Voorwaarden voor One to One

Belangrijk Apple Retail Netherlands B.V. (“Apple”) verleent de hier beschreven One to One-diensten aan u (“u” of “lid”) onder de volgende voorwaarden (“Voorwaarden”). Door een One to One-lidmaatschap te kopen of door gebruik te maken van een One to One-dienst, verklaart u zich akkoord met deze Voorwaarden.

Algemeen Klanten kunnen een One to One-lidmaatschap alleen afsluiten bij aankoop van een nieuwe of een gereviseerde, door Apple gecertificeerde Apple Macintosh-computer, of van een Apple Macintosh-computer in de opruiming (“Mac” of “in aanmerking komend Apple product”) bij de Apple Store, de Apple Online Store of via 0800 0200 570. Onder deze Voorwaarden wordt onder 'bij aankoop' begrepen de periode vanaf de datum waarop het product is gekocht tot 14 dagen na deze datum. Als u uw Apple Product retourneert conform het aankoopbeleid van Apple, wordt het door u betaalde bedrag voor het One to One-lidmaatschap volledig gerestitueerd en wordt uw account gedeactiveerd. Leden kunnen maximaal één One to One-lidmaatschap per jaar afsluiten. Uw One to One-lidmaatschap verloopt één jaar na de activeringsdatum. Als One to One door of namens een minderjarige (jonger dan 18 jaar) wordt gekocht, moet er een volwassene aanwezig zijn om akkoord te gaan met deze Voorwaarden. Bij elke One to One-dienst die wordt verleend aan een minderjarige die jonger is dan 14 jaar moet een volwassene aanwezig zijn. One to One-diensten worden alleen verleend in een Apple Store, voor Apple Producten die uw eigendom zijn en op uw naam zijn geregistreerd, en kunnen niet worden gebruikt voor reparatie- of onderhoudsaanvragen die zijn ingediend bij de Apple Online Store, via 0800 0200 570 of via een Apple reseller of serviceaanbieder. Het One to One-lidmaatschap en de One to One-diensten zijn niet overdraagbaar. Apple behoudt zich het recht voor om een One to One-dienst en/of -lidmaatschap om elke redelijke reden te weigeren, te beperken of te beëindigen, waaronder, zonder enige beperking, indien een persoon die gebruikmaakt van One to One-diensten naar de mening van Apple over onbetamelijk, onwettig of anderszins ongepast materiaal beschikt; onredelijk, gewelddadig of storend gedrag heeft vertoond; ongebruikelijke of uitgebreide diensten of trainingen nodig heeft die buiten het bestek van deze Voorwaarden of het gebruikelijke dienstenaanbod van Apple vallen; of anderszins in strijd met deze Voorwaarden heeft gehandeld.

U begrijpt dat het voor Apple noodzakelijk is om uw persoonlijke gegevens te verzamelen, te verwerken en te gebruiken om de service- en ondersteuningsverplichtingen ingevolge uw One to One-lidmaatschap te kunnen uitvoeren. Leden ontvangen bovendien van tijd tot tijd berichten van Apple met betrekking tot hun lidmaatschap, zoals berichten over het verlopen van een account en over wijzigingen in het One to One-programma. U ontvangt mogelijk ook verzoeken om mee te doen aan een enquête. Apple beschermt uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de richtlijnen van het privacybeleid van Apple, beschikbaar op www.apple.com/nl/legal/privacy. Indien u toegang wilt verkrijgen tot de gegevens die Apple over u in haar bezit heeft of als u uw gegevens wilt wijzigen, gaat u naar https://appleid.apple.com/nl om uw contactvoorkeuren bij te werken of neemt u contact op met Apple via privacyeurope@apple.com.

Indien enige bepaling (of onderdeel van enige bepaling) van deze Voorwaarden op grond van enige toepasselijke wetgeving als onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, zal die bepaling, voor zover het mogelijk is om deze van de overige bepalingen te scheiden, niet langer deel uitmaken van de Voorwaarden en zal deze op geen enkele wijze van invloed zijn op de afdwingbaarheid, geldigheid of wettigheid van de overige bepalingen.

Deze Voorwaarden zijn onderworpen aan de Nederlandse wetgeving en de partijen zullen zich onherroepelijk onderwerpen aan de exclusieve rechtspraak van de rechtbanken in Nederland. U dient voor uzelf een kopie te maken van deze Voorwaarden, alsook van alle aankoopbewijzen en andere relevante documenten. Apple behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment zonder aankondiging vooraf enig deel van deze Voorwaarden of de One to One-diensten te vervangen of te wijzigen of er een ander deel aan toe te voegen. Ga naar www.apple.com/nl/retail/learn/one-to-one/terms.html voor de huidige versie van de Voorwaarden.

Voorwaarden voor de diensten One to One-diensten omvatten gegevensmigratie, persoonlijke training en open training. One to One-diensten kunnen worden aangevraagd via reservering en worden verleend op volgorde van aanvraag en onder voorbehoud van beschikbaarheid van de desbetreffende medewerkers in onze Apple Stores.

Gegevensmigratie One to One-leden hebben gedurende hun lidmaatschapsperiode, inclusief enige verlengingen, recht op de gegevensmigratiedienst voor één (1) Mac die is gekocht in de Apple Store, bij de Apple Online Store of via 0800 0200 570. Deze dienst moet binnen de eerste zestig (60) dagen van het lidmaatschap worden aangevraagd. Gegevensmigratie omvat het overzetten van bestanden van uw oude computer (Mac of pc) naar uw Mac. U kunt alleen gebruikmaken van onze gegevensmigratiedienst als uw oude computer normaal opstart en geen virussen heeft. Bovendien moet op een pc Windows XP Service Pack 3 of hoger zijn geïnstalleerd en moet uw pc zijn voorzien van een goed functionerende Ethernet. Als u gegevens vanaf een Mac wilt overzetten, moet hierop Mac OS X 10.6.8 of hoger zijn geïnstalleerd en moet de Mac een goed functionerende Ethernet-, Firewire-, Thunderbolt- of USB-poort hebben. Als u gegevens op uw Mac zet voordat u de gegevensmigratie laat uitvoeren, worden deze gegevens gewist. De fabrieksinstellingen van de Mac worden hersteld en pas daarna worden de gegevens van uw oude computer overgezet. Op uw verzoek zullen we alle compatibele Apple hardware installeren die u tegelijk met uw Mac hebt aangeschaft. Ook helpen we u tijdens een persoonlijke of open training met de installatie van de software die u bij uw Mac hebt gekocht. Voor deze trainingen kunt u in de Apple Store een afspraak maken. De gegevensmigratiedienst omvat de overdracht en integratie van uw e-mail, contactgegevens, agenda's, muziek, foto's, bladwijzers en documenten uit uw persoonlijke gebruikersaccount, maar niet uit de overige gebruikersaccounts die mogelijk op uw oude computer aanwezig zijn. Apple garandeert niet dat alle gegevens van een pc naar uw nieuwe Mac kunnen worden overgezet, omdat bepaalde gegevens – met inbegrip van maar niet beperkt tot bepaalde e-mail-, contact-, en agendaprogramma's – mogelijk niet worden ondersteund. Gegevensmigratie is alleen beschikbaar op Apple Store-locaties voor Macs die in uw bezit zijn en onder uw naam zijn geregistreerd. Bovendien moet op de Mac de meest recente OS X-versie zijn geïnstalleerd.

Persoonlijke training, groepstraining en open training Persoonlijke training en open training (gezamenlijk of individueel “Trainingssessie(s)”) worden uitsluitend voor informatieve doeleinden gegeven. Bij deelname aan een van deze Trainingssessies kunt u werken op uw eigen Apple Product of, afhankelijk van de beschikbaarheid, op een Apple Product dat door de Apple Store beschikbaar wordt gesteld. Persoonlijke trainingssessies zijn individuele sessies die door een medewerker van Apple worden gegeven aan het One to One-lid. Sessies voor open trainingen worden in groepsverband gehouden, waarbij een trainer aanwezig is om assistentie te verlenen en vragen te beantwoorden terwijl elk lid aan zijn of haar eigen project werkt. De inhoud en beschikbaarheid van de Open trainingssessies worden vastgelegd door Apple en kunnen worden gewijzigd, zulks naar het redelijke oordeel van Apple. Reserveringen voor Trainingssessies vinden plaats op volgorde van aanmelding; Apple geeft om die reden geen garantie ten aanzien van het minimale aantal Trainingssessies waarvan u gedurende uw lidmaatschap gebruik kunt maken. Leden moeten reserveren via hun persoonlijke One to One-pagina of de Apple Store-app (te downloaden in de iTunes App Store). In het One to One-reserveringssysteem kan maximaal 14 dagen van tevoren worden gereserveerd. Leden mogen maximaal één (1) persoonlijke training en één (1) sessie voor een open training tegelijk reserveren. Na afloop van een sessie kunt u de volgende sessie reserveren. Sessies voor persoonlijke training worden gegeven in blokken van 30 en 60 minuten, waarvan 5 tot 10 minuten worden ingenomen door het verzamelen van uw eigendommen en het afronden van de sessie. Wanneer u te laat komt voor een persoonlijke trainingssessie, wordt de sessie mogelijk geannuleerd of opnieuw ingepland. Sessies voor open trainingen worden gegeven in blokken van 90 minuten. Opmerking: door gebruik te maken van de One to One-diensten erkent u en stemt u ermee in dat de duur van een geplande trainingssessie slechts een schatting is en dat een sessie soms moet worden ingekort om enigszins op schema te blijven. Apple behoudt zich bovendien het recht voor om naar eigen redelijk inzicht geplande trainers te vervangen en de datum en tijd van een willekeurige Trainingssessie te wijzigen of een sessie te verschuiven (bijvoorbeeld wanneer het erg druk is in de Store).

