PERSBERICHT januari 28, 2020

Apple maakt recordresultaten voor eerste kwartaal bekend

iPhone, wearables en diensten zorgen voor recordomzet en -winst

Cupertino, 28 januari 2020 – Apple heeft vandaag de resultaten bekendgemaakt van het eerste kwartaal van het boekjaar 2020, dat werd afgesloten op zaterdag 28 december 2019. De kwartaalomzet bedroeg $ 91,8 miljard, een stijging van 9 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar geleden, en de kwartaalwinst bedroeg $ 4,99 per aandeel, een stijging van 19 procent en eveneens een record. 61% van de kwartaalomzet kwam uit de internationale verkoop.
“We zijn heel blij met deze hoogste kwartaalomzet ooit, die we vooral te danken hebben aan de vraag naar onze iPhone 11 en iPhone 11 Pro-modellen. En dan ook nog een recordomzet voor diensten en wearables”, aldus Tim Cook, CEO van Apple. “Tijdens de feestdagen zagen we het aantal devices dat in gebruik is in al onze geografische segmenten groeien tot een totaal van ruim 1,5 miljard. Voor ons bewijst dit eens te meer hoe tevreden en trouw onze klanten zijn. Het is ook een geweldige aanjager voor de algehele groei van ons bedrijf.”
“Dankzij onze zeer sterke bedrijfsprestaties was onze nettowinst met $ 22,2 miljard hoger dan ooit en kwam onze cashflow uit op $ 30,5 miljard”, vertelt Luca Maestri, CFO van Apple. “Verder hebben we dit kwartaal bijna $ 25 miljard laten terugvloeien naar onze aandeelhouders, waarvan $ 20 miljard in de vorm de terugkoop van aandelen en $ 3,5 miljard in de vorm van dividend(equivalenten). Dit ligt in het verlengde van ons streven naar een neutrale nettokaspositie.”
Apple geeft de volgende indicaties voor het tweede kwartaal van het boekjaar 2020:
  • Een omzet tussen de $ 63 miljard en $ 67 miljard
  • Een brutomarge tussen de 38 en 39 procent
  • Exploitatiekosten tussen de $ 9,6 miljard en $ 9,7 miljard
  • Overige inkomsten/uitgaven ter hoogte van $ 250 miljoen
  • Een belastingtarief van ongeveer 16,5 procent
De raad van bestuur van Apple heeft aangekondigd een cashdividend van $ 0,77 uit te keren per algemeen Apple aandeel. Het dividend wordt per 13 februari 2020 uitgekeerd aan aandeelhouders die op 10 februari 2020 einde werkdag als zodanig zijn geregistreerd.
De conference call waarin de resultaten van het eerste kwartaal van boekjaar 2020 worden besproken, kan vanaf 28 januari 2020 worden beluisterd via www.apple.com/investor/earnings-call/. Deze webuitzending blijft vanaf die datum gedurende circa twee weken beschikbaar.
Apple verstrekt periodiek informatie voor investeerders op de website van het bedrijf, apple.com, en de website voor investeerdersrelaties, investor.apple.com. Hier zijn onder meer persberichten en andere informatie te vinden over de financiële resultaten, evenals bij de SEC gedeponeerde stukken, informatie over corporate governance en informatie met betrekking tot de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.
  • Geconsolideerde financiële prognoses

