Technische ondersteuning van AppleCare

Algemene voorwaarden

DOOR CONTACT OP TE NEMEN MET APPLE VOOR ONDERSTEUNINGSDIENSTEN DIE WORDEN AANGEBODEN IN HET KADER VAN EEN HIERONDER GENOEMD SERVICEPLAN ('SERVICEPLAN') OF DOOR ZICH IN TE SCHRIJVEN VOOR EEN SERVICEPLAN BIJ APPLE, STEMT DE PERSOON OF ENTITEIT ('KLANT') ERMEE IN DAT DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN ('ALGEMENE VOORWAARDEN') VAN TOEPASSING ZIJN OP DE VERLENING VAN ONDERSTEUNINGSDIENSTEN IN HET KADER VAN HET TOEPASSELIJKE SERVICEPLAN. HOUD ER ECHTER REKENING MEE DAT ONDERSTEUNINGSDIENSTEN DIE WORDEN VERLEEND OM EEN KLANT TE HELPEN VOORDELEN TE ONTVANGEN ONDER DE BEPERKTE GARANTIE VAN ÉÉN JAAR VAN APPLE, APPLECARE+, HET BESCHERMINGSPLAN VAN APPLECARE OF DE TOEPASSELIJKE CONSUMENTENWETGEVING ONDERWORPEN ZIJN AAN DE VOORWAARDEN VAN DE DESBETREFFENDE GARANTIE, HET SERVICECONTRACT VAN APPLECARE OF DE CONSUMENTENWETGEVING. EEN SERVICEPLAN TREEDT IN WERKING WANNEER APPLE DE INSCHRIJVING VAN DE KLANT ACCEPTEERT ('INGANGSDATUM').

'Geaffilieerde entiteit' betekent elke entiteit die zeggenschap heeft over, onder zeggenschap staat van of onder gemeenschappelijke zeggenschap staat met een partij.

'Zeggenschap' betekent de wettelijke, voordelige of billijke eigendom, direct of indirect, van meer dan 50% van het aandelenkapitaal (of een ander eigendomsbelang, indien het geen vennootschap is) van een dergelijke entiteit met gewoonlijk stemrecht.

De rechten die in deze algemene voorwaarden worden beschreven met betrekking tot retourzendingen, restituties en garanties vormen een aanvulling op uw wettelijke rechten.

1. Diensten. Na acceptatie van de inschrijving van de klant levert Apple ondersteuningsdiensten in overeenstemming met deze algemene voorwaarden ('ondersteuningsdiensten') voor Apple softwareproducten of gerelateerde technologieën ('ondersteunde producten') voor het toepasselijke serviceplan, zoals beschreven op de volgende online webpagina: https://www.apple.com/legal/sales-support/applecare/docs/AppleCare_Service_Plan.pdf ('Ondersteuningspagina voor serviceplannen'). Apple behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden, de geleverde ondersteuningsdiensten en/of ondersteunde producten die onder een serviceplan vallen te allen tijde te wijzigen door deze pagina en/of de ondersteuningspagina voor serviceplannen bij te werken. Apple zal de ondersteuningsdiensten en/of ondersteunde producten niet zodanig wijzigen dat (i) de inspanningen die Apple levert in het kader van de ondersteuningsdiensten worden verminderd, of (ii) de verplichting van Apple om de ondersteuningsdiensten te leveren materieel wordt beïnvloed, of (iii) de rechten die de klant verkrijgt in het kader van de ondersteuningsdiensten materieel worden beïnvloed. Voor alle updates die van invloed zijn op het serviceplan van de klant, zal Apple de klant uiterlijk dertig (30) dagen voorafgaand aan de publicatie hiervan op de hoogte stellen via het e-mailadres dat de klant heeft geregistreerd. De voorwaarden die worden beschreven op de ondersteuningspagina voor serviceplannen zijn opgenomen in deze algemene voorwaarden. In het geval van inconsistenties tussen de algemene voorwaarden en de voorwaarden op de ondersteuningspagina voor serviceplannen zijn de voorwaarden op de ondersteuningspagina voor serviceplannen van toepassing.

2. Omvang van de ondersteuning.

2.1 Incidenten voor ondersteuning. Serviceplannen worden geleverd in pakketten met één, meerdere of een onbeperkt aantal incidenten voor ondersteuning. Een 'incident voor ondersteuning' is een specifiek, afzonderlijk probleem waarvan de oorsprong kan worden geïsoleerd tot één enkele oorzaak. Apple zal redelijke inspanningen leveren om een incident voor ondersteuning op te lossen, maar garandeert niet dat incidenten voor ondersteuning worden opgelost. Apple bepaalt naar eigen goeddunken wat een incident voor ondersteuning is en voor zover wettelijk toegestaan of het incident voor ondersteuning wordt opgelost. Over het algemeen wordt een incident voor ondersteuning opgelost wanneer de klant een van de volgende zaken ontvangt: (a) informatie die het probleem oplost; (b) informatie over het verkrijgen van een softwareoplossing voor het probleem; (c) kennisgeving dat het probleem wordt veroorzaakt door een bekend, onopgelost probleem of een incompatibiliteitsprobleem met een ondersteund product; (d) informatie die aangeeft dat het probleem wordt opgelost door te upgraden naar een nieuwere versie van het ondersteund product; of (e) kennisgeving dat het probleem is geïdentificeerd als een hardwareprobleem. In het kader van een serviceplan met een beperkt aantal incidenten voor ondersteuning zal elk nieuw contact over incidenten voor ondersteuning dat de klant opneemt, leiden tot afname van het resterende aantal in aanmerking komende incidenten voor ondersteuning.

2.2 Responstijden. Apple zal redelijke inspanningen leveren om binnen de responstijd die wordt beschreven in het kader van een toepasselijk serviceplan ('responstijd') op een ondersteuningsdienstverzoek te reageren, maar garandeert niet dat er binnen een specifieke termijn een reactie wordt gegeven. Alle responstijden worden gemeten in overeenstemming met de openingsuren die gelden voor het serviceplan zoals beschreven op de ondersteuningspagina voor serviceplannen.

2.3 Huidige versie. Tenzij anders aangegeven, dient de klant ervoor te zorgen dat op alle ondersteunde producten de meest recente versie van het besturingssysteem en software-updates zijn geïnstalleerd.

2.4 Gebruik. De klant erkent dat de ondersteuningsdiensten niet bedoeld of geschikt zijn voor gebruik in verband met activiteiten of functies met een hoog risico, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de werking van nucleaire faciliteiten, navigatie- of communicatiesystemen voor vliegtuigen, systemen die worden gebruikt voor het uitzenden van eerstehulpverleners, luchtverkeersleidingsmachines, levensinstandhoudingssystemen, wapensystemen of andere situaties, omgevingen of activiteiten waarin het falen van de ondersteuningsdiensten bij het bereiken van een gewenst resultaat geheel of gedeeltelijk zou kunnen leiden tot de dood, persoonlijk letsel of ernstige fysieke schade of milieuschade.

