Voorwaarden voor Joint Venture

Apple Retail Netherlands B.V. en gelieerde ondernemingen (hierna “Apple”, "ons" or "onze")bieden de hier beschreven Joint Venture-diensten en -ondersteuningsinformatie (“Joint Venture-diensten”) aan in aanmerking komende bedrijven (hierna “lid”, “u” or “uw”) aan op grond van deze Voorwaarden. Door een Joint Venture-lidmaatschap te kopen en te activeren of door gebruik te maken van een Joint Venture-dienst, verklaart u zich akkoord met deze Voorwaarden.

Hoe komt u in aanmerking? Zakelijke klanten kunnen een Joint Venture-lidmaatschap afsluiten bij aankoop van een Apple Macintosh-computer (“Mac Computer”), iPhone of iPad bij een Apple Store of via 0800 0200 589. Om uw Joint Venture-lidmaatschap te activeren, volgt u de instructies op de Joint Venture-website op http://jointventure.apple.com/activate, en accepteert u deze Voorwaarden. Als u binnen veertien (14) dagen na aankoop besluit uw Mac-computer, iPhone of iPad te retourneren, wordt het door u betaalde bedrag voor het Joint Venture-lidmaatschap volledig gerestitueerd en wordt uw account gedeactiveerd.

Geboden diensten. Krachtens deze Voorwaarden kunt u gebruikmaken van de volgende Joint Venture-diensten: (i) configuratie van nieuw aangeschafte Mac-computers, iPods, iPhones en iPads (“Configuratie”); (ii) training in producten en diensten van Apple ("Training") en (iii) eerstelijns technische ondersteuning (“Training") en (iii) eerstelijns technische ondersteuning (“Begeleiding”), Zie de uitgebreidere beschrijving hierna.

Geregistreerde Apple producten. Een Joint Venture-lidmaatschap geeft in eerste instantie recht op Joint Venture-diensten voor maximaal vijf (5) “Systemen”. In het kader van deze Voorwaarden bestaat één Systeem uit een of meer van de volgende typen Apple producten, in de aangegeven aantallen:

  • Eén (1) Mac-computer
  • Twee (2) Apple Cinema Displays
  • Eén (1) iPhone
  • Eén (1) iPod
  • Eén (1) iPad
  • De volgende Apple hardwareapparaten die aan het Systeem gekoppeld zijn: muis, toetsenbord, trackpad en opslagapparaat

Apple producten die onder Joint Venture zijn geregistreerd, worden in deze Voorwaarden gezamenlijk aangeduid als “Geregistreerde Apple producten”. Nadat u uw lidmaatschap voor het eerst hebt geactiveerd, hebt u maximaal 30 dagen de tijd om Apple producten te registreren die u vóór aanschaf van het lidmaatschap al in uw bezit had. Na deze eerste periode van 30 dagen en na elke volgende verlenging van uw lidmaatschap, kunt u alleen producten onder Joint Venture registreren die u rechtstreeks bij een Apple Store of via de Apple Online Store hebt gekocht (dit geldt niet voor iPhones). Als een Apple product eenmaal is geregistreerd, kan het alleen worden vervangen door een ander in aanmerking komend product op het moment dat u uw Jaartermijn verlengt (zoals in deze Voorwaarden is gedefinieerd) of als u rechtstreeks bij een Apple Store of via de Apple Online Store een nieuw Apple product koopt om een in functionaliteit vergelijkbaar Geregistreerd Apple product te vervangen. Indien u tijdens een Jaartermijn nog meer Apple producten wilt registreren, kunt u extra Systemen aan uw lidmaatschap toevoegen, zoals hierna bij Toevoegingsopties wordt beschreven.

In aanmerking komende producten. Apple behoudt zich het recht voor om alle Apple producten die u als Geregistreerd Apple product wilt registreren, te testen, te evalueren en goed te keuren. Apple heeft het recht om het verlenen van diensten voor producten te weigeren op grond van een of meer van de volgende redenen: (a) producten die bij aanvang van de Jaartermijn beschadigd zijn of niet naar behoren functioneren; (b) producten die zonder schriftelijke toestemming van Apple zijn aangepast om de functionaliteit of mogelijkheden te wijzigen; (c) producten waarvan een Apple serienummer is verwijderd of onleesbaar is gemaakt; (d) producten die nagemaakte of niet door Apple goedgekeurde onderdelen bevatten; en (e) producten die kwaadwillende of schadelijke code ("malware") of niet-gelicentieerde software bevatten. Daarnaast behoudt Apple zich het recht voor om het verlenen van Joint Venture-diensten te weigeren voor Apple producten die op het moment dat u een dienst aanvraagt, meer dan vijf jaar oud zijn.

Toevoegingsopties. Als u tijdens een Jaartermijn uw lidmaatschap tot een groter aantal Systemen wilt uitbreiden, kunt u onder betaling van de Toevoegingskosten (hierna gedefinieerd) extra Systemen toevoegen. Alleen de Apple producten waarvoor u Toevoegingskosten hebt betaald en die onder uw Joint Venture-lidmaatschap zijn geregistreerd, worden beschouwd als zijnde Geregistreerde Apple producten. Het maximum aantal Systemen dat onder uw lidmaatschap kan vallen, is honderd (100) Systemen per Jaartermijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met Apple en zulks uitsluitend ter beoordeling van Apple.

