Общи Условия За iCloud

Добре дошли в iCLOUD

НАСТОЯЩИЯТ ДОГОВОР МЕЖДУ ВАС И APPLE РЕГУЛИРА ВАШЕТО ПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА, СОФТУЕРА, УСЛУГИТЕ И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИТЕ iCLOUD (ЗАЕДНО НАРИЧАНИ „УСЛУГАТА”). ВАЖНО Е ДА ПРОЧЕТЕТЕ И РАЗБЕРЕТЕ УСЛОВИЯТА ПО-ДОЛУ. КАТО НАТИСКАТЕ „СЪГЛАСЕН СЪМ”, ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЩЕ СЕ ПРИЛАГАТ, АКО ИЗБЕРЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ДОСТЪП ДО ИЛИ ДА ПОЛЗВАТЕ УСЛУГАТА iCLOUD.

Apple е доставчик на Услугата, която Ви позволява да използвате определени Интернет услуги, включително да съхранявате лично съдържание (като например контакти, календари,снимки, записки, напомняния, документи, данни на приложения и електронни писма iCloud), което да е достъпно на Вашето съвместимо устройство или компютър, услуги, базирани на определени местонахождения, само в съответствие с общите условия, посочени в този Договор. iCloud автоматично се включва, когато използвате устройства с iOS 9 или следваща и влезете с вашия идентификатор Apple ID при настройката на устройството, освен ако не инсталирате актуализирана версия на устройство, на което предварително е избрано да не се активира iCloud. Можете да изключите iCloud в Settings. Когато iCloud е активен, Вашето съдържание ще бъде автоматично изпратено до и съхранено от Apple, така че да можете по-късно да получите достъп до това съдържание или съдържанието може да Ви бъде изпратено безжично до други устройства или компютри, съвместими с iCloud. 

I. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА

          А. Възраст. Тази услуга се предлага само за лица, навършили 13 години или повече (или еквивалентната минимална възраст в съответната юрисдикция), освен ако не сте под 13-годишна възраст и Вашето Apple ID Ви е предоставено в резултат на искане от страна на одобрена образователна институция или е създадено в резултат на функцията Family Sharing (Семейно споделяне) от Вашия родител или настойник Съзнателно ние не събираме, не използваме и не разкриваме лична информация от деца под 13 години или еквивалентна минимална възраст под съответната юрисдикция, без провереното съгласие на родител.  Родителите и настойниците трябва също да напомнят на всяко дете, че воденето на разговор с непознати в Интернет може да бъде опасно и да вземат подходящи предпазни мерки за предпазване на децата си, включително като наблюдавате ползването им на Услугата.

За да ползвате Услугата, не може да бъдете лице, на което е забранено получаването на Услугата съгласно законодателството на Съединените Щати или на която е да е друга приложима юрисдикция, включително на държавата, в която живеете или от която получавате Услугата. С приемането на този Договор, Вие декларирате, че разбирате и се съгласявате с горното.

          Б. Устройства и регистрации. Използването на Услугата може да изисква съвместими устройства, достъп до Интернет и определен софтуер (може да се наложи плащането на определени такси); може да изисква периодично обновяване; и може да се повлияе от действието на тези фактори. Apple си запазва правото да ограничава броя Профили, които могат да бъдат създавани от едно устройство и броя на устройствата, свързани с даден Профил. Последната версия на необходимия софтуер може да се изисква за определени действия или функции. Вие се съгласявате, че е Ваша отговорност да отговаряте на тези изисквания. 

          В. Ограничения на ползването  Вие се съгласявате да използвате Услугата само за целите, разрешени от настоящия Договор и само до степен, разрешена от всички приложими закони, подзаконови актове или общоприета практика в съответната юрисдикция. На Вашия Профил е разпределен капацитет за съхранение от 5GB, както е описано в страниците на функциите iCloud. Допълнителен капацитет за съхранение е на разположение за закупуване, както е описано по-долу. Превишаването на което и да е приложимо или разумно ограничение на честотната лента, или капацитет за съхранение (например, архивиране или пространство на електронната поща) е забранено, и може да Ви попречи да архивирате на iCloud, да добавяте документи, или да получавате ново електронно писмо, изпратено до Вашият iCloud имейл адрес. Ако Вашето ползване на Услугата или друго поведение, умишлено или неумишлено заплашва възможността на Apple да предостави Услугата или други системи, Apple ще има правото да предприеме всички разумни стъпки към защита на Услугата и системите на Apple, което може да включва спиране на достъпа Ви до Услугата. Повтарящите се нарушения на ограниченията може да доведат до прекратяване на Профила Ви.

Ако сте лице, обхванато от настоящето споразумение или сте бизнес сътрудник или представител на такова лице или бизнес сътрудник (както тези термини са дефинирани в 45 C.F.R § 160.103), се съгласявате, че няма да използвате никой компонент, функция или друга функционалност на iCloud, за да създавате, получавате, съхранявате или прехвърляте никаква „защитена здравна информация“ (както този термин е дефиниран в  45 C.F.R § 160.103) или да използвате iCloud по какъвто и да е начин, който ще направи Apple (или поделение на Apple) бизнес сътрудник на Вас или на някоя трета страна.

          Г. Наличност на Услугата Услугата или която и да е характеристика или част от нея, може да не е налична на всички езици или във всички страни и Apple не дава никакви гаранции по отношение на това, че Услугата, или която и да е характеристика или част от нея, е подходяща или налична за използване във всяко конкретно местонахождение. До степента, която сте избрали за достъп и ползване на Услугата, Вие правите това по своя собствена инициатива и сте отговорни за спазването на всички приложими закони.

          Д. Променяне на Услугата.  Apple си запазва правото по всяко време да изменя настоящия Договор и да налага нови или допълнителни условия, отнасящи се до използването на Услугата от Вас, при положение, че Apple ви предостави 30-дневно предварително известие за всяка значителна неблагоприятна промяна на Услугата или на приложимите условия за услугата, освен в случаите, когато не би било разумно да се направи това поради обстоятелства, произтичащи от юридически, законови или правителствени действия; да реагира на проблеми, свързани със сигурността и поверителността на потребителите и с техническата цялост на услугата; да предотвратява прекъсването на услугата за други потребители; или вследствие на природно бедствие, катастрофално събитие, война или други подобни обстоятелства извън разумния контрол на Apple. По отношение на платените услуги за място за съхранение в iCloud Apple няма да прави никакви значителни неблагоприятни изменения на услугата преди края на текущия Ви срок за плащане, освен в случаите, когато промяната е разумно наложителна с цел да се реагира на юридическо, законово или правителствено действие; да се решат проблеми, свързани със сигурността и поверителността на потребителите или с техническата цялост на услугата; да се предотврати прекъсването на услугата за други потребители; или да се предотвратят проблеми, произтичащи от природно бедствие, катастрофално събитие, война или други подобни обстоятелства извън разумния контрол на Apple. В случай, че Apple направи значителни неблагоприятни промени в Услугата или в условията за ползване, вие си запазвате правото да прекратите този Договор и своя профил, като в този случай Apple щв Ви предостави пропорционално възстановяване на всяко предварително плащане, отнасящо се за текущите за момента платени услуги. Apple не носи отговорност към Вас по отношение на промени в условията за ползване на Услугата, направени в съответствие с този параграф IE.

II. ФУНКЦИИ И УСЛУГИ

          А. Ползване на услуги, базирани на определено място

Apple, неговите партньори и лицензодатели може да предоставят определени функции или услуги (напр. Find My iPhone (Намери моят iPhone), Find My Friends (Намери моите приятели)), които разчитат на информация за местоположение на устройство с GPS (където е възможно), заедно със захранван от множество места Wi-Fi хотспот и местонахождения на клетки. За да предоставя такива функции или услуги, където е приложимо, Apple, неговите партньори и лицензодатели трябва да събират, използват, предават, обработват и поддържат Вашите данни за местонахождение, включително но не само географско местоположение за Вашето устройство и информация свързана с Вашия iCloud профил („Профил”) и всяко устройство регистрирано на него, включително но не само Вашето Apple ID, ID и име на устройството, и вид на устройството. 

