WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY I ZWROTU PIENIĘDZY („WARUNKI I ZASADY”)

1. Ogólne informacje dotyczące niniejszych warunków i zasad

1.1 W niniejszych warunkach i zasadach "my" i "nas" oznaczają spółkę Apple Distribution International Ltd. z siedzibą w Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irlandia, natomiast określenie "użytkownik" oznacza konkretnego Klienta. W niniejszych warunkach i zasadach pewne wyrazy pisane wielką literą są terminami zdefiniowanymi. Terminy, które zostały zdefiniowane, są dla ułatwienia wymienione łącznie na końcu niniejszych warunków i zasad. Niniejsze warunki i zasady mają zastosowanie do Zamówienia na dostawę Produktów i Usług, złożonego przez użytkownika. Żadne inne warunki i zasady nie będą miały zastosowania, w tym między innymi warunki i zasady określone w Zamówieniach złożonych przez użytkownika, chyba że Apple wyraźnie wyrazi zgodę na takie warunki i zasady na piśmie, z podpisem osoby upoważnionej do składania podpisów w imieniu Apple Distribution International Ltd. Umowa nie może ulec zmianie bez naszej zgody wyrażonej na piśmie i podpisanej przez osobę upoważnioną do składania podpisów w imieniu Apple Distribution International Ltd. Prawa z Umowy nie będą przysługiwać żadnej innej osobie poza Klientem i Apple.
1.2 Dodatkowe warunki i zasady dotyczące zakupu urządzeń iPhone i iPad: Usługi telefonii komórkowej wykorzystywane przez urządzenia iPhone i/lub iPad są świadczone wyłącznie przez dostawcę usług telefonii komórkowej wybranego przez użytkownika i wyłącznie taki dostawca ponosi odpowiedzialność za takie usługi. Apple zastrzega sobie prawo, wedle własnego uznania, do ograniczenia liczby zamówień oraz do odmowy realizacji bądź anulowania zamówień powyżej określonego limitu.

Powrót do góry

2. Składanie Zamówienia

2.1 Użytkownik może złożyć Zamówienie, wypełniając Formularz zamówienia w witrynie internetowej Apple Store dla firm, podając swój identyfikator i hasło oraz klikając przycisk przesyłający zamówienie. Zamówienia mogą być również składane faksem na następujący numer: 800 702 328. Składając zamówienie faksem, należy upewnić się, że Zamówienie (i) jest prawidłowo podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Klienta oraz (ii) zawiera oficjalną pieczęć Klienta lub jest wydrukowane na papierze firmowym Klienta. Zamówienia złożone w jakikolwiek inny sposób, w tym między innymi Zamówienia złożone przez telefon lub za pomocą poczty e-mail, są nieważne i nie będą przez nas przyjmowane.

2.2 Po złożeniu Zamówienia w witrynie internetowej Apple Store dla firm wyślemy Internetowy numer zamówienia. Zwracamy uwagę, że taki Internetowy numer zamówienia jest podawany tylko w celach informacyjnych i nie stanowi potwierdzenia Zamówienia.

2.3 Składając Zamówienie, użytkownik składa nam ofertę zakupu wybranych przez siebie Produktów i/lub Usług na niniejszych warunkach i zasadach. Możemy przyjąć lub odrzucić ofertę złożoną przez użytkownika, wedle naszego uznania.

2.4 Jeżeli przyjmiemy Zamówienie użytkownika, poinformujemy o tym użytkownika wydając mu Potwierdzenie zamówienia. Potwierdzenie zamówienia zostanie wysłane użytkownikowi w wiadomości e-mail pod warunkiem, że podał on nam swój adres e-mail w Formularzu zamówienia lub w Zamówieniu wysłanym faksem. W przeciwnym razie Potwierdzenie zamówienia zostanie wysłane pocztą lub faksem. Potwierdzenie zamówienia stanie się ważne z chwilą wysłania. Jeżeli nie przyjmiemy Zamówienia użytkownika, spróbujemy się z nim skontaktować za pośrednictwem wiadomości e-mail, telefoniczne lub pocztą.

2.5 Mimo iż dokładamy wszelkich starań, aby dostarczyć użytkownikom Produkty i/lub Usługi wymienione w Potwierdzeniu zamówienia, w pewnych sytuacjach możemy nie być w stanie ich dostarczyć, choćby dlatego że (i) takie Produkty czy Usługi nie są już produkowane lub dostępne, (ii) nie możemy pozyskać odpowiednich komponentów bądź (iii) wystąpił błąd cenowy w witrynie internetowej Apple Store dla firm. W takiej sytuacji skontaktujemy się z użytkownikiem w celu poinformowania go o zaistniałej sytuacji i postaramy się zaproponować alternatywne Produkty lub Usługi, które użytkownik mógłby zechcieć nabyć. Jeżeli użytkownik nie zaakceptuje naszych propozycji, wówczas anulujemy Zamówienie oraz zwrócimy użytkownikowi pełną kwotę wpłaconą przez niego z tytułu takiego Zamówienia. W razie niemożności dostarczenia Produktów i/lub Usług zamówionych przez użytkownika, z zastrzeżeniem paragrafu 11.4, zwrot kwot wpłaconych przez użytkownika wyczerpuje naszą odpowiedzialność wobec użytkownika.

2.6 Po wysłaniu przez nas Potwierdzenia zamówienia, użytkownik nie może anulować swojego Zamówienia, chyba że takie prawo zostało wyraźnie uzgodnione na piśmie z podpisem osoby upoważnionej do składania podpisów w imieniu Apple Distribution International Ltd.

2.7 Informacje zawarte w naszych reklamach, broszurach, innych materiałach pisemnych, w naszych witrynach internetowych lub przekazane przez naszych agentów czy pracowników stanowią zaproszenie do zawarcia umowy. Informacje takie nie stanowią oferty dostawy jakichkolwiek Produktów i/lub Usług z naszej strony.

Powrót do góry

3. Dostawa produktów i/lub usług zamówionych przez użytkownika

Z zastrzeżeniem niniejszych warunków i zasad, Apple Distribution International Ltd. dostarczy użytkownikowi (lecz ich nie zainstaluje) Produkty i/lub Usługi wskazane w Potwierdzeniu zamówienia.

Powrót do góry

4. Ceny

4.1 Cena Produktów i Usługi podana jest w Potwierdzeniu zamówienia.

4.2 Obowiązek uiszczenia podatku VAT według obowiązujących stawek i w kwocie podanej w Potwierdzeniu zamówienia spoczywa na użytkowniku.

Powrót do góry

5. Płatność za Produkty i/lub Usługi

5.1 Użytkownik może zapłacić za Produkty i/lub Usługi, wybierając jeden ze sposobów płatności wyświetlonych w miejscu dotyczącym płatności w witrynie internetowej Apple Store dla firm.

5.2 Użytkownik musi dokonać płatności w walucie wskazanej na Fakturze.

5.3 Płacąc kartą kredytową, użytkownik musi podać dane karty kredytowej w momencie składania Zamówienia. Karta kredytowa użytkownika zostanie obciążona w momencie wystawienia Faktury lub wysyłania Produktów do użytkownika. Produkcja i dostawa Produktów oraz wykonanie Usług zamówionych przez użytkownika rozpocznie się dopiero po wyrażeniu zgody przez wystawcę karty kredytowej użytkownika na użycie karty użytkownika do zapłaty za zamówione Produkty. Jeżeli nie otrzymamy takiej zgody, poinformujemy o tym użytkownika. Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji tożsamości posiadacza karty kredytowej, występując o stosowne dokumenty.

5.4 Jeżeli użytkownik postanowi dokonać przelewem bankowym, użytkownik otrzyma żądanie zapłaty. Produkty zamówione przez użytkownika zostaną wyprodukowane i dostarczone a Usługi zamówione przez użytkownika zostaną wykonane po zaksięgowaniu na naszym rachunku zapłaty dokonanej przez użytkownika. Jeżeli zapłata nie zostanie zaksięgowana na naszym rachunku w ciągu 30 dni od daty złożenia Zamówienia przez użytkownika, wówczas Zamówienie złożone przez użytkownika zostanie anulowane.

5.5 Wedle naszego wyboru, dostawy mogą być realizowane na warunkach kredytowych zaoferowanych użytkownikowi w momencie przyjęcia Zamówienia. Jeżeli użytkownik może otrzymać kredyt od Apple i spełnia warunki kredytowe określone przez nas w danym czasie wedle naszego uznania, płatność będzie należna nie później niż 30 dni od daty wystawienia faktury. Zastrzegamy sobie prawo do postawienia, za pisemnym powiadomieniem, wszystkich kwot w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku naruszenia przez użytkownika jakichkolwiek zobowiązań wobec nas, w tym nieprzestrzegania przez użytkownika warunków kredytu. Zastrzegamy sobie też prawo, ogólnie lub w odniesieniu do konkretnego zamówienia, do zmiany lub ograniczenia kwoty bądź terminu udzielonego kredytu. Od kwot zaległych naliczymy odsetki według (obliczanej dziennie za każdy dzień zwłoki w zapłacie) oferowanej międzybankowej stopy miesięcznej obowiązującej w kraju zapłaty, plus 8% w stosunku rocznym.

