Možnosti nápravy

V súvislosti s aktom o digitálnych službách (ďalej len „DSA“) majú určité fyzické alebo právnické osoby k dispozícii isté možnosti nápravy, ktoré sú uvedené nižšie a usporiadané podľa typu prijatého opatrenia.

Nižšie uvedené možnosti nápravy vám nebránia v tom, aby ste sa domáhali nápravy súdnou cestou, ak ste spotrebiteľ, v súlade s Podmienkami používania mediálnych služieb spoločnosti Apple, alebo ak ste vývojár, v súlade s Licenčnou zmluvou pre vývojárov programu Apple Developer Program

Podané oznámenia týkajúce sa nezákonného obsahu

Ak ste podali oznámenie podľa článku 16 DSA prostredníctvom portálu na nahlasovanie obsahu, dostali ste oznámenie o rozhodnutí a máte výhrady týkajúce sa tohto rozhodnutia, môžete podať sťažnosť.

Odstránené recenzie

Ak bola vaša recenzia odstránená z obchodu App Store z dôvodu porušenia Pokynov spoločnosti Apple pre zasielanie recenzií a máte výhrady týkajúce sa odstránenia vašej recenzie, môžete nás kontaktovať tu.

Ukončenie účtu vývojára a odstránenie aplikácie

Ak bol váš účet vývojára zrušený a chcete podať žiadosť o obnovenie, môžete požiadať radu pre posudzovanie aplikácií App Review Board o obnovenie vášho účtu vyplnením tohto formulára: Obnovenie ukončeného členstva vo vývojárskom programe. Vo svojej sťažnosti uveďte konkrétne dôvody, prečo by mala Rada pre posudzovanie aplikácií App Review Board zvážiť obnovenie vášho členstva v programe Apple Developer Program. Uveďte podrobnosti o tom, aké vylepšenia plánujete vykonať, aby ste dodržali usmernenia App Store Review Guidelines, Kódex správania vývojárov a licenčnú zmluvu programu Apple Developer Program.

Ak máte výhrady v súvislosti s opatreniami prijatých spoločnosťou Apple alebo jej správania, ktoré sa vás týkajú a priamo súvisia s distribúciou vašej licencovanej aplikácie v App Store v regióne, v ktorom pôsobíte, môžete podať sťažnosť podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1150 z 20. júna 2019 o podpore spravodlivosti a transparentnosti pre podnikových používateľov online sprostredkovateľských služieb. Spoločnosť Apple takéto sťažnosti zváži, spracuje a oznámi vám výsledok.

Ak bola vaša aplikácia odstránená na základe nároku na ochranu duševného vlastníctva, obráťte sa priamo na žiadateľa pomocou poskytnutých kontaktných údajov a požiadajte ho, aby tímu pre spory týkajúce sa aplikácií poslal e-mail s potvrdením, že problém bol vyriešený a/alebo že nárok bol stiahnutý.

Odstránená odpoveď vývojára

Ak máte výhrady v súvislosti s odstránením vašich odpovedí na hodnotenia zákazníkov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom stránky vývojárov spoločnosti Apple. Prihláste sa a kliknite na Nastavenie a distribúcia aplikácií > Recenzie a hodnotenia zákazníkov, potom vyberte preferovaný spôsob kontaktu.

Odstránená reklama

Ak chcete namietať proti rozhodnutiu spoločnosti Apple týkajúceho sa obmedzenia reklamného obsahu dodávaného spoločnosťou Apple, môžete podať odvolanie tu. Upozorňujeme, že tento postup sa vzťahuje len na reklamu dodávanú spoločnosťou Apple.