑞士
 • 英國
 • 美國

Siri:餐廳評論

 • 澳洲
 • 加拿大
 • 法國
 • 德國
 • 義大利
 • 西班牙 (西班牙語)
 • 瑞士
 • 英國
 • 美國

Siri:音樂

 • 澳洲
 • 奧地利
 • 比利時
 • 巴西
 • 加拿大
 • 哥斯大黎加
 • 丹麥
 • 法國
 • 德國
 • 瓜地馬拉
 • 香港
 • 義大利
 • 日本
 • 韓國
 • 墨西哥
 • 荷蘭
 • 紐西蘭
 • 挪威
 • 巴拿馬
 • 秘魯
 • 俄羅斯
 • 沙烏地阿拉伯 (阿拉伯語)
 • 新加坡
 • 西班牙
 • 瑞典
 • 瑞士
 • 台灣
 • 泰國
 • 土耳其
 • 阿拉伯聯合大公國 (阿拉伯語)
 • 英國
 • 美國

Siri:電影資訊

 • 澳洲
 • 加拿大
 • 哥斯大黎加
 • 法國
 • 德國
 • 瓜地馬拉
 • 香港
 • 義大利
 • 日本
 • 澳門
 • 墨西哥
 • 巴拿馬
 • 秘魯
 • 西班牙 (西班牙語)
 • 瑞士
 • 台灣
 • 英國
 • 美國

Siri:電影時刻表

 • 加拿大
 • 哥斯大黎加
 • 法國
 • 德國
 • 瓜地馬拉
 • 義大利
 • 墨西哥
 • 巴拿馬
 • 秘魯
 • 西班牙 (西班牙語)
 • 英國
 • 美國

Siri:爛番茄網站電影評論

 • 澳洲
 • 加拿大
 • 英國
 • 美國

Siri:在地搜尋

 • 澳洲
 • 巴西
 • 加拿大
 • 中國
 • 哥斯大黎加
 • 丹麥
 • 法國
 • 德國
 • 瓜地馬拉
 • 香港
 • 印度
 • 以色列
 • 義大利
 • 日本
 • 盧森堡
 • 馬來西亞
 • 墨西哥
 • 荷蘭
 • 紐西蘭
 • 巴拿馬
 • 秘魯
 • 俄羅斯
 • 新加坡
 • 西班牙 (西班牙語)
 • 瑞典
 • 瑞士
 • 台灣
 • 泰國
 • 土耳其
 • 英國
 • 美國

Siri:路線整合

 • 澳洲
 • 巴西
 • 加拿大
 • 中國
 • 哥斯大黎加
 • 丹麥
 • 法國
 • 德國
 • 瓜地馬拉
 • 香港
 • 義大利
 • 日本
 • 盧森堡
 • 馬來西亞
 • 墨西哥
 • 荷蘭
 • 紐西蘭
 • 巴拿馬
 • 秘魯
 • 俄羅斯
 • 沙烏地阿拉伯 (阿拉伯語)
 • 新加坡
 • 西班牙 (西班牙語)
 • 瑞典
 • 瑞士
 • 泰國
 • 土耳其
 • 阿拉伯聯合大公國 (阿拉伯語)
 • 英國
 • 美國

Siri:換算

 • 澳洲
 • 奧地利
 • 比利時 (法語)
 • 加拿大
 • 中國 (普通話)
 • 法國
 • 德國
 • 香港
 • 印度 (英語)
 • 義大利
 • 日本
 • 韓國
 • 墨西哥
 • 紐西蘭
 • 沙烏地阿拉伯 (阿拉伯語)
 • 新加坡 (英語)
 • 西班牙 (西班牙語)
 • 瑞士 (法語、德語、義大利語)
 • 台灣 (國語)
 • 阿拉伯聯合大公國 (阿拉伯語)
 • 英國
 • 美國

