Andere vragen Meer antwoorden op je vragen over Apple en het milieu.

Wie is verantwoordelijk voor het milieubeleid bij Apple?

In juni 2013 heeft Tim Cook, CEO van Apple, Lisa P. Jackson benoemd als Vice President Environmental Initiatives. Deze afdeling voor milieu-initiatieven werkt nauw samen met teams binnen het hele bedrijf om strategieën uit te stippelen, belang­hebbenden te betrekken en te rapporteren over de voortgang die Apple op dit gebied boekt, onder meer bij het terugdringen van de gevolgen van klimaat­verandering, het ontwikkelen van groene materialen om onze producten veiliger te maken en het zo efficiënt mogelijk toepassen van materialen.

De raad van bestuur van Apple controleert de CEO en de andere senior managers bij de deskundige en ethische dagelijkse leiding van Apple, en garandeert dat er rekening wordt gehouden met de langetermijn­belangen van aandeelhouders. Lisa is inmiddels Vice President Environment, Policy and Social Initiatives en rapporteert rechtstreeks aan de CEO. Onze integrale aanpak houdt in dat beslissingen over milieu- en maatschappelijke kwesties op het hoogste niveau binnen de onderneming worden doorgenomen. Leden van het managementteam controleren nieuwe producten geregeld tijdens de ontwikkeling. Hierbij wordt aandacht besteed aan materiaal- en ontwerpkeuze, de bevoorradingsketen, verpakking en het stroomverbruik.

Hoe beoordeelt Apple de uitstoot van broeikasgassen gedurende de levenscyclus van producten?

Apple volgt vijf stappen om tot een levenscyclus­-analyse (LCA) van een product te komen:

  1. Om een model van de productiefase te ontwerpen, voeren we metingen uit van alle losse onderdelen van het eindproduct en verzamelen we gegevens over de productie van deze onderdelen. Met deze metingen kunnen we het formaat en gewicht van de onderdelen en materialen in het product nauwkeurig bepalen, terwijl we de gegevens over de productie­processen en eventuele opbrengst­verliezen tijdens de productie gebruiken om de gevolgen van de fabricage in beeld te brengen. Deze levenscyclus-analyse omvat onder meer accessoires en verpakkingen en daarnaast dalende uitstoot dankzij het Apple Supplier Clean Energy Program. Bij het berekenen van de totale CO₂-voetafdruk van Apple nemen we ook units die via AppleCare zijn gerepareerd en vervangen mee.
  2. Voor een model van het gebruik door consumenten meten we de energie die een product verbruikt tijdens een gesimuleerd gebruiks­scenario. De dagelijkse gebruiks­patronen zijn specifiek voor elk product en zijn een combinatie van feitelijke en gemodelleerde gebruiks­gegevens. Bij de beoordeling wordt voor de gebruiks­duur uitgegaan van vier jaar voor macOS- en tvOS-devices en drie jaar voor iOS- en watchOS-devices (gebaseerd op eerste eigenaren). Dit is een schatting. De meeste Apple producten gaan aanzienlijk langer mee en worden vaak doorgegeven of doorverkocht door de eerste eigenaar, zodat anderen ze ook nog gebruiken. Meer informatie over het stroomverbruik van onze producten vind je in onze Milieu­rapportages voor producten.
  3. Voor het vervoersaspect gebruiken we gegevens die verzameld worden over het vervoer van zowel afzonderlijk verpakte producten als bulk­­verpakkingen over land, over zee en door de lucht. We houden rekening met transport van materialen tussen onderlinge productie­­locaties, transport van productie­locaties naar regionale distributie­­centra, transport van producten van regionale distributie­­centra naar individuele klanten en transport van eindconsumenten naar recycling­­inrichtingen.
  4. Voor het einde van de levenscyclus kijken we naar gegevens over de samenstelling van de materialen in onze producten. We maken een schatting van het percentage producten dat wordt gerecycled of weggegooid. Alle daaropvolgende recycling­processen worden niet meegeteld, omdat die worden gezien als productiefasen en niet als stappen die bij het einde van de levenscyclus van een product horen.
  5. Nadat we al deze gegevens over productie, gebruik, vervoer en het einde van de levenscyclus hebben verzameld, combineren we die met gedetailleerde gegevens over de uitstoot van broeikasgassen. Deze emissie­gegevens zijn gebaseerd op een combinatie van gegevens­­reeksen die specifiek zijn voor Apple en gegevens­­reeksen die als gemiddelde voor de branche gelden voor materiaal­productie, fabricage­processen, transport en het opwekken van elektriciteit. Ons LCA‑model houdt ook rekening met de duurzame energie die onze toeleveranciers gebruiken, of ze dat nu op eigen initiatief doen of via het Apple Supplier Clean Energy Program. Door de combinatie van product­­specifieke gegevens en emissie­­gegevens uit onze LCA kunnen we gedetailleerde resultaten opstellen voor de uitstoot van broeikasgassen in relatie tot elk product. De Duitse Fraunhofer-Gesellschaft voor toegepast wetenschappelijk onderzoek bewaakt de kwaliteit en nauw­keurigheid van het gegevens‑ en levenscyclusmodel.

