WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY I ZWROTU PIENIĘDZY („WARUNKI I ZASADY”)

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY I ZWROTU PIENIĘDZY („WARUNKI I ZASADY”)

Dziękujemy za zakupy w internetowym sklepie Apple Store. Zadowolenie użytkowników przeglądających, oceniających i kupujących nasze produkty w internetowym sklepie Apple Store pod adresem http://www.apple.com/pl, przy pomocy aplikacji mobilnej Apple Store lub przez telefon za pośrednictwem Infolinii Apple jest dla nas bardzo ważne. Internetowy sklep Apple Store, aplikacja mobilna Apple Store i Infolinia Apple prowadzone są przez Apple Distribution International Ltd., spółkę założoną w Republice Irlandii, z siedzibą przy Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irlandia, wpisaną do rejestru pod numerem 470672 w Urzędzie Rejestracji Spółek w Irlandii. Dla ułatwienia orientacji w tekście, internetowy sklep Apple Store, aplikacja mobilna Apple Store oraz Infolinia Apple zwane będą dalej „Apple Store”, zaś spółka Apple Distribution International Ltd. zwana będzie „Apple” lub „nami”. Kupujący mogą kontaktować się z Apple listownie — pisząc na powyższy adres siedziby spółki, telefonicznie — dzwoniąc pod bezpłatny numer 800 702 322 od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-18:00, jak również wysyłając wiadomość elektroniczną na adres contactus.pl@euro.apple.com.

Podobnie jak w przypadku innych zakupów, transakcje realizowane w Apple Store podlegają określonym warunkom i zasadom. W przypadku nabycia produktu w Apple Store, do umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Kupującym a Apple mają zastosowanie niniejsze warunki i zasady wraz z Zasadami ochrony prywatności i Warunkami korzystania. Do składania zamówień w Apple Store uprawnieni są Kupujący, którzy ukończyli 18. rok życia.

Powrót do góry

Standardowe zasady zwrotów

W zakresie, w jakim dopuszczają to przepisy ustawowe, Kupujący ma prawo z dowolnej przyczyny anulować zamówienie, zwrócić produkt lub odstąpić od umowy o świadczenie usług. W celu dokonania zwrotu produktu kupionego w Apple Store lub odstąpienia od umowy o świadczenie usług należy wysłać nam informację o zamiarze zwrotu produktu lub odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia wejścia Kupującego lub wskazanej przez niego osoby w fizyczne posiadanie produktu/-ów, bądź od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług. W przypadku zamówienia obejmującego większą liczbę produktów prosimy o przesłanie nam informacji o zamiarze zwrotu produktu w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący lub wskazana przez niego osoba weszli w fizyczne posiadanie ostatniego z produktów objętych tym zamówieniem. W celu realizacji tych praw Kupujący powinien jedynie przekazać nam wyraźną informację o zamiarze zwrotu produktu lub odstąpienia od umowy o świadczenie usług. Kupujący może nas o tym powiadomić, przesyłając formularz umieszczony na końcu niniejszych zasad, składając formularz elektroniczny znajdujący się pod adresem http://www.apple.com/pl/shop/account/home, dzwoniąc pod bezpłatny numer 800 702 322 lub wysyłając wiadomość elektroniczną na adres contactus.pl@euro.apple.com.

Po poinformowaniu nas o zamiarze zwrotu należy przesłać do nas produkt wraz z oryginalnym dowodem zakupu oraz oryginalnym opakowaniem i pierwotnie dołączonymi akcesoriami. Od momentu zgłoszenia zamiaru zwrotu lub odstąpienia od umowy o świadczenie usług Kupujący ma 14 dni na zwrot produktów lub umówienie się na ich odbiór. Po odebraniu przez nas produktu lub — w przypadku gdy Kupujący przekaże produkt przewoźnikowi — po otrzymaniu produktu lub potwierdzenia jego wysyłki dokonamy zwrotu pieniędzy w ciągu 14 dniu, korzystając z formy płatności użytej podczas zakupu.

Następujące produkty i usługi podlegają zwrotowi wyłącznie w przypadku, gdy są wadliwe lub niezgodne z umową:

 • Oprogramowanie pobierane z Internetu w przypadku, gdy proces pobierania rozpoczął się za uprzednią wyraźną zgodą Kupującego oraz po przyjęciu przez niego do wiadomości faktu utraty prawa do odstąpienia.
 • Subskrypcje programu uaktualnienia oprogramowania Up-to-Date, karty upominkowe iTunes, karty upominkowe Apple Store oraz wszelkie produkty Apple Developer.
 • Usługi, takie jak pakowanie prezentów, po ich pełnej realizacji, o ile taka realizacja rozpoczęła się po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody Kupującego oraz po przyjęciu przez niego do wiadomości, że utraci przysługujące mu prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usługi po jej pełnej realizacji. W przypadku gdy usługi nie zostały zrealizowane w pełni, a Kupujący żądał, aby ich świadczenie rozpoczęło się w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług, Kupujący zostanie obciążony opłatą proporcjonalną do usług zrealizowanych do chwili poinformowania nas o zamiarze odstąpienia od umowy o świadczenie usług.
 • Zapieczętowane oprogramowanie komputerowe, które po dostarczeniu zostało rozpieczętowane.

Jeśli zwrócony produkt będzie uszkodzony, możemy pomniejszyć zwracaną kwotę pieniędzy o związany z tym spadek wartości produktu.

Zwrócimy całą kwotę zapłaconą przez Kupującego w związku z produktem lub usługą z wyjątkiem wyraźnie określonych kosztów dostawy (jeśli Kupujący nie wybrał dostawy standardowej).

Szczegółowe informacje dotyczące zwrotu produktów kupionych w Apple Store znajdują się w części Zwroty towarów i pieniędzy na stronie Pomocy znajdującej się pod adresem http://www.apple.com/pl/shop/help/returns_refund.

Powrót do góry

Usługi bezprzewodowe

Niektóre produkty Apple wykorzystują usługi bezprzewodowe, które mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami oraz które podlegają postanowieniom odrębnej umowy zawartej pomiędzy Kupującym a wybranym przez niego dostawcą usług bezprzewodowych. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z dostawcą usług bezprzewodowych.

Powrót do góry

Ceny i ich korekta

Apple zastrzega sobie prawo zmiany cen produktów wystawionych w Apple Store w dowolnym czasie oraz poprawiania ewentualnych błędów w cenach. Wszelkie zmiany cen nie będą miały wpływu na zamówienie, które zostało już przyjęte przez Apple. W przypadku wystąpienia błędu w cenie Kupujący zostanie o nim zawiadomiony oraz będzie mógł kontynuować realizację transakcji z uwzględnieniem właściwej ceny albo anulować zamówienie bez ponoszenia żadnych kosztów z tego tytułu. Dalsze informacje na temat cen i podatków znajdują się w części Płatności i ceny na stronie Pomocy znajdującej się pod adresem http://www.apple.com/pl/shop/help/payments.

Powrót do góry

Zamówienie, potwierdzenie zamówienia i przyjęcie zamówienia

W celu złożenia zamówienia na produkty lub usługi w Apple Store Kupujący może odwiedzić witrynę internetową sklepu pod adresem http://www.apple.com/pl lub skorzystać z aplikacji mobilnej Apple Store, a następnie po prostu umieścić wybrane produkty w torbie, przejść do kasy (korzystając z wybranego przez siebie sposobu płatności) z identyfikatorem Apple ID lub jako klient-gość, i zlecić wysłanie produktów/usług sobie bądź osobie przez siebie wskazanej. Ewentualnie Kupujący może zadzwonić pod bezpłatny numer Apple Store, 800 702 322 od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-18:00, a wówczas specjalista Apple pomoże mu przejść przez cały proces składania zamówienia, od wyboru produktu do sposobu płatności. Niezależnie od wybranego sposobu składania zamówienia Kupujący może sprawdzić dane zamówienie przed jego złożeniem. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma od nas numer zamówienia internetowego.

W ciągu kilku minut po otrzymaniu zamówienia prześlemy Kupującemu pocztą elektroniczną potwierdzenie zamówienia. Podobnie jak w przypadku numeru zamówienia internetowego, wiadomość elektroniczna zawierająca potwierdzenie zamówienia nie oznacza przyjęcia przez nas zamówienia Kupującego, a stanowi jedynie potwierdzenie otrzymania go przez nas. Po załatwieniu zamówienia Kupującego i przygotowaniu go do wysyłki, prześlemy Kupującemu wiadomość elektroniczną o przyjęciu przez nas jego zamówienia, zawierającą dane dotyczące wysyłki („Wiadomość Elektroniczna o Przyjęciu Zamówienia”). Decyzję o przyjęciu zamówienia Kupującego podejmujemy wedle naszego wyłącznego uznania. Ponieważ chcemy być pewni, że produkt przeznaczony dla Kupującego jest dostępny, zamówienie Kupującego przyjmowane jest dopiero po przygotowaniu produktu do wysyłki. Zazwyczaj odbywa się to w ciągu dwudziestu czterech godzin w przypadku produktów znajdujących się w magazynie. Jeżeli danych produktów nie ma w magazynie, Kupujący otrzyma Wiadomość Elektroniczną o Przyjęciu Zamówienia, gdy dany produkt stanie się dostępny i zostanie przygotowany do wysyłki, co w żadnym razie nie nastąpi później niż w terminie wysyłki wskazanym Kupującemu przy dokonywaniu zapłaty. Z chwilą wysłania przez nas Wiadomości Elektronicznej o Przyjęciu Zamówienia i otrzymania jej przez Kupującego, Apple zawrze z Kupującym umowę (której najważniejsze postanowienia zawarte będą w tejże wiadomości elektronicznej). W tym momencie pozostaje nam tylko dostarczyć produkt/-y Kupującemu, co zrobimy niezwłocznie, by Kupujący mógł jak najszybciej cieszyć się wyjątkowymi produktami kupionymi w Apple Store.

Powrót do góry

Wysyłka i dostawa

Apple Store oferuje opcje dostawy w trybie zwykłym i ekspresowym. Dostawa w trybie zwykłym jest bezpłatna w przypadku każdego zamówienia o wartości przekraczającej określoną kwotę. Opłaty za wysyłkę obowiązują przy zamówieniach na kwoty niższe lub za dostawę w trybie ekspresowym. Aby sprawdzić wysokość aktualnych stawek i opłat za wysyłkę, należy odwiedzić stronę http://www.apple.com/pl/shop/help/shipping_delivery. W przypadku podania adresu poza granicami Polski zamówienie nie zostanie przyjęte i nie zostaną wysłane produkty.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących terminu i sposobu odbioru produktów zakupionych przez Kupującego w Apple Store, należy zapoznać się z częścią Wysyłka i dostawa na stronie Pomocy pod adresem http://www.apple.com/pl/shop/help/shipping_delivery. Na faktyczną dostawę realizowaną na podstawie zamówienia Kupującego od momentu, gdy zamówiony produkt opuści nasz zakład może mieć wpływ wiele okoliczności niezależnych od Apple. Jednakże zawiadomimy Kupującego o każdym znaczącym opóźnieniu i będziemy z nim współpracować w celu zapewnienia sprawnej dostawy.

Gdy Apple wysyła produkty zakupione w Apple Store, ryzyko utraty lub uszkodzenia produktu/-ów przechodzi na Kupującego, kiedy Kupujący lub osoba przez niego wyznaczona wejdzie w fizyczne posiadanie produktu/-ów. Tytuł prawny do produktu/-ów przechodzi na Kupującego w momencie odbioru produktu/-ów z naszego magazynu przez firmę transportową. W tym samym momencie wysyłamy e-mail z powiadomieniem o wysyłce. W razie jakichkolwiek problemów z dostawą należy skontaktować się z Apple w celu ich rozwiązania. 

Powrót do góry

Roczna ograniczona gwarancja producenta udzielana przez Apple

Apple udziela rocznej ograniczonej gwarancji producenta z tytułu wad materiałowych i wykonawstwa dla każdego nowego produktu markowego Apple. Z obowiązującymi warunkami gwarancji można zapoznać się na stronie http://www.apple.com/pl/legal/warranty/, jak również można je znaleźć w pudełku, w które zapakowany jest sprzęt. Roczna ograniczona gwarancja Apple nie obejmuje produktów nieoznaczonych marką Apple, nawet jeżeli są one pakowane lub sprzedawane razem z produktami firmy Apple. Produkty nieoznaczone marką Apple mogą być objęte gwarancją producenta, której udziela producent produktu — w celu uzyskania dalszych informacji prosimy zapoznać się z tekstem umieszczonym na pudełku produktu i w materiałach drukowanych.