Kosten. Voor uw lidmaatschap betaalt u een jaarlijks bedrag op basis van het aantal Systemen dat bij aanvang van een Jaartermijn onder uw lidmaatschap valt ("Jaarbedrag"). U moet extra kosten betalen als u tijdens een Jaartermijn extra Systemen aan uw lidmaatschap wilt toevoegen ("Toevoegingskosten"). De Toevoegingskosten worden naar rato berekend op basis van het aantal Systemen dat u wilt toevoegen en het aantal volle maanden dat nog in de Jaartermijn resteert. Het Jaarbedrag is het geldende bedrag bij aanvang van een Jaartermijn. De Toevoegingskosten zijn de geldende kosten wanneer u tijdens een Jaartermijn een of meer extra Systemen aan uw lidmaatschap toevoegt. U kunt dit Jaarbedrag en de Toevoegingskosten opvragen bij een Apple Store of via http://jointventure.apple.com/. U dient het Jaarbedrag voor het eerste jaar van uw lidmaatschap bij het afsluiten van uw lidmaatschap te betalen. Op of voor de vervaldatum van de Jaartermijn dient u het bedrag voor de volgende Jaartermijn te betalen. De Toevoegingskosten moeten worden betaald op het moment dat u een aanvraag doet om een of meer extra Systemen aan uw lidmaatschap toe te voegen.

Jaarlijkse verlenging. Aan het einde van elke Jaartermijn hebt u de mogelijkheid om uw lidmaatschap te verlengen en het totale aantal Systemen dat onder uw lidmaatschap valt naar boven (tot maximaal 100) of naar beneden (tot minimaal 5) bij te stellen. Het verschuldigde Jaarbedrag wordt overeenkomstig aangepast. U hebt op dat moment ook de mogelijkheid om Geregistreerde Apple producten door andere in aanmerking komende Apple producten te vervangen. Als u uw lidmaatschap besluit te verlengen, dient u het Jaarbedrag vóór het aflopen van de huidige Jaartermijn te betalen. Als u het Jaarbedrag niet voor aanvang van de volgende Jaartermijn betaalt, behoudt Apple zich het recht voor uw lidmaatschap zonder verdere kennisgeving te beëindigen.

Joint Venture-Diensten

Er zijn drie soorten Joint Venture-diensten: Configuratie, Training en Begeleiding. Alle Joint Venture-diensten worden verleend onder voorbehoud van beschikbaarheid. Om een Joint Venture-dienst aan te vragen, gaat u met de nieuwste versie van Mac OS X en Safari naar de Joint Venture-portal op http://jointventure.apple.com Volg de instructies voor het aanvragen van een dienst in de categorie Configuratie, Training of Begeleiding.

Configuratie. Leden hebben recht op het laten configureren van nieuw aangeschafte Mac-computers, iPhones, iPads en iPods die onder Joint Venture zijn geregistreerd.

Alle diensten in de categorie Configuratie moeten worden uitgevoerd in een Apple Store voordat u uw nieuwe Apple product in gebruik neemt. Als u gegevens op uw Apple product zet voordat u de Configuratiedienst laat uitvoeren, worden deze gegevens gewist. De fabrieksinstellingen van het Apple product worden hersteld en pas daarna worden gegevens van uw oude computer of apparaat overgezet. Op uw verzoek zullen wij hardware en software vanaf fysieke media installeren als u deze tegelijk met uw nieuwe Apple product bij een Apple Store of via de Apple Online Store hebt aangeschaft.

Configuratie voor een Mac-computer omvat de overdracht van bestanden van een oude computer (pc of Mac) naar uw nieuwe Mac-computer en de overdracht van e-mail, contactgegevens, agenda's, muziek, foto's, bladwijzers en documenten uit gebruikersaccounts op de oude computer.

U kunt alleen gebruikmaken van onze bestandsoverdrachtsdienst als uw oude computer normaal opstart en geen virussen bevat. Bovendien moet op een pc Windows XP Service Pack 3 of hoger zijn geïnstalleerd en moet uw pc zijn voorzien van een goed functionerende Ethernet-verbinding. Als u gegevens vanaf een Mac wilt overzetten, moet hierop Mac OS X 10.5 of hoger zijn geïnstalleerd en moet de Mac een goed functionerende Ethernet-, FireWire-, Thunderbolt- of USB-poort hebben.

Als u gegevens op uw Mac zet voordat u de bestandsoverdracht laat uitvoeren, worden deze gegevens gewist. De fabrieksinstellingen van de Mac worden hersteld en pas daarna worden de gegevens van uw oude computer overgezet.

Om e-mail-, agenda- en contactgegevens vanaf een bedrijfsserver (bijvoorbeeld Microsoft Exchange) te kunnen overzetten, hebt u de juiste gebruikersnaam, het wachtwoord en de domeingegevens nodig. Apple garandeert niet dat alle gegevens van een computer naar een Mac-computer kunnen worden overgezet, omdat bepaalde serverconfiguraties en gegevens, met inbegrip van maar niet beperkt tot bepaalde e-mail-, contact-, agenda- en financiële gegevens en andere programma's (zoals Windows-versies van QuickBooks/Quicken) mogelijk niet worden ondersteund. Voor specifieke vragen over niet-Apple programma's kunt u terecht bij een Genius.

Configuratie voor iPhone, iPad en iPod omvat assistentie bij het activeren van het apparaat, het instellen van e-mailaccounts, het installeren van programma's, het personaliseren van het apparaat, het overzetten van uw adresboek (alleen voor iPhone) en het geven van een korte uitleg van de verschillende functies van het apparaat.

Training Diensten in de categorie Training bieden uw bedrijf per Jaartermijn maximaal drie (3) trainingssessies van twee uur waarbij een docent van Apple in een Apple Store aan uw werknemers training geeft. Alle sessies moeten minimaal drie (3) weken van tevoren worden geboekt, tenzij een andere regeling mogelijk is en dit vooraf overeengekomen is met de Apple Store waar de training wordt gegeven. Annuleringen van een geboekte sessie moeten minimaal 24 uur van tevoren worden doorgegeven. Als u een sessie later dan 24 uur van tevoren annuleert of niet komt opdagen voor een geboekte sessie, wordt dit beschouwd als deelname aan de sessie. Om een training optimaal te laten verlopen, kan Apple een trainingssessie beperken tot maximaal 8 deelnemers. De inhoud en beschikbaarheid van de training en workshop worden vastgelegd door Apple en kunnen worden gewijzigd, zulks naar het redelijke oordeel van Apple. Als aan het einde van een Jaartermijn niet alle trainingstijd is opgebruikt, kan deze tijd niet worden meegenomen naar de volgende Jaartermijn.

Begeleiding. Diensten in de categorie Begeleiding bieden u de mogelijkheid om technisch advies en ondersteuning te vragen voor uw Geregistreerde Apple producten. U kunt hiervoor een afspraak maken bij de Genius Bar of vragen of een externe Genius u terugbelt. De terugbelservice houdt in dat u telefonisch technische ondersteuning krijgt voor uw Geregistreerde Apple producten en dat geprobeerd wordt technische problemen telefonisch op te lossen. Als een externe Genius uw probleem niet telefonisch kan oplossen, wordt voor u een afspraak gemaakt met een Apple Genius in de plaatselijke Apple Store. Als een externe Genius vaststelt dat er een probleem met de hardware is, gaat de Genius na of de benodigde onderdelen op voorraad zijn bij de plaatselijke Apple Store. Zo niet, dan zal de Genius de onderdelen voor u bestellen. Begeleiding omvat hulp bij de vaststellen of reparatie van de hardware noodzakelijk is, daarbij aangeven hoe lang de reparatie ongeveer zal duren, en het uitvoeren van de reparatie regelen (maar niet verzorgen). Het kan zijn dat u voor onderdelen en reparaties moet betalen als uw Geregistreerde Apple producten niet onder de garantie of onder een extra servicecontract vallen. Zie "Joint Venture-diensten en productgaranties" verderop in dit document.

In de categorie Begeleiding vallen daarnaast nog de volgende diensten:

Dienst voor leenproducten. Als er een dusdanig probleem is met uw Mac-computer dat wij de computer langer dan vierentwintig (24) uur moeten houden, hebt u de mogelijkheid om een vergelijkbaar Apple product te lenen uit onze voorraad leenproducten (“Loan Products”) afhankelijk van wat er beschikbaar is bij de plaatselijke Apple Store. Apple is niet verplicht om een Leenproduct te verschaffen dat gelijk is aan of een gelijkwaardige of betere functionaliteit of vormgeving heeft dan uw Mac-computer. Apple doet evenmin toezeggingen dat een bepaald softwareprogramma op uw Leenproduct is of zal worden geïnstalleerd. Aanvullende voorwaarden voor de verstrekking van Leenproducten vindt u verderop in dit document.

Onderhoudsbeurt wanneer u wilt. U kunt een afspraak maken bij de Apple Store voor een onderhoudsbeurt van uw Geregistreerde Apple product. Apple voert dan diagnostische tests uit om na te gaan of uw product naar behoren functioneert. Op uw verzoek zullen wij hardware en software vanaf fysieke media installeren mits u deze bij een Apple Store of via de Apple Online Store hebt aangeschaft. Ook maken we uw toetsenbord en beeldscherm schoon.

Voor toegang tot diensten in de categorie Begeleiding gaat u naar de Joint Venture-portal voor informatie of volgt u de aangegeven richtlijnen. Geef aan op welk tijdstip een Genius u het beste kan terugbellen of maak een afspraak bij een Apple Store voor persoonlijke hulp door een Apple Genius. Geniuses zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds. Let erop dat u maximaal drie (3) geboekte terugbelafspraken tegelijk kunt hebben. Bij het telefonisch verlenen van Joint Venture-diensten kunnen telefoongesprekken worden opgenomen met het oog op kwaliteitsbewaking en ter referentie.

