Oferta dla szkolnictwa wyższego 2024
Regulamin

Przy zakupie Kwalifikującego się Produktu Uprawniony Nabywca otrzyma kartę Apple Gift Card. Promocja realizowana jest zgodnie z niniejszym regulaminem, a terminy zapisane wielkimi literami mają znaczenia zdefiniowane poniżej.

OKRES PROMOCJI:

Promocja w Polsce („Kraj Uczestniczący”) rozpoczyna się 3 lipca 2024 r. i kończy się 21 października 2024 r. („Okres Promocji”).

LOKALIZACJE UCZESTNICZĄCE W PROMOCJI:

Sklep Apple Store dla sektora edukacji i infolinia 800 702 322 (każdy z tych kanałów sprzedaży nazywany jest „Lokalizacją Uczestniczącą w Promocji”). Kwalifikujące się Produkty (zdefiniowane w poniższej tabeli) muszą być zakupione w Lokalizacji Uczestniczącej w Promocji w Kraju Uczestniczącym. Dostawa musi nastąpić w tym samym Kraju Uczestniczącym, co zakup. Zamówienia na Kwalifikujące się Produkty złożone w Okresie Promocji w Lokalizacjach Uczestniczących w Promocji, ale wysyłane po zakończeniu Okresu Promocji, uprawniają do otrzymania Produktu Promocyjnego (zdefiniowanego w poniższej tabeli).

OFERTA:

Uprawniony Nabywca, który zakupi Kwalifikujący się Produkt w Okresie Promocji za pośrednictwem Lokalizacji Uczestniczącej w Promocji, otrzyma upust równy wartości Produktu Promocyjnego (zależnej od kupowanego produktu, tak jak wyszczególniono to w poniższej tabeli) od ceny Kwalifikującego się Produktu w momencie zakupu („Zniżka Promocyjna”). Klient zostanie obciążony opłatą za wszystkie produkty w swoim koszyku, w tym za Produkt Promocyjny.

Kategoria produktów Kwalifikujące się Produkty Produkt Promocyjny
Mac iMac
MacBook Air
MacBook Pro
600 zł Apple Gift Card
Mac Mac mini 400 zł Apple Gift Card
iPad iPad Pro 11” / 13” with M4 chip
iPad Air 11” / 13” with M2 chip
400 zł Apple Gift Card

Produkt promocyjny można wymienić tylko na przyszłe zakupy i nie jest on „prezentem”. Promocją nie są objęte produkty odnowione i zwrócone wcześniej produkty w otwartych opakowaniach sprzedawane w stanie, w jakim się znajdują.

UPRAWNIENI NABYWCY:

Do osób uprawnionych do zakupów w sklepie Apple Store dla sektora edukacji należą następujący nauczyciele, pozostali pracownicy sektora edukacji, studenci, uczniowie i rodzice (każda z tych osób to „Uprawniony Nabywca”):

Pracownicy wszelkich instytucji edukacyjnych — do zakupów uprawniony jest każdy pracownik publicznej lub prywatnej instytucji edukacyjnej w Polsce.

Studenci uczelni wyższych i uczniowie szkół dla osób z wykształceniem średnim — studenci uczelni wyższych lub uczniowie szkół dla osób z wykształceniem średnim, a także osoby przyjęte na uczelnię lub do takiej szkoły w Polsce.

Rodzice studentów uczelni wyższych i uczniów szkół dla osób z wykształceniem średnim — do zakupu są uprawnieni rodzice dokonujący zakupu w imieniu swojego dziecka, które jest studentem publicznej lub prywatnej uczelni lub uczniem publicznej lub prywatnej szkoły dla osób z wykształceniem średnim bądź osobą przyjętą na taką uczelnię lub do takiej szkoły w Polsce.

Do zakupów w sklepie Apple Store dla sektora edukacji nie są uprawnione instytucje, a zakupy w tym sklepie nie mogą być dokonywane w celu odsprzedaży produktów.

