Juridische informatie en kennisgevingen

Eigendom van de site; instemming met de Gebruiksvoorwaarden
Deze Gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op de Apple website www.apple.com en op alle sites die Apple, haar dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen daaraan gekoppeld heeft, met inbegrip van de Apple websites in andere landen (hierna gezamenlijk de "Site" genoemd). De Site is het eigendom van Apple Inc. ("Apple") en haar licentiegevers. DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE SITE VERKLAART U ZICH AKKOORD MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, DIENT U DE SITE NIET TE GEBRUIKEN.

Apple behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht en op elk gewenst moment onderdelen van deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Het is uw verantwoordelijkheid om van tijd tot tijd te controleren of deze Gebruiksvoorwaarden tussentijds zijn gewijzigd. Indien u na wijziging van de Gebruiksvoorwaarden gebruik blijft maken van de Site, betekent dit dat u akkoord gaat met de wijzigingen en deze accepteert. Op voorwaarde dat u deze Gebruiksvoorwaarden naleeft, verleent Apple u een persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar en beperkt recht om de Site te bezoeken en te gebruiken.

Materiaal
Alle tekst, afbeeldingen, gebruikersinterfaces, visuele interfaces, foto's, handelsmerken, logo's, geluiden, muziek, illustraties en computercode op de Site (gezamenlijk "Materiaal" genoemd), met inbegrip van maar niet beperkt tot het ontwerp, de structuur, de selectie, de coördinatie, de uitdrukking, de "look and feel" en de rangschikking van dergelijk Materiaal zijn eigendom van, worden gecontroleerd door of zijn in licentie gegeven door of aan Apple, en worden beschermd door het auteursrecht, octrooirecht en merkenrecht (waaronder ook de zogeheten trade dress valt), en door verschillende andere intellectueeleigendomsrechten en wetten inzake oneerlijke mededinging.

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden, mag geen enkel deel van de Site en geen enkel Materiaal op enigerlei wijze worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw uitgegeven, geüpload, gepost, in het openbaar weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden of verspreid (waaronder via "mirroring") naar een andere computer, server, website of ander medium voor publicatie of verspreiding of voor commerciële doeleinden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Apple.

Informatie over producten en diensten van Apple (zoals productinformatiebladen, artikelen uit de kennisbank en vergelijkbare informatie) die Apple expliciet beschikbaar heeft gesteld om van de Site te worden gedownload, mag u gebruiken, mits u (1) alle mededelingen betreffende het eigendomsrecht in alle exemplaren van dergelijke documenten behoudt, (2) deze informatie uitsluitend gebruikt voor persoonlijke, niet-commerciële informatieve doeleinden en deze informatie niet kopieert naar of plaatst op een in een netwerk opgenomen computer of in enig medium publiceert, (3) geen wijzigingen aanbrengt in deze informatie en (4) geen aanvullende toezeggingen doet of garanties geeft met betrekking tot deze documenten.

Uw gebruik van de Site
U mag geen gebruik maken van "deep-link"-, "page-scrape"-, "robot"- of "spider"-functies of enige andere geautomatiseerde voorzieningen, programma's, algoritmes of methodologieën, noch van enig vergelijkbaar of gelijkwaardig handmatig proces teneinde enig onderdeel van de Site of het Materiaal te bezoeken, te openen, te verkrijgen, te kopiëren of te volgen, of op enige manier de navigatiestructuur of weergave van de Site of het Materiaal te reproduceren of te omzeilen, of om (te trachten) materiaal, documenten of informatie op de Site te verkrijgen via enige methode die niet specifiek beschikbaar is gesteld via de Site. Apple behoudt zich het recht voor dergelijke activiteiten te blokkeren.

U mag niet proberen om door middel van hacking, het onderscheppen van wachtwoorden of andere onwettige methoden toegang te verkrijgen tot afgeschermde onderdelen of voorzieningen van de Site, tot andere systemen of netwerken die met de Site of een Apple server zijn verbonden of tot de diensten die op of via de Site worden aangeboden.