Joint Venture-diensten en productgaranties. Het kan zijn dat er voor uw Geregistreerde Apple producten een beperkte garantie van Apple geldt en/of een extra servicecontract, zoals het AppleCare Protection Plan ("APP"). Het is uw verantwoordelijkheid om na te gaan op welke rechten u krachtens deze garanties aanspraak kunt maken en in hoeverre reparaties en technische ondersteuning door deze garanties worden gedekt. De hierboven beschreven Begeleiding en de andere Joint Venture-diensten zijn echter geen productgaranties of een extra servicecontract, maar zijn onderdeel van een programma dat uitsluitend toegang biedt tot aanvullende technische ondersteuning en diensten (zoals de terugbelservice, afspraken, training, Leenproducten en Onderhoudsbeurten). De rechten die u op grond van deze Joint Venture-voorwaarden hebt, staan los van enige andere rechten waarop u krachtens een beperkte productgarantie van Apple en/of een APP en/of wettelijk gezien aanspraak kunt maken. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u op grond van deze Joint Venture-voorwaarden recht hebt op een Leenproduct. Als een van uw Geregistreerde Apple producten echter niet meer onder een garantie van Apple of onder een extra servicecontract zoals APP valt, bent u wel kosten verschuldigd voor onderdelen en reparaties zoals aangegeven in de documentatie en de Algemene voorwaarden voor reparatie die u worden voorgelegd wanneer u Apple toestemming geeft uw Geregistreerde Apple product te repareren.

Algemene voorwaarden

Termijn en vereisten. Het lidmaatschap wordt afgesloten voor de duur van 1 jaar en gaat het eerste jaar in op de datum waarop u uw lidmaatschap activeert via http://jointventure.apple.com/activate en op dezelfde datum elk volgende jaar als u uw lidmaatschap verlengt en het Jaarbedrag betaalt (steeds voor een "Jaartermijn"). Het lidmaatschap verloopt aan het einde van de Jaartermijn tenzij u aan ons doorgeeft dat u uw lidmaatschap wilt verlengen tot de volgende vervaldatum. Als u aan het einde van uw Jaartermijn uw lidmaatschap niet verlengt, maar vervolgens binnen één jaar na het verlopen van uw lidmaatschap een nieuw lidmaatschap afsluit, kunt u alleen Apple producten onder Joint Venture registreren die u rechtstreeks bij een Apple Store of via de Apple Online Store hebt gekocht (dit geldt niet voor iPhones). Het Joint Venture-lidmaatschap staat alleen open voor zakelijke entiteiten (dat wil zeggen wettelijk erkende entiteiten zoals een eenmanszaak, vennootschap, bedrijf of organisatie). Apple behoudt zich het recht voor de zakelijke hoedanigheid te controleren en het lidmaatschap te weigeren of te beëindigen, zulks naar het redelijke oordeel van Apple. Joint Venture-diensten worden uitsluitend verleend voor Geregistreerde Apple producten die in uw bezit zijn en die in uw onderneming worden gebruikt, en worden op geen enkele manier verleend voor persoonlijk gebruik of aan andere serviceaanbieders die een Apple product dat niet van henzelf is willen laten repareren. Als Joint Venture door een minderjarige (jonger dan 18) wordt gekocht, moet de ouder of voogd van de minderjarige mede akkoord gaan met deze Voorwaarden en moet de ouder of voogd bij elke Joint Venture-dienst aanwezig zijn. Joint Venture-diensten zijn alleen geldig bij Apple Store-locaties voor Geregistreerde Apple producten die in uw bezit zijn en onder uw naam zijn geregistreerd. Joint Venture-diensten zijn niet overdraagbaar op een andere persoon of entiteit.

Aanvullende voorwaarden voor Training. Diensten in de categorie Training worden aan een uw directe werknemers uitsluitend verleend in een Apple Store. Trainingssessies en workshops worden uitsluitend voor informatieve doeleinden gegeven. Apple doet geen toezeggingen en biedt geen zekerheid of garantie dat de informatie die in dergelijke trainingen wordt verstrekt, passend is voor uw bedrijf en dat u zich op deze informatie kunt verlaten. Bij deze diensten kan gebruik worden gemaakt van uw eigen Geregistreerde Apple producten of kan, in bepaalde gevallen, de Apple Store naar eigen oordeel vergelijkbare producten voor de sessie verstrekken als u uw eigen producten niet wilt gebruiken.

Aanvullende voorwaarden voor Leenproducten. Wanneer u gebruikmaakt van de dienst voor Leenproducten, verklaart, erkent en aanvaardt u dat (i) u zorgvuldig omgaat met het Leenproduct en voor elk Leenproduct zorgdraagt op een manier die redelijkerwijs mag worden verwacht; (ii) u het Leenproduct retourneert zodra wij u informeren dat u uw Geregistreerde Mac-computer bij Apple kunt ophalen of zodra uw Geregistreerde Mac-computer bij u is afgeleverd (afhankelijk van wat het eerst gebeurt); (iii) als u het Leenproduct niet retourneert, Apple naar eigen inzicht alle rechten en rechtsmiddelen mag uitoefenen die Apple op grond van de wet- en regelgeving ter beschikking staan;(iv) u verantwoordelijk bent voor schade, verlies of misbruik van het Leenproduct zolang u zorgdraagt voor het product en dat u in geval van verlies van het Leenproduct de aankoopprijs volledig dient te vergoeden of in geval van beschadiging of misbruik de kosten van reparatie of vervanging dient te vergoeden; (v) het Leenproduct uitsluitend een geleend product is dat bedoeld is voor zakelijk gebruik door u zolang uw Geregistreerde Apple product in reparatie is of voor ander onderhoud aan Apple is afgegeven; (vi) u het Leenproduct niet voor enig onwettig doel mag gebruiken, en (vii) u uitsluitend software met een geldige licentie op het Leenproduct mag installeren. U verklaart bovendien dat u voordat u het Leenproduct retourneert, alle bestanden zult wissen die op het Leenproduct zijn geplaatst toen u het in uw bezit had. U erkent en aanvaardt dat Apple niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor bestanden of gegevens die na retournering op het Leenproduct zijn blijven staan. U erkent daarnaast dat wanneer het Leenproduct is geretourneerd, alle nog aanwezige bestanden, met inbegrip van maar niet beperkt tot zakelijke en/of persoonlijke gegevens en bestanden, zullen worden gewist. Het is uitsluitend uw eigen verantwoordelijkheid om van alle bestanden die tijdens uw gebruik van het Leenproduct op het product zijn aangemaakt en die u wilt bewaren, een back-up te maken.

Wanneer u gebruikmaakt van de dienst voor Leenproducten, ERKENT U DAT ALLE SOFTWARE DIE BIJ HET LEENPRODUCT WORDT VERSTREKT, SPECIFIEK AAN APPLE IS GELICENTIEERD VOOR GEBRUIK OP HET LEENPRODUCT EN DAT DEZE SOFTWARE IN GEEN GEVAL VAN HET LEENPRODUCT MAG WORDEN VERWIJDERD. HET IS U NIET TOEGESTAAN DE SOFTWARE OF ONDERDELEN DIE BIJ HET LEENPRODUCT ZIJN VERSTREKT, TE KOPIËREN OF ANDERSZINS TE REPRODUCEREN, AAN REVERSE ENGINEERING TE ONDERWERPEN, TE DISASSEMBLEREN OF TE DECOMPILEREN. Alle eigendomsrechten en elk ander recht met betrekking tot het Leenproduct berusten te allen tijde bij Apple. Niets in deze Voorwaarden of in Apple's relatie met u mag worden uitgelegd als een overdracht van enige eigendoms- of andere rechten met betrekking tot het Leenproduct of een onderdeel daarvan, behalve voor zover toegestaan krachtens deze Voorwaarden en uitsluitend voor het specifieke doel dat in deze Voorwaarden is beschreven. U dient mogelijk aanvullende voorwaarden te accepteren om gebruik te kunnen maken van de dienst voor Leenproducten. U kunt geen Leenproduct krijgen als u uw geregistreerde Mac-computer alleen voor een Onderhoudsbeurt aan Apple hebt afgegeven.

Privacybeleid. U begrijpt en erkent dat het voor Apple noodzakelijk is om persoonlijke gegevens van uzelf en uw personeel te verzamelen, te verwerken en te gebruiken om de service- en ondersteuningsverplichtingen ingevolge uw Joint Venture-lidmaatschap te kunnen uitvoeren. Leden ontvangen bovendien van tijd tot tijd e-mails van Apple met betrekking tot hun lidmaatschap, zoals berichten over het verlopen van een account en over wijzigingen in het programma. U ontvangt mogelijk ook verzoeken om mee te doen aan een enquête. Apple beschermt uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de richtlijnen van het privacybeleid van Apple, beschikbaar op www.apple.com/nl/legal/privacy. Indien u toegang wilt verkrijgen tot de gegevens die Apple over u in haar bezit heeft of als u Apple wilt vragen uw gegevens te wijzigen, geheim te houden of te verwijderen, gaat u naar https://appleid.apple.com om uw contactvoorkeuren bij te werken of neemt u contact op met Apple via https://www.apple.com/nl/privacy/contact/.

Gegevensverlies voorkomen. U begrijpt en erkent dat Apple niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor verlies, schade, openbaarmaking of wijziging van bestanden, softwaremappen, gegevens, programma's, verwijderbare media of vertrouwelijke, zakelijke en/of persoonlijke gegevens en/of gegevens die uw eigendom zijn ("Gegevens"). U bent verantwoordelijk voor alle denkbare herstel of reconstructie van verloren gegane, beschadigde, gecorrumpeerde of gewijzigde Gegevens en het is aan u om een volledig plan voor gegevensback-up en het herstel van gegevens te implementeren en te onderhouden. U dient er voor te zorgen dat informatie of Gegevens die u aan Apple verstrekt, niet vertrouwelijk zijn en niet uw exclusieve eigendom zijn. U BENT VERPLICHT OM AFDOENDE MAATREGELEN TE NEMEN OM DE KANS OP VERLIES EN BESCHADIGING VAN GEGEVENS AF TE WENDEN EN TE BEPERKEN. IN HET BIJZONDER IS HET UW VERANTWOORDELIJKHEID OM, VOORDAT EEN PRODUCT VOOR EEN JOINT VENTURE-DIENST WORDT AFGEGEVEN, EEN BACK-UP TE MAKEN VAN ALLE AANWEZIGE GEGEVENS, OP UW COMPUTERSCHIJVEN EN/OF SCHIJFEENHEDEN, EN ALLE VERTROUWELIJKE OF PERSOONLIJKE GEGEVENS OF GEGEVENS DIE IN UW EIGENDOM ZIJN TE VERWIJDEREN, ALSMEDE MEDIA OF APPARATEN ZOALS CD'S, DVD'S, PC-KAARTEN OF FLASH-SCHIJVEN TE VERWIJDEREN.

Gelicentieerde software. U verklaart en garandeert dat, als in het kader van een Joint Venture-dienst toegang tot, gebruik van of overdracht van gegevens op een Mac-computer, een oude computer, iPhone, iPad of enig ander product noodzakelijk is, u het wettelijke recht hebt om dergelijke gegevens te benaderen, te kopiëren of te gebruiken en u het wettelijke recht hebt Apple toestemming te geven hetzelfde te doen, en u Apple daadwerkelijk toestemming geeft de gegevens te benaderen, te kopiëren en te gebruiken. U verklaart en garandeert bovendien dat, als in het kader van een Joint Venture-dienst software op een product moet worden geïnstalleerd, u het wettelijke recht hebt om de voorwaarden van elke van toepassing zijnde softwarelicentie te aanvaarden en u Apple daadwerkelijk toestemming geeft om deze voorwaarden namens u te aanvaarden bij het uitvoeren van de diensten.

Handelswijze. Apple behoudt zich het recht voor om een Joint Venture-dienst en/of -lidmaatschap om enige geldige reden te weigeren, te beperken of te beëindigen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de reden dat een persoon die gebruikmaakt van diensten naar de mening van Apple onredelijk gedrag heeft vertoond; beschouwd wordt als zijnde gewelddadig, beledigend of storend; foutieve, misleidende of frauduleuze informatie heeft verstrekt; op een frauduleuze of grove manier diensten heeft geëist en/of ontvangen; of anderszins in strijd met deze Voorwaarden heeft gehandeld.

U bent verantwoordelijk voor uw personeel. U begrijpt en erkent dat u als Joint Venture-lid verantwoordelijk en aansprakelijk bent voor de daden van uw medewerkers, compagnons, leden en/of enige andere vertegenwoordigers die op uw aanwijzing Joint Venture-diensten ontvangen ("Personeel"), en dat u Apple en haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen en hun respectieve managers, medewerkers en vertegenwoordigers zult vrijwaren van alle denkbare vorderingen, eisen, schikkingen, schade, aansprakelijkheden, claims, rechtszaken, verliezen, kosten en juridische kosten die veroorzaakt zijn door, voortkomen uit of het gevolg zijn van: (a) nalatigheid, verzuim of opzettelijk wangedrag van u of uw Personeel; (b) het niet nakomen door u of uw Personeel van de toepasselijke wetgeving; (c) lichamelijk letsel, persoonlijk letsel, dood of schade aan eigendommen veroorzaakt door u of uw Personeel; (d) een bewering dat u of uw Personeel op enigerlei wijze een patent, auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim, mask work of ander intellectueeleigendomsrecht of eigendomsrecht van derden misbruikt, schendt of hierop inbreuk maakt.

Eigendom van materiaal. Alle auteursrechten en overige intellectueeleigendomsrechten in het trainingsmateriaal van Apple, met inbegrip van maar niet beperkt tot documentatie, gegevens, technische informatie en kennis die u en uw Personeel in het kader van de Trainingsdiensten worden verschaft, blijven eigendom van Apple of haar leveranciers. Al deze informatie moet vertrouwelijk worden behandeld en mag niet aan derden worden onthuld of overgedragen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Apple of haar leveranciers.

Geen garantie en impliciete voorwaarden. APPLE GARANDEERT DAT DE JOINT VENTURE-DIENSTEN MET REDELIJKE ZORG EN VAARDIGHEID ZULLEN WORDEN VERLEEND. VOOR ZOVER ALS IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, AANVAARDT U DAT ALLE DOCUMENTATIE, PUBLICATIES OF ANDERE INFORMATIE DIE DOOR OF NAMENS APPLE WORDEN VERSTREKT, ALS ZODANIG (OP "AS-IS"-BASIS) EN VOOR ZOVER BESCHIKBAAR (OP "AS AVAILABLE"-BASIS) WORDEN AANGEBODEN ZONDER ENIGE GARANTIE BETREFFENDE DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID. DE GARANTIES, VOORWAARDEN EN RECHTSMIDDELEN DIE IN DEZE VOORWAARDEN ZIJN OPGENOMEN, ZIJN EXCLUSIEF EN KOMEN IN DE PLAATS VAN ALLE ANDERE GARANTIES, VOORWAARDEN, BELOFTEN EN TOEZEGGINGEN. BEHALVE VOOR ZOVER IN DEZE VOORWAARDEN WORDT BEPAALD EN VOOR ZOVER ALS IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, SLUIT APPLE IN HET BIJZONDER ALLE UIT WETTELIJKE RECHTEN VOORTVLOEIENDE OF IMPLICIETE GARANTIES, VOORWAARDEN, BELOFTEN, VERPLICHTINGEN EN TOEZEGGINGEN UIT DIE HET GEVOLG ZIJN VAN OF VERBAND HOUDEN MET DEZE VOORWAARDEN OF DE JOINT VENTURE-DIENSTEN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT ALLE DENKBARE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERHANDELBAARHEID, VOLDOENDE KWALITEIT, ZORG, VAARDIGHEID, TOESCHRIJVING AAN OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. APPLE BIEDT UITDRUKKELIJK NIET DE GARANTIE OF TOEZEGGING DAT HET MOGELIJK ZAL ZIJN (I) EEN ONDERSTEUNINGSINCIDENT OP TE LOSSEN ZONDER (HET RISICO VAN) SCHADE AAN OF VERLIES VAN SOFTWAREPROGRAMMA'S OF GEGEVENS OF (II) DE VERTROUWELIJKHEID VAN GEGEVENS TE WAARBORGEN. WERKNEMERS EN VERTEGENWOORDIGERS VAN APPLE ZIJN NIET BEVOEGD DEZE GARANTIE AAN TE PASSEN, TE VERLENGEN OF UIT TE BREIDEN.