Вие можете да оттеглите съгласието Apple и неговите партньори и лицензодатели да събират, използват, предават, обработват и поддържат Вашите данни за местонахождение и регистрация по всяко време, като спрете да използвате функциите, базирани на местонахождение и от настройките на Вашето устройство изключите Find My iPhone (Намери моя iPhone), Find My Friends (Намери моите приятели) или услугите, базирани на местонахождение (доколкото е приложимо). Когато ползвате услугите на трето лице, което използва или предоставя данни за местонахождение като част от Услугата, Вашето ползване се подчинява на и следва да прегледате общите условия и политиката за защита на лични данни на такова трето лице във връзка с ползването на услуги, базирани на определено местонахождение на такова трето лице. Каквито и да е било данни за местонахождение, предоставени от Услугата, не са предназначени да се използват като надеждни в ситуации, в които е необходимо прецизно определяне на местонахождението, или в които грешните, неточни, забавени или непълни данни може да доведат до настъпване на смърт, нараняване, увреждане на имущество или до вреда на околната средада. Apple ще използва разумни умения и ще положи дължимата грижа при предоставяне на Услугата, но нито Apple, нито някой от неговите доставчици на услуги и/или съдържание гарантира наличността, точността, пълнотата, надеждността, или навременността на данните за местонахождение или всякакви други данни, показани от Услугата. УСЛУГИТЕ, БАЗИРАНИ НА МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НЕ СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ИЛИ ПОДХОДЯЩИ ЗА ПОЛЗВАНЕ КАТО СИСТЕМА ЗА ЛОКАЛИЗИРАНЕ ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ.

          Б. Find My iPhone (Намери моя iPhone)

Функцията Find My iPhone (Намери моя iPhone) автоматично се активира на iOS устройствата с iOS 8 или следваща, както и на всеки друг Apple аксесоар свързан с Вашия iPhone, когато се активира iCloud. Когато е активна функцията Find My iPhone (Намери моя iPhone) на iOS устройства с iOS 7 или следваща, Вашето iOS устройство автоматично ще бъде свързано към Вашия идентификатор Apple ID.  Ще бъде необходимо да въведете паролата за Вашия идентификатор Apple ID, за да може някой (включително и и Вие) да изключи функцията Find My iPhone (Намери моя iPhone), да излезе от регистрацията в iCloud, да изтрие или активира устройството.  Apple и упълномощените му представители не могат да извършват услуги по софтуерна или хардуерна поддръжка, включително услуги, подлежащи на ограничената гаранция на Apple, освен ако не деактивирате Find My iPhone (Намери моя iPhone) преди услугата.  Apple не носи отговорност, ако не сте защитили своето iOS устройство с парола, не сте активирали режима „Загубване“ и/или не сте получили или не сте отговорили на съобщения и комуникации.  Освен това Apple не носи отговорност да Ви върне Вашето iOS устройство или за каквато и да е загуба на данни на Вашето iOS устройство.

          В. Резерно копие

iCloud Backup периодично създава резервни копия на iOS устройствата, когато устройството е със заключен екран, свързано към източник на захранване и свързано към Интернет чрез Wi-Fi мрежа. Ако устройство не е свързвано за архивиране с iCloud за период от сто и осемдесет (180) дни, Apple си запазва правото да изтрие всякакви резервни копия на такова устройство. Резервното копие може да включва архивиране на настройките и характеристиките на устройството, снимките и видео, документите, Вашите съобщения, тоновете на звънене, данните на приложението Health (Здраве) и други данни на приложения. За повече информация, моля посетете https://support.apple.com/bg-bg/HT207428. Следното съдържание не е включено във Вашето iCloud резервно копие: съдържание, закупено от iTunes Store, App Store, или iBooks Store, синхронизирани от компютъра Ви и библиотека Ви със снимки, ако сте упълномощили библиотеката със снимки в iCloud. Apple ще използва разумни умения и дължимата грижа при предоставяне на Услугата, но ДО НАЙ-ГОЛЯМА СТЕПЕН ДОПУСТИМА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО, APPLE НЕ ГАРАНТИРА И НЕ ДАВА ГАРАНЦИЯ, ЧЕ ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ, КОЕТО МОЖЕ ДА СЪХРАНЯВАТЕ ИЛИ ДО КОЕТО ИМАТЕ ДОСТЪП ЧРЕЗ УСЛУГАТА, НЯМА ДА БЪДЕ ПРЕДМЕТ НА НЕПРЕДНАМЕРЕНО УВРЕЖДАНЕ, ПОДПРАВЯНЕ, ЗАГУБА ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА ТОЗИ ДОГОВОР И APPLE НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ, АКО НАСТЪПИ ТАКОВА УВРЕЖДАНЕ, ПОДПРАВЯНЕ, ЗАГУБА ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ. Ваша е отговорността да поддържате подходящ архив на Вашите информация и данни.

          Г. Снимки 

          1.  Библиотека със снимки в iCloud. Когато активирате използването на библиотека със снимки в iCloud, Вашите снимки, видео, мета данни и всякакви промени, които правите от приложението Photos (Снимки) на Вашето iOS устройство, macOS компютър или Windows PC компютър автоматично ще се качат и съхранят в iCloud, а след това ще се прехвърлят към всички Ваши други устройства и компютри, на които е активно използването на библиотека със снимки в iCloud. Разделителната способност на снимките и видео може да се различава в зависимост от настройките на Вашето устройство и свободното пространство. Можете да изтегляте снимки и видео с пълна разделителна способност по всяко време.

          2. Споделяне на снимки в iCloud.  Когато използвате споделяне на снимки в iCloud, Apple съхранява всякакви снимки и видео, които споделяте, докато не ги изтриете. Може да получите достъп до Вашите споделени снимки и видео от всяко от Вашите Apple устройства, които имат активирано споделяне на снимки в iCloud. Хората, които каните към споделените си албуми, могат да преглеждат, съхраняват, копират и споделят тези снимки и видео, както и да допринасят със снимки и видео и коментари. Ако изберете да използвате функцията за споделяне на снимки в iCloud, за да споделяте снимки чрез уеб връзка, тези снимки ще са обществено достъпни за всеки, на който е предоставена уеб връзката или има достъп до нея. Ако желаете да спрете споделянето на отделни снимки, видео, коментари или цели споделени албуми, можете да ги изтриете по всяко време. Въпреки това, всяко съдържание, което преди е било копирано от споделен албум на друго устройство или компютър, няма да бъде изтрито.

          3. Моят поток от снимки (My Photo Stream). Когато използвате My Photo Stream (Моят поток от снимки), Apple може да съхранява снимките, направени от Вашето iOS устройство или качени от Вашия компютър за ограничен период от време и автоматично да изпраща снимките към Вашите други Apple устройства, на които е активиран My Photo Stream (Моят поток от снимки). Ограничен брой от снимки може да се съхраняват в iCloud или на другите Ваши устройства във всеки един момент, като старите снимки автоматично ще се изтриват с времето от My Photo Stream (Моят поток от снимки). За да запазите тези снимки завинаги, трябва първо да ги запазите във фотолентата на Вашето iOS устройство или библиотеката за снимки на Вашия компютър.

Д. Family Sharing (Семейно споделяне). С Family Sharing (Семейно споделяне), може да споделяте определени снимки и услуги, включително iTunes Store, iBooks Store и покупки от App Store, абонамент към Apple Music и iCloud хранилище с членовете на Вашето семейство. Също така може да споделите календар, споделен албум със снимки и Вашата локация с членовете на Вашето семейство. За повече информация относно споделянето на Вашето съдържание на покупки, моля, вижте правилата и условията за използване на Apple Media на адрес https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ww/.

Е. File Sharing (Споделяне на файлове). Когато използвате iCloud File Sharing (Споделяне на файлове), Apple архивира всякакви файлове, които споделяте докато не ги изтриете. Може да имате достъп до споделените файлове от всяко от Вашите Apple устройства с активиран iCloud Drive. Може да давате достъп на други лица за преглеждане, запазване, копиране или редактиране на тези файлове. Имате опцията да да давате право на други лица да редактират файлове или само да ги преглеждат. Ако използвате iCloud File Sharing (Споделяне на файлове), за да споделяте файлове чрез уеб линк, то тези файлове ще са публично достъпни до всеки сдобил се с уеб линка. Може да спрете споделянето на файлове по всяко време. Ако спрете да споделяте, файловете ще се изтрият от iCloud Drive от всички устройствата. Въпреки това, всяко съдържание което преди е било копирано на друго устройство или компютър, няма да бъде изтрито.