PROCEDURY ZWIĄZANE ZE ZWROTAMI I WYMIANAMI PRODUKTÓW:

Zwroty i wymiany podlegają zasadom obowiązującym w Lokalizacji Uczestniczącej w Promocji, w której dokonano zakupu oraz przepisom dotyczącym konsumentów obowiązującym w Lokalizacji Uczestniczącej w Promocji. Aby uzyskać pełny zwrot pieniędzy, należy zwrócić zarówno Produkt Promocyjny, jak
i Kwalifikujący się̨ Produkt. Jeśli utracono Produkt Promocyjny, nie zwrócono go lub został on zrealizowany (dotyczy zrealizowania karty upominkowej Apple Gift Card), to w razie wymiany lub zwrotu Kwalifikującego się Produktu cała oryginalna wartość Produktu Promocyjnego zostanie odjęta od wartości wymiany lub zwrotu Kwalifikującego się Produktu. W razie niezwrócenia Kwalifikującego się Produktu, cena promocyjna nie będzie miała zastosowania, a klient zostanie obciążony kwotą równą pełnej aktualnej cenie Kwalifikującego się Produktu.

OGRANICZENIA PROMOCJI:

Niniejsza oferta jest ważna wyłącznie w Okresie Promocji do wyczerpania zapasów. Kwalifikujące się Produkty i Produkty Promocyjne, w szczególności Produkty Promocyjne w określonych kolorach, są oferowane w miarę dostępności. Apple może zakończyć promocję w dowolnej chwili z dowolnej przyczyny. Niezależnie od liczby kupowanych Kwalifikujących się Maców każdy Uprawniony Nabywca może otrzymać przy takim zakupie w trakcie całej promocji tylko jeden (1) Produkt Promocyjny. Niezależnie od liczby kupowanych Kwalifikujących się iPadów każdy Uprawniony Nabywca może otrzymać przy takim zakupie w trakcie całej promocji tylko jeden (1) Produkt Promocyjny. Przed zakupem klient musi wykazać, że jest Uprawnionym Nabywcą. Do skorzystania z promocji nie są uprawnieni sprzedawcy (resellerzy), instytucje administracji publicznej, w tym rządowej, organizacje nienastawione na zysk, instytucje edukacyjne ani małe lub duże przedsiębiorstwa, a Apple zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień składanych przez takich klientów. Jeśli Apple uzyska informację o tym, że klient skorzystał z promocji, ale nie był Uprawnionym Nabywcą, to obciąży klienta kwotą udzielonej Zniżki Promocyjnej.

APPLECARE PROTECTION PLAN OGRANICZENIA PROMOCJI:

Specjalne ceny planu ochrony AppleCare Protection Plan w ofercie dla sektora edukacji dotyczą wyłącznie kwalifikujących się produktów zakupionych wraz z planem ochrony AppleCare Protection Plan w internetowym sklepie Apple Store dla sektora edukacji podczas obowiązywania promocji. Oferty nie można łączyć z ofertą dla sektora edukacji niemającą charakteru promocyjnego. Promocyjne ceny nie mają zastosowania do planu ochrony AppleCare Protection Plan dodawanego do kwalifikujących się produktów poza okresem obowiązywania promocji.

Z cen dla sektora edukacji mogą korzystać obecni i nowo przyjęci studenci uczelni wyższych oraz ich rodzice, a także nauczyciele i pracownicy wszystkich typów szkół. Obowiązują limity liczby kupowanych produktów.

INNE OGRANICZENIA:

Niniejsza oferta jest nieważna, jeśli byłaby sprzeczna z obowiązującym prawem. Niniejsza oferta łączy się z wszelkimi innymi promocjami Apple dla indywidualnych klientów końcowych oferowanymi w tym samym okresie promocji w Lokalizacjach Uczestniczących w Promocji, na warunkach i z zastrzeżeniem ograniczeń takich innych promocji Apple oraz niniejszej promocji. Apple może wykorzystać wszelkie przekazane jej informacje zgodnie ze swoimi zasadami ochrony prywatności opublikowanymi na stronie internetowej www.apple.com/pl/privacy

© 2024 Apple Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Apple i logo Apple są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zastrzeżonymi w USA i w innych krajach. Wszystkie pozostałe znaki użyte w treści niniejszego komunikatu należą do firmy Apple Inc. albo mogą być znakami towarowymi odpowiednich innych podmiotów.