PERSBERICHT januari 3, 2019

Brief van Tim Cook aan de aandeelhouders van Apple

2 januari 2019
Aan de aandeelhouders van Apple:
vandaag hebben we onze prognose bijgesteld voor het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar 2019, dat werd afgesloten op 29 december 2018. Dit zijn de nieuwe verwachtingen:
  • Een omzet van circa $ 84 miljard
  • Een brutomarge van circa 38 procent
  • Exploitatiekosten van circa $ 8,7 miljard
  • Overige inkomsten/uitgaven van circa $ 550 miljoen
  • Een belastingtarief van circa 16,5 procent vóór eventuele aanpassingen
Naar verwachting bedraagt het aantal aandelen dat wordt gebruikt voor de berekening van de winst per aandeel circa 4,77 miljard.
Op basis van deze schattingen is de omzet lager dan we voor dit kwartaal hadden verwacht. De overige cijfers komen wel grotendeels overeen met onze prognoses.
Het duurt nog een paar weken voordat we de definitieve kwartaalcijfers kunnen publiceren, maar we wilden jullie nu alvast op de hoogte stellen van enkele voorlopige resultaten. De definitieve cijfers kunnen enigszins afwijken van deze voorlopige schattingen.
Toen we circa twee maanden geleden onze verwachtingen voor het eerste kwartaal naar buiten brachten, wisten we al dat dit kwartaal te lijden zou hebben van zowel macro-economische factoren als Apple specifieke factoren. We hebben zo goed mogelijk ingeschat hoe die factoren zouden uitpakken en op basis daarvan hebben we voorspeld dat de kwartaalomzet licht zou groeien ten opzichte van hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar. We hebben toen vier factoren besproken:
Ten eerste wisten we dat het afwijkende moment waarop we onze nieuwe iPhones hebben gelanceerd van invloed zou zijn op de vergelijking tussen dit kwartaal en hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar. Onze topmodellen, iPhone XS en iPhone XS Max, kwamen in het vierde kwartaal van boekjaar 2018 op de markt, waardoor de eerste verkopen in het septemberkwartaal vielen. Vorig jaar kwam iPhone X echter in het eerste kwartaal van boekjaar 2018 op de markt, waardoor de verkopen in het decemberkwartaal vielen. We wisten van tevoren dat dit gevolgen zou hebben voor de resultaten van het eerste kwartaal van boekjaar 2019 ten opzichte van die van het jaar ervoor. Deze resultaten komen dan ook grotendeels overeen met onze verwachtingen.
Ten tweede wisten we dat de sterke Amerikaanse dollar tot negatieve wisselkoerseffecten zou leiden. Daarom hadden we voorspeld dat de omzetgroei hierdoor circa 200 basispunten lager zou uitvallen ten opzichte van vorig jaar. Ook dit kwam grotendeels overeen met onze verwachtingen.
Ten derde hebben we het afgelopen kwartaal meer nieuwe producten dan ooit uitgebracht. Daarom hadden we voorspeld dat tekorten in de toeleveringsketen in het eerste kwartaal van boekjaar 2019 van invloed zouden zijn op de verkoop van bepaalde producten. En ook deze verwachting is min of meer uitgekomen. De verkoop van Apple Watch Series 4 en iPad Pro heeft hier het hele of vrijwel het hele kwartaal onder geleden. Hetzelfde gold voor AirPods en MacBook Air.
Ten vierde voorzagen we een tegenvallende economische groei in een aantal opkomende markten. Die factor bleek aanzienlijk grotere gevolgen te hebben dan verwacht.
Bovendien hebben deze en andere factoren ertoe geleid dat minder mensen dan verwacht op een nieuwe iPhone zijn overgestapt.
Vanwege deze laatste twee punten hebben we onze omzetprognose bijgesteld. Op beide punten ga ik hieronder wat dieper in.
Problemen in opkomende markten
We hadden van tevoren enkele problemen in de belangrijkste opkomende markten verwacht, maar we hadden niet voorzien dat de economische groei zo sterk zou afremmen, met name in China. Het overgrote deel van de lager uitgevallen omzet, en meer dan 100 procent van de wereldwijde omzetdaling ten opzichte van het jaar ervoor, is het gevolg van minder verkochte iPhones, Macs en iPads in China.