De in dit persbericht genoemde prognoses vallen onder de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze prognoses betreffen onder meer de toekomstige omzet van Apple, de brutomarge, exploitatiekosten, andere inkomsten/uitgaven, het belastingtarief en plannen voor de terugvloeiing van kapitaal. Deze prognoses omvatten zekere risico’s en onzekerheden en de feitelijke resultaten kunnen hiervan afwijken. Enkele factoren die van invloed kunnen zijn op de resultaten zijn: het effect van mondiale en regionale economische omstandigheden op de zakelijke activiteiten van Apple, zoals effecten op het aankoopgedrag van bedrijven en consumenten; het vermogen van Apple om te concurreren op zeer competitieve markten die onderhevig zijn aan snelle technologische veranderingen; de mate waarin Apple erin slaagt regelmatig nieuwe producten en diensten uit te brengen of daarop over te stappen, waaronder de tijdige uitlevering van en het stimuleren van de vraag naar nieuwe producten, diensten en technologische innovaties; het effect dat verschuivingen in het aanbod van producten en diensten en in de combinatie van geografische locatie, valuta en kanaal, stijging van de kosten van onderdelen, stijging van de kosten voor het inkopen en aanbieden van content voor de diensten van Apple, prijsconcurrentie of de introductie van nieuwe producten of diensten waaronder nieuwe producten of diensten met een hogere kostenstructuur kunnen hebben op de brutomarge van Apple; de afhankelijkheid van Apple van de leveranciers, providers en andere resellers van Apple producten; het afschrijvingsrisico van voorraad en andere activa en het annuleringsrisico van aangegane aankoopverplichtingen; de voortdurende beschikbaarheid (onder acceptabele voorwaarden of überhaupt) van bepaalde onderdelen, diensten en nieuwe technologieën die van essentieel belang zijn voor de zakelijke activiteiten van Apple en die mogelijk alleen kunnen worden verkregen via een enkele bron of een beperkt aantal bronnen; de afhankelijkheid van Apple van de fabricageactiviteiten en logistieke diensten van onafhankelijke leveranciers, waarvan velen buiten de VS gevestigd zijn, en die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit, kwantiteit of kosten van de voor Apple geproduceerde producten of geleverde diensten; het effect dat problemen met het ontwerp van producten en diensten en fabricagefouten kunnen hebben op de financiële resultaten en reputatie van Apple; de afhankelijkheid van Apple van intellectueel-eigendomsrechten en digitaal materiaal van derden waarover Apple mogelijk niet kan beschikken op commercieel redelijke voorwaarden of überhaupt niet; de afhankelijkheid van Apple van onafhankelijke softwareontwikkelaars voor het ontwikkelen en onderhouden van softwaretoepassingen en -diensten voor de producten van Apple; de impact van ongunstige uitkomsten van gerechtelijke stappen, zoals een eventuele constatering dat Apple inbreuk heeft gemaakt op de intellectueel-eigendomsrechten van derden; de gevolgen die complexe en steeds veranderende wet- en regelgeving wereldwijd kan hebben op het gebied van aansprakelijkheid, kosten en andere zaken die negatief kunnen uitpakken voor de bedrijfsvoering van Apple; de mate waarin Apple kan omgaan met risico’s die verband houden met de Apple Stores; de mate waarin Apple erin slaagt de risico’s te beheersen die gepaard gaan met de investeringen van Apple in nieuwe bedrijfsstrategieën en -acquisities; de gevolgen van fouten of storingen in informatietechnologiesystemen, netwerkstoringen, ongeoorloofde toegang tot of het vrijkomen van vertrouwelijke informatie voor de zakelijke activiteiten en de reputatie van Apple; de mate waarin Apple voldoet aan de wet- en regelgeving met betrekking tot gegevensbeveiliging; de voortdurende dienstbaarheid en beschikbaarheid van belangrijke leidinggevenden en werknemers; politieke gebeurtenissen, internationale handelsgeschillen, oorlogen, terrorisme, natuurrampen, problemen op het gebied van de volksgezondheid en andere omstandigheden die de bevoorrading, uitlevering of vraag naar Apple producten zouden kunnen ontwrichten; financiële risico’s, waaronder risico’s in verband met valutaschommelingen, kredietrisico’s en fluctuaties in de marktwaarde van de investeringsportfolio van Apple; en wijzigingen in belastingtarieven en het opgelegd krijgen van aanvullende belastingverplichtingen. Meer informatie over deze en andere (risico)factoren die mogelijk van invloed kunnen zijn op de financiële resultaten van Apple is te vinden in de secties “Risk Factors” en “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations” in actuele openbare stukken van Apple die worden gedeponeerd bij de SEC, waaronder Apple’s Form 10-K en Form 10-Q en hierna ingediende stukken. Het bedrijf is niet verplicht om de prognoses of gegevens bij te werken die geldig zijn op de datum waarop deze zijn verstrekt.

Contactpersoon voor de pers

Martijn Kroonstuiver

Apple

mkroonstuiver@apple.com

+31 (0)20 5352821

Apple Media Helpline

media.benl@apple.com

024 747219

Contactpersoon Investor Relations

Tejas Gala

Apple

tgala@apple.com

    © 2020 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden. Apple en het Apple logo zijn handelsmerken van Apple Inc. Andere bedrijfs- of productnamen kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars.