Villkor för One to One (Sverige)

Viktigt. Apple Retail Sweden AB (”Apple”) tillhandahåller dig (”du” eller ”medlem”) de One to One-tjänster som beskrivs i detta dokument under följande villkor (”Villkor”). När du köper ett One to One-medlemskap eller mottar en One to One-tjänst måste du samtycka till dessa Villkor.

Allmänt. One to One-medlemskap erbjuds endast vid inköpstillfället för kunder som köper en Macintosh-dator från Apple (”Mac” eller ”behörig Apple-produkt”) som är ny, Apple-certifierad renoverad eller utförsäljs i en Apple Store-butik, Apple Online Store eller via telefonbeställning på 020‑120 99 71. För syftena i dessa Villkor sträcker sig ”inköpstillfället” från inköpsdatumet och 14 dagar framåt. Om du returnerar din Apple-produkt i enlighet med Apples Försäljningsvillkor får du full ersättning för kostnaden för ditt One to One-medlemskap och ditt konto avaktiveras. Medlemmar begränsas till ett enda One to One-medlemskap per år. Ditt One to One-medlemskap löper ut ett år från aktiveringsdatumet. Om One to One-medlemskapet köps av en minderårig (under 18 år) eller för en minderårigs räkning måste en vuxen vara närvarande för att godkänna dessa Villkor. En vuxen måste vara närvarande tillsammans med en minderårig under 14 år som deltar i en One to One-tjänst. One to One-tjänster är endast giltiga i Apple Store-butiker, för Apple-produkter som du äger och som är registrerade i ditt namn, och kan inte användas för tjänsteförfrågningar som görs via Apple Online Store, genom att ringa 020–120 99 71 eller via Apples återförsäljare eller serviceställen. One to One-medlemskap och tjänster får inte överlåtas. Apple förbehåller sig rätten att neka, begränsa eller avbryta en One to One-tjänst och/eller ett One to One-medlemskap om en rimlig anledning att göra detta uppstår, inklusive utan begränsning om det, enligt Apples åsikt, är så att en medlem drar nytta av One to One-tjänster i anslutning till kränkande, olagligt eller på annat sätt olämpligt innehåll eller material, uppvisar ett oresonligt, kränkande eller störande beteende, kräver ovanliga eller avancerade tjänster/utbildningar som sträcker sig bortom vad som omfattas av dessa Villkor eller Apples typiska tjänsteerbjudanden, eller på annat sätt bryter mot dessa Villkor.

Du samtycker till och förstår att det är nödvändigt för Apple att samla in, behandla och använda dina personuppgifter för att kunna utföra de tjänste- och supportåtaganden som uppstår i anknytning till ditt One to One-medlemskap. Medlemmar får även regelbundet medlemskapsrelaterad information från Apple, exempelvis information om giltighetstiden för konton och ändringar av One to One-programmet. Du kan också bli ombedd att delta i medlemsundersökningar. Apple skyddar din information i enlighet med Apples policy för integritetsskydd som finns på www.apple.com/se/legal/privacy. Om du vill få tillgång till de personuppgifter som Apple har om dig, eller om du vill göra ändringar, besöker du https://appleid.apple.com/se för att uppdatera dina kontaktuppgifter eller kontaktar Apple på privacyeurope@apple.com

Om någon punkt (eller del av någon punkt) i dessa Villkor skulle visa sig vara olaglig, ogiltig eller ohävdbar i enlighet med gällande lagstiftning ska denna punkt, i den mån den kan särskiljas från övriga Villkor, betraktas som undantagen från detta Avtal och ska inte på något sätt påverka juridisk ställning, giltighet eller hävdbarhet för de återstående Villkoren.

Dessa Villkor lyder under gällande svensk lagstiftning, utan beaktande av motstridig lagstiftning, och parterna samtycker till att Sveriges domstolar är den enda behöriga jurisdiktionen för alla eventuella rättstvister som härrör från dessa Villkor. Du bör spara en kopia av dessa villkor och samtliga inköpskvitton och annat material. Apple förbehåller sig rätten att utan föregående varning dra tillbaka, ändra, säga upp eller göra tillägg i dessa Villkor eller One to One-tjänster. Besök www.apple.com/se/retail/learn/one-to-one/terms.html för att läsa den senaste versionen av dessa Villkor.

Tjänstevillkor. One to One-tjänsterna utgörs av Dataöverföring, Personal Training och Open Training. One to One-tjänsterna erbjuds via bokning enligt ”först till kvarn”-principen och varierar beroende på personaltillgängligheten i våra Apple Store-butiker.

Dataöverföring One to One-medlemmar är berättigade till dataöverföringstjänster för en (1) Mac som köpts från en Apple Store-butik, Apple Online Store eller via 020–120 99 71 om tjänsterna begärs inom medlemsperiodens första sextio (60) dagar, inklusive eventuella förnyanden. Dataöverföring inkluderar överföring av filer från din gamla dator (PC eller Mac) till din Mac. För att vara berättigad till dataöverföringstjänsten via One to One måste din gamla dator gå att starta utan problem och vara fri från virus. Om du har en PC måste den ha Windows XP Service Pack 3 eller senare installerat och ha en fungerande Ethernetport. Om du flyttar från en Mac måste den ha Mac OS X 10.6.8 eller senare och en fungerande Ethernet-, Firewire-, Thunderbolt- eller USB-port. Om du sparar data eller information på din Mac innan dataöverföringstjänsten utförs raderas dessa och din Mac återställs till fabriksinställningarna innan data från din gamla dator överförs till den. Vid förfrågan installerar vi även kompatibel hårdvara från Apple som köptes samtidigt som din Mac. Vi hjälper också till att installera mjukvara som köpts samtidigt med Mac-datorn under en Personal Training- eller Open Training-session som bokas i Apple Store-butiken. Dataöverföringstjänsten omfattar överföring och integrering av e-post, kontakter, kalendrar, musik, bilder, bokmärken och dokument från ditt personliga användarkonto, men inte från konton som tillhör andra och som kan finnas på den gamla datorn. Apple garanterar inte att alla data kan överföras från den gamla datorn till din nya Mac, eftersom vissa data – inklusive, och utan begränsning, vissa e-post-, kontakt- och kalenderappar – kanske inte stöds. Dataöverföringstjänsten via One to One är endast tillgänglig i Apple Store-butiker för Mac-datorer med den senaste versionen av OS X som ägs av dig och är registrerade under ditt namn.

Personal Training, Group Training och Open Training. Personal Training- och Open Training-sessioner (gemensamt och individuellt ”Utbildningssession(er)”) är endast avsedda för informationssyften. Du kan delta i valfri Utbildningssession genom att använda din egen Apple-produkt eller, beroende på tillgänglighet, en Apple-produkt som tillhandahålls av Apple Store-butiken. Personal Training-sessioner är individuella sessioner där deltagarna består av One to One-medlemmen och en Apple-anställd. Open Training-sessionerna sker i gruppmiljö med en utbildare som finns tillgänglig för att ge assistans och besvara frågor medan de enskilda medlemmarna arbetar på sina egna projekt. Schemaläggning och innehåll i Utbildningssessioner fastställs av Apple och kan ändras efter Apples rimliga gottfinnande. Bokningar för Utbildningssessioner är tillgängliga enligt ”först till kvarn”-principen, vilket innebär att Apple inte gör några utfästelser gällande det antal Utbildningssessioner en medlem kan delta i under perioden för sitt medlemskap. Medlemmar måste boka sina platser online via sina personliga One to One-sidor eller Apple Store-appen (kan hämtas från App Store i iTunes). Bokningssystemet för One to One visar tillgängligheten 14 dagar framåt i tiden. Medlemmar kan inte ha fler än en (1) Personal Training- och (1) Open Training-session bokade samtidigt. När du har slutfört en session kan du boka nästa. Personal Training-sessioner erbjuds i pass på 30 och 60 minuter och inkluderar upp till 5–10 minuter till att samla ihop dina tillhörigheter och avrunda sessionen. Sen ankomst till en Personal Training-session kan leda till att den avbokas eller bokas om. Open Training-sessioner erbjuds i pass på 90 minuter. Observera att du genom att dra nytta av One to One-tjänster förstår och godkänner att tidslängden på en erbjuden Utbildningssession är ungefärlig och att de faktiska tidslängderna för enskilda sessioner då och då kan behöva kortas av för att inte övriga schemalagda tider ska förskjutas. Vidare förbehåller Apple sig rätten att efter eget skön ersätta inbokade utbildare och att ändra, senarelägga eller avboka datum och tid för en Utbildningssession (t.ex. under perioder med ovanligt hög kundbelastning).

Förebygga förlust av data. Du förstår och samtycker till att Apple inte är ansvarigt eller skadeståndsskyldigt vid förlust, skada, förvrängning, utlämning eller ändring av filer, mappar, data, appar eller din konfidentiella företagsinformation och/eller personliga information samt löstagbara medier (”Data”). Du ansvarar för att återställa eller återskapa alla förlorade, skadade eller ändrade Data. Du försäkrar att inga uppgifter eller Data som delges Apple är konfidentiella. DU UPPMUNTRAS OCH FÖRVÄNTAS ATT VIDTA LÄMPLIGA ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖRHINDRA ELLER MINSKA MÖJLIGA RISKER FÖR FÖRLUST ELLER SKADA AV DATA. I SYNNERHET GÄLLER ATT INNAN DU LÄMNAR IN EN APPLE-PRODUKT FÖR EN ONE TO ONE-TJÄNST, INKLUSIVE DATAÖVERFÖRING, ÄR DET DITT ANSVAR ATT SÄKERHETSKOPIERA ALLA BEFINTLIGA DATA PÅ DATORNS HÅRDDISKAR OCH/ELLER ENHETER, ATT TA BORT ALL KONFIDENTIELL INFORMATION OCH ALLA PERSONUPPGIFTER, SAMT KOPPLA BORT EXTERNA MEDIER OCH ENHETER SOM CD- OCH DVD-SKIVOR, PC CARD-KORT ELLER FLASHENHETER.

Installera mjukvara. Om en One to One-tjänst kräver åtkomst, användning eller överföring av data som finns på din Apple-produkt eller gamla dator försäkrar du att du har laglig rätt att ansluta till, kopiera eller använda sådana data och att tillåta Apple att göra detsamma, samt att du tillåter sådan åtkomst, kopiering och användning av Apple. Du försäkrar också att du enligt lag har rätt att godkänna villkor för mjukvarulicenser i det fall en One to One-tjänst omfattar installation av mjukvara på din Apple-produkt, samt att du ger Apple tillåtelse att godkänna sådana villkor å dina vägnar vid utförandet av tjänsten.

Begränsat skadeståndsansvar. I den utsträckning som tillåts enligt gällande lagstiftning är Apple inte skadeståndsansvarigt om data förloras eller skadas på en medlems dator under en workshop, för egendom som förloras eller skadas när medlemmen deltar i en Apple Store-butik, eller för andra skador som inte enligt lag kan tillskrivas Apple. Apples skadeståndsansvar i enlighet med dessa Villkor ska inte överstiga det belopp du betalat för ditt One to One-medlemskap.

Ingen del av dessa Villkor minskar dina lagstadgade rättigheter.