U mag de beveiliging van de Site of van enig netwerk dat met de Site is verbonden, niet onderzoeken, meten of testen, noch inbreuk maken op de beveiligings- of identiteitscontrolemechanismen van de Site of van enig netwerk dat met de Site is verbonden. U mag geen informatie over andere gebruikers of bezoekers van de Site of andere klanten van Apple, met inbegrip van Apple accounts waarvan u niet de eigenaar bent, opzoeken of vanuit de bron traceren (of een poging daartoe te doen), noch de Site of enige dienst of informatie die door of via de Site beschikbaar wordt gesteld of aangeboden wordt op enigerlei wijze exploiteren met als doel de via de Site beschikbare informatie bekend te maken, met inbegrip van maar niet beperkt tot persoonlijke (identificatie)gegevens, tenzij dit alleen uw eigen gegevens betreft.

U verklaart dat u geen activiteiten zult ondernemen die een buitensporige of onredelijk zware belasting opleveren voor de infrastructuur van de Site of van de systemen of netwerken van Apple, of voor enige andere systemen of netwerken die met de Site of met Apple zijn verbonden.

U verklaart dat u geen voorzieningen, software of methoden zult gebruiken die de goede werking van de Site of door de Site uitgevoerde transacties of het gebruik van de Site door andere personen (trachten te) belemmeren.

U mag geen kopregels of andere identificatieaanduidingen namaken of anderszins bewerken teneinde de oorsprong te verhullen van berichten of boodschappen die u op of via de Site of via enige dienst die op of via de Site wordt aangeboden naar Apple stuurt. U mag u niet voordoen als iemand anders, noch voorwenden dat u iemand anders vertegenwoordigt of u uitgeven voor een andere privé- of rechtspersoon.

U mag de Site noch het Materiaal gebruiken voor enig doel dat onwettig is of krachtens deze Gebruiksvoorwaarden niet is toegestaan, en evenmin mag u anderen aanzetten tot de uitvoering van onwettige activiteiten of andere activiteiten die inbreuk maken op de rechten van Apple en anderen.

Aankopen; Overige voorwaarden
Er kunnen aanvullende voorwaarden en bepalingen van toepassing zijn op de aankoop van goederen of diensten en op specifieke onderdelen of voorzieningen van de Site, waaronder prijsvragen, promotieacties en andere vergelijkbare voorzieningen. Al deze aanvullende voorwaarden worden op grond van deze vermelding beschouwd als onderdeel van deze Gebruiksvoorwaarden. U verklaart deze aanvullende voorwaarden en bepalingen te zullen naleven, waaronder, indien van toepassing, de verplichting om te verklaren dat u de wettelijk vereiste leeftijd hebt om gebruik te maken van of deel te nemen aan dergelijke diensten of voorzieningen. Mocht er strijdigheid bestaan tussen deze Gebruiksvoorwaarden en de voorwaarden die zijn gepubliceerd voor of van toepassing zijn op een specifiek onderdeel van de Site of enige dienst die op of via de Site wordt aangeboden, dan zullen de laatstgenoemde voorwaarden van toepassing zijn op uw gebruik van het desbetreffende onderdeel van de Site of de desbetreffende dienst.

Alle mogelijke verplichtingen van Apple met betrekking tot haar producten en diensten worden uitsluitend bepaald door de overeenkomsten op grond waarvan deze producten en diensten worden verstrekt, en niets op deze Site dient te worden opgevat als een wijziging van deze overeenkomsten.

Apple is gerechtigd om op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de producten of diensten die op de Site worden aangeboden, of in de vermelde prijzen van dergelijke producten of diensten. De materialen op deze Site die betrekking hebben op producten en diensten kunnen verouderd zijn en Apple is niet verplicht dergelijke materialen te actualiseren.

De onderstaande voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uw gebruik van de Site en worden op grond van deze vermelding beschouwd als onderdeel van deze Gebruiksvoorwaarden:

Al deze beleidsdocumenten kunnen periodiek worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden van kracht zodra deze op de Site zijn gepubliceerd.