5.6 Jeżeli będziemy mieć podstawy uznać, że (i) użytkownik nie dokona zapłaty za Zamówienie zgodnie z paragrafem 5 powyżej lub uzgodnionymi warunkami kredytu; i/lub (ii) użytkownik przekroczy uzgodnioną maksymalną kwotę przyznanego mu przez nas kredytu, mamy prawo przełożyć realizację Zamówienia lub jej odmówić.

5.7 Żądanie zapłaty, Faktura i Produkty zostaną wysłane na adres wskazany w przesłanym użytkownikowi Potwierdzeniu zamówienia. W przypadku podania przez użytkownika w Formularzu zamówienia adresu e-mail zastrzegamy sobie prawo wysłania tych dokumentów wyłącznie w wiadomości e-mail.

5.8 W celu upewnienia się, że karta kredytowa, debetowa lub płatnicza użytkownika nie jest używana bez jego zgody, nazwisko, adres i inne dane osobowe podane przez użytkownika w trakcie składania zamówienia zostaną przez nas zweryfikowane we właściwych bazach danych prowadzonych przez podmioty trzecie. Akceptując niniejsze warunki i zasady, użytkownik wyraża zgodę na dokonanie takiej weryfikacji. W trakcie weryfikacji dane osobowe podane przez użytkownika mogą zostać ujawnione zarejestrowanej Agencji Referencji Kredytowych, która może je zachować. Zapewniamy, że działania te podejmujemy wyłącznie w celu potwierdzenia tożsamości użytkownika, że nie sprawdzamy zdolności kredytowej użytkownika oraz że nie będzie to miało żadnego wpływu na jego zdolność kredytową. Wszystkie informacje podane przez użytkownika będą chronione i traktowane zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 roku.

Powrót do góry

6. Wysyłka, ryzyko i własność

6.1 Wszystkie Produkty będą wysyłane na uzgodniony przez nas adres dostawy. Terminy dostawy, które mogą być podane w Zamówieniu, Potwierdzeniu zamówienia, wszelkiej innej korespondencji od nas (ustnej czy pisemnej) lub w witrynie internetowej Apple Store dla firm, są terminami przybliżonymi i nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika za niewykonanie dostawy w konkretnym terminie.

6.2 Dostawa odbędzie się w Dni robocze w normalnych godzinach pracy.

6.3 Nie dostarczamy żadnych Produktów ani nie świadczymy żadnych Usług na żaden adres poza terytorium Polski.

6.4 Zamówienie może być realizowane partiami, każda partia będzie osobno fakturowana i płatna. Zwłoka w dostawie jakiejkolwiek części Zamówienia nie zwalnia użytkownika z obowiązku przyjęcia pozostałych dostaw.

6.5 O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, wszystkie przesyłki (przy czym dla celów niniejszego paragrafu przyjmuje się, że przesyłki obejmują zawartość zapakowanych Produktów, a także same opakowania oraz liczbę opakowań) będą uznane za prawidłowe i nieuszkodzone, chyba że w momencie dostawy użytkownik zapisze dokładnie na naszej kopii dokumentów dostawy braki lub błędy w dostawie lub powiadomi nas o takich brakach czy błędach na piśmie w ciągu czternastu (14) dni od faktycznej daty dostawy danej przesyłki. Nieprzekazanie informacji w powyższy sposób będzie stanowiło zrzeczenie się przez użytkownika roszczeń z tego tytułu. Wszelka korespondencja z nami musi zawierać Internetowy numer zamówienia oraz dokładny opis niezgodności pomiędzy zamówieniem i przesyłką w zakresie liczby lub rodzaju przesłanych Produktów. W przypadku braków ilościowych, wedle naszego uznania, wyślemy przesyłkę zastępczą lub przekażemy odpowiednią kwotę na rachunek użytkownika w terminie trzydziestu (30) dni od otrzymania od niego pisemnego zawiadomienia.

6.6 Ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktów przechodzi na użytkownika z chwilą dostawy Produktów do naszego wyznaczonego przewoźnika. W indywidualnych przypadkach możemy, wedle naszego uznania, podjąć decyzję o wymianie Produktów utraconych lub uszkodzonych w transporcie.