In de tweede helft van 2018 nam de economische groei in China af. In het derde kwartaal liet de Chinese overheid weten dat de groei van het BBP het op een na laagste niveau van de afgelopen 25 jaar had bereikt. Wij zijn van mening dat de economische situatie in China daarnaast te lijden heeft van de toenemende handelsspanningen tussen China en de Verenigde Staten. De toenemende onzekerheid heeft gevolgen gehad voor de financiële markten en kennelijk ook voor onze klanten: naarmate het kwartaal vorderde, trokken de Apple Stores en onze Channel-partners in China minder klanten. Daarnaast laten marktanalyses een sterk krimpende smartphonemarkt in China zien.
Ondanks deze situatie zijn we ervan overtuigd dat Apple in China een mooie toekomst tegemoet gaat. De iOS-developers in China zijn uiterst innovatief, creatief en actief. Onze producten kunnen rekenen op een grote aanhang onder onze klanten, die uitermate betrokken en tevreden zijn. In China hebben we het afgelopen kwartaal een nieuw omzetrecord gehaald voor ons dienstenaanbod, en het aantal in gebruik zijnde devices is daar het afgelopen jaar gegroeid. We zijn dan ook trots op onze plek in de Chinese markt.
iPhone
Dat de omzetcijfers zijn achtergebleven bij onze verwachtingen, komt geheel voor rekening van de lager dan verwachte iPhone-omzet, en dan met name in China. Ook de daling van onze wereldwijde omzet ten opzichte van vorig jaar komt voor meer dan 100 procent voor rekening van de lagere iPhone-omzet. Sterker nog, onze andere divisies (diensten, Mac, iPad, wearables/woning/accessoires) waren samen goed voor een groei van bijna 19 procent ten opzichte van het jaar ervoor.
Het grootste deel van de lagere iPhone-omzet ten opzichte van hetzelfde kwartaal van vorig jaar kwam dan wel voor rekening van China en andere opkomende markten, maar ook in sommige ontwikkelde markten stapten minder mensen dan verwacht over op een nieuwe iPhone. Deze trend valt grotendeels toe te schrijven aan de macro-economische omstandigheden in bepaalde markten, maar daarnaast zien we nog meer factoren die de iPhone-verkoop negatief hebben beïnvloed, zoals minder toestelaanbiedingen van providers, prijsstijgingen vanwege de sterke Amerikaanse dollar en het aantal klanten dat gebruik heeft gemaakt van de tijdelijke prijsverlaging voor het vervangen van de iPhone-batterij.
Veel positieve cijfers in het decemberkwartaal
We vinden het uiteraard teleurstellend dat we onze prognoses moeten bijstellen, maar toch zien we dat we het op allerlei andere vlakken uitstekend hebben gedaan.
Zo heeft het aantal actieve devices een nieuw record gebroken: de afgelopen 12 maanden zijn er meer dan 100 miljoen stuks bij gekomen. Er zijn meer Apple devices in gebruik dan ooit, wat aangeeft hoe loyaal, tevreden en betrokken onze klanten zijn.
Bovendien liet de omzet voor alle andere Apple producten dan iPhone zoals gezegd een groei van bijna 19 procent zien ten opzichte van hetzelfde kwartaal in het vorige boekjaar, en hebben onze diensten, wearables en Mac een nieuw omzetrecord opgeleverd. Onze niet-iPhone-activiteiten zijn minder zichtbaar in opkomende markten, en het overgrote deel van de omzet uit ons dienstenaanbod hangt samen met het aantal devices dat in gebruik is, niet met de verkoop in dezelfde periode.
Onze diensten waren het afgelopen kwartaal goed voor een omzet van meer dan $ 10,8 miljard en vestigden in alle geografische regio’s een nieuw kwartaalrecord. We liggen goed op schema om de omzet van deze activiteiten tussen 2016 en 2020 te verdubbelen.
De wearables-omzet is ten opzichte van vorig jaar met bijna 50 procent gegroeid, omdat Apple Watch en AirPods razend populaire cadeaus bleken te zijn. De lancering van MacBook Air en Mac mini heeft geleid tot een hogere Mac-omzet in vergelijking met vorig jaar, en de lancering van de nieuwe iPad Pro heeft ertoe geleid dat de iPad-omzet ten opzichte van vorig jaar met dubbele cijfers is gegroeid.
Verder verwachten we dat de omzet in verschillende ontwikkelde landen, waaronder de Verenigde Staten, Canada, Duitsland, Italië, Spanje, Nederland en Korea, alle records gaat breken. En ondanks de problemen die we in een aantal opkomende markten hebben gezien, gaan andere markten juist een record vestigen, waaronder Mexico, Polen, Maleisië en Vietnam.