Powrót do góry

Ustawowe prawa konsumentów

Roczna ograniczona gwarancja Apple lub w przypadku produktów nieoznaczonych marką Apple — gwarancja producenta produktu (w stosownych przypadkach) jest niezależna od praw konsumenckich wynikających z polskiego prawa konsumenckiego i została udzielona w ich uzupełnieniu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy kliknąć tutaj.

Powrót do góry

Dział obsługi klientów Apple Store

Jeśli Kupujący będzie miał jakiekolwiek problemy związane z zamówieniem lub będzie chciał sprawdzić stan zamówienia, prosimy odwiedzić stronę http://www.apple.com/pl/shop/account/home lub skontaktować się z działem obsługi klientów Apple Store pod numerem 800 702 322 od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-18:00.

Powrót do góry

Eksport

Niniejsza umowa podlega obowiązującym przepisom o kontroli eksportu. Kupujący nie może eksportować produktów zakupionych w Apple Store do innego kraju lub regionu, jeżeli jest to zakazane przez przepisy o kontroli eksportu. Jeżeli Kupujący planuje eksport produktu Apple do innego kraju lub regionu, musi wcześniej uzyskać wszelkie wymagane przepisami prawa pozwolenia eksportowe (lub inne pozwolenia władz).

Powrót do góry

Dostępność produktu i ograniczenia

Zważywszy na popularność i/lub ograniczenia po stronie podaży niektórych naszych produktów, Apple może być zmuszona do ograniczenia liczby produktów dostępnych w ramach sprzedaży. Wierzcie nam, wytwarzamy produkty tak szybko, jak to możliwe. Apple zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie ilości produktów udostępnionych do sprzedaży, nawet po złożeniu zamówienia przez Kupującego, ale jeszcze przed jego przyjęciem przez Apple.

Powrót do góry

Płatności

Jeżeli Kupujący płaci kartą kredytową, to w momencie, gdy składa zamówienie, możemy zablokować środki na jego karcie kredytowej do wysokości łącznej kwoty zamówienia. Jeżeli nie uzyskamy autoryzacji od wystawcy karty kredytowej Kupującego, zawiadomimy o tym Kupującego, aby mógł zapłacić w inny sposób. Karta kredytowa Kupującego zostanie obciążona z chwilą przyjęcia przez nas zamówienia.

Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji tożsamości posiadacza karty. By wykluczyć użycie karty kredytowej lub debetowej bez zgody Kupującego, będziemy porównywać imię i nazwisko, adres oraz inne dane osobowe przekazane przez Kupującego podczas procesu zamawiania z informacjami będącymi w posiadaniu wystawcy karty i integratora. Poprzez zaakceptowanie niniejszych warunków Kupujący wyraża zgodę na takie kontrole.

Dalsze informacje dotyczące płatności znajdują się w części Płatność i podatek VAT na stronie Pomocy pod adresem http://www.apple.com/pl/shop/help/payments.

Powrót do góry

Standardowy formularz anulowania zamówienia w związku ze zwrotem produktów lub odstąpieniem od umowy o świadczenie usług

(niniejszy formularz należy wypełnić i zwrócić tylko wówczas, gdy Kupujący zamierza odstąpić od umowy)

 • Do:
  Apple Distribution International Ltd.
  Hollyhill Industrial Estate
  Hollyhill
  Cork
  Irlandia
  Adres e-mailowy: contactus.pl@euro.apple.com
 • Ja/my [*] niniejszym informuję/ informujemy, że [*] odstępuję/ odstępujemy od [*] umowy sprzedaży następujących produktów [*]/ świadczenia następujących usług [*],
 • Data zamówienia [*]/ Data odbioru [*],
 • Imię i nazwisko / nazwa konsumenta (-ów),
 • Adres konsumenta (-ów),
 • Podpis konsumenta (-ów) (tylko w przypadku przekazania niniejszego formularza w formie papierowej),
 • Data

[*] Niepotrzebne skreślić.

Powrót do góry

Alternatywne metody rozstrzygania sporów

Platforma internetowego rozstrzygania sporów (ODR) prowadzona przez UE jest dostępna na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Powrót do góry