Modellen voor koolstofuitstoot zijn altijd onzeker, voornamelijk vanwege gegevensbeperkingen. Voor de belangrijkste factoren voor de koolstofuitstoot van Apple proberen we deze onzekerheid weg te nemen door gedetailleerde, procesgebaseerde milieumodellen te ontwikkelen met specifieke parameters voor Apple. Voor de overige bijdragen aan de CO₂-voetafdruk van Apple wordt uitgegaan van gemiddelden voor de branche en bepaalde aannamen.

Aanvullende informatie over de methodologie van de levenscyclus-analyse van Apple is te vinden in een whitepaper die is gepresenteerd op het CARE Innovation-congres van 2018 in Wenen.

Heeft Apple zichzelf doelen gesteld voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen?

We maken een hele ruime berekening van onze CO2-voetafdruk. We kijken niet alleen naar de uitstoot die het directe gevolg is van onze operationele activiteiten, maar ook naar de CO2-voetafdruk tijdens de hele levenscyclus van onze producten. Vervolgens zetten we een weloverwogen programma voor hernieuwbare energie op om deze uitstoot aan te pakken. In 2018 konden we bekendmaken dat we ons doel hadden bereikt om al onze gebouwen (emissies van het type scope 2) te laten draaien op hernieuwbare energie. Dat houdt in dat alle elektriciteit die onze kantoren, Apple Stores en datacenters in 43 landen verbruiken, afkomstig is uit hernieuwbare energie (door onszelf opgewekt of anders ingekocht).

Een ander doel dat we onszelf hebben gesteld, is dat we de uitstoot in onze toeleverings­keten willen terugdringen door onze toeleveranciers te helpen over te stappen op groene stroom. Apple streeft ernaar om samen met onze leveranciers in 2020 wereldwijd meer dan 4 gigawatt aan duurzame energie op te wekken en te verwerven. Dit doel vertegenwoordigt ongeveer een derde van onze huidige CO₂-voetafdruk voor fabricage.

Verstrekt Apple landspecifieke milieugegevens?

Ja. Informatie over onze scope 1- en scope 2-emissies en ons verbruik van aardgas en elektriciteit in bepaalde regio’s is opgenomen in onze Rapportage voor milieubeleid (pdf) van 2019. Dit rapport bevat ook informatie over het energie­verbruik van onze datacenters.

Laat Apple zijn gegevens over milieu-effecten controleren door derden?

Ja. We laten door derden een controle uitvoeren op de gegevens over onze scope 1-, scope 2- en scope 3-broeikasgasemissies, ons energiegebruik, ons papiergebruik, onze afvalproductie en het watergebruik voor onze datacenters, kantoren en Apple Stores overal ter wereld. Bureau Veritas (BV) heeft een zogenaamde ‘redelijke mate van zekerheid’ afgegeven, een van de hoogste beoordelingen binnen de verificatiebranche, voor deze milieu-effectgegevens. De verklaring van BV vind je hier. Voor de scope 3-productie van duurzame energie en de koolstofuitstoot die wordt vermeden dankzij ons Clean Energy Program heeft BV een zogenaamde ‘beperkte mate van zekerheid’ afgegeven. De verklaring van BV vind je hier.