Accounts, wachtwoorden en beveiliging
Voor bepaalde voorzieningen of diensten die op of via de Site worden aangeboden, kan het nodig zijn dat u een account aanmaakt; hiervoor dient u onder andere een Apple ID en een wachtwoord in te stellen. U bent volledig verantwoordelijk voor de bescherming van uw accountinformatie, waaronder uw wachtwoord, en voor alle activiteiten die via uw account plaatsvinden. U verklaart Apple onmiddellijk op de hoogte te zullen stellen van enig ongeoorloofd gebruik van uw account of wachtwoord of van enige andere inbreuk op de beveiliging van uw account. Indien een andere persoon gebruikmaakt van uw Apple ID, wachtwoord of account, kunt u aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen die worden geleden door Apple of elke andere gebruiker of bezoeker van de Site.

U mag geen gebruik maken van de Apple ID, het wachtwoord of de account van een andere persoon zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van die Apple ID, dat wachtwoord of die account. Apple kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen of schade die zich voordoen in het geval u zich niet aan deze verplichtingen houdt.

Privacy
Op het gebruik van deze Site is het privacybeleid van Apple van toepassing. De voorwaarden van dit beleid worden op grond van deze vermelding beschouwd als onderdeel van deze Gebruiksvoorwaarden. U kunt het privacybeleid van Apple inzien door hier te klikken. Door gebruik te maken van deze Site, erkent en aanvaardt u dat gegevens die u via het internet verstuurt, nooit volledig beveiligd en beschermd zijn. U begrijpt dat alle berichten en informatie die u naar de Site verstuurt, door anderen kunnen worden gelezen of onderschept, zelfs als expliciet wordt aangegeven dat bepaalde gegevens (zoals creditcardinformatie) versleuteld worden verzonden.

Koppelingen naar andere sites en naar de Apple site
Deze Site kan koppelingen bevatten naar websites van andere, onafhankelijke fabrikanten ("Gekoppelde sites"). Deze koppelingen worden uitsluitend aangeboden als service voor onze bezoekers. Apple heeft geen enkele zeggenschap over deze Gekoppelde sites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan, met inbegrip van alle informatie of materialen die op deze Gekoppelde sites zijn opgenomen. De inhoud van dergelijke Gekoppelde sites wordt op geen enkele manier door Apple onderschreven. U dient zelf te bepalen of en hoe u gebruik wilt maken van deze Gekoppelde sites.

Uitsluitingen
APPLE BELOOFT NIET DAT DE SITE OF ENIGE INHOUD, DIENST OF VOORZIENING VAN DEZE SITE VRIJ IS VAN FOUTEN OF ZONDER ONDERBREKING KAN WORDEN GEBRUIKT, NOCH DAT EVENTUELE GEBREKEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD OF DAT UW GEBRUIK VAN DE SITE SPECIFIEKE RESULTATEN ZAL OPLEVEREN. DE SITE EN HET MATERIAAL OP DE SITE WORDEN ALS ZODANIG AANGEBODEN (OP "AS-IS"-BASIS) EN VOOR ZOVER DEZE BESCHIKBAAR ZIJN (OP "AS-AVAILABLE"-BASIS). ALLE INFORMATIE OP DE SITE KAN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING WORDEN GEWIJZIGD. APPLE KAN NIET GARANDEREN DAT BESTANDEN OF ANDERE GEGEVENS DIE U VAN DE SITE DOWNLOADT, VRIJ ZULLEN ZIJN VAN VIRUSSEN, BESMETTING OF SCHADELIJKE KENMERKEN. APPLE SLUIT ALLE EXPLICIETE EN IMPLICIETE GARANTIES UIT, MET INBEGRIP VAN ALLE DENKBARE GARANTIES VAN NAUWKEURIGHEID, NAVOLGING VAN AUTEURSRECHTEN VAN ANDERE FABRIKANTEN, VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. APPLE SLUIT ALLE AANSPRAKELIJKHEID UIT VOOR HANDELINGEN, OMISSIES EN GEDRAG VAN DERDEN MET BETREKKING TOT OF VERBAND HOUDEND MET UW GEBRUIK VAN DE SITE EN/OF DE DIENSTEN VAN APPLE. U AANVAARDT DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR UW GEBRUIK VAN DE SITE EN EVENTUEEL DAARAAN GEKOPPELDE SITES. WANNEER U NIET TEVREDEN BENT OVER DE (INHOUD VAN DE) SITE, HEBT U GEEN ANDERE RECHTEN JEGENS APPLE DAN HET RECHT HET GEBRUIK VAN DE (INHOUD VAN DE) SITE TE STAKEN. DEZE INPERKING VAN HET RECHT OP COMPENSATIE MAAKT DEEL UIT VAN DE OVEREENSTEMMING TUSSEN DE PARTIJEN.