Beperking van aansprakelijkheid. VOOR ZOVER ALS IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZIJN APPLE EN DE AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, HAAR MEDEWERKERS EN VERTEGENWOORDIGERS OP GROND VAN OF IN VERBAND MET DEZE VOORWAARDEN OF ENIG BIJKOMSTIG CONTRACT ONDER GEEN BEDING AANSPRAKELIJK VOOR: (i) ENIGERLEI BIJZONDERE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE ; OF (ii) VERLIES OF BESCHADIGING VAN GEGEVENS MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE KOSTEN VAN HET HERSTELLEN, OPNIEUW PROGRAMMEREN OF REPRODUCEREN VAN EEN PROGRAMMA OF GEGEVENS; OF (iii) HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN OF GEEN TOEGANG KUNNEN KRIJGEN TOT UW GEREGISTREERDE APPLE PRODUCT OF ENIGE ANDERE COMPUTER, APPARATUUR, SOFTWARE, NETWERK OF SYSTEEM; OF (iv) HET NIET KUNNEN BEWAREN VAN HET VERTROUWELIJKE KARAKTER VAN GEGEVENS; OF (v) MISGELOPEN OMZET, WINST, CONTRACTEN, VERLIES VAN REPUTATIE OF GOODWILL, INKOMSTEN OF VERWACHTE BESPARINGEN, DOOR WELKE OORZAAK DAN OOK, ONGEACHT OF DERGELIJK VERLIES OF DERGELIJKE SCHADE TE VOORZIEN WAS OF IN OVERWEGING IS GENOMEN DOOR DE PARTIJEN EN ONGEACHT OF HET VERLIES OF DE SCHADE VOORTVLOEIT UIT DE WET, UIT CONTRACTNALEVING OF CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID), SCHENDING VAN EEN WETTELIJKE PLICHT OF ANDERSZINS.

VOOR ZOVER ALS IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN APPLE EN DE AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, HAAR MEDEWERKERS EN VERTEGENWOORDIGERS JEGENS DE KLANT VOOR ALLE VORDERINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET DEZE VOORWAARDEN OF ENIG BIJKOMSTIG CONTRACT, ONGEACHT OF DE VORDERINGEN VOORTVLOEIEN UIT DE WET, UIT CONTRACTNALEVING OF CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID), SCHENDING VAN EEN WETTELIJKE PLICHT OF ANDERSZINS, NIET MEER BEDRAGEN DAN € 2500 OF, INDIEN DIT BEDRAG HOGER IS, HET BEDRAG DAT U VOOR UW JOINT VENTURE-LIDMAATSCHAP HEBT BETAALD.

Geen uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid. DEZE VOORWAARDEN ZIJN OP GEEN ENKEL PUNT BEDOELD ALS BEPERKING OF UITSLUITING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN APPLE VOOR: (i) DOOD OF PERSOONLIJK LETSEL ALS GEVOLG VAN ONACHTZAAMHEID VAN APPLE; (ii) FRAUDE OF (iii) ENIGE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ZOVER DIE BIJ WET NIET UITGESLOTEN OF BEPERKT MAG WORDEN.

Beperkingen in dienstverlening. Apple behoudt zich het recht voor aangevraagde Joint Venture-diensten niet te verlenen en in plaats daarvan uw betaling geheel of gedeeltelijk te restitueren, wanneer uw technische vereisten of de gevraagde diensten ongebruikelijk of veelomvattend zijn of buiten het bestek van deze Voorwaarden vallen, zoals redelijkerwijs bepaald door Apple.

Force majeure. Apple is niet aansprakelijk voor het niet tijdig of in het geheel niet leveren van diensten ten gevolge van oorzaken die Apple in redelijkheid niet kan beïnvloeden.

Verklaring van afstand. Een verklaring van afstand van enige schending of enig verzuim ingevolge deze Voorwaarden dient niet te worden opgevat als een verklaring van afstand van enige latere schending of enig later verzuim.

Deelbaarheid. Indien een bevoegde rechtbank enige bepaling van deze Voorwaarden nietig of niet-afdwingbaar acht, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Indien wettelijk toegestaan zullen de partijen de nietige of niet-afdwingbare bepaling vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die zo veel als mogelijk overeenkomt met de oorspronkelijke intenties van de partijen en het economische gevolg van de Voorwaarden.