De scope 3-broeikasgasemissies met betrekking tot onze producten, berekend aan de hand van de LCA, worden door de Duitse Fraunhofer-Gesellschaft gecontroleerd op kwaliteit en nauw­keurigheid conform de internationaal erkende ISO 14000-normen voor milieumanagement: ISO 14040 en 14044. De verklaring van Fraunhofer vind je hier.

Heeft Apple een beleid ten aanzien van milieu, gezondheid en veiligheid?

Ja. Apple hecht grote waarde aan de zorg voor het milieu en de gezondheid en veiligheid van werknemers, klanten en de wereld als geheel. Lees voor meer informatie onze Beleidsverklaring over milieu, gezondheid en veiligheid (pdf, Engelstalig).

Stelt Apple beperkingen aan het gebruik van stoffen die schadelijk zijn voor mens en milieu?

Ja. Apple beschikt over een Specificatie voor gereglementeerde stoffen waarin een groot aantal stoffen wordt genoemd die slechts in beperkte mate of helemaal niet worden gebruikt in de producten, het verpakkingsmateriaal en het productieproces van Apple. Alle producten van Apple voldoen aan de Europese RoHS-richtlijn (Beperking van gevaarlijke stoffen), die beperkingen oplegt aan het gebruik van lood en andere stoffen. Voor Apple voldoet materiaal aan de RoHS-richtlijn wanneer het voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU van de Europese Unie (plus amendementen), inclusief de vrijstellingen voor lood. Apple is bezig met het uitfaseren van deze vrijgestelde stoffen waar dat technisch mogelijk is. Als gevolg van onze omzichtige werkwijze bij het verwerken van materialen zijn veel van de beperkingen van Apple strenger dan de wettelijke voorschriften. Bekijk onze Specificatie voor gereglementeerde stoffen (pdf) voor meer informatie over onze inspanningen om gevaarlijke stoffen te verminderen en uit te bannen.

Daarnaast voldoen alle producten van Apple aan de Vietnamese richtlijn 30/2011/TT-BCT, ter regulering van het gebruik van lood en andere stoffen in elektronica.

Stelt Apple beperkingen aan het gebruik van broomhoudende vlamvertragers en pvc in zijn producten?

Ja. Voor Apple is materiaal vrij van broomhoudende vlamvertragers en pvc als het minder dan 900 delen per miljoen (ppm) aan broom en chloor bevat. Deze limiet is een van de strengste in de elektronica-industrie en is als concentratie lager dan in de Europese RoHS-beperkingen op het gebruik van lood is vastgelegd. Als er al broomhoudende vlamvertragers of pvc’s aanwezig zijn, moet het broom‑ of chloorgehalte aanzienlijk hoger liggen dan 900 ppm om van invloed te zijn.

De stopzetting van broomhoudende vlam­vertragers en pvc geldt voor alle nieuwe productontwerpen van Apple die sinds 2009 zijn geproduceerd, alle Beats-producten die sinds 2016 zijn geproduceerd, en alle Beddit-slaapmonitors die sinds eind 2018 zijn geproduceerd. Deze uitfasering dekt het overgrote deel van de Apple producten en onderdelen, maar bepaalde oudere Apple producten bevatten mogelijk nog wel broomhoudende vlam­vertragers en pvc. Dat neemt niet weg dat deze producten (en alle reserve­onderdelen en accessoires) nog steeds voldoen aan de wettelijke eisen.

Onze netsnoeren in Thailand, India en Zuid‑Korea bevatten pvc vanwege landspecifieke eisen. We blijven echter proberen goedkeuring te krijgen voor onze pvc-vervanger.

Wat is REACH en hoe voldoet Apple aan de REACH‑verordening?

REACH staat voor registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen (EG 1907/2006). Dit is een Europese verordening voor chemische stoffen en het veilig gebruik ervan. Het Europees Agentschap voor chemische stoffen heeft de kandidaatlijst van te autoriseren stoffen gepubliceerd. Deze bevat reeksen zeer zorgwekkende stoffen waarvoor geldt dat fabrikanten klanten op de hoogte moeten stellen als het aandeel van deze stoffen in een product meer dan 0,1 procent bedraagt (gemeten naar gewicht).