Ж. Mail Drop. Ако сте влезли в iCloud и използвате приложението Mail на macOS или iCloud Mail в мрежата за изпращане на имейли с големи прикачени файлове, ше имате опцията за използване на Mail Drop. С Mail Drop, Вашите големи прикачени файлове ще бъдат временно съхранени в сървърите на iCloud, за да се улесни доставката им. Apple ще изпрати или линк, или преглед на прикаченото към получателите в зависимост от приложението им за електронна поща. Пространството, необходимо за временно съхраняване на големите прикачени файлове, няма да се отчита спрямо Вашата iCloud квота за съхранение. За повече информация за Mail Drop посетете https://support.apple.com/bg-bg/HT203093.

          З. Приложения на други страни. Ако използвате Вашата регистрация в iCloud, за да влезете в определени Приложения на други страни, се съгласявате да позволите на Приложението да съхранява данни във Вашия персонален профил в iCloud, а Apple да събира, съхранява и обработва такива данни от името на съответната трета страна разработчик на приложения и свързано с това как използвате Услугата и такива Приложения. Данните, които Приложението съхранява във Вашия персонален Профил в iCloud, се отчита спрямо Вашия лимит за място за съхранение.  Такива данни може да се споделят с други Приложения, които сте изтеглили от същия разработчик на приложения. 

          И. Регистрация в iCloud само от уеб  Ако се регистрирате да използвате Услугата само в уеб от устройство или компютър, които не са с марката на Apple, ще имате достъп само до ограничена част от функционалността на Услугата. Ще получите 1GB безплатно пространство и няма да можете да увеличавате това пространство при регистрация само от уеб. Като условие за достъп до Услугата при регистрация само от уеб се съгласявате на всички съответни условия, които са в този Договор, включително и без ограничение на всички изисквания за използване на Услугата, ограничения за използване, достъпност, бета версии, откази от гаранция, правила относно Вашето съдържание и поведение, както и прекратяване. Условията в този Договор, касаещи функциите, които не са достъпни за потребители само от уеб, не са приложими за Вас. В тях се включва например използването на услуги, базирани на местоположение и плащане на такси за разширено място за съхранение в iCloud. Освен това се съгласявате, че ако по-късно получите достъп до Вашата регистрация само от уеб от устройство или компютър с марката на Apple, независимо дали притежавате такова устройство или компютър, Apple може автоматично да обнови Вашата регистрация само от уеб към пълна регистрация в iCloud и да Ви предостави цялата налична функционалност на Услугата, включително увеличение на размера за безплатно място за съхранение. Ако сте избрали да влезете във Вашата регистрация само от уеб от устройство или компютър с марката на Apple и впоследствие сте получили пълната функционалност на Услугата, се съгласявате, че всички условия, които се съдържат тук се отнасят за Вашето използване на Услугата. Ако не искате да имате пълна регистрация в iCloud, не влизайте във Вашата регистрация само от уеб от устройство или компютър с марката на Apple.

           Й. Дву-факторна идентификация и автоматични повиквания и SMS-и.  Ако изберете да активирате дву-факторна идентификация за вашия идентификатор Apple ID, се съгласявате (а) да предоставите на Apple поне един телефонен номер; и (б) да получавате автоматично набрани или предварително записани повиквания и SMS-съобщения от Apple, на който и да е от предоставените телефонни номера. Възможно е да направим такива повиквания или да изпратим такива съобщения, (i) за да помогнем запазването на сигурността при влизане във Вашия Профил; (ii) за да помогнем да влезете във Вашия Профил, когато сте забравили паролата си; или (iii) ако по някаква друга причина е необходимо да се обслужва Вашия Профили или да се приложи това Споразумение, нашите политики, приложимото законодателство или друго споразумение, което може да имаме с Вас.

III. Абонамент за разширяване на мястото за съхранение

Допълнително място за съхранение е налично за покупка на база абонамент.

          А. Заплащане

Като разширите мястото за съхранение на Вашето устройство или компютър, Apple автоматично ще таксува на определен период, като използва начина на плащане, свързан с Вашия идентификатор Apple ID (т.е. начинът на плащане, който използвате за покупки в iTunes Store, App Store или iBooks Store, ако е достъпно) или начинът на плащане, свързан с регистрацията на Вашето семейство. Ако отговаряте за семейство, Вие се съгласявате Apple да таксува периодично с помощта на Вашия начин на плащане за членовете на Вашето семейство, които са разширили своето място за съхранение. Освен това Apple може да поиска да получи предварително одобрение за сумата на транзакцията и да се свързва с вас периодично с имейл на имейл адреса, свързан с Вашия идентификатор Apple ID, за да напомня за таксувания и друга комуникация, свързана с мястото за съхранение.  

Можете да промените абонамента си чрез повишаване или понижаване на мястото за съхранение под iCloud секцията в Настройки на Вашето устройство, или под iCloud секцията на Системни предпочитания на Вашия Mac или iCould за Windows на Вашия PC компютър.

Дължимата такса за място за съхранение на разширен план за съхранение ще влезе в сила незабавно; понижението в плана за съхранение ще влезе в сила на следващата отчетна дата за годината или месеца. ВИЕ СТЕ ОТГОВОРНИ ЗА НАВРЕМЕННОТО ПЛАЩАНЕ НА ВСИЧКИ ТАКСИ И ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА APPLE НА ВАЛИДНА КРЕДИТНА КАРТА ИЛИ ПОДРОБНОСТИ ПО РАЗПЛАЩАТЕЛНАТА СМЕТКА ЗА ПЛАЩАНЕ НА ВСИЧКИ ТАКСИ. Ако Apple не е в състояние успешно да задължи кредитната Ви карта или разплащателна сметка за дължимите такси, Apple си запазва правото да отмени или да ограничи достъпа до Вашето съхранено Съдържание, да изтрие Вашето съхранено Съдържание, или да прекрати Вашия Профил. Ако искате да определите друга кредитна карта или разплащателна сметка или, ако има промяна в кредитната Ви карта или статут на разплащателната сметка, трябва да промените Вашата информация онлайн в секцията Информация за Профила на iCloud; това може временно да прекъсне достъпа Ви до услуги, като в същото време Apple проверява новата Ви платежна информация. Ние може да се свържем с Вас с имейл относно Вашата регистрация по причини, включващи но не ограничаващи само до наближаване или надвишаване на Вашия лимит за място за съхранение. 

Вашата обща цена ще включва цената на ъпгрейда плюс всички приложими такси за кредитни карти и каквито и да е данъци за продажби, ползване, стоки и услуги, данък добавена стойност (ДДС) или други подобни данъци, съгласно приложимото право и на база данъчната ставка, в сила към момента на закупуване на ъпгрейда. Ние ще начислим данък, когато това се изисква съгласно данъчните правила, приложими към Услугата.

          Б. Право на отказване

Ако изберете да се откажете от Вашия абонамент след неговото първоначално закупуване, или ако имате годишен абонаментен план, слвдващ началото на всеки срок на подновяване, можете да направите това, като се свържете с Поддръжка на клиенти и информирате Apple с ясно изявление (вижте информация за приложимия адрес в раздел „Общи“ по-долу) в рамките на 14 дни от получаването на имейл съобщението с потвърждение. Не е необходимо да предоставяте причина за отказа.

За да спазите крайния срок за отказ, трябва да изпратите съобщението за отказ преди да изтече 14-дневния период.

