WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY I ZWROTU PIENIĘDZY („WARUNKI I ZASADY”)

Apple Store dla sektora edukacji

Dziękujemy za zakupy w internetowym sklepie Apple Online Store. Zadowolenie Użytkowników przeglądających, oceniających i kupujących nasze produkty w Apple Online Store pod adresem http://apple.com/pl/shop, przy pomocy aplikacji mobilnej Apple Store lub przez telefon za pośrednictwem Infolinii Apple jest dla nas bardzo ważne. Apple Online Store, aplikacja mobilna Apple Store i Infolinia Apple prowadzone są przez Apple Distribution International Ltd., spółkę założoną w Republice Irlandii, z siedzibą przy Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irlandia, wpisaną do rejestru pod numerem 470672 w Urzędzie Rejestracji Spółek w Irlandii. Dla ułatwienia orientacji w tekście, Apple Online Store, aplikacja mobilna Apple Store oraz Infolinia Apple zwane będą dalej „Apple Store”, zaś spółka Apple Distribution International Ltd. zwana będzie „Apple” lub „nami”. Użytkownicy mogą kontaktować się z Apple listownie - pisząc na powyższy adres siedziby spółki, telefonicznie - dzwoniąc pod bezpłatny numer 800 702 322 od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-18:00, jak również wysyłając wiadomość elektroniczną na adres contactus.pl@euro.apple.com.

Podobnie, jak w przypadku innych zakupów, transakcje realizowane w Apple Store podlegają określonym warunkom i zasadom. W przypadku nabycia produktu w Apple Store, do umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Apple mają zastosowanie niniejsze warunki i zasady wraz z Zasadami ochrony prywatności i Warunkami korzystania. Do składania zamówień w Apple Store uprawnieni są Użytkownicy, którzy ukończyli 18 rok życia.

Uprawnienia

Do osób uprawnionych do zakupów w sklepie Apple Store dla sektora edukacji należą następujący nauczyciele, pozostali pracownicy sektora edukacji, studenci, uczniowie i rodzice:

 • Pracownicy wszelkich instytucji edukacyjnych — do zakupów uprawniony jest każdy pracownik publicznej lub prywatnej instytucji edukacyjnej w Polsce.
 • Studenci uczelni wyższych i uczniowie szkół dla osób z wykształceniem średnim — studenci uczelni wyższych lub uczniowie szkół dla osób z wykształceniem średnim, a także osoby przyjęte na uczelnię lub do takiej szkoły w Polsce.
 • Rodzice studentów uczelni wyższych i uczniów szkół dla osób z wykształceniem średnim — do zakupu są uprawnieni rodzice dokonujący zakupu w imieniu swojego dziecka, które jest studentem publicznej lub prywatnej uczelni lub uczniem publicznej lub prywatnej szkoły dla osób z wykształceniem średnim bądź osobą przyjętą na taką uczelnię lub do takiej szkoły w Polsce.

Do zakupów w sklepie Apple Store dla sektora edukacji nie są uprawnione instytucje, a zakupy w tym sklepie nie mogą być dokonywane w celu odsprzedaży produktów.


Limity kupowanych produktów

Kwalifikujące się osoby dokonujące zakupów w sklepie Apple Store dla sektora edukacji są uprawnione do zakupu następującej liczby produktów w jednym roku. Nie wszystkie produkty oferowane są w specjalnych cenach dla sektora edukacji.

 • Komputer stacjonarny: jeden (1) na rok
 • Mac mini: jeden (1) na rok
 • Notebook: jeden (1) na rok
 • iPad: dwa (2) na rok
 • Akcesoria: dwa (2) akcesoria w cenach dla sektora edukacji na rok

Zwroty

Użytkownik ma prawo bez podania jakiejkolwiek przyczyny anulować zamówienie, zwrócić produkt lub odstąpić od umowy o świadczenie usług. W celu dokonania zwrotu produktu kupionego w Apple Store lub odstąpienia od umowy o świadczenie usług należy wysłać nam informację o zamiarze zwrotu produktu lub odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia wejścia Użytkownika lub wskazanej przez niego osoby (innej niż przewoźnik) w fizyczne posiadanie produktu/-ów, bądź od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług. W przypadku zamówienia obejmującego większą liczbę produktów, prosimy o przesłanie nam informacji o zamiarze zwrotu produktu w terminie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik lub wskazana przez niego osoba (inna niż przewoźnik) weszli w fizyczne posiadanie ostatniego z produktów objętych tym zamówieniem. W celu realizacji tych praw Użytkownik powinien jedynie przekazać nam wyraźną informację o zamiarze zwrotu produktu lub odstąpienia od umowy o świadczenie usług. Użytkownik może nas o tym powiadomić przesyłając formularz umieszczony na końcu niniejszych warunków i zasad, składając formularz elektroniczny znajdujący się pod adresem http://apple.com/pl/shop/account/home (wówczas prześlemy mu wiadomość elektroniczną zawierającą potwierdzenie otrzymania formularza), dzwoniąc pod bezpłatny numer 800 702 322 lub wysyłając wiadomość elektroniczną na adres contactus.pl@euro.apple.com.

W zależności od wartości zwracanego produktu, zorganizujemy jego odbiór przez przewoźnika, albo Użytkownik pokryje bezpośredni koszt zwrotu produktu. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem http://apple.com/pl/shop/help/returns_refund.

Zwrócimy wszystkie płatności otrzymane od Użytkownika, w tym koszty dostawy, z wyjątkiem różnicy pomiędzy kosztami dostawy w trybie ekspresowym a kosztami dostawy w trybie zwykłym - w terminie 14 dni od dnia poinformowania nas o decyzji Użytkownika lub od dnia otrzymania przez nas produktu bądź dowodu jego wysłania (w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej) w przypadku, gdy Użytkownik odsyła nam produkt. Zwrot pieniędzy nastąpi przy użyciu tego samego sposobu płatności, z którego pierwotnie skorzystał Użytkownik, a Użytkownik nie poniesie z tego tytułu żadnych opłat.

Następujące produkty i usługi podlegają zwrotowi wyłącznie w przypadku, gdy są wadliwe lub niezgodne z umową:

 • Oprogramowanie pobierane z Internetu w przypadku, gdy proces pobierania rozpoczął się za uprzednią wyraźną zgodą Użytkownika oraz po przyjęciu przez niego do wiadomości faktu utraty prawa do odstąpienia.
 • Usługi, po ich zrealizowaniu w pełni, jeżeli ich świadczenie rozpoczęto za uprzednią wyraźną zgodą Użytkownika oraz po przyjęciu przez niego do wiadomości faktu utraty prawa do odstąpienia z chwilą całkowitego wykonania usług. W przypadku, gdy usługi nie zostały zrealizowane w pełni, a Użytkownik żądał, aby ich świadczenie rozpoczęło się w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług, Użytkownik zostanie obciążony opłatą proporcjonalną do usług zrealizowanych do chwili poinformowania nas o zamiarze odstąpienia od umowy o świadczenie usług.
 • Zapieczętowane oprogramowanie komputerowe, które po dostarczeniu zostało rozpieczętowane.

Użytkownik odpowiada tylko za wszelkie zmniejszenie wartości produktu wynikające z obchodzenia się z produktem w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Kwota odpowiadająca zmniejszeniu wartości produktu może zostać przez nas potrącona z kwoty zwracanej Użytkownikowi.

Szczegółowe informacje dotyczące zwrotu produktów kupionych w Apple Store znajdują się w części Zwroty towarów i pieniędzy na stronie Pomocy znajdującej się pod adresem http://apple.com/pl/shop/help/returns_refund.

Usługi bezprzewodowe

Niektóre produkty Apple wykorzystują usługi bezprzewodowe, które mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami oraz które podlegają postanowieniom odrębnej umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a wybranym przez niego dostawcą usług bezprzewodowych.

Ceny i ich korekta

Apple zastrzega sobie prawo zmiany cen produktów wystawionych w Apple Store w dowolnym czasie oraz poprawiania ewentualnych błędów w cenach. Wszelkie zmiany cen nie będą miały wpływu na zamówienie, które zostało już przyjęte przez Apple. W przypadku wystąpienia błędu w cenie Użytkownik zostanie o nim zawiadomiony oraz będzie mógł kontynuować realizację transakcji z uwzględnieniem właściwej ceny albo anulować zamówienie bez ponoszenia żadnych kosztów z tego tytułu. Dalsze informacje na temat cen i podatków znajdują się w części Płatności i ceny na stronie Pomocy znajdującej się pod adresem http://apple.com/pl/shop/help/payments.

Zamówienie, potwierdzenie zamówienia i przyjęcie zamówienia

W celu złożenia zamówienia na produkty lub usługi w Apple Store Kupujący może odwiedzić witrynę internetową sklepu pod adresem http://www.apple.com/pl/shop lub skorzystać z aplikacji mobilnej Apple Store, a następnie po prostu umieścić wybrane produkty w torbie, przejść do kasy (korzystając z wybranego przez siebie sposobu płatności) z identyfikatorem Apple ID lub jako klient-gość, i zlecić wysłanie produktów/usług sobie bądź osobie przez siebie wskazanej. Ewentualnie Kupujący może zadzwonić pod bezpłatny numer Apple Store, 800‑702‑322 od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-18:00, a wówczas specjalista Apple pomoże mu przejść przez cały proces składania zamówienia, od wyboru produktu do sposobu płatności. Niezależnie od wybranego sposobu składania zamówienia Kupujący może sprawdzić dane zamówienie przed jego złożeniem. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma od nas numer zamówienia internetowego.

W ciągu kilku minut po otrzymaniu zamówienia prześlemy Użytkownikowi pocztą elektroniczną potwierdzenie zamówienia. Podobnie jak w przypadku numeru zamówienia internetowego, wiadomość elektroniczna zawierająca potwierdzenie zamówienia nie oznacza przyjęcia przez nas zamówienia Użytkownika, a stanowi jedynie potwierdzenie otrzymania go przez nas. Po załatwieniu zamówienia Użytkownika i przygotowaniu go do wysyłki, prześlemy Użytkownikowi wiadomość elektroniczną o przyjęciu przez nas jego zamówienia, zawierającą dane dotyczące wysyłki („Wiadomość Elektroniczna o Przyjęciu Zamówienia”). Decyzję o przyjęciu zamówienia Użytkownika podejmujemy wedle naszego wyłącznego uznania. Ponieważ chcemy być pewni, że produkt przeznaczony dla Użytkownika jest dostępny, zamówienie Użytkownika przyjmowane jest dopiero po przygotowaniu produktu do wysyłki. Zazwyczaj odbywa się to w ciągu dwudziestu czterech godzin w przypadku produktów znajdujących się w magazynie. Jeżeli danych produktów nie ma w magazynie, Użytkownik otrzyma Wiadomość Elektroniczną o Przyjęciu Zamówienia, gdy dany produkt stanie się dostępny i zostanie przygotowany do wysyłki, co w żadnym razie nie nastąpi później niż w terminie wysyłki wskazanym Użytkownikowi przy dokonywaniu zapłaty. Z chwilą wysłania przez nas Wiadomości Elektronicznej o Przyjęciu Zamówienia i otrzymania jej przez Użytkownika, Apple zawrze z Użytkownikiem umowę (której najważniejsze postanowienia zawarte będą w tejże wiadomości elektronicznej). W tym momencie pozostaje nam tylko dostarczyć produkt/-y Użytkownikowi, co zrobimy niezwłocznie, by Użytkownik mógł jak najszybciej cieszyć się wyjątkowymi produktami kupionymi w Apple Store.

Wysyłka i dostawa

Apple Store oferuje opcje dostawy w trybie zwykłym i ekspresowym. Dostawa w trybie zwykłym jest bezpłatna w przypadku każdego zamówienia o wartości przekraczającej określoną kwotę. Opłaty za wysyłkę obowiązują przy zamówieniach na kwoty niższe lub za dostawę w trybie ekspresowym. Aby sprawdzić wysokość aktualnych stawek i opłat za wysyłkę, należy odwiedzić stronę http://apple.com/pl/shop/help/shipping_delivery. W przypadku podania adresu poza granicami Polski zamówienie nie zostanie przyjęte i nie zostaną wysłane produkty.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących terminu i sposobu odbioru produktów zakupionych przez Użytkownika w Apple Store, należy zapoznać się z częścią Wysyłka i dostawa na stronie Pomocy pod adresem http://apple.com/pl/shop/help/shipping_delivery. Na faktyczną dostawę realizowaną na podstawie zamówienia Użytkownika od momentu, gdy zamówiony produkt opuści nasz zakład może mieć wpływ wiele okoliczności niezależnych od Apple. Jednakże zawiadomimy Użytkownika o każdym znaczącym opóźnieniu i będziemy z nim współpracować w celu zapewnienia sprawnej dostawy.

Ryzyko utraty lub uszkodzenia produktu/-ów przechodzi na Użytkownika, kiedy Użytkownik lub osoba przez niego wyznaczona, inna niż przewoźnik, wejdzie w fizyczne posiadanie produktu/-ów.

Roczna ograniczona gwarancja producenta udzielana przez Apple

Apple udziela rocznej ograniczonej gwarancji producenta z tytułu wad materiałowych i wykonawstwa dla każdego nowego produktu markowego Apple. Z obowiązującymi warunkami gwarancji można zapoznać się na stronie http://www.apple.com/pl/shop/legal/warranty, jak również można je znaleźć w pudełku, w które zapakowany jest sprzęt. Roczna ograniczona gwarancja Apple nie obejmuje produktów nieoznaczonych marką Apple, nawet jeżeli są one pakowane lub sprzedawane razem z produktami firmy Apple. Produkty nieoznaczone marką Apple mogą być objęte gwarancją producenta, której udziela producent produktu - w celu uzyskania dalszych informacji prosimy zapoznać się z tekstem umieszczonym na pudełku produktu i w materiałach drukowanych.

Ustawowe prawa konsumentów

Roczna ograniczona gwarancja Apple lub w przypadku produktów nieoznaczonych marką Apple - gwarancja producenta produktu (w stosownych przypadkach) jest niezależna od praw konsumenckich wynikających z polskiego prawa konsumenckiego i została udzielona w ich uzupełnieniu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy kliknąć tutaj.

Dział obsługi klientów Apple Store

Jeśli Użytkownik będzie miał jakiekolwiek problemy związane z zamówieniem lub będzie chciał sprawdzić stan zamówienia, prosimy odwiedzić stronę http://apple.com/pl/shop/account/home lub skontaktować się z działem obsługi klientów Apple Store pod numerem 801 934 999 od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-17:00.

Eksport

Niniejsza umowa podlega obowiązującym przepisom o kontroli eksportu. Kupujący nie może eksportować produktów zakupionych w Apple Store do innego kraju lub regionu, jeżeli jest to zakazane przez przepisy o kontroli eksportu. Jeżeli Kupujący planuje eksport produktu Apple do innego kraju lub regionu, musi wcześniej uzyskać wszelkie wymagane przepisami prawa pozwolenia eksportowe (lub inne pozwolenia władz).

Dostępność produktu i ograniczenia

Zważywszy na popularność i/lub ograniczenia po stronie podaży niektórych naszych produktów, Apple może być zmuszona do ograniczenia liczby produktów dostępnych w ramach sprzedaży. Wierzcie nam, wytwarzamy produkty tak szybko, jak to możliwe. Apple zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie ilości produktów udostępnionych do sprzedaży, nawet po złożeniu zamówienia przez Użytkownika, ale jeszcze przed jego przyjęciem przez Apple.

Płatności

Jeżeli Kupujący płaci kartą kredytową, to w momencie, gdy składa zamówienie, możemy zablokować środki na jego karcie kredytowej do wysokości łącznej kwoty zamówienia. Jeżeli nie uzyskamy autoryzacji od wystawcy karty kredytowej Kupującego, zawiadomimy o tym Kupującego, aby mógł zapłacić w inny sposób. Karta kredytowa Kupującego zostanie obciążona z chwilą przyjęcia przez nas zamówienia.

Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji tożsamości posiadacza karty. By wykluczyć użycie karty kredytowej lub debetowej bez zgody Kupującego, będziemy porównywać imię i nazwisko, adres oraz inne dane osobowe przekazane przez Kupującego podczas procesu zamawiania z informacjami będącymi w posiadaniu wystawcy karty i integratora. Poprzez zaakceptowanie niniejszych warunków Kupujący wyraża zgodę na takie kontrole.

Dalsze informacje dotyczące płatności znajdują się w części Płatność i podatek VAT na stronie Pomocy pod adresem http://www.apple.com/pl-edu/shop/help/payments.