Tot slot verwachten we dat we voor de winst per aandeel een nieuw record kunnen melden.
De vooruitzichten
Onze winstgevendheid en cashflow zijn uitstekend, en de prognose is dat we het kwartaal afsluiten met netto circa $ 130 miljard in kas. Zoals we al eerder hebben verklaard, is het de bedoeling om op den duur op een nettokasresultaat van nul uit te komen.
Na dit lastige kwartaal hebben we nog steeds alle vertrouwen in de kracht van Apple. Het beleid bij Apple is gericht op de lange termijn. Bovendien hebben we tijden van tegenspoed altijd aangegrepen om onze aanpak nog eens tegen het licht te houden en te profiteren van onze flexibele, wendbare en creatieve bedrijfscultuur, met als doel om er beter uit te komen.
Het allerbelangrijkste is dat we het volste vertrouwen hebben in alle nieuwe producten en diensten die in de planning zitten. Apple heeft een innovatiegeschiedenis waar geen enkel ander bedrijf aan kan tippen, en we blijven in hetzelfde tempo doorgaan met innoveren.
Aan de macro-economische omstandigheden kunnen we niets veranderen, maar we zijn wel bezig met het ontwikkelen en versneld invoeren van andere initiatieven om onze resultaten te verbeteren. Een van die initiatieven is dat we het onze klanten heel makkelijk maken om hun oude telefoon in te ruilen in de Apple Store, hun nieuwe aankoop in termijnen te betalen en hulp te krijgen bij het overzetten van de gegevens van hun oude telefoon naar hun nieuwe toestel. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de klant, omdat hun huidige telefoon de aankoop van hun nieuwe telefoon subsidieert, en ook voor ontwikkelaars, omdat het aantal in gebruik zijnde devices daardoor mogelijk groeit.
Dit is nog maar een van de stappen die we zetten in reactie op de cijfers van het afgelopen kwartaal. We kunnen dit soort veranderingen doorvoeren omdat de grote kracht van Apple ligt in onze veerkracht, het talent en de creativiteit van ons team en de grote passie waarmee we elke dag ons werk doen.
Van Apple wordt veel verwacht en zo hoort het ook. Wij proberen elke dag opnieuw ruimschoots aan die verwachtingen te voldoen.
Zo hebben we het bij Apple altijd gedaan en dat gaat ook niet veranderen.
Tim
De informatie in deze brief is van voorlopige aard en de feitelijke resultaten kunnen hiervan afwijken. De definitieve kwartaalcijfers worden besproken tijdens de conference call over het eerste kwartaal van dit boekjaar, die wordt gehouden op dinsdag 29 januari 2019 om 23.00 uur Nederlandse tijd.
De in deze brief genoemde prognoses vallen onder de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze prognoses betreffen onder meer de toekomstige omzet van Apple, de brutomarge, exploitatiekosten, andere inkomsten/uitgaven, het belastingtarief, het nettokasresultaat, het aantal aandelen en plannen voor de terugvloeiing van kapitaal. Deze prognoses zijn onderhevig aan risico’s en onzekerheden, en de feitelijke resultaten kunnen hiervan afwijken. Enkele factoren die van invloed kunnen zijn op de resultaten zijn: het effect van mondiale en regionale economische omstandigheden op de zakelijke activiteiten van Apple, zoals effecten op het aankoopgedrag van bedrijven en consumenten; het vermogen van Apple om te concurreren op zeer competitieve markten die onderhevig zijn aan snelle technologische veranderingen; de mate waarin Apple erin slaagt regelmatig nieuwe producten en diensten uit te brengen of daarop over te stappen, waaronder de tijdige uitlevering van en het stimuleren van de vraag naar nieuwe producten, diensten en technologische innovaties; het effect dat verschuivingen in het aanbod van producten en diensten en in de combinatie van geografische locatie, valuta en kanaal, stijging van de kosten van onderdelen, prijsconcurrentie of de introductie van nieuwe producten, waaronder nieuwe producten met een hogere kostenstructuur, kunnen hebben op de brutomarge van Apple; de afhankelijkheid van Apple van de leveranciers, providers en andere resellers van Apple producten; het voorraadrisico