Потребителите в Европейския съюз и Норвегия освен това имат право да ни информират, като използват примерната бланка за отказ отдолу:

До: Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland:

С настоящето Ви уведомявам, че се отказвам от моя договор за следното:

[СТОЙНОСТ НА АБОНАМЕНТ И ПЕРИОД, например МЕСЕЧЕН АБОНАМЕНТ ЗА 200 GB МЯСТО ЗА СЪХРАНЕНИЕ В iCLOUD]

Поръчано на [ПОСОЧЕТЕ ДАТАТА] 

Име на потребител

Адрес на потребител

Дата 

Резултат от отказа

Ще намалим мястото за съхранение обратно на 5GB и ще възстановим сумата не по-късно от 14 дни от деня, когато получим известието за отказ. Ако сте използвали повече от 5GB през този период, е възможно да не можете да създадете повече архивни копия в iCloud или да използвате определени функции, докато не намалите използваното място. Ще използваме същия начин на плащане, който сте използвали за транзакцията и няма да се начисляват никакви такси.

IV. Вашето ползване на Услугата

          А. Вашият Профил

Като регистриран потребител на Услугата можете да си направите Профил. Не разкривайте информацията за Профила си на никой друг. Единствено Вие сте отговорни за поддържане конфиденциалността и сигурността на Вашия Профил и за всички действия, извършени от или чрез Вашия Профил, и се съгласявате незабавно да уведомите Apple за всяко нарушаване на неприкосновеността на Вашия Профил. Вие също така потвърждавате и се съгласявате, че Услугата е проектирана и предназначена за лична употреба на индивидуална основа и не трябва да споделяте Вашия Профил и / или детайли на парола с друго лице. Ако сме упражнили разумни усилия и дължимата грижа, Apple не носи отговорност за каквито и да е загуби, произтичащи от неоторизирано ползване на Вашия Профил в резултат на неследване на тези правила от Ваша страна.

За да ползвате Услугата, трябва да въведете Вашите Apple ID и парола, за да удостоверите Вашия Профил. Вие се съгласявате да предоставите точна и пълна информация, когато се регистрирате в и докато използвате Услугата (“Регистрационни данни за Услугата”), и се съгласявате да актуализирате Регистрационните данни за Услугата, за да ги поддържате точни и пълни. Неизпъление на задължението Ви да предоставите точни, актуални и пълни Регистрационни данни за Услугата може да доведе до преустановяване и / или прекратяване на Профила Ви. Вие се съгласявате, че Apple може да съхранява и използва Регистрационните данни за Услугата, които предоставяте за използване при поддържане на и фактуриране на такси към Вашия Профил.

          Б. Използване на други продукти и услуги на Apple

Определени компоненти или характеристики на Услугата, предоставена от Apple и / или неговите лицензодатели, включително, но не само възможността да се свалят предишни покупки и iTunes Match и/или библиотека с музика iCloud (може да са приложими допълнителни такси), изискват отделно споразумение за софтуер или друго лицензионно споразумение или условия за ползване. Вие трябва да прочетете, приемете, и да се съгласите да бъдете обвързани от подобни отделни споразумения, като условие за използването на тези конкретни компоненти или приложения на Услугата.

          В. Непредоставяне на права

По никакъв начин този Договор не следва да се тълкува като предоставящ Ви какъвто и да е право, собственост или лицензия по отношение на Apple ID, адрес на електронна поща, име на домейн, iChat ID или подобно средство, ползвано от Вас във връзка с Услугата.

          Г. Непрехвърлимост

Освен ако не се изисква друго от закона, Вие се съгласявате, че Профилът Ви е непрехвърлим и че всички права върху Вашето Apple ID или Съдържание в Профила Ви, се прекратяват с Вашата смърт. При получаване на копие от Акт за смърт, Вашият профил може да бъде прекратен и цялото Съдържание, което е в него изтрито. За допълнителна помощ се свържете с iCloud Поддръжка на support.apple.com/icloud.

          Д. Услугата не може да се препродава

Освен ако не се изисква друго от закона, Вие се съгласявате, че няма да възпроизвеждате, копирате, размножавате, продавате, препродавате, отдавате под наем или търгувате с Услугата (или част от нея), за каквито и да било цели.

V. Съдържание и Вашите действия

          А. Съдържание

“Съдържание” означава всяка информация, която може да бъдат генерирана или на която да се натъкнете чрез използване на Услугата, като например файлове с данни, характеристики за устройство, писмен текст, софтуер, музика, графики, фотографии, изображения, звуци, видео клипове, съобщения и всякакви други подобни материали. Вие разбирате, че цялото Съдържание, независимо дали публично публикувано или частно изпратено на Услугата, е отговорност единствено на лицето, от което произлиза това Съдържание. Това означава, че Вие, а не Apple, сте единствено отговорни за всяко Съдържание, което качвате, изтегляте, публикувате, изпращате по електронна поща, предавате, съхранявате или по друг начин правите достъпно чрез Вашето ползване на Услугата. Вие разбирате, че чрез използване на Услугата може да се натъкнете на Съдържание, което намирате за обидно, неприлично или нежелателно, и че може да изложите други лица на Съдържание, което те могат да счетат за нежелателно. Apple не контролира Съдържанието, публикувано чрез Услугата, нито пък гарантира точността, целостността или качеството на такова Съдържание. Вие разбирате и приемате, че Вашето ползване на Услугата и всяко Съдържание е единствено на Ваш собствен риск.

          Б. Вашите действия

Вие се съгласявате, че НЯМА да използвате Услугата за:

а. качване, изтегляне, публикуване, изпращане по електронна поща, предаване, съхраняване или по друг начин правене достъпно на каквото и да е Съдържание, което е незаконно, обезпокоително, заплашително, вредно, престъпно, опозоряващо, клеветническо, обидно, насилствено, неприлично, вулгарно, нарушаващо неприкосновеността на нечий личен живот, омразно, расистко или етнически обидно, или по друг начин нежелателно;

б. проява на нежелано внимание към, тормоз, заплашване или увреждане на други лица;

в. в случай, че сте пълнолетен, за искане на лични данни или друга информация от непълнолетен (всяко лице под 18 години или друга такава възраст, която местното законодателство определя като непълнолетие), който не познавате лично, включително, но не само което и да е от следните: пълно име или фамилия, домашен адрес, пощенски код, телефонен номер, снимка, или имената на училището, църквата, спортния отбор или приятелите на непълнолетния;

г. представяне за лице или организация, които Вие не сте - Вие нямате право да се представяте за или да давате невярна информация, че сте друго лице (включително известна личност), юридическо лице, друг iCloud потребител, служител на Apple, или граждански или правителствен ръководител, или по друг начин да давате подвеждаща информация за връзката Ви с лице или дружество, (Apple си запазва правото да откаже или блокира всеки Apple ID или имейл адрес, за които може да се счита, че е заимстване на или подвеждащо представяне на Вашата личност или е злоупотреба с името или идентичността на друго лице);

д. участие в каквото и да е нарушение на авторски права или нарушаване на други права на интелектуална собственост (включително качване на каквото и да е съдържание, за което нямате право на качване), или разкриване на каквато и да е търговска тайна или поверителна информация в нарушение на споразумение за поверителност, за неразкриване на информация или трудов договор;

е. публикуване, изпращане, предаване или правене достъпни по друг начин на каквито и да е нежелани или непозволени съобщения по електронна поща, реклама, промоционални материали, нежелана поща, спам, или верижни писма, включително, без ограничение, масови търговски рекламни и информационни съобщения;

ж. фалшифициране хедера на който и да е TCP-IP пакет или на която и да е част от информацията в хедера на имейл или на публикация в нюз група, или по друг начин поставяне в хедера на информация, предназначена да подведе получателите по отношение произхода на което и да Съдържание, предавано чрез Услугата („спуфинг”);

з. качване, публикуване, изпращане по електронна поща, предаване, съхраняване или правене достъпно по друг начин на какъвто и да е материал, който съдържа вируси или друг компютърен код, файлове или програми, предназначени да навредят, да се намесят в или да ограничат нормалното функциониране на Услугата (или която и да е част от нея), или какъвто и да е друг компютърен софтуер или хардуер;

и. вмешателство в или прекъсване на Услугата (включително получаване на достъп до Услугата чрез автоматизирани средства, като скриптове или уеб роботи), или на който и да е сървър или мрежа, свързани с Услугата, или на каквито и да е политики, изисквания или регулации на мрежите, свързани с Услугата (включително всякакъв неразрешен достъп до, използване или наблюдение на данни или трафик, свързани с нея);

й. планиране или участие в каквато и да е незаконна дейност; и/или

к. събиране и съхраняване на лични данни на който и да е друг потребител на Услугата, които да бъдат използвани във връзка с някоя от изброените по-горе забранени дейности.

          В. Премахване на Съдържание

Вие потвърждавате, че Apple не носи отговорност и не е задължено по никакъв начин за което и да е Съдържание, предоставено от други и няма задължение да преглежда предварително такова Съдържание. Въпреки това, Apple си запазва правото по всяко време да определи дали Съдържанието е подходящо и в съответствие с този Договор, и може да преглежда предварително, придвижва, отказва, променя и / или премахва Съдържание по всяко време, без предизвестие и по свое усмотрение, ако такова Съдържание е установено, че е в нарушение на настоящия Договор или е по друг начин нежелателно.

          Г. Архивиране на Вашето Съдържание

Вие сте отговорни за архивиране на собствения си компютър или друго устройство, всички важни документи, изображения или друго Съдържание, което съхранявате или до което имате достъп чрез Услугата. Apple ще положи размумни усилия и дължимата грижа при предоставяне на Услугата, но Apple не се задължава или гарантира, че всяко Съдържание, което може да съхранявате или до което може да имате достъп чрез Услугата, няма да бъде предмет на непреднамерено увреждане, подправяне или загуба.

          Д. Достъп до Вашите Профил и Съдържание

Apple си запазва правото да предприема стъпки, които счита за разумно необходими или подходящи, за да пристъпи към принудително изпълнение и/или потвърди спазването на която и да е част от този Договор. Вие потвърждавате и се съгласявате, че Apple може, без да носи отговорност спрямо Вас, да има достъп до, ползва, съхранява и/или разкрива информация от Вашия Профил и Съдържание на правоприлагащите органи, правителствени служители, и / или трета страна, в случай, че Apple вярва, че е разумно необходимо и уместно, ако е изискуемо от закона или при наличие на добросъвестно предположение от Apple, че такъв достъп до, ползване, разкриване или съхраняване е разумно необходимо за: (a) спазването на законен процес или искане; (b) изпълнението на този Договор, включително разследване във връзка с евентуално негово нарушение; (c) откриване, предотвратяване или по друг начин разрешаване на въпроси на сигурността, измама или такива от техническо естество; или (d) защита правата, собствеността или сигурността на Apple, неговите потребители или обществото, съобразно изискванията или позволеното от закона.

          Е. Съобщение за авторски права - DMCA

Ако считате, че което и да е Съдържание, върху което имате авторски права, е било нарушено от някой, който използва Услугата, моля свържете се с Агента на Apple за Защита на авторски права, както е описано в нашата Политика за защита на авторски права на  https://www.apple.com/legal/trademark/claimsofcopyright.html. Apple може, по своя собствена преценка, да спре и / или прекрати Профили на потребители, за които е установено, че извършват нарушение повторно.

          Ж. Нарушения на този Договор

Ако докато ползвате Услугата се натъкнете на Съдържание, което считате за неподходящо или по друг начин смятате, че представлява нарушение на този Договор, може да го докладвате, като изпратите имейл до abuse@iCloud.com.

          З. Съдържание, предоставено към или налично от Вас в Услугата

1. Лицензия от Вас. Освен за материали, за които ние може да ви дадем лицензия, Apple не претендира собственост на материали и / или Съдържание, което се предоставя към или е налично на Услугата. Въпреки това, чрез предоставяне или публикуване на подобно Съдържание в области на Услугата, които са достъпни от обществени или други потребители, с които Вие се съгласявате да споделяте подобно Съдържание, Вие давате на Apple безвъзмездна, неизключителна, важаща в целия свят лицензия да използва, разпространява, възпроизвежда, променя, адаптира, публикува, превежда, публично представя и публично показва подобно Съдържание в Услугата, единствено за целта, за която такова Съдържание е предоставено или направено налично, без обезщетение или задължение към Вас. Вие се съгласявате, че всяко Съдържание, предоставено или публикувано от Вас ще бъде единствено Ваша отговорност, няма да засяга или нарушава правата на което и да е друго лице или да нарушава законите, да допринася за или да насърчава нарушаване на авторските права или друго неправомерно поведение, или да бъде по друг начин неприлично, неприятно, или проява на лош вкус. С подаването или публикуване на подобно Съдържание в области на Услугата, които са достъпни от обществени или други потребители, Вие декларирате, че сте собственик на такъв материал и / или имате всички необходими права, лицензии и разрешения да го разпространявате.

2. Промени в Съдържанието. Вие разбирате, че за да се предостави Услугата и за да бъде достъпно Вашето Съдържание в нея, Apple може да предава Вашето Съдържание през множество публични мрежи, множество медии и да изменя или променя Вашето Съдържание, за да отговаря на техническите изисквания за свързване на мрежи или устройства или компютри. Вие се съгласявате, че с предоставената с настоящото лицензия, позволявате на Apple да предприема такива действия.

3. Информация за търговска марка. Apple, логото на Apple, iCloud, логото на iCloud и други търговски марки на Apple, марки за услуги, графики и лога, използвани във връзка с Услугата са запазени марки или регистрирани търговски марки на Apple Inc. в САЩ и / или в други страни. Списък на търговските марки на Apple може да се намери тук -  https://www.apple.com/legal/trademark/appletmlist.html. Други търговски марки, марки за услуги, графики и лога, използвани във връзка с Услугата могат да бъдат търговски марки на съответните им собственици. Вие не получавате никакво право или лицензия върху някоя от горепосочените марки, както и в допълнение се съгласявате, че няма да премахвате, прикривате или променяте което и да е съобщение, указващо права на собственост (включително търговски марки и авторски права), които могат да са прикрепени към или да се съдържат в Услугата.

VI. Софтуер

          А. Право на собственост на Apple. Вие потвърждавате и се съгласявате, че Apple и / или лицензодателите му притежават всички права по закон, собственост и интерес върху и по отношение на Услугата, включително, но не само графики, потребителски интерфейс, скриптове и софтуер, използвани за имплементиране на Услугата, както и всеки софтуер, предоставен Ви като част от и / или във връзка с Услугата (“Софтуерът”), включително всяко и всички права върху интелектуалната собственост, които съществуват върху тях, независимо дали са регистрирани или не, и независимо в коя част на света съществуват. Вие също така се съгласявате, че Услугата (включително Софтуерът, или всяка друга част от нея) съдържа информация за собствеността и поверителна информация, която е защитена от приложимите закони за защита на интелектуалната собственост и други закони, включително, но не само за защита на авторски права. Вие се съгласявате, че няма да използвате подобна информация за собственост или материали по никакъв друг начин, освен за ползване на Услугата в съответствие с този Договор. Никаква част от Услугата не може да бъде възпроизвеждана под каквато и да е форма или чрез каквито и да е средства, освен както изрично е разрешено в тези условия.

          Б. Лиценз от Apple. ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СОФТУЕРА ИЛИ КОЯТО И ДА Е ЧАСТ ОТ УСЛУГАТА, ОСВЕН ПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГАТА ПО НАЧИНА, ПО КОЙТО Е ПОЗВОЛЕНО В ТОЗИ ДОГОВОР, Е СТРОГО ЗАБРАНЕНО И НАРУШАВА ПРАВАТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ НА ДРУГИ ЛИЦА И МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРЕДМЕТ НА ГРАЖДАНСКА ИЛИ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО СА ВЪЗМОЖНИ ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА НАРУШАВАНЕ НА АВТОРСКИ ПРАВА.

        В. Публична бета версия. В определени моменти, Apple може да избере да предлага нови и/или актуализирани функции на Услугата (“Бета функционалност”) като част от Публична Бета Програма (“Програмата”) с цел предоставяне на Apple на обратна информация за качеството и използваемостта на Бета функционалностите. Вие разбирате и приемате, че участието Ви в Програмата е доброволно и не създава сдружение, агентство или трудовото правоотношение между Вас и Apple, и че Apple не е длъжно да Ви предостави каквито и да било Бета функционалности. Apple може да направи тези Бета функционалности достъпни за участници в Програмата чрез онлайн регистрация или вписване през Услугата. Вие разбирате и приемате, че Apple може да събира и използва информация от Вашите Профил, устройства и периферни устройства, за да Ви включи в Програмата и / или да определи дали отговаряте на условията за участие. Вие разбирате, че след като се включите в Програмата, може да не е възможно да се върнете към по-ранна не-бета версия на определена Бета функционалност. В случай, че такова връщане е възможно, може да се окаже невъзможно за Вас да пренесете данни, създадени в Бета функционалност обратно към по-ранната не-бета версия. Вашето използване на Бета функционалности и участието Ви в Програмата се уреждат от този Договор и всички допълнителни лицензионни условия, които могат отделно да придружават Бета функционалност. Бета функционалностите се предоставя “ТАКИВА, КАКВИТО СА” и “ТАКИВА, КАКВИТО СА НАЛИЧНИ” и може да съдържат грешки или неточности, които биха могли да доведат до повреди, заразяване или загуба на данни и/или информация от устройството Ви и от периферни устройства (включително, без ограничение, сървъри и компютри), свързани към него. Apple Ви препоръчва да създадете резервни копия на всички данни и информация от Вашето устройство и периферни устройства, преди участието Ви в Програмата. Вие изрично приемате и се съгласявате, че всяко използване на Бета функционалностите е на Ваш собствен риск. ВИЕ ПОЕМАТЕ ВСИЧКИ РИСКОВЕ И ВСИЧКИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ВАШЕТО УЧАСТИЕ В КОЯТО И ДА Е ПРОГРАМА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ВСИЧКИ ТАКСИ ЗА ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ, РАЗХОДИ ПО СЪЗДАВАНЕ НА РЕЗЕРВНО КОПИЕ, РАЗХОДИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВАШИТЕ УСТРОЙСТВО И ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА, КАКТО И ЗА ВСЯКА ЩЕТА НА ТЕХНИКА, СОФТУЕР, ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ДАННИ. Apple може или не може да Ви осигури техническа и / или друга помощ за Бета функционалностите. Ако е предоставена поддръжка, то тя ще бъде в допълнение към нормалния пакет поддръжка за Услугата и ще е достъпна само през Програмата. Вие се съгласявате да спазвате всички правила за поддръжка и политики, които Apple Ви предоставя, за да получите подобна поддръжка. Apple си запазва правото да променя условията, изискванията и политиките на Програмата (включително прекратяване на Програмата) по всяко време с или без предупреждение, както и може да спре участието Ви в Програмата по всяко време. Вие се съгласявате, че Apple не е задължено да предостави търговската версия на Бета функционалностите, и че ако такава търговска версия е налична, тя може да има характеристики и функционалности различни от тези, съдържащи се в Бета функционалностите. Като част от Програмата, Apple ще Ви даде възможността да представите коментари, предложения или друга обратна информация по отношение на използването на Бета функционалностите. Вие се съгласявате, че при липса на отделно писмено споразумение за противното, Apple ще може свободно да използва така предоставената от Вас информация за каквито и да било цели.

          Г. Контрол на износа. Използването на Услугата и Софтуер, включително прехвърлянето, публикуването или качването на данни, софтуер или друго Съдържание чрез Услугата, може да бъде предмет на законите за износ и внос на Съединените щати и други страни. Вие се съгласявате да спазвате всички приложими закони за износ и внос и подзаконови актове. По-специално, но без ограничение, Софтуерът не може да бъде изнасян или реекспортиран (a) към страни, за които САЩ са наложили ембарго или (b) към лице, което е в списъка на Министерство на финансите на САЩ за специално посочените физически лица или в списъка на Министерство на търговията на САЩ за лица или дружества на които това право е отказано. Като използвате Софтуера или Услугата, Вие декларирате и гарантирате, че не се намирате в такава страна или в такъв списък. Вие също така се съгласявате, че няма да използвате Софтуера или Услугата за цели, забранени от законите на САЩ, включително, без ограничение, за разработване, проектиране, индустриално производство или производство на ракети, ядрени, химически или биологични оръжия. Вие се съгласявате да не качвате в Профила си никакви данни или софтуер, които: (а) подлежи на проверка от международните норми за трафик на оръжие; или (б), които не могат да бъдат изнасяни без предварително писмено разрешение от държавни органи, включително, но не само определени видове софтуер за криптиране и първичен код, без първо да получите такова разрешение. Тези гаранции и декларации ще останат в сила и след прекратяване на този Договор.

          Д. Актуализации. Понякога Apple може да актуализира Софтуера, използван от Услугата. За да можете да продължите да използвате Услугата, такива актуализации може автоматично да се изтеглят и инсталират на Вашето устройство или компютър. Тези актуализации може да включват корекции на грешки, подобрения на функции или подобрения или изцяло нови версии на Софтуера. 

VII. Прекратяване

          А. Доброволно прекратяване от Вас

Можете да изтриете Профила си Apple ID и/или да спрете да използвате Услугата по всяко време. Ако желаете да спрете да използвате iCloud на Вашето устройство, може да изключите Вашия iCloud профил от устройството чрез отваряне на настройките на Вашето устройство, докоснете iCloud и след това докоснете „Sign Out“. За да прекратите Вашия Профил и да изтриете Вашия идентификатор Apple ID, свържете се с Apple Поддръжка на support.apple.com/bg-bg/contact. Ако прекратите Вашия Профил и изтриете Вашя идентификатор Apple ID, няма да имате достъп до други продукти и услуги на Apple с този идентификатор Apple ID. Това действие е възможно да не може да се отмени. Никакви такси, платени от Вас, преди прекратяването не се възстановяват (освен ако не е изрично разрешено по друг начин от настоящия Договор), включително каквито и да е такси, платени предварително за годината на фактуриране, през която прекратявате. Прекратяването на Профила Ви не Ви освобождава от което и да е задължение за заплащане на всички начислени възнаграждения или такси.

          Б. Прекратяване от Apple

Apple може по всяко време, при определени обстоятелства и без предварително известие, незабавно да прекрати или да преустанови целия или част от профила Ви и / или достъпа Ви до Услугата. Причините за такова прекратяване може да включват, но не се ограничават до: (а) нарушение на Договора или други политики или указания, които са посочени тук и / или са публикувани в Услугата; (b) искане от Ваша страна за отменяне или прекратяване на Профила Ви; (с) искане и / или заповед от правоприлагащите органи, съдебен орган или друг държавен орган; (d) в случай, че предоставянето на Услугата до Вас е или може да стане незаконно; (е) неочаквани технически или такива, свързани със сигурността пречки или проблеми, или (f) участие от Ваша страна в измама или други незаконни дейности или (g) неплащане от Ваша страна на каквито и да е такси, дължими във връзка с Услугата, като в случай на неимуществени нарушения Apple има правото на прекратяване само, след като Ви предостави 30-дневно предизвестие и само, ако не сте отстранили нарушението в границите на този 30-дневен срок. Всяко такова преустановяване или прекратяване се прави от Apple по негова собствена преценка и Apple няма да носи отговорност към Вас или трета страна за каквито и да било щети, които могат да са в резултат или да възникнат от такова прекратяване или спиране на Вашия Профил и / или достъп до Услугата. В допълнение, Apple може да прекрати Вашия Профил след предварително 30-дневно уведомяване чрез имейл на адреса, свързан с Вашия Профил, ако (а) Вашият Профил е неактивен за 1 (една) година, или (b) има общо прекратяване на Услугата или на каквато и да е част от нея. Предизвестие за общо прекратяване на услугата се предоставя, както е постановено тук, освен в случаите, когато не би било разумно да се направи това поради обстоятелства, произтичащи от юридическо, законово или правителствено действие; при нужда да се решат проблеми, свързани със сигурността и поверителността на потребителите или с техническата цялост на услугата; за да се предотврати прекъсването на услугата за други потребители; или при природно бедствие, катастрофално събитие, война или други подобни обстоятелства извън разумния контрол на Apple. В случай на такова прекратяване Apple ще Ви предостави пропорционално възстановяване на всяко предварително плащане, отнасящо се за текущите за момента платени услуги. Apple не носи отговорност към Вас по отношение на промени на Услугата или в условията за ползване, направени в съответствие с този параграф VIIB.

          В. Последици от прекратяването

При прекратяване на Профила Ви, е възможно да загубите всякакъв достъп до Услугага и каквито и да било части от нея, включително, но не само до Вашия Профил, Apple ID, имейл и Съдържание. В допълнение, след определен период от време, Apple ще изтрие цялата информация и данни, съхранявани в или като част от профила (профилите) Ви. Всеки отделен компонент на Услугата, който може да сте ползвали съгласно отделни лицензионни споразумения, също ще бъде прекратен в съответствие с тези лицензионни споразумения.

VIII. Връзки и Други Материали на трети лица

Определено Съдържание, компоненти или характеристики на Услугата може да включват материали от трети лица и / или връзки към други уеб сайтове, ресурси или Съдържание. Тъй като Apple може да няма контрол върху такива сайтове на трети лица и / или материали, Вие приемате и се съгласявате, че Apple не носи отговорност за наличието на такива сайтове или ресурси, и че Apple не потвърждава съдържанието или не гарантира точността на тези сайтове или ресурси, и по никакъв начин няма да носи отговорност или задължения относно Съдържанието, рекламата, продуктите или материалите, намиращи се на или достъпни от тези сайтове или ресурси. Вие също така потвърждавате и приемате, че Apple не носи отговорност по никакъв начин за вреди, които сте понесли или твърдите, че сте понесли, пряко или косвено, в резултат на Вашата употреба и / или в резултат на това, че разчитате на това Съдържание, реклама, продукти или материали, намиращи се или достъпни от тези сайтове или ресурси.

IX. ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ; ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ

НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ГАРАНЦИИ КАТО ТАКИВА, И ДОТОЛКОВА ДОКОЛКОТО ТАКИВА ОГРАНИЧЕНИЯ СА ИЗРИЧНО ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА, НЯКОИ ОТ ОГРАНИЧЕНИЯТА, ПРЕДВИДЕНИ ПО-ДОЛУ, МОЖЕ ДА НЕ СА ПРИЛОЖИМИ СПРЯМО ВАС.

APPLE ЩЕ ПОЛАГА РАЗУМНИ УСИЛИЯ И ДЪЛЖИМА ГРИЖА ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА. СЛЕДНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА СА ПРЕДМЕТ НА ТАЗИ ИЗРИЧНА ГАРАНЦИЯ.

APPLE НЕ ПОЕМА ЗАДЪЛЖЕНИЕ, НЕ ДЕКЛАРИРА И НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ ВАШЕТО ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ЩЕ БЪДЕ БЕЗ ПРЕКЪСВАНИЯ ИЛИ ГРЕШКИ, И ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ В ОПРЕДЕЛЕНИ МОМЕНТИ APPLE МОЖЕ ДА ПРЕМАХВА УСЛУГАТА ЗА НЕОПРЕДЕЛЕН ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ ИЛИ ДА СПИРА УСЛУГАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА ТОЗИ ДОГОВОР.

ВИЕ ИЗРИЧНО РАЗБИРАТЕ И ПРИЕМАТЕ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГАТА СЕ ПРЕДОСТАВЯ “ТАКАВА, КАКВАТО Е” И “ТАКАВА, КАКВАТО Е НАЛИЧНА”. APPLE И НЕГОВИТЕ ФИЛИАЛИ, ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА, ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ, АГЕНТИ, ПАРТНЬОРИ И ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ ИЗРИЧНО ИЗКЛЮЧВАТ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ БИЛО ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ПОДРАЗБИРАЩИТЕ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРАВА. ПО-СПЕЦИАЛНО, APPLE И НЕГОВИТЕ ФИЛИАЛИ, ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА, ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ, АГЕНТИ, ПАРТНЬОРИ И ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ НЕ ПРЕДОСТАВЯТ ГАРАНЦИЯ, ЧЕ (I) УСЛУГАТА ЩЕ ОТГОВАРЯ НА ИЗИСКВАНИЯТА ВИ; (II) ПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГАТА ОТ ВАС ЩЕ БЪДЕ СВОЕВРЕМЕННО, БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ, СИГУРНО ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ; (III) ВСЯКА ИНФОРМАЦИЯ, ПОЛУЧЕНА ОТ ВАС В РЕЗУЛТАТ НА УСЛУГАТА ЩЕ Е ПРАВИЛНА ИЛИ НАДЕЖДНА; И (IV) ВСЯКАКВИ ДЕФЕКТИ ИЛИ ГРЕШКИ В СОФТУЕРА, ПРЕДОСТАВЕН ВИ КАТО ЧАСТ ОТ УСЛУГАТА, ЩЕ БЪДАТ ОТСТРАНЕНИ.

APPLE НЕ ДЕКЛАРИРА И НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ УСЛУГАТА ЩЕ БЪДЕ ЗАЩИТЕНА ОТ ЗАГУБА, ПОДПРАВЯНЕ, АТАКА, ВИРУСИ, НАМЕСА, ДЕЙСТВИЯ НА ХАКЕРИ ИЛИ ДРУГИ СМУЩЕНИЯ В СИГУРНОСТТА, ЗА КОИТО APPLE НЕ НОСИ КАКВАТО И ДА Е ОТГОВОРНОСТ.

ВСЕКИ МАТЕРИАЛ, КОЙТО Е СВАЛЕН ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН ПОЛУЧЕН ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА, СТЕ ПОЛУЧИЛИ ПО ВАША ПРЕЦЕНКА И НА ВАШ РИСК И ВИЕ САМОСТОЯТЕЛНО НОСИТЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ВРЕДИ НА ВАШЕТО УСТРОЙСТВО, КОМПЮТЪР ИЛИ ЗАГУБА НА ДАННИ, КОИТО СА РЕЗУЛТАТ ОТ СВАЛЯНЕТО НА ПОДОБЕН МАТЕРИАЛ. ВИЕ СЪЩО ТАКА ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ УСЛУГАТА НЕ Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА ИЛИ ПОДХОДЯЩИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ В СИТУАЦИИ ИЛИ СРЕДИ, КЪДЕТО ЛИПСАТА НА ИЛИ ЗАБАВЯНЕТО ВЪВ ВРЕМЕТО НА, ИЛИ ГРЕШКИ ИЛИ НЕТОЧНОСТИ В, СЪДЪРЖАНИЕТО, ДАННИТЕ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ УСЛУГАТА, МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО СМЪРТ, ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА, ИЛИ ТЕЖКИ ФИЗИЧЕСКИ НАРАНЯВАНИЯ ИЛИ ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ.

          ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ

НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА ОТ ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИ. ДОТОЛКОВА ДОКОЛКОТО ТАКИВА ИЗКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ СА ИЗРИЧНО ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА, НЯКОИ ОТ ИЗКЛЮЧЕНИЯТА ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯТА ПО-ДОЛУ, МОЖЕ ДА НЕ СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ВАС.

APPLE ЩЕ ПОЛАГА РАЗУМНИ УСИЛИЯ И ДЪЛЖИМА ГРИЖА ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА. СЛЕДНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НЕ СЕ ПРИЛАГАТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗАГУБА В РЕЗУЛТАТ НА (А) НЕВЪЗМОЖНОСТ НА APPLE ДА ПОЛОЖИ РАЗУМНИ УСИЛИЯ И ДЪЛЖИМА ГРИЖА; (В) ГРУБА НЕБРЕЖНОСТ, УМИШЛЕНО ДЕЙСТВИЕ ИЛИ ИЗМАМА ОТ СТРАНА НА APPLE; ИЛИ (С) СМЪРТ ИЛИ ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА.