2.5 Technische contactpersonen. Ondersteuningsdiensten worden verleend aan de persoon als de klant een natuurlijke persoon is, of anders aan een of meer personen die door de klant zijn aangewezen op het moment van registratie en zoals toegestaan onder het serviceplan ('technische contactperso(o)n(en)'). Technische contactpersonen zijn de enige liaison tussen de klant en Apple voor technische ondersteuning in het kader van het serviceplan. De klant begrijpt dat de technische contactperso(o)n(en) mogelijk klantgegevens aan Apple moet(en) verstrekken die van toepassing zijn op het verlenen van ondersteuningsdiensten door Apple uit hoofde van deze algemene voorwaarden en zal, indien de klant geen natuurlijke persoon is, ervoor zorgen dat de technische contactperso(o)n(en) een geldige rechtsgrondslag hiervoor heeft (hebben). Indien de klant geen natuurlijke persoon is en de technische contactpersoon wenst te wijzigen, dient de klant Apple daarvan ten minste vijf (5) dagen van tevoren schriftelijk op de hoogte te stellen via het hieronder beschreven contactadres van Apple of, indien van toepassing op het serviceplan, de wijzigingen rechtstreeks door te voeren via de beveiligde, aangepaste website van de klant, zoals beschreven in de instructiedocumenten die bij ingang van het serviceplan worden geleverd.

3. Uitsluitingen. Tenzij anders gespecificeerd in het serviceplan, zal Apple geen ondersteuningsdiensten verlenen met betrekking tot problemen of kwesties die voortvloeien uit of het gevolg zijn van (a) het gebruik van een ondersteund product als een servergebaseerde toepassing; (b) problemen die kunnen worden opgelost door een upgrade van een ondersteund product; (c) het gebruik of de wijziging van een ondersteund product op een manier waarvoor het ondersteunde product niet bedoeld is om te worden gebruikt of gewijzigd; (d) producten of technologieën van derden en de gevolgen daarvan voor of interacties met een ondersteund product; (e) schade aan de media waarop een ondersteund product wordt geleverd, of aan de computer waarop een ondersteund product is geïnstalleerd; (f) gebruik van een computersysteem dat niet compatibel is met een ondersteund product; en (g) problemen met internet, e-mail, bestandsbeheer, netwerkconfiguratie, scripts, FX-scripts, programmeren, compileren, debuggen, infrastructuurontwerp, contentcreatie, content aanpassen, multimediaprojectplanning/-ontwerp, bronnenbeheer, budgettering, training, diagnose op locatie of andere problemen die niet binnen het bereik vallen van de ondersteuningsdiensten die worden beschreven in het kader van een serviceplan.

4. Verantwoordelijkheden van de klant. Om de ondersteuningsdiensten te ontvangen, moet de klant het serviceplan registreren en de door Apple verstrekte toegangsinstructies volgen. De klant is verantwoordelijk voor alle kosten voor het opzetten en onderhouden van e-mail- en telefooncommunicatie met Apple. De klant werkt samen met Apple bij het aanvragen van ondersteuningsdiensten door informatie te verstrekken die nodig is om Apple te helpen bij het diagnosticeren van een probleem. De klant zal de zeggenschap, inclusief de virtuele zeggenschap, over zijn machines niet overdragen aan Apple. De klant is verantwoordelijk voor het herstellen of reconstrueren van verloren of gewijzigde bestanden, gegevens of programma's. De klant onderhoudt en implementeert een volledig en getest plan voor gegevensback-up en een geverifieerd plan voor rampherstel. De klant is als enige verantwoordelijk voor alle beveiliging van vertrouwelijke, bedrijfseigen of geheime informatie van de klant en derden van wie de klant gegevens bezit of verwerkt. De klant noch zijn technische contactpersonen zullen vertrouwelijke informatie, informatie waarop eigendomsrechten rusten of informatie waarop intellectuele eigendomsrechten rusten en die Apple bloot kan stellen aan aansprakelijkheid bekendmaken aan Apple. De klant en de technische contactpersoon zullen alle noodzakelijke toestemmingen van derden verkrijgen alvorens vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie van een dergelijke derde aan Apple bekend te maken en zij verklaren dat zij een geldige wettelijke basis hebben onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming indien zij persoonlijke gegevens aan Apple bekendmaken. De klant en elke technische contactpersoon moeten een redelijk begrip hebben van de ondersteunde producten waarvoor de klant ondersteuningsdiensten aanvraagt en van het computersysteem waarop deze worden gebruikt. De klant mag geen ondersteuningsdiensten overdragen aan een derde partij. De ondersteuningsdiensten worden uitsluitend voor intern gebruik van de klant geleverd en elke ongeoorloofde verspreiding van de ondersteuningsdiensten vormt een grond voor onmiddellijke beëindiging van deze algemene voorwaarden en daarnaast mag Apple alle andere rechtsmiddelen aanwenden waarover het beschikt. De klant zal redelijke maatregelen nemen om de ongeoorloofde distributie en het ongeoorloofd gebruik van ondersteuningsdiensten te voorkomen. De klant zal geen misbruik maken van de ontvangst of het gebruik van ondersteuningsdiensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, toegang tot ondersteuningsdiensten voor problemen die al zijn opgelost of het uitvoeren van routine-updates of andere taken die redelijkerwijs binnen het bereik en de vaardigheden van de eigen IT-afdeling van de klant vallen. De klant en zijn geaffilieerde entiteiten zullen alle toepasselijke wet- en regelgeving naleven, met inbegrip van toepasselijke sancties en exportcontroles, en ervoor zorgen dat hun respectievelijk personeel deze naleeft. De klant zal Apple onmiddellijk op de hoogte stellen indien voor hem of voor een van zijn geaffilieerde entiteiten wettelijke beperkingen zouden gelden die van invloed zouden kunnen zijn op het vermogen van Apple om ondersteuningsdiensten te verlenen en de klant zal, op verzoek van Apple, tijdig ondersteunende documentatie verstrekken om de mogelijke toepasselijkheid van wettelijke beperkingen te beoordelen.

5. Scherm delen. Apple kan de klant vragen om een scherm te delen om ondersteuningsdiensten te kunnen verlenen, waarbij Apple, indien de klant dit toestaat, informatie op het scherm van de klant kan bekijken door gebruik te maken van videoconferentie- of vergelijkbare software. Het delen van schermen door of namens de klant geeft aan dat de klant Apple toestemming geeft om op deze wijze ondersteuningsdiensten te verlenen. De klant zal alle bestanden en applicaties sluiten die niet relevant zijn voor het incident voor ondersteuning en is als enige verantwoordelijk voor wat er op het scherm wordt gedeeld. Videoconferentiesoftware of de functies van het apparaat van de klant stellen de klant in staat om de schermdeling op elk gewenst moment te beëindigen.

6. Aanvullende diensten of software. Alle aanvullende diensten die worden geleverd als onderdeel van een serviceplan vallen onder deze algemene voorwaarden. In het geval dat ondersteuningsdiensten worden verleend op de locatie van de klant als onderdeel van een serviceplan, zal de klant ervoor zorgen dat Apple of een door Apple gemachtigde vertegenwoordiger op het overeengekomen tijdstip toegang krijgt tot de locatie en zal de klant een veilige werkomgeving waarborgen die voldoende is voor Apple of een door Apple gemachtigde vertegenwoordiger om de ondersteuningsdiensten te verlenen. Indien software wordt geleverd als onderdeel van een serviceplan, valt dergelijke software onder het auteursrecht van Apple Inc. en/of zijn licentiegevers. De klant mag de software uitsluitend installeren, reproduceren en gebruiken ter ondersteuning van de ondersteunde producten, maar mag, behalve voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, de software niet decompileren, onderwerpen aan reverse-engineering, wijzigen, verhuren, leasen, uitlenen of er afgeleide werken van maken. Als de software onderworpen is aan de voorwaarden van een afzonderlijke licentieovereenkomst, zijn de voorwaarden van de afzonderlijke licentieovereenkomst van toepassing op het gebruik van de software.

7. Feedback.

Onverminderd enige andere bepaling in deze algemene voorwaarden, staat het Apple vrij om, indien de klant of technische contactperso(o)n(en) ideeën, suggesties of aanbevelingen ('Feedback') verstrekt/verstrekken aan Apple met betrekking tot of op enigerlei wijze verband houdend met de ondersteuningsdiensten, serviceplannen, ondersteunde producten of vertrouwelijke informatie van Apple, deze Feedback te gebruiken en op te nemen in de producten, technologieën en diensten van Apple, zonder betaling van royalty's aan de klant of technische contactperso(o)n(en) en zonder enige andere verplichtingen of beperkingen. Niets in deze algemene voorwaarden mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie of het afstand doen van rechten op patenten, auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten van Apple.

8. Beperkte garantie.

HOEWEL APPLE NIET KAN GARANDEREN DAT EEN INCIDENT VOOR ONDERSTEUNING WORDT OPGELOST, ZAL APPLE REDELIJKE INSPANNINGEN LEVEREN OM ONDERSTEUNINGSDIENSTEN IN HET KADER VAN HET SERVICEPLAN OP EEN PROFESSIONELE MANIER UIT TE VOEREN. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, ZIJN DE UITDRUKKELIJKE GARANTIE EN VERHAALSMOGELIJKHEDEN DIE HIERIN WORDEN UITEENGEZET EXCLUSIEF EN KOMEN ZE IN DE PLAATS VAN ALLE ANDERE GARANTIES, VERHAALSMOGELIJKHEDEN EN VOORWAARDEN, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, WETTELIJK, EXPLICIET OF IMPLICIET. ZOALS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJZEN APPLE EN ZIJN LICENTIEGEVERS ALLE WETTELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES DIE VERBAND HOUDEN MET OF OP ENIGE WIJZE VOORTVLOEIEN UIT DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN UITDRUKKELIJK AF, MET INBEGRIP VAN ENIGE IMPLICIETE GARANTIE OF VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

9. Beperking van aansprakelijkheid. VOOR ZOVER WETTELIJK IS TOEGESTAAN, IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN APPLE EN ZIJN LICENTIEGEVER ONDER DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN BEPERKT TOT DE BEDRAGEN DIE IN DE VORIGE TWAALF (12) MAANDEN DOOR DE KLANT ZIJN BETAALD VOOR HET DOOR DE KLANT BESTELDE SERVICEPLAN. APPLE EN ZIJN LICENTIEGEVER ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF VERVOLGSCHADE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE DOOR WINSTDERVING, GEGEVENSVERLIES, VERLIES VAN GEBRUIK OF APPARATUUR OF FACILITEITEN, OF ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, DIE OP ENIGERLEI WIJZE VOORTVLOEIT UIT DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ONDER ELKE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, ONGEACHT OF APPLE EN ZIJN LICENTIEGEVERS OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

ALS DE KLANT WORDT GEDEKT DOOR WET- EN REGELGEVING TER BESCHERMING VAN DE CONSUMENT IN HET LAND VAN AANKOOP OF, INDIEN ANDERS, HET LAND VAN VERBLIJF, VORMEN DE VOORDELEN DIE WORDEN VERLEEND DOOR DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN EEN AANVULLING OP ALLE RECHTEN EN RECHTSMIDDELEN DIE WORDEN OVERGEDRAGEN DOOR DERGELIJKE WET- EN REGELGEVING TER BESCHERMING VAN DE CONSUMENT. IN BEPAALDE LANDEN, STATEN EN PROVINCIES IS UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF VERVOLGSCHADE OF UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN VAN IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN NIET TOEGESTAAN, DUS ZIJN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING OP DE KLANT. DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN GEVEN DE KLANT SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN EN DE KLANT KAN OOK ANDERE RECHTEN HEBBEN DIE PER LAND, STAAT OF PROVINCIE VERSCHILLEN.

10. Schadeloosstelling.

10.1 De klant zal Apple, haar dochterondernemingen en geaffilieerde entiteiten en hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers en agenten verdedigen tegen, vrijwaren van en schadeloosstellen voor elke vordering of dreigende vordering of procedure ingediend door een derde partij tegen Apple als gevolg van het handelen en/of nalaten van de klant, met inbegrip van maar niet beperkt tot enige vermeende schending door de klant van zijn verplichtingen onder artikel 4.

10.2 Indien Apple de klant krachtens dit artikel 10 schadeloos wil stellen, zal Apple de klant onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen van de tegen Apple ingestelde vordering(en) waarvoor Apple schadeloosstelling wenst. Apple behoudt zich het recht voor om, naar eigen keuze en uitsluitend ter beoordeling, de volledige verdediging van een dergelijke vordering op zich te nemen met een juridisch adviseur naar keuze. In het geval Apple de verdediging van een dergelijke vordering op zich neemt, zal Apple een dergelijke vordering waarvoor betaling door de klant is vereist niet schikken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de klant. Op verzoek van Apple zal de klant Apple alle kosten vergoeden die Apple redelijkerwijs heeft moeten maken om zich tegen een dergelijke vordering te verweren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, advocaatkosten en honoraria, alsmede kosten voor elke uitspraak over of schikking van de vordering waarop het voorgaande betrekking heeft.

10.3 De klant mag geen overeenkomsten met derde partijen aangaan die, op welke wijze dan ook, de rechten van Apple aantasten of Apple op welke wijze dan ook binden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Apple.

11. Looptijd en beëindiging.

11.1 Looptijd. Tenzij eerder beëindigd in overeenstemming met dit artikel, loopt een serviceplan door vanaf de ingangsdatum tot de datum die wordt vermeld in de documentatie van het serviceplan van de klant die door Apple wordt verstrekt of totdat alle incidenten voor ondersteuning zijn gebruikt, afhankelijk van welke datum eerder valt (tenzij anderszins schriftelijk geautoriseerd door Apple). Apple zal de klant voorzien van documentatie over het serviceplan nadat de klant een serviceplan heeft aangeschaft. Apple zal geen ondersteuningsdiensten verlenen na afloop van het serviceplan, tenzij het serviceplan van de klant op of voor de einddatum wordt verlengd.

11.2 Beëindiging door Apple. Apple kan een serviceplan zonder opgaaf van reden beëindigen na schriftelijke kennisgeving aan de klant, dertig (30) dagen van tevoren. Bij een dergelijke beëindiging kan Apple naar eigen goeddunken de klant een pro rata terugbetaling doen voor de resterende looptijd van het serviceplan. Apple mag een serviceplan met onmiddellijke ingang beëindigen indien de klant deze algemene voorwaarden niet naleeft, of indien de klant een bepaling van een softwarelicentieovereenkomst schendt die van toepassing is op het gebruik van software die wordt geleverd in het kader van een serviceplan.