en andere activarisico’s, verband houdend met de noodzaak voor Apple om productcomponenten te bestellen of te reserveren voordat klanten hun bestelling plaatsen; de voortdurende beschikbaarheid (onder acceptabele voorwaarden of überhaupt) van bepaalde onderdelen, diensten en nieuwe technologieën die van essentieel belang zijn voor de zakelijke activiteiten van Apple en die mogelijk alleen kunnen worden verkregen via een enkele bron of een beperkt aantal bronnen; de afhankelijkheid van Apple van de fabricageactiviteiten en logistieke diensten van onafhankelijke leveranciers, waarvan vele buiten de VS gevestigd zijn en die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit, kwantiteit of kosten van de voor Apple geproduceerde producten of geleverde diensten; het effect dat problemen met het ontwerp van producten en diensten en fabricagefouten kunnen hebben op de financiële resultaten en reputatie van Apple; de afhankelijkheid van Apple van intellectueel-eigendomsrechten en digitaal materiaal van derden waarover Apple mogelijk niet kan beschikken op commercieel redelijke voorwaarden of überhaupt niet; de afhankelijkheid van Apple van onafhankelijke softwareontwikkelaars voor het ontwikkelen en onderhouden van softwaretoepassingen en -diensten voor de producten van Apple; de impact van ongunstige uitkomsten van gerechtelijke stappen, zoals een eventuele constatering dat Apple inbreuk heeft gemaakt op de intellectueel-eigendomsrechten van derden; de gevolgen van wijzigingen in wet- en regelgeving voor de activiteiten van Apple, zoals de mate waarin Apple producten of diensten kan leveren aan klanten in andere regio’s; de mate waarin Apple kan omgaan met risico’s die verband houden met de internationale bedrijfsvoering van Apple, met inbegrip van wet- en regelgeving die van invloed is op de internationale activiteiten van Apple; de mate waarin Apple kan omgaan met risico’s die verband houden met de Apple Stores; de mate waarin Apple erin slaagt de risico’s te beheersen die gepaard gaan met de investeringen van Apple in nieuwe bedrijfsstrategieën en -acquisities; de gevolgen van fouten of storingen in informatietechnologiesystemen, netwerkstoringen, ongeoorloofde toegang tot of het vrijkomen van vertrouwelijke informatie voor de zakelijke activiteiten en de reputatie van Apple; de mate waarin Apple voldoet aan de wet- en regelgeving met betrekking tot gegevensbeveiliging; de voortdurende dienstbaarheid en beschikbaarheid van belangrijke leidinggevenden en werknemers; politieke gebeurtenissen, internationale handelsgeschillen, oorlogen, terrorisme, natuurrampen, problemen op het gebied van de volksgezondheid en andere omstandigheden die de bevoorrading, uitlevering of vraag naar Apple producten zouden kunnen ontwrichten; financiële risico’s, waaronder risico’s in verband met valutaschommelingen, kredietrisico’s en fluctuaties in de marktwaarde van de beleggingsportefeuille van Apple; en wijzigingen in belastingtarieven en het opgelegd krijgen van aanvullende belastingverplichtingen. Meer informatie over deze en andere (risico)factoren die mogelijk van invloed kunnen zijn op de financiële resultaten van Apple is te vinden in de secties “Risk Factors” en “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations” in actuele openbare stukken van Apple die worden gedeponeerd bij de SEC, waaronder Apple’s Form 10-K en Form 10-Q en hierna ingediende stukken. Apple is niet verplicht om de prognoses of gegevens bij te werken die geldig zijn op de datum waarop deze zijn verstrekt.

Contactpersoon voor de pers

Martijn Kroonstuiver

Apple

mkroonstuiver@apple.com

+31 (0)20 5352821

Apple Media Helpline

media.nl@apple.com

020 535 2728

Contactpersonen Investor Relations

Nancy Paxton

Apple

paxton1@apple.com

+1 (408) 974-5420

Matt Blake

Apple

mattblake@apple.com

+1 (408) 974-7406

    © 2019 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden. Apple en het Apple logo zijn handelsmerken van Apple Inc. Andere bedrijfs- of productnamen kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars.