Další otázky Další odpovědi na téma
Apple a životní prostředí.

1. Kdo stojí v čele ekologických aktivit společnosti Apple?

Lisa P. Jackson, viceprezidentka Apple pro životní prostředí, politiku a sociální iniciativy, přímá podřízená CEO společnosti Tima Cooka. Oddělení pro životní prostředí, politiku a sociální iniciativy ve spolupráci s dalšími týmy Apple nastavuje strategie, zapojuje další zúčastněné strany, měří pokrok společnosti Apple v naplňování závazků ohledně klimatické změny, vývoje ekologických materiálů pro bezpečnější produkty a úspornějšího používání materiálů a komunikuje zjištěná data.

Představenstvo společnosti Apple dohlíží na to, aby CEO a další zástupci vyššího managementu vedli společnost Apple na denní bázi kompetentním a etickým způsobem, a dohlíží na to, aby byly naplňovány dlouhodobé zájmy akcionářů. Náš integrovaný přístup znamená, že rozhodnutí ohledně environmentálních a sociálních problémů jsou posuzována na nejvyšších úrovních společnosti. Členové výkonného týmu pravidelně hodnotí každý nově vyvíjený produkt s důrazem na volbu použitých materiálů, design, dodavatelský řetězec, obaly a energetickou úspornost produktu.

2. Jak chce Apple do roku 2030 dosáhnout celkově nulových emisí?

Jako velká nadnárodní společnost věříme, že je naší odpovědností podnikat odvážné, rozhodné a inkluzivní kroky ke zmírnění našeho klimatického dopadu. Zavázali jsme se, že napříč celou svojí uhlíkovou stopou, včetně všech našich produktů, dosáhneme do roku 2030 v celkovém úhrnu nulových emisí. Oproti roku 2015 tak snížíme emise o 75 %. Emise minimalizujeme inovacemi v materiálech, používáním čisté energie a nízkouhlíkovou dopravou. To málo, co zbyde, kompenzujeme investicemi do projektů prospěšných přírodě. Ve srovnání s doporučením Mezivládního panelu pro změnu klimatu, tedy dosáhnout uhlíkové neutrality do 20 let, je rok 2030 smělejší cíl. Od roku 2015 už jsme napříč celou naší uhlíkovou stopou snížili emise o víc než 55 procent.

3. Jak Apple posuzuje uhlíkovou stopu svých produktů za celou dobu jejich životního cyklu?

Při posuzování životního cyklu produktu (LCA z anglického „life cycle assessment“) vypočítáváme emise uhlíku pomocí potenciálu globálního oteplení v horizontu 100 let podle Šesté hodnotící zprávy IPCC z roku 2023 (AR6) GWP100, a to včetně biogenního uhlíku. Při provádění LCA postupujeme podle těchto pěti kroků:

  1. Výrobní fázi modelujeme měřením emisí jednotlivých dílů produktu včetně údajů o jejich výrobě. V případě, že data k určitým dílům nejsou dostupná, používáme konstrukční data o jejich velikosti a hmotnosti. Měřením přesně určíme velikost a hmotnost dílů i materiálů v produktu, zatímco data o výrobním procesu a ztrátách výnosů během produkce nám dovolují kvantifikovat dopad výroby. LCA zahrnuje taky doplňky a obaly i snížené emise prostřednictvím Programu čisté energie pro dodavatele Apple. Do výpočtu celkové uhlíkové stopy společnosti Apple zahrnujeme taky opravy a výměny jednotek v rámci programu AppleCare.

  2. Používání produktů zákazníky modelujeme tak, že měříme energii spotřebovanou produktem, který běží v simulovaném scénáři. Vzorce denního používání jsou specifické pro jednotlivé produkty a jsou kombinací skutečných a modelovaných dat o používání produktu zákazníky. Pro účely našeho posuzování se roky používání vztahují k prvnímu vlastníkovi a jsou modelovány na čtyři roky v případě macOS a tvOS zařízení a tři roky v případě iOS, iPadOS a watchOS zařízení. Většina produktů Apple vydrží déle – první majitelé je někomu darují nebo prodají, případně je vrátí společnosti Apple, takže slouží dalším lidem. Další informace o energii spotřebované našimi produkty jsou uvedené v našich ekologických zprávách.

  3. Dopravu modelujeme pomocí shromážděných dat o dopravě jednotlivých produktů i hromadných zásilek pozemní, lodní a leteckou cestou. Započítáváme přepravu materiálů mezi výrobními provozy, dopravu produktů z výrobních provozů do regionálních distribučních center, jejich dopravu z regionálních distribučních center k jednotlivým zákazníkům a konečně dopravu produktů od koncových zákazníků do recyklačních provozů.

  4. Konec životnosti modelujeme na základě údajů o materiálovém složení našich produktů a odhadovaného podílu produktů posílaných k recyklaci nebo likvidaci. U produktů odesílaných k recyklaci zachycujeme počáteční zpracování na recyklační lince, která produkt připraví k obnovení materiálových toků (elektronických součástí, kovů, plastů a skla). Návazné recyklační procesy zahrnuty nejsou, protože spadají do produkční fáze, a ne do fáze zpracování po konci životnosti. U produktů odesílaných k likvidaci zachycujeme emise spojené s uložením na skládku nebo likvidací ve spalovně u každého typu materiálu.

  5. Po shromáždění dat o výrobě, použití, dopravě a konci životnosti tato data zkombinujeme s podrobnými údaji o emisích skleníkových plynů. Tato emisní data vycházejí z kombinace datových sad specifických pro Apple a oborových průměrů produkce materiálů, zpracovatelských procesů, výroby elektřiny a dopravy. Do modelu LCA se započítává i obnovitelná energie spotřebovaná v dodavatelském řetězci, ať už bylo její použití iniciováno samotným dodavatelem, nebo prostřednictvím Programu čisté energie pro dodavatele Apple. Zkombinováním informací specifických pro jednotlivé produkty s emisními daty v našem LCA sestavujeme podrobné výsledky o emisích skleníkových plynů ve vztahu k jednotlivým produktům. Postupy zpracování dat a modelování kontroluje z hlediska kvality a přesnosti Fraunhoferův institut v Německu.

Modelování uhlíkových emisí je doprovázeno nutnou mírou nejistoty – hlavním limitujícím faktorem jsou data. U dominantních složek našich emisí uhlíku řeší společnost Apple tuto nejistotu vývojem podrobných procesních environmentálních modelů, které pracují s parametry specifickými pro Apple. U zbývajících složek naší uhlíkové stopy se spoléháme na oborové průměry a předpoklady.

4. Reportuje Apple environmentální data pro konkrétní země?

Ano. Naše přímé i nepřímé emise, spotřebu zemního plynu a spotřebu elektřiny rozepisujeme pro několik vybraných oblastí v ekologické zprávě za rok 2024 (PDF). Zpráva uvádí taky další podrobnosti o spotřebě energie v našich datových centrech.

5. Má Apple nějaké zásady ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti?

Ano. Společnosti Apple záleží na ochraně životního prostředí, stejně jako na zdraví a bezpečnosti našich zaměstnanců, zákazníků a globální komunity, ve které působíme. Další podrobnosti jsou uvedené v našem prohlášení o zásadách ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti (PDF).

6. Omezuje Apple látky, které jsou nebezpečné pro lidské zdraví a životní prostředí?

Ano. Specifikace regulovaných látek Apple uvádí celé spektrum látek, jejichž používání v produktech Apple, při jejich výrobě a v jejich obalech je zakázané nebo omezené. Všechny produkty Apple vyhovují směrnici Evropského parlamentu a Rady RoHS, která omezuje používání olova a dalších látek. Za materiál podléhající směrnici RoHS považuje Apple takový materiál, který odpovídá směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU a jejím pozdějším dodatkům, včetně výjimek pro používání olova. Když je to technicky možné, snaží se Apple od používání látek, na které se tyto výjimky vztahují, upouštět. V důsledku našeho přístupu k používání látek jsou mnohá omezení vyžadovaná společností Apple nastavena přísnější než požadavky regulačních orgánů. Víc o našem úsilí omezovat a eliminovat nebezpečné látky uvádí specifikace regulovaných látek Apple.

7. Omezuje Apple používání bromovaných zpomalovačů hoření (BFR) a polyvinylchloridu (PVC) ve svých produktech?

Ano. Apple definuje materiál jako neobsahující BFR a PVC, pokud tyto látky nebyly použity záměrně a materiál obsahuje méně než 900 miliontin (ppm) bromu a chloru. Apple začal od používání BFR a PVC upouštět jako první a limit 900 ppm se dnes v odvětví elektroniky považuje za standard. Přítomnost BFR nebo PVC by se projevila podstatně vyšším podílem bromu nebo chloru než 900 ppm. Pod touto hranicí jsou tyto látky neúčinné.

Bez BFR a PVC jsou všechny nové produkty Apple vyrobené od roku 2009, všechny produkty Beats vyrobené od roku 2016 a všechny monitory spánku Beddit vyrobené od konce roku 2018. Přestože odklon od BFR a PVC proběhl u drtivé většiny produktů a součástí Apple, některé starší produkty Apple tyto látky obsahovat můžou. I tyto produkty a jejich náhradní díly a doplňky však byly navrženy tak, aby splňovaly požadavky regulačních orgánů.

Napájecí kabely prodávané v Thajsku, Indii a Jižní Koreji PVC z důvodu specifických požadavků těchto zemí obsahují. Nadále se snažíme získat souhlas vlády s nahrazením PVC.

8. Používá Apple ve svých produktech PFAS?

Apple stojí dlouhou dobu v popředí snah o odstraňování potenciálně nebezpečných látek. Usilujeme o to, aby se k odklonu od používání perfluorovaných a polyfluorovaných látek (PFAS) v našich produktech a výrobních procesech připojili taky všichni naši partneři dodavatelského řetězce a pomohli nám vyvinout bezpečnější alternativy, které nejen udrží standard kvality produktů Apple na současné úrovni, ale ještě ho zvýší. Další informace o dlouhodobém cíli Apple navrhovat produkty, které jsou ohleduplnější k životnímu prostředí a člověku, jsou uvedené v našem závazku postupně se odklánět od perfluorovaných a polyfluorovaných látek (PFAS) (PDF).

9. Co je nařízení REACH a jak Apple plní jeho požadavky?

Nařízení ES č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, běžně označované zkratkou REACH, je nařízení Evropské unie o chemických látkách a jejich bezpečném používání. Zveřejněním seznamů látek pro případné zahrnutí identifikuje Evropská agentura pro chemické látky skupiny látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVEC), o nichž jsou výrobci povinni zákazníky informovat, pokud jsou v součástech jejich produktů použity v míře překračující 0,1 % hmotnosti.

Produkty Apple, jejichž obsah SVHC překračuje podle aktuální verze seznamu látek pro případné zahrnutí limit pro povinné zveřejnění, uvádíme v dokumentu Zveřejnění SVHC podle nařízení REACH (PDF).

SVHC použité v těchto produktech nepředstavují pro zákazníky za normálních podmínek používání bezpečnostní riziko.

10. Používá Apple látky poškozující ozonovou vrstvu?

V souladu s požadavky Montrealského protokolu o látkách poškozujících ozonovou vrstvu nepoužívá Apple látky poškozující ozonovou vrstvu v žádném postupu výroby součástí produktů, výroby materiálů ani výroby materiálů pro obaly produktů používané společností Apple.

11. Jak Apple pomáhá budovat cirkulární ekonomiku?

Čím je zařízení odolnější, tím je ekologičtější. Když produkty vydrží déle, není potřeba vytěžit tolik surovin na výrobu nových. Apple se dlouhodobě zaměřuje na výrobu těch nejlepších, nejodolnějších produktů a poskytování odborného servisu a oprav, aby zajistil, že naše produkty budou zákazníkům sloužit hodně dlouho. A když zákazníkům zařízení doslouží, pomáháme jim s jejich zodpovědnou recyklací.

V roce 2017 Apple zveřejnil svůj závazek dospět jednoho dne k výrobě produktů pouze z obnovitelných a recyklovaných materiálů. A pokud je to možné, snažíme se materiály, které sami nevyužijeme, vracet zpátky na trh, aby je mohli využít jiní. Díky zavedení rozebíracích robotů Daisy, Dave a Taz dokážeme obnovit více materiálů ve vyšší kvalitě než tradičními recyklačními postupy.

Prostřednictvím konkrétních postupů ověřujeme, že materiály používané v našich produktech byly získány zodpovědně a vyhovují přísným standardům a programům vedoucím k dosažení pozitivní změny. Nadále se držíme našeho závazku, ale současně se snažíme zvyšovat laťku až k úrovni, na které budeme vyrábět všechny naše produkty bez nutnosti těžit omezené přírodní zdroje ze země. Je to ambiciózní cíl, který bude vyžadovat roky spolupráce mezi týmy Apple, našimi dodavateli a recyklačními firmami, ale práce na něm už začala.

Víc o našem dosavadním pokroku uvádíme v ekologické zprávě za rok 2024 (PDF).

12. Snižuje Apple používání plastů?

Apple směřuje k ukončení používání plastů v obalech do roku 2025 a k postupnému přechodu na recyklované a obnovitelné plasty i v samotných produktech.

Množství plastů v obalech už jsme zásadně snížili. Víc než 97 % našich obalů se teď vyrábí z vláken. Od roku 2017 pochází 100 % panenských dřevních vláken ze zdrojů, s nimiž je nakládáno zodpovědně.

Od fiskálního roku 2022 jsme náš obalový závazek rozšířili, abychom lépe podchytili náš dopad, což přineslo zvýšení o 36 % celkové obalové hmoty. Tyto údaje jsou uvedeny v ekologické zprávě za rok 2023. Zahrnujeme teď i tašky v prodejnách, všechny finální obaly zboží (včetně plastového obsahu štítků a přiložené dokumentace), obaly zasílané našim zákazníků v rámci programu Apple Trade In, obaly AppleCare celých jednotek a servisních modulů (s výjimkou plastů potřebných k ochraně dílů před elektrostatickým výbojem) a druhotné obaly produktů a doplňků Apple prodávaných společností Apple. Náš cíl nezahrnuje barvy, nátěry ani lepidla používaná v našich obalech. Kromě uhlíkové stopy připadající na obaly započítáváme taky vlákna používaná v našich korporátních provozovnách. Ve fiskálním roce 2023 jich bylo 1 100 tun.

13. Kde najdu produktový list environmentálních vlastností a charakteristik, který vyžaduje zákon AGEC?

Produktový list environmentálních vlastností a charakteristik je podle článku 13 zákona proti plýtvání v oběhovém hospodářství vyžadován ve Francii. Apple tyto informace o svých produktech zpřístupnil na webové stránce produktových listů environmentálních vlastností a charakteristik.

14. Jak můžu baterii ve svém zařízení Apple využít nejúčinněji?

Informace o tom, jak se baterie nabíjí, spolu s tipy, jak dosáhnout co nejdelší životnosti baterie, najdete na stránce apple.com/cz/batteries/maximizing-performance.

15. Kdy a jak si mám nechat baterii svého zařízení Apple vyměnit?

Víc o servisu a recyklaci baterií uvádí stránka apple.com/cz/batteries/service-and-recycling.

16. Nabízí Apple opravy svých produktů?

Naše produkty navrhujeme tak, aby byly odolné a vydržely dlouho s minimální nutností oprav. Ale věříme, že když už je oprava nutná, zákazníci by měli mít snadný přístup ke kvalitnímu servisu. Sjednat opravu je možné v Apple Storech, u autorizovaných poskytovatelů servisu Apple nebo v kontaktním centru Apple. Je také možné domluvit opravu na místě. Za poslední tři roky jsme rozšířili síť našich servisů – počet profesionálních servisních lokalit s proškoleným personálem a originálními díly a nástroji Apple se tak téměř zdvojnásobil. Ve vybraných městech Spojených států taky nadále rozšiřujeme pokrytí službou provádění oprav u zákazníka doma nebo na pracovišti.

V rámci našeho programu nezávislých opraven získalo od roku 2019 více než 4 000 nezávislých servisních firem všech velikostí přístup k originálním dílům, nástrojům, diagnostice a školením Apple. V nezávislých opravnách a globální síti více než 5 000 autorizovaných poskytovatelů servisu Apple pracuje přes 100 000 servisních techniků připravených pomoct zákazníkům s opravou jejich zařízení.

V roce 2022 jsme začali umožňovat opravy svépomocí – každému, kdo má znalosti a zkušenosti s opravou elektronických zařízení, zpřístupňujeme prostřednictvím Apple Self Service Repair Storu návody k opravě a originální díly a nástroje Apple. Opravy svépomocí jsou dostupné ve Spojených státech a v Evropě (v Belgii, Francii, Německu, Itálii, Polsku, Španělsku, Švédsku a Spojeném království).

17. Nabízí Apple recyklaci?

V 99 % zemí, kde Apple nabízí své produkty, společnost umožňuje odevzdat starší zařízení k dalšímu použití nebo recyklaci. Jednou takovou možností je i náš program zpětného odkupu, dostupný aktuálně v 25 zemích. Prostřednictvím programu Apple Trade In si můžou zákazníci nechat zdarma zrecyklovat libovolné zařízení Apple (včetně zařízení značek ve vlastnictví společnosti Apple). Do programu Apple Trade In spadá taky recyklace baterií a elektronických produktů a našim zákazníkům z řad firem, škol a institucí nabízíme bezplatnou recyklaci obalů. Když obdržíme zařízení, pečlivě ho prověříme a rozhodneme, zda je vhodné k dalšímu použití, nebo k recyklaci. iPhony shromážděné ve vybraných regionech budou odeslány k rozebrání robotem Daisy, což je nejinovativnější a nejúčinnější způsob obnovení většího podílu hodnotných materiálů z iPhonu.

Další informace o tom, jak recyklovat zařízení, a to i v zemích, kde služba Apple Trade In není dostupná, jsou uvedené na webu programu opětovného použití a recyklace zařízení Apple.

18. Vyžaduje Apple ve svém řetězci dodavatelů dodržování standardů ochrany životního prostředí a práv zaměstnanců?

Kodex dodavatelů Apple stanovuje vysoké standardy, které naši dodavatelé musí plnit v rovině pracovních a lidských práv, bezpečnosti a ochrany zdraví, ochrany životního prostředí, systémů správy a etiky. Požadujeme, aby všichni dodavatelé spolupracující se společností Apple dodržovali náš dodavatelský kodex a související standardy odpovědnosti dodavatelů. Dodržování těchto pravidel sledujeme přísným hodnocením více než 500 kritérií. V případě, že zjistíme porušení našeho kodexu, požadujeme po dodavatelích okamžitou nápravu a zároveň jim nabízíme pomoc, díky které můžou svůj provoz vylepšit tak, aby příslušné standardy plnili.

19. Spolupracuje Apple s neziskovými ekologickými organizacemi nebo jinými partnery?

Spolupracujeme s celou řadou neziskových, oborových, vládních a obchodních partnerů po celém světě. Máme navázanou spolupráci s dalšími špičkovými společnostmi napříč všemi našimi ekologickými iniciativami ve formě členství v organizacích, jako jsou Ceres nebo Světová podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (WBCSD). V rámci našeho úsilí v boji proti změně klimatu spolupracujeme s organizacemi a sdruženími jako Advanced Energy Economy (AEE), RE100, Japan Climate Leaders’ Partnership a We Mean Business. Naše práce na vytvoření cirkulárních materiálových dodavatelských řetězců je podporována členstvím v uskupeních Aluminum Stewardship Initiative a Platform for Accelerating the Circular Economy (PACE). Jsme také členy sítě Clean Electronics Production Network (CEPN) společnosti Green America a Green Chemistry and Commerce Councilu (GC3). Víc o našich partnerstvích uvádí naše ekologická zpráva za rok 2024 (PDF).

20. Je Apple držitelem certifikace ISO 14001?

Ano. Apple provozuje výrobní závod v irském Corku a celý tento provoz je certifikovaný normou ISO 14001. Kompletní certifikaci uvádí dodatek k naší ekologické zprávě za rok 2024 (PDF).

21. Dodržuje Apple směrnici EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE)?

Ve všech případech, kdy je Apple považován za výrobce elektronických zařízení v Evropské unii, se řídí směrnicí Evropské unie o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE). Aby vyhověl národním požadavkům ohledně odevzdávání zařízení a jejich recyklace, které vyplývají ze směrnice WEEE Evropské unie, podílí se Apple na systémech dodržování předpisů výrobci v každé zemi, kde pro něj tato povinnost vzniká. Manuály k produktům jsou k nim přibalené a zároveň dostupné ke stažení na adrese support.apple.com/cs-cz/manuals. Najdete v nich informace o významu symbolu přeškrtnuté popelnice ve vztahu k produktům a obalům nebo o tom, jak správně likvidovat elektronický odpad. Recyklačním firmám poskytuje Apple na požádání technické údaje ke zpracování a recyklaci zařízení. Nezávislé profesionální recyklační firmy můžou po kontaktování podpory Apple obdržet pokyny k vyjmutí baterií a dalších součástí, které vyžadují selektivní zpracování. Apple se taky podílí na projektu I4R Platform, platformě s informacemi pro recyklační firmy, kterou zřizuje DIGITALEUROPE, APPLiA, a na WEEE fóru, kde jsou recyklačním firmám zpřístupněny pokyny k recyklaci na úrovni kategorií produktů.