Gegevensverlies voorkomen. U begrijpt en erkent dat Apple niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor verlies, schade, openbaarmaking of wijziging van bestanden, mappen, gegevens, programma's, verwijderbare media of vertrouwelijke, zakelijke en/of persoonlijke gegevens en/of gegevens die uw eigendom zijn (“Gegevens”). U bent verantwoordelijk voor alle denkbare herstel of reconstructie van verloren gegane, beschadigde, gecorrumpeerde of gewijzigde Gegevens. U dient er voor te zorgen dat informatie of Gegevens die u aan Apple verstrekt, niet vertrouwelijk zijn en niet uw exclusieve eigendom zijn. APPLE RAADT U AAN EN VERWACHT VAN U DAT U AFDOENDE MAATREGELEN NEEMT OM DE KANS OP VERLIES EN BESCHADIGING VAN GEGEVENS AF TE WENDEN EN TE BEPERKEN. IN HET BIJZONDER IS HET UW VERANTWOORDELIJKHEID OM, VOORDAT U UW APPLE PRODUCT MEENEEMT VOOR EEN VAN DE DIENSTEN, INCLUSIEF DE GEGEVENSMIGRATIEDIENST, EEN BACK-UP TE MAKEN VAN ALLE AANWEZIGE GEGEVENS OP UW COMPUTERSCHIJVEN EN/OF SCHIJFEENHEDEN, EN ALLE VERTROUWELIJKE OF PERSOONLIJKE GEGEVENS OF GEGEVENS DIE IN UW EIGENDOM ZIJN, ALSMEDE ALLE MEDIA OF APPARATEN ZOALS CD'S, DVD'S, PC-KAARTEN OF FLASH-SCHIJVEN TE VERWIJDEREN.

Software installeren U verklaart dat, als in het kader van een One to One-dienst toegang tot, gebruik van of overdracht van gegevens op uw Apple Product of op een oude computer noodzakelijk is, u het wettelijke recht hebt om dergelijke gegevens te benaderen, te kopiëren of te gebruiken en het wettelijke recht hebt Apple toestemming te geven hetzelfde te doen, en u Apple hiervoor daadwerkelijk toestemming geeft. U verklaart bovendien dat, als in het kader van een One to One-dienst software op uw Apple Product moet worden geïnstalleerd, u het wettelijke recht hebt om de voorwaarden van elke van toepassing zijnde softwarelicentie te aanvaarden, en u Apple daadwerkelijk toestemming geeft om deze voorwaarden namens u te aanvaarden bij het uitvoeren van de diensten.

Beperking van aansprakelijkheid. Voor zover is toegestaan door de geldende wetgeving, is Apple niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van gegevens op de computer van een lid als gevolg van een One to One-dienst, voor verlies of beschadiging van het eigendom van een klant op het moment dat hij of zij zich in een Apple Store bevindt of voor enige andere schade die volgens de wet niet aan Apple kan worden toegeschreven. Verder accepteren noch Apple, noch haar medewerkers of vertegenwoordigers enige aansprakelijkheid jegens u voor enig extra verlies of enige extra schade als gevolg van uw inbreuk op enige van deze Voorwaarden. De aansprakelijkheid van Apple zal krachtens deze Voorwaarden niet meer bedragen dan het bedrag dat u voor uw One to One-lidmaatschap hebt betaald.

Geen enkel onderdeel van deze Voorwaarden doet afbreuk aan uw wettelijke rechten.