Powrót do góry

Jeżeli Użytkownik płaci kartą kredytową, to w momencie, gdy składa zamówienie, zablokujemy środki na jego karcie kredytowej do wysokości łącznej kwoty zamówienia. Jeżeli nie uzyskamy autoryzacji od wystawcy karty kredytowej Użytkownika, zawiadomimy o tym Użytkownika, aby mógł zapłacić w inny sposób. Karta kredytowa Użytkownika zostanie obciążona z chwilą przyjęcia przez nas zamówienia.

Jeżeli Użytkownik płaci przelewem, przekażemy mu wiadomość elektroniczną dotyczącą dokonania zapłaty po złożeniu przez niego zamówienia. Z chwilą otrzymania zapłaty od Użytkownika, przekażemy mu wiadomość elektroniczną zawierającą potwierdzenie zamówienia i odbioru należności, a następnie zamówienie Użytkownika będzie realizowane. Z chwilą zrealizowania zamówienia Użytkownika i przygotowania produktu do wysyłki, otrzyma on od nas wiadomość elektroniczną potwierdzającą przyjęcie zamówienia i zawierającą informacje o wysyłce. Jeżeli nie otrzymamy należności w terminie 30 dni od odbioru przez Użytkownika wiadomości elektronicznej z prośbą o dokonanie zapłaty, zamówienie zostanie anulowane.

Dalsze informacje dotyczące płatności znajdują się w części Płatności i ceny na stronie Pomocy pod adresem http://apple.com/pl/shop/help/payments.

Prawo do audytu

Firma Apple prowadzi rutynowe audyty zakupów dokonanych przez klientów w sklepie Apple Store dla sektora edukacji. Audyty takie mają na celu sprawdzenie, czy spełnione zostały warunki zakupu. Użytkownik niniejszym udziela firmie Apple następujących uprawnień, na wypadek gdyby audyt wykazał, iż Użytkownik nie spełnił wszystkich warunków uprawniających do zakupu:

Jeśli za zamówione produkty zapłacono kartą kredytową: do obciążenia karty kredytowej Użytkownika różnicą między kwotą zapłaconą za produkty a ceną za te same produkty obowiązującą w ogólnodostępnym sklepie Apple Store w dniu złożenia zamówienia;

jeśli za zamówione produkty zapłacono inaczej niż kartą kredytową: do (a) wystawienia Użytkownikowi faktury z piętnastodniowym terminem płatności na kwotę różnicy między kwotą zapłaconą za produkty a ceną za te same produkty obowiązującą w ogólnodostępnym sklepie Apple Store w dniu złożenia zamówienia; i (b) w razie niezapłacenia faktury w terminie — do skierowania przeciwko Użytkownikowi sprawy do właściwego sądu i obciążenia strony przegrywającej kosztami procesu. Jeśli produkty zakupione przez Użytkownika w sklepie Apple Store dla sektora edukacji nie należą do ogólnodostępnej oferty Apple, kwota obciążenia karty kredytowej lub kwota faktury równa będzie różnicy między kwotą zapłaconą za dostarczone produkty a ceną najbardziej zbliżonych produktów obowiązującą w ogólnodostępnym sklepie Apple Store w dniu złożenia zamówienia.

Standardowy formularz anulowania zamówienia w związku ze zwrotem produktów lub odstąpieniem od umowy o świadczenie usług

(niniejszy formularz należy wypełnić i zwrócić tylko wówczas, gdy Użytkownik zamierza odstąpić od umowy)

 • - Do:
 • Apple Distribution International Ltd.
 • Do: Apple Online Store
 • Hollyhill Industrial Estate
 • Hollyhill
 • Cork
 • Irlandia
 • Adres e-mailowy: contactus.pl@euro.apple.com
 • - Ja/my [*] niniejszym informuję/ informujemy, że [*] odstępuję/ odstępujemy od [*] umowy sprzedaży następujących produktów [*]/ świadczenia następujących usług [*],
 • - Data zamówienia [*]/ Data odbioru [*],
 • - Imię i nazwisko / nazwa konsumenta (-ów),
 • - Adres konsumenta (-ów),
 • - Podpis konsumenta (-ów) (tylko w przypadku przekazania niniejszego formularza w formie papierowej),
 • - Data

[*] Niepotrzebne skreślić.