6.7 Zachowujemy własność Produktów oraz prawo ich odebrania do chwili pełnej zapłaty wszystkich kwot należnych nam z tytułu Produktów w rozliczonych środkach pieniężnych. Dopóki własność i prawa do Produktów należą do nas, użytkownik zobowiązany jest przechowywać Produkty w sposób umożliwiający ich identyfikację jako Produktów oraz okazać nam te Produkty na każde nasze żądanie.

Gdy Apple wysyła produkty zakupione w Apple Store, ryzyko utraty lub uszkodzenia produktu/-ów przechodzi na Kupującego, kiedy Kupujący lub osoba przez niego wyznaczona wejdzie w fizyczne posiadanie produktu/-ów. Tytuł prawny do produktu/-ów przechodzi na Kupującego w momencie odbioru produktu/-ów z naszego magazynu przez firmę transportową. W tym samym momencie wysyłamy e-mail z powiadomieniem o wysyłce.  W razie jakichkolwiek problemów z dostawą należy skontaktować się z Apple w celu ich rozwiązania. 

6.8 Zasady zwrotów świątecznych zakupów
Towary zakupione w internetowym sklepie Apple Store, które zostaną odebrane między 1 listopada 2013 r. a 25 grudnia 2013 r., można zwracać do 7 stycznia 2014 r. Prosimy pamiętać, że w odniesieniu do takich towarów pozostają w mocy wszystkie pozostałe Warunki i zasady sprzedaży i zwrotu pieniędzy obowiązujące w internetowym sklepie Apple Store. Wszystkie zakupy dokonane po 25 grudnia 2013 r. podlegają standardowym zasadom zwrotów.

Powrót do góry

7. Hasła i upoważnienie

7.1 Z chwilą otrzymania i zaakceptowania przez Apple Formularza wniosku dostępnego na stronie http://apple.com/pl-smb/shop/browse/campaigns/apple_business_experts wydamy hasło, identyfikator i numer konta klienta do składania Zamówień w witrynie internetowej Apple Store dla firm.

7.2 Użytkownik zgadza się, że możemy traktować wszelkie Zamówienia złożone przy użyciu hasła użytkownika lub przy pomocy Formularza zamówienia lub faksem zgodnie z paragrafem 2.1, jako równoważne z gwarancją użytkownika, że będzie ponosił pełną odpowiedzialność za wszelkie kwoty należne nam z tytułu tego Zamówienia.

7.3 Użytkownik zgadza się, że jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo hasła.

7.4 Użytkownik zobowiązuje się nie kwestionować ważności ani wykonalności jakiegokolwiek zakupu w Apple Store na podstawie faktu, że został on przesłany i/lub autoryzowany elektronicznie.

Powrót do góry

8. Oprogramowanie

8.1 Całe Oprogramowanie jest udostępniane użytkownikowi na podstawie licencji, na warunkach i zasadach odpowiednich umów licencyjnych. Takie umowy licencyjne są przesyłane wraz z Oprogramowaniem lub są dostarczane przy pobieraniu Oprogramowania zgodnie z postanowieniami paragrafu 8.3.

8.2 Użytkownik ma obowiązek dopilnować, aby każde rozwiązanie dotyczące Oprogramowania lub Produktu zamówione przez użytkownika było odpowiednie do jego wymagań i kompatybilne z jego systemami, praktykami i metodami postępowania.

8.3 Użytkownik może również zakupić dowolne Oprogramowanie dostępne do pobrania, które jest umieszczone w witrynie internetowej Apple Store, przy użyciu swojego hasła i identyfikatora. Zapłata za takie Oprogramowanie może być dokonana tylko kartą kredytową. Kiedy otrzymamy od wystawcy karty kredytowej użytkownika informację o autoryzacji transakcji, użytkownik otrzyma polecenie rozpoczęcia pobierania Oprogramowania w postaci łącza do pobrania Oprogramowania. Jeżeli w trakcie pobierania transmisja zostanie w jakikolwiek sposób przerwana, użytkownik powinien rozpocząć proces pobierania od nowa. Gdyby użytkownikowi nie udało się pobrać Oprogramowania, wówczas może on wystąpić pisemnie o zwrot zapłaconej ceny w ciągu 30 dni, korzystając z elektronicznego formularza wniosku o zwrot pieniędzy za pobierane oprogramowanie. Wnioski o zwrot pieniędzy należy kierować do nas pocztą na adres widniejący w danych kontaktowych poniżej. W przypadku gdy pobieranie Oprogramowania nie powiedzie się, z zastrzeżeniem paragrafu 11.4, zwrot kwoty zakupu wyczerpuje naszą odpowiedzialność.

Powrót do góry

9. Wsparcie telefoniczne

9.1 O ile nie określono inaczej w witrynie internetowej Apple Store w momencie składania Zamówienia przez użytkownika, bez dodatkowych kosztów udostępniamy usługi wsparcia telefonicznego dla Sprzętu, zdefiniowanego poniżej, oraz Oprogramowania Apple (sprzedanego w pakiecie lub samodzielnie), zdefiniowanego poniżej, zakupionego przez użytkownika w witrynie internetowej Apple Store. Usługa ta jest dostępna przez 90 dni od daty zakupu (daty wystawienia Faktury). W sprawie Wsparcia produktów marek innych niż Apple użytkownik musi kontaktować się z odpowiednim producentem.

9.2 Usługa wsparcia telefonicznego polega na udzielaniu porad i wskazówek telefonicznych dotyczących tylko problemów z ustawieniem i instalacją oraz powiązanych kwestii dotyczących użytkowania.

9.3 Usługi wsparcia telefonicznego są dostępne w Dni robocze w godzinach od 08:00 do 20:00. Numer telefonu do usługi wsparcia telefonicznego zostanie dostarczony wraz z Produktami lub zostanie przesłany użytkownikowi pocztą wraz z numerem klienta po dostarczeniu Produktów. Koszt połączeń telefonicznych wykonanych w celu uzyskania takiego wsparcia telefonicznego ponosi użytkownik według stawki obowiązującej w kraju użytkownika.

9.4 Świadcząc wsparcie telefoniczne, będziemy się starać udzielić odpowiedzi na pytanie zgłoszone przez użytkownika przy pierwszej rozmowie, jednak nie możemy zagwarantować, że uda się nam odpowiedzieć na wszystkie zgłoszone pytania. Czasami będziemy musieli oddzwonić w celu zaproponowania rozwiązania.

Powrót do góry

10. Jednoroczna ograniczona gwarancja

10.1 Każdy nowy Sprzęt Apple objęty jest jednoroczną ograniczoną gwarancją na wady materiałowe i wykonawcze. Użytkownik może zapoznać się z treścią warunków i zasad gwarancji, które są włączone do niniejszej Umowy przez odwołanie i stanowią jej część, klikając właściwe hiperłącze podane poniżej. Takie warunki i zasady gwarancji są również umieszczone w opakowaniu Sprzętu Apple dostarczonego użytkownikowi. Użytkownik może zapoznać się z treścią ograniczonej gwarancji na Sprzęt Apple, w tym z jej ograniczeniami i wyłączeniami, przed zakupem, klikając właściwe łącze podane poniżej. Taka ograniczona gwarancja obejmuje tylko Sprzęt Apple (zdefiniowany poniżej); nie obejmuje ona Oprogramowania, Usług ani żadnych innych Produktów. Informacje o gwarancjach dotyczących konkretnego Oprogramowania można znaleźć w odpowiednich warunkach i zasadach licencji na Oprogramowanie.

Jednoroczna ograniczona gwarancja na nowe produkty z wyjątkiem produktów iPod i iSight
Jednoroczna ograniczona gwarancja na produkty iPod i iSight
Jednoroczna ograniczona gwarancja na telefon iPhone

Przed zgłoszeniem Sprzętu Apple do serwisu gwarancyjnego użytkownik ma obowiązek sporządzić osobną kopię zapasową oprogramowania systemowego, oprogramowania aplikacji i wszystkich danych oraz wyłączyć wszelkie hasła. Odpowiedzialność za ponowną instalację takiego oprogramowania, danych i haseł ponosi użytkownik. Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę danych na skutek serwisu gwarancyjnego. Użytkownicy chcący uzyskać od nas telefonicznie informacje o swoich uprawnieniach gwarancyjnych powinni dzwonić do nas w Dni robocze w godzinach od 09:00 do 17:00, podając numer seryjny Sprzętu Apple. Numer telefonu do serwisu gwarancyjnego dostarczany jest razem ze Sprzętem Apple. Koszt połączeń telefonicznych wykonanych do nas ponosi użytkownik według stawki obowiązującej w kraju użytkownika.

10.2 Produkty marek innych niż Apple/produkty podmiotów trzecich Wszelkie roszczenia gwarancyjne dotyczące Produktów marki innej niż Apple (w tym produktów marek innych niż Apple zawartych w pakietach produktów lub pakietach promocyjnych), tam gdzie dotyczy, należy zgłaszać zgodnie z warunkami i zasadami standardowej gwarancji producenta, która może być dołączona do zakupionych Produktów. Wszelkie roszczenia gwarancyjne na podstawie gwarancji producenta należy zgłaszać bezpośrednio do producenta lub do nas telefonicznie (w takim przypadku dołożymy uzasadnionych starań w celu załatwienia sprawy w imieniu użytkownika).

Powrót do góry

11. Nasza odpowiedzialność

11.1 Niniejsze warunki i zasady określają pełny zakres wiążących nas zobowiązań i odpowiedzialności odnośnie dostawy Produktów (i realizacji usług wsparcia telefonicznego i gwarancyjnych) oraz świadczenia wszelkich Usług.

11.2 Poza gwarancjami, warunkami i obowiązkami wyraźnie określonymi w Umowie nie wiążą nas żadne inne gwarancje, warunki ani obowiązki.

11.3 Niniejszym wyłącza się w sposób wyraźny wszelkie gwarancje, warunki i inne zobowiązanie dotyczące Produktów lub Usług, które mogą być dorozumiane lub włączone do Umowy ustawą, prawem zwyczajowym, prawem obowiązującym w kraju zakupu Produktów czy Usług lub w inny sposób, w maksymalnym zakresie dopuszczonym przez prawo (w tym między innymi wszelkie dorozumiane warunki dotyczące jakości, przydatności do określonego celu, wykonania z należytą starannością). W szczególności Apple zrzeka się obowiązku zapewnienia, że Produkty są odpowiednie dla konkretnych celów użytkownika.

11.4 Żadne z postanowień Umowy nie ogranicza ani nie wyklucza naszej odpowiedzialności (i) za śmierć lub uszczerbek na zdrowiu spowodowane naszym niedbalstwem, (ii) za oszustwo lub (iii) za wszelkie naruszenie obowiązków nałożonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa krajowego dotyczące tytułu prawnego bądź (iv) wszelkiej odpowiedzialności, która nie może być wykluczona na mocy prawa.

11.5 Z zastrzeżeniem paragrafu 11.4, Apple nie ponosi odpowiedzialni z tytułu Umowy za utratę dochodu, utratę zysków, kontraktów, danych ani za żadne straty czy szkody pośrednie lub uboczne jakiegokolwiek rodzaju, niezależnie od tego w jaki sposób powstały i czy zostały spowodowane deliktem (w tym niedbalstwem), naruszeniem kontraktu czy też w inny sposób.

11.6 Z zastrzeżeniem paragrafu 11.4, maksymalna łączna odpowiedzialność Apple z tytułu Umowy, z tytułu odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej (w tym spowodowana przez zaniedbanie) lub z innego tytułu w żadnych okolicznościach nie przekroczy kwoty należnej Apple od użytkownika za dane Produkty i/lub Usługi.

Powrót do góry

12. Kontakt z Apple

Użytkownik może skontaktować się z Apple:
• dzwoniąc pod numer 800 702 322, w Dni robocze w godzinach 09:00 – 17:00;
• wysyłając wiadomość e-mail na adres businessexperts@apple.com;
• pocztą pod adresem Apple Distribution International Ltd., The Apple Store, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ireland. Kontaktując się z nami w sprawie złożonego Zamówienia, należy podać Internetowy numer zamówienia.

Powrót do góry

13. Kontrola eksportu

Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszystkich Przepisów prawa dotyczących eksportu. Użytkownik zobowiązuje się (i) nie eksportować żadnego Produktu do żadnego kraju z naruszeniem Przepisów prawa dotyczących eksportu oraz (ii) nie eksportować żadnego Produktu do żadnego kraju, w przypadku którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia eksportowego lub innej zgody wydanej przez organ administracji państwowej, bez uprzedniego uzyskania wszystkich niezbędnych pozwoleń i innych zgód. Użytkownik zapewnia, że nie znajduje się w kraju, nie podlega kontroli kraju ani nie jest obywatelem czy mieszkańcem kraju, do którego eksport Produktów jest zakazany na podstawie jakiegokolwiek Przepisu prawa dotyczących eksportu.

Powrót do góry

14. Ochrona danych

Składając zamówienie, użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że możemy przechowywać, przetwarzać i wykorzystywać dane użytkownika w celu przetwarzania Zamówienia oraz w szerzej sformułowanym celu obsługi i kontynuowania naszych relacji handlowych. Dane użytkownika mogą być także przetwarzanie i przechowywane ze względów bezpieczeństwa, w celu spełnienia wymagań prawnych oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego. Dostęp do danych użytkownika będą mieć wyłącznie prawidłowo upoważnione osoby w firmie Apple.

Aby możliwa była realizacja celów wskazanych powyżej, dane użytkownika zostaną przesłane do spółki Apple Inc. w Cupertino, w stanie Kalifornia (USA). Przekazywanie danych osobowych do Apple Inc. odbywa się zgodnie z wymaganiami dotyczącymi transgranicznego przekazywania danych ustanowionymi w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”) i Szwajcarii. Aby chronić dane osobowe użytkownika, spółka Apple Inc. zostanie stroną odpowiednich instrumentów prawnych dotyczących transgranicznego przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych lub będzie związana odpowiednimi postanowieniami umownymi (takimi jak standardowe klauzule umowne w postaci zatwierdzonej przez Komisję Europejską) bądź obowiązującymi regułami wewnętrznymi. Na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej dane użytkownika mogą być także udostępniane określonym osobom w grupie spółek Apple na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Współpracujemy z innymi przedsiębiorstwami z siedzibami w Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz poza tym obszarem (w tym w krajach, które nie oferują tego samego poziomu ochrony, co kraj użytkownika), które pomagają nam w dostarczaniu zamówionych Produktów i świadczeniu zamówionych Usług. Dopilnujemy, aby te przedsiębiorstwa przestrzegały przepisów UE dotyczących ochrony danych albo przepisów należących do innego systemu prawnego i zapewniających wystarczającą ochronę, ewentualnie aby zostały związane odpowiednimi postanowieniami umownymi lub regułami wewnętrznymi w celu zapewnienia ochrony danych osobowych użytkownika.

Na przykład możemy przekazywać tym przedsiębiorstwom dane użytkownika, aby umożliwić dostawę Produktów do użytkownika lub umożliwić użytkownikowi skorzystanie ze specjalnych upustów bądź warunków zakupu. Ponadto w przypadkach, w których użytkownik zwrócił się o finansowanie zakupu zamówionych Produktów, niektóre informacje podane nam przez użytkownika zostaną przekazane do przedsiębiorstw finansujących zakup. Bardziej szczegółowe informacje o stosowanych przez nas sposobach ochrony danych użytkowników zawierają Zasady ochrony prywatności dostępne pod adresem www.apple.com/pl/legal/privacy.

Niniejszym informujemy, że użytkownik ma prawo uzyskiwać dostęp do swoich danych, poprawiać je i je usuwać, a także zgłaszać uzasadniony sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych. W każdej chwili użytkownik może zadeklarować brak zgody na otrzymywanie jakichkolwiek reklam lub informacji o produktach oraz na marketing bezpośredni. Aby skorzystać z któregokolwiek z tych praw, należy kliknąć łącze appleid.apple.com w celu uaktualnienia swoich preferencji dotyczących kontaktu albo skontaktować się z Apple za pośrednictwem strony www.apple.com/pl/privacy/contact.


Powrót do góry

15. Okoliczności niezależne od nas

Dołożymy wszelkich starań w celu wykonania naszych zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. Jednakże nie możemy ponosić odpowiedzialności za żadne opóźnienia ani niewykonanie spowodowane przez jakiekolwiek okoliczności niezależne od nas. W przypadku opóźnienia wykonamy nasze zobowiązania w najszybszym możliwym terminie.

Powrót do góry

16. Spory, obowiązujące prawo i jurysdykcja

Niniejsza Umowa będzie pod każdym względem podlegała prawu Polskiemu i zgodnie z nim interpretowana, a strony zgadzają się, że sądy w Polsce będą jedynymi sądami właściwymi do rozpatrywania i rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszej Umowy lub powstałych w związku z nią i wszelkimi Zamówieniami składanymi na jej podstawie.

Powrót do góry

17. Ogólne

17.1 O ile w niniejszej Umowie wyraźnie nie określono inaczej, niedochodzenie przez użytkownika lub przez nas wykonania któregokolwiek z postanowień Umowy nie stanowi zrzeczenia się takiego postanowienia. Nie ma to żadnego wpływu na prawo późniejszego egzekwowania wykonania danego postanowienia.

17.2 Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane przez sąd lub inny właściwy trybunał za niewykonalne, niezgodne z prawem lub z innych przyczyn nieważne, pozostałe części niniejszej Umowy będą obowiązywały w pełnym zakresie i będą interpretowane w taki sposób, aby w możliwie jak największym stopniu oddać pierwotny zamiar stron w niniejszej Umowie.