11.3Beëindiging door de klant. Tenzij wettelijk anders is bepaald en de klant geen ondersteuningsdiensten heeft ontvangen, kan de klant een serviceplan om welke reden dan ook annuleren binnen dertig (30) dagen na de aankoopdatum of de ingangsdatum van het serviceplan, afhankelijk van wat zich later voordoet, en een terugbetaling ontvangen van alle betaalde bedragen. Hiertoe kan de klant Apple bellen op het telefoonnummer dat vermeld staat in de door Apple verstrekte brief met gegevens over de dekking, of een schriftelijke kennisgeving samen met een kopie van het originele aankoopbewijs van het serviceplan sturen naar het toepasselijke adres dat in de onderstaande tabel wordt vermeld.

11.4 Bepalingen die van kracht blijven. Alle bepalingen waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat ze ook na beëindiging van deze algemene voorwaarden van kracht blijven, blijven van kracht, met inbegrip van maar niet beperkt tot artikel 4 (Verantwoordelijkheden van de klant), artikel 7 (Feedback), artikel 8 (Beperkte garantie), artikel 9 (Beperking van aansprakelijkheid), artikel 10 (Vrijwaring), artikel 11 (Looptijd en beëindiging), artikel 12 (Apple; Toepasselijk recht) en artikel 13 (Gegevensbescherming).

12. Apple; toepasselijk recht. 'Apple' wordt in de onderstaande tabel geïdentificeerd aan de hand van het land waarin de klant woont. ER WORDT OVEREENGEKOMEN DAT DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VALLEN ONDER DE WETTEN VAN DELAWARE VAN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, TENZIJ DIT BIJ WET VERBODEN IS, IN WELK GEVAL DE WETTEN VAN HET LAND (OF DE REGIO, INDIEN VAN TOEPASSING) VAN AANKOOP OF, INDIEN ANDERS, DE HOOFDVESTIGING VAN DE KLANT, EN DE RECHTBANKEN VAN DE RESPECTIEVE LANDEN (OF REGIO'S) BEVOEGD ZIJN OVER DE ZAAK.

13. Gegevensbescherming. De klant stemt ermee in en begrijpt dat het noodzakelijk is dat Apple gegevens van de klant en van technische contactpersonen verzamelt, verwerkt en gebruikt om de service- en ondersteuningsverplichtingen uit hoofde van het serviceplan na te komen en om te voldoen aan toepasselijke wetgeving. Dit kan het doorgeven van gegevens over de klant en technische contactpersonen aan geaffilieerde bedrijven of dienstverleners omvatten. Apple zal persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het privacybeleid van Apple dat beschikbaar is op https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/. Houd er rekening mee dat Apple op grond van de wet en het beleid verplicht kan zijn om bepaalde afbeeldingen te rapporteren aan wetshandhavers als deze worden bekeken tijdens een sessie voor ondersteuningsdiensten. Apple kan een deel van of alle gesprekken tussen de klant en Apple opnemen in het belang van training, kwaliteitsborging en referenties.

14. Algemeen.

14.1 Geen overdracht. De klant mag zijn rechten of verplichtingen onder een serviceplan niet overdragen. Elke niet-geautoriseerde overdracht wordt nietig verklaard.

14.2 Overmacht. Apple is niet aansprakelijk voor vertragingen in de nakoming of voor niet-nakoming als gevolg van oorzaken waarover Apple redelijkerwijs geen controle heeft.

14.3 Geen vrijstelling. Een vrijstelling van schending of inbreuk onder deze algemene voorwaarden vormt geen vrijstelling van enige volgende schending of inbreuk.

14.4 Afdwingbaarheid. Als een bevoegde rechtbank van mening is dat een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar is, blijven de resterende gedeelten volledig van kracht, en zullen de partijen de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die de oorspronkelijke bedoeling van de partijen en de economische gevolgen van de algemene voorwaarden verwezenlijkt.

14.5 Volledige overeenkomst. Deze algemene voorwaarden, met inbegrip van eventuele aanvullende voorwaarden waarnaar hierin wordt verwezen, vormen de volledige overeenkomst tussen Apple en de klant met betrekking tot het serviceplan en de ondersteuningsdiensten die hieronder worden verleend en vervangen alle eerdere onderhandelingen, overeenkomsten en afspraken met betrekking tot het onderwerp. Toevoeging op, schrappingen van of wijzigingen in de bepalingen van deze overeenkomst zijn uitsluitend bindend voor Apple indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en zijn ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van Apple. Enige voorwaarde op een bestelling of ander document dat door de klant wordt ingediend is niet geldig en heeft geen gevolgen en wordt uitdrukkelijk afgewezen.

VARIATIES PER LAND

Onderstaande variaties per land gelden indien ze strijdig zijn met enige andere bepaling in deze algemene voorwaarden:

AUSTRALIË

De rechten die in deze algemene voorwaarden worden beschreven met betrekking tot retourzendingen, restituties en garanties vormen een aanvulling op de wettelijke rechten waarop u mogelijk recht hebt op grond van de Competition and Consumer Act 2010 (Cth) en andere toepasselijke Australische wet- en regelgeving op het gebied van consumentenbescherming. Onze diensten worden geleverd met garanties die volgens de Australische consumentenwetgeving niet kunnen worden uitgesloten. Bij ernstige tekortkomingen van onze service hebt u het recht: (1) om uw serviceplan bij ons op te zeggen; en (2) om een terugbetaling voor het ongebruikte deel dan wel een vergoeding voor de afgenomen waarde ervan te ontvangen. U hebt ook recht op vergoeding van alle andere redelijkerwijs voorzienbare verliezen of schade. Als de tekortkoming geen ernstige tekortkoming is, hebt u het recht om problemen met de service binnen een redelijke termijn te laten verhelpen en, als dit niet wordt gedaan, uw contract te annuleren en een terugbetaling te ontvangen voor het ongebruikte deel van het contract. Neem voor ondersteuning contact op met Apple Support: Apple Pty Ltd. PO Box A2629, South Sydney NSW 1235, Australië.

BELGIË

De volgende landspecifieke variaties zijn van toepassing als de klant een natuurlijk persoon is:

De klant erkent dat hij, door contact op te nemen met Apple voor ondersteuningsdiensten, geen enkel recht uitoefent met betrekking tot een eerder gesloten verkoopcontract zoals bedoeld in artikel 43 van de wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming van 6 april 2010.

Artikel 1. Diensten. De volgende twee alinea's worden toegevoegd aan artikel 1:

Als de veranderingen in de ondersteuningsdiensten negatieve gevolgen hebben voor de consument, heeft de consument het recht om het serviceplan te beëindigen volgens de bepalingen in artikel 11.3.

Artikel 11.3 wordt vervangen door de volgende tekst:

Beëindiging door de klant. Tenzij wettelijk anders is bepaald en de klant geen ondersteuningsdiensten heeft ontvangen, kan de klant een serviceplan om welke reden dan ook annuleren binnen dertig (30) dagen na de aankoopdatum of de ingangsdatum van het serviceplan, afhankelijk van wat zich later voordoet, en een terugbetaling ontvangen van alle betaalde bedragen. Indien Apple wijzigingen aanbrengt in de ondersteuningsdiensten die wezenlijk nadelig zijn voor de consument, bijvoorbeeld het annuleren van de ondersteuningsdiensten met betrekking tot het product van de klant, heeft de consument het recht om het serviceplan te beëindigen en een terugbetaling te ontvangen van een bedrag gelijk aan de resterende looptijd van het serviceplan. Hiertoe kan de klant Apple bellen op het telefoonnummer dat vermeld staat in de door Apple verstrekte brief met gegevens over de dekking, of een schriftelijke kennisgeving samen met een kopie van het originele aankoopbewijs van het serviceplan sturen naar het toepasselijke adres dat in de onderstaande tabel wordt vermeld.

Artikel 12. Apple; toepasselijk recht. Het volgende wordt toegevoegd aan het einde van Artikel 12:

ALS DE KLANT EEN CONSUMENT IS, ZIJN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERWORPEN AAN DE WETTEN VAN HET LAND VAN AANKOOP OF, INDIEN VERSCHILLEND, HET LAND VAN VERBLIJF EN DE RECHTBANKEN VAN DE RESPECTIEVELIJKE LANDEN ZULLEN DESGEVALLEND BEVOEGD ZIJN OVER DE ZAAK.

Geschillenbeslechting. Indien klant een consument is en deze algemene voorwaarden is aangegaan met Apple. Voor de beslechting van een geschil heeft de klant de mogelijkheid van een buitengerechtelijke online geschillenbeslechting op grond van Verordening (EU) nr. 524/2013. De Europese Commissie heeft een platform opgericht voor online geschillenbeslechting, dat toegankelijk is op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Apple is niet verplicht om deel te nemen aan online geschillenbeslechting en is dit ook niet van plan.

Apple is niet verplicht om deel te nemen aan alternatieve geschillenbeslechting en is dit ook niet van plan.

CANADA

Inwoners van Quebec: De wetgeving van de provincie Quebec is van toepassing op dit plan en eventuele geschillen die voortvloeien uit het plan. Artikel 9 - Beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing op inwoners van Quebec.

CHINA

Als u een individuele consument bent, houd er dan rekening mee dat deze algemene voorwaarden met betrekking tot retourzendingen, restituties en garanties een aanvulling zijn op de wettelijke rechten waarop u mogelijk recht hebt volgens de consumentenbeschermingswet van de Volksrepubliek China en andere toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van consumentenbescherming. Uw wettelijke rechten onder de consumentenbeschermingswet van de Volksrepubliek China worden in aanmerking genomen in Artikel 9 Beperking van aansprakelijkheid en Artikel 11 Termijn en beëindiging.

DUITSLAND

De volgende landspecifieke variaties zijn van toepassing als de klant een natuurlijk persoon is:

Artikel 1. Diensten. De volgende alinea wordt toegevoegd aan Artikel 1:

Als de veranderingen in de ondersteuningsdiensten negatieve gevolgen hebben voor de consument, heeft de consument het recht om het serviceplan te beëindigen volgens de bepalingen in artikel 11.3.

Artikel 9. Beperking van aansprakelijkheid. Het volgende is van toepassing:

Apple is alleen aansprakelijk voor verliezen op basis van de voorwaarden van het serviceplan in overeenstemming met de volgende bepalingen: (i) onbeperkte aansprakelijkheid voor schade die opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt, (ii) onbeperkte aansprakelijkheid voor overlijden, persoonlijk letsel of schade aan de gezondheid die opzettelijk of door nalatigheid is veroorzaakt, (iii) voor verliezen die voortvloeien uit het ontbreken van enige garantiekenmerken tot het bedrag dat wordt gedekt door het doel van de garantie en dat voor Apple was voorzien op het moment dat de garantie werd gegeven, (iv) in overeenstemming met de Product Liability Act in het geval van productaansprakelijkheid, of (v) voor verliezen die worden veroorzaakt door de niet-naleving van dergelijke basistaken van Apple die de essentie van het serviceplan vormen, die beslissend waren voor het sluiten van het serviceplan en waarop de klant kan vertrouwen. Elke uitgebreidere aansprakelijkheid van Apple is op grond van de verdiensten uitgesloten.

Artikel 11.3 wordt vervangen door de volgende tekst:

Beëindiging door de klant. Tenzij wettelijk anders is bepaald en de klant geen ondersteuningsdiensten heeft ontvangen, kan de klant een serviceplan om welke reden dan ook annuleren binnen dertig (30) dagen na de aankoopdatum of de ingangsdatum van het serviceplan, afhankelijk van wat zich later voordoet, en een terugbetaling ontvangen van alle betaalde bedragen. Indien Apple wijzigingen aanbrengt in de ondersteuningsdiensten die wezenlijk nadelig zijn voor de consument, bijvoorbeeld het annuleren van de ondersteuningsdiensten met betrekking tot het product van de klant, heeft de consument het recht om het serviceplan te beëindigen en een terugbetaling te ontvangen van een bedrag gelijk aan de resterende looptijd van het serviceplan. Hiertoe kan de klant Apple bellen op het telefoonnummer dat vermeld staat in de door Apple verstrekte brief met gegevens over de dekking, of een schriftelijke kennisgeving samen met een kopie van het originele aankoopbewijs van het serviceplan sturen naar het toepasselijke adres dat in de onderstaande tabel wordt vermeld.

Artikel 12. Apple; toepasselijk recht. Het volgende wordt toegevoegd aan het einde van Artikel 12:

ALS DE KLANT EEN CONSUMENT IS, ZIJN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERWORPEN AAN DE WETTEN VAN HET LAND VAN AANKOOP OF, INDIEN VERSCHILLEND, HET LAND VAN VERBLIJF EN DE RECHTBANKEN VAN DE RESPECTIEVELIJKE LANDEN ZULLEN DESGEVALLEND BEVOEGD ZIJN OVER DE ZAAK.

Geschillenbeslechting. Indien klant een consument is en deze algemene voorwaarden is aangegaan met Apple. Voor de beslechting van een geschil heeft de klant de mogelijkheid van een buitengerechtelijke online geschillenbeslechting op grond van Verordening (EU) nr. 524/2013. De Europese Commissie heeft een platform opgericht voor online geschillenbeslechting, dat toegankelijk is op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Apple is niet verplicht om deel te nemen aan online geschillenbeslechting en is dit ook niet van plan.

Apple is niet verplicht om deel te nemen aan alternatieve geschillenbeslechting en is dit ook niet van plan.

INDONESIË

Clausule 11. De klant stemt ermee in afstand te doen van de bepaling van Artikel 1266 van het Indonesische Burgerlijk Wetboek met betrekking tot deze algemene voorwaarden en zijn/haar respectieve rechten en verplichtingen opzij te zetten onder enig toepasselijk recht in geval van beëindiging van een serviceplan voor zover een dergelijk recht een rechterlijke uitspraak vereist voor de beëindiging van een serviceplan.

Clausule 14. Deze algemene voorwaarden kunnen zowel in het Engels als in het Indonesisch zijn opgesteld. Beide teksten zijn evenwaardig origineel. In geval van tegenstrijdigheden of verschillende interpretaties tussen de Engelse tekst en de Indonesische tekst, is de Engelse tekst de heersende taal en wordt de relevante Indonesische tekst geacht automatisch te zijn gewijzigd om in overeenstemming te zijn met de relevante Engelse tekst.

IERLAND, NOORWEGEN, ZWEDEN EN HET VERENIGD KONINKRIJK

De volgende landspecifieke variaties zijn van toepassing als de klant een natuurlijk persoon is:

Artikel 1. Diensten. De volgende alinea wordt toegevoegd aan Artikel 1:

Als de veranderingen in de ondersteuningsdiensten negatieve gevolgen hebben voor de consument, heeft de consument het recht om het serviceplan te beëindigen volgens de bepalingen in artikel 11.3.

Artikel 11.3 wordt vervangen door de volgende tekst:

Beëindiging door de klant. Tenzij wettelijk anders is bepaald en de klant geen ondersteuningsdiensten heeft ontvangen, kan de klant een serviceplan om welke reden dan ook annuleren binnen dertig (30) dagen na de aankoopdatum of de ingangsdatum van het serviceplan, afhankelijk van wat zich later voordoet, en een terugbetaling ontvangen van alle betaalde bedragen. Indien Apple wijzigingen aanbrengt in de ondersteuningsdiensten die wezenlijk nadelig zijn voor de consument, bijvoorbeeld het annuleren van de ondersteuningsdiensten met betrekking tot het product van de klant, heeft de consument het recht om het serviceplan te beëindigen en een terugbetaling te ontvangen van een bedrag gelijk aan de resterende looptijd van het serviceplan. Hiertoe kan de klant Apple bellen op het telefoonnummer dat vermeld staat in de door Apple verstrekte brief met gegevens over de dekking, of een schriftelijke kennisgeving samen met een kopie van het originele aankoopbewijs van het serviceplan sturen naar het toepasselijke adres dat in de onderstaande tabel wordt vermeld.

Artikel 12. Apple; toepasselijk recht. Het volgende wordt toegevoegd aan het einde van Artikel 12:

ALS DE KLANT EEN CONSUMENT IS, ZIJN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERWORPEN AAN DE WETTEN VAN HET LAND VAN AANKOOP OF, INDIEN VERSCHILLEND, HET LAND VAN VERBLIJF EN DE RECHTBANKEN VAN DE RESPECTIEVELIJKE LANDEN ZULLEN DESGEVALLEND BEVOEGD ZIJN OVER DE ZAAK.

Geschillenbeslechting. Indien klant een consument is en deze algemene voorwaarden is aangegaan met Apple. Voor de beslechting van een geschil heeft de klant de mogelijkheid van een buitengerechtelijke online geschillenbeslechting op grond van Verordening (EU) nr. 524/2013. De Europese Commissie heeft een platform opgericht voor online geschillenbeslechting, dat toegankelijk is op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Apple is niet verplicht om deel te nemen aan online geschillenbeslechting en is dit ook niet van plan.

Apple is niet verplicht om deel te nemen aan alternatieve geschillenbeslechting en is dit ook niet van plan.

ITALIË

De volgende landspecifieke variaties zijn van toepassing als de klant een natuurlijk persoon is:

Artikel 1. Diensten. De volgende alinea wordt toegevoegd aan Artikel 1:

Als de veranderingen in de ondersteuningsdiensten negatieve gevolgen hebben voor de consument, heeft de consument het recht om het serviceplan te beëindigen volgens de bepalingen in artikel 11.3.

Artikel 4. Verantwoordelijkheden van de klant. Aan Artikel 4 wordt het volgende toegevoegd:

De kosten voor communicatie per e-mail en telefoon zijn die welke worden toegepast door de telefoon-/internetaanbieder.

Artikel 11.3 wordt vervangen door de volgende tekst:

Beëindiging door de klant. Tenzij wettelijk anders is bepaald en de klant geen ondersteuningsdiensten heeft ontvangen, kan de klant een serviceplan om welke reden dan ook annuleren binnen dertig (30) dagen na de aankoopdatum of de ingangsdatum van het serviceplan, afhankelijk van wat zich later voordoet, en een terugbetaling ontvangen van alle betaalde bedragen. Indien Apple wijzigingen aanbrengt in de ondersteuningsdiensten die wezenlijk nadelig zijn voor de consument, bijvoorbeeld het annuleren van de ondersteuningsdiensten met betrekking tot het product van de klant, heeft de consument het recht om het serviceplan te beëindigen en een terugbetaling te ontvangen van een bedrag gelijk aan de resterende looptijd van het serviceplan. Hiertoe kan de klant Apple bellen op het telefoonnummer dat vermeld staat in de door Apple verstrekte brief met gegevens over de dekking, of een schriftelijke kennisgeving samen met een kopie van het originele aankoopbewijs van het serviceplan sturen naar het toepasselijke adres dat in de onderstaande tabel wordt vermeld.

Artikel 12. Apple; toepasselijk recht. Het volgende wordt toegevoegd aan het einde van Artikel 12:

ALS DE KLANT EEN CONSUMENT IS, ZIJN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERWORPEN AAN DE WETTEN VAN HET LAND VAN AANKOOP OF, INDIEN VERSCHILLEND, HET LAND VAN VERBLIJF EN DE RECHTBANKEN VAN DE RESPECTIEVELIJKE LANDEN ZULLEN DESGEVALLEND BEVOEGD ZIJN OVER DE ZAAK.

Geschillenbeslechting. Indien klant een consument is en deze algemene voorwaarden is aangegaan met Apple. Voor de beslechting van een geschil heeft de klant de mogelijkheid van een buitengerechtelijke online geschillenbeslechting op grond van Verordening (EU) nr. 524/2013. De Europese Commissie heeft een platform opgericht voor online geschillenbeslechting, dat toegankelijk is op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Apple is niet verplicht om deel te nemen aan online geschillenbeslechting en is dit ook niet van plan.

Apple is niet verplicht om deel te nemen aan alternatieve geschillenbeslechting en is dit ook niet van plan.

JAPAN

Artikel 9. Beperking van aansprakelijkheid. VOOR ZOVER WETTELIJK IS TOEGESTAAN, IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN APPLE EN ZIJN LICENTIEGEVER ONDER DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN BEPERKT TOT DE BEDRAGEN DIE IN DE VORIGE TWAALF (12) MAANDEN DOOR DE KLANT ZIJN BETAALD VOOR HET DOOR DE KLANT BESTELDE SERVICEPLAN. APPLE EN ZIJN LICENTIEGEVER ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF VERVOLGSCHADE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE DOOR WINSTDERVING, GEGEVENSVERLIES, VERLIES VAN GEBRUIK OF APPARATUUR OF FACILITEITEN, OF ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, DIE OP ENIGERLEI WIJZE VOORTVLOEIT UIT DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ONDER ELKE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, ONGEACHT OF APPLE EN ZIJN LICENTIEGEVERS OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

ALS DE KLANT WORDT GEDEKT DOOR WET- EN REGELGEVING TER BESCHERMING VAN DE CONSUMENT IN HET LAND VAN AANKOOP OF, INDIEN ANDERS, HET LAND VAN VERBLIJF, VORMEN DE VOORDELEN DIE WORDEN VERLEEND DOOR DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN EEN AANVULLING OP ALLE RECHTEN EN RECHTSMIDDELEN DIE WORDEN OVERGEDRAGEN DOOR DERGELIJKE WET- EN REGELGEVING TER BESCHERMING VAN DE CONSUMENT. IN BEPAALDE LANDEN, STATEN EN PROVINCIES IS UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF VERVOLGSCHADE OF UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN VAN IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN NIET TOEGESTAAN, DUS ZIJN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING OP DE KLANT. DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN GEVEN DE KLANT SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN EN DE KLANT KAN OOK ANDERE RECHTEN HEBBEN DIE PER LAND, STAAT OF PROVINCIE VERSCHILLEN.

Onverminderd de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden zijn de bepalingen die de aansprakelijkheid van Apple beperken voor schade als gevolg van contractbreuk of onrechtmatige daad gepleegd door Apple niet van toepassing indien deze schade te wijten is aan opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid van Apple, indien de Consumer Contract Act van Japan van toepassing is.

NIEUW-ZEELAND

De rechten die in deze algemene voorwaarden worden beschreven met betrekking tot retourzendingen, terugbetalingen en garanties vormen een aanvulling op de wettelijke rechten die u kan hebben op grond van de Consumer Guarantees Act 1993. Onze diensten worden geleverd met garanties die volgens de Nieuw-Zeelandse consumentenwetgeving niet kunnen worden uitgesloten. Voor aanzienlijke problemen met onze service hebt u het recht: (1) om uw serviceplan bij ons op te zeggen; en (2) om een terugbetaling voor het ongebruikte deel te ontvangen, of om vergoed te worden voor de verlaagde waarde ervan. U hebt ook recht op vergoeding van alle andere redelijkerwijs voorzienbare verliezen of schade. Als het probleem geen aanzienlijk probleem is, hebt u het recht om problemen met de service binnen een redelijke termijn te laten verhelpen en, als dit niet wordt gedaan, uw contract te annuleren en een terugbetaling te ontvangen voor het ongebruikte deel van het contract. Neem voor ondersteuning contact op met Apple Support: Apple Sales New Zealand at PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235.

FILIPIJNEN

Clausule 1. Diensten. Aan Clausule 1 wordt het volgende toegevoegd:

Indien de wijzigingen in de ondersteuningsdiensten wezenlijk nadelig zijn voor de klant, of een extra last voor de klant met zich meebrengen (financieel of anderszins), heeft de klant het recht om het serviceplan te beëindigen volgens de bepalingen in Artikel 11.3 hieronder.

Clausule 11,3. Beëindiging door de klant.

Clausule 11.3 wordt als volgt gelezen:

11.3 Beëindiging door de klant. Tenzij wettelijk anders is bepaald, kan de klant een serviceplan om welke reden dan ook annuleren binnen dertig (30) dagen na de aankoopdatum of de Ingangsdatum van het serviceplan, afhankelijk van wat zich later voordoet, en een terugbetaling ontvangen van alle betaalde bedragen. De klant kan een serviceplan ook opzeggen indien Apple wijzigingen aanbrengt in de ondersteuningsdiensten die redelijkerwijs als wezenlijk nadelig voor de klant kunnen worden beschouwd, en een terugbetaling ontvangen van een bedrag gelijk aan de resterende looptijd van het serviceplan. Hiertoe kan de klant Apple bellen op het telefoonnummer dat vermeld staat in de door Apple verstrekte brief met gegevens over de dekking, of een schriftelijke kennisgeving samen met een kopie van het originele aankoopbewijs van het serviceplan sturen naar het toepasselijke adres dat in de onderstaande tabel wordt vermeld.

POLEN

De volgende landspecifieke variaties zijn van toepassing als de klant een natuurlijk persoon is:

Artikel 1. Diensten. De volgende alinea wordt toegevoegd aan Artikel 1:

Als de veranderingen in de ondersteuningsdiensten negatieve gevolgen hebben voor de consument, heeft de consument het recht om het serviceplan te beëindigen volgens de bepalingen in artikel 11.3.

Artikel 2.5 wordt vervangen door de volgende tekst:

Artikel 8. Beperkte garantie. De volgende zin wordt toegevoegd aan het einde van Artikel 8:

De bovenstaande zin is niet van toepassing indien als gevolg van het verlenen van de ondersteuningsdiensten goederen, waaronder producten, of onderdelen daarvan worden geleverd aan de klant die een consument is. In dit verband kan de klant eisen dat de geleverde producten of onderdelen daarvan worden vervangen door producten die vrij zijn van gebreken of dat het gebrek wordt verholpen in overeenstemming met de geldende consumentenwetgeving.

Artikel 9. Beperking van aansprakelijkheid. Artikel 9 is niet van toepassing op consumenten.

Artikel 10. Schadeloosstelling. Artikel 10 is niet van toepassing op consumenten.

Artikel 11. Looptijd en beëindiging.

Het volgende wordt toegevoegd aan het einde van Artikel 11.1:

Indien de klant een consument is, mag Apple een serviceplan beëindigen na schriftelijke kennisgeving aan de klant, met inachtneming van een opzegtermijn van dertig (30) dagen en uitsluitend om zwaarwegende redenen, waaronder, maar niet beperkt tot: (i) indien de klant deze algemene voorwaarden niet naleeft, of (ii) indien de klant een bepaling van een softwarelicentieovereenkomst schendt die van toepassing is op het gebruik van software die in het kader van een serviceplan wordt geleverd. Bij beëindiging door Apple in het geval de klant consument is zal Apple de klant een pro rata terugbetaling doen voor de resterende looptijd van het serviceplan.

De volgende zin wordt toegevoegd aan het einde van Artikel 11.2:

Het bovenstaande doet geen afbreuk aan wettelijke regelingen met betrekking tot het recht van de consument om het contract te herroepen op grond van toepasselijke consumentenwetgeving binnen 14 dagen na de aankoopdatum van het serviceplan of de Ingangsdatum, afhankelijk van welke datum later valt.

Artikel 11.3 wordt vervangen door de volgende tekst:

Beëindiging door de klant. Tenzij wettelijk anders is bepaald en de klant geen ondersteuningsdiensten heeft ontvangen, kan de klant een serviceplan om welke reden dan ook annuleren binnen dertig (30) dagen na de aankoopdatum of de ingangsdatum van het serviceplan, afhankelijk van wat zich later voordoet, en een terugbetaling ontvangen van alle betaalde bedragen. Indien Apple wijzigingen aanbrengt in de ondersteuningsdiensten die wezenlijk nadelig zijn voor de consument, bijvoorbeeld het annuleren van de ondersteuningsdiensten met betrekking tot het product van de klant, heeft de consument het recht om het serviceplan te beëindigen en een terugbetaling te ontvangen van een bedrag gelijk aan de resterende looptijd van het serviceplan. Hiertoe kan de klant Apple bellen op het telefoonnummer dat vermeld staat in de door Apple verstrekte brief met gegevens over de dekking, of een schriftelijke kennisgeving samen met een kopie van het originele aankoopbewijs van het serviceplan sturen naar het toepasselijke adres dat in de onderstaande tabel wordt vermeld.

Artikel 12. Apple; toepasselijk recht. Het volgende wordt toegevoegd aan het einde van Artikel 12:

ALS DE KLANT EEN CONSUMENT IS, ZIJN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERWORPEN AAN DE WETTEN VAN HET LAND VAN AANKOOP OF, INDIEN VERSCHILLEND, HET LAND VAN VERBLIJF EN DE RECHTBANKEN VAN DE RESPECTIEVELIJKE LANDEN ZULLEN DESGEVALLEND BEVOEGD ZIJN OVER DE ZAAK.

Geschillenbeslechting. Indien klant een consument is en deze algemene voorwaarden is aangegaan met Apple. Voor de beslechting van een geschil heeft de klant de mogelijkheid van een buitengerechtelijke online geschillenbeslechting op grond van Verordening (EU) nr. 524/2013. De Europese Commissie heeft een platform opgericht voor online geschillenbeslechting, dat toegankelijk is op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Apple is niet verplicht om deel te nemen aan online geschillenbeslechting en is dit ook niet van plan.

Apple is niet verplicht om deel te nemen aan alternatieve geschillenbeslechting en is dit ook niet van plan.

TURKIJE

De volgende landspecifieke variaties zijn van toepassing als de klant een natuurlijk persoon is:

Artikel 1. Diensten. Aan Artikel 1 wordt het volgende toegevoegd:

Als de veranderingen in de ondersteuningsdiensten negatieve gevolgen hebben voor de klant, heeft de klant het recht om het serviceplan te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van dertig (30) dagen en ontvangt de klant een restitutie van een bedrag gelijk aan de resterende looptijd van het serviceplan.

Artikel 10. Schadeloosstelling. Dit artikel is niet van toepassing.

Artikel 11.1 wordt vervangen door de volgende tekst:

Beëindiging door Apple. Apple kan een serviceplan zonder opgaaf van reden beëindigen na schriftelijke kennisgeving aan de klant, dertig (30) dagen van tevoren. Apple mag een serviceplan met onmiddellijke ingang beëindigen indien de klant deze algemene voorwaarden niet naleeft, of indien de klant een bepaling van een softwarelicentieovereenkomst schendt die van toepassing is op het gebruik van software die wordt geleverd in het kader van een serviceplan. Bij een dergelijke beëindiging zal Apple de klant een pro rata terugbetaling doen voor de resterende looptijd van het serviceplan.

Contactgegevens voor het annuleren van een serviceplan

Regio/land van aankoop

Apple

Adres

   

Noord-, Midden- en Zuid-Amerika

 

 

Canada

Apple Canada Inc.

 

120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8

 

Voor annulering van het serviceplan:

AppleCare Administration, 120 Bremner Blvd, Suite 1600

Toronto, Ontario, Canada
M5J 0A8 

Verenigde Staten 

Apple Inc.

 

One Apple Park Way; Cupertino, CA 95014, VS

 

Voor annulering van het serviceplan:

AppleCare Administration

P.O. Box 149125, 
Austin, TX 78714-9125, VS

 

 

 

Europa, Midden-Oosten en Afrika

 

 

 

Saoedi-Arabië

Apple Saudi Arabia LLC

Level 30, Faisaliah Tower, King Fahad Highway, Olayah District, P.O Box 54995, Riyad, 11524, Saoedi-Arabië

Turkije

 

Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi

 

Büyükdere Caddesi, No:199, Levent 199, Kat: 22 ve 23, 34394 Şişli, Mecidiyeköy, Istanboel

VAE

 

Apple M E FZCO Dubai Branch

 

Emaar Square, Building 4, Unit 302, PO Box 116977
Dubai, Verenigde Arabische Emiraten

 

Zelfde adres voor het annuleren van een serviceplan.

Alle andere landen

 

Apple Distribution International Ltd.

 

Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Ierland

 

Zelfde adres voor het annuleren van een serviceplan.

 

 

 

Azië/Oceanië

 

 

Australië

Apple Pty. Limited.

PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235, Australië 

Vasteland China

 

 

Volksrepubliek China

Apple Computer Trading (Shanghai) Co. Ltd.

Gebouw 6, 88 Maji Road (District C), China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

 

Voor annulering van het serviceplan: AppleCare Administration

Apple Computer Trading (Shanghai) Co., Ltd, 
Building 6, District C, 88 Maji Road, Shanghai Pilot Free Trade Zone, China

 

Apple Electronics Products Commerce (Beijing) Company Limited

 

Kamers 1113 en 1115, 11/F., Office Tower 2, Beijing APM, 138 Wangfujing Street, Dongcheng District, Beijing

Hongkong

 

Apple Asia Limited

 

Suites 2401-2412, Tower One, Times Square, Causeway Bay, Hong Kong

 

Voor annulering van het serviceplan:

AppleCare Administration, Apple Asia Limited of 2401 Tower One, 
Times Square, Causeway Bay, Hongkong

India

 

Apple India Ltd.

 

19th Floor, Concorde Tower C, UB City No 24, Vittal Mallya Road, Bangalore 560-001, India

 

Japan

 

Apple Japan Inc.

 

6-10-1 Roppongi, Minato-ku Tokyo 106-6140, Japan

 

Voor annulering van het serviceplan:

AppleCare Service and Support Products Administration, 
6-10-1 Roppongi, Minato-ku Tokyo 106-6140, Japan

Korea

 

Apple Korea Ltd.

 

3901, ASEM Tower; 517 Yeongdong-daero,, Gangnam-Gu; Seoul 06164, Republiek Korea

Maleisië

 

Apple Malaysia Sdn Bhd

Level 11 MENARA CIMB, Jalan Stesen Sentral 2 Kuala Lumpur Sentral 50470, Kuala Lumpur, Maleisië

Nieuw-Zeeland

 

Apple Sales New Zealand

 

C/o 88 Shortland Street, Auckland Central, Auckland, 1010, Nieuw-Zeeland

Indonesië, Singapore, Filipijnen

Apple South Asia Pte. Ltd.

(Voor verkoopovereenkomsten voor iOS-producten in Indonesië; voor verkoopovereenkomsten voor alle producten in de Filipijnen en Singapore)

7 Ang Mo Kio Street 64
569086, Singapore

Indonesië

PT Apple Indonesia

(Voor verkoopovereenkomsten voor niet-iOS-producten)

Gd. World Trade Center 2, Lt. 19, JI. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Kel. Karet, Kec. Setiabudi, Jakarta, Selatan, 12920, Indonesië

Thailand

Apple South Asia (Thailand) Limited

 

44e verdieping, kamernummer HH4401-6, The Offices at Central World, 999/9 Rama 1 Road, Pathumwan, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand

Taiwan

 

Apple Asia LLC

 

32F, No. 100, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei City 11073, Taiwan

 

 

 

Overige landen in Azië/Oceanië

Apple Inc.

 

One Apple Park Way; Cupertino, CA 95014, VS