Intrekking en wijziging van Voorwaarden. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, behoudt Apple zich het recht voor deze Voorwaarden te vervangen, te wijzigen, in te trekken of uit te breiden, nadat daarvan minimaal dertig (30) dagen eerder een kennisgeving is verstrekt. Aanpassingen van deze Voorwaarden worden verwerkt op de Joint Venture-website en op www.apple.com/nl/retail/business/jointventure/terms.html, Het wordt aangeraden deze pagina's regelmatig te raadplegen. Indien Apple deze Voorwaarden of uw lidmaatschap intrekt, ontvangt u een terugbetaling naar evenredigheid van de niet-verstreken periode. Zonder enig ander recht of rechtsmiddel te beperken mag Apple deze Voorwaarden met onmiddellijke ingang intrekken indien u onjuiste informatie verstrekt of handelt in strijd met de Voorwaarden. Indien Apple deze Voorwaarden intrekt omdat u onjuiste informatie hebt verstrekt of in strijd met de Voorwaarden hebt gehandeld, zijn de kosten die u voor Joint Venture hebt betaald, niet restitueerbaar zonder hiermee enig ander rechtsmiddel van Apple te beperken. U hebt het recht om dit lidmaatschap op elk moment en om welke reden dan ook op te zeggen door uw plaatselijke Apple Store telefonisch of schriftelijk in kennis te stellen of bij de Store langs te gaan. Tenzij anders bepaald in de toepasselijke wetgeving, wordt het door u betaalde bedrag voor het lidmaatschap volledig gerestitueerd indien u het lidmaatschap binnen veertien (14) dagen na aankoop opzegt. Indien u het Joint Venture-lidmaatschap later dan veertien (14) dagen na aankoop opzegt, wordt het betaalde bedrag niet gerestitueerd. Ontbinding van deze Voorwaarden, om welke reden dan ook, stelt Apple niet voor de verplichting om betaalde kosten aan u te restitueren, behalve voor zover verplichtingen in deze Voorwaarden zijn vastgelegd. Alle hier genoemde voorwaarden, beperkingen, uitsluitingen en garanties die gezien de strekking en context bedoeld zijn om na beëindiging van deze Voorwaarden voort te bestaan, blijven voortbestaan.

Toepasselijk recht. De samenstelling, geldigheid en naleving van deze Voorwaarden en alle niet-contractuele verplichtingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden zijn onderworpen aan de Nederlandse wetgeving, met uitzondering van de bepalingen ten aanzien van de strijdigheid van wettelijke bepalingen. Bij geschillen die hieruit voortvloeien zullen de partijen zich onherroepelijk onderwerpen aan de exclusieve rechtspraak van de rechtbanken in Nederland. U dient voor uzelf een kopie te maken van deze Voorwaarden en van alle aankoopbewijzen en andere relevante documenten.

Volledige overeenkomst. Deze Voorwaarden, met inbegrip van eventuele aanvullende voorwaarden waarnaar in deze Voorwaarden wordt verwezen, vormen de volledige overeenkomst tussen Apple en u met betrekking tot het Joint Venture-programma en de diensten die in het kader van dit programma worden geleverd en prevaleren boven alle voorgaande onderhandelingen, afspraken, regelingen en overeenkomsten betreffende dit onderwerp, en geen enkele aanvulling op, verwijdering uit of wijziging van welke bepaling van deze Voorwaarden dan ook is bindend voor Apple, tenzij schriftelijk ingediend en ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van Apple. Enige voorwaarde of bepaling vermeld op enige bestelling of op enig ander document dat door u wordt ingediend, is ongeldig en niet bindend, en wordt specifiek afgewezen. Er kan geen beroep worden gedaan op enige toezegging, garantie of belofte die is gegeven of die kan worden geïmpliceerd uit iets wat is gezegd of opgeschreven tijdens onderhandelingen tussen de partijen voorafgaand aan de datum waarop het contract tussen ons is aangegaan. U hebt geen rechtsmiddel met betrekking tot een onware verklaring die door Apple is geuit en waarop u zich bij het aanvaarden van deze Voorwaarden hebt verlaten (tenzij een dergelijke onware verklaring op frauduleuze wijze is geuit of een fundamentele kwestie betreft waaronder kwesties die voor Apple fundamenteel zijn om de verplichtingen ingevolge deze Voorwaarden te kunnen uitvoeren). U kunt in dit geval uitsluitend rechtsmiddelen aanwenden voor contractbreuk, zoals bepaald in deze Voorwaarden. Op het verstrekken van onjuiste informatie met betrekking tot fundamentele kwesties zijn de in deze Voorwaarden gestelde beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid van toepassing.

Geen wettelijke joint venture. De relatie tussen Apple en u is als een relatie tussen onafhankelijke contractanten die volgens het armlengtebeginsel opereren. Niets in deze Voorwaarden houdt in dat de partijen als partners, joint venturers of mede-eigenaars worden beschouwd, dat een van de partijen als agent, werknemer of vertegenwoordiger van de andere partij wordt beschouwd, dat een van de partijen gerechtigd is namens de andere partij te handelen, zich aan een verplichting te binden of anderszins een verplichting te scheppen of aan te gaan, en geen van de partijen zal voorwenden het recht te hebben op deze wijze te handelen. U begrijpt en aanvaardt bovendien dat u na het afsluiten van een Joint Venture-lidmaatschap op geen enkele manier handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo's, productnamen of diensten die eigendom zijn van of in licentie gegeven zijn aan Apple in relatie tot uw bedrijf mag gebruiken, en niet mag handelen op een manier die goedkeuring van uw bedrijf door Apple impliceert of die een wettelijke joint venture tussen u en Apple impliceert.