17.3 Jeżeli (a) dla użytkownika lub mienia użytkownika zostanie ustanowiony syndyk, zarządca, administrator, komisarz lub osoba pełniąca podobną funkcję, jeżeli użytkownik dokona cesji na rzecz swoich wierzycieli, jeżeli jakiekolwiek postępowanie zostanie wszczęte przez użytkownika, w imieniu użytkownika lub przeciwko użytkownikowi w ramach upadłości lub niewypłacalności bądź przedsiębiorstwo użytkownika zostanie zlikwidowane lub rozwiązane, zostanie złożony wniosek o likwidację przedsiębiorstwa użytkownika lub wydany nakaz likwidacji przedsiębiorstwa użytkownika, użytkownik zaprzestanie działalności, zostanie pozwany z tytułu zadłużenia lub w jakiejkolwiek jurysdykcji wystąpi podobna lub analogiczna sytuacja; lub (b) jeżeli użytkownik naruszy jakikolwiek warunek Umowy lub innej umowy zawartej pomiędzy użytkownikiem a nami, wówczas możemy, wedle naszego wyboru, zawiesić dalsze dostawy i/lub wypowiedzieć Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia.

17.4 Ani Umowa, ani Zamówienie nie może zostać przeniesione przez użytkownika, a użytkownik nie może delegować swoich obowiązków z Umowy bez naszej uprzedniej zgody, która to zgoda nie będzie bezpodstawnie wstrzymywana. Możemy przenieść Umowę bez zgody użytkownika pod warunkiem, że takie przeniesienie nastąpi na rzecz spółki zależnej należącej do grupy spółek Apple.

Powrót do góry

18. Terminy Zdefiniowane

18.1 W niniejszych warunkach:

"Akcesoria" oznaczają wszelkie Produkty pomocnicze, jak mysz lub torba na laptopa;
"Autoryzowany dostawca usług Apple" oznacza usługodawcę upoważnionego przez nas do świadczenia usług serwisu gwarancyjnego;
"Witryna internetowa Apple Store dla firm" oznacza naszą witrynę internetową dla Klientów w Polsce o adresie internetowym http://apple.com/pl-smb/shop;
"Umowa" oznacza niniejsze warunki;
"Klient" oznacza podmiot gospodarczy (zdefiniowany przez nas w danym czasie), który może nabywać Produkty i Usługi widoczne w danym czasie w witrynie internetowej Apple Store dla firm;
"Formularz wniosku" oznacza formularz rejestracyjny dostępny w Apple, który Klient musi właściwie wypełnić i złożyć w Apple;
"Przepisy prawa dotyczące eksportu" oznaczają wszelkie przepisy ustawowe, wykonawcze i zarządzenia obowiązujące w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii, a dotyczące eksportu, re-eksportu, transferu lub odsprzedaży Produktów;
"Sprzęt" oznacza wszelkie Produkty marki Apple niebędące Oprogramowaniem, Usługami ani Akcesoriami;
"Faktura" oznacza fakturę wystawioną przez nas dla użytkownika, obejmującą cenę Produktów i/lub Usług;
"Zamówienie" oznacza zamówienie złożone przez użytkownika zgodnie z niniejszymi Warunkami;
"Potwierdzenie zamówienia" oznacza potwierdzenie zamówienia wystawione przez nas dla Użytkownika, oznaczające przyjęcie złożonego przez niego Zamówienia;
"Formularz zamówienia" oznacza elektroniczny formularz zamówienia w witrynie internetowej Apple Store dla firms;
"Produkt" oznacza produkt umieszczony w witrynie internetowej Apple Store dla firm, który zobowiązujemy się dostarczyć Użytkownikowi zgodnie z niniejszymi warunkami;
"Usługi" oznaczają wszelkie usługi płatne lub inne (z wyłączeniem usług gwarancji i wsparcia telefonicznego) umieszczone w witrynie internetowej Apple Store dla firm, które zobowiązujemy się świadczyć Użytkownikowi zgodnie z niniejszymi warunkami i zasadami;
"Oprogramowanie" oznacza Produkt będący oprogramowaniem, w tym między innymi systemy operacyjne, oprogramowanie towarzyszące, oprogramowanie samodzielne i oprogramowanie do pobrania;
"Internetowy numer zamówienia" oznacza numer zamówienia wydany przez nas użytkownikowi;
"Dzień roboczy" oznacza dzień nie będący sobotą, niedzielą lub dniem wolnym od pracy w Polsce.

18.2 Apple Distribution International Ltd. jest spółką zarejestrowaną w Republice Irlandii z siedzibą w Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irlandia, pod numerem 470672 w Urzędzie Rejestracji Spółek w Irlandii.

Powrót do góry