Op basis van de huidige versie van de kandidaatlijst bevatten Apple producten de volgende concentraties van deze schadelijke stoffen boven de voornoemde drempel:

Zeer zorgwekkende stof
Toepassing
Producten
1,3‑propaansulton
Lithium-ionbatterijen
iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, AirPods, Beats Wireless-koptelefoons en ‑speakers, iPod, Magic Mouse, Magic Trackpad, Magic Keyboard, Smart Battery Case voor iPhone, Apple Pencil
1,2‑dimethoxyethaan
Knoopcelbatterijen
Apple Remote, iMac, Mac Pro, Mac mini
Loodtitanium­zirconiumoxide
Harde schijven
iMac, Mac mini, AirPort Time Capsule
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328)
Stoffen hoes
Beddit-slaapmonitor
Lood
Metaallegeringen (interne mechanische onderdelen) en soldeer voor hoge temperaturen (interne printplaten)*
iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, AirPods, draad­loze Beats-koptelefoons en -speakers, Magic Mouse, Magic Trackpad, Apple Pencil, iMac, Mac Pro

*Toepassing vrijgesteld van Europese RoHS-richtlijn

Bij normaal gebruik van de producten vormen deze stoffen geen gevaar voor klanten. Als je zeker wilt zijn dat deze producten op de juiste manier worden gerecycled, kun je ze gratis afgeven bij een Apple Store. Ga naar www.apple.com/nl/trade-in voor meer informatie over onze recyclingdiensten.

Gebruikt Apple stoffen die de ozonlaag aantasten?

Apple maakt bij de fabricage van onderdelen, materialen of verpakkingsmateriaal geen gebruik van chemische stoffen die de ozonlaag aantasten, conform het Protocol van Montreal betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken.

Hoe gaat Apple de komst van een circulaire economie versnellen?

Een duurzaam device is een groener device. Als producten langer gebruikt kunnen worden, hoeven er minder grond­stoffen te worden gewonnen om nieuwe producten te maken. Apple blijft zich onverminderd richten op het maken van de beste en duurzaamste producten en biedt daarnaast deskundige reparatie­diensten aan. Die combinatie zorgt ervoor dat onze producten heel lang gebruikt kunnen worden. Wanneer onze klanten hun devices willen wegdoen, kunnen ze gebruikmaken van het Apple Trade In-programma. Dit houdt in dat ze hun devices bij ons kunnen inleveren, waarna wij ze recyclen of klaarmaken voor gebruik door iemand anders.

In 2017 maakte Apple bekend dat het uiteindelijk de bedoeling is dat we onze producten alleen nog maar maken van hernieuwbare grondstoffen of gerecyclede materialen. Van die materialen willen we bovendien zo nodig een equivalent aandeel terugvoeren naar de markt, waar wij of anderen ze weer kunnen gebruiken. Dankzij innovaties als Daisy, onze nieuwste demontage­­robot, kunnen we meer materialen van een hogere kwaliteit herwinnen dan het geval zou zijn bij traditionele recycling­methoden.

We hebben initiatieven genomen die moeten waarborgen dat de materialen die we in onze producten gebruiken op verantwoorde wijze worden gewonnen, aan de hand van strenge normen en programma’s die positieve veranderingen stimuleren. Dat blijft een belangrijk aandachts­punt, maar daarnaast dagen we onszelf ook uit om ernaartoe te werken dat al onze producten worden gefabriceerd zonder dat we daarvoor eindige natuurlijke hulpbronnen hoeven te onttrekken aan de aarde. Dit is een ambitieuze doelstelling die vele jaren samen­werking vereist tussen Apple teams, onze leveranciers en recycling­bedrijven, maar we hebben een goed begin gemaakt.

Wil je meer weten over onze vorderingen tot nu toe? Lees dan onze Rapportage voor milieubeleid 2018 (pdf, Engelstalig).

Werkt Apple aan het terugdringen van het plasticgebruik?

Apple heeft zich ten doel gesteld om in 2025 geen plastic meer te gebruiken in onze verpakkingen. Wat onze producten betreft, streven we ernaar alleen maar gerecyclede en hernieuwbare plastics te gebruiken. Rond 2025 komt naar verwachting 10 tot 30% van alle plastics in onze producten uit gerecyclede en hernieuwbare bronnen.