ВИЕ ИЗРИЧНО РАЗБИРАТЕ И ПРИЕМАТЕ, ЧЕ APPLE И НЕГОВИТЕ ФИЛИАЛИ, ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА, ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ, АГЕНТИ, ПАРТНЬОРИ И ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ КЪМ ВАС ЗА КАКВИТО И ДА Е ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПОСЛЕДВАЩИ ИЛИ ПРИМЕРНИ ВРЕДИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ВРЕДИ ОТ ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, КЛИЕНТЕЛА, ИЗПОЛЗВАНЕ, ДАННИ, РАЗХОДИТЕ ЗА ДОСТАВКА НА ЗАМЕСТВАЩИ СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ ИЛИ ДРУГИ НЕМАТЕРИАЛНИ ЗАГУБИ (ДОРИ АКО APPLE Е БИЛО ИНФОРМИРАНО ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ВРЕДИ), ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ: (I), ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ДА ПОЛЗВАТЕ УСЛУГАТА (II) ВСИЧКИ ПРОМЕНИ, НАПРАВЕНИ В УСЛУГАТА ИЛИ ВРЕМЕННО ИЛИ ПОСТОЯННО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УСЛУГАТА ИЛИ ЧАСТИ ОТ НЕЯ; (III) НЕРАЗРЕШЕН ДОСТЪП ДО ИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРЕХВЪРЛЯНА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ДАННИ; (IV) ЗАЛИЧАВАНЕ, ЗАРАЗЯВАНЕ ИЛИ ОТКАЗ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ И / ИЛИ ИЗПРАЩАНЕ ИЛИ ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРЕХВЪРЛЯНАТА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ДАННИ, НА ИЛИ ЧРЕЗ УСЛУГАТА; (V) ИЗЯВЛЕНИЕ ИЛИ ПОВЕДЕНИЕ НА ТРЕТА СТРАНА НА УСЛУГАТА; И (VI) ВСЕКИ ДРУГ ВЪПРОС, СВЪРЗАН С УСЛУГАТА.

          ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Вие се съгласявате да защитавате, обезщетявате и предпазвате Apple, неговите филиали, дъщерни компании, директори, представители, служители, агенти, партньори и лицензодатели при всякакъв иск или претенция, в това число за адвокатски хонорари в разумен размер, отправени от трета страна, свързани с или произтичащи от: (а) всяко Съдържание, което предоставяте, публикувате, предавате или по друг начин правите достъпни чрез Услугата; (b) Вашето ползване на Услугата; (c) всяко нарушение от Ваша страна на този Договор; (d) всяко действие, предприето от Apple като част от разследването на предполагаемо нарушение на настоящия Договор или като резултат от негова констатация или решение, че е настъпило нарушение на този Договор, или (e) нарушение от Ваша страна на правата на трето лице. Това означава, че не можете да съдите Apple, неговите филиали, дъщерни компании, директори, представители, служители, агенти, партньори и лицензодатели в резултат на решението на Apple да премахне или да откаже да обработи каквато и да е информация или Съдържание, да Ви предупреди, да преустанови или да прекрати достъпа Ви до Услугата, или да предприеме всякакви други действия по време на разследването на предполагаемо нарушение или в резултат на заключение на Apple, че е настъпило нарушение на настоящия Договор. Този отказ от права и предоставяне на обезщетение се отнася за всички нарушения, описани в или предвидени от този Договор. Това задължение се запазва и след прекратяването или изтичането на Договора и / или Вашето ползване на Услугата. Вие потвърждавате, че сте отговорни за всяко ползване на Услугата през Вашия Профил и че този Договор се прилага спрямо всяка и всякаква употреба на Вашия Профил. Вие се съгласявате да спазвате този Договор и да защитавате, обезщетявате и предпазвате Apple от и срещу всички и всякакви искове и претенции, произтичащи от ползването на Вашия Профил, независимо дали такова ползване е изрично упълномощено от Вас или не.

X. ОБЩИ

          А. Съобщения

Apple може да Ви изпраща съобщения във връзка с Услугата, включително за промени в този Договор, по електронна поща до Вашия iCloud имейл адрес (и / или друг алтернативен имейл адрес, свързан с Профила Ви, ако има такъв), iMessage или SMS, по пощата или чрез публикации в нашата интернет страница и/ или Услугата.

          Б. Приложимо право

С изключение на случаите, изрично предвидени в следващия параграф, този Договор и отношенията между Вас и Apple се подчиняват на законите на щата Калифорния, без стълкновителните норми. Вие и Apple се съгласявате, че съдилищата в окръг Санта Клара, Калифорния са изключително компетентни да решават спорове или искове, произтичащ от този Договор. Ако (а) не сте гражданин на САЩ; (б) не живеете в САЩ; (в) не получавате достъп до Услугата от САЩ; и (г) сте гражданин на една от страните, посочени по-долу, Вие се съгласявате, че всеки спор или иск, произтичащ от този Договор се урежда от приложимото право, посочено по-долу, с изключение на противоречащите норми, и с настоящото неотменимо се съгласявате с неизключителната компетентност на съдилищата в щата, областта или страната, посочени по-долу, чието законодателство урежда отношенията:

Ако сте гражданин на някоя от страните на Европейския съюз или Швейцария, Норвегия или Исландия, приложимото право и форум, ще е правото и съдът на Вашето обичайно местожителство.

Изрично изключено е приложението към този договор на Конвенцията на ООН за международната продажба на стоки.

          В. Цялостност на Договора

Този Договор представлява цялото споразумение между Вас и Apple, определя ползването на Услугата от Вас, и напълно отменя всяко предходно споразумение между Вас и Apple по отношение на Услугата. Спрямо Вас може да се прилагат и допълнителни общи условия, които е възможно да се прилагат, когато ползвате свързани услуги, съдържание на трети лица или софтуер на трети лица. Ако която да е част от този Договор бъде прогласена за недействителна или невъзможна да бъде осъществена по принудителен ред, то тази част ще бъде изменена по начин, съобразен с приложимото право и така че да отразява възможно най-близко първоначалните намерения на страните, а останалите разпоредби ще останат в пълна сила. Невъзможността на Apple да осъществи по принудителен ред което и да е право или която и да е разпоредба от този Договор няма да представлява отказ от такава разпоредба, или от която и да е друга разпоредба от Договора. Вие се съгласявате, че освен ако обратното не е изрично предвидено в този Договор, няма да има трети лица бенефициенти по този Договор.

          Г. Терминът „Аpple”, използван по-долу, означава:

• Apple Inc., с адрес Инфинит Луп, Купертино, Калифорния (Infinite Loop, Cupertino, California,) за потребители в Северна, Централна и Южна Америка (без Канада), както и териториите и владенията на САЩ, френските и британските владенията в Северна Америка, Южна Америка и Карибите;

• Apple Canada Inc., с адрес 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON L3R 5G2M5J 0A8, Canada, за потребители в Канада или нейните територии и владения;

• iTunes K.K., с адрес Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6140, Tokyo за потребители в Япония;

• Apple Pty Limited, с адрес Ниво 13, Кепитъл Център, 255 Пит Стрийт, Сидни NSW 2000, Австралия (Level 13, Capital Centre, 255 Pitt Street, Sydney NSW 2000, Australia), за потребители в Австралия, Нова Зеландия, включително островните владения и територии и принадлежащите юрисдикции; и

• Apple Distribution International, с адрес Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland, за всички останали потребители. 

ЕЛЕКТРОННО ДОГОВАРЯНЕ

Вашето ползване на Услугата включва възможността да се сключват договори и / или да се извършват сделки по електронен път. ВИЕ ПРИЕМАТЕ, ЧЕ ПОДАДЕНИТЕ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ ДАННИ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ВАШЕТО СЪГЛАСИЕ И НАМЕРЕНИЕ ДА БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАНИ ОТ И ДА ПЛАЩАТЕ ЗА ТАКИВА ДОГОВОРИ И ТРАНЗАКЦИИ. ВАШЕТО СЪГЛАСИЕ И НАМЕРЕНИЕ ДА БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАНИ ОТ ПОДАДЕНИТЕ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ ДАННИ СЕ ПРИЛАГА СПРЯМО ВСИЧКИ ЗАПИСИ, СВЪРЗАНИ С ВСИЧКИ ТРАНЗАКЦИИ, КОИТО СКЛЮЧВАТЕ НА ТОЗИ САЙТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО СПРЯМО УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА АНУЛИРАНЕ, ПОЛИТИКИ, ДОГОВОРИ И ПРИЛОЖЕНИЯ. За да имате достъп до и да бъдат запазени Вашите електронни записи, е възможно от Вас да се изиска да притежавате определен хардуер или софтуер, които са единствено Ваша отговорност.

Последна редакция: 19 септември 2017 г.