De bovenstaande uitsluiting is van toepassing op alle schade, aansprakelijkheid of letsel die worden veroorzaakt door een verstoorde werking, fouten, omissies, onderbrekingen, weglatingen, defecten of vertragingen in verwerking of verzending, computervirussen, storingen op communicatielijnen, diefstal, vernietiging of ongeoorloofde toegang, wijziging of gebruik van de Site, ongeacht of deze voortvloeien uit contractbreuk, onrechtmatige daad, onachtzaamheid of enige andere oorzaak.

Apple behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving: (1) de werking van of de toegang tot de Site of enig onderdeel van de Site, om welke reden dan ook, te wijzigen, op te schorten of te beëindigen; (2) de Site of enig onderdeel van de Site, en enig geldend beleid of enige geldende voorwaarden te wijzigen; en (3) de werking van de Site of enig onderdeel van de Site te onderbreken als dat nodig is om routinematige of niet-routinematige onderhoudswerkzaamheden te verrichten, fouten te corrigeren of andere wijzigingen aan te brengen.

Beperking van aansprakelijkheid
Behalve voor zover dit is verboden op grond van de vigerende wet- en regelgeving, is Apple onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor enigerlei indirecte, morele, incidentele of gevolgschade of voor schade als gevolg van strafbare feiten, daaronder begrepen schade door verlies van winsten, zelfs als Apple is gewezen op de mogelijkheid van dergelijke schade.

Indien Apple, in weerwil van de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, jegens u aansprakelijk blijkt te zijn voor enige schade of verlies voortvloeiend uit of op enige manier verband houdend met uw gebruik van de (inhoud van de) Site, zal de aansprakelijkheid van Apple in geen geval meer bedragen dan (1) het totaal van de abonnementskosten of andere bijdragen voor enige dienst of voorziening van of op de Site die zijn betaald in een periode van zes maanden voorafgaand aan de datum van de oorspronkelijke vordering op Apple (met uitzondering van de aankoopprijs voor Apple hardware- of softwareproducten of enige AppleCare-overeenkomst of andere ondersteuningsovereenkomst) of, indien dit bedrag hoger is, (2) US$100.00. In bepaalde rechtsgebieden is uitsluiting van aansprakelijkheid niet toegestaan, waardoor de bovenstaande uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing is.

Vrijwaring
U verklaart Apple, haar medewerkers, managers, aandeelhouders, rechtsvoorgangers, rechtsopvolgers, vertegenwoordigers, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen te zullen vrijwaren van alle eisen, verliezen, aansprakelijkheid, vorderingen of kosten (waaronder de kosten van rechtsbijstand) die jegens Apple worden gesteld door derden en die verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de Site.

Niet-naleving van deze Gebruiksvoorwaarden
Apple kan ertoe overgaan informatie die we over u bezitten (waaronder uw identiteit) openbaar te maken als dit naar haar mening noodzakelijk is in verband met een onderzoek of klacht betreffende uw gebruik van de Site, of om de identiteit te bepalen van, in contact te treden met of juridische stappen te nemen tegen een persoon die de rechten of het eigendom van Apple of de rechten of het eigendom van bezoekers of gebruikers van de Site, met inbegrip van klanten van Apple, schade toebrengt of deze (al dan niet opzettelijk) belemmert. Apple behoudt zich te allen tijde het recht voor alle informatie openbaar te maken die naar de mening van Apple nodig is om te voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidswege. Apple kan er tevens toe overgaan persoonlijke informatie openbaar te maken als dit naar mening van Apple is vereist of toegestaan op grond van de vigerende wet- en regelgeving, onder meer voor de uitwisseling van informatie met andere bedrijven en organisaties in het kader van fraudebestrijding.