Bij het weren van plastic uit onze verpakkingen hebben we al grote vooruitgang geboekt: in slechts drie jaar tijd is het ons gelukt om daarin 48% minder plastic te gebruiken. De huidige verpakkingen van iPhone, iMac Pro, MacBook Air en iPad zijn grotendeels van vormkarton gemaakt.

In onze producten proberen we minder plastics te verwerken door efficiënter materiaal­gebruik en door kunststoffen uit fossiele bronnen te vervangen door gerecyclede en hernieuwbare alternatieven. We brengen systematisch in kaart welke plastic-/kunststof­soorten we nu gebruiken, welke gerecyclede en hernieuwbare alternatieven er zijn, en of die bruikbaar zijn. We proberen dus om voor elk type plastic of andere kunststof dat nodig is voor een product, een gerecyclede en hernieuwbare optie te vinden. Tot nu toe hebben we voor 24 soorten plastic/kunststof gerecyclede alternatieven gevonden, verwerkt in 82 onderdelen van producten die we in 2018 op de markt hebben gebracht. Om onze inspanningen op dit gebied nog meer kracht bij te zetten, hebben we ons aangesloten bij het initiatief New Plastics Economy Global Commitment van de Ellen MacArthur Foundation.

Hoe benut ik de batterij in mijn Apple device optimaal?

Advies voor het optimaliseren van de gebruiksduur van je batterij vind je op www.apple.com/nl/batteries/​maximizing-performance.

Wanneer en hoe moet ik de batterij van mijn Apple device laten vervangen?

Meer informatie over de batterij­service en recycling vind je op www.apple.com/nl/batteries/​service-and-recycling.

Biedt Apple recycling aan?

Ja. Via Apple Trade In kun je elk Apple device gratis laten recyclen (inclusief devices van merken die onderdeel zijn van Apple) bij elke Apple Store en via Apple.com. Dat geldt voor je batterijen en je oude elektronische producten. Daarnaast verzorgt Apple op verzoek gratis recycling van verpakkingen voor bedrijfsklanten, institutionele klanten en klanten in het onderwijs. Zodra we je device ontvangen, wordt het grondig onderzocht om te bepalen of er onderdelen kunnen worden gerecycled of hergebruikt. Bij alle activiteiten voor de verwerking van je device voor recycling of hergebruik wordt rekening gehouden met het milieu. iPhones die het eind van hun levensduur hebben bereikt worden verzonden naar onze demontagerobot Daisy, de innovatiefste en efficiëntste manier om meer van de kostbare materialen van iPhone over te houden.

Stelt Apple eisen aan de bescherming van milieu en werknemersrechten in de toelevering­sketen?

In de Gedragscode voor toeleveranciers van Apple staan de hoge standaarden beschreven die onze leveranciers moeten naleven op het gebied van arbeids- en mensenrechten, gezondheid en veiligheid en bescherming van het milieu. Wij verlangen van alle toeleveranciers die zaken doen met Apple dat ze zich houden aan onze gedragscode voor toeleveranciers en onze ondersteunende normen. Om de code af te dwingen, maken we gebruik van een streng auditproces met meer dan 500 meetgegevens. Als een overtreding van de code wordt vastgesteld, werken we samen met onze leveranciers om te zorgen voor verbetering, zodat onze normen worden nageleefd. Ga naar onze website over de verantwoordelijkheid van toeleveranciers voor meer informatie.

Werkt Apple samen met non-gouvernementele organisaties op het gebied van milieu of andere partners?

We werken samen met allerlei partners. Bij onze strijd tegen klimaatverandering werken we samen met organisaties als Advanced Energy Economy (AEE), RE100, en We Mean Business. Onze inspanningen voor het creëren van circulaire toeleverings­ketens worden ondersteund door ons lidmaatschap van de Ellen MacArthur Foundation en het Aluminum Stewardship Initiative. We zijn ook lid van het Clean Electronics Production Network van Green America en de Green Chemistry and Commerce Council (GC3). Lees onze Rapportage voor milieubeleid 2019 (pdf) voor meer informatie over onze samen­werkingen.