品牌服務:Apple Music

 • 安圭拉
 • 安地卡
 • 澳洲
 • 奧地利
 • 巴林
 • 巴貝多
 • 比利時
 • 百慕達
 • 玻利維亞
 • 巴西
 • 英屬維京群島
 • 加拿大
 • 開曼群島
 • 智利
 • 中國
 • 哥倫比亞
 • 哥斯大黎加
 • 捷克共和國
 • 多明尼加共和國
 • 丹麥
 • 多米尼克
 • 厄瓜多
 • 薩爾瓦多
 • 芬蘭
 • 法國
 • 德國
 • 希臘
 • 格瑞那達
 • 瓜地馬拉
 • 宏都拉斯
 • 香港
 • 匈牙利
 • 印度
 • 印尼
 • 愛爾蘭
 • 以色列
 • 義大利
 • 日本
 • 韓國
 • 盧森堡
 • 澳門
 • 馬來西亞
 • 墨西哥
 • 荷蘭
 • 紐西蘭
 • 尼加拉瓜
 • 挪威
 • 阿曼
 • 巴拿馬
 • 巴拉圭
 • 秘魯
 • 菲律賓
 • 波蘭
 • 葡萄牙
 • 越南
 • 羅馬尼亞
 • 俄羅斯
 • 沙烏地阿拉伯
 • 新加坡
 • 斯洛伐克
 • 南非
 • 西班牙
 • 聖克里斯多福/尼維斯
 • 瑞典
 • 瑞士
 • 台灣
 • 泰國
 • 千里達/托巴哥
 • 土耳其
 • 烏克蘭
 • 阿拉伯聯合大公國
 • 英國
 • 美國

品牌服務:Apple Pay

 • 澳洲
 • 加拿大
 • 中國
 • 丹麥
 • 芬蘭
 • 法國
 • 香港
 • 愛爾蘭
 • 義大利
 • 日本
 • 紐西蘭
 • 俄羅斯
 • 新加坡
 • 西班牙
 • 瑞典
 • 瑞士
 • 台灣
 • 阿拉伯聯合大公國
 • 英國
 • 美國

品牌服務:App 內付款

 • 澳洲
 • 加拿大
 • 中國
 • 法國
 • 香港
 • 日本
 • 新加坡
 • 英國
 • 美國

品牌服務:使用 Apple Pay 進行個人對個人付款

 • 美國

Apple 地圖:導航:大眾運輸

 • 澳洲 (特定城市)
 • 巴西 (特定城市)
 • 加拿大 (特定城市)
 • 中國 (特定城市)
 • 法國 (巴黎)
 • 德國 (柏林)
 • 義大利 (羅馬)
 • 日本
 • 墨西哥 (墨西哥市)
 • 荷蘭
 • 新加坡
 • 西班牙 (馬德里)
 • 台灣
 • 英國 (倫敦)
 • 美國 (特定城市)

Apple 地圖:導航:路線整合

 • 澳洲
 • 巴西
 • 加拿大
 • 中國
 • 哥斯大黎加
 • 丹麥
 • 法國
 • 德國
 • 瓜地馬拉
 • 香港
 • 義大利
 • 日本
 • 盧森堡
 • 馬來西亞
 • 墨西哥
 • 荷蘭
 • 紐西蘭
 • 巴拿馬
 • 秘魯
 • 俄羅斯
 • 沙烏地阿拉伯 (阿拉伯語)
 • 新加坡
 • 西班牙 (西班牙語)
 • 瑞典
 • 瑞士
 • 泰國
 • 土耳其
 • 阿拉伯聯合大公國 (阿拉伯語)
 • 英國
 • 美國

Apple 地圖:導航:轉向導航路線

 • 澳洲
 • 奧地利
 • 比利時
 • 加拿大
 • 中國
 • 克羅埃西亞
 • 捷克共和國
 • 丹麥
 • 芬蘭
 • 法國
 • 德國
 • 希臘
 • 香港
 • 匈牙利
 • 冰島
 • 愛爾蘭
 • 以色列
 • 義大利
 • 日本
 • 韓國
 • 盧森堡
 • 澳門
 • 馬來西亞
 • 墨西哥
 • 摩洛哥
 • 荷蘭
 • 紐西蘭
 • 挪威
 • 波蘭
 • 葡萄牙
 • 羅馬尼亞
 • 俄羅斯
 • 新加坡
 • 斯洛伐克
 • 南非
 • 西班牙
 • 瑞典
 • 瑞士
 • 台灣
 • 泰國
 • 土耳其
 • 烏克蘭
 • 英國
 • 美國