U erkent en aanvaardt dat Apple de inhoud van berichten die u via de Site of via enige dienst die op of via de Site wordt aangeboden naar Apple verzendt, kan bewaren en dat Apple dergelijke informatie openbaar kan maken indien dit wettelijk vereist is of indien Apple van mening is dat het bewaren of openbaar maken van deze informatie redelijkerwijs noodzakelijk is om (1) te voldoen aan wettelijke procedures, (2) naleving van deze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen, (3) te reageren op claims dat deze informatie een inbreuk vormt op de rechten van anderen, of (4) de rechten, het eigendom of de persoonlijke veiligheid van Apple, haar werknemers, gebruikers of bezoekers van de Site en het algemene publiek te beschermen.

U aanvaardt dat Apple u, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, met onmiddellijke ingang of in de toekomst de toegang tot de Site kan ontzeggen indien we van mening zijn dat u deze Gebruiksvoorwaarden of andere overeenkomsten of richtlijnen betreffende uw gebruik van de Site hebt geschonden. U aanvaardt tevens dat enige schending door u van deze Gebruiksvoorwaarden gelijkstaat aan een onwettige en oneerlijke handelspraktijk en onherstelbare schade aanricht jegens Apple, waarvoor financiële compensatie niet toereikend zou zijn, en u stemt ermee in dat Apple die gerechtelijke stappen, waaronder het eisen van een dwangsom, kan nemen die Apple onder deze omstandigheden noodzakelijk of gepast acht. Deze rechtsmiddelen vormen een aanvulling op andere middelen die Apple van rechtswege of op basis van overige wet- en regelgeving ter beschikking staan.

U aanvaardt dat Apple u, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang tot de Site kan ontzeggen op grond van onder andere (maar niet uitsluitend) (1) een verzoek van een autoriteit belast met wetshandhaving of een andere overheidsinstelling, (2) een verzoek van uzelf (verwijdering van uw account op uw verzoek), (3) beëindiging of essentiële wijzigingen van de Site of van een dienst die op of via de Site wordt geleverd, of (4) onverwachte technische storingen of problemen.

Indien u deze Gebruiksvoorwaarden schendt en Apple op grond hiervan besluit juridische stappen tegen u te nemen, is Apple gerechtigd om, naast de financiële compensatie die aan Apple wordt toegekend, alle redelijke kosten van rechtsbijstand en procedurekosten op u te verhalen, en u stemt ermee in deze te betalen. U aanvaardt dat Apple niet aansprakelijk is jegens u of derden voor beëindiging van uw toegang tot de Site op grond van een schending door u van deze Gebruiksvoorwaarden.

Toepasselijk recht; oplossing van geschillen
U gaat ermee akkoord dat alle zaken die betrekking hebben op uw toegang tot of uw gebruik van de Site, met inbegrip van eventuele geschillen, onderworpen zullen zijn aan de wetten van de Verenigde Staten en de wetten van de staat Californië, met uitzondering van de bepalingen ten aanzien van de strijdigheid van wettelijke bepalingen. U erkent de persoonlijke rechtsbevoegdheid van de staats- en federale gerechtshoven van Santa Clara County, Californië, gaat ermee akkoord dat eventuele rechtszaken of geschillen uitsluitend zullen worden behandeld door deze gerechtshoven en doet hierbij afstand van het recht om bezwaar te maken tegen deze rechtsbevoegdheid of plaats van behandeling. Eventuele vorderingen op grond van deze Gebruiksvoorwaarden dienen binnen één (1) jaar na de aanleiding voor de vordering aanhangig te worden gemaakt. Als een vordering niet binnen de gestelde termijn aanhangig wordt gemaakt, zal deze niet worden geaccepteerd. Het is niet toegestaan enige schadeloosstelling te eisen of te ontvangen voor schade anders dan gemaakte algemene en directe kosten, met uitzondering van de vergoeding van rechtsbijstandkosten waarop de in het gelijk gestelde partij recht heeft. In het geval van onenigheid of een geschil tussen Apple en u dat voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van de Site, zullen partijen direct en in goed vertrouwen trachten dit geschil op te lossen. Indien partijen er niet in slagen het geschil binnen een redelijke termijn (niet langer dan dertig (30) dagen) op te lossen, kan elk van beide partijen het geschil voorleggen aan een bemiddelende instantie. Indien het geschil niet door bemiddeling kan worden opgelost, staat het elk van beide partijen vrij alle rechten of rechtsmiddelen uit te oefenen die hun op grond van de vigerende wetgeving ter beschikking staan.

Nietig indien bij wet verboden
Apple beheert en publiceert de Site op www.apple.com vanuit haar kantoren in Cupertino, Californië (Verenigde Staten). Andere Apple sites kunnen worden beheerd en gepubliceerd vanuit diverse locaties buiten de Verenigde Staten. Hoewel de Site wereldwijd toegankelijk is, zijn niet alle mogelijkheden, producten en diensten die op of via de Site worden besproken, genoemd, geleverd of aangeboden, beschikbaar voor alle personen of op alle geografische locaties, of geschikt of beschikbaar voor gebruik buiten de Verenigde Staten. Apple behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht de beschikbaarheid en het aanbod van afzonderlijke voorzieningen, producten en diensten te beperken tot bepaalde personen of geografische gebieden. Indien het aanbieden van een voorziening, product of dienst wettelijk verboden is, wordt deze aanbieding als nietig beschouwd. Indien u ervoor kiest de Site te bezoeken vanuit een ander land dan de Verenigde Staten, doet u dit op eigen initiatief en bent u zelf verantwoordelijk voor de naleving van de vigerende lokale wetten.

Overige
Het is u niet toegestaan enig onderdeel van het Materiaal of eventuele kopieën of gewijzigde versies van dit Materiaal of de producten en diensten die op de Site worden aangeboden, te gebruiken of te exporteren of herexporteren als dit in strijd is met de vigerende wet- en regelgeving, daaronder begrepen, zonder enige beperking, de Amerikaanse exportwetten en -bepalingen.

Indien enige bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden door een gerechtshof of een bevoegde rechter nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zullen deze bepalingen, uitsluitend voor zover noodzakelijk, beperkt of geschrapt worden en worden vervangen door een geldige bepaling die de intentie van deze Gebruiksvoorwaarden zo goed mogelijk weergeeft, zodat deze Gebruiksvoorwaarden onverkort van kracht blijven. Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Apple met betrekking tot uw gebruik van de Site, en alle andere voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten tussen u en Apple met betrekking tot dit gebruik worden hierdoor vervangen en ongeldig verklaard. Apple accepteert geen tegenvoorstellen met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden en dergelijke tegenvoorstellen worden hierbij categorisch verworpen. Indien Apple nalaat de strikte naleving van deze Gebruiksvoorwaarden op te leggen of af te dwingen, houdt dit niet in dat Apple afstand doet van enige bepaling of enig recht om naleving van deze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen, noch zal enige handelswijze tussen Apple en u of een andere partij worden opgevat als aanpassing van enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden. Deze Gebruiksvoorwaarden mogen niet worden geïnterpreteerd of opgevat als een verlening van rechten of verhaalsmogelijkheden jegens derden.

De Site biedt toegang tot internationale gegevens van Apple en kan daardoor verwijzingen bevatten naar producten, programma's en diensten van Apple die niet zijn aangekondigd in uw land. Dergelijke verwijzingen betekenen niet dat Apple van plan is dergelijke producten, programma's of diensten in uw land aan te kondigen.

Feedback en informatie
Wanneer u feedback geeft op de Site, wordt deze beschouwd als niet-vertrouwelijk. Het staat Apple vrij dergelijke informatie onbeperkt te gebruiken.

De informatie op deze website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Copyright © 1997-2007 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden.
Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, VS.

Voor het laatst bijgewerkt door het juridische team van Apple op: 11-1-2007