Apple 地圖:導航:附近

 • 澳洲
 • 奧地利
 • 加拿大
 • 中國
 • 丹麥
 • 芬蘭
 • 法國
 • 德國
 • 日本
 • 荷蘭
 • 瑞士
 • 英國
 • 美國

Apple 地圖:導航:語音路線指引

 • 奧地利
 • 比利時
 • 加拿大
 • 丹麥
 • 芬蘭
 • 法國
 • 德國
 • 義大利
 • 日本
 • 韓國
 • 西班牙
 • 英國
 • 美國

內建 App:廣播

 • 安圭拉
 • 安地卡
 • 澳洲
 • 奧地利
 • 巴林
 • 巴貝多
 • 比利時
 • 百慕達
 • 玻利維亞
 • 巴西
 • 英屬維京群島
 • 加拿大
 • 開曼群島
 • 智利
 • 中國
 • 哥倫比亞
 • 哥斯大黎加
 • 捷克共和國
 • 多明尼加共和國
 • 丹麥
 • 多米尼克
 • 厄瓜多
 • 薩爾瓦多
 • 芬蘭
 • 法國
 • 德國
 • 希臘
 • 格瑞那達
 • 瓜地馬拉
 • 蓋亞那
 • 宏都拉斯
 • 香港
 • 匈牙利
 • 印度
 • 印尼
 • 愛爾蘭
 • 以色列
 • 義大利
 • 日本
 • 韓國
 • 盧森堡
 • 澳門
 • 馬來西亞
 • 墨西哥
 • 荷蘭
 • 紐西蘭
 • 尼加拉瓜
 • 挪威
 • 阿曼
 • 巴拿馬
 • 巴拉圭
 • 秘魯
 • 菲律賓
 • 波蘭
 • 葡萄牙
 • 羅馬尼亞
 • 俄羅斯
 • 沙烏地阿拉伯
 • 新加坡
 • 斯洛伐克
 • 南非
 • 西班牙
 • 瑞典
 • 瑞士
 • 台灣
 • 泰國
 • 千里達/托巴哥
 • 土耳其
 • 烏克蘭
 • 阿拉伯聯合大公國
 • 英國
 • 美國
 • 越南

內建 App:隨手寫

 • 安圭拉
 • 安地卡
 • 荷屬阿魯巴
 • 澳洲
 • 奧地利
 • 巴哈馬
 • 巴貝多
 • 比利時
 • 百慕達
 • 玻利維亞
 • 英屬維京群島
 • 加拿大
 • 開曼群島
 • 智利
 • 中國
 • 哥倫比亞
 • 哥斯大黎加
 • 多明尼加共和國
 • 多米尼克
 • 厄瓜多
 • 薩爾瓦多
 • 法國
 • 德國
 • 格瑞那達
 • 瓜地馬拉
 • 蓋亞那
 • 宏都拉斯
 • 香港
 • 印度
 • 愛爾蘭
 • 義大利
 • 牙買加
 • 盧森堡
 • 澳門
 • 蒙哲臘
 • 墨西哥
 • 紐西蘭
 • 尼加拉瓜
 • 巴拿馬
 • 巴拉圭
 • 秘魯
 • 菲律賓
 • 新加坡
 • 南非
 • 西班牙
 • 聖克里斯多福/尼維斯
 • 聖露西亞
 • 聖文森
 • 瑞士
 • 台灣
 • 千里達/托巴哥
 • 土克斯及開科斯群島
 • 英國
 • 美國
 • 烏拉圭

內建 App:News

 • 澳洲
 • 英國
 • 美國